sti: velkommen > selskabet > vedtægter >
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt

Vedtægter

§1: Navn

Selskabets navn er "Selskabet for Københavns Historie". Dets hjemsted er København.

§2: Formål

Selskabets formål er ved afholdelse af foredrag, ekskursioner til historiske eller kunstnerisk værdifulde steder, udgivelse af skrifter m.v. at vække og vedligeholde interessen for hovedstadens historie og topografi og bevarelsen af dens gamle minder.

§3: Generalforsamling

Selskabets højeste myndighed er generalforsamlingen. Den indkaldes med 14 dages skriftligt varsel. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af:
  1. Formand, jf. § 4.
  2. Fire bestyrelsesmedlemmer, jf. § 4.
  3. To bestyrelsessuppleanter.
  4. To revisorer.
  5. En revisorsuppleant.
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Eventuelt

Forslag, der tilsigter en generalforsamlingsbeslutning, må være formanden i hænde senest syv dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent, og skal indkaldes, når to bestyrelsesmedlemmer eller 50 medlemmer fremsætter skriftligt krav herom.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, idet der dog gælder særlige regler for forslag om lovændringer og opløsning af selskabet, jf. § 7 og § 8.

§4: Bestyrelse

Selskabet ledes af en formand og en bestyrelse på otte medlemmer. Valgperioden er 2 år, således at formanden og den ene halvdel af bestyrelsen vælges på et års ordinære generalforsamling, den anden halvdel af bestyrelsen på det følgende års generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hver generalforsamling.

§5: Regnskabsår

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

§6: Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen med virkning for det følgende regnskabsår.

§7: Vedtægtsændringer

Forslag til ændringer i selskabets vedtægter skal fremgå af dagsordenen for en generalforsamling, hvorpå de agtes behandles. Til vedtagelse af sådanne forslag kræves, at 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for det. såfremt der på generalforsamlingen er flertal for forslaget, men der er færre end 2/3 af samtlige medlemmer til stede, kan det forelægges for en ekstraordinær generalforsamling, hvis beslutning herefter træffes med almindelig stemmeflerhed.

§8: Opløsning

Forslag til opløsning af selskabet skal behandles på to til dette formål indkaldte generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Til vedtagelse af forslaget kræves, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for det. i tilfælde af selskabets opløsning overgår dets arkiv til København Stadsarkiv og dets midler til Københavns Kommunes Kulturfond.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22. marts 1972.

Tilbage til toppen© Selskabet for Københavns Historie 4. november 2015
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |