sti: velkommen > medlemsområde > generalforsamlinger >
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt

Generalforsamlinger

På denne side informeres om selskabets generalforsamlinger, samt referater fra disse.

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Hermed indkaldes til generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 19.30 i Vartovs store sal, Farvergade 27 H med følgende dagsorden efter vedtægterne:

 • 1. Valg af dirigent
 • 2. Beretning
 • 3. Regnskab
 • 4. Indkomne forslag
 • 5. Valg af:
  • 1. Formand, jf. § 4.
  • 2. Fire bestyrelsesmedlemmer, jf. § 4.
  • 3. To bestyrelsessuppleanter.
  • 4. To revisorer.
  • 5. En revisorsuppleant.
 • 6. Fastsættelse af kontingent
 • 7. Eventuelt

Forslag, der tilsigter en generalforsamlingsbeslutning, må være formanden i hænde senest syv dage før generalforsamlingen, jf. adressen nedenfor.

Bemærk, at bestyrelsen stiller forslag om ændringer af vedtægterne, se vedlagte bilag.


Referat af ordinær generalforsamling mandag den 16. marts 2009 kl. 19.30 – 20.30 i Vartov. Ca. 90 medlemmer var mødt op.

Formanden Bjørn Westerbeek Dahl bød velkommen til selskabets 73. generalforsamling.

1. Valg af dirigent. Nils Kristian Zeeberg valgtes til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt, så forsamlingen var beslutningsdygtig, dog ikke i spørgsmål om vedtægtsændringer.

2. Beretning. Formanden Bjørn Westerbeek Dahl aflagde beretning. Se venligst vedlagte. Eneste kommentar fra forsamlingen var: ”Kun ros”.

3. Regnskab. Kassereren Jan Möllerström fremlagde regnskabet for 2008, assisteret af dirigenten og formanden. Se venligst vedlagte. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

4. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer, men bestyrelsen fremlagde forslag til ændring af vedtægterne. Se venligst vedlagte. Der blev straks gjort opmærksom på, at forslaget skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, da de tilstedeværende ikke udgjorde 2/3 af medlemmerne. Fra salen kom der en række praktiske og konstruktive forslag til rettelser og præciseringer af teksten. Bestyrelsen fik skabt forståelse for fremtidigt at arbejde med kalenderåret i regnskabet og det praktiske og demokratiske i at fremlægge et budget ved generalforsamlinger, så man har et redskab til at vedtage eller forkaste f.eks. forslag til kontingentforhøjelser. Forslaget til vedtægtsændringer blev vedtaget, så processen er nu sat igang. Næste skridt bliver indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med et af efterårets arrangementer.

5. Valg til bestyrelsen.
a. Formanden blev genvalgt.
b. Lene Høst Madsen, Peter Thorning Christensen, Jan Möllerström og Anne-Lise Walsted blev genvalgt. Henrik Gautier ønskede at udtræde. Hanne Fabricius blev indvalgt i bestyrelsen i Henrik Gautiers sted for 1 år.
c. Jens Fleischer blev genvalgt som suppleant. I Hanne Fabricius’ sted valgtes Barbara Zalewski.
d. Jens Simonsen og Erik Housted blev genvalgt til revisorer.
e. Alex Waldorff blev genvalgt til revisorsuppleant.

6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsens foreslag om en moderat forhøjelse af kontingentet fra 175 kr. til 185 kr. gældende for 2010 blev vedtaget. Det vil stadig være på den måske psykologisk rigtige side af 200 kr., som det ellers blev foreslået fra salen.

7. Eventuelt. I aftenens løb var selskabets arkivalier blevet nævnt, og Henrik Gautier forklarede på opfordring, at det drejede sig om forhandlingsprotokoller, regnskabsprotokoller, medlemslister og eksemplarer af det tidligere udgivne meddelelsesblad Københavns Kronik. Formanden opfordrede medlemmerne til selv at afhente årbogen, da det vil spare selskabet for store summer i porto. Der arbejdes målbevidst på at få årbogen ud i så god tid, at den vil kunne ligge til afhentelse ved flere af efterårets og vinterens arrangementer. Ligeledes er det et stort ønske fra bestyrelsens side, at rådhusets administration vil samarbejde, så en pludselig besluttet og langvarig lukning af rådhuset i forbindelse med jul og og nytår ikke kommer på tværs af medlemmernes afhentning. Endelig blev det slået fast, at selskabet ikke skal oparbejde nogen formue; når 2008-årbogen er betalt, er der ikke formue tilbage, jfr. spørgsmålet om kontingentforhøjelse.

Ref. Anne-Lise Walsted

Tilbage til toppen


Arkiv:

Generalforsamlingen 2006

Generalforsamlingen 2007


© Selskabet for Københavns Historie 9. januar 2007
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |