sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > Krigstildragelserne i Sjælland 1807
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Hans Jørgen Blom
Titel: Krigstildragelserne i Sjælland 1807
Udgivet: Kbh., 1845
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2008
Del: Titelark
Note:

 

Krigstildragelserne

i Sjælland

1807

Fremstillet af

H.J. Blom

Major i 3die Linie-Batallion

Med et Oversigtskort og en Plan

Udgivet af Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug

København 1845

Trykt hos Direkteur Jens Hostrup Schulz

Kongelig og Universitetsbogtrykker.


II

"Skal noget frelseTidsalderen, maa det være Synet af dens eget Billede"

Grundtvig


III

Forord

Nærværende lille Skrivt, som Trykkefrihedsselskabets Bestyrelse velvilligen har anmodet mig om at affatte, fremkommer ikke med nogen anden Fordring til Publikum end den, at blive anseet som en ulidenskabelig Fremstilling af allerede bekjendte Facta, forenet med en nogenlunde sagkyndig Sammenstilling af tidligere udkomne trykte Beretninger om Krigstildragelserne i Sjælland 1807; hvilke sælsomt nok, skjøndt af let forklarlige Grunde, lige indtil vore Dage, have savnet en militair Redacteur. Det var imidlertid ligesaa lidet Selskabet som Forfatteren ubekjendt, at et hermed beslægtet Arbeide af Capitain Ræder næsten samtidig ville udkomme som Kildeskrift efter en ulige større Maalestok, uden at Selskabets Bestyrelse derfor troede at burde ansee nærværende Skrift som overflødigt til at udbrede Lys over en i

vort Fædrelands Historie saa skæbnesvanger Begivenhed, fornemmelig iblandt et Publikum, for hvem alligevel de nærmere Omstændigheder endnu en tidlang ville blive utilgængelige. Det skyldes imidlertid Capitain Ræder at erklære, at hans Skrivt er et saare fortjenstligt Arbejde til Oplysning af hine Dages Historie, og at jeg har det mangen Berigtigelse at takke for, især med hensyn til Landeværnets Forhold før og under Fegtningen ved Kjøge, hvorom Efterretningerne hidtil vare saare ufuldstændige og forvirrede.

Maatte nu blot mine Landsmænd ikke med Mishag optage denne gjentagne Fremstilling af de samme Begivenheder, der i øvrigt ere saa lidet tilfredsstillende for den nationale Selvfølelse; men maatte de derhos ei heller miskjende, at naar jeg undertiden har seet mig nødsaget til at udtale Dadel, er dette, saa vidt mig er bevidst, kun skeet i Sandhedens Tjeneste, og ei for at krænke de noksom ulykkelige Befalingsmænd i deres Grav, hvem den tunge Lod blev til Deel at staae i Spidsen for saa frugtesløse Bestræbelser.

Kjøbenhavn, i April 1845

Forfatteren


Tilbage til toppen


Navigation:

Indholdsoversigt

Forord

Titelark

Tekst

Bilag

Litteratur


© Selskabet for Københavns Historie fre maj 23 20:41:00 CEST 2008
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |