sti: velkommen > medlemsområde > generalforsamlinger >
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt

Generalforsamlinger

På denne side informeres om selskabets generalforsamlinger, samt referater fra disse.

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Hermed indkaldes til Selskabets ordinære Generalforsamling i 2010 i Anemoneteatret, Suhmsgade 4, torsdag den 25. marts 2010, kl. 19.30, med følgende dagsorden som foreskrevet i vedtægterne:

 • 1. Valg af dirigent
 • 2. Beretning
 • 3. Regnskab
 • 4. Indkomne forslag [Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 7 dage før Generalforsamlingen] Herunder:
 • 5. Valg af
  • a. Formand [Bjørn Westerbeek Dahl er ikke på valg i 2010]
  • b. Fire bestyrelsesmedlemmer [Birgitte Bøggild Johannsen, Hanne Fabricius, Mette Nygaard og Nils Kr. Zeeberg er på valg]
  • c. To bestyrelsessuppleanter [Barbara Zalewski og Jens Fleischer]
  • d. To revisorer [Erik Housted og Jens Simonsen]
  • e. Et revisorsuppleant [Alex Waldorff]
 • 6. Fastsættelse af kontingent [for 2011, hvis forslaget til de nye vedtægter forkastes, ellers bortfalder punktet]
 • 7. Eventuelt

København på fire ben Foredrag efter generalforsamlingen, ved folklorist, mag. art. Charlotte S. H. Jensen.
Byen befolkes ikke kun af os med to ben! København - og mange andre byer - har gennem
århundrederne været hjem for masser af hunde. Det er langt fra alle menneskets bedste venner
som vi kender i detaljer, men nogen af dem kan vi komme lidt tættere på. Foredraget ser på
hvad folk kaldte deres hunde for ca. 100 år siden, og tager et smut endnu længere tilbage
- og lidt ud i landet. Det kan røbes at en enkelt kat også optræder i foredraget!


Referat af den 75. generalforsamling i Selskabet for Københavns Historie.

Afholdt 25. marts 2010 i Anemoneteatret kl. 19.30. 40 medlemmer og syv medlemmer fra bestyrelsen deltog.

Ad pkt. 1 Valg af dirigent.
Nils Kristian Zeeberg valgtes til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel.

Ad pkt. 2 Beretning.
Formanden redegjorde for det forgangne års aktiviteter og planerne for det kommende år. Hele beretningen ses på www.kobenhavnshistorie.dk.

Ad pkt. 3 Regnskab.
Kassereren fremlagde regnskabet og påpegede, at det lille overskud på knapt 7.000 kr. ikke var nok til at betale de planlagte aktiviteter. Der skal derfor søges tilskud hertil. Posten ”Kontorhold og bestyrelsesmøder” er forholdsvis stor, fordi den også dækker forrige års udgifter.
Regnskabet vedlægges referatet. Det blev godkendt af forsamlingen.

Ad pkt. 4 Indkomne forslag.
Det eneste indkomne forslag var bestyrelsens om ændring af vedtægterne, hvilket også blev fremsat på generalforsamlingen i 2009. Forslaget blev vedtaget.

Ad pkt. 5 Valg til bestyrelse mm.
Fire bestyrelsesmedllemmer var på valg: Birgitte Bøggild Johannsen, Hanne Fabricius og Nils Kristian Zeeberg blev genvalgt. Den fjerde, Mette Nygaard, havde sagt fra på grund af ny stilling og stort arbejdspres. Den ene bestyrelsessuppleant, Barbara Zalewski, stillede op til den ledige post og blev valgt.
Som suppleanter genvalgtes den hidtidige, Jens Fleischer, og som ny valgtes Thomas Oldrup.
De to revisorer, Jens Simonsen og Erik Housted, genvalgtes begge, ligesom revisorsuppleant Alex Waldorff genvalgtes.
Som formanden havde nævnt i sin beretning er der indgået aftale med Alfred Nørregaard, som bliver regnskabschef og associeret medlem af bestyrelsen, hvorved den hidtidige kasserer Jan Möllerström udelukkende vil hellige sig Selskabets hjemmeside.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer, Bjørn Westerbeek Dahl, Peter Thorning Christensen og Anne-Lise Walsted, var ikke på valg i år.

Ad pkt. 6 Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog en forhøjelse på 15 kr., så kontingentet allerede fra indeværende år bliver 200 kr. (hvilket kan lade sig gøre på grund af den vedtagne vedtægtsændring). Forslaget blev vedtaget.

Ad pkt. 7 Eventuelt
Revisorsuppleanten påpegede, at udgiften til porto er forholdsvis beskeden, fordi formanden endnu engang personligt har uddelt årbogen, hvilket høstede stort bifald.

 

Ref. Anne-Lise Walsted
26.3.2010

 

Tilbage til toppen


Arkiv:

Generalforsamlingen 2006

Generalforsamlingen 2007


© Selskabet for Københavns Historie 13. august 2016
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |