sti: velkommen > medlemsområde > generalforsamlinger >
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt

Generalforsamlinger

På denne side informeres om selskabets generalforsamlinger, samt referater fra disse.

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Generalforsamling 2012 finder sted på Københavns Bymuseum, onsdag den 15. februar 2012 kl. 19.30 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab for det senest afsluttede kalenderår
4. Indkomne forslag
5. Valg af:
   a. Formand.
   b. Fire bestyrelsesmedlemmer.
   c. To bestyrelsessuppleanter.
   d. To revisorer.
   e. En revisorsuppleant.
6. Fastsættelse af budget for det indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent.
7. Eventuelt
Forslag, der tilsigter en generalforsamlingsbeslutning, må være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ved skriftlig henvendelse til formanden:
 Bjørn Westerbeek Dahl, Willemoesgade 61, 4.th, 2100 København Ø, bjdahl@comxnet.dk.


Referat af Generalforsamling i Selskabet for Københavns Historie 2012
afholdtes på Københavns Museum, onsdag den 15. februar 2012 kl. 19.30.
Ca. 75 medlemmer deltog.

Valg af dirigent
Nils Kristian Zeeberg blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og formalia vedrørende afholdelse overholdt.
 
2. Beretning
Formanden Bjørn Westerbeek Dahl aflagde følgende beretning (let forkortet udgave):
Siden vores forrige generalforsamling den 23. februar 2011 har Selskabet afholdt fem foredrag og tre omvisninger:  Efter generalforsamlingen i 2011 fortalte Lene Høst-Madsen om de seneste resultater fra de arkæologiske udgravninger til metroen. Siden har Vibe Skytte Christensen berettet om overborgmester Urban Hansens drømme om Amager i de brølende beton-tresssere, og vi fik før sommerferien en af forfatterne til den meget berømmede bog om ”Hundemordet”, Ulrik Langen, til at tale om kampen om magten i 1700-tallets københavnske gader.
 I efterårssæsonen havde vi et foredrag om pompeijanske vægudsmykninger i København gennem tiderne ved Kirsten Nørregaard Pedersen, som har skrevet et flot værk om emnet, og året afsluttedes med formandens foredrag om Vartovpræsten Anders Mathiesen Hjørring og hans oplevelser under svenskernes belejring 1658-60.
 Normalt har vi en enkelt omvisning pr. år, men i 2011 har vi haft hele tre: Interessen for en grundig indføring i Stadsarkivets arbejde og magasiner m.v. på Rådhuset var så stor, at vi måtte afholde arrangementet fire gange.
 Vi mærkede også en meget stor interesse for den næste udflugt i september, hvor Josefine Albris og Kirsten Faarup Langkjær tog sig af fire rundvisninger i Regensen. De bor begge i det gamle studenterkollegium og foruden historien bag kollegiet fik vi indblik i de mange mærkelige skikke, der har været – og forbløffende nok endnu findes – blandt studenterne.
I slutningen af året var der besøg i Kunstnerforeningen af 18. november i nogle meget særprægede selskabslokaler og atelierer i Frederiksgade. Her tilmeldte sig præcis så mange, som der af brandmyndighederne måtte være i rummene.
Interessen for selskabets arrangementer var høj med en 7-800 deltagere ialt, og det afspejler både en aktiv og interesseret medlemsskare, der er med på om ikke ”den værste”, så ret meget! Det bør også med, at fem af arrangementerne tilmed også har været med omvisere og foredragsholdere, der er medlemmer af Selskabet.
I forårsprogrammet er det blevet annonceret, at Stadsarkivet agtede at skænke restoplagene af de ældre årgange af vores årbog til medlemmerne. Der er kommet godt 50 tilbagemeldinger fra vores medlemmer, der også på den måde har vist deres interesse for Københavns historie. Heldigvis vil restlageret således blive brugt fornuftigt!
Ved siden af disse aktiviteter har Selskabets bestyrelse været travlt beskæftiget med redaktionen af Historiske meddelelser om København: 2011 var som bekendt det første år, hvor vi selv har haft arbejdet med den. Det har til tider været ret tidsrøvende, men det har været morsomt og interessant at følge manuskripterne frem til trykningen. Til lay-out-arbejdet valgtes IC-design ved Ingeborg Mitchell, der har leveret et meget fint produkt til en acceptabel pris, og vi agter at fortsætte i den stil, hun har lagt.
 I redaktionsarbejdet gik vi ud fra en midlertid skrivevejledning for forfattere; den er netop blevet revideret efter vores erfaringer. I grundkonstruktionen vil redaktionsarbejdet kunne fortsætte i det lagte spor. I talende stund er en ny redaktionsgruppe blevet nedsat, og den skal nu snarest i gang med at se på de manuskripter, der heldigvis er kommet til os. Det vil ikke være et temanummer, men artiklerne vil spænde vidt, og jeg kan også love en spændende, kalejdoskopisk og flot årbog 2012.

3. Regnskab for det senest afsluttede kalenderår
Regnskabsføreren Alfred Nørgaard gennemgik det omdelte regnskab. Sammenligning med tidligere regnskaber er svær, idet Selskabet for første gang  har udgivet årbogen Historiske Meddelelser om København, hvilket naturligvis har medført nye udgifter.
Indtægternes niveau er faldet, mest fordi abonnenterne fra Staddsarkivet først indgår i år, 2012. Underskudet på årbogen udlignes af et højt niveau af aktiviteterne. Selskabets motto er: Vi sparer, hvor vi kan (f.eks. ved redaktionen og uddelingen af årbogen.) Regnskabet godkendtes.

4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag fra hverken medlemmer eller bestyrelse inden for 14-dages tidsfristen inden generalforsamlingen.

5. Valg til bestyrelsen
a. Formand
Formanden Bjørn Westerbeek Dahl var ikke på valg.

b. Fire bestyrelsesmedlemmer
De fire bestyrelsesmedlemmer på valg, Barbara Zalewski, Birgitte Bøggild Johannsen, Hanne Fabricius og Nils Kristian Zeeberg, stillede alle villige op og blev genvalgt. (Oplysninger om hele bestyrelsen: Se Selskabets hjemmeside.)

c. To bestyrelsessuppleanter
De to suppleanter Jens Fleischer og Thomas Oldrup var villige til genvalg og blev valgt.

d. To revisorer
De to revisorer, Erik Housted og Jens Simonsen stillede op og blev genvalgt.

e. En revisorsuppleant.
Den mangeårige revisorsuppleant Alex Waldorff stillede ikke op og i stedet valgtes Rikke Tønnes.
Hele bestyrelsen præsenteres på Selskabets hjemmeside.

6. Fastsættelse af indeværende års budget, herunder fastsættelse af kontingent
Ved en fejltagelse var budgettet ikke blevet trykt og uddelt. Forsamlingen var velvilligt indstillet, men der fremkom senere anmodning fra salen om at få både regnskab og budget udsendt sammen med indkaldelsen, hvilket vil gøre det lettere for det enkelte medlem at få skabt sig et overblik.

Regnskabsføreren kunne oplyse, at der forventedes et overskud på 7.000 kr. Udgifterne til årbogens illustrationer forventes at blive halvdelen af det første års, og med bortfald af det første års ekstra udgifter spares der omkring 10.000 kr. på årbogen. Regnskabsføreren regner med, at aktiviteterne vil blive billigere, men niveauet skal forblive det samme.

Budgettet, med bl.a. fastholdelse af kontingentet på 200 kr., blev vedtaget på baggrund af regnskabsførerens mundtlige forelæggelse og oplysning om, at det var blevet behandlet af bestyrelsen. Ved næste medlemsarrangement vil man kunne få udleveret et eksemplar.

7. Eventuelt
Der fremkom intet under dette punkt.

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden. Generalforsamlingen blev erklæret for afsluttet inden for de sædvanlige 30 minutter, og man gik over til dagens næste indslag, foredraget Textilernes hemmelighederved arkæolog ved Sydvestsjællands Museum, cand. mag. Trine Borake.

Ref. A. Walsted


Tilbage til toppen


Arkiv:

Generalforsamlingen 2006

Generalforsamlingen 2007


© Selskabet for Københavns Historie 03. januar 2012
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |