sti: velkommen > medlemsområde > generalforsamlinger >
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt

Generalforsamlinger

På denne side informeres om selskabets generalforsamlinger, samt referater fra disse.

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Generalforsamling 2013 finder sted i Vartovs Store Sal, Farvergade 27 H, onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.30 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent 
2. Beretning 
3. Regnskab for det senest afsluttede kalenderår
4. Indkomne forslag 
5. Valg af: 
   a. Formand
   b. Fire bestyrelsesmedlemmer
   c. To bestyrelsessuppleanter
   d. To revisorer
   e. En revisorsuppleant
6. Fastsættelse af budget for det indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt

Forslag, der tilsigter en generalforsamlingsbeslutning, må være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

 

Ved skriftlig henvendelse til formanden:
 Bjørn Westerbeek Dahl, Willemoesgade 61, 4.th, 2100 København Ø, bjdahl@comxnet.dk.


Referat af Generalforsamling i Selskabet for Københavns Historie 2013
Vartov, onsdag den 27. februar 2013 kl. 19.30-20.15.
Godt 60 medlemmer deltog i Generalforsamlingen.

Valg af dirigent
Formanden Bjørn Westerbeek Dahl bød velkommen og foreslog Nils Kristian Zeeberg som dirigent. Denne blev valgt, og han konstaterede herefter, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og formalia vedrørende afholdelse overholdt.
 
2. Beretning
Formanden Bjørn Westerbeek Dahl aflagde følgende beretning:

Siden Selskabets sidste generalforsamling den 15. februar 2012 har Selskabet afholdt ikke mindre end ni arrangementer, der tilsammen har haft en ca. 700 deltagere:
 Efter generalforsamlingen holdt Trine Borake et foredrag om de bemærkelsesværdige fund af textiler i de seneste års arkæologiske udgravninger i Frederiksstaden. De fleste er fundet i datidens lossepladser, og tilhørerne fik et godt og grundigt indblik, hvad 1700-tallets københavnerne har efterladt os af strømper og sko.
 I marts blev vi meget klogere på Bertel Thorvaldsen, da Stig Miss, der er direktør på Thorvaldsens Museum, øste af sin utrolige viden om Thorvaldsens liv og færden i København. Kunstnerens ungdomsår med det muntre leben kom til at stå særligt tydeligt, men også livet på Charlottenborg i billedhuggerens sidste mere stille år trådte klart frem.
 Med Marlene Voigts foredrag i april om Daells Varehus gennem tiderne kom vi op i en tid, som mange af tilhørerne kunne genkende. Foredraget var bygget op over en gennemgang af moden set gennem varehusets kataloger, og det var måske mere stilhistorie end københavnerhistorie, men muntert var det da.
 Alvoren oplevede mange under Flemming Højgaards omvisninger på Politigården i maj – især hvis det var første gang, man besøgte stedet. Her kommer de færreste jo frivilligt, med mindre man er ansat, men ”Gården” er jo et arkitekturhistorisk mesterstykke og bestemt et studiebesøg værd.
 Flemming Højgaard tilhører selv politietaten, og fortalte ikke blot om huset, men også om aktiviteterne og livet i den strenge bygning. Selvom selskabet havde været på besøg for ca. 15 år siden, var der stor interesse for omvisningen, der blev gentaget ikke mindre end fire gange for gruppe à 25.
 Derimod må vi sige, at vores arrangement i Møntmestergården i Den Gamle By i Århus ikke trak folk af huse. Det var tilrettelagt på den såkaldte DSB-dag, hvor man tidligere for en billig penge kunne komme til den jydske hovedstad, men netop fra og med 2012 blev dagens tilbud ændret. Men heldigvis har vi nogle jydske medlemmer, der benyttede lejligheden til at deltage i et arrangement, og de fik da også en intensiv omvisning.
 Efterårssæsonen indledtes i september med en omvisning i den nyrestaurerede Vor Frelsers Kirke på Christianshavn ved Claus Neble, der er bygningsansvarlig for kirken. Også her ville mange medlemmer med, og turen blev gentaget ikke mindre end fem gange, sidste gang i december som en opsamling, så også de, der oprindeligt havde fået afslag på at kunne komme med, kom med.
  I oktober holdt Jørgen Hennike et foredrag om københavnerplantager i Jylland. Omkring 1890 vågnede i københavnske kredse en interesse for at bidrage til Hedens opdyrkning og samtidigt pleje private jagtinteresser. Vi kom godt omkring i det jydske og rundt i et persongalleri, der hørte til det københavnske aristokrati i årene før verden gik af lave i 1914. Hennikes billeder gav vist alle lyst til at besøge deres smukke herregårdslignende ejendomme rundt om i hovedlandet.
 I november præsenteredes årbogen i festsalen på Regensen. Der er vist plads til 100 mennesker, men der kom 140, så der var mere end stopfuldt. Efter præsentationen af forfatterne og layouteren kunne alle (vist) få et glas og ikke mindst gå hjem med årbogen. I alt 120 bøger kom vi da af med, og det sparede Selskabet for 3.600 kr.
 Og så sluttede året med en fremvisning af København set fra luften ved Claus Hagen Petersen. Byen ser måske netop i disse år bedst ud så langt væk fra opgravninger som muligt, og vi blev præsenteret for nogle meget smukke og imponerende billeder fra den lille flyvemaskine, som Claus Hagen har benyttet til sine optagelser.

Selskabet består jo ikke af arrangementer alene: Vi kunne som sagt præsenteret vores anden årbog i 2012, og den første med et kalejdoskopisk indhold, spændende fra arkæologiske fund på Slotsholmen til rejseførere fra 1890’erne. Det er en linie, bestyrelsen agter at fortsætte i år og i de kommende år, og redaktionen af 2013-årbogen er netop i fuld gang.
 Ved udgangen af januar blev årbogen 2012 endeligt uddelt til alle: Vi har igen i år forsøgt at distribuere den uden om Postdanmark: Som omtalt kom vi af med 120 exemplarer ved præsentationen i november og det meste af resten er blevet distribueret direkte til medlemmerne, og Selskabet har opnået en besparelse på 8.000-9.000 kr.

Som sagt har ca. 700 medlemmer deltaget i vores arrangementer. Det er mange, og det er også mange, hvis vi ser på medlemstallet: Det er nemlig 600, med et markant fald i 2012.
 Af de begrundelser, som Selskabet har fået, er den del forklaret med med høj alder og svigtende helbred; med vanskeligheder ved at komme til møder om aftenen; med vanskleligheder var at komme tl møder om eftermiddagen – og i det hele taget få tid til det hele.
 Men frafaldet er alligevel lidt overraskende i en tid, hvor lokalhistorien synes så populær som aldrig tidligere. For nogle måneder siden blev jeg af en kollega i Ålborg spurgt til, hvor mange medlemmer Selskabet havde, og da jeg så svarede godt 600, blev den pågældende noget overrasket: For dér var man 1.000! Det burde vi naturligvis også være - ja mange flere end det, faktisk 3.000, hvis vi skulle have lige så mange medlemmer pr. 1.000 indbyggere som i Ålborg!
 Årsagerne hertil er naturligvis mange: I Ålborg har man ikke lokalhistoriske foreninger i bydelene, som det er tilfældet her, og de har faktisk tilsammen flere medlemmer end Selskabet for Københavns Historie – selvom de også er medlemsmæssigt trængt - og de støttes endog finansielt af Kommunen. Og så har storbyen tillige mange andre tilbud, der også berører byens historie. Tænk blot på den årlige guldalderfestival med snesevis af tilbud i form af gratis foredrag og omvisninger samt bogudgivelser.
 
Et er det absolutte antal medlemmer, et andet er det vigende antal medlemmer i Selskabet. Det bør naturligvis stoppes, og bestyrelsen har netop på sit seneste møde drøftet, hvorledes vi kan få fat i de mange, der rundt omkring er interesseret i byens historie uden at endnu være medlemmer.
 Vi har derfor besluttet at udarbejde en hvervefolder , som kan ligge her og der og alle vegne; Vi vil undersøge mulighederne for et Sweetdealtilbud, altså et introduktionstilbud for nye medlemmer, og så gå på facebook.
 
Med håbet om, at disse tiltag bærer frugt skal jeg afslutte med en opfordring til de tilstedeværende om at være opmærksomme på mulige medlemmer af Selskabet i venne- og familiekredsen. For erfaringen viser, at den bedste reklame for Selskabet er dets medlemmer.

3. Regnskab for det senest afsluttede kalenderår
Regnskabsføreren Alfred Nørgaard gennemgik det omdelte regnskab.Det viste et tilfredsstillende resultat med et mindre overskud, men det afspejler jo også medlemsnedgangen i forhold til 2011.
 Regnskabet blev godkendt uden kommentarer fra salen.
.
4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag fra hverken medlemmer eller bestyrelse, og punktet faldt bort.

5. Valg til bestyrelsen
a. Formand
Formanden Bjørn Westerbeek Dahl blev genvalgt.

b. Fire bestyrelsesmedlemmer
De fire bestyrelsesmedlemmer på valg, Anne-Lise Walsted, Birgitte Bøggild Johansen, Lene-Høst Madsen og Peter Thorning Christensen. De stille op igen og blev genvalgt.

c. To bestyrelsessuppleanter
De to suppleanter Jens Fleischer og Thomas Oldrup var villige til genvalg og blev valgt.

d. To revisorer
Erik Housted stillede ikke op igen og i hans sted valgtes Rikke Tønnes. Jens Simonsen genvalgtes..

e. En revisorsuppleant.
På bestyrelsens forslag valgtes Pelle Jarmer, der uheldigvis ikke kunne være til stedet på mødet, men som havde givet en skriftlig fuldmagt til valget.

6. Fastsættelse af indeværende års budget, herunder fastsættelse af kontingent
Regnskabsføreren gennemgik budgettet, der var udarbejdet efter det værste tilfældes princip: Dvs. med høje udgifter og lave indtægter og derfor et beskedent overskud på 1.700 kr. Regnskabsføreren anførte, at det var uhyre vanskeligt at skønne om udgifter til årbogens illustrationer og størrelsen af indtægterne fra kontingentet, da man måske også i år kan forvente et vis frafald. I forhold til det beskedne årsresultat var der dog en rimelig buffer i foreningens lille formue.
 
Flere fra forsamlingen spurgte til mulighederne for at få sponsorstøtte til Selskabets aktiviteter fra Københavns Kommune og private fonde, hvor særligt årbogen kan komme på tale som ”støtteobjekt”. Bestyrelsen lovede at undersøge mulighederne herfor, og den fik et par gode råd med på vejen i den anledning. .

7. Eventuelt
Et medlem opfordrede forsamlingen til at takke bestyrelsen for sit store arbejde i løbet af året, og den blev da også applauderet.

Formanden bad om ordet og takkede på bestyrelsen vegne Erik Housted for mange års trofast revisorvirksomhed. Da Erik Housted er i færd med af flyttte, havde han ikke kunne deltage i Generalforsamlngen, men formanden annoncerede, at han med det første ville aflevere en mindre opmærksomhed til den afgåede revisor. ..

Herefter afsluttedes mødet, kl. 20.15.

Ref. Bjørn Westerbeek Dahl


 

Kære Erik                                                                                                                  1.3.2013

Jeg var ked af, at du ikke kunne komme til vores Generalforsamling i går, men omvendt har jeg forståelse af en vist tidspres under din store flytning til Sønderborg.

På bestyrelsens vegne fik jeg dog sagt nogle takkeord, som du så måtte modtage ”in absentia”. Du slipper ikke for dem her:

Som det har kunnet forstås, har Erik Housted ikke ønsket at genopstille som revisor for Selskabet. Det skyldes, at han og hans hustru flytter permanent til Søndborg, og at han af den grund har fundet det upraktisk at fungere videre som revisor hos os.

Det har Bestyrelsen jo nødtvungent måtte acceptere, og vi kan også se det rimelige i det synspunkt, så derfor vil jeg gerne over for Generalforsamlingen udtrykke vores tak til Erik for mange års trofast og grundig revision af vores regnskaber.

Hvor mange år det er blevet til, har jeg ikke kunnet finde frem til nogen steder, men det var engang i forrige årtusinde, Erik første gang prøvede kræfter med vores regnskab og mange bilag.

Normalt vil man ved en sådan fratræden overrække en eller flere mere eller mindre klirrende genstande under klapsalver fra forsamlingen, men da modtageren rent bogstaveligt har hovedet i brune papkasser, har han uheldigvis ikke kunnet være til stede i aften.

Jeg vil derfor på Selskabets vegne sende ham et gavekort til Arnold Buscks Boghandel i Sønderborg med alle gode ønsker for hans ny liv.

Med gavekortet kan Erik Housted så give sine store samlinger et vist lokalt præg, idet vi dog glæder os over hans tilsagn om fortsat medlemskab af Selskabet for Københavns Historie. Se det gør en rigtig revisor!

[Klapsalver]

Vi har som du kan forstå været meget glade for at have dig om ikke i vores midte, så som flittig og kritisk revisor og dine seneste forbehold til budgettet vil vi lade tilflyde Rikke Tønnes, der nu skal tage opgaven op sammen med Jens.

Du ønskes alt godt på Carl Plougs Vej og på gensyn, hvor vi end ses – verden er jo lille og du kommer vel også til København engang imellem (?).

Med de bedste hilsner

på vegne af Selskabet for Københavns HistorieINDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Generalforsamling 2014 finder sted i Vartovs Store Sal, Farvergade 27, mandag den 10. februar 2014, kl. 19.30 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab for det senest afsluttede kalenderår
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af:
  1. Formand.
  2. Fire bestyrelsesmedlemmer.
  3. To bestyrelsessuppleanter.
  4. To revisorer.
  5. En revisorsuppleant
 6. Fastsættelse af budget for det indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent.
 7. Eventuelt

Forslag, der tilsigter en generalforsamlingsbeslutning, må være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

 

Ved skriftlig henvendelse til formanden:
 Bjørn Westerbeek Dahl, Willemoesgade 61, 4.th, 2100 København Ø, bjdahl@comxnet.dk.

Bjørn


 

Tilbage til toppen


Arkiv:

Generalforsamlingen 2006

Generalforsamlingen 2007


© Selskabet for Københavns Historie 09. januar 2013
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |