sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske Besættelse
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Søren Hansen (red.)
Titel: Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske Besættelse
Udgivet: Kbh., Bianco Luno, 1946
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Kapitel 4, 1. del
Note:

 

[249]

IV.

Redaktør Søren Hansens Beretninger
om Tiden fra den 19. September 1944 til den
4. Maj 1945.

Efter at Politiet den 19. September 1944 var sat ud af Funktion, udsendtes gennem Overborgmesterens Sekretariat paa alle Hverdage en af Redaktør Søren Hansen redigeret Oversigt over Begivenheder i Forbindelse med den tyske Besættelse.

For at forebygge, at Tyskerne, hvis de fik Klarhed over denne Udsendelse, skulde betegne den som "illegal", og da Overborgmesteren ønskede at tage det fulde Ansvar i Tilfælde af en saadan eventuel Opdagelse, blev den daglige Beretning ledsaget af en saalydende Skrivelse:

 

Overborgmesteren i København.

O.B. 202/45.

I Fortsættelse af tidligere Skrivelser fremsendes herved til Deres personlige Orientering en fortrolig Oversigt af Dags Dato, hvilken Oversigt paa Magistratens Foranledning er redigeret af Redaktør Søren Hansen.

Viggo Christensen
sign.

 

Absolut strengt fortroligt.

Til Orientering for Medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Tirsdag den 19. September Kl. 16,30.

Besættelsesmagten har i Løbet af Dagen opløst det danske Politi. Der blev blæst Luftalarm Kl. 11, og samtidig hermed gik tyske Politisoldater til Angreb paa Byens Politistationer. Paa Politigaarden gik det forholdsvis let med at trænge ind, men der maatte dog anvendes Haandgranater, og fra en Kanon, som var kørt op, affyredes 3 Skud. Man mener, 5. Kolonne har været i Virksomhed. De afvæbnede Betjente og overordnede Politifolk blev kørt bort i Lastbiler. Opsamlingsstedet var nogle store Vareskure i Frihavnen. Afvæbningn foregik dog ikke uden Episoder.


250

Der ydedes Modstand paa Stationerne i Antonigade, Under Elmene (her anvendte Tyskerne Haandgranater og beskadigede Stationens Facade) og i St. Kongensgade. - Da de danske Luftværnsmyndigheder var klar over, at ingen fremmede Flyvemaskiner var inde over Byen, blæste de af, og Folkene gik hjem, da de var klar over Politiets Skæbne. Paa den nye Politiskole ved Artillerivej kom det til et kraftigt Sammenstød i Form af en livlig Skudveksling.

 

Drevet tilbage fra Amalienborg Plads 3 Gange.

Til Amalienborg Slotsplads indløb en Melding om, at man snart kunde vente tysk Militær paa Pladsen. I Hast blev der lavet Spærringer, Skudstillinger og lette Barrikader. Hele tre Gange blev Angriberne drevet tilbage med et Tab, som anslaas til at være hen ved en halv Snes Døde og 30-40 Saarede. Angrebet førtes fra Ny Toldbodgade og Havnekvarteret. I Forsvaret deltog ogsaa Civile, som Tyskerne mente at spore tilbage til Ejendommen Amaliegade 39. Der blev kastet Bomber ind i Ejendommen, som hurtigt stod i Brand. Branden bredte sig til Naboejendommene, Amaliegade 37 og 41. Det tyske Militær nægtede det danske Brandvæsen og Ambulancerne Adgang til Brandstedet. - Det synes, som om der er givet Ordre til det tyske Militær om at trække sig tilbage fra Amalienborg. Politiet holdt Stand og bevogter stadig Slottet. Der blev affyret ca. 15.000 Skud paa og omkring Slotspladsen. Under Sammenstødet saaredes Palæforvalter, Kaptajn Schlichtkrull svært.

Blandt de kendte Politifolk, hvem det lykkedes at bringe sig i Sikkerhed under Razziaen er følgende: Formanden for Dansk PoIitiforbund (Ordenspolitiets Landsforbund), Hr. Schytt-Larsen, Formanden for Københavns Politiforening, Hr. Erik Lykkestrup, Politikommissær Groes-Petersen (Lederen af Stationen Under Elmene), den ledende Politiadvokat Henry Kudsk samt Politikommissær Bjerring. Man skønner, at der her i København er taget 1/3 af Ordenspolitiets Folk - nogenlunde svarende til Vagtholdets Størrelse - samt 1/2 af Kriminalpolitiets Folk. I Provinsen er Politiet nogle Steder sendt hjem efter at være afvæbnet (bl. a. i Sønderborg). Paa Bornholm er der endnu ikke sket noget for Politiets Vedkommende.

Det meddeles, at Dr. jur. Popp-Madsen har tilbudt Justitsministeriet at lede et reorganiseret dansk Politi.

Først paa Eftermiddagen udbrød Generalstrejke i København. Ved 12-Tiden blev en Sporvogn paa Kongens Nytorv beskudt med Maskingeværer, og 3 uniformerede Tjenestemænd arresteredes paa Raadhuspladsen. Personalet indstillede derfor Driften mellem Kl. 13 og 14. Sporvejsfunktionærernes Formand udtaler dog, at Funktionærerne er parat


251

til at køre i Morgen tidligt, dersom Forholdene tillader det. - S-Togene indstillede ogsaa Driften om Eftermiddagen, og efter KL. 17 annulleredes Togafgang i Fjerntrafikken.

Belysningsvæsenet: Driften opretholdes, men alt Personale udenfor den egentlige Driftstjeneste har nedlagt Arbejdet. Værnemagten indfandt sig ved Middagstid paa H. C. Ørstedsværket og sikrede sig Driftsbestyrer Roos, men løslod ham kort efter. Paa andre Værker kom de og fjernede Politi og C.B.'erne. Sabotagevagterne nedlagde de fleste Steder Arbejdet, da de blev generet og stenet.

Vandforsyningen: Politi og C.B.'erne fjernedes ved Middagstid. Driften opretholdes, men paa Grund af det voldsomme Forbrug kunde der til Tider ikke tappes fra Husholdningshanerne.

 

Onsdag Formiddag den 20. September.

Det forlød i Morges, at en større Styrke af Politiet skulde være udskibet sent den foregaaende Aften. Hvorvidt dette virkelig er Tilfældet, er i Øjeblikket svært at konstatere paa Grundlag af danske Kilder. Saa meget staar dog fast, at der virkelig er ført internerede Politifolk ombord i et Skib, men paa ansvarlige Steder har man den Teori, at dette er sket af Sikkerhedshensyn, eller rettere af Frygt for Befrielsesforsøg. Skibet er gaaet ud paa Yderreden. Der er skudt ret kraftigt i Frihavnskvarteret i Nat, men der foreligger intet om Episoder, saa det er sandsynligt, at der kun har været Tale om Skræmmeskud.

De ledende Politifolk er bragt til Turisthotellet, hvor bl. a. Rigspolitichef Begtrup-Hansen, Vicepolitichef Arthur Dahl, Politiinspektør von Magius, samt vistnok Politidirektør Stamm opholder sig. Statsadvokat Hoff, Vicepolitiinspektør Dahl-Jensen og enkelte andre (f. Eks. Lederen af det flyvende Korps, Politikommissær Bjerring) var tilfældigvis ikke paa Politigaarden, da Tysketne omringede den, og de befinder sig derfor ikke i deres Varetægt. Af Opdagerkorpset er kun omkring en Trediedel anholdt, idet Resten enten havde haft Nattjeneste eller skulde have Eftermiddagstjeneste eller af andre Aarsager ikke befandt sig paa Politigaarden eller Stationerne. Indrykningen paa Politigaarden menes at være sket med civile "Fortropper", der simpelthen er bragt ind som "Kunder" med lovligt Ærinde. Paa Slaget Kl. 11 brød de gennem Dørene (de fleste Døre paa Politigaarden er ulaasede om Dagen), og stillede Mandskabet overfor skudklare Maskinpistoler. I Stueetagen naaede en Del af Opdagerne at springe ud gennem Vinduerne og forsvinde, skønt der blev skudt livligt efter dem. Baade Kvinder og Mænd blev dirigeret ned i Gaardene, hvor de maatte staa i tre Timer. Ved 14-Tiden blev det meddelt, at alle Polititjenestemænd over 60 Aar kunde faa Lov at tage hjem,


252

og senere fik ogsaa de 56-60-aarige Lov til at gaa. Alle var da afvæbnet. Resten af Styrkerne blev i "Prærievogne" bragt bort fra Gaarden, de fleste til Frihavnen og andre til Alsgades Skole. Imidlertid er det nu konstateret, at enkelte af Politimændene er ført tilbage til Politigaarden, f. Eks. Formanden for Dansk Kriminalpolitiforening, Kriminalassistent Holton, medens bl. a. Spangtoft og Pangø fra Statsadvokatens Afdeling, befinder sig paa Shellhuset.

Indtil i Gaar Eftermiddags var paa Hospitalerne indbragt 26, hvoraf 4 er døde. I Morges noteredes yderligere indbragt 17, deraf 2 døde. Nettotallene var saaledes 6 døde og 37 saarede. I Dag ved Middagstid var Antallet af døde steget til 8, men af saarede henlaa paa dette Tidspunkt kun 19, idet de øvrige har kunnet udskrives efter ambulant Behandling.

De Døde: 1. Fuldmægtig i Finansministeriet Lauritz Hvorslev, Torbenfeldtsvej 31. - 31 Aar.

2. Toldelev Jørgen Jacobsen, Glamsbjerg Allé 23, Taarnby, f. 15. April 1928.

3. Laboratoriernedhjælper Frantz Helmuth Neumann, Kongevej 68, Taastrup, f. 18. April 1911 (gift).

4. Kemigraf Bergmann Lundberg-Hansen, Agertoften 10, f. 21. August 1902 (gift).

5. Poul Magnus Nielsen, Nørregaardsvej 153, Rødovre, f. 28. August 1910. Gift. (Dræbt ved Amalienborg).

6. Fhv. Arbejdsmand Harald Arthur Eriksen, Oehlenschlægersgade 28, f. 28. Oktober 1885 (dræbt ud for Laksegade 50).

7. Lagerekspedient Mogens E. Bjørnsson, Bredgade 69 A, f. 25. Maj 1920 (dræbt ud for Kunstindustrimuseet).

8. Stabsofficiant Alfred Peder Larsen, Strindbergsvej 52, f. 13. December 1886 (dræbt i Vinduet til Statens civile Luftværn, Sct. Annæ Plads).

Mellem de saarede fra Amalienborg Politibetjentene Olsen, Aaboulevarden, og Brandt, samt Larsen, Ejderstedgade 6. Endvidere Kaptajn Schlichtkrull, der er haardt saaret af Skud gennem Maven.

Efter det foreløbigt oplyste synes Situationen paa Amalienborg at have udviklet sig saaledes: Da Bevogtningsstyrkens Leder blev klar over, at der skete Angreb paa Politistationen i St. Kongensgade, fordelte han en "fremskudt Styrke" af sine henved 100 Politibetjente i alle Trappegangene i de tilstødende Gader. Fra Trappevinduerne kunde man derfor aabne Ild mod de første tyske Patrouiller, der forsøgte at forcere Slotspladsen. Tyskerne havde flere saarede og maatte trække sig tilbage. I Mellemtiden trak de danske Politifolk sig tilbage til Slotspladsen og gjorde sig klar til Kamp. Afspærringer med Pigtraad og spanske Ryttere var i Mellemtiden etableret, tildels ved Civiles og CB-Folks Hjælp. Kort efter ankom de tyske Forstærkninger, der bestod af ca. 100 Marinere,


253

som imidlertid blev standset ved Spærringerne og ikke formaaede at bryde disse. Det kom til en voldsom Ildkamp, der varede et Par Timer. Ud for Larsens Plads var de tyske Orlogsfartøjer blevet forhalet, saa de laa paa Højde med Slottet. Kanonerne ombord blev gjort skudklare, men kom ikke i Funktion. Kl. 14,30 blev Kampen indstillet, idet man da fra tysk Side meddelte, at hele Udviklingen paa Amalienborg var "en dybt beklagelig Misforstaaelse"; det havde selvfølgelig ikke været Hensigten, at Kongens Politivagt skulde afvæbnes. Tyskerne vilde straks trække sig tilbage og overlade det danske Politi at varetage Bevogtningen af Kongen.

Under Kampen blev paa dansk Side tre lettere og een (Kaptajn Schlichtkrull, Kongens Adjudant) alvorligt saaret. Paa tysk Side anslaas Tabene til mindst en halv Snes Døde og 3-4 Gange saa mange Saarede. Civile deltog paa dansk Side med stor Energi, og i et Øldepot i Amaliegade blev indrettet "et Nødfort". Da almindelig Ammunition var opbrugt, brugte man Bajere som "Haandgranater" med betydelig Virkning. Tyskerne holdt sig i stor Afstand, mens "Granaterne" susede ned gennem Gaden.

Under Besættelsen af den røde Bygning kom det til Episoder, hvis Enkeltheder endnu ikke er fuldt oplyst. Tyskerne dræbte Kontorfuldmægtig Hvorslev og saarede to Mænd - Sekretær Axel Andersen og en CB'er - alvorligt.

Studenterforeningen skulde være rømmet til Kl. 12, saaledes som Tyskerne havde forlangt det, da de den foregaaende Dag rekvirerede Bygningen. Midt under Luftalarmen Kl. 11,30 ankom Tyskere til Foreningen, hvor en Del Studenter blev "antruffet" i Tilflugtsrummene. De blev alle taget i Forhør og maatte navnlig redegøre for, hvor de opholdt sig sidste Onsdag Nat (den magre Razzia's Nat). Først Kl. 19 blev de løsladt. Tyskerne gav som Grund for Tilbageholdelsen, at de derved regnede med at udelukke enhver Risiko for, at der skulde findes Bomber udlagt i Bygningen.

 

Onsdag Eftermiddag.

Togtrafikken: Al Toggang blev i Løbet af Eftermiddagen standset over hele Sjælland og vistnok tillige paa Fyn og det meste af Jylland. Dog kom Jyllandstoget igennem. Det ankom Kl. 22,30 - en Time forsinket. Ogsaa S-Togene i København var standsede. I Provinsen ligger adskillige Banegaarde og Stationer fuldstændig døde hen. Det gælder saaledes Fredericia og Aarhus. To Færger kom i Dag over Storebælt, men kun med Gods og lokale Rejsende.

Sporvognene: Sporvognstrafikken standsede i København i Løbet af


254

de tidlige Eftermiddagstimer. Den blev forsøgt genoptaget i Dag til Morgen, men mange Steder var der rejst Hindringer i Sporene, og Sporvejspersonalet blev mødt med Trusler. I Løbet af de tidligste Formiddagstimer blev det bekendt, at Strejken i København fortsatte, og videre Forsøg paa at genoptage Sporvejsdriften blev opgivet.

Det meddeles nu, at et tysk Skib med ca. 1700 Politimænd ombord har forladt København destineret til Hamburg, hvor de danske Politimænd antagelig interneres.

Paa Radioen udviklede Situationen sig i Gaar saaledes: Kl. 11,05 indfandt den tyske Radiocensor sig i Radioavisen og forelagde Redaktør Johs. Sørensen "Opraab til det danske Folk", underskrevet af General Pancke. Opraabet skulde omgaaende oplæses i en Serie Ekstraudsendelser. Johs. Sørensen nægtede at fungere som Speaker. Kort efter kom Redaktør Grunnet til. Ogsaa han nægtede at oplæse det tyske Opraab. Censor erklærede, at han vilde forelægge Spørgsmaalet for Dr. Lohmann og gik til dennes Kontor. - De to Pressemænd skyndte sig samtidig ud af Bygningen. Paa Vej ned ad Trappen passerede de en Stormafdeling sorte SS-Folk (med smaa Dannebrogsmærker paa de sorte Hjelme): De anførtes af SS-Standartenführer Bjørn Sveinsson Bjørnsson, en Søn af den islandske Minister. Hele Bygningen blev besat og alle Udgange skarpt bevogtet. Ingen af de danske Speakere med Undtagelse af Fru Grethe Otto befandt sig i Bygningen, men Tyskerne medbragte som Speakeremner Leo Clauson-Kaas og desuden Harald Henriksen (Rus-Henrik fra "Fædrelandet"). Sidstnævnte kom dog ikke i Funktion. - Tysk Politi har eftersøgt Redaktør Grunnet og foretaget Ransagning i hans Hjem. Radioavisens øvrige Medarbejdere er ogsaa forsvundet.

Tilføjelse: Det nøjagtige Antal paa deporterede Politifolk er 1680. Foreløbig anbringes de i Neuen Gamme [i. e. Neuengamme] ved Hamborg, men senere skal de overføres til Stutthof, - hvor i Forvejen Kommunisterne er, og hvortil de 197 fra Frøslevlejren ventes. Politimændene maa modtage en Pakke paa 5 kg, indeholdende Toiletsager o. l.

Grænsegendarmeriet er i Morges blevet afvæbnet. I hvert Fald Lederne er blevet anholdt.

Udsendelsen fortsættes
(foreløbig afsluttet Kl. 16.

Direktør Svenningsen fra Udenrigsministeriet har i Formiddag haft en Konference med Dr. Best, der i Aftes intetanende vendte tilbage fra Jylland. Dr. Best kunde kun oplyse, at han ikke havde været i Forbin-


255

delse med Berlin, og at han først maatte orientere sig. Departementscheferne, der var samlet til Møde, skiltes derefter og berammede et nyt Møde til i Aften.

Det har været meddelt i Radioen, at Politiet i Aarhus og Aalborg havde meldt sig til Tjeneste igen. Det kan i den Anledning oplyses, at Departementscheferne har vedtaget, at man ikke kan anerkende, at dansk Politi fortsat fungerer under de ændrede Forhold. Hvis nogen vil fortsætte, bliver det altsaa ikke som dansk Tjenestemand.

Udenrigsministeriet har nu fra tysk Side modtaget Meddelelse om, at de 1680 Politifolk er ført til Tyskland, som oplyst til Koncentrationslejren i Neuen Gamme [i. e. Neuengamme] i Nærheden af Hamborg. Man venter, at de herfra skal føres til Stutthofen-Lejren, hvor de danske Kommunister sidder, og hvortil ogsaa de 197 fra Frøslevlejren overføres.

Fra Provinsen meddeles blandt andet følgende om Situationen i de enkelte Byer.

Silkeborg: - Standortkommandanturerne i flere jyske Byer opfordrer Borgmestrene til at standse Strejkerne. Borgmestrene svarer, at uden Politiets Hjælp kan de intet udrette i saa Henseende.

Roskilde: - Politistationen blev først besat i Gaar Kl. 19, efter at dansk Politi havde været borte i flere Timer. Politimesteren og enkelte andre tilstedeværende Politimænd afleverede selv Vaabnene. Ingen af dem er blevet anholdt. Der strejkes i Byen.

Odense: - Politiet er interneret. Vagtposten uden for Politistationen dræbtes under Angrebet. Telefonerne, som var lukket i Gaar, fungerer atter. Baade Statsbaner og Privatbaner strejker. Politiet i baade Faaborg og Assens er interneret. I de øvrige fynske Byer er de kun afvæbnet. Der arbejdes i Bogense, Assens, Faaborg og Marstal, medens der strejkes alle andre Steder undtagen paa Kabelfabrikken i Middelfart.

Helsingør: - Politiet gik selv, før Besættelsen fandt Sted, Politiskolen i Krogerup blev besat ved Middagstid, Helsingør Politistation først om Eftermiddagen. Der strejkes.

Holbæk: - Hele Politistyrken undtagen Politimesteren gik, før Tyskerne kom. Der er ført tyske Soldater fra Byen til København.

Nykøbing Falster: - Politistationen blev lukket og forseglet, før Tyskerne kom. Besættelsen skete først Kl. 19. Tyskerne har givet Politimesteren Besked om, at han ikke maatte betragte sig som afsat fra sit Embede. I Stubbekøbing, Maribo, Rødby og Nakskov gik Politiet ogsaa, medens man i Nysted og Sakskøbing besluttede at afvente Udviklingen.

Aarhus: - Aktionen mod Politiet indlededes Kl. 11 mod samtlige Kontorer og Bygninger. Politifolkene interneredes i Kasernen i Vestre


256

Allé. Den 24-Timers Strejke, som skulde have været afblæst Kl. 12, blev fortsat. Der er Uroligheder.

Hillerød: - Det sidste Tog, som indgik hertil fra København, var et Godstog, som kom i Aftes. Det medførte ikke Gods, men var fyldt med Flygtninge fra København. Tyskerne patrouillerede, men besatte ikke Stationen. Politimesteren og en Betjent sidder alene tilbage paa Stationen. De fleste Politifolk i Nordsjælland er trukket i Civil og forsvundet.

Aalborg: - Alle Politifolk er internerede. Ingen Strejke.

Esbjerg: - Politiet interneret. Ingen Strejke. Der er oprettet kommunal Luftbeskyttelsestjeneste med privat Mandskab.

Der er Telefonstrejke i det meste af Jylland, saa man er uden Forbindelse med flere jyske Byer. Det vides, at Tyskerne har taget Falcks Materiel i Varde. Fra Tønder meddeles, at Grænsegendarmeriet skal være interneret og anbragt i Frøslevlejren. Der strejkes i Kolding, medens der ikke er Strejke i Vejle og de sønderjyske Byer. I Silkeborg, hvor Strejken skulde være ophørt i Gaar, begyndte den igen ved Middagstid.

Til Københavns Begravelsesvæsen er der i Dag anmeldt 16 tyske Soldater til Begravelse.

Ved Branden i Amaliegade 39 under Kampen ved Amalienborg forbød SS Standartenführer Bovensiepen personligt Kl. ca. 14,20 alt Slukningsarbejde. En halv Time senere meddelte en Major fra Befehlstaben der Ordnungspolizei, efter at Skydningen var standset, at Slukningsarbejdet kunde paabegynde. Forhuset og det halve Sidehus nedbrændte, og Branden bredte sig pletvis gennem Bindingsværksgavle til Nr. 37 og 41. Taget paa Nr. 37 er brændt.

Hovedstadens Forsyninger: Tilførslerne af Mælk gennemførtes i Gaar planmæssigt, medens Transportforholdene i Dag har virket forstyrrende. De handlende har dog været indstillet paa denne Situation og gennemførte i Gaar en Rationering, som kommer Familier med Børn til Gode. Grønttorvet og Fisketorvet havde i Dag ingen Tilførsler. Mandskabet var mødt. Til Kvægtorvet var i Tirsdags tilført 155 Kreaturer og 33 Kalve. Torvedagen er udskudt til Torsdag, hvor man vil søge at gennemføre Slagtningen i Dagens Løb. Kreaturkommissionærerne har lovet at opfordre deres Forbindelser paa Sjælland til at indsende saa mange Kreaturer, som det er muligt, de kommende Dage. Der ventes gennemført en Ordning, hvorefter Slagtere, baade en gros og detail i Jylland vil faa tildelt dobbelt Ration i den kommende Uge, regnet fra Lørdag. Man haaber paa, denne Maade at kunne faa større Forsyninger frem.


257

Hovedparten af det Oksekød, som København bruger, kommer fra Jylland for Tiden. Det er i Øjeblikket udelukkende Transportforholdene, der har bevirket de svigtende Forsyninger til København. Endvidere vil der antagelig blive truffet den Ordning, at Afsendere af Kød til det københavnske Marked ikke mere sender det paa egen Regning og Risiko, saaledes som det hidtil har været Tilfældet, men holdes skadesløs under en force majeure-Situation. Ogsaa denne Ordning venter man vil bringe mere Kød og Flæsk frem.

Allerede i Dag sporede man forskellige Virkninger af, at Byen er uden Politi, saaledes et Par Butiksplyndringer. Paa Gadehjørner paa Vesterbro og i den indre By kunde man overvære regulære Udbud fra Sortbørsgrosserere i Tobaksvarer. Færdselsreglerne respekteres heller ikke saa nøje som tidligere. Man kan paa selve Strøget, hvor Cyklekørsel er forbudt, møde Folk, der frejdigt kører igennem.

Danske Nazister har allerede for nogle Uger siden indkaldt til et lukket Møde paa Søndag i Odd Fellowpalæet, hvor ledende Folk inden for Partiet vil drøfte Oprettelsen af et "Rigsting". Blandt Talerne er Hr. K. B. Martinsen.

Dr. jur. Popp-Madsen henvendte sig i Gaar til Departementschef Svenningsen og tilbød at overtage Politiledelsen, hvis man fra dansk Side vilde vise ham Tillid. Der blev ikke svaret paa dette Tilbud.

Det er meddelt Hr. Popp-Madsen, at man har taget hans Tilbud til Efterretning.

Saavidt man i Dag kan overse Situationen, er der ikke i Nat foretaget nogle nævneværdige Razziaer. Blandt de senest anholdte er Formanden for Socialdemokratens Ekspeditionspersonales Klub. Han blev arresteret i Hostrups Have 46, efter at være blevet saaret ved Skud. Der har i Eftermiddags været Razzia i Prinsesse Charlottesgade paa Nørrebro, hvor et helt Ejendomskompleks blev omringet. Der affyredes Skud, men Razziaens Resultat kendes ikke.

Rygtet om en Aktion mod Fagforeningsfolkene kan dementeres. Meddelelsen om, at Kaptajn Schlichtkrull skulde være død, er heller ikke rigtig.

Der er tysk Kontrol i Færgelejerne i Nyborg og Korsør. Færgen Helsingborg-Helsingør sejler ikke mere. Kontrollen med alle ind- og udgaaende Skibe er stærkt skærpet.

Sluttet Kl. 19.

 

Torsdag den 21. September 1944.

Arbejdssituationen. Efter at Arbejdet i Morges var kommet normalt i Gang næsten overalt, opstod der i Formiddagens Løb Rygter om ny


258

Strejke. Hist og her paa Gaderne uddeltes Løbesedler eller opklæbedes Plakater, der opfordrede til Strejke. Dette foranledigede Klokken 13 Formanden for De Samvirkende Fagforbund, Eiler Jensen, til gennem Socialdemokraten at udsende Løbesedler med følgende Indhold: "Verserende Rygter og Opslag med Opfordringer til Strejke igen i Dag er falske. København 21. September 1944. De Samvirkende Fagforbund i Danmark. Eiler Jensen."

Blandt de Arbejdsomraadel, der syntes paavirket af Strejkeopfordringerne, var Havnen, Burmeister & Wain og alle Forretningsfolk i Istedgade. Vedrørende Burmeister & Wain kan tilføjes, at Arbejderne der vilde gaa hjem paa Grund af en tysk Bevogtning, som var etableret tidligt i Morges paa Refshaleøen. Den begrundedes fra tysk Side med, at en Strejfpatrouille i Nattens Løb havde opdaget, at Sabotagevagterne var gaaet og havde ladet Portene ulaasede efter sig. Tyskerne erklærede sig Villige til at trække sig tilbage, naar Bevogtningsspørgsmaalet var løst. Tyskerne har i Radioen advaret stærkt mod de Følger, Strejker vil faa.

Retsplejen: Under Ledelse af Rigsadvokaten har Anklagemyndighedens Repræsentanter i Dag holdt en Række Møder, paa hvilke man enedes om, at Grundlaget for Anklagemyndighedens Virksomhed er bortfaldet efter Politiets Ophævelse. Anklagemyndigheden har herefter stillet sig i Bero, indtil nærmere Afklaring foreligger. Domstolene (Landsret og Byret) har besluttet at standse Behandlingen af kriminelle Sager, hvori der ikke møder dansk Anklagemyndighed, medens Behandlingen af civile Sager foreløbig fortsættes. Under alle Omstændigheder vil Domstolene ikke fungere paa Basis af fremmed Myndighed.

Politiretterne i Morges løslod alle Anholdte, som skulde have været fremstillet til Fængsling i Sager om mindre politimæssige Forseelser. Der er allerede sporet en stærkt stigende Kriminalitet i København. Saaledes er der i Nat begaaet usædvanligt mange Cykletyverier.

Episoder. Den danske Radio meddelte i Aftes, at det tyske Politi havde ryddet Barrikader i Istedgade og en tilstødende Gade. Der blev ifølge samme Kilde anholdt 20 Mennesker, dræbt 1 og saaret 4. Den dræbte er Jord- og Betonarbejder Eli Sørensen, hvis Bopæl er ukendt. Han dræbtes paa Hjørnet af Saxogade og Istedgade; Nogen Tid senere var der paa dette Sted dannet et Kors af Brosten; garneret med afskaarne Blomster, og i Asfalten saas skrevet med Kridt: "Her dræbte de tyske Lystmordere Eli Sørensen."

I Aftenens Løb lige til Kl. ca. 21 forefaldt over det meste af Vesterbro og paa Frederiksberg samt enkelte Steder paa Nørrebro Episoder, hvor under der fra tysk Side affyredes Skud. Et enkelt Sted kastedes med Haandgranater, Særligt bevægede Optrin fandt Sted i Istedgade, Gas-


259

værksvej, Vesterbros Torv, Nørrebrogade, Rantzausgade og Krydset Falkonerallé-Godthaabsvej.

Hospitalerne havde i Tiden fra Kl. 0-24 i Gaar 15 Indlæggelser (1 Død). I Nat er der indbragt 2, deraf var den ene død ved Ankomsten (fra Istedgade). Ialt er der, siden Politiets Afvæbning begyndte, indbragt 51 Saarede til Hospitalerne, desuden er der her registreret 9 Dødsfald i Forbindelse med Episoderne. Det oplyses til Morgen, at Kaptajn Schlichtkrull's Tilstand er bedre.

Københavns Brandvæsen har i Vagtdøgnet den 20.-21. September haft 88 Ambulanceudrykninger, hvoraf 8 var til 10 Personer, der var saaret ved Skud. Ingen var døde ved Ambulancens Ankomst. I samme Tidsrum var der 30 Brandudrykninger, deraf var 13 falske Alarmeringer, 4 Baal paa Gade og 1 Bombeeksplosion.

Den vagthavende Brandinspektør oplyser i sin Indberetning, at Skibsmægler Bruhn, Amaliegade 39, havde meddelt, at en af Firmaets Folk savnedes. Der blev tilkaldt et Rydningshold fra C. B. U. Skolen paa Bernstorff Slot. Efter 6 Timers Arbejde fandt man et stærkt forkullet Lig af en Mand, hvis Hoved var knust. Det menes, at Manden har forsøgt at redde nogle Papirer fra den brændende Bygning og er blevet slaaet ihjel af sammenstyrtende Murmasser.

Kl. 20,02 alarmeredes till Nyhavn 51, hvor hele Ejendommen, bestaaende af Forhus og Sidebygning, var ødelagt af en Sprængbombe. Gasledningerne var sprængt, men det lykkedes at faa lukket for dem, uden at der skete nogen Antændelse. To Personer var blevet lettere kvæstet. Ingen omkom. Overfor Brandvæsenet erklærede Folk paa Stedet, at Tyskerne havde anbragt Bomben, hvilket senere paa Aftenen bekræftedes i Radioavisens Udsendelse, som gik ud paa, at Ejendommen var sprængt i Luften, fordi der herfra var skudt paa patrouillerende Tyskere. Husets Ejer, der bor alene i Ejendommen sammen med sin Hustru, nægtede bestemt, at der var skudt fra Ejendommen. I Mangel af Politi blev de nærmeste Ejendommes Husvagter sat til at foretage Afspærring.

Under en falsk Alarm Onsdag Middag lykkedes det Brandvæsenet at fange 4 Drenge fra en Bande, der kaldte sig "Gruppe 19". De unge Mennesker var i Alderen fra 15 til 18 Aar. De havde deltaget i Alarmeringen og førtes til Hovedbrandstationen, hvor de senere er hentet af deres Forældre.

Ambulancechaufføren paa Station V fik under Udrykning et Skydevaaben fyret af lige ved sit ene Øre. Der skete iøvrigt ikke andet, end at Øret hovnede op og blev rødt.

De af Tyskerne forlangte videre Meldinger til det tyske Ordenspoliti om Udrykninger gaar meget trægt igennem. Man har Indtrykket af, at Modtagerne ikke er indstillet paa denne Opgave.

En stor Udrykning til Luftmarinestationen skyldtes en ubetydelig


260

Antændelse i Brunkulsbriketter, utvivlsomt Selvantændelse, men de stedlige Tyskere mente bestemt, at det var Ildspaasættelse. Man havde arresteret 2, som gik paa B. & W.s Plads. Den ene var Pladsforvalteren og den anden en Olding. Omsider lykkedes det at overbevise Tyskerne om, at Ilden skyldtes Selvantændelse. Arrestanterne er formentlig blevet løsladt, efter at Brandaarsagen var fastslaaet.

Sporvejene meddeler Kl. 5,25: Alle Vogne afgaar planmæssigt. Paa Frederikssundsvej forefalder en Episode, idet en Mand, som angiver sig at være fra Frihedsraadet, over for Personalet udtaler, at Strejken skal fortsættes, hvorefter Vognen vender tilbage til Remisen, men da den der faar Besked om, at det er urigtigt, at Strejken skal fortsætte, kører den ud paany.

I Istedgade var opført 3 Barrikader i Nat. Falck blev tilkaldt, men blev beskudt af Tyskerne og maatte trække sig tilbage. Vognene maatte derfor fra Begyndelsen føres uden om Istedgade, men Kl. 5,55 er Rydningen i Gang, og Kørselen foregik derefter gennem Istedgade.

Belysningsvæsenet meddeler Kl. 7,30, at paa Værkerne er det gaaet normalt, og alle var mødt. Belastningen paa Elektricitetsværkerne er kun lidt under det normale, hvilket tyder paa, at de fleste Virksomheder er gaaet i Gang.

Belysningsvæsenet har kun haft en enkelt Udrykning, i Nat, nemlig til Amalienborg Plads, hvor Politiet anmodede om at faa noget mere Lys paa Pladsen, og det blev ordnet.

Kl. 8,50 meddeler Belysningsdirektøren, at det er indberettet til ham, at nogle Butikker paa Nørrebrogade er blevet plyndret, samt endvidere at B. & W. ikke arbejder, hvilket Belysningsvæsenet har kunnet konstatere paa Størrelsen af deres Elektricitetsforbrug. Grunden til at man ikke er kommet i Gang paa B. & W., siges dog at være, at der er Tyskere derude, og er saaledes af lokal Natur.

Kørselsafdelingen indberetter Kl. 10, at Værnemagten i Tirsdags paa Vesterfælledvej-Afdelingen har rekvireret og faaet udleveret 3 Vandvogne.

Mælketilførslerne: - De store Forsyningsmejerier sendte i Gaar deres Vogne ud til Leverandørmejerierne for at hente Mælken, desuden fik man lokale Vognmænd til at køre. I enkelte Byer, bl. a. Ringsted og Næstved, standsede det tyske Politi - vistnok Schalburgfolk - Mælkeforsendelserne. Bilerne fik Besked om at køre tilbage. Paa Trifolium vilde man i Aftes rekvirere Lastvogne. Til dette Formaal mødte 7 tyske Soldater ude paa Mejeriet, men ved en Opringning til Major Boje, Dagmarhus, blev der tilvejebragt Ordre paa, at Mælkeleverancerne skal respekteres. Ikke desto mindre vedvarer Vanskelighederne ude i Provinsen.

Politiet. Da Tyskerne besatte Ting- og Arresthuset paa Blegdamsvej, blev alle tilstedeværende i Bygningen med Pistoler truet til at samles


261

i Vestibulen paa 1. Sal. Ogsaa Dommerne i Nordre og Søndre Birk samt Stiftamtmand Haugen Johansen og deres Personaler maatte her tage Opstilling med oprakte Arme. Stiftamtmanden fremviste sin ministerielle Legitimation, der imidlertid blev slaaet ham ud af Haanden af en dansktalende Gestapomand, og det blev betydet Stiftamtmanden, at han maatte forblive under Anholdelse, indtil nærmere Meddelelse blev givet ham. Først ved 14-Tiden blev Dommerne Harald Petersen, Thal Jantzen og Stiftamtmanden løsladt. Alt Politipersonale blev bragt bort efter at være blevet afvæbnet.

Paa Politistationen i Valby kom det til en Episode under den tyske Indtrængen. Den forreste Tysker affyrede Skud mod, den vagthavende Politiassistent Højvang, som dræbtes, før han kunde rejse sig fra sin Stol. Liget blev siddende i Stolen i en Time. Derefter fik Kollegerne Lov at bære det bort, før de selv blev kørt til Langeliniemolen.

Der befinder sig nu 105 Medlemmer af det københavnske Opdagelsespoliti paa Politigaarden. En Del af dem har faaet Lov at telefonere til Familien. Hensigten med at holde dem indespærret paa Politigaarden kendes ikke. Mellem de Politimænd, som ikke er arresteret, er Politimesterforeningens Formand, Politimester Seidenfaden, som tilfældigvis ikke befandt sig paa Blegdamsvej. Heller ikke Dansk Politiforbunds Formand, Schytt Larsen, er arresteret. Han befandt sig midtvejs mellem Politigaarden og sit Kontor. Politiinspektør Mellerup og Formanden for Københavns Politiforening, Erik Lykkestrup, er heller ikke mellem Fangerne. Det synes fastslaaet, at Overrumplingen af Politigaarden blev foretaget først og fremmest af 60 bevæbnede Civile, som var kommet igennem Kontrolstedet ved Paaskud om legitime Ærinder, og som paa et bestemt Signal brød ind i Politiets Kontorer og holdt Personalet op.

Politimester Ove Jensen, Slagelse, har søgt Tilflugt hos Tyskerne. En illegal Gruppe havde ryddet hele Politistationen og delt dens Vaabenbeholdning ud til Civilpersoner, før Besættelsen skete.

Det er endnu usikkert, hvilke Arkiver Tyskerne har fundet paa Politigaarden, men det er dog bekendt, at adskillige vigtige Arkivalier for længst har været bragt i Sikkerhed udenfor Politigaarden specielt saadanne Akter, som kunne have politisk Betydning efter Krigen. Nogen Tid før den tyske Aktion er Stikkerarkivet blevet bragt i Sikkerhed, og de Personer, som ved, hvor det er gemt, befinder sig i Sverige.

Departementschefraadet holder fortsat Møde.

Undtagelsestilstand i Odense: - Det oplyses først paa Eftermiddagen, at der er erklæret Undtagelsestilstand og Spærretid i Odense. Alle offentlige Virksomheder, Gas-, Elektricitet- og Vandværker er besat af Tyskerne. Der er Forbud mod at forlade Byen, og de statslige og kommunale Tjenestemænd vil blive afæsket Loyalitetserklæringer under Tru-


262

sel om Deportation. Rygter om, at der skulde være lukket for Gas, Vand og Lys er ikke blevet bekræftede. Kl. 14 var der i hvert Fald ikke lukket for Vand og Elektricitet. Spærretiden gælder enten fra Kl. 18 til 6 eller fra Kl. 20 til 6; det er endnu uklart, hvad der er det rigtige.

 

Fredag den 22. September 1944.

Centraladministrationens Stilling. Dr. Best opholder sig i Øjeblikket i Berlin for at forhandle direkte med Udenrigsminister von Ribbentrop i den Hensigt at opnaa en Begrænsning af de yderligere planlagte Aktioner i Danmark. Det vides, at Departementscheferne har meddelt Dr. Best, at de med Opløsningen af det udøvende Organ betragter Grundlaget for Departementschefstyret for bortfaldet. Departementscheferne har holdt Møde til sent i Aftes, fortsatte tidligt i Morges og afbrød først ved Middagstid Forhandlingerne og berammede da nyt Møde til Kl. 16. Der er Føling mellem Departementscheferne, de politiske Partier og Erhvervsorganisationerne. Dr. Best ventes tilbage til København Mandag.

Deportationerne. Fra Nykøbing Falster meddeles, at en Snes store Fangevogne i Morges ved 8-Tiden er set køre igennem Byen med stærk Fart. Vognene var bevogtede. Man observerede bl. a. danske Politibetjente i Uniform som Fanger. Vognene kørte til Gedser. Det bekræftes, at Politistyrkerne fra Odense og Aalborg er ført til Frøslevlejren.

Universitetet. Forelæsningerne paa Københavns Universitet er indstillet indtil videre. Det samme gælder Forelæsningerne paa Rigshospitalet. Regensen og Kollegierne staar tomme. Studenterne har overalt forladt deres sædvanlige Samlingssteder. Under Besættelsen af Studenterforeningen forleden blev fire-fem Studenter anholdt af Tyskerne, der iblandt en ung kvindelig Student, der havde kastet en Lommebog fra sig gennem Vinduet, og en Søn af Orlogskaptajn Hammerich.

Beslaglæggelser. Hele Vesterport er nu beslaglagt, alle Firmaer rykker ud med Dags Varsel. Det konservative Folkeparti, der har mistet sine Kontorer i Nyropsgade, har erhvervet en Villa paa Frederiksberg.

Radioen: Dr. Lohman er for Tiden traadt i Baggrunden i Radiohuset, og Ledelsen af Radioens Anliggender er lagt i Hænderne paa SS-Standartenführer Bjørn Sveinsson Bjørnsson fra Germanische Leitstelle. Det oplyses nu, at den nye Speaker i Radioavisen hedder Leo Alexander Frederik Clauson-Kaas. Han er født 1897, er cand. phil. og Repræsentant, har været gift to Gange, først med en tysk Dame, senere med en engelsk Dame, er for Tiden fraskilt. Han er Søn af en Skibskaptajn og Fætter til Ritmester Clauson-Kaas's ældste Søn Leif, med hvem han er blevet forvekslet.

Politiet: Der er en fortsat Stigning i Kriminaliteten, og navnlig har Tobaksfirmaerne været stærkt udsat for natlige Indbrud. Saaledes kan


263

det eksempelvis anføres, at O. Juul-Nissens Efterf., Vestergade 13, tilhørende Firmaet Horwitz & Kattentid, har været hjemsøgt af Tyve hver eneste Nat siden Politiets Opløsning. Man forsøgte i Gaar en Henvendelse til Politistationen paa Nytorv. Der var kun to tysktalende Politimænd paa Stationen, men efter et Kvarters Forløb fik Anmelderen Kontakt med en dansktalende Mand, som tog høfligt imod ham, men blankt erklærede, at der ikke kunde være Tale om at yde ham Hjælp. "Det har vi skam slet ikke Mandskab til," fik Anmelderen at vide. To andre autentiske Eksempler: En Dame i Sydhavnen vilde i Gaar paa Valby Politistation anmelde et Røveri, der var forøvet imod hende paa Toftegaardsvej. Hun blev afvist med en Bemærkning om, at man ikke kunde paatage sig at være Barnepige for Folk. - En telefonisk Anmeldelse om et Tyveri kunde ikke modtages paa Politistationen paa Nytorv, da der kun var een Mand tilstede, og han erklærede, at han ikke forstod Dansk. - En Cigarhandler paa Østerbro anmeldte til Rosenvængets Politistation, at der var sket Indbrud hos ham. Resultatet blev, at en Deling affyrede nogle Skud udenfor Forretningen. - En Mand, der paa Antonigade anmeldte Tyveri fra et Vinlager, henvistes til Dagmarhus, hvor Vagten afviste ham. Da han gik til Politigaarden, skød Vagten efter ham. Han saaredes ikke. - Befolkningen synes at tage Lovens Haandhævelse i sin egen Haand. En Mand, som i Morges røvede et Radioapparat paa Gl. Kongevej, fik Prygl inde i Forretningen og blev derefter frigivet. Fra Glyptotekcaféen er der Natten mellem Tirsdag og Onsdag stjaalet forskellig original Spiritus, saaledes 300 Flasker Portvin, en Del Flasker Whisky, 400 Cigarer og flere Tusinde Cigaretter. Tyvene havde taget godt til sig af den originale Spiritus, inden de forsvandt. Restaurationslokalet bar tydelige Spor af Tyvenes Sold. Der var anrettet Hærværk.

I Gaar blev alle Politiadvokater, som befandt sig paa Politigaarden, da de blev anholdt, løsladt. Det samme gælder Politifuldmægtige, og en Del andre rent juridiske Embedsmænd. Sundhedspolitiet har ikke været omfattet af den tyske Aktion.

Det tyske Politi har ved flere Lejligheder i København og i Aalborg ryddet Kaffebarer eller fanget Deltagere i Opløb. De afhøres indgaaende, og de arbejdsløse iblandt dem holdes tilbage for at blive tvangsindlagt blandt Befæstningsarbejderne i Jylland. Fra en Kaffebar i Trommesalen blev en hel Flok unge Mænd i Gaar ført til Shellhuset. De gik med Hænderne foldet bag Nakken. En Schalburgmand skød henover deres Hoveder, naar det ikke gik hurtigt nok.

Luftværnet: Statens civile Luftværn, hvis fungerende Chef er Luftværnsinspektør E. Schrøder, betragter sig som ude af Funktion. Varslingstjenesten er ophævet, og der vil altsaa i Øjeblikket ikke kunne gives Flyvervarsel. Lederne forholder sig foreløbig afventende, idet man imødeser det endelig Udfald af Centraladministrationens Forhandlinger.


264

Ambulance og Brandvæsen: I Vagtdøgnet den 21.-22., der sluttede Kl. 8 i Morges, har Brandvæsenet haft 72 Ambulanceudrykninger, heraf 2. Udrykninger (Kl. 13,51) i Anledning af Beskydning fra en tysk Patrulje paa Gl. Kongevej ud for Trommesalen. Der var saaret 3 Mænd, de to alvorligt. Desuden er begaaet 3 Selvmord og 3 Forsøg paa Selvmord. I samme Tidsrum har der været 17 Brandudrykninger, hvoraf de 13 var falske og de øvrige 4 Brunkulsbrande. I Enghavekvarteret paagreb Vægteren en beruset Mand, som alene havde 5 falske Alarmeringer paa Samvittigheden. Manden fik en Dragt Prygl, og saa lod man ham gaa.

Om Forholdene i Provinsen kan gives følgende Oplysninger, som stammer fra Torsdag Eftermiddag:

Varde. - Folk mødte paa Arbejde i Dag, men da Elektricitetsværket og Gasforsyningen var afbrudt, forlod Arbejderne atter Arbejdspladserne. Der er Udgangsforbud i Mørklægningstiden. Passagen til og fra Byen skal være delvis spærret.

Vejle: - Strejken ophævet. Ingen Episoder forekommet.

Haderslev: - Arbejdet blev genoptaget Torsdag Morgen. Ordenspolitiet er løsladt. - Nogle Betjente sidder civilt paa Stationen, men synes ikke at være i Funktion. Borgmester Thulstrup har ladet opslaa Plakater, hvorpaa der staar, at da Vestre Luftværnskommando har hjemsendt sit Personale, og Politimesteren er ude af Stand til at lede Luftværnstjenesten, kan der ikke forventes Sirenevarsel. Borgerne bør paa egen Konduite gaa i Beskyttelsesrum, naar fremmede Flyvere nærmer sig. I et andet Opslag fra Borgmesteren hedder det, at da Politiets Forhold er uafklarede, er det Borgernes Pligt selv at opretholde Ro og Orden. - Rutebilkørslen i Haderslev Amt maatte hen paa Eftermiddagen indstilles, da de tyske Militærmyndigheder ikke fandt den krigsvigtig, men der forhandles om Genoptagelse af Kørslen.

Fredericia: - De Rejsende maatte i Torsdags indkvarteres privat, da de ikke kunde komme videre med Togene. Ingen Uro i Byen.

Bornholm: - Det er nu konstateret, at Politiet har undgaaet Internering, idet de tyske Myndigheder her først kom i Funktion paa et saa sent Tidspunkt, at Efterretningerne fra København allerede har varskoet de bornholmske Politistyrker. Alle Politimænd har bragt sig i Sikkerhed. Der er ankommet 360 Hitler Jugend til øen.

Odense: Borgmesteren i Odense har meddelt, at Arbejdet er genoptaget i Odense, og at de tyske Forholdsregler derefter atter er ophævede. Strejken ophævedes efter Forhandling mellem Borgmesteren og Tyskerne.

Aalborg: Man kan fra Aalborg ikke opnaa Telefonforbindelse med de nordjydske Byer, bortset fra Samtaler til særlige Numre. Forsyningerne til Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn er paa Grund af Strejke blevet afbrudt fra tysk Side. Man har afbrudt selve Elektricitets-Fødelinien. Dele


265

af Landomraadet er dermed ogsaa uden Strøm. Paa samme Maade er Vandforsyningen afbrudt.

Hillerød: Bevæbnede Folk har Tirsdag Eftermiddag paa Politistationen taget de tilbageværende Vaaben. De har i Arresten befriet Gartner David Skafte Møller, der sidder fængslet, sigtet for at have kvalt sin Søster, som vilde anmelde ham til SS, og desuden befriede de nogle unge Mennesker, der sad, sigtede for Revolverrøverier.

Slagelse: Politimester Ove Jensen, Slagelse, tilkaldte selv Tyskerne, idet Befolkningen ryddede Politistationen for alt. Inden Tyskerne kom, var alle Vaaben og al Udrustning fjernet fra Stationen. Politimesteren angav Politiassistent Thygesen som den ansvarlige for "Skandalen". Politiassistenten eftersøges nu meget energisk af Gestapo. Paa et senere Møde, som Politimesteren sammenkaldte til, oplyste den tyske Kommandant, at det kun er i København, Aarhus, Odense og Aalborg, at Politiet er sat ud af Funktion. Han begreb ikke, at Politiet respekterede en Udsendelse gennem Radioen - den kunde jo, sagde han, være falsk. Da Kommandanten fastholdt, at Radiomeddelelsen kunde være forkert, og da han lovede at udlevere Vaabnene igen, paatog Politiet sig indendørs Tjeneste, indtil man havde orienteret sig. Tyskerne hævede derefter Besættelsen af Stationen og trak deres Vagter ind. Næste Dag meddelte Styrken Politimesteren, at man vilde forlade Tjenesten, da Meldingerne fra København var blevet bekræftede. Politimesteren kunde ikke give Tilladelse hertil. Man svarede, at man ikke havde bedt om denne Tilladelse. Man ønskede kun at meddele Tyskerne, at man betragtede sig som løst fra Løftet om at blive. Tyskerne besatte Kl. 11 atter Politistationen. Den indrettedes senere til Brandvagt, da den er kommunal Ejendom.

 

Lørdag Formiddag den 23. September 1944.

Departementschefernes Stilling er endnu ikke afklaret, men saa meget kan dog siges i Øjeblikket, at de sikkert ikke forlader deres Poster. Det principielle Synspunkt, at Grundlaget for selve Departementschefstyret er faldet bort, staar stadigt fast, da et saadant Styre forudsætter en dansk udøvende Myndighed ved sin Side for at sikre Anordninger og Beslutninger respekteret. Saavidt man kan skønne bærer Forhandlingerne mellem Departementscheferne i Retning af en Beslutning om, at de hver for sig skal søge at holde sammen paa Administrationen indenfor deres respektive Omraader. Det overvejes at protestere skarpt mod det tyske Indgreb og samtidig definitivt stille Krav om Frigørelse af Politiet.

Universitetet: I den sidste Udsendelse meddeltes, at Københavns Universitet indtil videre havde indstillet Forelæsningerne. Oplysningen herom stammede fra en Meddelelse, som Fredag Formiddag indgik til


266

Udenrigsministeriets Pressebureau, men det faktiske er, at Universitetets Ledelse i et Møde om Eftermiddagen har besluttet at fortsætte Forelæsningerne.

Politiet: Paa Politigaarden er der holdt ca. 100 Kriminalbetjente tilbage for at assistere det tyske Politi med rent praktiske Oplysninger. De kaserneres om Natten i Klerkegade. Paa Politistationerne modtages Anmeldelser, men som Regel gives der samtidig Anmelderen den Oplysning, at man ikke i Øjeblikket kan tage sig af Sagen. Der er adskillige konkrete Eksempler herpaa. Kriminaliteten er i fortsat og hurtig Stigning. Natten til Fredag sprængte nogle Tyve Døren til Firmaet Holger Nielsen's Lokaler i Dahlerupsgade og stjal Sølvtøj for ca. 10.000 Kr. Der blev gjort Anmeldelse til Politigaarden, hvor en dansk Stemme svarede, at man havde noteret Anmeldelsen, men at der iøvrigt ikke vilde ske mere.

Deportationerne: Om Fangetransporten, som Fredag Morgen observeredes gennem Nykøbing Falster, kan nu yderligere oplyses efter indgaaede Meddelelser til Ritzau's Bureau, at Biltransporten kørte direkte ombord i Færgen efter Ankomsten til Gedser Havn. Hovedparten af Fangerne var danske Betjente. Man havde ikke Mulighed for at komme til at tale med dem. Det berettes, at Betjentene havde Hænderne lænket sammen enkeltvis, men de var ikke indbyrdes sammenlænkede.

Østre Landsret: Der føres Forhandlinger om forsøgsvis Behandling af de kriminelle Sager, som er paadømt i Underretterne og appelleret til Landsretten. Nogen endelig Beslutning er ikke truffet, og Meningerne om, hvorvidt man skal begynde at realisere den Ordning, er delte.

Brandvæsenet og Hospitalerne: Natten til i Dag er der kun ført en enkelt saaret Mand ind til Hospitalet (Bispebjerg Hospital). Han havde faaet Skud i venstre Side af Brystet. Brandvæsenet har i Nat haft 7 falske Alarmer. - Det var Liget af Skibsmægler Kragh-Risted, der blev fundet i Ruinerne efter Branden i Amaliegade 39.

Provinsen:

Roskilde: Ifølge R. B. har man fra tysk Side lagt stærkt Pres paa Politimesteren for at faa ham til at indkalde Politikorpset til Tjeneste. Politimesteren har nægtet det, og tyske Politisoldater ventes derfor til Byen.

Holbæk: Holbæk Politistation holdes fortsat lukket. Borgmester Alfred Hansen blev forleden kaldt til den stedlige tyske Kommandant og blev anmodet om at lade Kommunen overtage nogle af Politiets Kommissioner. Borgmesteren nægtede dette og henviste til manglende Kvalifikationer.


267

Odense: Torsdag Aften, efter at der var erklæret Undtagelsestilstand, udsendtes et Opraab underskrevet af Borgmester Werner, Gruppeformændene og Formændene for de lokale Arbejds- og Erhvervsorganisationer. Opraabet indeholdt en indtrængende Opfordring til Arbejderne om at gaa i Arbejde, hvilket ogsaa skete Fredag Morgen. Kl. 8,15 Fredag Morgen blev Telefonspærringen hævet, og ved Middagstid blev der givet Meddelelse om, at Udgangsforbudet hævedes samme Dags Aften. Der er Ro i Byen.

Silkeborg: Politimester Nielsen blev Torsdag Aften indlagt paa Sygehuset med Nervesammenbrud. Ogsaa Politimester Hallund skal være indlagt paa Hospitalet af Nervesammenbrud.

Kolding: Der er oprettet et Vagtkorps, hvorom Byraadssekretæren giver følgende Meddelelse (Udenrigsministeriet): Korpset er oprettet paa Borgmesterens Initiativ og bestaar af Folk, der tidligere har været i Kommunens Tjeneste, og som han har Tillid til. De aflønnes med 3 Kr. i Timen indenfor Tjenestetiden. De er under Ledelse af De forenede Vagtselskaber og maa nærmest betragtes. som en Udvidelse af disse. De tager sig af mindre Sager eksempelvis knuste Ruder, Bilsammenstød o. lign. De er forsynet med hvidt Armbind, og Arrangementet er iøvrigt godkendt af Værnemagten.

Vejle: Borgmester N. P. Jensen har i Gaar udsendt følgende Erklæring: "I Anledning af en Radiomeddelelse om, at der skulde være fundet Vaaben i Vor Frelsers Kirke, tilhørende Politiet, skal jeg oplyse, at det ikke drejer sig om et Fund, men at det var Vaaben, som opbevaredes her for Politikasernen. De lokale Myndigheder har intet Kendskab haft til dette Forhold, idet Kasernen sorterer direkte under Politikommandoen i Aarhus." Ifølge en Meddelelse til Politiken er der holdt en Række Møder i Vejle paa Foranledning af Borgmesteren, bl. a. om Oprettelse af et frivilligt Luftværn paa kommunal Basis. De forskellige Poster skulde herefter igen besættes, og Lønningerne vil i første Omgang blive betalt af Kommunen. Borgmesteren udtalte, at han finder det uforsvarligt ikke at gøre noget, ikke mindst i Betragtning af den Iver, der hidtil er lagt for Dagen i denne Sag.

Hjørring: Paa tysk Foranledning lukkedes Natten til Torsdag for Vand, Gas og Elektricitet til Byen. Foranledningen var Strejke, som yderligere blev mødt med Undtagelsestilstand. Hele Fredagen hvilede alt Arbejde i Byen, men om Aftenen tilkaldte Kommandanten Borgmesteren og meddelte kort, at Undtagelsestilstanden ophævedes med øjeblikkelig Virkning. I Dag til Morgen er Arbejdet genoptaget. Befolkningen har forholdt sig rolig.

Varde: Fredag Eftermiddag blev Afspærringerne hævet, og der aabne-


268

des atter for Vand, Gas og Elektricitet. Arbejdet er i Gang, og der er Ro i Byen.

Aalborg: Sort-Børs Handelen florerer stærkere end nogensinde. Fredag meddeltes, at Trafikken var nogenlunde normal. Rigstelefonen ekspederede kun Ekspressamtaler mellem Aalborg og København.

 

Mandag den 25. September 1944.

Paa Centraladministrationens Vegne afgav Udenrigsministeriet i Lørdags den bebudede protest over for det tyske Riges Befuldmægtigede i Anledning af Aktionen mod Politiet. Man krævede Politiet frigivet. Departementscheferne har iøvrigt besluttet forsøgsvis at fortsætte deres Arbejde inden for Grænserne af det praktisk mulige.

De 5 samvirkende politiske Partier tilstillede ligeledes i Lørdags den Befuldmægtigede en Protest af følgende Indhold:

"Undertegnede Repræsentanter for Socialdemokratiet, Det konservative Folkeparti, Venstre, Det radikale Venstre og Danmarks Retsforbund nedlægger over for den Rigsbefuldmægtigede den stærkeste Protest mod de skete Arrestationer og Deportationer af det danske Politi. Som Talsmand for den danske Befolkning giver vi Udtryk for den dybe Harme, som dette Magtovergreb har fremkaldt overalt i vort Land. Løsladelse og Hjemsendelse af alle de arresterede og de fra Hjemlandet deporterede Politifolk og Genoprettelse af det opløste danske Politi er en bydende Nødvendighed. De nu tilvejebragte Forhold vil, om de fortsætter, føre Landet ud i en Tilstand af Lovløshed og Opløsning i alle Samfundsforhold. Ansvaret herfor vil falde helt og fuldt paa de Myndigheder, som har frataget Landet dets lovlige Ordensmagt.

V. Buhl.     Ole Bjørn Kraft.     Knud Kristensen.
A. M. Hansen.     Oluf Pedersen."

Endvidere har De danske Fagorganisationer og Det kooperative Fællesforbund sendt Dr. Best følgende Protest:

"Undertegnede Organisationer - De samvirkende Fagforbund i Danmark, Socialdemokratisk forbund i Danmark og Det kooperative Fællesforbund i Danmark -, der repræsenterer den samlede danske Arbejderbevægelse, nedlægger deres alvorligste Protest mod Deportationen af danske Politifolk.

Den foretagne Tilfangetagelse og Deportation er af alle danske Arbejdere opfattet som et Overgreb, der ikke alene har bragt Sorg og Harme i Tusinder danske Hjem, men tillige har udelukket enhver Mulighed for danske Retstilstande.


269

Vi opfordrer derfor indtrængende til, at man drager Omsorg for, at de deporterede danske Politifolk hurtigst muligt hjemføres, og at samtlige Politifolk løslades."

(Underskrevet af samtlige Medlemmer af Forretningsudvalget.)

Kriminaliteten: Der indløber stadig Meddelelser fra hele Landet om stigende Kriminalitet. Befolkningen træffer lokale Foranstaltninger for at værge sig mod Lovløsheden. Saaledes har en Handelsstandsforening i Vanløse taget Initiativet til Oprettelsen af en Patrouilletjeneste hver Nat. Tjenesten udføres frivilligt af 350 Næringsdrivende i Kvarteret, som tager nogle Timers Vagttjeneste efter Tur. - Paa Frederikssundsvej er en hel Serie Butiker blevet plyndret for Varer forleden Nat. Tyvene ankom med en stor tre Tons Lastbil, som blev læsset fuld af Tyvekoster bl. a. fra Hovedstadens Brugsforenings Filial, og i en af Forretningerne skrev Tyvene med Maling tværs over Ruden: "Tyvene har været her". - Paa Politigaarden modtager de internerede Politimænd, der virker som "Vagthold", over 100 Anmeldelser om Dagen.

Fra Konditoriet "Bristol" paa Vesterbrogade er der stjaalet Varer for ca. 45.000 Kr. Det drejer sig bl. a. om Kakao og Kaffe.

Hovedstadens Forsyninger: Borgmester Julius Hansen oplyser, at Mælketilførslerne til København igen er normale. De Vanskeligheder, der har været ved at faa Køretilladelse fra Ringsted og Næstved, er afviklet. Paa Grund af de særlige Forhold kører Vognene ud fra de københavnske Mejerier en Time senere om Morgenen end normalt.

Den konstituerede Borgmester for Magistratens 1. Afdeling, Raadmand Ib Kolbjørn giver følgende Oversigt over Leverancerne til de københavnske Levnedsmiddeltorve:

Fisketorvet forsynes meget bedre, efter at Amtmanden for Bornholm har frigivet Udførslen af Sild. I Lørdags ankom til København 25-30.000 kg Sild, som efter Fiskeriministeriets Ordre skal passere Fisketorvet. I Lørdags ankom desuden pr. Baad et mindre Parti levende Tork og Rødspætter samt isede Rødspætter. For første Gang under den politimæssige Undtagelsestilstand ankom desuden en Lastbil med levende Torsk. Alt tyder paa, at vi, som Tilfældet har været i den sidste Tid, maa indstille os paa relativt smaa Forsyninger af Fisk.

Grøntsager: Lørdagstorvet var stort. Det besøgtes af ca. 1000 Vogne, navnlig var Tilførslerne af Pærer og Æbler - specielt Madæbler - rigelige. Af Kartofler tilførtes Torvet ca. 900 Tønder, lidt mindre end normalt, hvilket skyldtes svigtende Tilførsler fra Jylland. Der var stor Rift om Porrer, Selleri og Kaal. Udenbys Leverandører har faaet Tilladelse til at indføre Varerne pr. Bil. Ved Hovedvejene foretages dog nu og da Kontrol.


270

Kød: Paa Kvægtorvet er der i de sidste tre Dage arbejdet over for at faa Varerne ekspederet. Tilførslerne har været begrænset. Der er ført en Del levende Kreaturer direkte til Slagtehuset. De samlede Slagtninger i Ugen den 18.-23. September ligger kun lidt under det normale. Efter Ønske fra Slagterforretningerne er Slagtehuset holdt aabent om Søndagen.

Flæskehallen: Tilførslerne er i god Gang. I Lørdags ankom 32 Vognladninger, hovedsagelig Svin, og i Gaar ankom yderligere 21 Vognladninger, væsentligt Okser og Kalve. Desuden var anmeldt de sædvanlige Leverancer af Svin fra Bornholm. Endelig har Slagteriernes Fælleskontor stillet betydelige leverancer af Svin i Udsigt i Dag.

Brandvæsen og Ambulance: Det har været en relativ stille Weekend. Brandvæsenet plages dog stadig af falske Alarmeringer. I nogle Tilfælde er det lykkedes at fange Gerningsmændene, Børn eller unge Mennesker. De er blevet ført til Brandstationen og har faaet en korporlig Afstraffelse. Hvor der har været Tale om, Børn, har man samtidig tilkaldt Faderen. I Vagtdøgnet, som sluttede i Morges Kl. 8, havde der været 65 Ambulance udrykninger og 6 Brandudrykninger. Ingen Skudsaar eller lignende, og Brandene var ret ufarlige.

Provinsen:

Aarhus: Der blev anholdt 128 Politimænd, hvoraf 100 nu er ført til Frøslevlejren. Blandt de løsladte er Politimester Glente, Politikommissær P. N. Pedersen og Politimester Poul Jensen fra Hasle Herred.

Aalborg: Den engelske Radios Skildring af Skyderiet mod Toget med de 94 Betjente, der førtes til Aalborg fra Frøslev, siges at være overdrevet, kun en enkelt Mand blev saaret.

Kolding: Kriminaldommer Strøbeck har løsladt alle Arrestanter, for hvilke Fængslingsfristen var udløbet. Forinden forklarede han dem Situationen og lod dem afgive Æresord paa, at de ikke "vilde benytte sig af den ekstraordinære Situation til at falde Samfundet i Ryggen."

Skive: Borgmesteren oplyser, at Kommandanten her nægter Køretilladelse for Biler i næsten alle Tilfælde, ogsaa til Transport af Tørv, Sædekorn, Gødningsstoffer og Kreaturer.

Silkeborg: Der har været Sabotage mod Langaa Station Natten til Lørdag, og Lørdag Aften eksploderede en Bombe under en Lastvogn. Tyskerne anholdt derefter ca. 50 Mennesker rundt om paa Gaderne. De førtes til Silkeborg Seminarium, hvor de blev stillet op uden for Bygningen, 6 Soldater blev kommanderet ud og gjorde Ladegreb. De anholdte maatte staa til Kl. 2 Nat, før de fik Lov til at gaa. Lørdag Formiddag blev den tyske Vagt paa Politistationen inddraget.


271

Graasten: Situationen i Sønderjylland er afspændt siden Generalstrejkedagene. Grænsen er genaabnet, og Grænsegendarmeriets Tjeneste udføres af Toldbetjente. Ingen af de sønderjydske Byer har endnu set tysk Politi. Politimester Hartmann, Haderslev, og Frue er Arrestanter i Kolding.

Odense: 40 odenseanske Politimænd er interneret i Frøslevlejren. Blandt disse er Politimester Schaldemose Nielsen og Politikommissær Frost.

Holbæk: Den stedlige Standortkommandantur har nægtet at udstede Køretilladelse til almindelige Lastbiler, som bl. a. skulde køre med Bygningsmaterialer. Den tyske Motivering er, at saalænge Politiet ikke vil hjælpe til ved at gaa i Arbejde igen, vil man ikke udstede Køretilladelser.

Roskilde: Arresten i Roskilde er tømt for Fanger, 2 tyske Lastbiler kørte Natten til Lørdag op foran Arresthuset, og Arrestanterne læssedes paa Ladet. Hvor de er bragt hen, vides ikke.

Bornholm: Allerede i Onsdags meddelte Kommandanten, at det danske Politi paa Øen kunde træde i Funktion igen paa visse Betingelser, bl. a. maatte Betjentene aflevere deres vaaben, ligesom de skulde staa under tysk Kontrol. Dette blev afslaaet. Torsdag Eftermiddag meddelte Insel-Kommandanten, at det danske Politi kunde træde i Funktion igen uden Betingelser af nogen Art. Ogsaa dette blev afslaaet. Saa vidt vides, adskiller Bornholm sig fra det øvrige Land ved at staa direkte under Marinekommandanturen i Kiel.

Dansk Arbejdsgiverforening har sendt sine Medlemmer en Skrivelse, hvori der gøres opmærksom paa, hvad der kan ventes, hvis der igen udbryder Strejke. Der henvises til, at der er truet med Deportation af hele Arbejdsstyrker uden Persons Anseelse.

Belysningsvæsenet har fra i Dag overtaget Tænding og Slukning af Færdselsfyrene.

Den samlede Magistrat har i sit Møde i Dag behandlet de Spørgsmaal, som foreligger paa Grundlag af de to Forordninger fra Politigeneral Pancke. Man besluttede i Forbindelse med Frederiksberg og Gentofte Kommuner straks at gaa i Forhandling med Departementschef Svendsen. Sagen vil blive henlag til Magistratens 1. Afdeling

Efter Beslutning af den samlede Magistrat har Overborgmesteren under Dags Dato tilskrevet Dr. Best saaledes:

"Med Harme har Københavns Magistrat erfaret, at den danske Politimyndighed er sat ud af Funktion, og at ca 1.700 Medlemmer af den danske Politistyrke er blevet deporteret til Tyskland.


272

Magistraten protesterer paa det alvorligste mod disse Overgreb, der vil hindre Udøvelsen af en Række kommunale Funktioner, og som efter vor Opfattelse i det Hele vil virke nedbrydende paa den Retssikkerhed, Ro og Orden, som Bystyret under skiftende Situationer stedse har bestræbt sig for at opretholde.

Magistraten udtaler derfor sin Forventning om, at den etablerede politimæssige Undtagelsestilstand snarest bringes til Ophør, saaledes at det danske Politi igen kan overtage dets normale Funktion som Beskytter af Borgernes Liv og Velfærd."

Overborgmesteren har Dags Dato tilskrevet Borgerrepræsentationen om foranstaaende Skrivelse.

 

Tirsdag den 26. September 1944.

Der er tilstillet Dr. Best endnu en lang Række Protestskrivelser, bl. a. fra Erhvervene, Biskopperne, Universitetet, Dommerne og Præstestanden.

Skrivelsen fra Erhvervene har følgende Ordlyd:

"Undertegnede Organisationer for dansk Erhvervsliv, Arbejderbevægelsens Erhvervsraad, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Dampskibsrederiforening, Fællesrepræsentationen for Dansk Haandværk og Industri, Grosserer-Societetets Komite, De danske Handelsforeningers Fællesorganisation, De samvirkende danske Husmandsforeninger, Industriraadet, De samvirkende Købmandsforeninger i Danmark, Landbrugsraadet, Fællesrepræsentationen for de samvirkende danske Landboforeninger og de samvirkende danske Andelsselskaber og Provinshandelskammeret ønsker herved overfor den Rigsbefuldmægtigede at udtale en Protest over for det alvorlige Overgreb mod dansk Styre, der er sket ved Ophævelsen af vort Politi og ved Arrestationen og Massedeportationen af danske Politimænd.

Den Aktion, der her er foretaget, vil skabe saadanne uholdbare Tilstande indenfor hele det danske Samfund, at alle Grene af dette bliver ødelæggende paavirket deraf, og dette gælder ikke mindst Erhvervslivet.

Paa danske Erhvervs Vegne skal vi derfor indtrængende anmode om, at det danske Politi genoprettes, og at de deporterede politimænd føres tilbage til Danmark, og at arresterede Politifolk løslades."

Protestskrivelsen fra Landets Biskopper var paa disses Vegne undertegnet af Biskop H. Fuglsang-Damgaard og lød saaledes:


273

"De sidste Dages alvorlige Begivenheder i vort Folk giver Kirken Anledning til at udtale sin Forfærdelse over den skæbnesvangre Ophævelse af Retssikkerheden, som er skabt ved Fjernelsen af det danske Politi, og udtrykker sin Harme og Smerte over den Skæbne, der har ramt Hundreder af Landsmænd, som er ført bort fra deres Fædreland.

Med den største Ængstelse maa vi efter dette imødese de uoverskuelige Konsekvenser af det skete og forvente, at Forbrydelser og Vold, vil brede sig uden Hemninger.

Kirken har overalt og til alle Tider den Opgave at støtte den sande Retsorden og at værne om og opelske Kærlighed til Sandhed og Ret, og den danske Folkekirke maa som Følge deraf i den nuværende Situation i særlig Grad føle sin Forpligtelse overfor denne Opgave. Selv i vor Afmagt overfor Overmagten føler vi det derfor som vor Pligt af al Evne at protestere mod det smertelige Overgreb mod vort Folks Retsbevidsthed og Selvstyre, som her har fundet Sted."

Universitetets Protestskrivelse har følgende Ordlyd:

"En dyb Harme har grebet det danske Folk over, det Angreb paa Retssikkerheden i vort Land, der skete ved Fængslingen af vort Politi og Deportationen af en stor Del af det d. 19. September. Følgerne heraf er uoverskuelige, men sikkert er det, at Lovløshed og Usikkerhed vil brede sig uhyggeligt i den Tid, der nu kommer.

Aandslivets Trivsel er ubrydeligt sammenknyttet med sikre Retsforhold, og Københavns Universitet uddanner gennem et af sine Fakulteter Størstedelen af dem, der i dette Land er sat til at haandhæve Retten. Derfor maa Universitetet slutte sig til den Protest, der hæver sig fra alle Sider, og indstændigt anmode Udenrigsministeriet om saa kraftigt som muligt at give Udtryk for denne overfor de tyske Myndigheder i Anledning af det Angreb paa de elementæreste Forudsætninger for et normalt Livs Trivsel, der har fundet Sted."

Præsidenterne for Højesteret, Vestre Landsret, Østre Landsret, Sø- og Handelsretten og Københavns Byret samt Formanden for Den danske Dommerforenings Bestyrelse har afgivet følgende Protest:

"Undertegnede Repræsentanter for de danske Domstole nedlægger overfor den Rigsbefuldmægtigede den alvorligste Protest mod de Overgreb, der er foretaget overfor de danske Domstole, derved, at man ved de skete Foranstaltninger overfor det danske Politi har berøvet Domstolene den for deres Arbejde i en Række


274

Henseender nødvendige Forudsætning. Endvidere maa vi protestere mod den hensynsløse Fremgangsmaade, der i flere Tilfælde er anvendt ogsaa overfor Dommere i Funktion og deres Personale under Iværksættelsen af de nævnte Foranstaltninger.

Det er vor absolutte Overbevisning, at de nu tilvejebragte Forhold, om de fortsættes, vil medføre fuldstændig Retsløshed her i Landet, en Tilstand som Domstolene maa fralægge sig ethvert Ansvar for."

I Søndags oplæste Præsterne i praktisk talt alle Landets Kirker følgende Udtalelse:

"De sidste Dages alvorlige Begivenheder i vort Folk giver Kirken Anledning til at udtale sin Forfærdelse over den fuldstændige Ophævelse af Retssikkerheden, som er skabt ved Fjernelsen af dansk Politi, og udtrykke sin Harme og Smerte over den Skæbne, som har ramt Hundreder af Landsmænd, som med Vold er ført bort fra deres Fædreland.

I vor Afmagt overfor Vaabenmagten er det vor Pligt at fastholde, at Magt aldrig i sig selv er Ret og foreholde vore Fjender dette; og hver paa sin Plads maa vi, selv under de vanskeligste Forhold, søge at hævde Sandheden og Retten.

Som Kristne maa vi under disse Forhold minde hinanden om, at vor Herre og Mester ved sit Liv og ved sit Ord har lært os, at vi skal bære hverandres Byrder og staa hinanden bi med gensidig Hjælp og Beskyttelse.

Gud styrke og trøste alle de ramte.

Gud bevare vor Konge, vort Folk og vort Fædreland!"

Spørgsmaalet det kommunale Politi: - Forhandlingerne mellem Magistraten, Borgmestrene fra Frederiksberg og Gentofte samt Departementschef Svendsen i Justitsministeriet formede sig som en Drøftelse af de Muligheder, der foreligger for Etablering af kommunal Politi. Man skønnede, der kun er Mulighed for at oprette et Vagtværn, og var iøvrigt enige om at afvente Dr. Bests Hjemkomst fra Berlin. Paa det Grundlag der i Øjeblikket foreligger, skønnes der ikke at være Mulighed for Oprettelse af noget Kriminalpoliti.

Luftværnet: - Der har Tirsdag Formiddag været Møde i Indenrigsministeriet om Luftværnet. Der blev ikke truffet nogen endelig Beslutning, men Overborgmesteren mener, der er Muligheder for at faa CB-Mandskab til Tjeneste ved Luftværnet. Der skal holdes et Møde med Tyskerne bl. a. om Tilladelsen hertil. Det storkøbenhavnske Fællesudvalg samles igen paa Fredag. Man vil søge at faa Luftbeskyttelsen retableret. Kommandoen, som hidtil har ligget hos Politiet, vil antagelig blive over-


275

ført til Magistraten, der saa kan lade sin Beføjelse gaa videre til en Mand, som man finder særlig egnet til Opgaven. Varslingen er atter bragt i Orden, den sker som hidtil gennem dansk Myndighed.

Universitetet: - Situationen paa Universitetet og de højere Læreanstalter er i Øjeblikket den, at Forelæsning og Øvelse gennemføres efter Studieplanerne, men at Tilslutningen er ganske minimal, idet de fleste Studenter ikke møder. Mange Provinsstudenter er rejst hjem, og det er fra Læreanstalterne betydet dem, at Deltagelse i Undervisning for Tiden er fuldstændig frivillig, og at der senere vil blive givet al mulig Lettelse paa Grund af de ufrivillige Afbrydelser.

Flugt fra Statsfængslet: - Fra Statsfængslet i Vridsløse er der undveget 19 Fanger, hvoraf de 18 afsonede Straf for politiske Forbrydelser. Fangerne blev lukket ud af deres Celler af en Betjent, som flygtede sammen med dem.

4 Tog beskudt: - Mandag Eftermiddag ved 15,30-Tiden, da det ordinære Eksprestog fra København til Korsør befandt sig mellem Ringsted og Kværkeby, gik en Flyvemaskine i lav Højde ned over Jernbanelinien og bestrøg Toget med Maskingeværer. Der blev samtidig rettet Angreb - muligvis fra den samme Maskine - mod to Godstog, der ligeledes befandt sig paa Strækningen til Korsør, det ene mellem Ringsted og Fjenneslev, det andet ved Gadstrup. Lokomotivføreren paa det ene Godstog, J. K. Olsen, Korsør, og en 15-aarig Passager, Frk. Malling Andersen, Datter af Overportør Malling Andersen, Vordingborg, blev dræbt. Godstogenes Lokomotiver blev helt ødelagt, hvorimod Eksprestoget kunde fortsætte Rejsen. - Ogsaa Persontoget fra Roskilde 15,37 mod Køge blev beskudt af en Flyvemaskine. Lokomotivet blev ødelagt; ingen kom til Skade. - Det fjerde Godstog blev ved 15-Tiden beskudt af en Flyvemaskine, da det paa Vej mod Frederiksværk passerede Grumstrup. Ingen kom til Skade, og den materielle Skade var ringe.

Razzia: - Tidligt Mandag Morgen blev der foretaget en stor Razzia i Komplekset Bellavej 9, Valby. Der blev fundet et stort Vaabenlager.

Fundet død paa Gaden: - Mandag Eftermiddag blev en Mand fundet livløs paa Nikolaj Plads. Han var død, da Ambulancen kom. Da der øjensynlig forelaa en politisk Forbrydelse, underrettede Ambulancefolkene Politigaarden. Den døde blev bragt bort i tysk Lazaretvogn.

Provinsen:

Ringsted: - I nogle lokale Blade fandtes den 23. September følgende Avertissement: "SS-A.-Bat. Schalburg bekendtgør: "I Forbindelse med at Bataillonen midlertidigt har overtaget Udøvelsen af Politimyndigheden i Ringsted, vil der fra og med den 23. September 1944 Kl. 20,00


276

blive udført Patrouilletjeneste i Byen. Patrouillerne, der føres af danske SS-Underofficerer, er udstyret med fuld Politimyndighed foruden deres øvrige militære Beføjelser" - sign. E. Paulsen, Bataillonskommandør og SS-Standortführer."

Silkeborg: - I Tiden fra den 12. til den 23. September er paa Kontoret i Silkeborg modtaget godt 100 Beslaglæggelsesdekreter vedrørende faste Ejendomme. Af de største Bygninger, som er beslaglagt i den senere Tid, kan nævnes: 3 Skoler i Randers, Odd-Fellowbygningen samt 2 Skoler i Odense, Hindsgavl Slot, Restaurant "Halle" i Esbjerg, K. F. U. M. i Odense, Fyens Forum, Odense, Studenterforeningen i København, CBU-Kaserne og en Skole i Herning, Navigationsskolen paa Fanø, Væveskolen i Askovhus, Sønderborg, Tinghuset i Bræstrup og en Række Skoler. Beslaglæggelsesdekreter i Forbindelse med Befæstningsarbejderne i Sønderjylland er endnu ikke fremkommet fra tysk Side.

Aabenraa: - Bevogtet af tyske Soldater blev de 287 danske Politifolk fra Aarhus, Odense og Aalborg, der var ført til Frøslevlejren, Tirsdag Morgen til Fods ført fra Lejren gennem Padborg og over Grænsen, hvorfra de med Tog føres videre sydpaa. Fra Lejren blev i Gaar frigivet de fire ældste Grænsegendarmer, og det menes, at de, der er over 50 Aar, vil blive frigivet.

Randers: - Byraadet holdt sent Søndag Eftermiddag et lukket Møde til Drøftelse af den politimæssige Situation efter Udstedelsen af de sidste Anordninger. Der var Enighed om at afvente eventuelle Direktiver fra Centraladministrationen. Forøvrigt var der ingen Stemning for at tilvejebringe Erstatning i Kommunen for det opløste Politi, heller ikke ved Vagtordninger paa kommunal Foranstaltning.

Københavns Brandvæsen meddeler Tirsdag Morgen, at der i det da forløbne Vagtdøgn kun var tre Brandudrykninger, af hvilke den ene var blind Alarm, den anden falsk Alarm og den tredje en Skorstensbrand. Der var 51 Ambulanceudrykninger, heraf 22 til almindelige Ulykkestilfælde, Resten i Anledning af Sygdom eller Fødsler. Dog indbragtes 1 Mand med Skudsaar i højre Arm. (Arkitekt Jensen, Lundegærdet 13).

 

Onsdag den 27. September 1944.

Efter at Politiinspektør Wolf, som meddelt i den danske Radio, er flygtet fra Turisthotellet, er de øvrige ledende Politimænd blevet overført til Vestre Fængsel, og Adgangen til Besøg er indskrænket stærkt. Blandt de overførte til Fængslet er bl. a. Departementschef Ejvind Larsen, Rigspolitichef Begtrup-Hansen, Vicepolitichef Arthur Dahl, Politiinspektør v. Magius, Opdagerchefen, Politiinspektør Ove Krenchel, Vice-


277

politiinspektør Glud og Politikommissærerne Andst og Odmar saml Politidirektør Stamm. Politiinspektør Krenchel er ret alvorligt syg og ventes overført til Kommunehospitalet. Ogsaa for de tilbageholdte paa Politigaarden er Forholdene gjort strengere. Individuelle Besøg paa Kontorerne er forbudt. Derimod er der daglig Fællesbesøg i Opdagelsespolitiets Parolsal, hvor 20-30 Personer faar Lov til at sidde i Samtale under Bevogtning af to dansktalende Politisoldater.

Protestskrivelse til Dr. Best. Danske Dagblades Fællesrepræsentation, der omfatter Københavns og Provinsens Bladudgivere, Redaktører og Journalister, har sendt Dr. Best følgende Protestskrivelse:

"Under de ved Landets Besættelse herskende Forhold er den danske Presse forhindret i offentligt at give Udtryk for de Følelser, hvormed den har erfaret Ophævelsen af det danske Politi og Arrestationen og Bortførelsen af op imod et Par Tusinde danske Politimænd, men den ønsker overfor den Rigsbefuldmægtigede at udtale den alvorligste Protest mod det skete Overgreb, der har vakt dyb Harme i danske Sind, og som stiller Landets Befolkning overfor en Tilstand af Lovløshed og Usikkerhed. Ophævelsen af Politiet kan faa uoverskuelige Følger for det danske Samfund, og Pressens Organisationer opfordrer derfor indtrængende til, at de arresterede og deporterede Politimænd frigives og hjemsendes, og at det ophævede danske Politi genindsættes i sine Funktioner og Rettigheder."

Fhv. Borgerrepræsentant Richard Jensen er blandt de undvegne fra Vridsløse Statsfængsel.

Dr. Best er vendt tilbage til København.

Byretten: Mandag Eftermiddag holdtes et Møde i Byretten, i hvilket deltog Fuldmægtige, Sekretærer, Skrivere og Kontorpersonalet. Det blev her fastslaaet, at der ikke kunde være Tale om at arbejde for andre Myndigheder end dem, der er baseret paa dansk Retspleje.

Beslaglæggelse: Udover de i Gaar nævnte Beslaglæggelser foreligger der nu officiel Bekræftelse paa Beslaglæggelsen af A/S Henkel & Co.'s Ejendom "Persilhuset", Dansk Boghandlerkommissions-Anstalt, 20 Værelser i Pension "Vestersøhus". Derimod er der endnu ingen officiel Bekræftelse fra tysk Side paa Beslaglæggelse af Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder, Vestre Boulevard.

Episoder: Tirsdag Formiddag blev en Mand skudt ned af Tyskerne ud for Hovedbanegaarden. Man ved ikke, hvem han er, da Tyskerne selv har transporteret ham bort. Natten til Tirsdag var der kraftig Skydning i Vanløse Kvarteret omkring Lindeallé. Arkitekt Carl Jensen, Lunde-


278

gærdet 13, blev alvorligt saaret i højre Arm, da han steg ud af en Taxa ved sit Hjem. En anden Mand blev skudt i Benet. - Tysk Politi har anholdt Fru Rosenørn, Frithiof Nansens Plads 2. Der blev spurgt efter hendes Søn, men da han ikke var til Stede, tog man Fru Rosenørn med. Der har været Razzia i Sygeplejerskerboligerne paa Blegdamsvej.

I Politiuniformer. I Tirsdags blev flere Steder i København set Politipatruljevogne, som var bemandet med unge Mænd i danske Politiuniformer.

Kommentarer til Situationen: I en ledende Artikel under Overskriften "En Uges Ro" skriver "Fædrelandet" Tirsdag den 26. September bl. a.:

".... Nægtes skal det ikke, at det udløste en befriende Følelse langt uden for danske National-Socialisters Kreds, da Politiet blev frataget sin Myndighed".

Videre skrives om Tilstanden efter Ophævelsen af Politiet:

"Nu er der foreløbig forløbet en Uge, hvor Ro og Orden har præget det københavnske Bybillede. I samme Øjeblik den lammende Rædsel forsvandt ved Politikorpsets Opløsning, gik enhver Borger tryg og tillidsfuld til sin Dont, forvisset om at naa helskindet hjem efter sin Gerning."

Provinsen:

Holbæk: Mandag Aften indfandt det tyske Politi sig paa Teknisk Skole og arresterede efter Anvisning af en lokalt kendt Mand 10 unge Mennesker, hvoraf Flertallet er Lærlinge paa Holbæk Baadebyggeri. De unge Mennesker, som siden menes at være ført til København, sigtes for at have knust Ruder hos en Dame, der i længere Tid har været beskæftiget paa Kasernen i Holbæk.

Aarhus: Professor Werner ved Aarhus Universitet har maattet forlade sit Hjem og søge ubekendt Opholdssted. Forleden Aften, da han tilfældigvis ikke var hjemme, henvendte to revolverbevæbnede Mænd sig paa hans Bopæl og spurgte efter ham.

Frederikshavn: Der vil ikke blive oprettet noget kommunalt Politi, men paa de Omraader, hvor Kommunens Administration griber ind i Ordenens Opretholdelse, f. Eks. med Hensyn til Beværterforhold og Prisforhold, vil Lovene blive strengt haandhævede. Man har meddelt de Handlende, at Kommunen vil lade Navnene paa de Næringsdrivende, der overtræder Prisloven, offentliggøre ved kommunal Foranstaltning.

Sønderborg: Natten til Tirsdag eksploderede paa Jegerupstation [i. e. Jegerup Station] nordfor Vojens nogle Bomber under et holdende Tog. 4 Vogne knustes, andre væltede. Skinnerne blev revet i Stykker. Forbindelsen for den jydske


279

Længdebane var derfor afbrudt det meste af Tirsdagen, og Posten til Sønderjylland maatte gaa over Faaborg-Mommark.

Københavns Brandvæsen melder Onsdag Morgen, at det sidste Vagtdøgn har været roligt. Der har været 68 Ambulanceudrykninger, men ingen i Anledning af Krigsbegivenheder. Af Brandudrykninger har der været 5, mest Brunkulsbrande og en enkelt falsk Alarm.

Statens civile Luftværn: Som bebudet ventes det, at Luftværnet i Løbet af ganske kort Tid kan overtage sine Funktioner paany. Ordningen er endnu ikke endelig udformet, men kommer sandsynligvis til at gaa ud paa, at Luftværnet i de enkelte Omraader underlægges Kommunerne, og Borgmestrene skal afløse Politimestrene som Luftværnschefer. Statens civile Luftværn forbliver uændret det civile Organ, under Ledelse af Luftværnsinspektør E. Schrøder. Hele Varslingstjenesten opretholdes i sin tidligere Form, men Meldetjenesten udvides betydeligt og faar et forøget CB-Mandskab stillet til Raadighed. I Stedet for CB-pligtige ventes oprettet en ny Tjenestegren, som skal tage sig af "Afspærringstjenesten".

 

Torsdag den 28. September 1944.

Razziaer: Natten til Onsdag indledte det tyske Politi en Serie omfattende Razziaer i København. De første Udrykninger skete i Morgentimerne mellem Kl. 3 og 5 og gjaldt nogle Karréer i Nansensgade, Guldbergsgade og Ryesgade. Der blev etableret solide Afspærringer, og saa godt som alle mandlige Beboere blev bragt til Shellhuset. I en enkelt Ejendom i Guldbergsgade tog man ikke alene Mændene, men ogsaa Kvinder og Børn. Kvinder og Børn blev senere løsladt, og det samme gjaldt de Mænd, der kunde dokumentere at være Arbejdere. Razziaerne fortsatte til ud paa Eftermiddagen. I Sct. Peders Stræde blev hele den ene Side af Gaden inddraget under Aktionen, som iøvrigt ogsaa omfattede Karréer i Larsbjørnsstræde, Trondhjemsgade, Sct. Hansgade, Stenosgade, Kvarteret omkring Nikolaj Plads m. fl.

Flere Hundrede Mennesker blev indbragt som anholdte til Shellhuset, hvor Trængselen var saa stærk, at mange anholdte maatte holdes i "Kø" paa Fortovene udenfor. Trappegangene var besat af anholdte, som stod opstillede med oprakte Arme og vendt med Ansigtet mod Muren.

Razziaerne omfattede endelig ogsaa en Del mindre Beværtninger samt Folkekøkkenet i Axelborg og i Suhmsgade. Alene fra Axelborg medtog man over 100 Gæster og fra Suhmsgade ca. 50.

Baggrunden for disse omfattende Aktioner er ikke helt klar, men


280

det oplyses, at det skulde dreje sig om en Indsats mod Sort-Børs Elementer, Vaneforbrydere og arbejdssky Personer.

Kl. 16,30 foretog en tysk Politikommando en Aktion paa d'Angleterre, som i et Par Timer holdtes omringet og afspærret. Herunder blev der affyret en Del Skræmmeskud, navnlig i Østergade. 4 Mænd blev ført med til Shellhuset, men 2 af dem blev hurtigt løsladt. Af de 2 tilbageholdte var den ene en Hotelgæst, som stod i Fremmedbogen som Meinert fra Odense. Aktionen menes foranlediget af, at en ung Mand pralende havde vist en Dame i Baren, at han var bevæbnet.

Episode paa Bispebjerg Hospital: Natten mellem den 25. og 26. blev paa Bispebjerg indlagt en Mand under Navnet Lymann Wight Jensen, hvis Bopæl var Lundegærdet 13, Vanløse. Han var saaret i højre Arm. Selv opgav han, at det ikke var Tyskerne, som havde saaret ham. Han er siden blevet afhentet af revolverbevæbnede Mænd, som kom i egen Bil. Chaufføren var i SS-Uniform, medens de øvrige var civile. De tvang sig Adgang til Pavillon 3, hvor Manden var indlagt, og førte ham bort.

Protestskrivelse: Dansk Seminarieforening har gennem Udenrigsministeriet tilstillet Dr. Best følgende Protestskrivelse:

"Vi er som alle Landets Borgere grebne af Forfærdelse og Harme over den Skæbne, der er overgaaet det danske Politi.

I den nuværende Situation, hvor Lovløshed og Vold kan brede sig i en uoverskuelig og for Samfundet tilintetgørende Grad, føler vi, at vi som Ungdomsopdragere har Pligt til at pege paa, at de Børn og Unge, der er betroet os, fremfor nogen vil komme til at lide under Forholdene, idet de selv er uden Beskyttelse mod forbryderiske Elementer, og desuden kan komme til varigt at lide Skade ved den Atmosfære af Uærlighed, Selvtægt, Raahed og Hadefuldhed, der kan blive Følgen af det skete.

For at hindre store og meningsløse Ulykker er det bydende nødvendigt, at det danske Politi, der alene har Erfaring og Træning nok til at værne vort Samfund mod anarkiske Tilstande, føres hjem og atter indsættes i sit Arbejde."

Overlæge Otto Mikkelsens Arrestation: Paa en Henvendelse fra Magistraten om Frigivelse af Overlæge, Dr. med. Otto Mikkelsen, som er arresteret af det tyske Politi, er der indgaaet følgende Svar til Udenrigsministeriet:

"Die Verhaftung des Oberarztes Dr. Mikkelsen erfolgte wegen Beteiligung an einer Sabotage-Organisation. Zu einer Entlassung sehe ich mich zur Zeit selbst unter Würdigung der im Schreiben vom 29. August geschilderten Verhältnisse bei der ärztlichen Versorgung nicht in der Lage."


281

Den fungerende Overlæge, Dr. med. E. Hart Hansen har Tilladelse til at besøge Overlæge Mikkelsen for at drøfte faglige Spørgsmaal.

Byretten: Der er truffet Aftale mellem Byretspræsident Rytter og Statsadvokat Trolle (Statsadvokaten for København) om Afslutning af de Straffesager, som er naaet frem til Byretten. I Gaar satte Dommer Willy Andersen den saakaldte "Dommervagt" i Vestre Fængsel, hvor Statsadvokat Trolle var mødt paa Anklagemyndighedens Vegne, og hvor der blev taget Stilling til alle udløbende Fængslingsfrister. Da det stod klart, at Sagerne mod de paagældende Arrestanter ikke for Tiden lader sig gennemføre, blev de løsladt. Nogle faa Sager af særlig alvorlig Karakter stillede Anklageren i Udsigt at faa gennemført, og i disse Tilfælde gik Dommeren med til en Fristforlængelse.

Nordwerk: Den industrielle Virksomhed "Nordwerk" - tidligere General Motors - som har været drevet for tysk Regning, skal nu standses. Alle Maskiner afmonteres, og Personalet, ialt ca. 700 Mennesker, er sagt op fra førstkommende Lørdag. A/S Nordwerk vil herefter blive afmeldt til Aktieselskabsregistret.

Provinsen:

Fra Stiftamtmand Herschends Kontor i Silkeborg foreligger Indberetning om følgende Tildragelse i Vemb ved Dejbjerg:

"Om Aftenen den 25. September blev Sognepræst Pedersen, Vemb, samt Sogneraadsformanden og Sognefogden arresterede af Værnemagtens Afdeling i Stauning. De paagældende er løsladt igen Tirsdag Eftermiddag. Sagens Omstændigheder er følgende:

For nogen Tid siden styrtede en engelsk Flyvemaskine ned ved Dejbjerg øst for Ringkøbing. De tyske Afdelinger forlod Stedet efter at have foretaget en yderst lemfældig Oprydning. Ligrester blev fundet rundt om, og Begravelsen af de ukendelige Lig var saadan, at man fra dansk Side ikke kunde karakterisere den som sømmelig. Efter Aftale med General der Luftwaffe gik en CB-Kolonne under Ledelse af Kaptajn Kisbye igang med Oprydning paa Stedet, ligesom der foranstaltedes Begravelse af de forulykkede Flyvere. Det var imidlertid rygtedes paa Egnen, at Begravelse skulde finde Sted, og. et Par Hundrede Mennesker deltog i Højtideligheden. Pastor Pedersen talte, og hverken Talen eller Højtideligheden iøvrigt var af udæskende Karakter. Ikke desto mindre blev den fulgte Fremgangsmaade taget ilde op af Værnemagten, og de omhandlede Arrestationer fandt Sted.

Efter Forestillinger overfor Abteilung Luftschutz, blev som sagt de tre Arrestanter løsladt."


282

Silkeborg: Byraadet forhandler fortsat om et Vagtkorps, en Slags Borgervæbning. De afsatte Betjente vil afgjort modsætte sig at arbejde i et saadant Korps.

Padborg: Søndag Aften eksploderede en Bombe under et Lokomotiv paa Padborg Station. Lokomotivet blev helt ødelagt. En Undersøgelse fra tysk Side førte ikke til nogen Opklaring.

Krusaa: Det er bekræftet Tirsdag Aften, at Grænsen atter er aaben for Trafik. Vagterne er forstærkede og svært bevæbnede.

Aarhus: Tirsdag Aften Kl. 22 fandt 3 voldsomme Eksplosioner Sted i en stor moderne Cylinderudboringsfabrik, Silkeborgvej 31, tilhørende Grosserer Carl Christensen. Hele den store Virksomheds 90 m lange Bygning brændte ned, saa kun Ydermurene staar tilbage. Der er bl. a. ødelagt 50 kostbare Maskiner. Skaden er anslaaet til ca. 1 Mill. Kr. Endvidere meddeles, at der sent Onsdag eksploderede 3 Bomber i Autoreservedelsfirmaet Nielsen, Laursen & Brandts Værkstedsafdeling. En Del Maskiner og Bygningerne blev stærkt beskadiget. Ingen Mennesker kom til Skade.

Aabenraa: Ved Middagstid Onsdag er det danske Forsamlingshus "Søgaardhus" i Søgaard ved Kliplev totalt ødelagt ved en voldsom Eksplosion. Bygningen blev for kort Tid siden overtaget af Tyskerne. Ved Eksplosionen dræbtes 6 tyske Soldater og 14 blev saaret. Hele Befolkningen i Søgaard, ca. 25 Familier, blev straks efter hentede i Hjemmene af tyske Soldater og ført til en Have, hvor de holdtes internerede til hen paa Eftermiddagen. Man formoder, at Eksplosionen er sket ved et Uheld med Sprængstof inde i Bygningen.

Sønderborg: Da man Tirsdag Aften var ved at afslutte en Fest i Vedsted Forsamlingshus i Anledning af Kongens Fødselsdag, blev Bygningen pludselig omringet af tysk Militær. Mødets Taler, Idrætsinspektør Braae Hansen, Haderslev, samt Forsamlingshusets Værtpar og et Par andre tilstedeværende blev ført bort. Ingen af Festens 2-300 Deltagere fik Lov til at forlade Lokalerne. Først Kl. 3 i Nat gav det tyske Politi Tilladelse til, at Kvinder og Børn kunde gaa hjem, men Mændene holdtes interneret indtil Kl. 9 i Morges. I Sognet ved man ikke, hvad der er Aarsagen til det tyske Politis Aktion. - Onsdag er den stedlige Sognepræst Pastor Qvistgaard blevet sat under Anholdelse. Saavel Berlingske Tidende som Jyllandspostens Korrespondent anfører om Affæren, at de voksne Mænd om Morgenen blev ført bort i Lastbiler til ubekendt Bestemmelsessted. Sagen undersøges af Kontoret i Silkeborg.

Randers: Tirsdag Aften eksploderede paa Banestrækningen mellem


283

Randers og Bjerregrav 7 Bomber og mellem Randers og Stevnstrup 2 Bomber. Alle Steder blev Skinnelegemet revet i Stykker.

Tirsdag Aften blev Glud & Marstrands Fabrikker besøgt af revolverbevæbnede Mænd, der fjernede en stor Mængde Luftværnsmateriel.

Samme Aften bortførtes ligeledes af bevæbnede Mænd fra Merryteatret Filmen "En Læges Fristelser".

Torsdag Morgen melder Togkontoret alt normalt for Toggangen for Øerne. Jyllandsrapporten var endnu ikke indløbet paa det Tidspunkt.

Københavns Brandvæsen: Udrykning til 3 mindre Brande og 58 Ambulanceudrykninger. Ingen Krigsbegivenheder.

 

Fredag den 29. September 1944.

I Morgen Lørdag holdes et Møde, hvori bl. a. deltager Overborgmesteren, Borgmestrene i Gentofte og Frederiksberg Kommuner samt Repræsentanter for Købstadforeningen. Paa Mødet drøftes Mulighederne for Oprettelse af kommunale Vagtkorps og Planer om Etablering af Luftværnstjenesten paa kommunal Basis.

Politiet: I en Udtalelse, som er fremsat af Dansk Kriminalpolitiforening og Københavns Politiforening, erklæres, at Medlemmer af Rigspolitiet under ingen Omstændigheder vil indgaa paa at udføre Polititjeneste, saalænge Arrestation og Deportation af Kolleger opretholdes. Da man imidlertid erkender, at Befolkningen ikke vedvarende kan være uden Beskyttelse af Liv og Ejendom, har man tilraadet Politiorganisationerne, at de kommunale Myndigheder gaar til Oprettelse af Vagtkorps, der kan paatage sig den elementære Vagttjeneste. Det forudsættes, at disse Korps ikke tillægges nogensomhelst politimæssig Beføjelse. Anholdelse af Lovovertrædere, der gribes paa fersk Gerning, kan ske paa Basis af Retsplejelovens § 771, der giver enhver Ret til at foretage Anholdelse i saadanne Tilfælde. Man tænker sig saadanne Anholdte overgivet direkte til det stedlige Arresthus, hvorfra de ved Anklagemyndighedens Foranstaltning bringes for Retten. En forudgaaende Efterforskning skal altsaa være udelukket, ligesom enhver anden politimæssig Behandling af Sagen. Vagtkorpsets Medlemmer kan som andre Borgere indkaldes som Vidne i Retten, men ikke have Funktioner paa det Offentliges Regning.

Bankrøveriet i Helsinge: Den lokale Presse mener at vide, at de 3 Deltagere i Bankrøveriet i Helsinge, som omtales i Dagspressen Fredag Morgen, var Marinevægtere. Det samme hævdede Svensk Radio Torsdag Aften.


284

Razziaer og Ransagning: Torsdag Formiddag blev en Del Lillebiler og Taxavogne standset paa Københavns Gader. Passagererne førtes til Shellhuset, hvor de maatte godtgøre deres Identitet, og Vognene blev i enkelte Tilfælde underkastet nøje Ransagning. - Paa Vesterports Stations Garderober blev der ligeledes i Torsdags foretaget en effektiv Ransagning, øjensynlig for at finde eventuelle Vaaben. Kufferter blev sprættet op og Kasser slaaet i Stykker, men Ransagningen syntes ikke at have bragt noget illegalt for Dagens Lys. - En Sabotagevagt ved Nordwerk, Mogens Larsen, Sct. Paulsgade 51, er Natten til Fredag skudt gennem Hovedet. Han var død, da Ambulancen kom. Torsdag Eftermiddag kaldtes Ambulancen til Antonigades Politistation, hvor en Schalburgmand var blevet skudt i højre Laar. Nærmere Omstændigheder kendes ikke.

Sædelighedsforbrydelser: Søndag Eftermiddag lokkede den 19-aarige Kommis Svend Aage Petersen, Nørregade 5 B, Lyngby, en lille 3-aarig Pige ind paa et Værksted paa Lundtoftevej, hvor han forøvede Forbrydelse mod Barnet. Faderen gik senere op paa Petersens Bopæl, som Barnet havde udpeget, og da Forbrydelsen blev vedgaaet, førtes Kommisen til Lyngbyvejens Politistation. Tyskerne lovede, at de nok skulde tage sig af Petersen og spærre ham inde de første 8 Aar. Efter Petersens eget Udsagn fik han Prygl af en Gummiknippel Søndag Eftermiddag og Mandag Morgen, hvorefter Tyskerne løslod ham med den Trusel, at han vilde blive skudt, hvis det gentoges. Hændelsen havde opskræmt Forældre i hele Kvarteret, og da de saa, at Petersen igen var fri, besluttede de selv at skride ind. En Del af dem holdt Møde og besluttede at faa ham uskadeliggjort. De satte sig i Forbindelse med Rigshospitalets Afdeling O, der gav Tilsagn om at tage ham i Forvaring, hvis man kom med en Lægeattest og med en Underskrift fra Petersen om, at han indvilligede heri. Lægeattesten blev udstedt Torsdag Formiddag, og Petersen underskrev villigt, hvorefter Barnets Fader sammen med en Nabo førte Petersen ind til Rigshospitalet, hvor man vil beholde ham, indtil der bliver ordnede Forhold, og Sagen kan tages op. Iøvrigt har det tyske Politi ladet opklæbe en Bekendtgørelse i hele Lyngby om, at der var paagrebet en Sædelighedsforbryder, og at saafremt lignende Forbrydelser fandt Sted, vilde Gerningsmanden blive skudt. Bekendtgørelsen er underskrevet af Stationsleder Jørgen Høyer.

Provinsen:

Fra Kontoret i Silkeborg meddeles i Vedsted-affæren, at Tyskerne har foretaget en Række Anholdelser, bl. a. er anholdt Seminarielærer Braae-Hansen, Haderslev, Sognepræst Axel Wriedth Qvistgaard, Vedsted, og Forsikringsinspektør i "Danmark" Hans Hansen. Den lokale Sogne-


285

raadsformand har givet følgende Beskrivelse af Episoden: Forsamlingshuset, hvor der var Fest og Foredrag i Anledning af Kongens Fødselsdag, blev kort før Kl. 23 omringet af tyske Politisoldater, der, efter først at have skudt med løst Krudt, begyndte at skyde med skarpt mod Bygningen, men dog uden at nogen blev ramt. Som Grund til denne Skydning angav Soldaterne, at der var blevet skudt paa dem fra Bygningen, antagelig af den Mand - en Sabotør - som de var ude efter. Soldaterne trængte derefter ind i Forsamlingshuset, og Deltagerne i Festen blev drevet ud i Gaarden, hvor de maatte staa med oprakte Hænder. Efter Visitationen fandt Soldaterne den Mand, de søgte. Han er ikke kendt paa Egnen, og yderligere Oplysninger kan ikke gives. Værten i Forsamlingshuset, Hr. Braae-Hansen, samt dennes Hustru og Søn blev anholdt. Desuden blev Forsikringsinspektør Hans Hansen, der er Ven med Pastor Qvistgaard, og som midlertidig boede hos ham, arresteret. Ifølge udtrykkelig Udtalelse fra Tyskerne, blev han kun taget som midlertidig Gidsel for Pastor Qvistgaard, som Tyskerne ikke traf i Forsamlingshuset. Senere blev Pastor Qvistgaard taget ved en Fest i Maugstrup, men uanset, at Tyskerne havde faaet fat i Pastor Qvistgaard, blev Forsikringsinspektør Hansen alligevel ført bort. Det menes, at Tyskerne beskylder de arresterede for at have taget Del i eller været vidende om den formodede Sabotørs Forehavende.

Aarhus: Sabotagen i Frichs Fabrikker synes at være større, end først antaget. Inde i Hallen, hvor Bomben sprang, staar 4 store Lokomotiver, formentlig bestemt for Tyskland. En sagkyndig Ingeniør anslaar, at der vil gaa et Par Maaneder, før Fabrikken igen arbejder normalt.

Aabenraa: Natten til Torsdag afsporedes ved Attentat i Nærheden af Hjordkær et tysk Tog med en halv Snes Vogne. Der var en Del Ammunition i Toget, men der skete ingen Eksplosion. Trafikken maatte klares Dagen igennem ved Udveksling af Passagerer. En Del Vogne ligger væltede og knust paa Sprængningsstedet.

Viborg: Det tyske Politi har anholdt en Søn af Forfatteren Grønval Fynbo, Vammen, og endvidere Sognepræsten i Hersom samt Præstegaardsforpagteren. Man eftersøger desuden Pastor Brinkkjær, Vammen.

Aalborg: I Onsdags hindrede 3 unge Cyklister en Bil i at passere dem. Den ene af dem, den 19-aarige Kontorist Erik Thomsen, Søn af Overportør Thomsen, Spolen 3, blev grebet af Tyskerne, som pryglede ham og derefter tog ham med til et tysk Tjenestested. Da han her var paa Vej ned ad en Trappe, blev han skudt bag fra. Han er siden død paa Hospitalet. Den tyske Kommandant har paa det dybeste beklaget Episoden og overfor Familien forklaret, at Skuddet var affyret af nogle berusede Wehrmachtsangehörige. En kort Meddelelse om Dødsfaldet er


286

godkendt for Aalborgbladene af den tyske Censor, som samtidig fortalte, at Thomsen, efter de Oplysninger han havde modtaget, havde skudt paa det tyske Automobil og derefter var blevet dræbt under en efterfølgende Ildkamp.

Hillerød: Det tyske Politi er for Tiden ude efter Arbejdere, der har været beskæftiget i Tyskland, men som har brudt Kontrakterne og er flygtet tilbage til Danmark. Paa Socialkontoret i Helsingør har der været foretaget en Undersøgelse af Kartotekerne - trods Borgmester P. Christensens Protest - for at se, om der skulde findes flygtede Tysklandsarbejdere blandt de, der hævede Understøttelse, ligesom Tyskerne vilde undersøge, om der blev udbetalt Understøttelse til de paarørende til Mænd, der er blevet arresteret for illegalt Arbejde.

 

Hovedstadens Forsyninger: Tilførslerne til Fisketorvet har været jævnt gode. I Tirsdags kom saaledes 1000 Kasser Fisk pr. Bane og 200 pr. Bil, Onsdag 800 Kasser pr. Bane og Torsdag ca. 1000 Kasser. Disse Tilførsler er yderligere suppleret med ca. 1.400 Kasser Sild, der straks blev solgt til Detailhandlerne. Og i Onsdags kom en Kvase fra Bornholm med ca. 2.500 Kasser Sild, som ekspederedes over Torvet. Torvedirektøren oplyser, at en enkelt Grossist solgte ca. 150 Kasser Sild til Salterier til Trods for, at de mange tilstedeværende Detailhandlere var Aftagere. I Gaar Torsdag ankom der yderligere en Kvase fra Bornholm med 15-16 Tons Sild.

Gønttorvet [i. e. Grønttorvet]. Tilførslerne i Ugens første 4 Dage har været jævnt gode. Porrer er stærkt efterspurgt, medens andre grovere Grøntsager ikke er blevet udsolgt. Af Salat har der nærmest været for meget, og Tilførslerne af Gulerødder er stadig rigelige. Kartoffeltilførselen, der ligger paa 8-900 Tønder om Dagen, er lavere end normalt. Der har været pæn Tilførsel af Æbler og Pærer og rigeligt med Blomster.

Torve- og Slagtehallerne. Tilførslerne i denne Uge ligger 50 pCt. højere end i Ugen den 17. til 23. September. Tilførslerne maa herefter betegnes som normale.

Flæskehallen: Tilførslerne i Dagene Søndag til Onsdag vidner om, at man søger at erstatte Mankoen i Tilførslerne i den foregaaende Uge. Saaledes var Mandagens Tilførsler usædvanlige gode, og om Tirsdagen kom langt mere end normalt. Der er, som stillet i Udsigt, indsendt mange Svin. Desuden kommer Okse- og Kalvekød nu i normale Mængder. Arbejdet i de foskellige Grene af Torve- og Slagtehallerne forløber nu normalt, meddeler Torvedirektør Klug Andersen til Slut.


287

Lørdag den 30. September 1944.

Luftværnet: Centralkommandoen og Centraladministrationen for det storkøbenhavnske Luftværnsomraade har hidtil haft Politidirektør Stamm som Chef. Paa hans Vegne har Vicepolitinspektør Dahl-Jensen ledet Arbejdet. Der er nu truffet en Ordning, hvorefter Luftværnschefens Funktioner, indtil den endelige Beslutning udformes, henlægges til de enkelte Tjenestegrenschefer. Om Tilrettelæggelse og Ledelse af det administrative Arbejde vil Det tekniske Raad senere give en Indstilling. Tjenestegrenene er følgende: Brandtjenesten (Brandchef, Dr. Povl Vinding), Rydningstjenesten (Stadsingeniør Forchhammer), Hospitalstjenesten (Hospitalsdirektør K. M. Nielsen), Teknisk Tjeneste, som omfatter Værkerne, Sporveje, Belysningsvæsen m. m. (Belysningsdirektør Børresen), Socialtjenesten (Socialdirektør N. P. Nielsen) og Sanitetstjenesten. Indtil videre skal hver Tjenestegren for sig holde sit Apparat i Orden og træffe de nødvendige Beslutninger. Formentlig bliver Overborgmesteren Luftværnschef med Substitutionsret.

Arresteret: Sekretær David Amstrup i Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund og Ingeniør Svend Rasmussen, der, henholdsvis som Repræsentanter for Arbejdere og Arbejdsgivere, var paa Rejse i Jylland, er arresteret i Haderslev. Aarsagen ubekendt.

Løsladt: Landsretssagfører, Redaktør Svend Heltberg, Politiken, som har siddet arresteret i 7 Maaneder, er blevet løsladt fra Vestre Fængsel.

Protestskrivelser: Fra Danske Kvinders Natianalraad er indgaaet følgende Protestskrivelse til Dr. Werner Best:

"Danske Kvinder har med Sorg og Harme erfaret, at det danske Politi er sat ud af Funktion, og at en Del af Politistyrken er ført ud af Landet.

Det danske Politi nyder i sjælden Grad den danske Befolknings Tillid, og vi ser med den dybeste Bekymring vore Hjem og Børn prisgivet den Lovløshed og Uro, som vil blive Følgen af, at vor Politistyrke er ude af Stand til at virke.

Vi ser med stigende Uro, at der her i Landet overfor danske Medborgere anvendes Metoder, som er helt fremmede for dansk Aand og Skik og for danske Begreber om Lov og Ret.

Som Repræsentanter for 100.000 danske Kvinder protesterer vi mod de Handlinger, som er foretaget mod Politiet og henstiller indtrængende, at samtlige arresterede Politifolk løslades, og at de deporterede hjemføres."

Fra Statstjenestemændenes Centralorganisation I, Statstjenestemændenes Centralorganisation II og Danske Statsembedsmænds Samraad er indgaaet følgende Protestskrivelse:


288

"Undertegnede Centralorganisationer af danske Tjenestemænd nedlægger den alvorligste Protest mod den Arrestation og Deportation, der er blevet foretaget af et betydeligt Antal af vore Kolleger indenfor Politiet.

Som Tjenestemænd og danske Statsborgere føler vi den dybeste Sorg og Harme over det Overgreb, der derved er foretaget, og vi kræver paa det alvorligste, at de deporterede Tjenestemænd hjemføres, og at de foretagne Arrestationer af danske Polititjenestemænd straks ophæves."

Politiet: De ledende Politimænd, som siden Politiinspektør Wolf's Flugt har siddet i Vestre Fængsel, blev i Fredags overført til Ingeniørhuset. Blandt de deporterede Politimænd er ogsaa Forfatteren, cand. jur. Bruhn Rasmussen, der er Lærer ved Politiskolen og Redaktør af Politiets officielle Organ "Politiet". De Fængselsbetjente, der var tilbage paa Politigaarden, er nu kommet væk efter Forhandling med Tyskerne. De ønskede ikke at medvirke ved Behandlingen af Fanger fra tysk Side. En Overgang nærede man Frygt for, at de skulde blive anholdt, men dette er altsaa ikke sket.

Dommermøde i Byretten: I et Dommermøde i Byretten har Byretspræsident Rytter givet Udtryk for sin Bekymring over den Udvikling, Selvtægten har taget. Byretspræsidenten ønskede i Stedet for publikums Medvirken til, at Lovovertrædere, der gribes paa fersk Gerning, indbringes til dansk Myndighed, f. Eks. ved Aflevering af dem til Arresthusene, hvorefter den lokale Dommer kan tage Stilling til Spørgsmaalet om Fængsling.

Razziaer: Det menes, at Tyskerne har til Hensigt at fortsætte Karrérazziaerne. I det sidste Par Dage er der ogsaa foretaget enkelte Villarazziaer, saaledes i Hellerup. Formaalet hævdes stadig at være Kampen mod asociale Elementer. Der menes at være ankommet ca. 1.000 Politisoldater hertil fra Litauen.

Skudt: Brandvæsenets Ambulancetjeneste oplyser, at det 18-aarige Bud Arne Nielsen, Mjøsensgade 2, 2., Fredag er blevet skudt paa Hjørnet af Amagerbrogade og Kurlandsgade. Han blev ramt i Brystet og er død.

Fredag Kl. 19,30 indfandt 3 revolverbevæbnede Mænd sig i Brandvæsenets CB-Depot i Frederiksholms Kanal. De tiltvang sig diverse Udrustningsgenstande (nogle Uniformer med Tilbehør).

Hentet Duplikeringspapir: Lagerpersonalet hos L. Levison jun. blev Fredag Eftermiddag holdt op og tvunget til at bære et større Oplag Duplikeringspapir ud i en Lastbil, som var kørt op i Gaarden.

Sabotage: Fredag Eftermiddag er der forøvet Sabotage mod Automo-


289

bilfirmaet Jørgensen & Jensens Værksted, Tingvej 41; der skete en kraftig Eksplosion, men om Skadens Omfang savnes nærmere Oplysninger.

Provinsen:

Aarhus: Aarhushallens Restaurant ramtes ved 2-Tiden Natten til Lørdag af en voldsom Eksplosion fra 3 Bomber. Eksplosionen var saa kraftig, at det med Restauranten sammenbyggede Nabohus styrtede sammen. 6 Mennesker dræbtes og 3 saaredes. Restauranten er fuldstændig ødelagt.

Maribo: Det meddeles fra Bandholm, at Lensgreve Knuth, Knuthenborg, som afsonede Fængselsstraf for Blodskam, er blevet sat paa fri Fod. Han maa dog ikke i de første Par Aar komme tilbage til Egnen.

Kalundborg: Byraadet har overladt til Zoneredningskorpset at organisere et Vagtværn paa 7 Mand. Værnet faar Station i Korpsets Bygning og kan kaldes herfra. Det vil ikke blive benyttet til at afpatrouillere Gaderne.

Esbjerg: Banelinien mellem Esbjerg og Varde blev Natten til Fredag afbrudt ved Eksplosioner baade Nord og Syd for Guldager Station. Skaden var dog ikke større, end at den senere paa Dagen kunde udbedres. Der er ogsaa forøvet Jernbanesabotage mellem Lunderskov og Kolding ved Ejstrup Station samt mellem Eltang og Kolding. Endvidere er Skinnerne sprængt 8 Steder mellem Kolding og Røde Kro.

Skanderborg: Der er forøvet Sabotage mod Jernbanen i Nærheden af Vrold. Umiddelbart forinden Eksplosionen passeredes Stedet af et Tog.

Aalborg: Torsdag Aften er en halv Snes Bomber eksploderet paa Godsbanegaardens Terrain. Der ødelagdes bl. a. 8 Cementblandemaskiner, som var beregnet til Eksport.

Viborg: Et Militærtog fra Viborg sydpaa var i Søndags udsat for et Bombeattentat. Ved Eksplosionen blev 7 Vogne ødelagt og Jernbaneskinnerne revet op paa en Strækning af en halv Snes Meter. En Soldat dræbtes og nogle saaredes.

Herning: Under Overflyvninger Natten til Fredag er Biler paa Herning Egnen blevet beskudt af allierede Maskiner. Et Menneske dræbtes og 7-8 blev saaret. Ogsaa fra Holstebro meldes om, at en Lastbil er blevet beskudt.

Studenterne rejser hjem. De fleste Provinsstudenter ved Universiteterne i København og Aarhus er i Slutningen af Ugen rejst hjem. Det skal være sket efter Opfordring fra de paagældende Studenterraad.


290

Mandag den 2. Oktober 1944.

Protestskrivelse til Dr. Best: "Københavns Kommunalforening", "Frederiksberg Kommunalforening for Kontorfunktionærer" samt "Foreningen af Embeds- og Bestillingsmænd under Gentofte Kommune" har tilstillet Dr. Best følgende Protestskrivelse:

"Undertegnede Organisationer af kommunale Tjenestemænd i Storkøbenhavn nedlægger den alvorligste Protest mod den Arrestation og Deportation, som har fundet Sted af et betydeligt Antal danske Polititjenestemænd.

Den foretagne Aktion mod Politiet føles som en Handling mod hele Folket og i Særdeleshed mod den danske Tjenestemandsstand, og den har blandt vore Medlemmer fremkaldt dyb Sorg og Harme.

Vi maa derfor kræve, at Polititjenestemændene genindsættes i deres Stillinger."

Episoder: Natten til Søndag kom det til nogle dramatiske Optrin i Nyhavn. Om Aftenen trængte 2 bevæbnede Mænd ind i Beværtningen "Nyhavn 41" og gav sig til at skyde i Lokalet. Porcelænsarbejder Lindegaard, Portugalsgade 6, blev ramt i Hovedet og døde paa Stedet. Desuden blev Maskinarbejder Frandsen, Hj. Bergstrømsvej 14, saaret i Laaret. Søndag Aften blev Montør Peter Damm, Gl. Kongevej 123, saaret i Armen ved Skud fra tyske Marinesoldater. Det skete paa Hjørnet af Løngangsstræde og Vester Voldgade. Den saarede indbragtes til Kommunehospitalet. Sent Lørdag Aften blev en Mand, som endnu ikke er identificeret, skudt ned bagfra udfor Frihedsstøtten. Han blev ramt i Ryggen og bragt i haardt saaret Tilstand til Kommunehospitalet. Omtrent samtidig blev en anden Mand skudt i Nakken i Nærheden af sit Hjem i Naboløs. Han blev meget haardt medtaget indlagt paa Kommunehospitalet.

Razziaer: I Løbet af Søndagen foretog det tyske Politi atter Razziaer paa nogle Kaffebarer. Der blev taget en Del yngre Mennesker med. Det ser ud til, at man har været ude for at eftersøge Folk med Vaaben samt Tysklandsarbejdere, der ikke er vendt tilbage til Tyskland efter endt Orlov.

Mødet om Vagtkorps og Luftværnstjenesten: Det tidligere bebudede Møde om Oprettelse af kommunale Vagtkorps og Etablering af Luftværnstjeneste paa kommunal Basis fandt Sted i Lørdags. Blandt Deltagerne var Overborgmesteren, Borgmestrene i Gentofte og Frederiksberg Kommuner samt Repræsentanter for Købstadsforeningen. Drøftelsen drejede sig hovedsagelig om Vagtkorps-Spørgsmaalet og var orienterende. Saasnart der bringes fuld Klarhed i Sagen, kan der ventes et Cirkulære fra Indenrigsministeriet.


291

Provinsen.

I Forbindelse med Overflyvningen af engelske Maskiner foreligger Meldinger om Beskydning af Tog og Biler. Persontoget fra Korsør Kl. 15,18 blev Søndag beskadiget ved Skud. Saaledes blev Lokomotivet ramt 3 Steder. Ingen Mennesker kom til Skade. Omtrent samtidig blev et Godstog beskudt ved Kisserup mellem Lejre og Hvalsø. Personvognen, hvori befandt sig ca. 40 Rejsende, blev ramt af flere Projektiler. Ingen kom til Skade. Om Lørdagen ved 19-Tiden blev en Personbil, der førtes af Vognmand Carl Jeppesen, Bogense, beskudt mellem Skovby og Holse. En Passager, Søn af Barbermester Hansen, Bogense, blev dræbt, en anden Passager fik et Chok, og Vognmanden saaredes. - I Lørdags styrtede en engelsk Maskine ned i Grib Skov. I den brændte Maskine fandtes Ligene af to Mand. - Toget fra Odense til Svendborg blev Søndag Eftermiddag, efter at det havde passeret Steenstrup Station mellem Ringe og Svendborg, indhentet af 6 allierede Jagere. Den ene dukkede ned og beskød Lokomotivet. Lokomotivføreren fik Toget standset og søgte Dækning. I Forvejen var Fyrbøderen sprunget af; han forstuvede begge Hænder og blev ramt af 2 Kugler, den ene i Ryggen og den anden i Benet. Lokomotivføreren fik et Chok.

Esbjerg: Paa Fanø Færgen "Nordby" skete Natten til Lørdag en voldsom Eksplosion, som gjorde Færgen ubrugelig. Der var anbragt en Bombe under Dækket i Maskinrummet. Motorfundamentet sprængtes, og Motoren blev derved slaaet ud af sit Leje. Desuden skete en Del ovenbords Skade, og der opstod Brand.

Aarhus: Restaurant "Maritza" er i Lørdags blevet lukket paa tysk Foranledning. Restauranten skal have misligholdt et Paalæg om at reservere et bestemt Antal Pladser for Værnemagten.

Fredericia: Paa fornyet tysk Opfordring om Oprettelse af et kommunalt Vagtkorps har Borgmesteren svaret, at saalænge Byens ledende Politimænd holdes arresteret, kan man ikke etablere et saadant. I den sidste Henvendelse om Spørgsmaalet har den tyske Kommandant forlangt, at Sagen skal være i Orden senest Mandag. Det meddeles, at tyskvenlige Kredse har søgt at faa Kommandanten til at udnævne Overbetjent Christensen fra Børkop til Politimester i Fredericia, men Kommandanten har afvist det. I Jylland foregaar en energisk Eftersøgning efter flygtede Politimænd.

Aalborg: Under en Jagt, som Smede fra Aalborg Skibsværft foranstaltede paa Sort Børs-Folk, trak en af de forfulgte en Pistol og skød paa Mængden. En 14-aarig Dreng, Toni Jensen fra Østerbro, ramtes og blev dræbt. Drabsmanden blev anholdt af det tyske Sikkerhedspoliti.


292

Sabotage: Natten til Søndag er der anrettet Sabotage mod et Godstog mellem Hvidding og Ribe. 4 Vogne, lastet med Jern, blev afsporet, og Skinnerne blev ødelagt i 50 m's Længde. Ingen Mennesker kom til Skade. - Natten til Søndag skete en Eksplosion i Varde-Nørrenebel [i. e. Nørre Nebel] Banens Remise i Varde. 2 Lokomotiver blev ødelagt. En ueksploderet Bombe mellem Taulov og Fredericia bevirkede, at al Toggang maatte aflyses fra Kl. 1 til 6 Natten mellem Lørdag og Søndag.

Ringsted: Under Forfølgelsen af en tidligere straffet Tyv saarede en Schalburg-Mand foruden Tyven en lille Pige, Datter af Skomager Carl Nielsen.

 

Tirsdag den 3. Oktober 1944.

Borgerrepræsentant, Købmand Johs. Nielsen (Gamma-Forretningen), kom Mandag Eftermiddag ud for en ubehagelig Oplevelse. Der hørtes Skydning udenfor Butikken paa Frithiof Nansens Plads, og Købmanden gik ud af en Sidedør for at se, hvad der foregik. I det samme kom en ung Mand hen mod Døren. Købmanden, som troede, at det var en Kunde, traadte tilbage og lod ham gaa ind. Et Øjeblik senere kom nogle tyske og en dansktalende Politisoldat løbende hen mod Johs. Nielsen, hvem de stak en Maskinpistol i Maven. Inde i Butikken blev Personalet, 3 Kommiser og Købmand Nielsens Søn, holdt op. De blev spurgt om, hvor Manden, man forfulgte, var henne. Da Tyskerne ikke troede Forklaringen om, at man ikke havde set ham, blev der foretaget Undersøgelse overalt i Forretningen. Man gik meget haardt frem og hævdede stadigt, at Personalet og Købmanden maatte vide, hvor Manden opholdt sig. Der blev saa ringet efter en Udrykningsvogn fra Shell-Huset, og de 5 Mennesker blev ført herind, hvor de maatte staa med Ansigtet mod Væggen, indtil Forhøret kunde begynde. Da Købmanden og hans Personale kunde sandsynliggøre, at Manden maatte være gaaet bag Kommisernes Ryg ud ad en anden Dør, hvilket er den eneste Forklaring paa, at han uset er sluppet igennem Butikken, blev de løsladt tidligt paa Aftenen.

CB-Kartoteket hentet og tilbageleveret. Lørdag Eftermiddag hentede det tyske Politi Kartoteket over de ca. 20.000 københavnske CB-pligtige. Efter Henvendelse fra dansk Side blev Kartoteket dog Mandag Formiddag tilbageleveret Kontoret i Vester Farimagsgade.

Politimændene flyttet til ny Lejr. Udenrigsministeriet har faaet Meddelelse om, at 1480 danske Politifolk i Søndags ankom til Lejren Buchenwalde ved Weimar fra Lejren i Neuen Gamme. Desuden vil 197 civile Personer, der tidligere er ført sydpaa fra Frøslev, blive overført til Buchenwalde, ligesom de resterende danske Politifolk i Tyskland menes at skulle følge efter.


293

Løsladt. Frk. Hanne Scheel, der har siddet arresteret i Vestre Fængsel i 8 Maaneder, sigtet for illegal Virksomhed, er blevet løsladt. Frk. Scheel har ikke faaet nogen Dom. Desuden er løsladt fra Frøslev Fru Overretssagfører Holger Boeck, Aabenraa. Ogsaa Redaktør Gunnar Hansen, (Radioavisen), som blev fængslet for 14 Dage siden, er løsladt.

Episode paa Nordwerk. Natten mellem den 29. og 30. September trængte 30-40 Sabotører ind paa Nordwerk, hvor de efter Kamp fjernede, hvad de kunde finde af Vaaben. Der dræbtes en Sabotagevagt, og 2 Sabotører blev saaret.

Vaabenfund i Teater. Det tyske Politi har i Bellevue-Teatret fundet en Del Vaaben. Operatøren er anholdt, da man mistænker ham for at have Kendskab til Sagen.

Marinevægter saaret. En tysk Marinevægter blev Mandag Eftermiddag saaret i Java-Salonen, Frederiksberggade 25. Han blev skudt i det ene Ben og førtes til Baadsmandsstrædes Kaserne. Gerningsmanden undslap

Hentet Udrustning i Luftværnsdepotet. Mandag Eftermiddag var Statens civile Luftværns Depot i Tømmerup paa Amager ude for et Hold up. 2 Lastbiler fyldt med Udrustning blev kørt bort.

Deportationer. Tidlig Lørdag Morgen observeredes i Nykøbing Falster en større Biltransport, bestaaende af ca. 15 Vogne, deraf 4 Politi-Udrykningsvogne, medens Resten var overdækkede Lastbiler til Persontransport. Desuden fulgte med i Cortegen et Par aabne Personvogne med stærkt bevæbnede tyske Soldater. Vognene, der var sydgaaende, kørte meget hurtigt, og det var paa Grund af Mørket ikke muligt at se, hvem der var i dem. Senere meddeles, at Transporten kørte om Bord i den tyske Færge, som afsejlede fra Gedser ved 9-Tiden. Man mener, der har været 3-400 Personer med i Vognene.

Københavns Brandvæsen. I det sidste Vagtdøgn, som sluttede i Morges, har der været 49 Ambulanceudrykninger, hvoraf den ene var til det ovennævnte Tilfælde i Java-Salonen, ellers ingen af særlig Art. Der har i samme Døgn været 6 Brande, deraf 1 Tagbrand i Ejendommen, Nørre Voldgade 23. Det menes, at Branden var paasat for at slette Sporene efter et Pulterkammertyveri (der fandtes et større Oplag af Sengetøj fra et nedlagt Hotel).

Provinsen.

Haslev: Dommer Dam-Krogh har besluttet i et vist Omfang at ville fungere baade som Dommer og Anklager, og han har derfor aabnet Adgang for Publikum til at afgive kriminel Anmeldelse paa Dommerkontoret.


294

Aabenraa: Natten til Mandag afsporedes et Tog mellem Tinglev og Padborg. En Bombeeksplosion bragte 10 Vogne i et Orlogstog [i. e. Orlovstog] til Afsporing, men ingen Mennesker kom til Skade.

Holstebro: Kommunen har oprettet et Vagtværn paa 65 Mand. Korpsets Medlemmer lønnes med 3 Kr. i Timen pr. Mand.

Aarhus: Repræsentant Alfred A. Møller, Skovvejen 50, blev ved Skud dræbt paa en Vinstue. Gerningsmanden, en Marinevægter, havde været ude sammen med Repræsentant Møller, og de var kommet i Skænderi. Marinevægteren blev anholdt af det tyske Politi.

Sønderborg: 2 allierede Jagermaskiner dykkede Søndag Eftermiddag ned over Alssund og beskød nogle Skibe i Havnen. Der skete ingen Skade bortset fra, at en Staaldrejebænk paa Schumanns Værft blev ødelagt. Værftet arbejder for Tyskerne.

Bombeeksplosion. Paa Frichs Fabrikker i Aabyhøj eksploderede Mandag Aften paany 3 Bomber. 3 af de Lokomotiver, der er under Bygning til de tyske Rigsbaner, blev ødelagt. Der opstod ikke Brand, og Bygningen staar nogenlunde uskadt.

Natten til Tirsdag har der været en Bombeeksplosion i K. Rosendahls Trykkeri i Esbjerg. Der skete betydelig materiel Skade, men ingen kom til Skade.

Luftkamp. Over Ulbølle paa Sydfyn udkæmpedes Søndag Eftermiddag en Luftkamp mellem engelske og tyske Jagere. Den stedlige Brugsforening blev ramt af en Del Projektiler, men ingen kom til Skade.

Et Tog paa Mommark Station blev - ligeledes Søndag Eftermiddag - beskudt fra Luften. Desuden var der Angreb paa Havneterrænet i Sønderborg. Ingen blev saaret.

Frøslev. Fru Dr. Meyer, Datter af Professor, Dr. med. Bock, er i Mandags overført til Frøslevlejren. Hendes Mand opholder sig i Sverige.

 

Onsdag den 4. Oktober 1944.

En Undersøgelse af de Forlydender, der Tirsdag verserede om Beslaglæggelsen af Fagforenings-Kartoteker over arbejdsløse, viser, at saadanne Beslaglæggelser ikke har fundet Sted.

I Løbet af Morgentimerne om Tirsdagen gennemførte det tyske Politi en omfattende Razzia, der synes at have medført et meget stort Antal Anholdelser. Om Baggrunden for og Karakteren af disse Anholdelser har det ikke være muligt at skaffe nogen sikker Underretning.

I Tirsdags var der iøvrigt ogsaa Razzia i "Dronningegaarden" i Saneringskvarteret, hvor der blev foretaget Ransagning i en Del Lejligheder, men saavidt vides er ingen anholdte.


295

Razzia paa Hagemanns Kollegium. Mandag Eftermiddag foretog det tyske Politi en Razzia paa Hagemanns Kollegium i Kristianiagade. Seks civilklædte Personer efterspurgte en Mand ved Navn Erik Hvid (som ikke bor paa og ikke er kendt paa Kollegiet). Samtlige Beboere maatte passere forbi en maskeret Mand, der var bragt med, og som saa vidt man kunde se, var forsynet med Haandjern. Han kunde dog ikke udpege den Eftersøgte, og Mændene forlod derefter Kollegiet. Tirsdag Morgen KL. 4,30 blev der paany foretaget en kort Undersøgelse, denne Gang af uniformeret Politi, der skaffede sig Adgang ved at sprænge en Rude. De erklærede overfor en af Kollegiets Beboere, at man maatte gøre sig klar til at rykke ud med 10 Minutters Varsel, da der var Mulighed for, at Kollegiet skulde sprænges i Luften. De fjernede sig dog, uden at der yderligere skete noget. Samtlige Beboere af Kollegiet har nu forladt dette.

Jernbanesabotage. Fra Ribe meddeles, at der Natten til Søndag eksploderede en Bombe under Maskinen paa et dansk Godstog. En halv Snes Vogne blev afsporet, og nogle af dem væltede. Et tysk Tog skulde have passeret Stedet umiddelbart før det danske Tog, men et mindre Uheld bevirkede, at det danske Tog afsendtes først.

Tirsdag Aften forøvedes Sabotage mod en Togstamme, der holdt paa Aarhus Godsbanegaards Terræn. Toget bestod af 12 Vogne, der alle blev delvis ødelagt. Paa hver af de 12 Vogne stod to tyske Lastbiler paa Larvefødder. Der hørtes ikke mindre end en halv Snes kraftige Eksplosioner. Ingen Mennesker kom til Skade.

Vandtaarnet ved Bramminge Station blev Natten mellem Tirsdag og Onsdag sprængt i Luften.

Provinsen.

Varde: Byraadet har truffet Aftale med Falcks Redningskorps om, at Lovovertrædelser kan anmeldes hertil, og Prisudvalget har samtidig meddelt, at Navnene paa Overtrædere af Prisbestemmelserne vil blive offentliggjort i Dagbladene.

Als: Efter de allieredes Overflyvninger i de sidste Dage, har man fundet henved 500 Brandbomber paa Midtals samt 3 større Bomber og en Del Fosforbomber.

Aarhus: Onsdag Morgen opstod Brand i Vaskeriet, Silkeborgvej 236, Aabyhøj, tilhørende Købmand E. Sørensen. Branden skyldtes Sabotage. Vaskeriet har iøvrigt tidligere været ude for Sabotage. Denne Gang blev det totalt ødelagt.

Esbjerg: Natten til Tirsdag eksploderede en Bombe i Kutteren "Aquina", hvis Motor blev ødelagt.

Ringkøbing: En farlig Indbrudstyv blev forleden fanget, kastet i Hav-


296

nen, trukket op igen og derefter pryglet. 3 Venner af den paagældende Mand har nu overfaldet og mishandlet et Postbud, som havde været særlig aktiv under Afstraffelsen af Indbrudstyven. De 3 Herrer har desuden truet med, at alle Deltagere i Afstraffelsen af Indbrudstyven skulde faa samme Behandling som Postbudet.

Episode i Isbaren Thule: Tirsdag Aften udspilledes et Skuddrama ud for Isbaren Thule, Vesterbrogade 101. 2 Mænd trængte her ind paa en tysk Soldat, mod hvem de affyrede et Skud; det ramte ham i Underlivet. Den saarede blev i en af Brandvæsenets Ambulancer bragt til Lazarettet paa Nyelandsvej.

Kaptajn Sommers Vagtkorps: Blandt de mange, der i disse Dage har henvendt sig til Magistraten i den Tro, at man kan opnaa kommunal Autorisation for private Vægterkorps, var forleden en Forretningsfører - hvis Troværdighed er hævet over enhver Tvivl - som samtidig henledte Opmærksomheden paa en saalydende Annonce i Berlingske Tidende for 24. September: VAGTTJENESTEN. "Lad Deres Butik el. Lagerlokale samt Pengetransporter bevogte af vort nyoprettede Vagtkorps, der bestaar af absolut paal., raske Mænd. Fast Vagt hele Døgnet rundt stilles til Raadighed. Ring til OR. 3917." - Forretningsføreren gjorde gældende, hvad publikum næppe aner, at denne Annonce temmelig sikkert fører til en Bevogtning, udført af Kaptajn Sommers Folk.

Krogerup Politiskole ved Helsingør er rømmet af Tyskerne og derefter besat af 18 Schalburgfolk. Senere kommer 20 til.

Tilbage fra Frøslev: Fra Frøslevlejren er tilbagesendt 12 Internerede, blandt disse er Direktør Hans Møller, Badeanstalten København, Læge Kieler og Datter, Horsens; Lægens to Sønner er i Forvejen sendt til Tyskland.

 

Torsdag den 5. Oktober 1944.

Luftværnet. Det tekniske Raad under Det storkøbenhavnske Luftværnsudvalg har vedtaget følgende Indstilling til det storkøbenhavnske Luftværnsudvalg: Under Forudsætning af, at Overborgmesteren bliver Luftværnschef, substitueres Belysningsdirektør Børresen som Chef for den administrative Afdeling, medens Brandchef Vinding overtager den taktiske Overledelse. Til Formand for Det tekniske Raad valgtes Belysningsdirektør Børresen.

Vagtkorpset: Paa Den Danske Købstadsforenings Foranledning har der i København og Fredericia været afholdt Borgmestermøder om Foranstaltninger til Erstatning af Politiets Virksomheder.


297

Borgmestrene for Købstæderne øst for Storebælt, som mødtes i København, udtaler, at det pricipielt maa være Staten, der bør oprette de fornødne Vagtkorps. Saaledes som Forholdene imidlertid har udviklet sig i de sidste Dage, kan Borgmestrene tiltræde, at Købstæderne opretter kommunale Vagtkorps i det Omfang, som hver Købstad skønner fornødent, idet man forudsætter, at Staten afholder alle de dermed forbundne Udgifter. Med Hensyn til Overtagelse af Politiets civile Funktioner vil man anbefale, at disse i det væsentlige foretages af Amtmændene og Dommerne, og at der kun paalægges Borgmestrene en Del af de Forretninger, der udelukkende berører Købstæderne.

Borgmestrene for Købstæderne Vest for Storebælt udtaler fra Fredericia-Mødet deres Betænkeligheder ved Oprettelsen af kommunale Vagtværn, men tilsiger, hvis det paalægges dem, at paatage sig Opgaven med Etablering af kommunale Vagtkorps under Forudsætning af fuld Statsrefusion. Med Hensyn til Overtagelsen af Politiets civile Funktioner afgiver Borgmestrene den samme Indstilling som deres Kolleger øst for Storebælt.

De to Udtalelser er tilstillet Departementschef Svendsen i Justitsministeriet.

Alarmtilstanden Onsdag Aften. Aarsagen var en Del allierede Maskiner, der synes at have været paa Observationsflyvning. De forlod dog dansk Omraade med sydlig Kurs. Togkontoret meddeler, at et Godstog blev beskudt ved Borup Station. Toget ramtes ikke, men derimod et Hus over for Stationen. Ingen kom til Skade.

Attentatmand forklædt som Postbud. Onsdag Formiddag ringede en Mand i Postbuduniform paa til Lejligheden Godthaabsvej 46, 4. Sal, hos Fru Giese, der bor sammen med sin voksne Datter. De to Kvinder kom samtidig til Døren. Manden affyrede da en Række Skud imod dem. Moderen blev livsfarlig saaret og døde sent Onsdag Aften paa Militærhospitalet. Datteren fik forskellige lettere Saar. Om de to Kvinder oplyses, at de har Venner mellem tyske Politimænd.

Standsningen i S-Banetrafikken. Paa Jernbanelinien mellem Lyngby og Gentofte opdagede man Onsdag Eftermiddag en Del Sprængstofkapsler stukket ned mellem Skinnerne. En tysk Sprængningskommando fra Kastrup blev tilkaldt. Den naaede frem efter 1 1/2 Times Forløb og samlede en halv Snes "Tidsblyanter" op. Togstandsningen varede fra Kl. 15,30 til Kl. 17,15. Det var dog kun Trafikken mellem Lyngby og Gentofte, som havde været indstillet, idet Trafikken mellem København og Gentofte og mellem Lyngby og Holte blev opretholdt.


298

Razziaer. De sidste Razziaer Onsdag Morgen er omtalt i Dagspressen. Nærmere Oplysninger foreligger ikke.

Provinsen:

Kolding: Fra den tyske Afdeling paa Kolding Arrest er 60 Mand ført sydpaa, antagelig med Frøslev eller Stettin som Bestemmelsessted. Blandt de overførte er Politimestrene Børge Hebo, Esbjerg, og Franz Hartmann, Haderslev.

Silkeborg: Fra Departementschef Herschends Kontor meddeles, at det tyske Sikkerhedspoliti har gennemført en Razzia mod Beboerne i Hersom, Bjerregrav, Klajtrup [i. e. Klejstrup] og Vammen, hvor 15 Personer er arresteret, angivelig sigtet for ulovlig Besiddelse af Vaaben. Blandt disse er Pastor Harald Sandbæk, Hersom, Forpagter Søren Kr. Simonsen, Hersom, Lærer Th. Deichmann-Poulsen, Bjerregrav, Lærer Kristian Eriksen, Heiring pr. Hobro, og Bogholder Vagn Fynbo, Vammen pr. Viborg. De øvrige er hovedsagelig Landmænd og Medhjælpere.

Frederikshavn: En Fiskerkutter har indbragt 4.500 kg dansk lurmærket Smør, bjerget i Farvandet ved Hals. Smørret, som var i Dritler, var ganske frisk og har antagelig kun ligget kort Tid i Vandet. Det menes, at stamme fra et forlist tysk Skib.

Hjørring: Kørselsforbudet mod Biler er kun delvis ophævet i Hjørring. Der praktiseres stadigt Forbud mod Kørsel med Træ, Tørv, Korn o. lign. Kommandanten har paa Forespørgsel fra Amtet oplyst, at han oprindelig havde givet Tilladelsen i for vidt Omfang, og derfor var Tilbagekaldelse af de oprindelige Tilladelser givet. Der er nu rettet Henvendelse til de centrale tyske Tjenestesteder om en Ændring i denne Tilstand.

Københavns Brandvæsen har haft et normalt Vagtdøgn. Indtil Kl. 8 Torsdag Morgen havde der i de foregaaende 24 Timer været 65 Ambulanceudrykninger. Ingen i Anledning af Krigsbegivenheder. Desuden har der været 7 Brandudrykninger til Smaabrande.

Hospitalsledelsen har intet særligt at berette.

 

Fredag den 6. Oktober 1944.

For nogle Dage siden henvendte Gestapo sig til Københavns Folkeregister og forlangte at faa 420 Adresser konfereret af. Det drejede sig om tidligere straffede Personer eller Folk, der i sin Tid var efterlyst af dansk Politi. Gestapos Materiale stammede tilsyneladende fra det danske Politis "Protokol over mistænkelige Personer". - Stort set stemte de foreliggende Adresser med Opgivelserne til Folkeregisteret.


299

Falske Indsamlinger: I den senere Tid er det gentagne Gange hændt, at Firmaer og Private har faaet Opfordringer om at yde Bidrag til anonyme Indsamlinger, hvis Formaal siges at være Støtte til det danske Politi. Undersøgelser har vist, at det drejer sig om rene Falsknerier. Ingen ansvarlige indenfor det opløste Politi vil vedkende sig Indsamlinger af denne Karakter. Det friskeste Eksempel forekom Onsdag Formiddag i et Firma paa Nørrebro, hvor to Damer indfandt sig med nogle hjemmelavede Lister, paa hvilke Firmaets Ledelse og Personale opfordredes til at tegne sig for "Bidrag til Hjælp for Politiet". Da man gik Damerne nærmere paa Klingen, indrømmede de, at det drejede sig om et fuldstændigt privat Initiativ. De efterlod Listerne og forlod skyndsomst Kontoret. Listerne viste tydeligt, at det ikke drejede sig om et tilfældigt Indfald, men om en omhyggelig forberedt Plan, og af alle Omstændigheder mener man at kunne slutte, at det har drejet sig om et oplagt Forsøg paa Plattenslageri.

Razzia: I Ejendommen Godthaabsvej 46, hvor Attentatet mod Fru Giese og Datter forleden fandt Sted, foretog det tyske Politi Torsdag Eftermiddagen Razzia. Hele Ejendomskomplekset, der omfatter tre Opgange, blev omringet, og samtlige Beboere - Mænd, Kvinder og Børn - blev drevet ned i Gaarden, hvor de blev opstillet med oprakte Arme. Alle Mænd blev beordret ud og bragtes paa Plads i to store Biler, som førte dem til Shellhuset. Det menes at have drejet sig om 40-50 Mænd. I det store Opløb, der overværede Sceneriet, foretog Tyskerne Anholdelse af 2-3 unge Mænd, hvis Opførsel havde forekommet dem fornærmelig, og som maatte dele Skæbne med de bortførte Mænd.

Sygeplejerske-Kartotek bortført: I den kommunale Centralarbejdsanvisnings Kontor for Sygeplejersker paa Raadhuspladsen trængte ukendte Mænd Torsdag Morgen Kl. 7 ind til Kartotekerne over alle Privatsygeplejersker. Disse Kartoteker blev fjernet, og det er foreløbig ikke muligt for Sygeplejeraadet at foretage Anvisninger af Sygeplejersker til Hjemmepleje, løs Hospitalstjeneste eller anden midlertidig Sygeplejerskegerning.

Fjernet Tæpper fra Brandstation: To unge Mennesker foretog Torsdag Eftermiddag et "hold up" paa Brandstationen paa Christianshavn, Distriktskommando C. De fjernede sig med nogle Tæpper. Iøvrigt melder Brandvæsenet, at der har været 54 Ambulanceudrykninger og 6 Brandudrykninger i sidste Vagtdøgn; - intet særligt.

Episode paa Strandvejen: Ved 23-Tiden Torsdag lød 2-3 voldsomme Knald i Hellerup-Skovshoved-Retningen. Det anses foreløbig sandsynligt, at Eksplosionen her fandt Sted ude i Vandet. En Radiovogn med tysk Politi, der frygtede Sabotage, standsede og visiterede Trafikanter


300

paa Strandvejen. Et Par Cyklister standsede ikke paa Tilraab, hvorfor de blev beskudt. Den ene blev dræbt, medens Ledsageren blev ført til Politigaarden. Den tyske Patrouille hævdede, at ingen af dem var i Besiddelse af Legitimationskort.

Pressens Radioavis: Paa et Møde i Torsdags med Repræsentanter for Pressens Radioavis, bl. a. Redaktør Neerup, stillede den tyske Leder af Radioavisen, von Mühlen, Krav om 1) at Navnet Pressens Radioavis genoptages, 2) at Redaktørerne Holger Sørensen og Helmer Sørensen stilles til Raadighed for Avisen og 3) at Kontorets Damer genoptager deres Arbejde.

Det første Krav stillede de danske Mødedeltagere sig absolut afvisende overfor. Hvad angik de to Sørensen'er kunde man kun meddele, at man ikke kendte deres Opholdssted, og hvad endelig angik Damerne, saa nægtede disse under Hensyn til de eventuelle Konsekvenser at genoptage Arbejdet.

Grænsegendarmerne deporteret: Torsdag Morgen blev 154 Grænsegendarmer og ca. 90 civile internerede fra Frøslevlejren ført sydpaa. Rygtet om de store Transporter naaede hurtigt ud over Sønderjylland og langs Vejene stod Folk opstillede for at vinke til de bortdragne. Det forlyder, at yderligere Overførsler vil finde Sted i de nærmeste Dage.

Togattentater: Eksplosionerne under Nordekspressen ved Bjerregrav Station har medført betydelig Skade paa Skinnelegemet. Al almindelig Toggang blev suspenderet efter Eksplosionerne Onsdag Aften, hvorimod en Række tyske Tog blev gennemført paa det ene Spor, som kunde gøres klar.

Ved 6-Tiden Torsdag Morgen skete der paa Jernbanelinien 5 km Syd for Hjørring en Bombeeksplosion, der rev fem Skinnelængder op paa en Dæmning. Herved opstod store Forsinkelser for Togtrafikken, og først ved 11-Tiden lykkedes det at faa Syd-Ekspressen ført igennem.

Beslaglæggelsen af Vesterport omfatter, efter hvad der nu meddeles officielt, 99 Forretningslokaler.

"Hold up" i Bispebjerg Bio: Ved den sidste Forestilling Tirsdag Aften i Bispebjerg Bio blev Operatøren udsat for et "hold up" af fire pistolbevæbnede Mænd, der fjernede sig med Spolerne til den tyske Film "Det begyndte i Grand Hotel".

Afleverede sin Pistol: En Overbetjent fra Antonigades Politistation har været hos det tyske Politi for at aflevere sin Revolver. Han fik en paa Tysk udstedt Kvittering og kunde frit forlade Bygningen.

Visitering: I den senere Tid er Biler om Natten blevet standset af


301

civilklædte Personer, som opgiver at være Medlemmer af det tyske Sikkerhedspoliti, og ønsker at se Legitimationskort samt foretage Visitation. Naar dette er overstaaet, faar Bilerne Lov at køre igen.

Provinsen.

Hjørring: De særlige Kørselsrestriktioner i Hjørring er nu blevet ophævet. Iøvrigt oplyses, at den Standortälteste i Hjørring er blevet udskiftet.

Aarhus: Den tidligere Kunstbygning paa Bispetoften var Torsdag Eftermiddag udsat for to Eksplosioner. Bygningen er for Tiden taget i Brug som tysk Marinedepot.

Aalborg: Mekaniker Ernst Laurids Mikkelsen, Sønderbro 25, blev Torsdag Formiddag skudt af en Cyklist, som flygtede i Taagen. Mekanikeren, som er død, har tidligere været udsat for et Attentatforsøg.

Esbjerg: Natten til Torsdag skete der Eksplosioner i 12 Lastbiler forskellige Steder i Byen. Bilerne tilhørte Vognmænd, som kører for Værnemagten.

Roskilde: To Banearbejdere blev forleden Nat beskudt fra Vridsløse Statsfængsel og maatte søge Dækning i Grøften. Her blev de senere fanget af Vogterne fra Fængslet, men fik straks Lov at gaa.

Rønne: Cheferne for de tyske Flaadeafdelinger, der jævnlig anker op ved Bornholm, faar hos den tyske Kommandant underskrevet Fuldmagter til at hæve saa store Beløb i Bankerne, at Marinesoldaterne hver kan faa 30 Kr. i Stedet for de foreskrevne 3 Kr. til Indkøb. Fra dansk Side er der gjort Forestillinger for Kommandanten, der har lovet at tage sig af Sagen, hvilket dog endnu ikke er sket.

Odense: Tyskerne har beslaglagt Sukkerkogeriet i Odense. Det forlyder i lokale Pressekredse, at der sker betydelige Beslaglæggelser af Levnedsmidler paa Fyn.

Herstedvester: Torsdag Morgen Kl. 4 nedbrændte Sognefogedens Gaard. For kort Tid siden brændte Broderens Gaard, som ligger i Nærheden, under ganske tilsvarende Omstændigheder og paa samme Tid af Døgnet. De er begge kendt paa Egnen for at have nationalsocialistiske Anskuelser.

 

Lørdag den 7. Oktober 1944.

Fredag Aften Kl. 21 foretog det tyske Politi en ny stor Razzia, denne Gang i Nyhavns-Kvarteret, som afspærredes med Militær, hvorefter Razziaen gennemførtes paa samtlige Værtshuse. Alle mandlige Gæster blev ført bort i "Prærievogne". Det menes at dreje sig om ca. 200 Personer.


302

Samme Aften foretog det tyske Politi Visitering for Vaaben paa Gaderne, bl. a. blev Købmagergade spærret af ved 20-Tiden, og alle forbipasserende undersøgtes.

Af andre Episoder kan nævnes, at Slagtersvend Bruno Rasmussen, Halmtorvet 22, paa Raadhuspladsen blev stukket ned af en tysk Soldat. Han fik et Bajonetstik under Skulderbladet. Førtes til Kommunehospitalet. - I Kronprinsessegade blev Natten til Lørdag Grosserer K. Nielsen, hvis Adresse ikke er opgivet, skudt i Laaret, da han søgte Dækning i Opgangen til Nr. 59. Han bragtes i Brandvæsenets Ambulance til Kommunehospitalet, men kunde sendes hjem efter at være blevet forbundet. - Paa Restaurant "Golddigger" i Vestergade optraadte Fredag Aften ved 11-Tiden nogle Revolvermænd. Det tyske Politi kom til Stede, men om der blev foretaget Anholdelser, vides ikke. - Ved 8-Tiden i Morges søgte et Hold Sabotører at naa frem til en Fabrik paa Amerikavej. Der opstod kraftig Skudveksling, hvorunder en ganske ung Mand blev dræbt.

Anholdte: Lektor ved Landbohøjskolen, Handelsgartner Frode Sørensen, er Natten til Torsdag arresteret i sit Hjem. Det tyske Politi hævder at have fundet illegalt Benzinlager. - Grosserer P. M. Daell, Daells Varehus, er i Nat blevet arresteret af tysk Politi.

Jernbanesabotage: Togkontoret oplyser i Dag til Morgen, at der i Nat er foretaget et meget stort Antal Jernbanesabotager, navnlig i Sønderjylland. Rapporterne herom fylder ikke mindre end 5 Sider, een af de vigtigste Sabotagehændelser er utvivlsomt Sprængningen af et tysk Militærtog mellem Hjordkær og Rødekro. Toget var for nordgaaende. Maskinen - en tysk - og de 3 følgende Vogne blev afsporet, medens 12 væltede. Der meldes 5 dræbte og 40 saarede, heraf 25 haardtsaarede. Hjælpetog er afsendt fra flere Steder.

Paa Aalborg Banegaard skete Fredag Aften 3 Eksplosioner, den første Kl. 21,40 i et Sporskifte Nord for Stationen. Fjerritslev-Toget havde lige passeret Stedet, men der skete Ingen Skade. En halv Time senere sprang en Bombe Syd for Banegaarden, hvorved en halv Meter Skinne blev revet bort. Den tredie Eksplosion ramte et Sporskifte paa Stationen. Al Trafik blev indstillet, og Reparationsarbejder straks iværksat; Toggangen er nu til Morgen atter normal.

Torsdag Aften eksploderede en Bombe paa Jernbanen mellem Randers og Hobro, hvilket bevirkede, at Trafikken paa det paagældende Spor maatte indstilles hele Natten, og Persontoget fra Aalborg, der skal være i Randers Kl. 20,51, naaede først frem ved 10-Tiden Fredag.

Natten til Fredag skete en kraftig Eksplosion paa Banelinien mellem Hjørring og Hæstrup. Banelegemet blev ødelagt paa 3 Skinnelængder. Tidligt Fredag Morgen skete en ny Eksplosion mellem Sønderskov og


303

Sindal, hvor 2 Skinnelængder blev revet op. Eksplosionen har medført, at Statsbaneforbindelsen Frederikshavn-Aalborg er blevet afbrudt, saaledes at Vendsyssel paa andet Døgn blev uden Postforbindelse med København. Da en Sprængkommando var ved at afmontere 2 ueksploderede Bomber, sprang en af dem, hvorved et Medlem af Sprængkommandoen blev livsfarligt kvæstet.

Byretten: Ved et Dommermøde i Byretten er det besluttet at lade de kriminelle Afdelinger paa Domhuset genoptage Arbejdet. Det er Meningen, at Statsadvokat Trolle, bistaaet af en Række Medhjælpere (hvilket vil sige Sagførere med særlig Beskikkelse) skal møde som Anklagere og tilrettelægge Sagernes Gennemførelse. Der bliver dog kun Tale om saadanne Sager, i hvilke der har været gennemført baade Efterforskning og Forundersøgelse paa almindelig Maade.

Løsladt: Adskillige af Beboerne paa Godthaabsvej 46-48 blev som tidligere meddelt arresteret efter Drabet paa Fru Giese. De er nu blevet løsladt.

I Fortsættelse af tidligere Opgivelse kan nu oplyses, at den arresterede Sekretær i Smedeforbundet, som sammen med en Repræsentant for Arbejdsgiverforeningen var paa Rejse i Sønderjylland, og som begge arresteredes i Haderslev, nu er løsladt efter 10 Dages Fangenskab. De første Dage opholdt de sig i Kasernen i Haderslev, men blev senere overflyttet til et Skur uden Senge eller Madrasser. De var her sammen med 5 andre Fanger, da de blev frigivet.

Hovedstadens Forsyninger: Torvedirektøren oplyser, at Tilførslerne i denne Uge efter Omstændighederne har været tilfredsstillende, og at Arbejdet inden for Torvevæsenet er gaaet normalt.

Fisketorvet er fortsat tilført Sild fra Bornholm, ialt ca. 300.000 kg i denne Uge. Desuden er der tilført en Del levende Torsk og mange isede Rødspætter, som dog vanskeligt finder Afsætning. Paa Grønttorvet har der været rigeligt med alle Sorter af Varer. Priserne paa grovere Grønsager er svagt nedadgaaende. Kvægtorvet har haft normal Tilføsel og for Kød- og Flæskehallens Vedkommende har Tilførslerne af Svin, Okse og Kalve været jævnt gode.

Provinsen.

Odense: Tidligt Fredag Morgen er der foretaget Razziaer i hele Byen og i Forstæderne. Det tyske Politi sikrede sig ca. 75 Personer. For nogle Dage siden blev der foretaget en Undersøgelse i Folkeregistret, hvor man søgte Adresser paa tidligere Tysklandsarbejdere.


304

Korsør: Bankdirektør Gustav Johansen er anholdt og ført til Københahavn. Bankdirektør Johansen har tidligere været arresteret en halv Snes Dage, sigtet for illegal Virksomhed. - Efter Samraad med Borgmesteren er der i Byen oprettet et privat Vagtkorps paa 8 Mand, som hver honoreres med 90 Kr. ugentlig. Vagttjenesten varer fra Kl. 18 til 6.

Odense: Den tyske Rutebaad "Emden", som for nogen Tid siden blev sænket i Havnen, færdiglastet med Landbrugsprodukter, blev efter at være repareret Fredag Aften sendt af Sted med en ny Last. I Kanalen ud for Stige eksploderede en Bombe. Skibet led betydelig Skade, men kunde dog flyde. Efter Eksplosionen blev der affyret flere Maskingeværsalver ud over Kanalen - saa vidt vides blev ingen saaret.

Aarhus: Schrøder og Rasmussens Automobilreparations- og Vulkaniseringsanstalt paa Vesterbros Torv er blevet ødelagt ved Sabotage. Revolverbevæbnede Mænd gik i Frokostpausen ind i Virksomheden og anbragte 3 store Sprængbomber, som eksploderede et Øjeblik senere. Der opstod en voldsom Brand, som bl. a. bredte sig til Statens Gummicentral, samt til Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeningers store Lagerbygning. Talrige Vogne og en Mængde Bildæk er ødelagt. De fleste af Dækkene i Statens Gummicentral blev dog reddet. Fællesforeningens Lagerbygning indeholdt Isenkramvarer. Under Branden saarede Tyskerne Tegner Jens Ravnholm, desuden skal en Brandmand være ramt i det ene Ben.

Næstved: Fredag ved 13-Tiden sprang en Bombe i Dansk Jernvareindustris Hesteskofabrik ved Havnen. En af Fabrikkens for Tiden uerstattelige Maskiner blev helt ødelagt.

Holbæk: To unge Barneplejersker paa Børnehjemmet "Sølyst" ved Holbæk er blevet anholdt af Gestapo. De sigtes for illegal Virksomhed.

Episoden ved Vridsløse: Den tidligere Meddelelse om Beskydningen af to JernbanefoIk ud for Vridsløse Statsfængsel viser sig at være delvis fejlagtig. Det oplyses nu, at en Person var dukket op paa Statsfængslets Grund, og derfor blev han anraabt af Vagten. Han svarede ikke, men flygtede sammen med to andre Mænd, der var kommet til i Mellemtiden. En Vagtpatrouille deltog i Forfølgelsen, men de ukendte Mænd undslap. Der foreligger intet om paagrebne Jernbanearbejdere.

 

Mandag den 9. Oktober 1944.

Natten til Søndag blev den 64-aarige Gartner Poul Brinck, boende Gl. Køgelandevej, Vallensbæk, skudt. Han var Medlem af DNSAP og har tidligere været tjenstgørende i Waffen SS.

Skræder Otto Vagn Hansen, Ved Dammen 2 i Bagsværd, var Søndag


305

Aften ude for et Attentat i sit Hjem. En ung Mand ringede paa hos Skrædderen og blev budt ind. Før han forlod Entreen, aabnede han igen Døren, og tre andre Mænd kom til. De aabnede alle fire Ild mod Skrædder Hansen, som blev haardt saaret, bl. a. i Brystet og Maven. Gerningsmændene undslap.

Lørdag Morgen kom et Hold unge Mennesker iført Smededragt til Kongeporten i Prins Jørgens Gaard, hvor de holdt Slotsvagten op. De tvang Vagten til at udlevere Knipler, Skraaremme, Gaspistoler og Patroner, 2 Æsker Ammunition og en halv Snes Hjelme. Der er tidligere lavet "hold up" paa Slottet, og Vagterne mener, at det i begge Tilfælde drejer sig om Folk fra samme Organisation.

"Demokraten" sprængt i Luften. Ved 2,15-Tiden Natten til Mandag lød den hidtil kraftigste Bombeeksplosion i Aarhus. Fra Hovedbanegaardens Terræn var der kastet en Bombe ind gennem et af de store Vinduer til Demokratens Trykkeri. Accidenstrykkeriet blev fuldstændig ødelagt, det samme gælder Bladets Stereotypiafdeling, hvor en Mur væltede ind over Maskinerne. Tillige ødelagdes en Del af Bladets Sættemaskiner. Papirlageret blev ødelagt af Vand under Slukningen. Der vil gaa adskillige Maaneder, før Demokraten paany kan trykke sit eget Blad. Adskillige Mennesker fik Chok, men ingen kom til Skade, med Undtagelse af en Brandmand, der under Redningsarbejdet blev kvæstet under en sammenstyrtet Mur. 100 Mennesker deltog i Slukningsarbejdet.

Ogsaa en Bombe mod "Dannevirke". Natten til Mandag blev der kastet en Bombe ind i et Ekspeditionslokale paa "Dannevirke" i Haderslev. Ekspeditionens og Redaktionens Kontorer blev ødelagt. Den tekniske Afdeling er dog uskadt, saa Bladet kan udkomme som sædvanlig. Ingen Mennesker kom til Skade.

Læge dræbt i Aalborg. Læge Rikard Raetzel blev Lørdag Aften telefonisk kaldt til en Patient i Kvarteret ved Rosenlundsgade. Da Lægen var paa Hjørnet af Rosenlundsgade og Aagade, blev der fra Mørket affyret 3 Skud, der alle ramte ham i Hovedet og var øjeblikkeligt dræbende. Læge Raetzel var Chef for Nørrejydsk Division af Det danske Spejderkorps og Sagkyndig ved Luftværnets nordjydske Distrikt. Han blev 36 Aar gammel. Mordet skete iøvrigt paa nøjagtig samme Sted, hvor Mekaniker Mikkelsen blev skudt Torsdag Morgen.

Endnu et Drab i Aalborg. Lørdag Eftermiddag skete der et andet Drab i Aalborg. En Mand kom ind i "Den lille Butik" i Algade og affyrede et Skud mod Forretningens Førstemand, den 37-aarige Ekspedient Christian Andersen, Helgolandsgade 3. Ekspedient Andersen blev dræbt paa Stedet. Attentatet var utvivlsomt tiltænkt Forretningens Indehaver, den tidligere Formand for KU, Købmand Jens Beck, som for Tiden opholder


306

sig i København. Gerningsmanden forsvandt paa Cykel sammen med en Kammerat, der havde staaet Vagt ved Cyklen udenfor.

Jernbanesabotage. Fredag Aften eksploderede 2 Bomber paa Dobbeltsporet en Kilometer fra Randers Station. Paa Banestrækningen mellem Gredstedbro og Hvidding skete Lørdag Morgen 2 Bombeeksplosioner. Der var intet Tog paa Linien. - Togkontoret oplyser Mandag Morgen, at 2 Vogne, som stod læsset til den tyske Værnemagt, er beskadiget paa Aalborg Station. Toggang til og fra Aarhus var indstillet Kl. 17 til 17,50. Paa Varde Vestbanegaard sprængtes et Sporskifte i Luften Natten til Mandag. - Toggangen mellem Padborg og Faarehus var indstillet en Timestid Søndag Aften, fordi man havde hørt et Knald paa Linien, men ved Eftersøgningen fandt man intet mistænkeligt. - Ulykken ved Hobro medførte Spærring af Strækningen Hobro-Doense fra Kl. 19,45 til 1,22.

I Forbindelse med Attentaterne mod den østjydske Længdebane Natten til Lørdag har det tyske Politi anholdt 3 Jernbanemænd.

Provinsen.

Anholdelser: I Sønderjylland har det tyske Politi i de sidste Dage arresteret Overlæge Wollesen, Aabenraa kommunale Sygehus, og paa Sønderborgegnen Kredslæge Pedersen, Læge Gregers Jensen, Augustenborg, Pastor N. J. Madsen, Formanden for Sønderborg Idrætsforening, Lærer Karl Pedersen, Gaardejer Peter Hell, Forstanderinde for Als Husholdningsskole, Frk. Johanne Hassel. I Esbjerg er Bankdirektør Rudolph Hansen, Landmandsbanken, og en yngre Funktionær i Banken, Revisor Hansen, blevet anholdt, og i Holstebro er Købmand Collstrup og en Lærling anholdt.

Løgstør: Statsøvelsesskolen i Ranum er Lørdag Nat ødelagt ved en Eksplosion, kun Gavlene staar tilbage. Statsøvelsesskolen anvendtes som Seminarium, indtil det nye Seminarium for ca. 12 Aar siden blev taget i Brug. Skolen har i den senere Tid været anvendt til andet Formaal, men var blevet frigivet og anvendtes nu igen udelukkende som Skole. Ingen Mennesker kom til Skade ved Eksplosionen.

Aarhus: Lørdag Aften sprang en Bombe i J. P. Nørgaard-Kjeldsens Autoværksted. Skaden var ringe. I Torsdags eksploderede en Bombe i Skovgaard Jensens Ducolakereri i Aabyhøj. Ogsaa her var Skaden temmelig ringe.

Sønderborg: I Lørdags indfandt det tyske Politi sig hos Politimester Sundorph og hos Politifuldmægtig Dueholm. Man traf ingen hjemme.

Sovjetflaget over Statens Museum for Kunst. Søndag Middag saas det røde Sovjetflag vajende over Statens Museum for Kunst. Brandvæsenets


307

Stigevogn maalte tilkaldes for at fjerne Flaget. Flagsnoren var nemlig skaaret Over. Senere paa Dagen hentede det tyske Sikkerhedspoliti Flaget paa Brandstationen.

 

Tirsdag den 10. Oktober 1944.

Udenrigsministeriets Pressebureau oplyser, at der ikke foreligger noget Grundlag for de verserende Rygter om Nedskæring af de danske Levnedsmiddelrationer.

Attentat. Mandag Aften blev Malermester Børge Jensen, Frederikssundsvej 74, Maaløv, skudt ned af en civil Person ud for Panoptikonbygningen paa Vesterbrogade. Malermesteren var ramt i Maven og i Laaret. Hans Tilstand er meget alvorlig.

Sabotage. Som meddelt i Morgenbladene har der paany fundet Sabotage Sted hos Automobilfirmaet Jørgensen & Jensen, Tingvej 21. Denne Gang ødelagdes 2 store tyske Lastbiler, som blev slæbt ud af Garagerne og sprængt i Luften.

Anholdelse. Læge O. E. Bøggild, Godthaabsvej 32 B, er i Fredags blevet anholdt af det tyske Politi.

Episode i Holte. I Lørdags trængte et Hold Sabotører frem til en Villa paa Vejlesøvej i Holte. Villaen tilhører eller i hvert Fald benyttes af Kaptajn Sommer. Der opstod en voldsom Skydning, og Øjenvidner beretter, at Angriberne fjernede nogle Pakker fra Bygningen. Det saa ud til at være Kartotekskasser.

Politikontoret i Søndre Birk. Politimester Reinstrup i Sdr. Birk gjorde i Mandags nogle presserende Sager færdig. Politimesteren oplyser, at Politikontoret nu vil blive lukket. Amtet overtager den Del af Politimesterforretningerne, som er civilretlig betonet.

Røveri paa S-Banestation. Mandag Aften ved 22-Tiden kom 2 yngre Mænd ind paa S-Stationen i Valby Langgade og spurgte Billetsælgeren, om der ikke var indleveret en Mappe, som var glemt i Toget. Billetsælgeren undersøgte, om der var indbragt fundne Sager. Da han lidt senere vendte sig om mod de 2 unge Mænd for, at give Besked, stod hver af dem med en Pistol i Haanden og forlangte Kassen udleveret. Den indeholdt 400 Kr., som de tog og forsvandt.

Sabotage mod Derby Skibsværft i Aarhus. Fra Aarhus meldes om endnu en Eksplosion. Den fandt Sted Søndag Aften paa Derby Skibsværftet ved Gasværkskajen i Sydhavnen. Skaden var betydelig, idet Bomberne havde været anbragt ved Maskinerne i Værkstederne.


308

Jernbanesabotage. Togkontoret oplyser Tirsdag Morgen, at der om Natten var sket følgende Smaasabotager: Kl. 17,50 en Sprængning mellem Varde og Varde Vest; der er udvekslet 2 Skinner; Trafiken genoptaget Kl. 20,30. Kl. 18,05 en Sprængning mellem Varde og Sig; der er udvekslet 1 Skinne, Trafiken genoptaget Kl. 20,40. Kl. 4,30 er Sporet mellem Lyngs og Ydby sprængt 4 Steder; der skal udveksles 4 Skinner, Toggangen er indstillet. Endvidere har Toggangen paa Grund af formodet Sabotage været indstillet saaledes: Stevnstrup-Bjerregrav i Tiden Kl. 24,00-1,30. Skanderborg-Hovedgaard i Tiden Kl. 4,30-6,02.

Provinsen.

Haderslev: Kolonnechef i Statens civile Luftværn, Kaptajn Muxoll, blev Mandag Eftermiddag tilsagt til Møde hos de tyske Myndigheder. Han vendte ikke tilbage, og om Aftenen fik man Besked om, at han var arresteret.

Varde: Mellem Oksbøl og Oksby anlægger Tyskerne for Tiden en Jernbanelinie, der udelukkende er beregnet for tyske Transporter. Der har været ført Forhandlinger med Bestyrelsen for Varde-Nørre-Nebel-Banen om Overtagelse af Driften paa den nye Banestrækning. Dette er dog ikke blevet akcepteret fra dansk Side, idet Baneledelsen henviser til, at Tyskerne selv driver Banelinien Nørre-Nebel-Nymindegab, som ogsaa er anlagt af Værnemagten.

Esbjerg: 2 unge Damer, hvoraf den ene er Datter af en lokal Læge, blev Lørdag Aften antastet af 2 tyske Marinesoldater. De 2 unge Piger satte sig kraftigt til Modværge, hvorpaa Marinerne trak deres Pistoler og skød efter dem. De maatte indlægges paa Sygehuset, men der forlyder intet om, hvorvidt de er blevet ramt af Skud, eller om Indlæggelsen alene skyldes Chokvirkningen.

Ribe: Paa den vestlige Del af Befæstningsarbejdet langs Kongeaaen beskæftiges et betydeligt Antal danske Arbejdere. Arbejderne transporteres til og fra Pladserne i Lastbiler.

Ribe Automobillagers Værksted er blevet ødelagt ved Bombeeksplosioner og Brand. Ødelæggelsen var total. Værkstedsbygningen tilhørte Karetmagerne Thomsen og Kobitjek, men var for Tiden udlejet til Direktør H. P. Dahl, hvis Værksted og Kontor blev ødelagt i Fjor. Sabotagevagten blev holdt op af 4 bevæbnede Mænd og bundet.

Københavns Brandvæsen havde i Vagtdøgnet, som sluttede Kl. 8 Tirsdag Morgen, 48 Ambulanceudrykninger, hvoraf den ene til Vesterbrogade efter den ovennævnte Malermester Børge Jensen, ellers ingen af særlig Art. Desuden 5 Brandudrykninger, hvoraf 1 foranlediget ved falsk Alarm. Manden, der havde alarmeret, blev ført til Vestre Fængsel, en Praksis, der er aftalt med Statsadvokaten.


309

Onsdag den 11. Oktober 1944.

I Nat ved 2,30-Tiden blev Restaurant "Fokina", der ligger ved Svanemøllebroen skraat over for Ingeniørkasernen, sprængt i Luften. Ingen kom til Skade, da man i Forvejen havde advaret Personer i Nærheden. Hele Restaurationsbygningen er totalt ødelagt.

Tidligere paa Natten eksploderede en Bombe i Grosserer E. J. Bomhoffs Villa, Harsdorffsvej 9, Frederiksberg. En Broder til Grosserer Bomhoff blev dræbt. I Forbindelse med denne Eksplosion kan yderligere oplyses, at Fru Bomhoff for nogen Tid siden blev arresteret, og ved denne Lejlighed forekom der Skudveksling ved Villaen. Ved Eksplosionen i Nat blev Ruderne knust i en Del omliggende Bygninger.

Razzia i Lufthavnen. I en af Det danske Luftfartsselskabs store Biler fandtes Tirsdag Formiddag en Pakke, der indeholdt adskillige Eksemplarer af "De frie Danske". - Fundet blev gjort af en Mand, der har Tilknytning til det tyske Politi, og dette blev tilkaldt. Der blev foretaget en omfattende Razzia i Lufthavnen. Føreren af Bilen, Chauffør Mortensen, hævdede at være ganske ukendt med, hvordan Bladpakken var kommet ind i Bilen, og hvad Formaalet med den var. Han blev arresteret. Der blev yderligere arresteret 2 Personer fra Luftfartsselskabet og en tredie Mand fra D. D. P. A. De er alle senere løsladt, da Sagen forsaavidt er opklaret, som man har konstateret, at det drejer sig om Forsøg paa illegal Forsendelse til Bornholm. Afsenderen undslap.

Pakkerne til de internerede Politimænd. Røde Kors' Udsending til de internerede danske Politimænd i Lejren ved Buchenwalde, Kaptajn Stensbæk, meddeler, at Politihustruernes Pakker til de internerede nu er naaet frem og fordelt efter Bestemmelsen.

Ransagning hos Orlogskaptajn. Det tyske Politi har foretaget en Ransagning hos Orlogskaptajn Valentiner. Orlogskaptajnen var ikke hjemme, og Fruen nægtede at lukke op, hvorefter Døren blev sprængt. Huset blev nøje gennemsøgt.

12 Politimænd anholdt. I et Hus i Gl. Virum har det tyske Politi anholdt 12 Mand af det opløste danske Politi. Varmemesteren i en nærliggende Ejendom er udstyret med tysk Legitimation.

Arrestation. Danmarksmesteren i single sculler, Henry Kjærsgaard, er blevet saaret under en Ildkamp paa Kastelsvej. Han deltog i et Møde med nogle Kammerater i en Lejlighed i Nærheden af Borgerrepræsentant Johs. Nielsens Forretning "Gamma". Kjærsgaard maatte efter at være blevet saaret blive tilbage, medens Kammeraterne kunde tage Flugten. Han blev bragt til Lazarettet paa Nyelandsvej i haardt saaret Tilstand. En af de flygtende, en ung Mand ved Navn Gad, skal senere være


310

paagrebet. Episoden menes at staa i Forbindelse med en tidligere Razzia, som gav Anledning til tysk Indskriden over for Johs. Nielsen og hans Personale, idet Tyskerne troede, at en Flygtning havde søgt Tilflugt i Butikken.

Saaret paa Strøget. En ung Dame, Frk. Gerda Vikjær, Brigadevej 20, blev Tirsdag Eftermiddag saaret i venstre Ben af et Skud, som affyredes af en tysk Marinesoldat. Episoden fandt Sted paa Frederiksberggade. Frk. Vikjær var ganske sagesløs.

Pensionatsværtinde saaret. Pensionatsværtinde Fru Søndergaard, Sallingvej 70, St., er i Tirsdags blevet skudt i Laaret af en Logerende. De nærmere Enkeltheder kendes ikke.

TT.s Korrespondent rejst. Efter Ordre fra TT rejser Telegrambureauets Korrespondent i Danmark, Redaktør Hermansson, i Dag tilbage til Stockholm. Den direkte Forbindelse mellem Ritzaus Bureau og TT vil formentlig hermed blive afskaaret.

Mislykket Attentatforsøg. Folketingsmand, Højesteretssagfører Henning Hasle var Lørdag Eftermiddag ved 18-Tiden Genstand for et Revolverattentat i Nærheden af sit Hjem i Rosenvænget. En enlig Mand steg ud af en Lillebil og affyrede et Skud mod ham. Hasle flygtede og naaede uskadt sin Gadedør.

Kartoteket over Sygeplejerskerne. Paa Centralarbejdsanvisningskontorets Afdeling for Anvisning af Sygeplejersker fjernedes for kort Tid siden Kartoteket, hvilket har givet Anledning til Ængstelse i Læge- og Sygeplejerskekredse. Nogen Ængstelse i denne Forbindelse behøver man dog ikke at nære. Det vides, at Kartoteket ikke er fjernet af fremmede Myndigheder eller Korps, som arbejder sammen med disse.

Sabotage og Hold up. Tirsdag Aften eksploderede en Bombe i en nybygget tysk Lastbil hos Firmaet "Scaniadam" paa Lyøvej. Bilen blev totalt ødelagt.

Sent Tirsdag Aften blev der foretaget et hold up i D. S. B.s Beredskabslager paa Godsbanegaarden. Der fjernedes 50 Staalhjelme.

Brandvæsenet. I det forløbne Vagtdøgn har Brandvæsenet haft 63 Ambulanceudrykninger og 8 Brandudrykninger, heraf 1 foranlediget ved falsk Alarm. En af Brandene, Hørdumsgade 1, var paasat ved, at der var tændt Ild paa noget Svovl anbragt i Trappeopgangen. Branden blev hurtig slukket. Brandfolkene maatte sprænge en Dør til 2. Sal, hvor ingen var hjemme. Tysk Politi kom til Stede.


311

Provinsen.

Aarhus: Under Sabotage forleden paa de 10-12 tyske Lastbiler, som stod paa Jernbanevogne, var der en Overgang Fare for, at et Ammunitionstog skulde springe i Luften. Fra Højttalere blev Beboerne i Kvarteret omkring Godsbanen opfordret til at forlade deres Boliger. Hele Aftenen sprang der Bomber paa Baneterrainet. Der forvoldtes kun Skade paa tysk Ejendom.

Tirsdag Aften eksploderede en Bombe i et tysk Vagttaarn af Træ. Mange Ruder knustes i den nærliggende Ejendom "Kildegaarden" og i Ejendomskomplekset "Strandparken". Ingen Mennesker kom til Skade.

Senere paa Aftenen fandt endnu en Eksplosion Sted; denne Gang var det i Havnen, hvor Sabotagen var rettet mod det tyske Skib "Scharnhorn", forøvrigt det samme Skib, hvori der den 4. Juli indladedes Granater fra Lægter, og hvorved den store Katastrofe indtraf. Skibet blev i Aftes læk og maatte slæbes ud af Havnen for at sættes paa Grund.

Randers: Gestapo har Natten til Tirsdag foretaget en Razzia i Byen, hvorved ca. 200 Personer er blevet arresteret og ført til Markedsgades Skole. Mange af dem er senere frigivet.

Mandag Aften eksploderede iøvrigt 4 Bomber i den overbyggede Gaard til Markedsgades Skole, som for Tiden benyttes af det tyske Militær. Tyske Soldater foretog en Eftersøgning i de nærmeste Gader, og der faldt en Del Skud. Handelslærling Aksel Jensen blev ramt i Skulderen.

Natten til Søndag eksploderede 6 Bomber i Entreprenør Carlsens Lagerbygning paa Hobrovej. Alt Inventar blev ødelagt, og desuden ødelagdes nogle Biler.

Thisted: Det tyske Militær har skærpet Bevogtningen paa Stationen, hvor Vagtposter patrouillerer mellem de oprangerede Tog.

Kolding: Den endnu ikke beslaglagte Del af Kolding Arrest kræves rømmet og afgivet til Gestapo senest Torsdag Aften.

Varde: Overlæge Bech, Varde Sygehus, er Mandag arresteret af Gestapo og antagelig ført til Kolding. Aarsagen til Arrestationen er ubekendt.

Aalborg: Mandag Aften udbrød Brand i en stor Barak paa Skovbakken i Aalborg. Baalet kunde ses milevidt uden for Byens Grænser. Barakken tilhørte Tyskerne. Hvorledes Ilden er opstaaet, vides ikke.

Vamdrup: De tyske Myndigheder har truet med at tvangsudskrive Mandskab til at gaa Vagt langs Banelinien paa hele Strækningen Fredericia-Padborg.


312

Torsdag den 12. Oktober 1944.

Justitsministeriet udsender i Dag et Cirkulære om Vagtværnsordning. Ministeriet anmoder heri Kommunerne om at oprette Vagtværn.

Kontrol med Biltrafiken. Tirsdag Aften blev der etableret tysk Kontrol med Biltrafiken paa Gl. Køge Landevej. 2 Gartnerbiler, hvis Fører manglede tysk Køretilladelse, blev bragt med til Glostrup.

Razzia og Anholdelse. Det tyske Politi har foretaget en Razzia hos Reklamefirmaet Sylvester Hvid. En Mand af Kontorpersonalet blev anholdt og en anden forgæves eftersøgt.

Om Arrestationen af Læge K. O. Bøggild, Frederiksberg, oplyses, at han pr. Brev var tilsagt til Møde paa Shellhuset som Vidne. Fra denne Afhøring vendte Lægen ikke tilbage.

Direktør Albert Jacobsen, Foreningsbiografen, Sorrentovej 42, der blev anholdt i Forbindelse med Forevisning af illegale Films, er blevet løsladt, medens ingen af de øvrige implicerede er sat paa fri Fod.

Ingen Jernbanesabotage. Der foreligger til Morgen ingen Meddelelse til Togkontoret om Jernbanesabotage i det sidste Døgn.

Ritzaus Bureau og TT. Om Forholdet mellem Ritzaus Bureau og TT efter Redaktør Hermanssons Afrejse oplyses, at denne ikke betyder en total Afbrydelse, men kun at TT tilbagekalder den særlige Korrespondent, der i det sidste Aarstid ved Siden af RB har betjent TT, dog har man af særlige Grunde for et Par Dage siden fra tysk Side nedlagt Forbud mod, at der af RB sendes Stof til TT, hvorimod RB stadig indenfor Censurrammerne kan modtage TT-Stof.

Røveri. Prokurist Prieme, Daells Varehus, er paa sin Bopæl blevet holdt op af bevæbnede Mænd, som tvang ham til at udlevere sin kontante Beholdning af Penge, ca. 4.000 Kr. Efter at Røverne havde forladt Villaen - det var efter Mørkets Frembrud - affyrede Prokurist Prieme gennem et Vindue nogle Skud, men i Stedet for at ramme Røverne ramte han en tilfældig Cyklist, Mejeriejer Jacobsen, Falkonerallé [i. e. Falkoner Allé] 79. Hr. Jacobsen, der i Forvejen lider af Mavesaar, er ret stærkt medtaget. Prokuristen satte sig derefter i Forbindelse med Politigaarden og bad om at komme til at tale med en dansk Opdager, hvad han ogsaa fik Lov til. Opdageren sad i et Værelse med to Senge og en Madras paa Gulvet. Her sov han om Natten sammen med 2 Tyskere, der skulde passe paa ham. Prokuristen fik Lov til at gaa efter at have afgivet Forklaring. Man har intet Spor af Røverne.

Deporteret. Farvehandler Poul Christensen, Firmaet "Fasanen", Nordre Fasanvej 175, er bragt direkte til Tyskland uden først at have passeret Vestre Fængsel eller Frøslevlejren.


313

Provinsen.

Aalborg: Onsdag Eftermiddag skete det 6. Drab i Aalborg i Løbet af 14 Dage. Disponent H. Meister kom ud fra sin Bopæl i Nørre Sundby og blev i det samme beskudt af en Mand, som stod i Nærheden af Gadedøren. Meister fik et Skud i Maven, men han besvarede straks Ilden. Den unge Mand, der havde skudt først, faldt om, og Vidner beretter, at Meister gik hen over ham og tilføjede ham 2 Skud i Hovedet, saa han døde paa Stedet. Falck og Zonens Redningskorps blev tilkaldt. Meister, der stadig var ved Bevidsthed, bad om at blive ført til Kamelikaner-Kliniken (den tyske Afdeling), hvortil han blev bragt under Ledsagelse af sin Hustru. Manden, der skød paa Meister, og som dræbtes, er identificeret som den 20-aarige stud. jur. Thorkild Nielsen, Vejle.

Kolding: Ved Havnen kom det Tirsdag Aften til et Sammenstød mellem nogle Danskere og et Par tyske Soldater, som vilde forulempe 2 unge Piger, der intet vilde have med dem at gøre. Man tog Skydevaabnet fra den ene Soldat og bankede ham. Den anden løb bort.

Silkeborg: Entreprenør Pauli Bloch, Ewaldsvej, Silkeborg, har udlovet en Dusør paa 3.000 Kr. til den, der kan skaffe afgørende Oplysninger om et Røveri hos ham, hvorved der Natten til Søndag blev stjaalet 24.200 Kr.

Haderslev: Juniorchefen i Firmaet A. Hundewadt, der blev bombesprængt forleden, er blevet anholdt af det tyske Politi.

Randers: Værnemagten har taget K.F.U.M.-Bygningen i Besiddelse. Formanden fik Besked om, at man straks ønskede at overtage Bygningen, og at intet maatte fjernes derfra undtagen Pensionærernes Ejendele. Man fik dog Udsættelse med Flytningen til den næste Morgen. Værnemagten har endvidere beslaglagt Hotel "West-end", der skal anvendes til Bolig for en Afdeling tyske Kvinder, samt Fabersvejens Skole og Skolekøkken.

Ribe: Tirsdag Aften ved 24-Tiden blev 3 unge Mennesker paagrebet af det tyske Politi paa Banelinien Syd for Ribe, medens de var i Færd med at udlægge Sprængstof, umiddelbart før et tysk Tog skulde passere. Den ene af dem undslap paa en af Tyskernes Cykler, medens de 2 andre maatte bære den anseelige Sprængladning ind til Ribe. De unge Mennesker er, saavidt det endnu har kunnet skaffes oplyst, Katedralskoleelever. Den ene hedder H. P. Jensen og er Søn af Gaardejer Jensen, Lebæk pr. Toftlund. Navnet paa den anden kendes ikke.

Onsdag Morgen er yderligere anholdt 9 Arbejdere i Ribe hovedsageligt fra Ribe Jernstøberi. Blandt de anholdte er tidligere socialdemokratisk Byraadsmedlem Thomas Broe.


314

Fredag den 13. Oktober 1944.

Professor Knud Fabricius, der er Regensprovst, blev i Torsdags hentet paa Regensen af det tyske Politi. Det drejede sig om en Afhøring, og Professoren vendte, efter at denne var foretaget, tilbage til sit Hjem. - Hos Højesteretssagfører Leif Gamborg har det tyske Politi foretaget en Husundersøgelse; der blev ikke fundet noget.

Cyklebud dræbt i Glostrup. Cyklebud Erik Johan Eigil Petersen, Sindshvilevej 19 A, ansat i Budcentralen "Largo", Westend, blev Torsdag Aften skudt i Glostrup. Han er set løbe ud af en lille Opelvogn, men blev indhentet af 2 Mænd fra Bilen og skudt. Bilen forsvandt i stærk Fart.

Vaabenfund paa "Krystalisværket". Det tyske Politi foretog i Mandags en Razzia paa "Krystalisværket", Finsensvej, hvor man paa et Loft over Hestestalden fandt 4 Kasser med Vaaben og Ammunition. Værkets Forvalter blev arresteret, og der er i samme Forbindelse foretaget yderligere et Par Anholdelser.

Overbetjent dræbt. Torsdag Aften blev en Mand fundet dræbt paa Hjørnet af Fredericiagade og St. Kongensgade. Han var dræbt ved en Række Skud. I den dræbtes Lomme fandtes et Skilt, hvorpaa stod "Kriminalpolitiet Nr. 2707". Manden er identificeret som Overbetjent Leander.

Togattentater. Togkontoret meddeler, at der Torsdag Aften sprang en mindre Bombe paa Lokomotivet foran en Togstamme mellem Aarhus og Hasselager. Der opstod kun mindre Skade, og Toget kunde fortsætte. Banen Varde-Tarm har været afbrudt et Par Timer Natten til Fredag paa Grund af formodet Sabotage.

Provinsen.

Silkeborg: Standortkommandanturen har krævet opgivet Navne og Adresser paa det kommunale Vagtværns Medlemmer. Oplysninger vil ikke blive givet.

Hjørring: Standortkommandanten har beordret private Vagtkorps opløst. I Stedet for skal - som ogsaa paabudt i Justitsministeriets Cirkulære - oprettes et kommunalt Vagtværn. Fra tysk Side er tilkendegivet, at det kommunale Korps ikke bestaar af flere Personer, end der var i Politistyrken i 1940.

Haderslev: Borgmesteren i Haderslev har givet følgende Indberetning om Anholdelse af CBU-Chefen, Kaptajn Muxoll: Mandag Eftermiddag meddelte Souschef Jacobsen fra CBU Borgmesteren, at den tyske Kaserne havde anmodet Kaptajn Muxoll, der var paa Tjenesterejse til Tinglev, om en Samtale angaaende et GaragespørgsmaaI. Da dette Spørgsmaal


315

var klaret under en Forhandling for ca. 14 Dage siden under Borgmesterens Medvirken, henstillede Borgmesteren til Souschefen at henvise Kasernen til at sætte sig direkte i Forbindelse med ham. Ved 18-Tiden ringede Souschefen imidlertid igen til Borgmesteren og meddelte, at Kasernen paany havde ringet Kl. ca. 17,30, og at Kaptajn Muxoll under denne Samtale var kommet til Stede og derefter selv havde talt med Kasernen. Her fik han den Besked, at det kun drejede sig om en kort Samtale, ca. 10 Minutter. Muxoll lod sig derefter køre til Kasernen paa en Motorcykle, men et Kvarters Tid senere vendte Chaufføren tilbage, idet han paa Kasernen havde faaet Besked om at køre hjem, da Kaptajnen ikke foreløbig kom tilbage.

Kort efter meddelte den tyske Major Borgmesteren, at ikke Værnemagten, men derimod det tyske Sikkerhedspoliti havde tilbageholdt Kaptajnen, og at Værnemagten ikke kendte noget til Grunden hertil. Borgmesteren henviste til det mærkværdige i, at Værnemagtsorganer havde bedt om Samtalen, men fik herpaa det Svar, at Værnemagten skulde bistaa Politiet, - ligesom dette skulde bistaa Værnemagten, og at den brugte Fremgangsmaade var valgt for at undgaa større Opsigt. Senere paa Aftenen meddelte saa Chefen for Sikkerhedspolitiet, at Kaptajn Muxoll var anholdt, sigtet for Deltagelse i illegal Virksomhed.

Aalborg: Den unge Mand, som dræbtes i Onsdags efter Attentatet paa Disponent Henry Meister, er alligevel ikke identificeret. Han havde et Legitimationskort lydende paa Navnet stud. jur. Thorkild Nielsen, Strandparken 20, Aarhus, men det har vist sig, at Kortet er falsk. Ganske vist var en stud. jur. af dette Navn hjemmehørende i Vejle, og da det stod paa Kortet, at Thorkild Nielsen var født i Vejle, blev en Bankmand i denne By underrettet om, at hans Søn var dræbt i Aalborg. En Undersøgelse viste, at Sønnen lever i bedste Velgaaende i København.

Onsdag Eftermiddag sprang en ung Mand af Toget, som var standset op for Indkørselssignalet til Banegaarden. Han forsvandt paa Kommunehospitalets Grund. Den flygtede havde været Fange i Toget, og det menes at dreje sig om en Sabotør, der var taget med som Gidsel.

Frederikshavn: Formanden for Arbejdsmændenes Fagforening i Frederikshavn, Byraadsmedlem Laurits Jensen, blev, da han var paa Vej hjem fra Dansk Arbejdsmandsforbunds Kongres i København, anholdt i Korsør. Man har siden ikke hørt fra ham, Men det menes, han sidder i tysk Arrest i Kolding.

Vejle: Sognepræst ved St. Johannes Kirke Haldor Hald er anholdt af det tyske Politi, umiddelbart forinden han skulde foretage en Vielse i Kirken.

I Grindsted er der de sidste Dage anholdt 12 af Byens kendte Borgere, blandt disse Realskolebestyrer Høirup.


316

Odense: Forleden opdagedes, at der var anbragt en Bombe om Bord paa Damperen "Røsnæs", som netop skulde sejle med Last til Tyskland. Bomben laa udvendig paa Forskibet. Falcks Redningskorps blev tilkaldt, men trak sig tilbage, da man opdagede, hvad det drejede sig om. Damperen ligger paa et Sted, hvor der ikke er Fare for andre Skibe. For Tiden findes ingen Sprængningskommando paa Fyen. "Røsnæs" har iøvrigt tidligere været udsat for Bombeattentat, medens den laa i Odense Havn.

Randers: Medens de anholdte under Razziaen Mandag Aften har faaet Lov til at gaa, er Amtets Kontorfuldmægtig Larsen ikke vendt tilbage.

Død i Theresienstadt: Landsretssagfører A. M. Metz, Odense, der var interneret i Theresienstadt, er efter Meddelelse til Justitsministeriet død den 13. Marts. Landsretssagføreren blev 40 Aar.

Skib forlist: Damperen "Mette", tilhørende Rederiet Schou, København, er forlist ved Sjællands Odde. Besætningen blev reddet.

Københavns Brandvæsen havde i sidste Vagtdøgn 57 Ambulanceudrykninger og 6 Brandudrykninger. Ingen særlig ud over de i Pressen omtalte.

 

Lørdag den 14. Oktober 1944.

Voldtægtsforbrydelser. Rundspørge til samtlige Hospitaler og 50 praktiserende Læger. I Anledning af de verserende Forlydender om Voldtægtsforbrydelser har Borgmester Julius Hansen rettet Henvendelse til Hospitalsdirektoratet og Stadslægens Kontor for derigennem at faa bekræftet eller afkræftet disse Forlydender. Hospitalsdirektoratet har undersøgt Spørgsmaalet paa samtlige kommunale Hospitaler, og det viser sig, at der i den senere Tid overhovedet ikke har været Indlæggelser eller Henvendelser paa Grund af Voldtægtsforbrydelse. Stadslægens Kontor har spurgt de forskellige ikke-kommunale Hospitaler i København og faaet oplyst, at der heller ikke her har fundet Indlæggelser Sted. Endvidere har Statslægens Kontor foretaget et Rundspørge til ca. 50 praktiserende Læger, hovedsagelig Læger med stor Praksis samt Natlægeinstitutionen. Gennem dette Rundspørge er de forskellige Bydele dækket. De paagældende Læger har heller ikke modtaget Henvendelser udover følgende Tilfælde: Paa Østerbro var der et Tilfælde i Juli og et nyt Tilfælde Natten mellem den 9. og 10. September (Retsmedicinsk Institut). I Ordrup har der været eet Tilfælde efter den 19. September. Mandspersonen var civil og bevæbnet med Revolver. Forsøget blev dog ikke fuldbyrdet. Endvidere har der været et Tilfælde for 3 Uger siden, hvor en Sygeplejerske og en Servitrice om Natten var Genstand for


317

Voldtægtsforsøg, da de gik hjem fra deres Arbejde. Heller ikke i disse Tilfælde blev Forsøget fuldbyrdet.

Udover disse Tilfælde har man ikke kunnet faa oplyst noget konkret. Det maa naturligvis erindres, at der findes langt flere praktiserende Læger i København end de, der omfattes af Rundspørget, og det er heller ikke sikkert, at der sker Henvendelse til Læger eller Hospitaler, men, slutter Borgmester Julius Hansen, hvis Omfanget af Forbrydelserne virkelig havde været saa stor, som Rygterne angiver, maatte dette antagelig have givet sig Udslag i Henvendelse til Lægerne eller Hospitalerne. Da Lægerne i stort Omfang konfererer indbyrdes, maa det ogsaa antages, at nogle af de udspurgte havde vidst Besked, ogsaa om Tilfælde inden for Kollegernes Praksis.

Hovedstadens Forsyninger: Tilførslerne til Grønttorvet, Kvægtorvet, Kød- og Flæskehallen har i den nu forløbne Uge været normale. Torvedirektør Klug Andersen meddeler, at Fisketorvet har været tilført ca. 625.000 kg Sild mod ca. 300.000 kg i den foregaaende Uge.

Den af Magistraten udstedte Bekendtgørelse af 7. ds. angaaende "Overholdelse af Handels- og Prisbestemmelser paa Stadens Torve" er blevet godt modtaget. Grosserer Carl Gottrup, Fisketorvet, der var den direkte Anledning til Bekendtgørelsen, har mistet sin Mellemgrossisttilladelse. Da han stadig modtager Sild og iøvrigt heller ikke overholder Torvereglerne, vil han blive bortvist fra Fisketorvet. Iøvrigt har man Eksempler paa, at Bekendtgørelsen virker udmærket efter sin Hensigt.

Damperen "Hilma" torpederet. Damperen "Hilma", tilhørende Rhederiet J. Lauritzen, er Torsdag Aften paa Vej fra Danzig til Danmark med Kul torpederet af 2 russiske Undervandsbaade. Damperen havde en Besætning paa 23 Mand, hvoraf 19 i stærkt forkommen Tilstand blev indbragt af Fiskerbaade til Christiansø. De øvrige 4 Mand savnes.

Husundersøgelse. Der er foretaget Husundersøgelse i en Lejlighed, Strandboulevarden 18, hvor Oberstløjtnant O. Permin bor. Døren til Lejligheden blev sprængt, og Undersøgelsen har været meget grundig. Oberstløjtnanten var ikke hjemme.

Røveri mislykket. Ingeniør Poul Petersen, Frederikssund, var Fredag Aften ude for et Røveriforsøg i København. 2 unge Mennesker forsøgte at røve hans Tegnebog, men da han raabte om Hjælp, stak den ene Røver af, medens Ingeniøren holdt den anden fast. Røveren blev siden bragt til Vestre Fængsel.

Den myrdede Overbetjent. Overbetjenten, som Torsdag Aften blev fundet dræbt paa Hjørnet af Fredericiagade og St. Kongensgade, hed Oderwald Lander. Han var hjemmehørende i Aarhus og har fra Tid til anden været omtalt i den illegale Presse.


318

Hentet Duplikator. Forleden kom nogle revolverbevæbnede Mænd ind paa Gentofte Raadhus og gik ned i Skrivestuen, hvor de hentede Raadhusets bedste Duplikator.

Provinsen.

Tønder: I den senere Tid er der tilstillet en Række kendte Borgere anonyme Truselsbreve, hvori der stod "Det tyske Gestapo vil fængsle Dem. Flygt." Blandt Modtagerne af disse Breve er Dommer Stemann, Sognepræst Hans Magle, Købmand C. E. Jensen og Bankdirektørerne M. Hansen, Johan H. Andersen og J. Paulsen. Desuden er andre ved anonyme Telefonopringninger opfordret til at flygte, da de ellers vilde blive anholdt af Gestapo.

Horsens: Det indberettes, at en Officer fra den tyske Værnemagt har aflagt Besøg paa Købmand Im. Løvschals Oplagsplads ved Havnen, hvor Købmanden har Benzindepot for Det Danske Petroleums Aktiselskab. Officeren spurgte Løvschal, hvilken af de store Benzinbeholdere, der var Benzin i, og Købmanden svarede, at der for Tiden var ca. 1000 Liter Benzin i en af Beholderne. Da han derefter spurgte, hvad der var Grunden til Besøget, svarede Officeren, at han skulde være klar over, hvor han skulde lægge Sprængladningen, naar Tidspunktet var inde.

Det oplyses, at en saadan Sprængning vil medføre, at en stor Del af de Bygninger, der findes paa Havnen vil blive ødelagt.

Frøslev: En Fangetransport paa 40 Mennesker ankom Onsdag Aften hertil fra København. Det meddeles fra Aabenraa, at Spadsereturen fra Padborg til Frøslev foregik i Mørke, og at Fangerne var lænkede. Det hævdes videre, at der til hvert Militærtog, som kører Nord paa, hentes 10 Fanger i Lejren. De anbringes i Togets forreste Godsvogn, hver udstyret med et Tæppe og et Sigtebrød.

Aarhus: Fredag Aften blev der paa Ingerslev Boulevard forøvet et Revolverattentat mod Lederen af Universalfabrikkerne, Ingeniør Olaf Schmidt. 2 Mænd cyklede op paa Siden af ham, affyrede 5 Revolverskud, hvorefter de forsvandt. Ingeniøren blev kun ramt i højre Arm og kunde efter at være forbundet paa Amtssygehuset sendes hjem. Der har i den senere Tid været Sabotage mod Ingeniør Schmidts Virksomheder i Aarhus.

Fredag Aften trængte 4 Mænd med Maskinpistoler ind i Aarhus Maskinfabrik ved Sydhavnen. De 150 Arbejdere blev tvunget i Beskyttelsesrum, og der udlagdes Bomber under Montagekranen og en Gravemaskine, som var færdig til Levering. Begge Dele ødelagdes totalt, medens Bygningen og de øvrige Maskiner ikke tog nogen nævneværdig Skade.


319

Aalborg: Fhv. Barbermester Henry Løvsted, Forchhammersvej 16, der for et Par Aar siden traadte i tysk Tjeneste, blev Torsdag Eftermiddag, da han cyklede hjem med nogle Varer, indhentet af 2 Cyklister, hvoraf den ene affyrede et Skud mod ham. Skuddet ramte i Brystet. Barbermesteren forsøgte at skyde efter sine Angribere, men Revolveren klikkede. Paa Hospitalet viste det sig, at han var ramt i Lungen. Skudsaaret menes ikke at være livsfarligt.

Torsdag Middag opstod der Brand i et Halmlager paa Aalborg Kvægtorv. De ca. 80 Tons Halm, som brændte, udviklede en saa voldsom Varme, at Eternittaget over Gaarden sprængtes. Det lykkedes dog at begrænse Ilden til selve Halmlageret, der tilhørte Værnemagten.

Hobro: Alle Skoler i Byen er inddraget, og al Skolegang er foreløbig ophørt. Man haaber dog inden ret længe at faa genoptaget Mellem- og Realskoleundervisningen.

Københavns Brandvæsen maatte Fredag Aften rykke ud til Fodgængertunnellen paa Raadhuspladsen, hvor der var antændt noget Svovl, som udviklede en voldsom og generende Røg. Brandvæsenet maatte suge Tunnellen og "Den underjordiske" ren for Svovlrøg.

 

Mandag den 16. Oktober 1944.

Natten til Søndag blev Konsulent, cand. polit. Aage V. Strøm Tejsens Villa, Jægersborg Allé 184, sprængt i Luften. En ung Mand, som forsøgte at flygte i Pyjamas, blev dræbt efter en Skudveksling, og umiddelbart herefter var det, at Villaen sprængtes i Luften. Gentofte Brandvæsen blev tilkaldt, men blev af Tyskerne kun anvist den Opgave at passe paa, at Ilden ikke bredte sig til Naboejendommene. Det tyske Politi gjorde iøvrigt opmærksom paa, at der muligvis var Sprængstof i Huset. Ejeren og hans Familie har ikke beboet Villaen i nogen Tid og menes at være i Sverige.

Attentat mod Redaktør Gilbert. Fra de tyske Censorer paa Hotel "Kongen af Danmark" og "Skandinavisk Telegram Bureau" (STB) foreligger Oplysninger om, at Lederen af Bureauet, Redaktør Gilbert Lørdag Formiddag blev skudt ned paa sit Kontor, Sortedamsdosseringen 29. En Dame var kommet op paa Redaktionen med en Buket Blomster til Hr. Gilbert. Pludselig satte hun en Revolver i Siden paa en af Kontordamerne og gjorde Tegn til 3 Mænd, som stod udenfor om at komme ind. Sammen trængte disse herefter frem til Redaktør Gilberts Kontor og affyrede deres Revolvere mod ham. Hr. Gilbert blev ramt af 8 Skud, deraf 3 i Ansigtet, 1 i Leveren og et Par i Laaret. Der synes at være ret god Mulighed for, at Hr. Gilbert overlever Attentatet. Søndag Aften meddeltes, at han efter Omstændighederne havde det godt.


320

Episode paa Gl. Kongevej. Det tyske Politi anholdt Lørdag Eftermiddag Redaktør Povel Schrøder i sit Hjem, Gl. Kongevej 95. Anholdelsen skete efter en Skudveksling, hvorunder Schrøder menes at være blevet saaret. Brandvæsenets Ambulance, som var kommet til, blev af tyske Soldater beordret til at køre hjem, men rekvireredes kort efter igen, da en tilfældig forbipassende Cyklist, Arbejdsmand Peter Orla Andersen, var blevet ramt af en Kugle. Arbejdsmanden blev indlagt paa Frederigsberg [i. e. Frederiksberg] Hospital.

Fundet saaret i Rosenvænget. Søndag Aften fandtes ud for Politistationen i Rosenvængets Allé en Mand liggende med Skudsaar. Han havde faaet en Kugle i Siden, og Kuglen var gaaet ud gennem Ryggen. Den saarede, som bragtes til Rigshospitalet, menes at hedde Edvard Wandel, født den 4. Juni 1911, og boende Hellebækgade 39.

Telefonbomber. Fredag Aften fik Sporvejene telefonisk Besked om, at der var lagt Bomber ved Højbanen paa Nørrebro. Trafikken paa S-Banen mellem Fuglebakken og Lyngbyvej blev indstillet, og for Sporvejslinierne 11, 19 og 21 blev der foretaget Omlægning af Driften.

Lørdag Aften ved 22,30-Tiden modtog Berlingske Tidende en Telefonbesked om, at der i Bygningen var udlagt Bomber, som vilde springe i Løbet af 20 Minutter. Personalet bragte sig i Sikkerhed, men da der ikke skete noget i Løbet af en Times Tid, blev Arbejdet fortsat.

Brand i "Deutsches Eck". Lørdag Aften blev Brandvæsenet kaldt til Restaurant "Deutsches Eck", Paladsteatrets Bygning. Der var udbrudt Brand oppe under Taget, formentlig foraarsaget ved en Kortslutning. Branden blev hurtig slukket, og Skaden var ringe.

Læge arresteret. Det oplyses, at Læge Helge Tramsen, Lindenovsgade 15, sidder i Vestre Fængsel. Læge Tramsen deltog i sin Tid efter Anmodning fra Retsmedicinsk Institut i Lægeekspeditionen til Katyn-Gravene.

Kvittering for Duplikatoren. Gentofte Raadhus har modtaget en "Kvittering" for den bortførte Duplikator. Kvitteringen, som var underskrevet "De frie Danske", indeholdt tillige Løfte om, at Duplikatoren vilde blive tilbageleveret i uskadt Stand efter Krigen.

Provinsen.

Haderslev: I Torsdags er der foretaget en Del Anholdelser af Jernbanepersonalet paa Strækningen Padborg-Fredericia. Blandt de anholdte er Stationspasser P. Eriksen, Hammelev (paa Haderslev-Vojens Banen). Der skal være fundet en Del Sprængstoffer i hans Besiddelse.


321

Roskilde: 2 revolverbevæbnede Mænd har tvunget en af Byens motorsagkyndige, fhv. Proprietær Meyn, til at udlevere sin Bil.

Herning: En Lastbil tilhørende Vognmand Børge Hansen, Kibæk, blev Natten til Lørdag slæbt uden for Byen og sprængt i Luften.

Færgeoverfarten. Togkontoret oplyser Mandag Morgen, at Gedser-Warnemünde-Overfarten, Store Bælts-Overfarten og Ruten Kalundborg-Samsø er indstillet, indtil Farvandene er renset for Miner.

Københavns Brandvæsen havde i Vagtdøgnet, som sluttede Mandag Morgen, 45 Ambulanceudrykninger og 8 Udrykninger til Smaabrande.

 

Tirsdag den 17. Oktober 1944.

Centrum for Episoden paa Gl. Kongevej var Ejendommen Nr. 89 og ikke som tidligere meddelt Nr. 95. Der blev under ret dramatiske Omstændigheder foretaget 5-6 Anholdelser. Fra tysk Side hævdes, at Lægen, Professor Mogens Fog, er blandt de anholdte. Navnene paa de øvrige, hvoraf en enkelt er haardt saaret, vides ikke med Bestemthed. Den saarede er imidlertid ikke Redaktør Povel Schrøder, hvis Navn ved en Misforstaaelse er knyttet til Begivenheden. Misforstaaelsen er opstaaet ved, at Hr. Schrøder har Bopæl i Naboejendommen, som ogsaa var spærret af.

- Som meddelt fra de tyske Myndigheder til Dagspressen er den dræbte i Jægersborg Allé 184 Villaens Ejer, Konsulent, cand. polit. Aage Strøm Tejsen. Hr. Strøm Tejsen maa saaledes være identisk med den Mand, Naboerne saa flygte i Pyjamas, og som blev skudt under Flugten.

- Direktør Warming, Gentofte Amtssygehus, har tilstillet Statsadvokat Roepstorff en Rapport i Anledning af de mange Forlydender om Sædelighedsforbrydelser. Der er ikke i Perioden fra 19. September til 14. Oktober foretaget Indlæggelser af Kvinder, som har været Genstand for Voldtægtsforbrydelse. Direktøren har endvidere rettet Forespørgsel til en Række Læger i Gentofte Kommune, men heller ikke disse har haft Tilfælde af den nævnte Art.

Ingen Folketælling. Indenrigsministeriet har meddelt Københavns Magistrat, at man intet har at erindre imod Beslutningen om i Aar at undlade at foretage kommunalt Mandtal. Det vides, at Frederiksberg og Gentofte heller ikke vil foretage Folketælling i Aar.

Færgetrafiken. Togkontoret oplyser til Formiddag, at Færgetrafiken atter er genoptaget.


322

Deportationen. Socialdirektoratet har modtaget ca. 300 Henvendelser fra paarørende af de til Tyskland overførte "asociale Individer". Ekspeditionssekretær Arnskov i Socialdirektoratet behandler Sagerne.

Fundet død. I et Buskads i Utterslev Mose fandtes i Morges Liget af en Mand, som var dræbt af flere Skud i Hovedet. Der fandtes ingen Papirer paa den afdøde, som indbragtes til Retsmedicinsk Institut.

Frederiksberg Vagtværn. Efter den første Nats Tjeneste oplyser Vagtchefen i Dag til Morgen bl. a.: Taxachauffør Henning Nilsson, Røddingvej, indberettede Kl. 2, at han paa Hjørnet af Nyelandsvej og Nordre Fasanvej var blevet holdt op af 2 revolverbevæbnede Mænd, som tvang ham til at aflevere Bilen A 278. Intet Signalement. - En af Vagtværnets Patruljer opdagede senere paa Natten, at Ruden til Schous Sæbeudsalg, Falkoner Allé 3, var slaaet ind. Tilsyneladende var der ikke fjernet noget fra Butiken. Ruden blev dækket til, Indehaveren underrettet, og der blev sat Vagt paa Stedet.

Endvidere har Vagtværnet haft Udrykninger i Anledning af Husuorden, og iøvrigt er der sket Henvendelse i flere Tilfælde fra det københavnske Omraade.

Gentofte Vagtværn. I Nat blev Vagtværnet tilkaldt i Anledning af Indbrud i Urmagerforretningen, Raadhusvej 8, hvor der var slaaet Hul i Ruden, og de udstillede Varer fjernet.

Brandvæsenet. I de 3 Hovedstadskommuner har Brandvæsenet ikke noget særligt at meddele om det forløbne Vagtdøgn.

Anholdelser. I den forløbne Uge er der foretaget et stort Antal Anholdelser i Sønderjylland, formentlig rettet mod en Vaaabenorganisation. I Aabenraa-Sønderborg Amt er der foruden paa Sygehuset i Aabenraa fundet Vaaben hos Gaardejer Peter Heisel, Hjordkær Sogn, og hos Gaardejer Klindt i Ugge Sogn. Blandt de anholdte er 1æge Aage Jensen, Bolderslev, Jernbaneekspedienterne Claudius Christian Kjær og Helmuth Schultz, Hjordkær, Forsamlingshusvært Johs. Hansen Petersen, og som sigtet for Jernbanesabotage er udover de tidligere nævnte anholdt Banearbejder Hans Fr. Carstensen, Tinglev. Endvidere er Liniemesterassistent Alexander Egon Møller, Augustenborg, eftersøgt af det tyske Sikkerhedspoliti. Da man ikke fandt ham paa hans Bopæl, tog Politiet i Stedet for 2 Personer, som opholdt sig her, men de blev senere løsladt. Fra Tønder Amt indberettes, at Vognmand Hans Peter Therkelsen, Bylderup Bov, er anholdt. Endvidere Gaardejer Niels Godthardsen, Lund, og 3 Landbrugsmedhjælpere. I Tinglev Kommune er anholdt Mekaniker Aage Christensen, Arbejdsmand Jens Vedel, Arbejdsmand Hans Lock, Hjælpearbejder Hans Mølvang Larsen, Banearbejder Andreas Tästesen, Fru Aage Chri-


323

stensen, Forretningsfører Karl Nielsen og Fotograf Leo Simonsen. I Brede Kommune Postbud Johannes Jørgensen, Tømrersvend Laue Bill, Regnskabskonsulent Magnus Thomsen og Blikkenslagersvend Hans Petersen. I Tønder Købstad Vognmand L. Lauridsen, Sønderport, Seminarieelev Poul Tage Jensen, hjemmehørende i Rødekro, og Trafikassistent O. V. Nielsen.

I Ribe er efter Indberetning fra Borgmesterkontoret i sidste Uge arresteret Lærer Torben Brandt, Maskinarbejder Kaj Lykke Sørensen og dennes finskfødte Hustru Elli Margareta. Former Hans Nielsen Lund Olsen, Maskinarbejder Thomas Christian Broe, Smed Christian Bruno Koop, Mekaniker Victor S. Antonsen, Former Hans Christian A. Antonsen, Maskinarbejder Henry N. Storgaard, Støberiarbejder Kristian Frede Pedersen, Støberiarbejder Jens Frederik Hansen, Støberiarbejder Eiler Johannes Eis, Arbejdsmand Hans Peter Søren Jensen og Støberiarbejder Jens Peter Petersen, samt to Elever paa Ribe Katedralskole, Hans Peter Jensen og Holger Matinus Schmidt.

Under Razziaen i Grindsted - tidligere omtalt - arresteredes foruden Skolebestyrer M. Høirup, Grindsted Realskole, Snedkermester Johs. Eskildsen, Grindsted, Snedkermester Chr. Eskildsen, Grindsted, Gaardejer Poul Gammelvind, Sønderby, Gaardejer Mogens Sørensen, Sønderby, Tjenestekarl Boysen Madsen, Sønderby, cand. pharm. Palle Hansen, Grindsted, Ingeniør A. Andreasen, Grindsted, Læge B. Næsted, Grindsted, Kontorist E. Nordentoft Nielsen, Grindsted, og Maskinmester Hansen, Grindstedværket.

Provinsen.

Aarhus: Mandag Eftermiddag eksploderede 2 Bomber i en Bygning i Nærheden af Sejlsportspavillonen i Lystbaadehavnen. Der anrettedes store Ødelæggelser paa de omliggende Træhuse, og 5 Personer blev saaret, hvoraf dog kun 2 maatte indlægges paa Hospitalet. Bomberne var anbragt i en tysk Pejlestation, som blev ødelagt. De omliggende Huse er tyske Barakker, og desuden findes en Kanonstilling, som ligeledes blev beskadiget. De saarede tilhører Værnemagtsafdelingen.

- Der er forsøgt Revolverattentat mod tidligere Blomsterhandler C. E. Herforth, Jægergaardsgade 16. Til Trods for, at Skudet affyredes paa nær Afstand, blev Blomsterhandler Herforth ikke saaret.

Aalborg: Der blev Søndag Eftermiddag nedskudt 2 allierede Flyvemaskiner, den første i Nærheden af Landsbyen Laarstrup. Maskinen eksploderede i Luften, men havde forinden Eksplosionen udløst sin Bombelast: Ingen af Bomberne eksploderede. Hele Besætningen, 6-8 Mand, menes at være omkommet. Det meste af Landsbyen er evakueret, da man frygter, at Bomberne skal eksplodere. Den næste Flyvemaskine


324

blev skudt ned over Aalborg. Den blev ramt, idet den passerede ind over Limfjorden, men fortsatte brændende til Nørre Halne, hvor den styrtede til Jorden. Fire Mand blev dræbt, medens 3 andre ikke er fundet.

Esbjerg: For nogle Dage siden kom en tysk Soldat og en Dansker i Slagsmaal paa Gaden. Tyskeren affyrede nogle Skud, som imidlertid ramte 3 unge Piger længere nede i Gaden, nemlig Frk. Edith Siemens Andersen, Frk. Inga Hørreby Knudsen og Frk. Gudrun Ballesgaard Petersen, Vejen. Den førstnævnte og den sidste maatte indlægges paa Hospitalet.

Middelfart: Byraadsmedlem, Læge Møller Nielsen, der blev arresteret under Razziaen efter fynske Terrænsportsfolk, er blevet løsladt.

Haderslev: Fru Dr. Misfeldt, gift med Læge Kjeld Brøchner Misfeldt, er blevet anholdt af det tyske Politi.

Ribe: I forrige Uge blev der foretaget en Razzia mod Spare- og Laanekassens Friboliger paa Domkirkepladsen. Bygningerne beboes udelukkende af ældre Damer. Den tyske Patrouille sprængte Døren. Feldgendarmeriet har siden indrømmet, at Patrouillen havde handlet overilet, og man er villig til at erstatte Skaden.

Odense: Mandag Aften blev Købmand Rosendahl, Kronprinsensgade 38, skudt ned uden for sin Butik af en Mand, som forsvandt i Mørket. Det meddeles, at Købmand Rosendahl var kendt for sine national-socialistiske Sympatier, og at han efter den 19. September havde gjort Tjeneste paa Odense Politistation.

Roskilde: En Personbil, tilhørende Direktør Ernst Grundahl Hansen, Cyklefablliken "Globus", er blevet sprængt i Luften i Herstedøster By.

Brabrand: Sent Mandag Aften sprængtes et Sporskifte paa Brabrand Station.

Frederiksværk: Rekreationshjemmet "Arresødal" er i Søndags overtaget af Tyskerne. - Af andre Beslaglæggelser kan nævnes 16 Villaer ved Vejby Strand mellem Raageleje og Tisvildeleje. Det er blevet oplyst, at der skal bygges Kanonstillinger, og at de af Villaerne, der ligger i Skudlinierne, skal rives ned. Det drejer sig baade om Træhuse og Stenhuse.

- Lørdag Aften opstod Brand i 2 Vognlæs Maskiner og 6 Vognlæs Træplader, som stod paa Oplagspladsen ved Vejby Station. Branden indledtes med svære Eksplosioner.

"Liselund" beslaglagt. Antvorskov Højskoles Vinterskole har maattet aflyse, da "Liselund" er blevet beslaglagt.


325

Indkvarteringslister. 25.000 Evakuerings-Indkvarteringskort for København er i det tyske Politis Besiddelse, da de ligger paa Politigaarden. Man har endnu ikke faaet Kortene udleveret.

 

Onsdag den 18. Oktober 1944.

Flere Mennesker dræbt i Istedgade. Da en Linie 16-Sporvogn ved 9-Tiden Tirsdag Morgen havde passeret Stoppestedet paa Enghave Plads og naaet et Stykke ned i Istedgade, sprang to Mand op paa Hovedvognen og skød paa en tysk Soldat, som sad inde i Vognen. Soldaten fik sin Revolver frem og begyndte at skyde igen. Under Skydningen ramtes Sporvognskonduktør Aksel Damgaard Nielsen, Peter Fabersgade 41. De faa Passagerer, der var paa Sporvognen, forsvandt skyndsomst. Den tyske Soldat havde faaet en Kugle gennem Hovedet og døde kort efter Episoden. Sporvognskonduktør Nielsen, der er født 1917, er haardt medtaget. Skudet har ramt ham i Lungen, og han var endnu til Formiddag for svag til, at Kuglen kunde fjernes.

Om Aftenen mellem Kl. 20 og 20,30 foretog Gestapo en Razzia i Istedgade, formentlig i Forbindelse med Drabet. Da Tyskerne befandt sig paa Hjørnet af Istedgade og Saxogade, faldt et Skud, fra hvilket Hold staar ikke klart. Det medførte, at Tyskerne gav sig til at skyde og ramte herunder en Del Mennesker paa Fortovet. Paa Stedet dræbtes pens. Lagerekspedient Lemminger, Sporemagervej 12, Arbejdsmand G. Sørensen, Sundevedsgade 14, Kunstmaler Niels Olsen, Nybrogade 24, og en endnu ikke identificeret Mand. En anden haardt saaret Mand ved Navn Johansen, Lyngbyvej 327, er siden død paa Kommunehospitalet. Ligeledes indbragtes - til Militærhospitalet - i haardt saaret Tilstand Arbejdsmand Robert Andreasen, Absalonsgade 28.

Kriminalbetjent skudt. Tirsdag Eftermiddag blev Kriminalbetjent P. Brask, Frankrigsgade 31, dræbt af Revolverskud i sit Hjem. Han bragtes til Lazarettet paa Nyelandsvej.

Arresterede. I Forbindelse med Episoden paa Gl. Kongevej er der foretaget en Række Anholdelser over hele Byen. Blandt de arresterede er - foruden Professor Mogens Fog - Direktør Mikkelsen, "Scandia", Redaktør Børge Outze, Redaktør Kaj Holbech, Inspektør Palm-Petersen, "Brasilko", Skuespiller Hans Henrik Krause, Ebbe Wedell Wedellsborg, Inger Boesgaard og Michael von Treschow.

Sabotage mod Ford Motor Co. I Tirsdags forøvede en halv Snes bevæbnede Mænd Sabotage mod Ford Motor Co. i Sydhavnen. En Hurtigbaad blev slæbt ud af Bygningen og sprængt i Luften. Desuden blev samtlige Modeller til denne Baadtype ødelagt, alle Tegninger samlet og


326

brændt paa et Baal i Gaarden, og desuden anbragtes Bomber i et Par tyske Lastbiler. Medens alt dette foregik, var Arbejderne jaget væk fra Fabriken. Sabotørerne kørte bort i en af Fabrikkens Lastvogne, belæsset med Autogummi og Benzin.

Beslaglagte Færger. Den tyske Værnemagt har beslaglagt 3 Statsbanefærger, "Christian den IX", "Freja" samt en lille gammel ensporet Færge "Aarøhoved". Statsbanerne har nu kun 3 Færger tilbage og er ude for store tekniske Vanskeligheder, da Færgerne skal sejle 2 og 2. Fra tysk Side er der stillet i Udsigt at afgive et Ledsagerskib. Tilbudet overvejes.

Frederiksberg Vagtværn. Vagtværnet blev Onsdag Formiddag kaldt ud til Landvaskeriet paa Jyllingevej i Husum, hvortil en Vægter og et privat Vagtkorps havde indbragt 8 Indbrudstyve. De menes at blive udleveret til en dansk Arrestafdeling.

Københavns Brandvæsen havde sidste Vagtdøgn 59 Ambulanceudrykninger og 5 Brandudrykninger.

Frederiksberg Brandvæsen melder alt roligt, og det samme gør Gentofte Brandvæsen og Vagtværn.

Provinsen.

Odense: Tirsdag Eftermiddag rettedes et Bombeattentat mod Damperen "Absalon", hjemmehørende i København. Damperen laa fortøjet i Odense Havn. Den var faa Dage i Forvejen ankommet med en Ladning Cement til Beldringe Flyveplads. Ved Eksplosionen blev Forskibet delvis ødelagt og sank i Løbet af et Øjeblik.

Nykøbing Falster: I den lokale Presse er optaget følgende Bekendtgørelse: Konsultationen i danske Sager hos de tyske Kommandanter i Byerne Sakskøbing (Berritsgaard), Maribo, Nysted og Nykøbing F. er nu daglig kun fra Kl. 16-17. Ansøgere skal forebringe deres Anliggender i tysk Sprog eller medtage Tolk.

Udstedelse af Forlængelse af Jagttegn og Tilladelse til at bære Jagtvaaben besørges hos det tyske Politi i Ringsted, og der skal interesserede fra Lolland-Falster henvende sig. Underskrevet, Berritsgaard, den 16. Oktober 1944. Standortbereichsältester. Heiss, Hptm.

Kalundborg: Under en privat Ringriderforenings Fest paa "Postgaarden" kom det Søndag Aften til et Intermezzo mellem 2 tyske Feldwebler og Deltagere i Festen. Forklaringerne om, hvorledes Episoden er opstaaet og har udviklet sig, er ikke overensstemmende. Festen blev indstillet, og Gæsterne fik Besked om at forlade Bygningen. De 2 Tyskere stillede sig op udenfor for eventuelt at genkende dem, der havde deltaget i Slags-


327

maalet. Der blev imidlertid under Uroen rettet et Angreb paa de to Feldwebler, den ene fik et Skud i Brystet, den anden et i Maven, og en dansk Dame blev ramt i begge Ben. Som Følge af denne Begivenhed har Standortältester, Korvetkaptajn Brökelmann, beordret, at alle offentlige og lukkede Møder, Sammenkomster og Fester er forbudt, med mindre hans Tilladelse er indhentet, al Udskænkning af Spiritus i offentlige Lokaler efter Kl. 21 er forbudt, Sammenstimlen af mere end 3 Personer efter Mørkets Frembrud er forbudt, og mandlige Personer under 25 Aar maa ikke færdes paa Gaderne efter Kl. 21. Undtagne er Folk, der skal færdes til og fra deres Arbejde. Alle Personer over 25 Aar, som er paa Gaden mellem Kl. 24 og 5, udsætter sig for Anholdelse.

Kolding: Byraadet udstedte den 27. September total Spiritusforbud for Byens Restauranter. En Ugestid senere blev Forbudet dog lempet, idet der blev givet Tilladelse til Udskænkning af Øl og lettere Vine indtil Kl. 20, medens Forbudet mod Udskænkning af koncentreret Spiritus opretholdes.

I Gaar afgav Borgmesterkontoret i Fortsættelse heraf følgende Meddelelse: I Henhold til Anordning fra Værnemagtskommandoen i Kolding bestemmes med øjeblikkelig Virkning, at samtlige Hoteller og Restauranter med Undtagelse af "Astoria" skal holdes aabne hver Dag til Kl. 22 for Benyttelse af den tyske Værnemagt, og at der daglig mellem Kl. 19 og 22 skal serveres Øl og Spirituosa for Personer tilhørende Værnemagten, herunder civile, der er forsynet med Ausweis.

Denne Bekendtgørelse skulde have været indrykket som Annonce i Bladene, men blev trukket tilbage, og Meddelelsen blev givet paa anden Maade.

Holstebro: I Nærheden af Landsbyen Idum eksploderede Tirsdag Eftermiddag en Luftmine. Et par Gaarde blev beskadiget, og en Del Mennesker saaret af Glassplinter. Detonationen var saa kraftig, at der kun findes faa Ruder tilbage i Sognet.

Nørresundby: Nogle Arbejdsskure og Garager paa Entreprenør Nygaard Pedersens Lagerplads i Lindholm er nedbrændt. Desuden er Lagerbygningen hos Auto-Ophugger Berg, Nørresundby, ødelagt ved Brand. Der var opmagasineret 250 Bildæk samt nogle Reservedele. Branden menes i dette Tilfælde at være paasat.

Aalborg: Luftværnslederen i Nørre Halne ved Aalborg, Lærer Worm, er arresteret af Værnemagten, sigtet for at have huset en Flyver fra en forleden nedstyrtet engelsk Maskine og ikke straks afgivet Melding herom.

Middelfart: Natten til Søndag skete der Eksplosion i en Del tyske Lastbiler i Kauslunde. 4-6 biler menes at være ødelagt. En Del Ruder


328

knustes i omliggende Beboelsesejendomme, og der menes ved samme Lejlighed at være dræbt eller saaret 3 tyske Soldater.

Paany Telefonbombe mod Berlingske Tidende. Tirsdag Aften modtog Berlingske Tidende atter Telefonbesked om en Bombe, der vilde springe i Løbet af et Kvarter. Hele Personalet blev bragt i Sikkerhed. Der skete imidlertid intet.

 

Torsdag den 19. Oktober 1944.

Onsdag Aften ved 21,30-Tiden, da Nørrebros Terrænsportsforening holdt Møde i et Lokale paa Efterslægtsselskabets Skole, Hyrdevangen 62, blev der kastet en Haandgranat ind gennem et Vindue. Ved Eksplosionen dræbtes en ung Mand, 2 blev saaret, den ene alvorligt. De nærmere Omstændigheder er følgende: Fra Rektors Bolig hørte man Lyden af en Ambulance ved Skolen, og Rektor gik derfor ned for at konstatere, hvad der var paa Færde. Da han ankom, kørte Ambulancen netop bort; han søgte at standse den for at faa Rede paa, hvad der var sket, men den kørte videre. Rektor gik saa ned til Skolebetjenten, men der blev ikke lukket op, hvorfor han besluttede nærmere at overveje Situationen og gik tilbage til sin Bolig. En halv Snes Minutter efter at Ambulancen var kørt, indfandt sig 2 Mand fra Kaptajn Sommers Korps og spurgte, hvad der var foregaaet, hvortil Rektor kun kunde svare, at han ikke vidste andet, end at der havde været en Ambulanceudrykning. Nogen Tid senere kom det tyske Politi til Stede for at udspørge Rektor. Skolebetjenten har efter Episoden forklaret Rektor, at en ung Mand fra Terrænsportsforeningen, som havde laant et Lokale til en teknisk Studiekreds, kom styrtende ned til ham og fortalte, at der var kastet en Haandgranat ind i Lokalet, og at der maatte tilkaldes en Ambulance. Ambulancen kom hurtigt til Stede og kørte de 2 saarede henholdsvis til Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet.

Villaen Strandvejen 184 sprængt i Luften. Ved 21,30-Tiden Onsdag blev Villaen Strandvejen 184 omringet af tysk Politi. En Mand fra Villaen søgte at flygte, men blev skudt og bragt tilbage til Villaen. Senere forlod det tyske Politi Villaen med 4 Mænd og 1 Kvinde. Den ene Mand blev ført bort paa en Baare og var tilsyneladende meget haardt saaret eller dræbt. Efter Midnat kom et nyt Hold tysk Politi tilbage til Villaen, hvor Indehaverens Hustru og 2 Børn var blevet tilbage. Fruen og Børnene blev evakueret til en Naboejendom, hvortil der ogsaa blev bragt noget Børne- og Sengetøj. Kl. 1 blev Villaen sprængt i Luften, men i Forvejen havde Naboerne faaet Besked om, at de ikke maatte tilkalde Hjælp. Ved 2-Tiden modtog Gentofte Brandvæsen en anonym Opringning om, at Villaen Strandvejen 184 brændte. Manden vilde ikke navngive sig og


329

heller ikke give yderligere Oplysninger. Da Brandvæsenet kom til Stede, var Ilden paa sit højeste, og intet stod til at redde. Der blev ikke nedlagt Forbud mod Slukningsarbejdet, saaledes som Tilfældet havde været forleden i Jægersborg Allé 184.

Tidspunktet for Eksplosionen konstateredes ved, at Brandvæsenets Telegrafledning, Sporvognsledninger og elektriske Ledninger blev afbrudt Kl. 1,05. Villaen tilhører Prokurist Erik E. Nyegaard, A/S Telefon Fabrik Automatic, Amaliegade 7. Prokurist Nyegaard, som menes at være blandt de anholdte, er Svigersøn af Selskabets Stifter, afdøde Direktør Richter. Det var et meget kostbart Hjem med swimming pool og yderst værdifuldt Indbo.

Statsadvokat Hoff anholdt. Efter Aftale kom Statsadvokat Hoff i Mandags til et Møde hos det tyske Politi. Det er senere meddelt, at han er blevet anholdt.

Dræbt. Onsdag Aften blev en Mand skudt af tyske Politisoldater ud for Ejendommen Søpassagen 4, som ligger mellem Ryesgade og Dosseringen. Manden var dødeligt saaret og menes at være Lagerarbejder Viktor Petersen, Dosseringen 49 C. Brandvæsenets Ambulance, som var tilkaldt, blev beordret til at køre til Klerkegades Kaserne, men undervejs dirigerede Tyskerne Ambulancen til Adelgade, hvor en død Mand blev samlet op fra Gaden. De kørtes begge til Resmedicinsk Institut. Den døde fra Adelgade er endnu ikke identificeret.

Bilulykke i Pilealléen [i. e. Pile Allé]. Onsdag Aften tørnede en Bil, som kom i stærk Fart, mod et andet Køretøj paa Hjørnet af Pileallé og Vesterbrogade. Det menes, at Bilen var forfulgt af det tyske Politi. En Passager blev dræbt paa Stedet, en anden haardt saaret og en tredie lettere saaret. Udover at de alle forsvandt fra Ulykkesstedet, savnes nærmere Oplysninger.

Død. Redaktør Kaj Holbech, der blev haardt saaret ved Episoden paa Gl. Kongevej i Lørdags, afgik allerede samme Dag ved Døden. Det vides, at Redaktør Børge Outze ikke er saaret.

Sabotage, mod Lokomotivpark. I Nat Kl. 1 optraadte Sabotører paa Godsbanegaardens Maskindepot (Lokomotivremisen). 15 Lokomotiver blev ført ned i Gravene under de saakaldte Skydebroer og under Drejeskiven. Dette har foranlediget, at yderligere 25 Maskiner i Remisen ikke kan komme ud. En Del Godstog har derfor ikke kunnet afsendes.

Rettelse. Overlederen af Socialtjenesten i Storkøbenhavn, Socialdirektør N. P. Nielsen, gør efter Forespørgsel hos Evakueringssektionen opmærksom paa, at de den 17. Oktober, omtalte 25.000 Evakuerings-Indkvarteringskort ikke beror i Politigaarden, men hos Evakueringssektionen, der nu har til Huse Bernstorffsgade 17.


330

Tysk Soldat dræbt. Onsdag Eftermiddag blev der hos Frederiksberg Brandvæsen rekvireret 2 Ambulancer til Maskinfabriken "Jeko", Industrigaarden, Finsensvej 84, hvor en tysk Soldat var blevet skudt og var død paa Stedet. En anden tysk Soldat var blevet sparket i Underlivet. Det ser ud til at være et indre Opgør, som har fundet Sted.

Frederiksberg Politistation. I Onsdags indfandt Løjtnant Konschack fra det tyske Ordenspoliti sig paa Frederiksberg Politistation for at bese Stationens Lokaler. Løjtnantens Udtalelse tydede paa, at Tyskerne har i Sinde at benytte Politistationens Lokaler.

De 8 Indbrudstyve. Som omtalt i Gaar paagreb nogle private Vagtfolk i Jyllingevej-Kvarteret 8 Indbrudstyve, som man spærrede inde paa Husum Landvaskeri. Tyvene er senere afleveret til den danske Afdeling paa Vestre Fængsel.

Provinsen.

Aalborg: Overlærer, Sogneraadsformand Ovesen Nygaard i Hals er den 13. Oktober blevet arresteret af det tyske Politi. Man mener, det er, fordi han har nægtet at efterkomme en Anmodning fra Værnemagten om at udlevere Skolen i Hals uden formel Rekvisition. Der er fra Amtet forgæves gjort Forsøg paa at faa ham frigivet eller i det mindste at faa Grunden til Arrestationen oplyst.

Randers: Onsdag Formiddag blev der forøvet Revolverattentat mod Kantinebestyrer Landry Nielsen, der er ansat hos Værnemagten. Han er død.

Korsør: Foruden de i Gaar nævnte 3 Færger er yderligere beslaglagt Færgen "Hejmdal".

Paa Korsør Gasværk skete i Onsdags en Eksplosion. Skaden var ringe, og der sker ikke noget Afbræk i Produktionen. Hvorvidt det drejede sig om Sabotage eller et teknisk Uheld er ikke helt klart.

Næstved: Tirsdag Aften blev der foretaget nogle Razziaer i Konditorier. Hos Konditor Søren Andersen blev 20 Gæster og Indehaveren ført bort, hos Konditor Louens blev alle Gæster undersøgt og 5 taget med til den tyske Kaserne. En Del af de anholdte blev sat paa fri Fod i Gaar.

Schalburgkorpset forlangte i Tirsdags at faa stillet Byens nye Vandrehjem til Raadighed. Dette blev nægtet, hvorefter man beslaglagde Hjemmet. Værten har faaet Besked om at flytte senest Tirsdag Morgen, hvor efter 30 Schalburgfolk under Ledelse af Løjtnant Søgaard fra Ringsted tager Hjemmet i Besiddelse. Disse Folk skal, efter hvad der er meddelt Næstveds Borgmester, udelukkende anvendes til Løsning af politimæssige Opgaver.


331

Roskilde: Onsdag Eftermiddag indfandt 2 revolverbevæbnede Mænd sig paa Luftværnskontoret og fjernede Mandskabslisterne over samtlige CB'ere og andet Mandskab, som er tilknyttet Luftværnet. I Forvejen var Kartoteket fjernet. Det drejer sig om Indkaldelsesordrer for ca. 800 Mand, som skulde møde til Instruktion i Henhold til Nyordningen af Civilbeskyttelsen.

Rønne: Det tyske Sikkerhedspoliti omringede i Onsdags Bornholms Socialdemokrat for at faa fat i Redaktionssekretær Hjuler. Han var forsvundet. - I Byen er arresteret 2 Gymnasieelever: Niels Rosbach og Knud Harild for Udbredelse af illegale Blade.

 

Fredag den 20. Oktober 1944.

Torsdag Aften blev 3 Mennesker saaret ved Skud. Paa Gl. Jernbanevej ved Toftegaards Allé ramtes Repræsentant Andersen, boende Hedebygade 17, af Skud i Brystet. Han blev indlagt paa Feldlazarettet paa Nyelandsvej. Skotøjsarbejder Horst Hansen, Damhusdalen 82, blev indbragt til Bispebjerg Hospital med Skudsaar i højre Side. Han var blevet beskudt ud for Ejendommen Engdraget 66. Endelig blev det 16-aarige Bud Andersen, Sdr. Boulevard 128, 2. Sal, skudt i venstre Laar og indlagt paa Kommunehospitalet. Episoden fandt Sted paa Enghave Plads.

Ved 1-Tiden Natten til Fredag forøvedes Attentat mod A/S Gosch Fabrikker paa Islands Brygge. Der var udlagt Sprængbomber i Kedel- og Maskinhuset. Ved Eksplosionen blev et Fyr ødelagt, og Virksomheden menes foreløbig at være lammet.

Torsdag Aften trængte en Del Sabotører ind til Bendixen & Lindhards Eftf.s Automobil- og Motorværksted, Nygaardsvej 42. Personalet og Vagtmandskabet blev holdt op, og der anbragtes Brandbomber i den ca. 60 m lange Værkstedshal, som blev fuldstændig raseret af Ilden. Det gik ud over en Mængde Motorcykler og Lastbiler. Brandvæsenet mødte med 3 Slukningstog.

Togkontoret oplyser til Morgen, at der i Aftes er hørt en kraftig Eksplosion Nord for Holte Station. Eksplosioneq menes at have fundet Sted uden for Jernbanens Terræn. Der har været Telefonbomber paa Hovedbanegaarden, men man tog intet Hensyn til dem. Mellem Kl. 22 og 23 skete en Række Smaaeksplosioner under 2 Tog ved Glostrup Station. Der skete dog ingen nævneværdig Skade.

Razzia paa Vinstue. Det tyske Politi foretog Torsdag Eftermiddag en Razzia paa Paghs Vinstue, Hammerichsgade. Man eftersøgte en bestemt Person, som dog ikke var til Stede.


332

Razzia paa Thorvaldsens Museum. For nogen Tid siden anholdt det tyske Sikkerhedspoliti en Gymnasieelev paa Schneekloths Skole. I samme Forbindelse blev der under en Klasses Besøg paa Thorvaldsens Museum anstillet Eftersøgning paa en Lærer og Elev fra denne Skole. Sammen med Klassen var der kommet en ældre meget snavset "Elev" ind. Han tiltrak sig ret hurtigt Kustodens Opmærksomhed, hvorpaa man bad ham legitimere sig. Han opgav at tilhøre det tyske Politi og viste et Ausweis med Fotografi attesterende, at han var "Kriminal-Angestellter". Umiddelbart herefter kom 4 Mænd, heraf 2 tysktalende, gennem Indgangsdøren, som de stængte. 2 af dem blev posteret som Vagt ved Indgangsdøren. Eleverne kommanderedes over i Korridoren ved Slotssiden, hvor de blev stillet op i eet Geled. De 2 Personer, man søgte, var øjensynlig ikke til Stede og efter en iøvrigt overfladisk Undersøgelse af Museet trak de 5 Medlemmer af Sikkerhedspolitiet sig tilbage.

Brandvæsenet og Vagtværnet. Københavns Brandvæsen havde i sidste Vagtdøgn 64 Ambulanceudrykninger. Ud over de allerede nævnte ingen særlige. - En invalid 18-aarig Kvinde blev Torsdag Aften paagrebet paa Nytorv efter at have alarmeret Brandvæsenet. Det var falsk Alarm, og hun blev taget med paa Brandstationen; men da hun ikke vilde hjem til sin Mor og gjorde et noget forvirret Indtryk, blev hun indlagt paa den psykiatriske Afdeling paa Bispebjerg Hospital.

Frederiksberg Vagtværn blev Torsdag Aften tilkaldt af Slotsgartner Møller i Anledning af Skyderi i Frederiksberg Have. Da Vagten kom, var der ingen Mennesker, men man fandt Projektiler. For første Gang foretog Værnet i Nat Gadepatrouiller. Der observeredes intet særligt. Fra Frederiksberg Brandvæsen er intet at berette. Det samme er Tilfældet med Gentofte Brandvæsen og Vagtværn.

Telefonbombe for 3. Gang. Berlingske Tidende modtog i Aftes for 3. Gang Telefonbesked om, at der var udlagt en Bombe i Huset. Det skete Kl. 22,15 paa samme Tid som de forrige Aftener. Personalet gik ud paa Gaden. Da der intet skete, blev Arbejdet genoptaget 5 Kvarter senere.

Arrestationer. I den forløbne Uge har det tyske Sikkerhedspoliti foretaget følgende Arrestationer i Vejle: Vognmand Christian Jensen, Civilingeniør Alfred Rasmussen Friis, Pastor Haldor Hall og Frk. Asta Nielsen samt enkelte andre, som dog senere er løsladt. - I Fredericia er anholdt Læge Viggo Gram, Skibskok Johs. Berg Madsen, Fru Kirsten Marie Klink Dahlgaard, gift med Fabrikant Peder Finn Dahlgaard, som er forsvundet. Efter indgaaet Meddelelse til Centraladministrationen er der desuden i Sønderjylland foretaget følgende nye Arrestationer: Ekspedient ved D.S.B. Henry Viggo Kristensen, Hjordkær, (mistænkt for


333

Transport af Sprængstof), Frk. Inga Andersen, Datter af Førstelærer A. J. Andersen, Røllum, Kordegn Alfred Andersen, Aabenraa, Slagter og Handelsmand Hans Petersen, Bredebro, Sognepræst Jul. Holm og Ekspedient Jens Bundgaard, Bajstrup pr. Tinglev, Isenkræmmer Holger Petersen og Bankassistent Erik Svendsen, Tønder.

Provinsen.

Vejle: Det tyske Sikkerhedspoliti arresterede for nogen Tid siden Landmand Frantz Wichtor Nielsen, der boede hos sin Fader, Sogneraadsformand Nielsen, Ullerup pr. Fredericia. Aarsagen var, at Nielsen jun. havde flere Kasser Sprængstof skjult forskellige Steder paa Ejendommen.

Skanderborg: Fra Borgmesterkontoret foreligger følgende Indberetning: Efter en foreliggende Rapport om, at Vægterkorpsets Patruljer en Nat var blevet underkastet Undersøgelse af en tysk Militærpatrulje og afkrævet Legitimationskort, henvendte Borgmesteren sig til Standortälteste og besværede sig over denne Fremgangsmaade, idet det var meddelt Borgmesteren, at de hvide Armbind, som Patruljerne bar, var et af Værnemagten godkendt Kendetegn. Majoren meddelte, at der kunde intet ændres i Bestemmelserne om disse natlige Undersøgelser, som finder Sted med større eller mindre Mellemrum, idet alle uden Undtagelse, ogsaa de tyske Militærpersoner og -befordringer er pligtige at underkaste sig en saadan Undersøgelse.

Aabenraa: Paa Sygehuset i Aabenraa foretog det tyske Politi i Onsdags en Anholdelse. Den anholdte, Portør Fenger, saa imidlertid sit Snit til at forsvinde gennem et Vindue. Det tyske Politi tog en anden Mand ved Navn Nørregaard med, og han er ikke siden vendt tilbage.

Aalborg: Den 31-aarige Børge William Christensen, Lindholm, blev Onsdag Aften dræbt, da han nærmede sig et Sted, hvor der foregik en Kamp. De nærmere Omstændigheder kendes ikke.

Under en Luftkamp Onsdag Eftermiddag over det sydøstlige Vendsyssel blev en 22-aarig Landbrugsmedhjælper Otto Mortensen, Søn af Gaardejer Laurids Mortensen, Søraa, ramt af et Projektil. Der menes ikke at være Fare for hans Liv.

 

Lørdag den 21. Oktober 1944.

Fredag Eftermiddag blev en ung Mand, som ikke er identificeret, skudt af det tyske Politi. Politiet søgte ham i Café "Odin" paa Trianglen, og da han vilde søge at undslippe, blev der skudt efter ham. Han blev dræbt, og Liget førtes til Shellhuset.


334

Sent Fredag Aften blev Forvalter Bunch-Christensen, De Gamles By, anholdt af Gestapo. Der blev foretaget Husundersøgelse paa hans Bolig i De Gamles By, men ikke foretaget flere Anholdelser her. Bunch-Christensens Søn, der var stud. theol., blev skudt i Sommer. Fredag Aften blev desuden anholdt Bunch-Christensens Svoger, Universitetsfuldmægtig Waage.

I Torsdags blev Sekretær Viggo Molin Nielsen, Socialdemokratisk Forbund, anholdt i sit Hjem. Og den følgende Morgen blev Sekretær, Folketingsmand Oluf Carlsson, eftersøgt i sit Hjem, men var ikke til Stede.

2 Arbejdere saaret. Fredag Aften blev 2 tilfældigt forbipasserende Arbejdere saaret ud for Ejendommen Vesterfarimagsgade [i. e. Vester Farimagsgade] 3 B. Det tyske Politi havde foretaget en Anholdelse i Ejendommen, men ude paa Gaden løb Fangen, som var belagt med Haandlænke, fra Politiet, og der blev skudt efter ham. Herunder ramtes Arbejdsmand Kaj Hansen, Thorsgade 1, og Arbejdsmand Peter Larsen, Vestergaardsvej 19. De blev begge ramt i Benene. Der forlyder intet om, hvorvidt den flygtede blev skudt eller fanget. Ambulancen indbragte de saarede til Kommunehospitalet.

Signalbomber. Fredag Aften ved 19-Tiden lød et eksplosionslignende Knald, da en Linie 2 passerede Glyptoteket. Der skete ingen Skade, og man mener, at det drejer sig om en af de saakaldte Signalbomber. En lignende Eksplosion hørtes forleden paa Raadhuspladsen, og fra andre Steder er indrapporteret lignende Tilfælde.

Københavns Brandvæsen havde i det forløbne Vagtdøgn 57 Ambulanceudrykninger, ingen særlige udover de i det foregaaende omtalte.

Frederiksberg Vagtværn melder: Taxachauffør Chr. Marius Poulsen, Tøndergade 22, har iaftes været ude for et hold-up. Det var nogle Passagerer i Vognen, som havde gjort Forsøget, men det mislykkedes imidlertid, da Chaufføren var udrustet med en Knippel. Forfølgelse blev opgivet, da Passagererne skød.

Frederiksberg Brandvæsen melder: Intet særligt udover et Tilfælde af Svovlbrand paa en Trappegang, Peter Bangsvej 71.

Gentofte Brandvæsen og Vagtværn: Intet særligt at berette.

Ejendom sprængt i Luften i Randers. Natten til Lørdag blev en 2-etages Ejendom paa Hjørnet af Brødregade og Dytmersken, Randers, sprængt i Luften. I Stueetagen havde Restauratør, Fru I. C. Christensen, Forretning, paa 1. Sal var en Billardsalon og paa 2. Sal boede Fru Christensen med sine 2 Døtre, den 40-aarige Valborg og den 28-aarige Elly


335

Christensen. Da Sprængningen fandt Sted, var Fru Christensen paa Besøg hos en Svigerdatter, men de 2 Søstre og en 8-aarig Niece opholdt sig i Lejligheden. Ved Eksplosionen blev de begravet under Ruinerne, og flere Mennesker i den tilstødende Ejendom i Dytmersken saaredes. Under Rydningsarbejdet hørtes Raab om Hjælp fra Ruinerne, og lidt efter naaede man frem til de 3 begravede. Det viste sig, at den ene Ende af Gulvet var kommet til at danne en Slags Halvtag over de 3 Mennesker, hvorved de var sluppet fra Ulykken med nogle ganske faa Skrammer.

En af Naboerne, Arkitekt Hjersing, fortæller, at han ved 2-Tiden hørte en Bil standse uden for Ejendommen, og lidt efter hørte han Lyden af splintret Glas, og et Øjeblik senere kørte Bilen bort, og Eksplosionen skete.

- Endnu før man var færdig med Rydningsarbejdet, hørtes endnu 2 Eksplosioner. Det var K. O. Kastrups kemiske Fabrik i Gaarden til Ejendommen Raadhusstræde 2, som blev ødelagt, men ingen Mennesker kom til Skade.

200 Fanger deporteret. Fra Aabenraa indberettes, at der Fredag Morgen er ført ca. 200 Fanger fra Frøslev videre sydpaa i Biler. Deportationen omfattede hverken Politifolk, Grænsegendarmer eller "asociale Elementer".

Arresterede. Arkitekt Riis-Olsen, der er Medlem af den nedsatte Kommission til Behandling af Sager i Forbindelse med Værnemagtens Erstatninger og Lejekontrakter, er blevet aresteret [i. e. arresteret] af Gestapo. - I Varde arresteredes i Fredags 11 Mennesker, blandt disse Stationsforstanderen. Foranledningen var, at en ung Mand ved Navn Boyesen om Natten var blevet skudt paa Gaden. - Dommerfuldmægtig E. Bondo-Svane, Aabenraa, er ligeledes blevet arresteret.

Provinsen.

Aarhus: Fredag Aften blev det meddelt Personalet ved Havnens Ophalingsbedding, at der var anbragt Bomber. En Sprængkommando blev tilkaldt, og denne fandt 2 tidsindstllllede Bomber i Maskinhuset. 2 unge Mennesker i Nærheden blev anholdt.

Randers: For nogle Dage siden anholdtes Telefonmontør Niels Jensen, Umiddelbart derefter foretog det tyske Politi en Undersøgelse af hans Villa, men uden Resultat. Forleden kom Politiet igen og begyndte at bryde en Kældermur ned. Her fandtes et Vaabenlager. Det menes, at Montør Jensen har tilstaaet Vaabenlagerets Tilstedeværelse.

Iøvrigt oplyses, at der af de arresterede ved Razziaen i Markedsgades Skole endnu er tilbageholdt 17 Mennesker. De befinder sig i Aarhus.


336

Nysted: En ung Cyklist ved Navn Roger Petersen blev Natten til Fredag anraabt af en tysk Patrouille. Da han ikke standsede, men i Stedet for indlod sig i Diskussion med Tyskerne, blev der skudt paa ham. Han ramtes i Brystet og Armen, men Saarene er ikke livsfarlige.

Hold up. Fredag Aften fjernede nogle Revolvermænd Pengekassen paa Bernstorffsvejens S-Bane-Station. Der var kun et Par Hundrede Kroner i Kassen.

- Inspektøren i Fasan-Bio, Ndr. Fasanvej 175, blev Fredag Aften holdt op af 3 revolverbevæbnede Mænd, som tvang ham til at aflevere Dagens Indtægt ca. 1.000 Kr., som var pakket sammen til Aflevering i Bankens Døgnbox. Røveriet blev anmeldt til Frederiksberg Vagtværn, som intet kunde foretage sig.

 

Mandag den 23. Oktober 1944.

Lørdag Eftermiddag foretog et Hold af Kaptajn Sommers Vagtmandskab (sorte Uniformer) en Razzia hos Firmaet Felix Lucas, Studiestræde 31. Under ret dramatiske Omstændigheder anholdtes den ca. 30-aarige Kontorist Jørn Thomsen, der havde Revolver paa sig. Hele Kontorpersonalet blev visiteret.

Saarede og dræbte. Lørdag Morgen afhentede Ambulancen en yngre Mand, Carl Henriksen paa Peder Lykkes Vej. Han var ramt af et Skud i Hovedet, og ved Ankomsten til Sundby Hospital var han død. Carl Henriksen havde tysk Legitimation paa sig.

Den tidligere Indehaver af Jess-Bar i Havnegade var Fredag Morgen ude for et Attentat, da han forlod Rysensteens Badeanstalt. Han flygtede ind paa Sukkerfabrikkernes Omraade og menes kun at være lettere saaret. Hans Navn er Jess Petersen.

Lørdag Formiddag hentede Ambulancen en døende Mand paa Politigaarden. Han blev ført til Nyelandsvejs Lazaret med Skudsaar i Hoved og Bryst.

Lørdag Aften blev Textilarbejder Vagn Jørgensen, Christiansvej 2, Charlottenlund, skudt i begge Ben paa Hjørnet af Christiansvej og Jægersborg Allé.

Søndag Aften blev Montør Gotfredsen, Bergthorasgade 24, skudt i Hovedet af en ukendt Mand. Ved Ankomsten til Sundby Hospital var han død.

Anholdte: Arkitekt Peter Arnold Johansen, Gentofte Kommunes Bygningsinspektorat, blev Fredag Eftermiddag ved 17- Tiden af det tyske Politi anholdt i sit Hjem. Ligeledes meddeles, at Politiinspektør Mellerup


337

blevet anholdt. Fra Helsinge er indberettet følgende Arrestationer: Gartnermedhjælper Peter Marker, Malersvend Evald Klarskov Jørgensen, Bødkersvend Arne Christian Heintz, Reservepostbud Aage Walther Christiansen, Tømrersvend Harald Anton Hansen, Slagtersvend Poul Bernhard Olsen, Mekaniker Svend Aage Hansen, Slagtersvend Christian Haagen Hansen, Maskinarbejder Svend Anker Emil Magnussen og Mekaniker Aage Hansen. I Lunderskov er arresteret Portør N. C. F. Lincs og Carl V. Olesen, Dollerup pr. Lunderskov. Desuden er et Antal Personer blevet eftersøgt, men det menes, de er forsvundet. I Tønder har det tyske Politi tidligere arresteret Ekstraarbejder Aksel J. Koch. I Aarhus blev der Natten til Lørdag foretaget en omfattende Razzia. Gestapo anholdt 26 Personer, deriblandt en Del Mennesker, som tidligere ved dansk Ret er idømt mindre Straffe for illegal Virksomhed. Blandt disse er Bogtrykker Olsen, Graven, Trykkeribestyrer Th. Christensen, Thrues Bogtrykkeri, og Boghandler Svend A. Lauen. - I Grib Skov skal være anholdt 4 Personer, som øvede sig i Skydning med Maskinpistol.

Jernbanesabotage. Lørdag Eftermiddag skete nogle Eksplosioner under et Transporttog ved Aarhus Godsbanegaard. 4-5 Vogne, som var lastet med Biler, blev ødelagt. I samme Anledning anholdt Tyskerne 18 tilfældige Personer, som opholdt sig i Kvarteret og førte dem til Afhøring i Kommandanturen.

Vagtværnet og Brandvæsenet. Frederiksberg Brandvæsen og Vagtværn og Gentofte Brandvæsen har intet særligt at berette fra det sidste Døgn.

Københavns Brandvæsen har haft 44 Ambulanceudrykninger, deraf den ene for at hente Smed Eigil Sommermark, Frankrigsgade 56. Han havde faaet et Skudsaar i venstre Øre.

Beslaglæggelse. Tyskerne har i København beslaglagt det store Esso Benzintankanlæg paa Hjørnet af Ægirsgade og Mimersgade.

Provinsen.

Ringsted: Borgmesteren oplyser, at Schalburgkorpset 10. Oktober har forladt Tinghuset. Dette vil herefter formentlig helt blive benyttet af det tyske Politi, der hidtil har anvendt en Del af 1. Salen. En tysk Politimajor har Kommandoen over en mindre tysk Styrke, hans Tjenesteomraade formenes at være hele Sjælland. Samtidig indrykkedes i de stedlige Blade en Bekendtgørelse, hvori det hed, at SS-A-Btl. Schalburg fra 10. Oktober 1944 Kl. 18,00 er ophørt med den hidtil varetagne Ordens- og øvrige Polititjeneste i Ringsted By, og at nævnte Tjeneste derefter


338

overlades Borgmesteren i Ringsted. Det tilføjes, at der dog i Aftentimerne vil blive udsendt militære Patrouiller, der træder til ved evt. Lejligheder, hvor Personer fra Bataillonen er indblandet.

Randers: Natten til Søndag blev Hotel "Randers" evakueret. Det var meddelt anonymt, at der vilde ske et Bombeattentat i Løbet af Natten, og ved Midnatstid brød de tyske Gæster op, og umiddelbart herefter søgte de danske Gæster ligeledes bort. Der skete imidlertid intet. - Per Smeds Hotel og Café "Hadsund", begge i Burchesgade, maatte ligeledes evakueres, da der var meddelt de kvindelige Indehavere, at begge Restaurationer skulde sprænges i Luften. Heller ikke i disse Tilfælde skete der noget.

Silkeborg: Stiftamtmand Herschend har overfor Dr. Casper anført, at Kontoret i Silkeborg stadig har Henvendelser foranlediget af, at den tyske Værnemagt (formentlig Kommandanturen i Kolding) fremdeles kræver, at Sogneraadsformændene skal lade grave Dækningsgrave langs Landevejene. Dr. Casper bekræftede sit tidligere Tilsagn om, at disse Krav ikke vil blive gennemført, og han tilføjede, at han har talt med Oberst Meier om Sagen, og at denne overfor Casper har udtalt, at Kravet ikke vil blive gennemført, og at der er gaaet Meddelelse til Divisionen herom. Dr. Casper vil tage Sagen op paany.

Kolding: Fredag Aften var Biografen i Kolding udsat for "Telefonbombe". Man spillede Filmen "Alle gaar rundt og forelsker sig". Biografen blev undersøgt, men der fandtes intet Sprængstof.

Kaas: Kaas' Autoværksted er blevet ødelagt ved Bombeeksplosion. Skaden anslaas til ca. 10.000 Kr.

Hadsund: Natten til Lørdag eksploderede en Sprængbombe i Vinduet til Frisørmester Andersens Salon i Storegade. Ingen Mennesker kom til Skade. Den foregaaende Dag raseredes Renseriet "Roxy" ved Brand.

Frøslev: Trafikassistent O. V. Nielsen, Tønder, er blevet løsladt fra Frøslevlejren.

Tønder: I Anledning af de tidligere omtalte Truselsbreve har Borgmesteren kaldt Ejeren af "Landwirtschaftliches Haus", Fru Hostrup, til Borgmesterkontoret og foreholdt hende, at i hvert Fald to af Telefonopringningerne stammede fra hendes Hus. Da disse Opringninger var af tilsvarende Art som Brevene, gjorde Borgmesteren opmærksom paa, at Kommunen i givet Fald kunde se sig nødsaget til at lukke Beværtningerne paa et tidligere Tidspunkt.

Hillerød: Overbetjent Sigvardsen, Helsingørsgade, har forladt Byen efter at have modtaget en Krans. Han er kendt som Nationalsocialist.


339

Hals: En nyankommet tysk Officer til den lille By Hals i Hjørring Amt udpegede en ny "Borgmester". Sagen er nu ordnet gennem den tyske Konsul i Aalborg, og der er givet Løfte om, at Sagen ikke skal gentage sig. Obersten beklagede meget det skete.

 

Tirsdag den 24. Oktober 1944.

Mandag Aften blev Arbejdsmand Ejnar Christensen, Nansensgade 43, raabt an af nogle uniformerede Mænd paa Hjørnet af Meldahlsgade og Gl. Kongevej. Da Christensen ikke standsede, blev han beskudt. En Kugle ramte ham i Halsen, og han blev i haardt saaret Tilstand bragt til Lazarettet paa Nyelandsvej. Man mener, han er død af sine Saar, idet Brandvæsenet 1 1/2 Time senere fik Anmodning om at køre en død Mand væk fra Lazarettet, hvilket man dog afslog.

Mandag Aften blev Brandvæsenets Ambulance kaldt til en Bagerforretning over for Frimurerlogen paa Blegdamsvej, hvor en Schalburgmand ved Navn Gunnar Frederiksen var blevet dræbt ved et Skud igennem Hovedet.

2 Medlemmer af det saakaldte Hilfspolizei havde Søndag Aften parkeret deres Bil paa Toftegaards Plads; da de noget senere vendte tilbage efter at have foretaget Undersøgelse i en Ejendom, eksploderede en Bombe i Vognen, og de 2 Mænd blev lettere saaret.

Tidligt i Morges foretog det tyske Politi en Razzia i Fuglegaardsvænget 52, hvor 4-5 Mand menes anholdt. Under Episoden sprang Sporvejsfunktionær Aage Strecker ud ad Vinduet. Der blev aabnet Ild imod ham, og han gennemhulledes af 10-12 Kugler. Da han i Ambulancen kørtes til Lazarettet, var han endnu ikke død, men hans Tilstand haabløs.

Paa Restaurant "Vingaarden" i Vingaardsstræde sad en Gæst Søndag Aften og legede med sin Revolver. Der tilkaldtes Politi for at fjerne Manden. De 2 Politimænd, som kom til Stede, affyrede nogle Skræmmeskud i Lokalet og ramte herunder en Gæst, som menes at være Paul Mils, Værnedamsvej 18. Senere var der noget Skyderi uden for Restauranten.

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Vagtdøgn 64 Ambulanceudrykninger, herunder de i det foregaaende nævnte.

Gentofte Vagtværn blev igaar ved 14-Tiden rekvireret til det halvfærdige Bunkersanlæg paa Lyngbyvejen udfor Boldklubben 1903's Baner. Nede i en Bunkers laa en ung Mand bagbundet. Det viste sig at være Svend Aage Jensen, ansat i Budcentralen Centrum. Han forklarede, at to Revolvermænd havde holdt ham op inde i Byen, sagt til ham, at han var Stikker og derfor skulde føres bort.


340

Vagtværnet er iøvrigt senere blevet ringet op af Dansk Efterretningsbureau i Gothersgade, som fortalte, at det var et Nummer, den unge Mand havde lavet sammen med sin Broder for at tilsløre en Lovovertrædelse.

Fjernet Uniformsbenklæder. Mandag Morgen trængte en halv Snes revolverbevæbnede Mand [i. e. Mænd] ind i Frits Neuberts Fabrik for Arbejdstøj, Finsensvej 6 D. De tog et større Parti tyske Uniformsbenklæder, som kørtes bort paa en Lastbil.

"Kranse" til Skuespillere. Radioen maatte i Mandags aflyse en Prøve paa "Det ender med Bryllup", fordi Sceneinstruktør Svend Methling og Skuespiller Elith Pio havde faaet tilsendt Kranse med Paaskriften "Det ender med B".

Laaset inde i sin Lejlighed. Frederiksberg Vagtkorps maatte i Morges hjælpe Indehaversken af "Casino Bar" i Helgolandsgade ud af en ligesaa ubehagelig som pinlig Situation. Fruen, der bor Rahbeks Allé 2 A, kom hjem fra Baren ved 2-Tiden i Nat og medbragte 2 Gæster, hvoraf den ene efter hendes egen Forklaring talte "gebrokkent". De drak en Flaske Vin sammen. Da der var gaaet en Times Tid, trak Gæsterne pludselig hver en Revolver frem og gennede Fruen ind i Soveværelset og beordrede hende til at foretage en Omklædningsscene, som hun modstræbende gennemførte, dog uden at Gæsterne gik til Yderligheder. I Fortsættelse heraf gennemrodede de hele Huset og gik saa med Fruens Haandtaske, som bl. a. indeholdt 80 Kr. De laasede Døren udefra og tog Nøglen med. Klokken var da ca. 3. Fruen forsøgte saa at tilkalde Hjælp fra Altanen, men ingen af de forbipasserende tog Notits af hendes Raab, først ved 7-Tiden tog en Mand Affære og tilkaldte Vagtværnet. Det lykkedes at tilvejebringe en Nøgle til Lejligheden, da en af Fruens tidligere Venner havde en Reservenøgle hertil.

Arrestationer. Fra Slagelse meddeles, at Sognepræst Arne Christoffersen, Marvede-Hyllinge, Torsdag Eftermiddag blev anholdt af det tyske Politi mistænkt for at have et Vaabenlager i Præstegaarden. Præstegaarden og begge Sognets Kirker blev undersøgt af en halv Snes Mand, uden at man fandt Vaaben. Pastor Christoffersen er en kendt Mand inden for det nationale Ungdomsarbejde. Han blev taget med til København. - I Sønderjylland er der yderligere foretaget en Del Arrestationer. Fra Rødekro meddeles saaledes, at følgende er blevet anholdt Natten mellem den 17. og 18. Oktober: Arbejder Svend Aage Petersen, Bagermester Hans Vagn Hansen, Arbejder Frederik Christiansen, Arbejder Frands Eskelund, Lærling Martin Jessen, Elektriker Oscar Larsen, Kontorist Chr. Adolphsen, Medhjælper Holger Lei, Kontorist Niels


341

Christian Andersen. - I Esbjerg er der foretaget en Række Anholdelser af Formere og Maskinarbejdere paa Hoffmans Maskinfabrik samt paa Maskinfabriken Christola. De nærmere Enkeltheder savnes iøvrigt. Endvidere er anholdt Gaardejer Karl Jespersen fra Veldbæk ved Esbjerg. Aarsagen menes at være, at han har fortalt Indholdet af en engelsk Radioudsendelse videre til tyske Soldater eller ladet dem selv lytte til Udsendelserne. - I Vejle anholdtes for nogle Dage siden Konstruktør Steffensen. Efter Forlydende mistænkes han for at have skjult Vaaben. Der blev i samme Forbindelse foretaget et Par Anholdelser, men de paagældende blev straks løsladt. - I Randers er Mekaniker ved Telefoncentralen Marius Christian Mariager arresteret. - Under en Razzia i Viborg arresteredes forleden en Mand fra Skovfogedskolen, Asmind Kloster.

Provinsen.

Esbjerg: Den lokale Korrespondent til Dagbladet "Fædrelandet", fhv. Bogtrykker Kaj Olsen, blev Mandag Formiddag skudt ned af et Par unge Mænd, da han spadserede sammen med sin Hustru paa Gaden. Han blev dræbt paa Stedet, og Hustruen fik et Strejfskud.

Motorkontoret i Esbjerg blev for nogle Dage siden anmodet om at udlevere Fortegnelsen over Biler med Køretilladelse, hvilket Kontor bestyrer Bjørn Hard nægtede. Han blev umiddelbart derefter anholdt, og hele Kartoteket førtes bort.

Vejle: Søndag Nat eksploderede 2 Bomber i Sydjysk Rafinoil. I Forvejen var Direktør Christensen og hans Familie advaret af 2 revolverbevæbnede Mænd. Under Branden paa Virksomheden væltede en Mur mellem Raffinaderiet og Kedelanlægget, hvorved dette blev ødelagt. Virksomheden tilhører Formanden for Handelsforeningen af 1897 i Vejle, Købmand Victor Jensen. Skaden anslaas dog kun til ca. 10.000 Kr.

Viborg: Søndag Aften nedbrændte en Garage tilhørende Vognmand Peter Hansen. Sammen med Garagen brændte 2 Rutebiler. Man antager, det drejer sig om Sabotage.

 

Onsdag den 25. Oktober 1944.

Mandag Eftermiddag indfandt det tyske Politi sig paa Vanløse Skoles Kontor og meddelte den tilstedeværende Viceskoleinspektør, at man vilde undersøge Skolebygningen. Oppe paa Skoleloftet fandt man det Beredskabslager, som Skolen i Lighed med andre Kommuneskoler skulde have, men foruden ogsaa 50 Senge og Madrasser. Politiet meddelte, at det netop var disse "illegale" Senge og Madrasser, man søgte. Det var,


342

fortalte man, en Mand ved Navn Krogh, som laa skudt inde i Shellhuset, er havde opgivet dette Lager. Skolebetjent Dinesen, der var tilkaldt, kunde kun oplyse, at han havde faaet disse Senge og Madrasser sammen med andre Ting, men havde ingen Følgeseddel paa Partiet, hvad han havde for de øvrige Varer. Det tyske Politi tog ham med og gav Viceskoleinspektøren Besked om at blive paa Skolen, indtil de kom tilbage for at hente "det illegale Lager". Dette skete senere paa Eftermiddagen. Skolebetjent Dinesen har man ikke siden set noget til.

Direktør dræbt. Tirsdag Eftermiddag kom 2 Mænd ind paa De forenede Pakkassefabrikkers Kontor, Vesterbrogade 93-95, og bad om at komme til at tale med Direktør O. Malling Olsen. Da Direktøren kom til Stede, trak de Revolveren og affyrede flere Skud mod ham. Han blev dræbt paa Stedet.

Fundet død. I Morges blev en Mand fundet dræbt paa Hjørnet af Øresundsvej og Strandlodsvej. Han var skudt i Hovedet. Til Brandvæsenets Ambulance er den dræbte opgivet at være Restauratør E. Madsen, Wibrandtsvej 55.

Skudt paa Kongens Nytorv. Tirsdag Aften afhentede Brandvæsenets Ambulance paa Kongens Nytorv Slagter Werner Petersen, Peter Sabroes Gade 19. Han var blevet saaret i Maven og førtes til Kommunehospitalet.

I Sverige. Redaktør Sigvald Kristensen, Social-Demokraten, er, efter hvad svensk Radio opgiver, ankommet til Sverige. For nogen Tid siden blev hans Bolig omringet af en halv Snes Politisoldater, men han var ikke hjemme og har siden ikke opholdt sig i sit Hjem.

Anholdelser: Fra Viborg meddeles, at der i Mandags blev foretaget følgende Anholdelser i Byen: Inkassator ved Viborg Stiftstidende Per Sorvad, Typograf Andersen, Viborg Stiftstidende (Formand for K.U.), Bogtrykker Bak Larsen og Typograf Jens Andersen. Paa det radikale Viborg Venstreblad var der stor Razzia, men Redaktør Otto Rasmussen var borte. Det samme var Tilfældet med den unge Journalist Eric Danielsen fra Viborg Stifts Folkeblad. Ved 14-Tiden var Anholdelserne oppe paa 40, deriblandt Læge Soetmann, Arkitekt Aksel Petersen (tidligere eftersøgt flere Gange), Kommunisten Marius Thøgersen og flere andre af dennes Kammerater, Købmand Bundgaard og Købmand Quorstrup, Sekretær ved Hedeselskabet, Skodshøj (hvis Hustru, f. Oppenheim, er i Sverige), en ung Studine og Kontorist ved Hedeselskabet Frk. Kjeldsen. Læge Fru Jacobsen blev anholdt, men hurtigt frigivet.

"Illegalt" Lazaret? Forvalter Bunch-Christensens Anholdelse menes at have Tilknytning til en Sag af tilsvarende Karakter som den omtalte fra Vanløse Skole. Tyskerne hævder, at Effekterne (Senge, Madrasser


343

etc.) er tænkt anvendt til Etablering af et Lazaret for saarede, som udfører illegalt Arbejde.

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Vagtdøgn 62 Ambulanceudrykninger.

Frederiksberg Vagtværn havde en ret travl Nat. Der var adskillige Udrykninger i Anledning af Tyveri, Indbrudsforsøg, Værtshusuorden o. lign.

Frederiksberg Brandvæsen intet at berette. Det samme er Tilfældet for Gentofte Brandvæsen og Vagtværn.

Provinsen.

Odense: Natten til Tirsdag eksploderede 2 Bomber i Nærheden af Firmaet Maegaards Pakhus i Odense Havn. En tredie Bombe eksploderede i det nye Havnebassin tæt ved Næsbyhoved Skov. Kajen blev beskadiget paa en længere Strækning, og en Del af den skred ud i Vandet. Bomberne menes denne Gang at være tiltænkt nogle tyske Baade, som ankom Mandag Aften, men lagde til længere inde i Havnen, og som iøvrigt sejlede igen, inden Eksplosionen fandt Sted.

Varde: Paa Banegaarden eksploderede Søndag Aften 3 Bomber, som afbrød Sporene mod Nord og mod Grindsted samt et Skiftespor til Nørre Nebel. Skaderne var ikke større, end at de kunde udbedres i Løbet af den følgende Dag.

Ribe: Natten til Mandag blev Jernbanens Vandbeholder sprængt i Luften.

- Stiftamtmanden opgiver, at Gestapo har besøgt Bagermester Karkow, Ribe, for at eftersøge hans Søn, der ikke var hjemme. Bagermesteren havde faaet Besked om, at dersom Sønnen ikke var fundet i Løbet af 8 Dage, vilde han selv blive ført bort, og hans Ejendom sprængt i Luften.

Aalborg: Den 22-aarige studerende ved Ranum Statsseminarium, Frk. Ulla Larsen, Datter af Enkefru Larsen, Louisegade, Aalborg, blev Tirsdag Eftermiddag dræbt ved Vaadeskudsulykke. Sammen med nogle Kammerater gik Frk. Ulla Larsen hjem og fulgte den sædvanlige Vej langs Sportspladsen, hvor nogle Soldater holdt Øvelser. Hun blev da pludselig ramt i Baghovedet af en Kugle, som gik ind i højre Side og ud over venstre øje. Hun døde kort efter Indlæggelsen.

Næstved: I Juni blev der foretaget 5 Arrestationer. Det drejede sig om Bankdirektør Dragheim, Gasværksarbejder Dan Nielsen og 2 Brødre Christoffersen samt Købmand Østergaard. De er nu løsladt med Undtagelse af Købmand Østergaard.


344

Rønne: Søndag Nat foretog det tyske Sikkerhedspoliti sammen med en Del tyske Soldater Razzia mod Rønne Bio, hvor Direktøren netop holdt en privat Fødselsdagsfest i Foyeren. Man forlangte at se Gæsternes Legitimationskort, og de, der ikke havde Kortet paa sig, blev noteret op. Politiet tog Direktørens Søn, Poul Bjelke Hansen, med sig. Den unge Mand var nogle Dage i Forvejen vendt tilbage til Rønne.

 

Torsdag den 26. Oktober 1944.

Krav om 9.000 danske Arbejdere. Arbejdsministeriet har fra Dr. Best modtaget Krav om, at der bliver stillet 9.000 danske Arbejdere til Raadighed for Befæstningsarbjdet [i. e. Befæstningsarbejdet] i Jylland. Repræsentanter for De samvirkende Fagforbund og Dansk Arbejdsgiverforening var i Gaar til Forhandling om Spørgsmaalet i Arbejdsministeriet. De to Hovedorganisationer tilkendegav herunder, at de ikke kan medvirke til Opfyldelse af dette Krav. Spørgsmaalet blev ogsaa drøftet blandt Politikerne, som havde den samme Opfattelse. Dr. Best har forlangt Svar i Dag Torsdag, og Tyskerne skal have meddelt, at saafremt Kravet ikke bliver opfyldt, vil man træffe meget vidtgaaende og yderst alvorlige Foranstaltninger.

Oberleutnant dræbt. I Onsdags hentede Brandvæsenets Ambulance fra det afspærrede Omraade paa Christianshavns Vold den tyske Oberleutnant Dr. Blücher, der var dræbt ved Skud gennem Hjertet. Den dræbte gik eller sad sammen med en Dame, da et Par unge Mennesker affyrede flere Skud. Han naaede selv at faa affyret et Par Skud, af hvilke det ene gik gennem et Vindue i en nærliggende Ejendom.

Røveri. Sent Onsdag Eftermiddag anmeldte Bestyrerinde Alfi Laursen, Klokkerhøjen 2, til Københavns Vagtværn, at der var begaaet Røveri i Schous Sæbeudsalg, Nansensgade 65, som hun bestyrer. Der var kommet 4 unge Mænd ind i Forretningen, alle bevæbnede med Pistoler. Den ene bankede først paa Døren og sagde paa Tysk, at det var det tyske Sikkerhedspoliti, og da Bestyrerinde Laursen lukkede op, trængte yderligere 5 pistolbevæbnede Mænd ind. Alfi Laursen blev beordret ind i Baglokalet, hvorefter de unge Mænd tog ca. 100 Kr., som hun var ved at tælle op, 60-70 Par Silkestrømper og Anmelderindens Armbaandsur.

Hold up i Telefonhuset. Onsdag Aften trængte 3 revolverbevæbnede Mænd ind til Opsynsmanden paa Telefonhuset, Larslejstræde 13. Hos Opsynsmand Olaf Thomsen forlangte de paagældende at faa udleveret Nøglerne til Telefonhusets Vaabenskab. Opsynsmanden sprang imidlertid ud ad Vinduet, og de 3 Mænd maatte trække sig tilbage uden Nøglerne. Ved Faldet blev Opsynsmand Thomsen alvorligt kvæstet i Hovedet og maatte indlægges paa Kommunehospitalet.


345

Piccolo saaret. Onsdag Aften blev Piccolo Palle Sternberg, Kirsteinsgade 5, 1. Sal, saaret i Benet af et Skud fra en tysk Patrouille. Episoden indtraf uden for Piccoloens Hjem.

Flygtet. En ung Mand fra Randers, Kaj Mathiessen blev i sidste Uge anholdt af det tyske Politi. I Fredags førtes han til København af 2 Gestapofolk, og under Transporten var han lænket til den ene af dem. Under Turen fra Københavns Banegaard til Shellhuset bad han om Tilladelse til at gaa ind i en Forretning i Vester Farimagsgade for at købe en Barbermaskine. Da han kom ind i Forretningen, slog han hurtigt den tyske Politimand i Gulvet, smøgede Lænken af sig og forsvandt ud ad Døren. Der blev skudt efter ham, men han undslap. Det var ved Skydningen efter Mathiessen, at de to Arbejdsmænd som tidligere meddelt ud for Vester Farimagsgade 3 blev skudt i Benene.

Fjernet Kartoteksmateriale. Tirsdag Eftermiddag fjernede nogle revolverbevæbnede Mænd et Kartotek fra Varedirektoratet. Kartoteksmaterialet benyttedes ved Ekspropriation af Dæk til Erstatning for udslidte Bildæk.

Anholdelser. Kommunelærerinde ved "Sønderjyllandsskolen" paa Frederiksberg, Fru Elna la Cour Halved, er blevet anholdt af Gestapo. Der blev samtidig foretaget en Husundersøgelse, som ikke gav noget Resultat. Hendes Mand, fhv. Reservebetjent la Cour Halved opholder sig i Sverige. - Fra Aarhus er indberettet følgende Anholdelser: Carl Nygaard Hoffmann, Silkeborgvej 309, Jens Wilhelm Jørgensen, Silkeborgvej 204, Knud Edvard Fritz Jensen, Hjortensgade 16, Carl Christian Philipsen, Vestergade 49, Anne Marie Fuhlendorf, Høegh Guldbergsgade 51, Hovard Gaston Michaelsen, Niels Juelsgade 45, og Chresten Tjagvad Nielsen, Fyensgade. De to sidstnævnte er atter løsladt.

Tegner paa Holmen forsvundet. Tegner Erik Forum Nielsens Kæreste henvendte sig ved 23,30-Tiden i Aftes til Københavns Vagtværn og meddelte, at hendes Forlovede, der er Tegner paa Holmen, derude var blevet ramt af 2 Skud. Hun havde forgæves eftersøgt ham paa alle Københavns Hospitaler.

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Vagtdøgn 45 Ambulanceudrykninger, bl. a. til de tidligere omtalte Tilfælde.

Frederiksberg Vagtværn har i sidste Døgn haft en halv Snes Udrykninger, men kun i to Tilfælde er der foretaget Tilbageholdelse.

Gentofte Vagtværn oplyser, at der har været Indbrud i den gamle KriminalpoIitistation paa Bernstorffsvej. Politistationen ligger for Tiden ubenyttet, efter at Tyskerne har forladt den.


346

Provinsen.

Aalborg: Paa Skibsværftets Omraade eksploderede Tirsdag Aften en Bombe, som var anbragt i et Kedelanlæg, der netop var færdigbygget og skulde transporteres til Aarhus. Kedelanlægget blev totalt ødelagt.

Nørresundby: Sent Tirsdag Aften opstod Brand i Garagerne ved Fragtbilstationen. Branden bredte sig hurtigt til Wulff & Lorentzens Vulkaniseringsanstalt. Baade Garagerne og Vulkaniseringsanstalten nedbrændte fuldstændigt. Man mener, der har været anbragt en "Brandmaskine".

- Samtidig med Branden ved Fragtbilstationen eksploderede 3 Bomber i Entreprenør A. C. L. Nielsens Vejmaterialefabrik i Nørresundby. Værkstedsbygningen og Kontorbygningen blev raseret.

Thisted: Et lokalt Voldtægtsdrama er nu opklaret. Gerningsmanden er en russisk Soldat, der blev paagrebet i Nærheden af Aalborg og, efter hvad Kommandanten oplyser, har tilstaaet sig skyldig i Forbrydelsen.

Herning: Mandag Aften eksploderede en Bombe, anbragt under en Lastbil tilhørende Vognmand Jens Peter Jensen, Dalgasgade 8. Vognen blev ødelagt, og en Mand, som opholdt sig i Nærheden, saaredes af Glassplinter.

Aktivitet i Shellhuset. Det meddeles til Formiddag, at der i Morgentimerne er udfoldet en livlig Aktivitet fra Shellhuset. Der skal være foretaget en Razzia samt rekvireret en Del Cykler. - Brandvæsenets CB-Mandskab har forladt Posterne, da det følte sig truet.

 

Fredag den 27. Oktober 1944.

Overfor Dr. Best's Krav om Udskrivning af 9.000 Arbejdere til Befæstningsarbejdet i Jylland blev der Torsdag Aften officielt tilkendegivet, at Arbejdsløshedskasserne ikke kan medvirke til Anvisning af denne Arbejdsstyrke. - Det er sandsynligt, at Organisation Todt vil forsøge at hverve Arbejderne ad frivillig Vej. I politiske Kredse er Opfattelsen i Dag til Morgen den, at der ikke kan ventes nogen øjeblikkelig Reaktion fra tysk Side.

Politiets Benzinbeholdninger. Dagen efter, at svensk Radio havde meddelt, at politiets Benzinbeholdning ca. 1 Million Liter var beslaglagt og ført til Tyskland, hvilket iøvrigt ikke er rigtigt, fik Københavns Brandvæsen Besøg af en tysk uniformeret Herre og en civil dansktalende Mand, som man mener hedder Weber. De forlangte at faa aabnet Inspektør Brask-Thomsens Skrivebordsskuffe uden dog at nævne noget om Hensigten. Skuffen blev efter nogen Forhandling aabnet, men til-


347

syneladende fandtes intet af Interesse. I Torsdags kom der 3 Mand fra de tyske Myndigheder og henvendte sig til Brandinspektør Amnitzbøll, til hvem de fortalte, at man havde modtaget en anonym Skrivelse, hvori der fortaltes, at Hr. Brask-Thomsen var i Besiddelse af en Fortegnelse over Politiets Benzindepoter, som tilsammen omfatter ca. 400.000 Liter. Da denne Fortegnelse var Brandvæsenets Ejendom og Hr. Amnitzbøll stilledes over for stærke Trusler, blev Fortegnelsen udleveret. Tyskerne sagde dog, at Brandvæsenet godt kunde forsyne sig af Beholdningen. Man vilde kun sikre sig, at Sabotører o. lign. ikke fjerner Benzinen.

"Illegalt" Lager beslaglagt. Tyskerne har i De Gamles By beslaglagt et saakaldt illegalt Lager bestaaende af ca. 50 Senge med Tilbehør. Effekterne var lagt ind den 11. Oktober. Beslaglæggelsen er sket i Forbindelse med Forvalter Bunch Christensens Arrestation. Som tidligere meddelt hævder man fra tysk Side, at et Lazaret for saarede i illegalt Arbejde har været under Etablering, og man mener, at Lageret fra De Gamles By skulde bruges hertil.

Razziaen efter "Forbrydere". Som ganske kort berørt i Udsendelsen i Gaar blev der foretaget en ny Razzia, som ifølge Morgenbladene i Dag omfattede "Forbrydere". Der har været Razzia paa Nørrebro, i Adelgade-Borgergade-Kvarteret og paa Christianshavn.

Taget 17 tomme Tønder. Direktør René Larsen, De Danske Oliemøller og Sæbefabrikker, meddelte i Torsdags Københavns Kommunes Vagtværn, at 6 pistolbevæbnede Mænd om Morgenen var trængt ind paa Fabrikken. De kørte bort med 17 tomme Tønder, der hver kan tage 200 Liter, og som, efter hvad der blev opgivet, skulde bruges til Opbevaring af Benzin.

Fjernet Personalekartotek. Revolverbevæbnede Mænd hentede Torsdag Eftermiddag Varedirektoratets Personalekartotek.

Razzia. Natten til i Dag blev der foretaget Razzia i Ejendommen Scharlingsvej 13, hvor det tyske Politi søgte en ung Mand, der skulde bo i Lejligheden paa 3. Sal. Der blev ikke lukket op, hvorefter Døren sprængtes. Ingen blev truffet hjemme.

Anholdelser. Ingeniør Rosbæk og Assistent Marcussen, Københavns Telefon-Aktieselskab, er blevet anholdt.

Undersøgelse af Kioskbreve. Det tyske Politi hentede for nogle Dage siden alle de Breve og Pakker, som var indleveret i Telefonkiosken paa Sølvtorvet. Materialet er nu leveret tilbage, men samtlige Breve har været undersøgt.


348

LB-Mandskabet. Som meddelt i Gaar følte Brandvæsenets CB-Mandskab, eller som det nu kaldes LB, sig truet og forlod Tjenesten. Efter hvad Brandchef Vinding oplyser i Dag til Morgen, er de nu vendt tilbage igen.

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Vagtdøgn 74 Ambulanceudrykninger, deraf en til Shellhuset, hvor en Mand ved Navn Andersen, boende Holmestien 13, var skudt i Maven.

Københavns Vagtværn har intet at berette udover, hvad der fremgaar af Dagspressen.

Frederiksberg Brandvæsen og Vagtværn har ikke haft noget særligt. Paa Brandstationen forlod 13 af Natholdets 20 CB-Mænd deres Post ved Midnatstid, medens 7 blev tilbage. Afløsningsholdet Fredag Morgen kom og optog sine Funktioner.

Gentofte Brandvæsen og Vagtværn. Intet at berette.

Jernbanesabotage. Natten til Torsdag mellem Kl. 1,05 og 3,25 er der sket Sprængninger paa Strækningen Aarhus-Hasselager, paa det højre Spor 4 Sprængninger og paa venstre Spor en Sprængning. Det tyske Jernbanepersonale har fjernet 9 ueksploderede Bomber.

Mellem Kl. 22 og 24 Onsdag var Toggangen indstillet mellem Tønder og Visby samt Tønder og Jejsing, formodentlig paa Grund af Sabotage.

Ifølge Meddelelse fra Togkontoret fandt der Torsdag Kl. 23,05 en Sprængning Sted mellem Skanderborg og Hylke. Skinnerne ubeskadiget, men en stor Del Ballast er sprængt væk. Strækningen befares som enkeltsporet.

Kl. 23,10 fandt der Sprængninger Sted paa samme Plads som Døgnet før mellem Aarhus og Hasselager. Der var to Sprængninger i hvert Spor. Trafikken kunde genoptages paa det ene Spor Kl. 5,50.

Paa Grund af formodet Sabotage var Toggangen indstillet fra Kl. 23,05 til ca. 1 Time efter Midnat paa Strækningerne Hasselager-Herning, Herning-Stilling, Stilling-Skanderborg.

Beslaglæggelse. Københavns Magistrat har faaet Meddelelse om, at Ejendommen Frederiksgade 5 er blevet beslaglagt af den tyske Værnemagt.

Provinsen.

Nakskov: Et Hold Sabotører trængte i Onsdags ind paa Nakskov Skibsværft efter i Forvejen at have skaaret Telefonledningerne over. Sabotagevagterne blev tvunget ind i Vagtlokalet, hvor de blev holdt op, medens andre Sabotører anbragte Bomber i en stor Nybygning, der var ved at blive gjort sejlklar. Skibets Hovedmaskineri blev ødelagt.


349

Aarhus: Torsdag Eftermiddag eksploderede 2 Bomber paa Havnevæsenets Bedding i Sydhavnen. Maskinhuset styrtede sammen, men ingen Mennesker kom til Skade.

Lemvig: Paa Entreprenørfirmaet Jørgen Brandts Kontor i Bøvlingebjerg røvede 2 revolverbevæbnede Mænd Torsdag Eftermiddag 60-70.000 Kr. Røverne ankom i en Hyrebil fra Holstebro og kørte tilbage, uden at Vognmanden anede noget om, at han havde kørt for et Par Røvere.

 

Lørdag den 28. Oktober 1944.

Episode paa Vesterbrogade. Fredag Aften blev den tyske Marineingeniør K. Glocker skudt paa Hjørnet af Vesterbrogade og Bernstorffsgade. Han døde umiddelbart efter. Samtidig fik en endnu ikke identificeret Dansker et Skud i Underlivet og blev i haardt medtaget Tilstand via Shellhuset ført til Lazarettet paa Nyelandsvej. Ved samme Lejlighed fik en ung Dame Frk. Petersen, Nattergalevej 9, et Strejfskud og maatte føres til Kommunehospitalet.

Selvmord. Da det tyske Politi i Fredags under Eftersøgning af Klædetyve kørte paa Øragervej i Hvidovre, blev en ung Mand Mogens Hansen, Øragervej 11, nervøs og affyrede nogle Revolverskud mod Tyskerne, som besvarede Ilden og saarede den unge Mand, der flygtede ned i Kælderen, hvor han skød sig en Kugle gennem Hovedet.

Det parterede Kvindelig. Resterne af det parterede Kvindelig er nu fundet. Fredag Aften fandt nogle Vagtmænd Ben og Arme samt Bryst i Vandet ved Rysensteens Badeanstalt. Den parterede Kvinde menes at være Frk. Inger Juel, Bellmannsgade.

Røveri. Der foreligger i hvert Fald 2 Tilfælde, hvor revolverbevæbnede Røvere er trængt ind i Lejligheder under Foregivende af at være tysk Sikkerhedspoliti. Det ene Tilfælde indtraf Torsdag Aften i Gentofte, hvor der sent om Aftenen blev ringet paa hos Rentier Otto Andersen, Carl Baggers Allé 23. Den Logerende, cand. jur. Kai Borsing, Indenrigsministeriet, spurgte, hvem der ringede paa. Der blev da svaret: "Det er det tyske Sikkerhedspoliti Gestapo, luk straks op". 4 revolverbevæbnede Mænd trængte saa ind og meddelte, at man i Dagmarhus havde modtaget et Brev, hvori der stod, at der blev opbevaret Vaaben i Ejendommen. De 4 Herrer startede med at kropsvisitere Hr. Borsing. Det eneste, der interesserede dem, og som de tog, var Indholdet af hans Tegnebog. De anmodede saa om at komme til at tale med Rentier Andersen, som var gaaet i Seng; Over for Rentieren gentog de paany Forklaringen om det formodede Vaabenoplag. De forlangte udleveret Nøglerne til Skrivebordet,


350

hvad de ogsaa fik. Efter at have taget, hvad der var i Huset af Sølvtøj og Penge samt en Del Dækketøj, forsvandt de.

Den følgende Aften fik en ældre velhavende Enke i Frederiksborggade Besøg af to unge Mænd, der truede med Revolvere, idet de sagde, at de kom fra Shellhuset og var ude efter en Mand, der skulde bo hos hende. De gennemsøgte Huset og tvang den gamle Dame til at lukke sit Pengeskab op, hvorefter de stjal alle hendes Smykker, Guldetuier til flere Tusinde Kroner o. s. v., hvorimod de lod Sølvtøj og rede Penge ligge. Endvidere medtog de den gamle Dames Nøgler. Da de forsvandt, sagde de, at hun kunde henvende sig paa Shellhuset, men hun vilde sikkert ikke faa noget ud af det, da hun jo havde hamstret.

Razzia. Fredag Eftermiddag blev der foretaget en Razzia i Dannebrogsgade. Gaden blev spærret af, medens Opgangene gennemsøgtes. Razziaens Hensigt kendes ikke.

Hold up. 4 Mænd, 2 med Revolvere og 2 med Maskinpistol, trængte Fredag Aften ind i Radioforretningen Istedgade 29, som iøvrigt tidligere har været ude for Ødelæggelse. Personalet blev gennet ind i Bagbutikken. Der fjernedes nogle Radioapparater. Vagtværnet blev underrettet og fik anholdt 2 af Gerningsmændene, medens de øvrige menes at være kørt bort i Automobil.

Saaret ved Shellhuset. Om den unge Mand Andersen, Holmestien 13, som Fredag Formiddag saaredes ved Shellhuset, kan nu yderligere oplyses, at han søgte en Samtale med det tyske Politi i Haab om at faa sin anholdte Fader frigivet. Da han naaede hen til Afspærringen foran Shellhuset, var der Sammenstimlen, hvilket efter Opslag paa nogle Skilte er forbudt. Vagten affyrede nogle Skud, hvoraf 1 ramte Andersen i Maven. Han blev indlagt paa Kommunehospitalet.

Nye Arrestationer. Fra Vejle meddeles, at det tyske Sikkerhedspoliti har arresteret Planteskolebestyrer Palle Lund og dennes Hustru Inger Margrethe Lund, Konduktør Villy Skovgaard Steffensen, Skovvang, samt Gaardbestyrer Henning Friis-Hansen og Gartner Emanuel Iversen. De to sidstnævnte skal være sigtet for Opbevaring af Ammunition.

Tidlig Fredag Morgen blev der foretaget en Række Arrestationer paa Sønderborgegnen. Blandt de arresterede er en Del af Hovedbestyrelsen for Sønderborg Amts Idrætsforeninger, Lærer Bennedsen, Augustenborg, Postassistent Larsen, Augustenborg, Bestyrer Krogh, Egen Forsamlingshus, Gaardejer H. H. Witzke, Solbjerggaard, Gaardejer Jørgen, Mathiesen fra Ertebjerg, Mejerist Houberg, Tandslet, Løjtnant Dyre, Sønderborg. Endvidere var man ude efter Kaptajn Schack, Sønderborg, og Gaardejer Jørgen Gudemoos, Hundslev, der imidlertid ikke var hjemme. Man har


351

Indtryk af, at denne Aktion er en Udløber af den Razzia, der blev foretaget her paa Egnen for en Maanedstid siden, i hvilken bl. a. Pastor Madsen, Sønderborg, Læge Gregers Jensen, Augustenborg, og Formanden for Sønderborg Amts Idrætsforeninger, Lærer Carl Petesen [i. e. Petersen], Hoholt, blev arresteret og ført til Frøslev.

Mystisk Husundersøgelse. Fredag Aften blev der ringet til en Nabo af Ingeniør A. Waltenstrøm, Pindehavevej [Pennehavevej] 3, Rungsted, og meddelt, at der sad en ung Kvinde kneblet og bundet i Ingeniørens Ejendom. Vagtværnet blev alarmeret og fandt Husassistenten Grethe Rasmussen bundet og ved Siden af hende laa en bevidstløs Hund. Frk. Rasmussen fortalte, at der ved 11-Tiden var kommet 3 Mænd, hvoraf den ene havde Maskinpistol. Da Hunden forsøgte at bide dem, blev den slaaet i Hovedet med Pistolen. De 3 Mænd spurgte efter Waltenstrøms Vaaben, men da den unge Dame ikke kendte noget hertil, gennemsøgte de Huset tilsyneladende uden Resultat, saa gik de igen efter at have bundet Frk. Rasmussen. Waltenstrøm er ansat paa Dagmarhus.

Gentofte Vagtværn, som iøvrigt havde 8 Udrykninger sidste Døgn, blev Fredag Aften kaldt til Snerlevej 46, hvor Alarmsystemet var sat ud af Funktion og 9 Ruder slaaet ud. Huset tilhører en Mand ved Navn F. Køhler, der er i tysk Militærtjeneste, og hvis Kone for Tiden er i tysk Arbejdstjeneste. Der var ingen Mennesker, og Ruderne er tildækket.

Frederiksberg Vagtværn har intet at meddele.

Københavns Vagtværn intet udover det allerede omtalte.

Københavns Brandvæsen har haft 66 Ambulanceudrykninger, ingen særlige udover de ovenfor anførte.

Provinsen.

Helsingør: Oberst H. E. Christensen, Lundegade 17, ringede Torsdag Aften til det kommunale Vagtværn og meddelte at have Besøg af nogle Mænd, som angav at være fra det tyske Politi. Han bad Vagtværnet søge konstateret, om dette var rigtigt. Vagtværnet kom og konstaterede, at de paagældende tilhørte det tyske Politi, hvorefter Værnet trak sig tilbage. Der blev intet foretaget i Forbindelse med Husundersøgelsen. Iøvrigt har Tyskerne anholdt Arbejdsmand Ejnar Poulsen, Steenwinkelsvej 6. Han var ansat paa Gummifabrikken "Tretorn".

Aarhus: I Værkstedsbygningen Østergade 23 eksploderede Natten til Lørdag 6 Bomber. 3 revolverbevæbnede Mænd havde i Forvejen tvunget Arbejderne bort. Foruden Bygningen ødelagdes en halv Snes Biler. Skaden er anslaaet til ca. 100.000 Kr. Værkstedet, hvor der udføres Reparationer af Automobiler, tilhørte Hr. Richard Sørensen, Aarhus.


352

Odense: Torsdag Aften blev der ringet til Odense Teater, at der var udlagt Bomber i Bygningen. Der blev ikke fundet noget, men Fredag Formiddag foretog Brandkorpset en ny Undersøgelse af hele Teatret og fandt i Orkestergraven en ueksploderet Luftværnsgranat, hvortil der var fastgjort nogle Ledninger. En sagkyndig erklærer, at Granaten kunde bringes til Eksplosion, hvis der blev slaaet paa den. Den aflyste Forestilling var arrangeret af Foreningen "Norden".

Røver fanget paa Belysningsvæsenets Kontor. For nogle Dage siden var Belysningsvæsenet ude for et hold up, hvorunder et Par revolverbevæbnede Mænd tilegnede sig ca. 200 Brændselsrationeringsmærker. I Dag lidt før Kl. 11 indfandt 4 Mænd sig igen paa Belysningsvæsenets Kontor for paany at røve Brændselsrationeringsmærker. En ganske ung Assistent sprang ind paa den ene af Røverne, kværkede ham og drejede Armen rundt paa ham, da han forsøgte at gøre Brug af en Revolver. De 3 andre Røvere flygtede, medens den fangne blev holdt fast. Han havde et halvt Hundrede Brændselsrationeringsmærker paa sig og et Legitimationskort, som han selv fortalte var falskt. Røveren blev afleveret til Københavns Vagtværn. Nærmere Undersøgelse foretages.

 

Mandag den 30. Oktober 1944.

Lørdag Aften blev der rekvireret 3 Ambulancer fra Brandvæsenet til Istedgade-Kvarteret, hvor 3 Mennesker var blevet saaret under en tysk Razzia. Bud Gyldenkrone Matzen, Vesterbrogade 81, var ramt af 2 Kugler i Maven og havde flere Skudsaar i Benene. Kedelpasser Oskar Petersen, Straussgade 80, var ramt i Underlivet, og Arbejdsmand Kannof, hvis Bopæl ikke kendes, var saaret i Brystet. De 2 sidstnævnte førtes til Lazarettet paa Nyelandsvej, men overførtes senere til Kommunehospitalet. De 3 Mennesker var alle blevet saaret paa Gaden.

Tysk Officer saaret. En tysk Oberleutnant blev Lørdag Formiddag saaret, da han kom gaaende uden for Rudolph Berghs Hospital. Han ramtes i Laaret og blev bragt til Lazarettet paa Nyelandsvej.

Visitationer i Sporvognene. Det tyske Politi foretog Søndag Kl. 14 til Kl. 17,30 Visitationer paa Sporvognene paa følgende Steder: Frederikssundsvej, Borups Allé, Jagtvejen, Rantzausgade, Tagensvej, Nørrebros Remise, Griffenfeldtsgade, Langebro, Markmandsgade, Artillerivej, Englandsvej, Christianshavns Torv og Istedgade. Visitationerne foregik enten paa den Maade, at Passagererne blev beordret ud af Vognene, hvorefter disse kørte videre, eller ogsaa visiteredes Passagererne inde i Vognene. Det var navnlig Mændene, man undersøgte, mens man gik mere lemfældigt frem overfor Damerne, idet man nøjedes med at undersøge deres Tasker. Enkelte Mænd blev holdt tilbage, af hvilke Grunde vides ikke.


353

Visitation paa Hovedbanegaarden. Kl. 19,15-19,45 Søndag Aften lukkedes Hovedbanegaarden for udgaaende Passanter, idet ingen maatte forlade Banegaarden, før de var undersøgt, derimod spærrede man ikke Adgangen til Banegaarden udefra. Disse Undersøgelser synes at være af samme almindelige Karakter som Sporvognsvisiteringerne.

Skudt ned under Jazzkoncert. I Restaurationen "Ølandshus"s Selskabslokaler paa Amagerbrogade blev tre unge Mennesker ved 23-Tiden Lørdag Aften skudt ned under en Jazzkoncert. Falcks Redningskorps hentede den 18-aarige Otto Svend August Rasmussen, Nørresøgade 13, der var dræbt af flere Skud og den 18-aarige Frank Herkild, Peter Hjortsvej 14, der ligeledes var dræbt. Begge førtes til Retsmedicinsk Institut. Endvidere blev Laurids Hansen, Stubmølle Allé 66, ført til Sundby Hospital med et Skudsaar i det ene Ben. De nærmere Omstændigheder ved Begivenheden er uklare.

Røveren fra Belysningsvæsenet flygtet. Det i Lørdags omtalte Røveriforsøg over for Belysningsvæsenets Udleveringskontor for Brændselsrationeringsmærker udviklede sig videre paa følgende Maade: Samtidig med at Vagtværnet blev tilkaldt for at afhente den fangede Røver, havde en tilfældig Tilskuer alarmeret det tyske Politi. Men Vagtværnet kom først og tog Manden med ind til Hovedstationen. Lidt senere kom 2 uniformerede Tyskere og forlangte at se den anholdtes Legitimationskort og ønskede desuden opgivet Navnet paa den Vagtleder, som havde foretaget Anholdelsen. Da dette var efterkommet, trak det tyske Politi sig tilbage. Under den fangnes Transport til Vestre Fængsel lykkedes det ham at slippe bort, da man passerede Halmtorvet. Han fik Døren til Bilen lukket op og forsvandt i Retning af Hovedbanegaarden. Siden har ingen set noget til ham.

Tysk Henvendelse til Vagtværnet. Lørdag Eftermiddag ringede Fru Else Brolykke, Frederikssundsvej 23, til KKV og fortalte, at hun og hendes Bror var blevet overfaldet af to Røvere, som var forsvundet med en Kuffert, indeholdende Cigaretter. Det lykkedes senere Vagtværn et at finde den ene af Røverne paa Gasværksvej; han havde tidligere haft en Revolver, men hævdede nu, at han havde mistet den. Umiddelbart efter at Manden var bragt til Hovedstationen ringede det tyske Sikkerhedspoliti fra Politigaarden og meddelte Overvagtmesteren, at man havde faaet Vidende om, "at Vagtværnet havde taget en Mand, der havde forsøgt Røveri i en Cigarforretning, Gasværksvej 13", de ønskede at tale med den Anholdte, og anmodede om, at han blev holdt tilbage, til de kom. Manden var imidlertid straks blevet kørt til Vestre Fængsel. Fra det tyske Politi indfandt der sig to temmelig daarligt klædte Personer, hvoraf den yngste var Dansk, mens den lidt ældre var tysktalende. De


354

interesserede sig navnlig for at faa konstateret, om den Anholdte havde haft Vaaben paa sig.

Trusel over for Vagtværnet. Lørdag Eftermiddag henvendte en ung Mand sig paa Vagtværnets Hovedstation og spurgte, om man havde anholdt Fætteren, Frisør Helge Keil, Slagelsegade 16. Vagtværnet svarede, at den paagældende var anholdt for Tyveri og Overfald, men senere ført til Vestre Fængsel. Forespørgeren erklærede herefter, at han kom fra Shellhuset og ikke vilde finde sig i, at man arresterede Fætteren, der var udstyret med Pistol og tysk Legitimation. Vagtværnet henviste Manden til Udenrigsministeriet, hvortil han erklærede, at de danske Myndigheder var nogle Svin, som han ikke vilde tale med. Efter endnu nogle temmelig stærke Bemærkninger fjernede han sig efter at have vist det vagthavende Personale en Revolver.

Fundet saaret. Lørdag Aften ved 23-Tiden blev en saaret Mand fundet uden for Nationaltidendes Bygning, Ved Stranden 18. Han var ramt af et Strejfskud i Tindingen og kunde ikke give nogen Forklaring paa det skete. Falck blev tilkaldt, og den saarede kørtes paa Hospitalet.

Jalousidrama? Søndag Aften kaldtes Ambulancen til Koldinggade 12, hvor man fandt en Fru Carina Nielsen saaret ved Skud i Arme og Ben. En tilstedeværende tysktalende Mand havde faaet et Strejfskud i Maven. Senere paa Aftenen fandtes ved Serridslevvej bag Husarkasernen Vagtmand Theodor Nielsen, Mimersgade 10, liggende dræbt ved Skud gennem Hovedet. Hr. Nielsen er skilt fra ovennævnte Fru Nielsen. De nærmere Omstændigheder er ganske uklare; man mener, at Nielsen har skudt sig selv, men der er nogen Mystik om Skydevaabenet, som man ikke synes at have fundet.

Selvmord. Kaptajn Adolf Duhn, Amager Boulevard 128 A, har i Lørdags berøvet sig Livet ved Gas. Han blev fundet død i sin Lejlighed.

Ført til Frøslev. Det Danske Luftfartsselskabs Stationsleder i Kastrup Viggo Bache har siddet fængslet siden den 19. September, fordi intet Mandskab var til Stede ved den ordinære Berlinmaskines Ankomst den paagældende Dag. Alle havde forladt Arbejdet paa Grund af Politiaktionen. Han er nu overført til Frøslevlejren.

Revisor, Løjtnant Erik Knuthsen, der er Medlem af Repræsentantskabet for Løjtnant- og Kornetforeningen, og Assurandør Preben Petersen, Søn af den fhv. Departementschef i Statsministeriet, er ligeledes ført til Frøslev.

Eksplosion i Radioforretningen. Efter Eksplosionen i Forretningen Stjerne-Radio, Istedgade 31 - omtalt i Morgenbladene - fandt Brandvæsenet i Ruinerne Resterne af en eksploderet tysk Granat.


355

"Hold up" i 2 Biografer. Søndag Aften ved 19-Tiden blev Kasserersken ved Windsor Biograf paa Peter Bangsvej "holdt op" og frastjaalet ca. 200 Kr., og Kl. 20,25 blev Kassereren ved Fasanbiografen, Nordre Fasanvej, holdt op. Udbyttet var der 1.000 Kr. For kort Tid siden blev Biografens Inspektør holdt op, da han var paa Vej til Bankens Døgnbox med Penge.

Ligfund. I 10-Meter-Bassinet, Frihavnen, blev i Søndags fundet Liget af en ca. 35-aarig Mand. Han er endnu ikke identificeret.

Jernbanesabotage. Lørdag Aften eksploderede nogle Bomber i et Par Sporskifter paa Rangerterrænet paa Skanderborg Station. Sporskifterne blev sprængt i Stumper og Stykker. Al Rangering maatte om Natten foregaa under meget vanskelige Forhold ved Haandskiftning. Hovedsporene blev ikke berørt af Sprængningen, men da Rangeringen var saa vanskelig, blev der alligevel foraarsaget store Forsinkelser i Trafiken. Sprængningerne var meget voldsomme, og i flere af Haverne og paa Gaderne i Sølyst-Kvarteret har man fundet store Stykker Jernbaneskinner og andre Sprængstykker.

Lørdag Aften eksploderede ligeledes et Par Bomber ud for Lokomotivremisen paa Baneterrænet i Aarhus. Nogle Sporskifter blev ødelagt, men i Løbet af et Par Timer lykkedes det at faa Skaden udbedret.

Søndag Eftermiddag blev et dansk Tog beskudt ved Østerild i Thisted Amt. Maskinen og nogle af de første Vogne blev gennemhullet, men der kom ingen Mennesker til Skade.

Togkontoret oplyser Mandag Morgen, at der har været en Eksplosion i en tysk Maskine, som stod i Maskindepotet i Aarhus. Paa Guldager Station har der været 2 Sprængninger i Indgangssporskifterne og endvidere et Par Sprængninger i Ballasten mellem Varde og Varde Vest.

Provinsen.

Kalundborg: Undtagelsestilstanden, som indførtes den 16. Oktober, er nu hævet. I Meddelelsen herom fra den tyske Værnemagt hedder det: Alle Rygter henholdsvis Meddelelserne i den engelske Radio om, at de saarede tyske Feldwebler skulde have afgivet Varselskud, er urigtige. Ved Undersøgelse af Feldweblernes Skydevaaben har det vist sig, at der ikke har været afgivet noget Skud med dem. Det er blevet fastslaaet, at ca. 5-10 mandlige Personer har været vidende om det planlagte morderiske Overfald. Det fremgaar heraf, at en Del af Befolkningen ikke staar paa Rettens Side, men føler sig solidarisk med dem, der er ansvarlige for Overfaldet. For Fremtiden vil de tyske Myndigheder rette sig efter disse Forhold.

Odense: Der har været Telefonbomber mod Teknisk Skole og mod Paladsteatret. Ingen af Stederne fandtes noget mistænkeligt.


356

Helsingør: Det tyske Sikkerhedspoliti har arresteret 2 Medlemmer af Helsingør Byraad. De paagældende, Anker Hansen og Rich. Larsen, er valgt af det uafhængige Arbejderpartis Liste.

Hundested: Fredag Morgen fandt der et Bombeattentat Sted paa Pensionatet "Skansegaard", som for Tiden er taget i Brug af Værnemagten. Attentatet mislykkedes, men det gav Anledning til en omfattende Razzia. En Tjenestekarl, Peter Petersen, Dyssekildegaard, fik et Skud i Maven.

Aarhus: Den i Radioen omtalte Brand i Lufttørringsvaskeriet, Enebærvej, menes at være paasat. Vaskeriet arbejder næsten udelukkende for den tyske Marine, og Ilden havde beskadiget et stort Lager af Marinens Drejls- og Undertøj.

 

Tirsdag den 31. Oktober 1944.

Gaderazziaerne. Gaderazziaerne er i de sidste Døgn fortsat. Mandag Aften var der saaledes Razzia ved B.T.s Hjørne ned til Kattesundet og paa Vesterbrogade mellem Stenosgade og Sct. Jørgens Allé. Begge Steder blev der trukket Skyttekæder tværs over Gaden og under Raabet "Alle zurück" rykkede de frem mod hinanden. Der fangedes ca. 100 Fodgængere, som i Passagen ved Vesterbros Teater blev undersøgt for Vaaben, ligesom de maatte vise Identitetskortet frem. Ved Undersøgelsen af Kortene sammenlignede Tyskerne med Lister paa adskillige maskinskrevne Ark, antagelig over efterlyste Personer. Det var iøvrigt vanskeligt at slippe ud efter Visitationen, da Soldaterne ikke kunde kende Forskel paa undersøgte og ikke-undersøgte. Under Aktionen var Sporvognstrafikken standset. Undersøgelsen efter Vaaben var meget omhyggelig, idet alle Lommer blev tømt. Der blev holdt en Del Mennesker tilbage; hvad der er sket med dem, vides ikke. Iøvrigt blev der foretaget Sporvognsrazzia i Store Kongensgade ved 23-Tiden.

Episode paa Bar. Mandag Aften opstod et større Slagsmaal paa "Rio" Bar, Frederikssundsvej 22. Slagter Christensen, Lundtoftegade 20, blev herunder skudt gennem Halsen. Københavns Vagtværn blev tilkaldt, men ved Ankomsten havde Deltagerne i Slagsmaalet trukket sig tilbage. I Mellemtiden var der fundet en Revolver med 9 skarpe Skud i Magasinet. Den blev afleveret til Vestre Fængsel, men umiddelbart herefter krævede Tyskerne den udleveret. De nærmere Enkeltheder vedrørende Optrinet er iøvrigt ret uklare.

Hold up paa Teknisk Skole. Paa Teknisk Skole, Hartmannsvej 24, Hellerup, indfandt Mandag Aften sig nogle revolverbevæbnede Mænd. De tog en Skrivemaskine, men da de var ved at trække sig tilbage, mødte de den intetanende Ingeniør Knud Gunnar Tisted Kjær, Svej-


357

gaardsvej 6. Revolvermændene, som var maskerede, blev øjensynlig nervøse og affyrede et Skud mod Ingeniøren, som blev lettere saaret i venstre Overarm.

Voldshandlinger. Søndag Aften blev Pølsemand V. G. Sørensen, som har Stade paa Hjørnet af Tuborgvej og Strandvejen, holdt op af 2 unge Mænd, til hvem han maatte aflevere sine Penge, ca. 60 Kr.

Mandag Formiddag røvede nogle ligeledes revolverbevæbnede Mænd ca. 1200 Kr. fra Kassen i Restaurant "Olgasborg", hvis Indehaver er Restauratør J. C. Hansen.

Mandag Aften blev en midaldrende Herre holdt op af 3 Mandspersoner ud for Vodroffsvej 17. De forlangte hans Tegnebog udleveret, men den overfaldne satte sig til Modværge og forsvarede sig med sit Nøgleknippe. Det lykkedes ham at slippe bort fra Røverne.

Mandag Aften blev Bogholderske Ella Lohmann overfaldet paa Trappegangen til sin Lejlighed, Gl. Kongevej 103. Hun fik et kraftigt Slag i Hovedet med en Knippel, men kunde dog raabe om Hjælp, og Voldsmanden forsvandt saa omgaaende. Fruen maatte indlægges paa Frederiksberg Hospital.

Eksplosionen i "Stjerne Radio". I Tilslutning til Eksplosionen i "Stjerne Radio", Istedgade 31, gives nu yderligere følgende Oplysninger fra Vagtværnet: Fredag Middag kaldtes KKV til Istedgade, hvor man traf en ophidset Menneskemængde ansamlet. I en Opgang til Gasværksvej 15 paatraf man to Personer, som legitimerede sig med tysk Ausweis. Af Hensyn til deres Sikkerhed tog man dem med i Udrykningsvognen. Ved Bortkørslen med de to Mænd var Folk meget ophidsede og forsøgte at vælte Udrykningsvognen.

De to Mænd havde i Forvejen været inde i Stjerneradio og forespurgt, hvad Butikens Vinduesudstilling forestillede. Radioforhandler Nielsen havde sagt, at den ikke forestillede noget bestemt, men de havde derefter ødelagt Udstillingen. - Eksplosionen skete næste Aften.

Endnu et "hold up". Mandag Aften blev Antikvarboghandler Christian Hansen holdt op af nogle bevæbnede Mænd. Det skete i hans Forretning H. C. Ørsteds Vej 40. Røverne tog ca. 200 Kr., som udgjorde Kassebeholdningen.

Eksplosion. Sent i Lørdags Aftes fandt 2 Eksplosioner Sted paa Sortedamsdosseringen [i. e. Sortedam Dossering]. Der observeredes to tyske Biler paa Stedet, men øvrige Oplysninger savnes.

Ligfundet i Frihavnen. Som tidligere omtalt er der i 10-Meter-Bassinet i Frihavnen fundet en død Mand paa ca. 35 Aar. Det oplyses nu, at han havde et tysk Ausweis paa sig.


358

Skinnesprængning. Togkontoret oplyser, at der Natten til i Dag manglede ca. 1/2 m Skinne paa Banelinien mellem Vordingborg og Klarskov. Der har formentlig fundet en Sprængning Sted. Skaden blev udbedret, og den har ikke givet Anledning til nogen Ulykke.

Natten mellem den 30. og 31. Oktober er der sket 8 Sprængninger i Sporskiftet paa Fylke Station ved Horsens. Det bliver nødvendigt at udveksle 3 Sporskifter. - Paa Grund af formodet Sabotage har Trafikken været indstillet paa Strækningen Brabrand-Mundelstrup, men er atter genoptaget.

Arrestationer. Paa Tønder Seminarium har det tyske Politi den 26. Oktober arresteret følgende Seminarieelever: Chr. Lund, Carstensgade 15, Helge Møller Christensen, Leosallé 50, Poul Larsen, Nørregade 30 A, Anton Andresen, Horupsgade 1, Hans Krüger Sandal, Carstensgade 5, samt Postassistent Richard Christensen, Horupsgade 21. En Maskinpistol med tilhørende Ammunition menes samtidig at være fundet paa Seminariets Loft og noget Sprængstof i Seminariets Tørvebeholdning.

I Aabenraa-Sønderborg Amt er arresteret: Arbejdsmand Chr. Kramer, Vesterbæk, Bov Sogn, Husmand Peter Hell, Lambjerg, Hørup Sogn, og Gaardejer Jørgen Larsen, Almstrup, Uge Sogn. Hos sidstnævnte blev der foretaget en indgaaende Husundersøgelse, der angaves at gælde Vaaben; der blev dog intet fundet.

Fra Agerskov Kommune i Haderslev Amt indberettes, at følgende er blevet arresteret: Lærerne Paul Sminge og Hans P. G. Flintholm Hansen ved Rangstrup Skole, samt Formand Svend Thorkild Hansen. De sidder, saavidt det er Sogneraadet bekendt, i Aabenraa.

I Helsingør er yderligere arresteret Oberst Holger Emil Christensen og Distriktsingeniør ved Vandbygningsvæsenet Aage Lund Hvalhof. Desuden skal der være anholdt 2 Reservebetjente paa Strødam ved Hillerød, og i Esbønderup Købmand Richard Emanuel Andersen, dennes Lærling samt cand. jur. Johan Fr. Gotschalck. Købmanden og Lærlingen blev dog løsladt i Lørdags.

Under en illegal Vaabentransport blev Sæbefabrikant Hansen, Sønderstrup ved Tølløse, arresteret af Tyskerne, der nu eftersøger Fabrikantens Svoger, en Mand ved Navn Dilling.

Ved en Razzia i Taastrup forleden blev han eftersøgt, men ikke fundet.

I Nordsjælland blev der navnlig i Dagene fra den 6. til den 10. Oktober foretaget mange Arrestationer. Blandt de arresterede i Rungsted og Hørsholm er fra denne Periode: Malersvend Ejner August Hansen, Sdr. Strandvej 14, Fisker Børge Jensen, Rungstedvej 27, Peter Igel, Rungstedvej 4, Tjener Gunnar Igel, Rungstedvej 4, Chauffør Helge Juhl


359

Jensen, Rungstedvej 6, Malerlærling Asger Juhl Jensen, Rungstedvej 6, Vægter Sofus Andersen, Hørsholmvej 57, Cigarhandler Svend Erik Kjeldsen, Olgasvej 5, Kontorassistent Poul Rønne, Vallerødgade 7, Grosserer P. M. Daell, Kokkedal, Murer Børge Christiansen, Hørsholmvej 10, Fotograf Max Larsen, Bolbrovej 40 A, Ole Larsen, Rungstedvej 25, Arkitekt March-Nielsen, Bolbrovej 4, Preben Bendsen, Gl. Vallerødvej 40 (løsladt igen), Kommis Jens Oluf Jensen, Rungstedvej 6, Købmandskarl Holger Bochardt Johansen, Rungstedvej 6.

I Holbæk arresteredes Søndag Aften: Ingeniør Egidiussen, der er ansat paa A/S Hotaco.

Provinsen.

Holbæk: Søndag Aften omringede det tyske Sikkerhedspoliti Ejendommen Taastrup Nr. 29 ved Holbæk, som beboes af 3 Familier. Der opstod ifølge Indberetning til Udenrigsministeriet Ildkamp mellem en af Beboerne, den 25-aarige Støberiarbejder, Hans Chr. Mortensen og Tyskerne. Herunder ramtes Mortensen af et Skud i Overkæben. Han løb ind til sin Nabo, Arbejdsmand Laurids Jacobsen, men Tyskerne forfulgte ham, og han blev ramt af flere Projektiler. Han havde dog Kræfter til at slæbe sig tilbage til sin egen Lejlighed, hvor han døde ved Siden af Vuggen med sit 8 Maaneder gamle Barn. Hans Hustru overværede Begivenheden. Laurids Jacobsen blev under Kampen tilføjet et Slag med en Geværkolbe i Hovedet, men blev kun lettere saaret. Det tyske Politi førte Liget af Hans Chr. Mortensen med sig.

Slagelse: I Slotsbjergby, et Stykke udenfor Slagelse, fandt der Lørdag Aften ved 20-Tiden et Røveri Sted, idet to ukendte Mænd trængte ind hos Brugsforeningsuddeler Larsen og med Revolver i Haand tvang ham til at udlevere 1300 Kr. Uddeleren havde lige spist til Aften og sad alene i Stuen sammen med sin Hustru, da det ringede paa Hoveddøren til Privatlejligheden. Udenfor i Mørket stod to Mænd med hævede Revolvere. Den ene af dem krævede Penge, medens den anden under hele Episoden forholdt sig tavs. Da Larsen ikke omgaaende reagerede, udviste de begge en yderst truende Holdning, og Larsen maatte udlevere sin Tegnebog, der indeholdt 1300 Kr. og nogle Checks. Røverne tog de 1300 Kr. og forsvandt. Slagelse Vagtværn blev straks alarmeret og foretog en indgaaende Eftersøgning, men uden Resultat.

Man sporede dem til et Hotel i Byen, men da de foreviste deres Legitimation, viste det sig, at de tilhørte Waffen SS, hvorfor man intet yderligere foretog sig.

Slagelse Vagtværn har telefonisk overfor Udenrigsministeriets Pressebureau erklæret Rigtigheden af ovenstaaende.


360

Aarhus: Søndag Aften skød en tysk Marinevægter ind blandt en Flok unge Mennesker, som mentes at have irriteret ham. En Smedesvend Børge Christensen, Vejlby, blev saaret.

- I den senere Tid er der gentagne Gange blevet skudt paa det nye LB-Mandskab, naar de mødte til Tjeneste paa Kommandocentralen. Man har ingen Formodning om, hvorfra Skudene stammer. Der har endvidere fundet Tyveri Sted af Udrustning til LB-erne. Enkelte af dem har herefter nægtet at give Møde ved Flyvervarsling.

- Stiensens Autoværksted, Kirkegaardsvej 10, er blevet ødelagt ved 3 Bombeeksplosioner.

Brønderslev: Et Medlem af Værnemagten er blevet skudt ved de lokale Husvildeboliger. Han havde faaet et Mellemværende med Støberiarbejder Leon Christensen. Christensen havde forfulgt Soldaten med et Jagtgevær, og paa nært Hold ramte han Soldaten med 2 Skud. Soldaten blev ramt i Brystet og døde paa Stedet. Arbejdsmanden er forsvundet.

Haderslev: Oberstløjtnant Hj. Elmgreen, Hertug Hansgade, Haderslev, Chef for 3. Bataillon, er Fredag blevet anholdt af Tyskerne. Elmgreen havde ikke boet hjemme i den senere Tid, men var den paagældende Dag taget hjem, antagelig for at se til Lejligheden. Han var Chef for den Styrke, der forsvarede Sønderbro i Haderslev den 9. April 1940.


Forrige Indhold Næste

Tilbage til toppen


Navigation:

Indholdsoversigt

Titelark

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4, 1. del

Kapitel 4, 2. del

Kapitel 4, 3. del

Kapitel 4, 4. del

Efterskrift

Registre


© Selskabet for Københavns Historie 4. november 2015
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |
© Selskabet for Københavns Historie 2005 - 2006