sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske Besættelse
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Søren Hansen (red.)
Titel: Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske Besættelse
Udgivet: Kbh., Bianco Luno, 1946
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Kapitel 4, 2. del
Note:

 

[360]

Onsdag den 1. November 1944.

Luftangrebet paa Aarhus. Tirsdag Formiddag Kl. 11,41 rettede en Snes engelske Maskiner et Bombeangreb paa Aarhus Universitetsby. Af Maskinerne var dog kun 6-8 bombeførende. Der dræbtes herunder ifølge Opgivelse fra den tyske Presseofficer ca. 110 Tyskere, hvoraf 90 er identificerede. Antallet af saarede kendes ikke, men har efter Ambulanceudrykningerne at dømme været stort. Tyskerne var netop forsamlede til Spisning, da Angrebet fandt Sted.

De dræbte Danskere er efter den foreløbige Opgivelse følgende: Tømrersvend Christian Jeremias Laursen, Falstersgade 7, Ewald Aabenhus, Adresse ukendt, Fru Installatør Paaske Petersen, Murer Anton Marius Andersen, Samsøgade 21, Tømrer Svend Jeppesen, Lundbyesgade, Kontorist Kalle Sørensen, Balagervej 70, Viby, Repræsentant Poul Helmer Jensen, Solsortvej 6. Desuden er der dræbt to uidentificerede Kvinder.

Der opgives endvidere at være 15 haardtsaarede Danske og et lignende Antal lettere saarede. En Del har kunnet føres til deres Hjem.

Fra Udenrigsministeriet foreligger i Dag følgende samlede Oversigt over Begivenhederne:

Kl. 11,41 blev der varslet Alarmtilstand, og knap to Minutter efter hørtes voldsom Motorlarm. Endnu inden Folk havde gjort sig klart, at det drejede sig om allierede Maskiner, lød de første Detonatianer. Der


361

udspillede sig i den vestlige og nordlige Bydel ret panikagtige Scener, medens Mødrene fik deres Børn ind fra Legepladser og Gaarde.

Det opgives, at ca. en Snes Maskiner deltog i Angrebet, men det menes, at kun 6-8 har været bombeførende. Angrebet fandt Sted i tre Bølger, og der opgives ialt at være kastet 24 Bomber, deraf flere - maaske alle - 500 Pounds. Disse Bomber fordelte sig saaledes: I Universitetets Hovedbygning 6 Bomber (plus én Forsager), i Kollegium Nr. 1 og 2 en Bombe hvert Sted, i Kollegium Nr. 4, to Bomber, i Kollegium Nr. 5 en Bombe. I Langelandsgades Kaserne fem Bomber og to Forsagere, i en Villa paa C. F. Richsvej Nr. 5 en Bombe og i Villakvarteret Palludan Müllersvej-Chr. Wintersvej en Bombe. Endelig faldt to Forsagere i Universitetsparken.

Universitetets Hovedbygning er endnu under Opførelse, og der befandt sig en Del Arbejdere og tre Arkitekter i Bygningen, deriblandt Universitetets Arkitekt, C. F. Møller. Arkitekten og en Del Arbejdere befandt sig i Kantinen, da de første Bomber faldt og sprængte Aulaen. De løb mod Beskyttelsesrummet, og nogle af dem var naaet derned, da den næste Fuldtræffer kom; denne ramte lige ved eller i Beskyttelsesrummet. To Arbejdere, der sad sammen med Arkitekten, blev dræbt. Selv kom Arkitekten i Klemme under nogle Bjælker. Han var imidlertid ved Bevidsthed og kunde gøre sig bemærket, da den første Hjælp kom. Da man fik ham befriet, viste det sig, at han bl. a. havde faaet det ene Ben brækket. Han var imidlertid ualmindelig koldblodig, og gav nøgternt Redningsmandskabet sine Ordrer og Besked om, hvor andre laa begravet. De to andre Arkitekter, Carl Windelef og Max Boye Rasmussen blev saaret. Den sidste har dog atter kunnet udskrives. Der arbejdede mange Arbejdere paa Universitetet i disse Dage, men man ved ikke, hvor mange der var til Stede under Angrebet. Ambulancer kørte de saarede og dræbte over til det kun 100 Meter borte liggende Ortopædiske Hospital. Efter ca. 1 1/2 Times Arbejde maatte man regne med ikke at kunne finde flere i Live, hvorfor Arbejdet blev afbrudt, da der var Fare for, at en Del af Forsagerne var tidsindstillede; efter at disse var demonteret, blev Arbejdet fortsat. Under Demonteringen maatte et større Omraade evakueres, og Socialtjenesten oprettede Luftværnskvarter paa Skovvangsskolen, medens Hospitalets Patienter maatte forblive i Beskyttelsesrummene.

Kollegierne Nr. 4 og 5 var Hovedkvarter for Gestapo i Jylland. Disse Bygninger blev fuldstændig ødelagt. Det opgives, at Chefen for Gestapo i Jylland, Schwitzgibel, er dræbt, ligesom hans Næstkommanderende skal være omkommet. Det meddeles, at Bombardementet fandt Sted kort efter, at samtlige danske Fanger var ført til deres Fængsler for at spise, saaledes at der ikke skulde befinde sig danske Fanger i de sammenstyrtede Kollegier.


362

Ogsaa Kollegierne Nr. 1 og 2 blev stærkt ødelagt.

Langelandsgades Kaserne benyttedes af den tyske Værnemagt. Hele Kasernen er ødelagt, værst er det gaaet ud over Officersfløjen og et Depot mod Gaarden. Man regner med, at der ikke var mange Mennesker i denne Kaserne, da Bombardementet fandt Sted.

Der faldt en Bombe i en lille Villa C. F. Richsvej 5, tilhørende Elektriker Paaske Petersen. Han selv laa paa Kommunehospitalet, og hans lille Søn var i Skole, saa Fru Petersen var alene gaaet ned i Beskyttelsesrummet. Huset fik en Fuldtræffer, og Fru Petersen blev dræbt under Ruinerne. En anden Bombe faldt i Villakvarteret tæt ved, hvor der anrettedes stor Ravage, men ingen Mennesker synes dræbt ved dette Bombe nedslag.

En af de engelske Maskiner blev ramt af Antiluftskytset og kom ned i Aarhusbugten. Besætningens Skæbne er ukendt.

Samtlige andre Bygninger i Universitetsparken og de omliggende Kvarterer led større eller mindre Skader, hovedsagelig blev Tage og Vinduer ødelagt.

Angrebet paa Jernbaner. Der blev ligeledes i Gaar rettet Angreb paa Jernbaner, hvorom Togkontoret giver følgende Oplysninger: Det personførende Tog, Afgang fra Silkeborg Kl. 10,55, blev beskudt af Flyvere lige uden for Hampen Station. Dræbt blev Gaardejer Martin Lauridsen, Givskov (el. Givskud) pr. Give og Medhjælper Harry Sørensen, Søndergade 30, Silkeborg. Lokomotivføreren, S. A. Knudsen, Brande, blev haardt saaret og afgik ved Døden umiddelbart efter Indlæggelsen paa Brande Sygehus. 7 Personer blev saaret, heraf Rejsebud Børge Hansen, Ejstrupholm, saa alvorligt, at han maatte have det ene Ben amputeret. Han har det Tirsdag Aften efter Omstændighederne godt. Ogsaa en Fyrbøder, Niels Borch, Randers, blev saaret.

Et Godstog blev beskudt af Flyvere ved Ankomsten til Engesvang Station. Der kom ingen til Skade og skete kun ringe materiel Skade paa Toget. Telegraf- og Telefontraade beskadigedes.

En enligt kørende Maskine blev beskudt af Flyvere uden for Brande Station. Der kom ingen til Skade, og den materielle Skade er ringe.

En tom Tankvogn blev beskudt af Flyvere paa Bording Station. Der kom ingen til Skade.

Fra anden Kilde erfarer Udenrigsministeriets Pressebureau, at Flyverne beskød et Tipvognstog i Wright, Thomsen og Kiers Brunkulsleje ved Nørre Visum. Man formoder, at Englænderne troede, at Lejerne var Befæstningsanlæg. Den 21-aarige ugifte Bremser Carl Jensen, Tirstrup ved Æbeltoft, blev dræbt paa Stedet, Lokomotivets Fører, Harald Jensen, København, saaredes lettere. Der faldt flere Brandbomber ved Bevling og Skarrild, især ved Chr. Bækgaards Ejendom, men Bomberne


363

eksploderede ikke. Under Angrebet ved Brande-Hampen gennemhullede en Serie Kugler et Vaskehus ved Brunkulsarbejder Jepsens Ejendom paa Herningvej. To Kvinder opholdt sig i Vaskehuset, men saaredes ikke, den ene fik et Chok. Maskinerne aabnede ifølge denne Kilde ogsaa Ild mod Brande Station, hvor et Par Rangermaskiner blev beskadiget, men ingen Mennesker kom til Skade. Da Falck's Ambulancer paa Vej til Ulykkesstedet ved Hampen passerede Paarup Bakke, mødte de flere allierede Flyvemaskiner, der fløj lavt hen over Jorden, men de beskød ikke Ambulancerne, der begge var forsynede med røde Kors.

Anholdt. Priorinden for Assumptionsklostret paa Bernstorffsvej er blevet anholdt af Gestapo. - Endvidere er Korpsinspektør ved Statens civile Luftværn, Kaptajn Krieger, Helsingør, Tirsdag Aften blevet anholdt i sit Hjem og ført til København.

Dræbt. Tirsdag Aften ved 17-Tiden ringede 4 Mænd paa hos Fru Bjerredal, Fiolstræde 13. Da Fruen lukkede op, skød de, og hun dræbtes paa Stedet. Fru Bjerredal har været ansat paa Dagmarhus.

Attentat. Der forøvedes Tirsdag Aften Attentat mod en Sønderjyde, Dekoratør Møller, Bjarnesvej 84 i Vanløse. Der blev ringet paa hos ham, og hans unge Søn lukkede op. I det samme trængte 5. Mand ind og skød paa Dekoratør Møller, som var kommet tilstede i Entréen. Han blev ramt i Maven og Laaret. I alvorlig medtaget Tilstand blev han ført til Bispebjerg Hospital.

Forsøg paa Bortførelse. Søndag Aften, ved 23,30-Tiden hørtes Skrig fra en Kvinde ud for Ejendommen Torvegade 50. Hun var sammen med sin Søster og nogle unge Mennesker kommet gaaende inde fra Byen, da 2 uniformerede Mænd pludselig greb hende og slæbte af med hende. Skrigene blev hørt af 2 Vagtværnsfolk fra et Privatværn. De gav med deres Fløjte Signal til de øvrige Vagtværnsfolk i Kvarteret, men i det samme kom en civilklædt revolverbevæbnet Mand til og holdt de to Vagtmændsfolk op, gennede dem ind i Gaarden til "Ved Volden" og gav dem samtidig Besked om at forholde sig i Ro. Efterhaanden var de øvrige Vagtværnsfolk og en Del af Kvarterets Beboere kommet til, og de fulgte paa Afstand Bortførelsesforsøget. Den unge Pige blev slæbt med ned ad Prinsessegade i Retning mod Baadsmandsstræde. Et godt Stykke paa den anden Side af Kirken slap de uniformerede Mænd imidlertid den unge Dame, formentlig fordi der var kommet en stor og højst interesseret Menneskemængde til. I Mellemtiden var der ringet til Københavns kommunale Vagtværn, som under de foreliggende Omstændigheder dog ikke kunde gribe ind. Endvidere havde man ringet til det tyske Politi. Der kom ogsaa en lille Personbil paa Rekognoscering, men da var de uniformerede Mænd borte, og Bilen forsvandt igen. De to unge


364

Damer, den forulempede og hendes Søster, blev fulgt hjem af Folk fra det lokale Vagtværn.

Stjaalet Pengekasse med 7.000 Kr. Tirsdag Aften ved Lukketid dukkede 3 revolverbevæbnede Mænd op i Møbelforretningen Sundevedsgade 21. Indehaveren og hans Ekspeditrice blev holdt op. Mændene forsvandt med Pengekassen, som indeholdt ca. 7.000 Kr.

Saaret under "hold-up". Ved Middagstid Tirsdag indfandt der sig nogle revolverbevæbnede Mænd i Valby Maskinfabrik. To af dem henvendte sig til Vagtmanden i Taarnet, V. Gregersen, Bredahlsvej 15, og truede med at smide en Bombe op i Taarnet, dersom han ikke kom ned. Han kom herefter ned og blev tvunget til at vise Vej til det Sted, hvor Vaabnene opbevaredes, men da de befandt sig midt i en lang Gang, vendte Gregersen sig pludselig mod den ene Mand og greb hans Vaaben. Den paagældende raabte: "Jeg overgiver mig". Hans Kammerat vendte sig imidlertid øjeblikkelig mod Gregersen og skød ham i Benene. Sabotørerne forlod herefter Fabrikkens Omraade. Vagtmanden blev indlagt paa Rigshospitalet.

Gaderazziaerne. Tirsdag Aften var der paany Razzia paa Hovedbanegaarden og i Kvarteret deromkring.

Togattentater. Tirsdag Aften blev der ifølge Meddelelse fra Togkontoret foretaget en Sprængning mod et tysk Enhedstog mellem Stilling og Skanderborg. Tenderen blev afsporet med bageste Trock. Der er nu Venstresporskørsel mellem Skanderborg og Stilling. - Natten til idag er 3 Sporskifter sprængt og en Indkørselsmast beskadiget paa Løsning Station. - Paa Alling Station sprængtes 2 Sporskifter, og desuden konstateres en Sprængning paa Hovedsporlinien. Toggangen maatte indstilles, men ventes at blive genoptaget idag til Formiddag. Paa følgende Strækninger har Toggangen været indstillet som Følge af formodet Sabotage: Daugaard-Vejle, og paa Fyn Holmestrup-Odense og Holmestrup-Tommerup.

Brandvæsenets Ambulance maatte Natten til Onsdag Kl. 0,45 hente en tysk Soldat, som paa Fælledvejens Politistation havde skudt sig i venstre Fod. Ogsaa i Shellhuset hentede man en Mand (en SS-Mand), som havde skudt sig i venstre Ben. Begge de saarede blev indlagt paa Nyelandsvej Lazaret.

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Vagtdøgn 68 Ambulanceudrykninger.

Frederiksberg Brandvæsen og Vagtværn: Intet at berette.

Gentofte Brandvæsen og Vagtværn: Intet at berette.

Københavns Vagtværn heller ikke noget særligt i Nattens Løb.


365

Provinsen.

Tarm: Tirsdag Aften nedbrændte Tarm Stole- og Møbelfabriks store Trælager, hovedsagelig bestaaende af Krydsfiner. Mange af de færdige Møbler blev ogsaa ødelagt. Branden menes at være paasat.

Aarhus: Om den, tidligere omtalte Sabotage mod Automobilværkstedet Kirkegaardsvej 10 gives nu følgende yderligere Oplysninger: 6 Sabotører ankom til Værkstedet, de 4 gik ind, medens de 2 holdt Vagt uden for. Arbejderne blev holdt op, og fik først Lov til at forlade Bygningen, da de fire Mand havde anbragt Bomberne. Da Arbejderne saa, at Sabotørerne anbragte en Bombe et saadant Sted, at en Beboelsesejendom i Baggaarden ikke kunde undgaa at blive ødelagt ved Eksplosionen, gjorde de Mændene opmærksom paa dette, hvorefter Bomben blev anbragt et andet Sted i Virksomheden. I Baggaarden løb en Del Børn og legede; ogsaa disse blev fjernede, inden Arbejderne og Sabotørerne forlod Værkstedet. Ved Eksplosionerne blev Værkstedet fuldstændig raseret, og der udbrød Brand. Der ødelagdes nogle Biler; Skaden anslaas ialt til mellem 50.000 og 100.000 Kr.

 

Torsdag den 2. November 1944.

Antallet af dræbte Danskere ved Luftangrebet paa Aarhus er nu opgjort til 17, desuden er der paa Kommunehospitalet indlagt 25 saarede. Af de dræbte er yderligere identificeret: Ellen Hansen, Møllevej 39 (eller Møllevangsvej 34); Elly Jensen, Silkeborgvej 19, Murer Anders Kristian Jørgensen, Peder Skramsgade 42, Murer Harald Jørgensen, Stadionallé 9, Knud K. Olesen, Arbejdsmand Søren Marius Sørensen, Guldbergsgade 141, Else Johanne Johansen, Klostergade 70, Elektriker Evald Severin Sørensen, Borupsgade 18.

Det er godtgjort, at Gestapochefen for Jylland, Schwitzgibel, er dræbt, idet man Onsdag Formiddag har fremdraget hans Lig blandt Ruinerne. Ogsaa hans Næstkommanderende, Rothenburg, er dræbt. Fra tysk Side bevares Tavshed med Hensyn til Antallet af dræbte, ligesom der intet foreligger oplyst om dræbte Danskere i Kollegium 4 og 5. Dels har der her opholdt sig en Del Danskere i tysk Tjeneste, dels formenes der ogsaa at have været nogle danske Fanger.

Episode paa Linie 19. Da en Linie 19-Sporvogn Kl. 11,25 Onsdag Formiddag passerede Nr. 8 B i Rantzausgade, lød en Række Skud inde i Bivognen. En Mand styrtede ud fra Forperronen og faldt med Hovedet ind mod Fortovet. Vognstyreren og en Konduktør saa ham svinge med en Revolver, som imidlertid senere er forsvundet. Manden var ramt af flere Skud i Maven, men kunde dog opgive Adressen: Shellhuset. Han


366

blev saa i Brandvæsenets Ambulance kørt til Lazarettet paa Nyelandsvej. Manden er den tidligere Politibetjent Rudolf Petersen, en nær Ven af den tidligere dræbte Sillemann.

Der synes at være en Del Mystik omkring Episoden. Saaledes har det tyske Sikkerhedspoliti efterlyst Liget af en Mand, som skulde være dræbt under Skudvekslingen ved samme Lejlighed, hvilket man dog ikke fra dansk Side kender noget til. Brandvæsenet mødte med to Ambulancer, da Meldingen lød paa, at der var flere saarede, men da Ambulancerne kom frem, var kun den haardtsaarede Rudolf Petersen paa Stedet. Det tyske Sikkerhedspoliti hævder imidlertid, at der virkelig er skudt en Mand i Forbindelse med Attentatet.

Gaderazziaerne fortsætter. Atter Onsdag Aften blev der foretaget Gaderazziaer, bl. a. ved Svanemøllen, paa Frederiksberg og ved Enghave Plads. Saavidt man har kunnet faa oplyst, drejer det sig om Visitationer af tilsvarende Art som tidligere.

Ukendt Politimand dræbt. Brandvæsenets Ambulance hentede Onsdag Aften Kl. 22,52 en ukendt Politimand, som var dræbt ved Skud i Brystet. Udrykningen var til Gudenaavej 35, og Liget blev bragt til Lazarettet paa Nyelandsvej. De nærmere Enkeltheder savnes.

Revolverrøveri paa Kafe? Københavns Vagtværn blev Onsdag Aften Kl. 22,30 alarmeret til Kafe "Bauer" i Viborggade, hvor et Revolverrøveri skulde være under Udvikling. Da Vagtværnets Udrykningshold kom til Kafeen, var denne besat af "Sommerfolk". Vagtværnet trak sig straks tilbage.

Vagtværnet raabt an ved Dagmarhus. Da en af Vagtværnets Patrouiller sent Onsdag Aften gik forbi Dagmarhus langs den uafspærrede Del paa Vestre Boulevard, blev der raabt inde fra Afspærringen: "Det er Vagtværnet. Forsvind øjeblikkelig, eller Vi skyder." Raabet kom fra en Gruppe Mennesker, som stod inde blandt de parkerede Biler bag Afspærringen. I Fremtiden lægger Vagtværnets patrouiller Ruten om ad Vestervoldgade [i. e. Vester Voldgade], saaledes at de ikke kommer i Nærheden af Dagmarhus.

Københavns Brandvæsen havde i sidste Døgn 53 Ambulanceudrykninger.

Frederiksberg Vagtværn rykkede Onsdag Aften ud til et større Slagsmaal paa Restaurant "Du Prop", Fuglevangsvej 14, hvor der blev foretaget et Par Anholdelser.

Frederiksberg Brandvæsen, Gentofte Brandvæsen og Gentofte Vagtværn har intet særligt at berette.


367

Priorinden løsladt. Den anholdte Priorinde for Assumptionsklostret paa Bernstorffsvej er atter blevet løsladt.

Togkontoret har i Dag til Morgen intet særligt at berette.

Arrestationer. Natten til Onsdag arresterede det tyske Politi 3 Medlemmer af Vordingborg Borgerværn, Købmand Hans Petersen, Barber Friman Nielsen og Bogbinder Breuning. - I Haderslev blev Overbetjent J. Munk, Jels, Mandag Middag anholdt af det tyske Feldgendarmeri. Tyskerne tog Overbetjentens Tjenestevogn med. Muligvis skyldes Anholdelsen, at han efter Politiets Opløsning skal have benyttet sit Automobil til forskellige Køreture. I Haderslev Amt er endvidere anholdt Hans Ejnar Ludvigsen, Skodborg. Han menes at have overtraadt et Paabud om ikke at komme paa de af hans Marker, der er inddraget i de tyske Arbejder. - Mandag og Tirsdag har Tyskerne foretaget Razziaer i Varde. Der er atter arresteret nogle af Byens Borgere, men de nærmere Oplysninger mangler endnu.

125.000 Kr. røvet under Transport fra Banken til Raadhusets Hovedkasse.
De to Raadhusbetjente med Pengene førtes ud til Utterslev
Mose, hvor Røveriet afsluttedes.

Under dramatiske Omstændigheder blev der i Formiddags ved 10,15 Tiden røvet 125.000 Kr., som var under Transport fra Privatbankens Raadhus-Afdeling til Københavns Kommunes Hovedkasse. Pengetransporten udførtes af to Raadhusbetjente, som giver følgende Fremstilling af Røveriet.

- Da vi var ud for Industribygningen og passerede forbi en Bil, som holdt stille med aabne Døre, blev der stukket en Revolver i Siden paa os. "Vil De staa ind i Bilen," blev der sagt. Da vi vægrede os ved at efterkomme Ordren, blev der tilføjet: "Ja, det er sgu Alvor." Vi blev saa tvunget ind i Bilen, hvor der foruden Chaufføren var to Mand, de aktive ved Røveriet. Den ene af disse førte Ordet, og naar han henvendte sig til den anden, skete det i et fremmed Sprog, vistnok Engelsk. Bilen kørte forbi Hovedbanegaarden ned gennem Vesterbros Sidegader og endte ved en Bro ude i Utterslev Mose. Pengetasken var i Mellemtiden blevet stukket ned i en Sæk. Forinden Røverne kvitterede os, spurgte de, om vi havde 10-Ører. Vi havde tre 10-Ører paa os, og dem maatte vi ogsaa aflevere. Til Gengæld stak de os 10 Kroner med den Bemærkning: "Saa, nu kan d'Herrer køre hjem igen."

Noget nøjagtigt Signalement af Røverne har Raadhusbetjentene ikke kunnet give, ligesom de heller ikke kan give nærmere Oplysninger om Vognen, da de ved Hjemsendelsen fra Utterslev Mose blev kommanderet til at se lige ud og ikke vende sig om paa den første Strækning.


368

Fredag den 3. November 1944.

Direktør J. Havemann dræbt. Torsdag Aften er Direktør J. Havemann, Indehaveren af Havemanns Magasin paa Vesterbrogade, blevet skudt i sin Villa, Nyvej 9. Frederiksberg Vagtværn, som blev tilkaldt en Timestid efter at Drabet havde fundet Sted, oplyser, at der er anvendt 11 mm Kugler, som formentlig maa hidrøre fra en Maskinpistol. Familien har over for Vagtværnet opgivet, at man var samlet i Vinterhaven, da en Rude blev slaaet ind. Grosserer Havemann rejste sig for at foretage nærmere Undersøgelse og rullede Mørklægningsgardinet op. I det samme blev han ramt af et Skud i Hjertet og faldt død om. Direktør Havemann var 74 Aar.

Tysk Politi hos Direktør F. E. Jensen. KL. 2,45 i Nat blev Frederiksberg Vagtværn ringet op af Direktør F. E. Jensen fra dennes Embedsbolig ved Statsradiofonien. Der var ringet gentagne Gange paa Døren og sagt, at det var det tyske Politi. Da der senere blev stukket et tysk Politi-Legitimationskort ind gennem Brevsprækken, og Direktøren var klar over, at han virkelig stod over for det tyske Politi, lukkede han op. I Mellemtiden var Vagtværnet kommet til Stede, men blev afvist ved Indgangsdøren med en Bemærkning om, at "den Affære skal vi nok selv ordne". Til Morgen oplyses, at Henvendelsen ikke gjaldt Direktør F. E. Jensen, men dennes Søn, som ikke var til Stede. Det tyske Politi truede en Overgang med at anholde Direktør F. E. Jensen selv, men nøjedes dog med at gennemsøge Lejligheden. Familien vidste ikke noget om Sønnens Opholdssted.

Revolveroverfald paa Enghavevej 152. Som omtalt i Morgenbladene blev Ejendomsinspektør Larsen og Familie Torsdag Aften overfaldet af revolverbevæbnede Mænd i deres Lejlighed, Enghavevej 152. Københavns Vagtværn blev tilkaldt og opgiver udover, hvad der staar i Bladene, at en af de revolverbevæbnede Mænd efterlod sin Hat (brun) og Briller. Han beskrives som ca. 175 cm høj, mørkt Haar, og iført mørk Regnfrakke. Umiddelbart efter at Vagtværnet var kommet til Stede, ankom ogsaa Sommerfolk, hvorefter Lederen af Vagtværnets Udrykningshold samlede sit Mandskab og kørte tilbage til Hovedstationen efter at have gennemsøgt Gaarden.

Paa Udkig efter tidligere Politimænd. Torsdag Eftermiddag er Overbetjent Munkholm anholdt paa Hovedbanegaarden. Det oplyses i denne Forbindelse, at der skal være Folk paa Hovedbanegaarden, som holder Udkig efter forhenværende Politimænd og eftersøgte Personer.

Arresteret. Direktør i Københavns Ejendoms-Forvaltning D. G. Diemer er Fredag den 27. Oktober blevet anholdt i sit Hjem i Skodsborg. Han


369

menes nu at være overført til Vestre Fængsel. - Desuden er tidligere Kontorist i Luftværnet, Undergruppefører Mikkelsen, Fælledvejens Brandstation, blevet arresteret. Han sigtes for at have været i Forbindelse med en Del allerede anholdte Personer, som siges at have raadet over et hemmeligt Vaabenlager. Hermed menes, at Sigtelsen fra tysk Side gaar ud paa Besiddelse af Vaabenlager.

Revision af Adressekort. I sidste Uge tilstillede det tyske Politi Folkeregistreret 200 Personadresser, som man ønskede kontrolleret. Undersøgelsen viste, at de paagældende alle var tidligere straffede og nogle af dem efterlyst af vort eget Politi. Siden har der kun været Forespørgsel paa ganske enkelte Personer, som ogsaa er tidligere straffede. I Lørdags stilledes man imidlertid over for en ny Situation, idet en Gestapo-Mand henvendte sig til Kontorchef Kjeld Johansen og forlangte selv at faa Adgang til Registret, hvad man pure nægtede ham med det Resultat, at Manden truede. Først vilde Gestapo-Manden ikke sige, hvilket Navn han søgte, men gik senere med til at opgive det til Kontorchefen. Det viste sig, at den paagældende slet ikke var registreret her. Meddelelse om Episoden er tilstillet Indenrigsministeriet.

Fundet dræbt. Torsdag Aften blev der fundet en arbejdsklædt Mand dræbt paa Jernbanestien Nord for Klampenborg. Han var dræbt ved 4-5 Skud i Brystet, havde ingen Papirer paa sig og er endnu ikke identificeret.

Luftangrebet paa Aarhus Universitetsby. Blandt de saarede Danske ved Luftangrebet er ogsaa Kjeld Helweg Larsen, der har været ansat ved "Fædrelandet".

Det oplyses, at der stadig arbejdes med Udgravningsarbejde i Ruinerne af Kollegierne 4 og 5, hvor man i Løbet af Onsdagen skal have fremdraget Ligene af 15 Danskere. Luftangrebet har krævet sit 18. Offer blandt Aarhusianerne, idet Tømrer Hilmer Michael Ancher, Gertrud Rasks Vej 1, er død af sine Kvæstelser. De øvrige saarede med Undtagelse af en enkelt befinder sig efter Omstændighederne godt.

Jernbanesabotage. Om hvad der er sket paa det danske Jernbanenet Natten til i Dag giver Togkontoret følgende Oplysninger:

Kl. 22,45, Aarhus Ø-Station: Sporskifterne 3 T 13 og 17 er sprængt, 8 Skinner skal udveksles. Kl. 22,30, Aarhus H-Stations østlige Plads: Hjertestykkerne i Sporskifterne 634, 635, 636 A og B og 668 sprængt. Forbindelserne Aarhus H-Aarhus Ø/Aarhus Havn spærret. Der indlægges midlertidige Sporskifter. Trafiken Aarhus H til Aarhus Sydhavn ventes genoptaget Kl. 9. For Eftersyn af Sporene har Trafiken til og fra Aarhus Rangerbanegaard været indstillet til Kl. 0,30 og Trafiken til og fra Aarhus H mod Nord til Kl. 2,20 og mod Syd til Kl. 3,05. Baade Aar-


370

hus Ø og Aarhus H-Stationer blev forud underrettet om, at der var anbragt Bomber paa Jernbanens Omraade, Aarhus Ø-Station af en bevæbnet civil Mandsperson, Aarhus H-Station ved en anonym Opringning fra Byen.

Endvidere er paa Troldhede-Kolding-Vejen Jernbane sket Sprængning mellem Stakroge og Sandet. Privatbanen venter Trafiken genoptaget Kl. ca. 7.

Røvet Tøjet paa den overfaldne. Skibsbygger Ratlef, boende Sct. Paulsgade 53, blev ved 1,30-Tiden i Nat overfaldet i Klerkegade, slaaet i Ansigtet og delvis frarøvet det Tøj, han havde paa. Den overfaldne Skibsbygger blev kørt til Kommunehospitalet.

Københavns Vagtværn har anholdt en Person ved Navn Erling Andersen, der paa Spiserestauranten "Osborne" er blevet genkendt som Deltager i et hold up mod Kommunalarbejder Viggo Jensen, Frederiksberg Bredegade. Kommunalarbejderen blev ved denne Lejlighed frarøvet 250 Kr.

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Vagtdøgn 50 Ambulanceudrykninger.

Provinsen.

Haderslev: Amtslæge Lauritzen er blevet anholdt af Gestapo og ført til Kolding.

Aalborg: Onsdag Aften skete der Eksplosioner i Kedelsmedien paa Aalborg Værft. Der var anbragt Bomber i 3 Kedler, og Eksplosionerne var saa voldsomme, at de tykke Jernplader blev fuldstændig flænget. Der anrettedes ogsaa betydelig Skade paa selve Kedelsmedien, men ingen Mennesker kom til Skade. De 3 Kedler skulde, efter hvad der opgives, afleveres til et andet dansk Værft.

Aarhus: Torsdag Formiddag blev Arbejderne paa Frederiksbjerg Autohandel, Jægergaardsgade 101, holdt op af 3 revolverbevæbnede Mænd. Der blev udlagt 4 Bomber, hvoraf de 3 eksploderede og anrettede Skade paa nogle Biler. Den fjerde eksploderede ikke.

- Torsdag Aften eksploderede en Krudtbombe paa Loftet i Ejendommen, Volden 18, hvor der bor 3 Familier. Fru Rudolf Nielsen havde i Forvejen hørt to Mænd gaa oppe paa Loftet og set dem skyndsomst forsvinde. Hun opdagede i det samme Bomben med den rygende Lunte og naaede lige at faa advaret Husets øvrige Beboere, saa de kom væk inden Eksplosion skete. Der anrettedes betydelig materiel Skade. Man mener, der er Tale om en privat Hævnakt.

Esbjerg: De 80-90 Arbejdere paa Esbjerg Tovværksfabrik blev Onsdag Aften holdt op af 2 maskerede Mænd, der var bevæbnet med Maskin-


371

pistoler. Arbejderne blev dirigeret ned i Beskyttelsesrummet, hvorefter den ene af Mændene anbragte en Bombe i Virksomhedens Transformatorstation, som sprang i Luften.

Aarsagen til Sabotagen var formentlig, at Tyskerne længe havde insisteret paa at faa ført en Ledning til Højspændingsnettet netop gennem denne Transformator. Herimod var der protesteret fra Fabrikkens Side, da man frygtede Sabotage.

Silkeborg: Tirsdag Aften blev de tyske Telefonledninger overskaaret ved Stadion Allé. Der kom omgaaende stærkt tysk Mandskab til Stede, og der foretoges gennemgribende Razziaer i Kvarteret. Alle Fodgængere blev kropsvisiteret, og Biler blev standset og gennemsøgt.

Horsens: Onsdag Aften skete en Eksplosion, som hørtes over hele Byen. Det har dog ikke været muligt at finde Eksplosionsstedet. Man mener, at Bomben er sprunget et Sted paa den store aabne Plads mellem Emil Møllers Gade og Horsens Banegaard. En Del Ruder knustes, og en Del Sprængstykker er gaaet ind i Husene, men ingen Mennesker er kommet til Skade.

Grindsted: Det tyske Sikkerhedspoliti har arresteret en yngre Gaardejer, dennes Tjenestekarl samt den 60-aarige Overlærer Sørensen, Grindsted. Gaardejeren og Karlen havde hjulpet en tysk Desertør til at faa civile Klæder, og Overlæreren, der kan Tysk, skal have fungeret som Tolk.

- Under den første Razzia for 3 Uger siden blev ogsaa anholdt Fru Ingeniør Lundsgaard, Grindstedværket. Fruen er for nogle Dage siden blevet løsladt.

Endnu en Eksplosion i Aarhus. Torsdag Kl. 13 skete endnu en Bombeeksplosion i Aarhus. Den indtraf i Bülow & Co.'s Værksteder paa Trøjborgvej. I Forvejen havde Sabotørerne raadet Kvarterets Beboere til at lukke Vinduerne op for ikke at faa Ruderne knust.

Anholdelsen af Kaptajn Krieger. Kaptajn Krieger, der forleden blev indsat i tysk Fængsel Syd for Helsingør, har forespurgt det tyske Politi, hvad der var Aarsagen til Anholdelsen. Der er svaret, at dette først kan oplyses om nogle Dage. Man mener dog, at der ikke er Tale om alvorlige Beskyldninger.

 

Lørdag den 4. November 1944.

Razzia paa Raadhuspladsen. Fredag Eftermiddag Kl. 16 startede det tyske Politi en omfattende Razzia paa Raadhuspladsen. Alle Gader blev spærret i Udmundingen til Raadhuspladsen, og al Sporvognstrafik stand


372

set. Alle, der var paa Pladsen, ogsaa Arbejderne i Bunkersudgravningerne, blev drevet sammen ved Pipers Hjørne ved Jernbanegade, og her samledes snart en betydelig Mængde Mennesker. Hver enkelt blev visiteret og maatte forevise Legitimationskort. Saa vidt vides blev ingen tilbageholdt, og det lader til, at der ikke er fundet noget mistænkeligt. Razziaen foraarsagede betydelige Forstyrrelser i Trafikken, da det var lige ved Begyndelsen af Myldretiden. Paa alle Linier holdt lange Rækker af Sporvogne, saaledes ad Nørrevold [i. e. Nørre Vold] helt op forbi Nørreport. Trafikken begyndte at komme igang igen efter en halv Times Forløb, men der gik et Par Timer, inden Sporvognstrafikken var nogenlunde normal, og saa sent som ved 18-Tiden var Sporvognene mere overfyldt end sædvanlig.

Ogsaa andre Steder i Byen var der Razziaer, saaledes paa Østergade ved Ny Østergade, ved Holmens Kanal, paa Hjørnet Skindergade-Klosterstræde, paa Toftegaardsplads [i. e. Toftegårds Plads] og i Lyrskovsgade.

Nye Arrestationer. Der foreligger nu en officiel Indberetning om, at det tyske Politi den 21. Oktober har foretaget følgende Arrestationer i Aarhus: Maskinarbejder Kaj Aage Andersen, Niels Hartvig Sehested Bach, Arbejdsmand Egon Christensen, Arbejdsmand Evald Vorbæk Due, Smed Carlo Emanuel Hansen, Hjælpearbejder Willy Hjarsbæk, Arbejdsmand Harry Fogsgaard Holm, Arbejdsmand Kaare Jensen, Arbejdsmand Martin Kristian Jørgensen, Arbejder Eduard Karow, Arbejder Knud Erik Karlsen, Arbejder Christian Rasmussen og Havnearbejder Harry Edvard Sørensen.

Det indberettes videre, at tre Personer er løsladt: Gartnerne Willy Justesen og Amdi Worm samt Stentrykker Olsen. - I Masnedsund Lørdag den 28. Oktober anholdtes Arbejdsmand Carlo Christensen, Gl. Jernbanestation, og Arbejdsmand Alfred Frederik van der Wehle, Overnatningsbygningen.

Fra Skelskør meldes, at Inspektøren paa Gigtsanatoriet er anholdt af Gestapo, efter at der Natten til Onsdag havde været Husundersøgelse hos ham.

Fra Sogneraadsformanden i Førslev er indberettet, at Gestapo Natten til Tirsdag har foretaget Husundersøgelse paa Børnehjemmet Holsteinsminde og derefter anholdt Forstander Hjermind og samtlige 5 Lærere; Aarsagen menes at være at de har haft Kendskab til Vaabenlagre.

I Varde er Politikontorist Grønhøj arresteret Natten til den 1. November. Fra Vejle er indberettet, at det tyske Sikkerhedspoliti i Ugens Løb har arresteret 11 Personer i Kommunen. Man kender endnu ikke deres Navne. - I Sorø har Gestapo Natten til Onsdag anholdt Realskolelærer Leth. Aarsagen til Anholdelsen er ikke bekendt, men staar muligvis i Forbindelse med, at Lærer Leth er et fremtrædende Medlem af Terrænsportsforeningen. - En Indberetning fra Aabenraa-Sønderborg Amt med-


373

deler, at Hans Ejnar Noysen, boende i København, er blevet arresteret unde [i. e. under] et Besøg i Løjt Sogn. Endvidere har det tyske Sikkerhedspoliti eftersøgt Forpagter Claus Christensen, Lavensby, og Formand for Ungdomsforeningen Gaardejer Mathias Matthiassen, Lunden. Begge var dog forsvunden.

Løsladt. Læge A. Gullestrup, Give i Vejle Amt, Planteskolebestyrer Palle Lund, Vejle, Vognmand Christian Jensen, Vejle, og Direktør Sommerfeldt, "Philips Radio", København, er blevet løsladt.

Røveriet paa Rodekontoret. Om det i Morgenbladene omtalte Røveri paa Rodekontoret, Parkstykket 5, kan yderligere oplyses, at Kontoret i Forvejen havde faaet Mistanke om, at et eller andet var i Gære, og det var derfor, man havde tilkaldt de 4-5 Mand fra Vagtværnet. Røveriet udviklede sig nogenlunde som beskrevet i den officielle Fællesmeddelelse til Bladene. Den anholdte Røver er overgivet til Statsadvokaten.

Pastor Sandbæk saaret. Der vil formentlig i Løbet af i Dag blive udsendt en Liste gennem Røde Kors over de Danskere, der er blevet dræbt eller saaret i Aarhus Universitets Kollegie 4 og 5. Det vides, at Pastor Sandbæk er haardt saaret, endvidere oplyses, at to Kvinder fra Hammel, en Moder og Datter, er mellem de dræbte. Man har Fredag fremdraget yderligere tre Omkomne i Kollegiernes Ruiner, saaledes at det samlede Antal Dræbte her nu opgaar til 18. Herunder er formentlig ikke blot Danske i tysk Tjeneste, men ogsaa nogle Fanger, idet disse formentlig ikke, som først antaget, var ført bort i Frokostpavsen, men vistnok opholdt sig i Kældrene. Det oplyses Fredag Aften, at de tre saarede Arkitekter har det daarligt. Arkitekt Windeleff er stadig bevidstløs, det samme gælder Arkitekt Boye Rasmussen, og begges Tilstand er alvorlig. Universitetsarkitekt Møller har to Gange Fredag faaet Blodtransfusion, men man nærer Tvivl om, at han kan overleve Ulykken. Tømrer Jeppesens Tilstand betegnes som haabløs.

Persontrafikken paa de tyske Rigsbaner. Nordschleswigsche Zeitung skriver Fredag, at den tyske Rigsbanedirektion i Hamburg har bekendtgjort, at der fra den 5. November og indtil videre ikke kan finde Persontrafik Sted paa Jernbanerne inden for Rigsbanedirektionens Omraade, herunder altsaa ogsaa Slesvig-Holsten. Orlovstog er dog undtagne.

Sprængning af Jernbanespor. Togkontoret oplyste til Morgen, at to Sporskifter paa Pjedsted Station Nord for Fredericia blev sprængt Fredag Aften. Samtidig fandt Sprængninger Sted paa begge Spor mellem Pjedsted og Fredericia. Nogle Skinner maatte udskiftes, og Trafikken indstilles hele Natten.


374

Stort Tyveri under Opklaring. Den 27. Oktober blev ved et Indbrud i Fabriken Ginge stjaalet store Mængder af Raasæbe. Paa Grundlag af et anonymt Brev til Fabrikken er det formentlig nu lykkedes at naa frem til Tyvekosterne. I Gladsaxe har man anholdt Vognmanden, som kørte for Tyvene; han hedder Svend Aage Sigfred Larsen og bor Mosevej 30. Over for Vagtværnet paastaar han imidlertid, at han havde ladet sig hyre i Beruselse, men i hans Garage har man siden fundet et Oplag af Raasæbe i Tønder og andre Varer, som stammede fra Tyveriet paa Ginge. Vognmanden blev arresteret i Vagtværnets Kælder, men brød siden ud. I Aftes blev der i samme Sag foretaget en anden Anholdelse. Det drejer sig om en tidligere straffet Arbejdsmand.

Han har nægtet sig skyldig, men er blevet indsat i Arresten paa Blegdamsvej.

Vagtværnet i København, Gentofte og Frederiksberg har intet særligt at berette fra Nattens Løb.

Det samme er Tilfældet for Brandvæsenets Vedkommende i de tre Kommuner. Københavns Brandvæsen havde i sidste Vagtdøgn 48 Ambulanceudrykninger. Ingen skudt eller saaret.

Provinsen.

Aarhus: En beruset tysk Underofficer skød Torsdag Aften paa Spadserende paa Storetorv. Cigarhandler Mortensen, Klostertorvet 3, og Kobbersmed Sørensen, Silkeborgvej 34, blev haardt saaret. Det menes, at de er stødt sammen med Soldaten i Mørket.

Slagelse: Borgmesteren i Slagelse har telefonisk meddelt Udenrigsministeriet, at der i Byen er oprettet en Patrulje af Schalburgkorpset paa ca. 35 Mand. Patruljen giver sig kun af med at kontrollere Automobilkørslen, navnlig om Køretilladelserne er i Orden. Patruljen optræder hovedsageligt paa Landevejene uden for Byen, men har i enkelte Tilfælde optraadt i Købstaden.

Svendborg: Torsdag Aften blev der kastet en Haandgranat eller anden Sprængladning ind hos Ingeniør S. F. Andersen, Troense. Dagligstuen blev fuldstændig ødelagt, men ingen Mennesker kom til Skade, da Familien netop var gaaet til Ro i Soveværelset paa 1. Sal.

 

Mandag den 6. November 1944.

Pengerøveri fra Kommunen. I Fredags blev der foruden Røveriet fra Rodekontoret, Parkstykket 5, begaaet et Røveri, hvorved der blev stjaalet ca. 5.000 Kr. fra Stadsingeniørens Direktorat. Tre Mand fra Kommunen ankom i Taxabil til Stadsingeniørens Direktorats 8. Vejdistrikt,


375

Møntmestervej 6, med Lønninger. De blev alle tre holdt op sammen med Taxachaufføren og frarøvet de medbragte Penge. Røveriet blev udført af tre revolverbevæbnede Mænd.

Fundet skudt. Natten til Søndag blev Brandvæsenets Ambulance kaldt til Langdraget 1 ved Grøndals Parkvej, hvor. to Mennesker, en Mand og en Kvinde, var fundet skudt i Hovedet. Manden var død, hvorimod Kvinden endnu levede, da Ambulancen kom til Stede. Ingen af dem er blevet identificeret.

Saaret i Saxogade. Lørdag Aften blev Vognmand Hansen, Ellebækgade 49, skudt ud for Saxogade 66. Han blev ramt i Munden, Halsen og det højre Ben. I stærkt medtaget Tilstand blev han bragt til Kommunehospitalet.

Sabotage. Lørdag Eftermiddag skete der en Eksplosion i Johnson Larsens kemiske Fabrikker "National", Frederik d. VII's Gade 26. Den største Del af Virksomheden blev ødelagt af Brand. Aarsagen til Eksplosionen er endnu ikke konstateret, men det menes, at det drejer sig om Sabotage.

Saaret i Slotsgade. Sent Lørdag Aften blev Brandvæsenets Ambulance kaldt til Ejendommen, Slotsgade 9[.] En Mand fra Baggesensgade 28 med Efternavnet Jensen var blevet skudt i venstre Side. Han blev kørt til Rigshospitalet.

Episode paa Vagtværnets Hovedstation. Ved 11,30-Tiden Søndag Aften traf nogle Folk fra Københavns Vagtværn paa Hjørnet af Rantzausgade og Struenseegade en Familie i Slagsmaal. Familien, som var for hjemadgaaende, bestod af Havnearbejder Axel Willy Halle, Struenseegade 37, Hustru og 16-aarige Søn. De havde indbyrdes beskyldt hinanden for at være Stikkere og Tyve og havde ogsaa henvist til den tyske Værnemagt og Shellhuset. Familien blev taget med ind paa Vagtværnets Hovedstation, men da det hele havde Karakter af et privat Opgør, afviste Vagtværnet Sagen. For at hindre videre Slagsmaal, blev de implicerede løsladt enkeltvis; Manden gik først, dernæst Sønnen og sidst Konen. 5 Minutter efter at den sidste var blevet sendt afsted, kom et Hold paa ca. 12 tyske Politisoldater, som efter at have sat et Maskingevær i Stilling i Farvergade forlangte at faa Adgang til Stationen, da de ellers vilde sprænge Porten. Porten blev straks lukket op, og tre Politisoldater kom ind i Kommandorummet sammen med Manden, der havde alarmeret det tyske Politi. Det viste sig, at Tyskerne havde faaet den Opfattelse, at Vagtværnet var i Færd med at løslade nogle Sabotører. Det hele havde udviklet sig saa hurtigt, at der ikke havde været Tid til Henvendelse til Magistraten eller Udenrigsministeriet, men Overvagtmesteren maatte


376

handle efter Konduite. Han forklarede Tyskerne, at det hele drejede sig om Familiestridigheder, som man havde afvist herfra. Tyskerne blev ogsaa hurtigt klar over, at der forelaa en Misforstaaelse, og trak sig tilbage sammen med Anmelderen.

Brand i "Faste Batteri". Søndag Eftermiddag udbrød der Ild i en 10 x 30 m stor Træbarak paa "Faste Batteri" ved Artillerivej paa Amager. Barakken benyttes af Værnemagten og var fyldt med Fourage og forskelligt Inventar. Da Ilden var paa sit højeste, eksploderede en Staalbeholder. Ingen Mennesker kom til Skade.

Københavns Brandvæsen havde i Vagtdøgnet, der sluttede Søndag Morgen, 70 Ambulanceudrykninger og i det følgende Vagtdøgn 55.

Gentofte Vagtværn har Søndag Eftermiddag anholdt en Mand ved Navn Finn Prehn, Vesterbrogade 109, og en Dame med ukendt Adresse, Marian Lund, der gik og rodede i Ruinerne af den sprængte og afbrændte Ejendom, Strandvejen 184, og opgav, at de havde faaet Tilladelse hertil af Kriminalrat Kopf. Det tyske Politi blev underrettet og afhentede de 2 Personer. Der oplystes intet om, hvorvidt de 2 Personer skulde have faaet en saadan Tilladelse.

Vagtværnet har iøvrigt i det sidste Døgn haft ualmindeligt travlt. Der er forekommet flere Indbrud og Tyverier af Penge og Smykker, og desuden har der været en Del Slagsmaal.

Højesteretssagfører holdt op. Til Frederiksberg Vagtværn anmeldte Højesteretssagfører H. C. Fischer Møller Lørdag Eftermiddag, at han Kl. 11,30 var blevet holdt op af 3 Mand paa Vagtelvej og frarøvet sit Legitimationskort og Penge. Den ene af Røverne havde Revolver.

Fundet død. Ejeren af Boghandelen, Frederiksberg Allé 13, er blevet fundet død i sin Forretning. Der er afgivet Rapport til Statsadvokaten.

Drabet paa Revisor Nissen. I Morgenbladene i Gaar omtaltes Drabet paa Revisor Nissen, Broholms Allé 38. Ud over Meddelelsen i Bladene kan oplyses, at den paagældende nærede tyske Sympatier.

Razzia paa Klampenborg Station. I Gaar Kl. 14,20 rykkede ca. 150 Politisoldater ind paa Klampenborg Station, som blev besat. Toggangen fortsattes normalt, men alle Rejsende blev visiteret. Kl. 15,04 forlod Politisoldaterne igen Stationen, uden at der var blevet foretaget nogen Anholdelse.

Arrestationer. I Nykøbing Falster foretog Gestapo i Fredags en Razzia, hvorunder blandt andre anholdtes Prokurist A. Wilhelmsen, Nykøbing Dampmølle, og Møllens Maskinmester Harry Jensen. Desuden blev an-


377

holdt en Del unge Mennesker, men man ved endnu ikke, hvem de paagældende er. Et Forlydende om, at Biskoppen var hentet, dementeres, men Biskoppens Gartner er blevet anholdt. I Aalborg er i det sidste Par Døgn anholdt Typograf Carl Johan Hansen, Aalborg Stiftstidende, Lagerforvalter Jens Sig. Nielsen, Smidthsvej 9, Lindholm, Cigarhandler Høy-Christensen, Lindholmsvej, Lindholm, Thomas Lauritz Nielsen, Elisabethsvej 1, Hasseris, Ove Nielsen, Eriksvej 6, Nørre Sundby, Anders Sørensen, Vestergade 47, Nørre Sundby, Christian Peter Christiansen, Søndergade 15, Skive.

Endnu en højtstaaende Gestapomand omkommet. Fra Aarhus meddeles yderligere, at foruden Gestapochefen og hans Næstkommanderende Rothenburg er ogsaa en højtstaaende Gestapo-Embedsmand ved Navn Werner omkommet. Den i Aarhus velkendte Gestapomand, Sønderjyden Johannsen var derimod forud for Angrebet forflyttet til Flensborg. Endelig dræbtes en højtstaaende Gestapo-Embedsmand, der netop var ankommet fra Frankrig for at afløse Schwitzgibel.

Jernbanesabotage. Søndag Kl. 19 skete en Sprængning under et tysk Transporttog mellem Kibæk og Troldhede. En Aksel knækkede under Maskinen, og et Skinnestykke blev revet op. Trafikken kunde dog genoptages Kl. 23,55. - Trafikken mellem Ribe og Brøns var indstillet mellem Kl. 17,50-20,12 paa Grund af formodet Sabotage, og ligeledes mellem Ry og Skanderborg mellem Kl. 23,10 og 0,30.

Søndag Formiddag fandt en Sprængning Sted mellem Skanderborg og Stilling. Eksplosionen skete under venstre Spor, men ogsaa højre Spor blev beskadiget. 2 Skinner maatte udskiftes.

Lørdag Eftermiddag opdagedes to mistænkelige Mænd paa Banelinien ved Rislev paa Næstved-Ringsted Banen. Man fandt under en Viadukt to Pakker i Avispapir, hvorfra der stak Lunter ud. Næstved Brandvæsen og CBU blev underrettet, ligesom et Tog, der lige skulde til at passere, blev holdt tilbage. Det viste sig, at der var gravet Huller under to Bærepiller i Viadukten. Værnemagten kom til og fjernede Bomberne, der var tidsindstillet med et Urværk.

Fundet Sprængstof. Fredag Morgen blev Vagtværnet i Fredericia kaldt til Ejendommen Nørrevoldgade 26 - over for Købestævnet -, hvor Beboerne i Baggaarden havde fundet nogle mystiske Kasser. De 6 af Kasserne var tomme, hvorimod de 2 var fyldt med engelske Haandbomber, fyldte Magasiner til Maskinpistoler samt Sprængblyanter. Det antages, at Kasserne er bragt ind i Gaarden i Løbet af Natten og her omlæsset. Der er hørt Støj, men de paagældende Personer menes at være blevet forstyrret. Der er i Løbet af Natten hørt Skud i Nærheden af Banegaarden, og man sætter disse Skud i Forbindelse med Fundet. Tysk Militær har afhentet Kasserne.


378

Esbjergdamper forlist. Damperen "Phønix", som er paa 1800 Tons, forliste Lørdag Eftermiddag ud for Hurup Havn. Damperen, der var lastet med Salpeter fra Norge, var gaaet paa en Mine. Det lykkedes at redde Besætningen og sætte Damperen paa Grund ved tredie Revle.

Ført til Tyskland. Forfatteren Thomas Olesen-Løkken's Søn, Murer Kjeld Olesen, er ført fra Frøslev til Tyskland. Endvidere er Elektriker Poul Phringskov, Rørdal, overført til Tyskland. Han flygtede i sin Tid fra Frøslev, men blev atter paagrebet i Aarhus.

Løsladt. Kæmneren i Aars, Aage Christiansen, der er Kredsfører for "F. D. F.", er efter nogle Maaneders Ophold i Frøslev blevet løsladt.

Provinsen.

Aarhus: Presseofficeren, Töter, i Aarhus er rejst og blevet erstattet med Sonderführer Brammer, der tidligere har været beskæftiget i Censuren paa Hotel Kongen af Danmark.

- Lørdag Aften blev en ung Mand, Børge Richs, Aaboulevarden 39, ramt af et Skud, som blev affyret af en beruset Person ud for Restaurant "Centrum". Børge Richs blev saaret i det ene Ben.

Silkeborg: Den 21-aarige stud. theol. Kaj Andersen, Søn af Telefonmontør Andersen, Viborggade, blev Lørdag Aften dræbt af et Skud fra den tyske Vagtpost paa Toldboden. Det opgives, at han skal have forsøgt at fratage Vagtposten en Pistol.

Horsens: Den nyoprettede Trævarefabrik "Ebon" paa Sønderbro, hvis Indehaver er Andreas Eriksen fra Aarhus, blev Fredag Aften ødelagt ved Brand. Ilden menes paasat, da der, kort før Branden opstod, hørtes en mindre Eksplosion.

Odense: Gestapo foretog Lørdag Aften Razzia i Restauranterne Alcazar og Autocafeen i samme Ejendom. Ca. 200 Gæster blev visiteret, en Del holdt tilbage, men de fleste heraf igen løsladt.

Hillerød: En revolverbevæbnet Røver holdt Lørdag Aften Postmesteren op paa Græsted Postkontor. Udbytte, 2.315 Kr.

Tirsdag den 7. November 1944.

Dræbte. Mandag Aften ved 21,30-Tiden opstod Skudveksling paa Hjørnet af Vestergade og Larsbjørnsstræde. Herunder blev Assistent Stig Johnson, Havnegade 1, og cand. pharm. Damgaard, Classensgade 57, dræbt. Fra tysk Side hævder man, at de var Sabotører.

I Aftenens Løb var der iøvrigt Skyderi paa Frederiksberggade ud for Restaurant "Tosca", i Havnegade, i Store Kongensgade i Nærheden af


379

Amalienborg og paa Fælledvej. Paa Fælledvej blev der fortaget Razzia i Kafé "Den røde Maske". Endvidere var der Razzia i "Gold Digger'' og i "Fattys Kro", Trommesalen.

Fundet dræbte. Paa Enghavevej ud for Nr. 60 fandtes Mandag Aften to Gestapomænd, der var dræbt ved Skud. De nærmere Enkeltheder kendes ikke.

Kørt ind i en Kolonne tyske Soldater. Ved 19-Tiden Mandag kørte en Taxavogn ind i en Kolonne tyske Soldater ud for Seruminstituttet. Kolonnen var ikke afmærket ved Lys. Ved Paakørslen blev en Underofficer dødeligt kvæstet og to Soldater haardt saaret. De saarede blev bragt ind paa Seruminstituttets Skadestue, hvor de straks kom under Behandling. Passagererne var en Herre og en Dame. Damen talte skiftevis Dansk og Tysk. Bilen væltede og brændte. De nærmere Enkeltheder savnes, da Vognens Passagerer forsvandt.

Medlem af D.N.S.A.P.'s Tremandsraad forsvundet. Inspektør Holger Johansen, Hovedbanegaardens Restaurant, er forsvundet. Der knytter sig den særlige Interesse til Hr. Holger Johansens Person, at han er Medlem af det Tremands-Raad, der efter Fritz Clausens Tilbagetræden leder D.N.S.A.P. Hr. Holger Johansen forlod Restauranten Søndag ved 24-Tiden for at tage til sit Hjem, men hertil er han ikke kommet og mødte heller ikke paa sit Arbejde i Gaar. Under disse Omstændigheder er hans Forsvinden blevet anmeldt til det tyske Politi. Først antog man, at han var bortført. Men det er siden konstateret, at han Søndag Aften har taget Afsked med flere Personer, og at han mod Sædvane har efterladt sine Nøgler i Restauranten. Efter alt at dømme er der Tale om en frivillig Forsvinden.

Drabet ved Grøndals Parkvej. Som omtalt i Gaar er der ved Langdraget 17 (i Nærheden af Grøndals Parkvej) fundet en Mand og en Kvinde skudt. Manden var død, og Kvinden dødeligt saaret, da Ambulancen kom frem. Siden er de skudte blevet identificeret som Redaktør Arthur Otto Bendixen og Hustru. Redaktør Bendixen har været Korrespondent til engelske Blade. Hans sidste Stilling er ikke kendt.

Razzia paa Kommunekontoret i Hvidovre. Det tyske Politi foretog Mandag Formiddag en Razzia paa Kommunekontoret i Hvidovre. Politiet holdt Kontoret besat hele Dagen. De medbragte en Liste med Navne og Adresser paa en Del af Kontorets Personale, og 17 af disse blev taget med, da man ud paa Aftenen forlod Kontoret, ligesom man fjernede noget Materiale fra Socialkontoret og Folkeregisteret. Hvorvidt nogen af de anholdte senere paa Aftenen er blevet frigivet, har ikke sikkert kunnet konstateres.


380

Færgeforbindelsen. Togkontoret oplyste i Dag til Morgen, at Færgeforbindelsen mellem Helsingør og Helsingborg indtil videre er standset paa tysk Foranledning.

Episode paa Vestebrogade. Ved Midnatstid blev Københavns Vagtværn kaldt til Vesterbrogade 54, hvor en af Beboerne ved Navn Nissen havde meddelt, at nogen forsøgte at sprænge Døren. Ved Ankomsten viste det sig at være det tyske Politi, som var i Virksomhed. Vagtværnets Folk gik atter ind i Vognen, men da de vilde køre, kom der nogle Mænd farende fra andre Biler. En raabte "Halt", en anden "Heraus", samtidig med at der blev affyret Skud. Da Tyskerne opdagede, at det var Vagtværnets Folk, fik de imidlertid Lov at køre.

Portier skudt. Brandvæsenets Ambulance hentede i Morges ved 6,45-Tiden en Portier Mogensen, som var blevet skudt i Ejendommen, Viktoriagade 4. Hans Bopæl er Nørrebrogade 39, 3. Han blev bragt til Kommunehospitalet med Skudsaar, men menes at være uden for alvorlig Fare.

Københavns Brandvæsen havde i sidste Vagtdøgn 70 Ambulanceudrykninger.

Frederiksberg Brandvæsen og Vagtværn intet at berette.

Gentofte Brandvæsen heller intet at berette.

Gentofte Vagtværn har ligesom det foregaaende Døgn haft forskellige Udrykninger i Anledning af Tyverier og Smaaindbrud.

Ført til Frøslev. Den kendte Motorkører Holger Sønderup er overført fra Vestre Fængsel til Frøslevlejren.

Dræbt ved Skud gennem Døren. I Lørdags blev der ringet paa hos Vagtmand Carl Nielsen, Thorsbro Vandværk. Da Carl Nielsen lukkede op, saa han en Revolver blive stukket frem. Han smækkede hurtigt Døren til, men i det samme blev der skudt igennem Døren, og han dræbtes paa Stedet. Det var Gestapo, som eftersøgte en Logerende ved Navn Kaj Rasmussen, hvilket viste sig, da de senere trængte ind i Lejligheden. Kaj Rasmussen var ikke hjemme, men Tyskerne medtog to Skrivemaskiner, der stod paa hans Værelse.

Angrebet paa Universitetsbyen i Aarhus. Der savnes stadig Underretning om den Skæbne, der er overgaaet danske Arrestanter i Kollegie 4 og 5. Der menes at have været 16 danske Arrestanter, og af disse menes 4 dræbt. Det opgives saaledes, at en Fru Philips fra København og Pastor Sandbæk skal være blandt de omkomne. Blandt de Danskere, der havde Arbejde i Kollegie 4 og 5, nævnes som Omkomne: Jenny


381

Ritaelse Jensen, Jutta Christensen, Chauffør Hans Friis Jensen, Fru Ellen Rigmor Andersen og hendes Datter, Ellen Margrethe Andersen, samt Arthur Randa. Endelig oplyses det, at Journalist Kjeld Helweg Larsen, "Fædrelandet", der fik begge Ben revet af og forskellige Kvæstelser i Hovedet, er død paa det tyske Feldlazaret.

Kartoteksrøveriet paa Folkeregistret i Aalborg. Om det i Morgenbladene omtalte Røveri af 200.000 Kartotekskort i Folkeregistret i Aalborg kan yderligere oplyses, at Byraadet Mandag Morgen skulde have haft et lukket Møde, hvori man skulde tage Stilling til en Henvendelse fra de tyske Myndigheder om Adgang til at faa visse Oplysninger i Folkeregistret.

De Mænd, som bortførte Kartoteket, lovede Kontorets Leder, at Kartoteket skulde blive leveret uskadt tilbage efter Krigen. Ogsaa Fotokopier af Kartoteket, der opbevares i en Box, blev fjernet. Det kan yderligere oplyses, at ingen af Byraadets Medlemmer ud over Borgmester Jørgensen havde Anelse om, hvad der skulde forhandles paa det lukkede Møde.

Mineeksplosion. Natten til Søndag er et Skib gaaet under i Farvandet mellem Skjoldnæs og Mommark, antagelig efter en Mineeksplosion, idet Skibet brækkede midt over. 9 Tyskere af Besætningen er stærkt forkomne indkommet til Havnen paa Ærø i en Pram. Skibet menes at have haft 100 Mand ombord. Den øvrige Besætnings Skæbne kendes endnu ikke.

I Fortsættelse af Meddelelsen i Gaar om Eksplosionsulykken, der ramte Damperen "Phønix" af Esbjerg, kan nu yderligere oplyses, at Damperen ikke direkte er stødt paa en Mine, men en Eksplosion i Nærheden var saa voldsom, at "Phønix" sprang læk og maatte sættes paa Grund. Der er nu paa Stranden mellem Dokkedal og Knarmou drevet en hel Del halve Svine- og Oksekroppe og Smørkasser i Land, og Fiskerne fortæller, at der i Havet udenfor driver store Mængder af Oksekroppe. Man regner derfor med, at et Skib er blevet minespængt ved den Eksplosion, som ogsaa skadede "Phønix", men nærmere Oplysninger savnes.

Provinsen.

Roskilde: En revolverbevæbnet, maskeret Mand tømte Søndag Aften Pengekassen paa Lille Værløse Station. Udbyttet var ca. 1.000 Kr.

- Lørdag Aften eksploderede to Bomber i Osted Savværk mellem Roskilde og Ringsted. Der opstod en Del materiel Skade, og i et nærliggende Gartneri knustes over 2.000 Ruder.

Næstved: Natten til Fredag blev Bagermester Henry Olsen, der kom gaaende paa Gaden sammen med sin Hustru, antastet af to Mænd, der


382

forlangte at se deres Legitimationskort, idet de angav at tilhøre det tyske Sikkerhedspoliti. Bagermesteren havde Kortet i sin Pung, men da han tog den frem, blev den hugget af Røverne, som herefter forsvandt. Der var ca. 150 Kr. i Pungen. Kort efter blev Bagermester Gudmund Andersen, der ligeledes var paa Vej hjem sammen med sin Hustru, antastet af de to samme Personer. Fru Andersen fik dog Lejlighed til at kaste sin Mands Pung ind i en Villahave, saaledes at Røverne i dette Tilfælde ikke fik noget økonomisk Udbytte. - Paa Grundlag af de to Bagermestres Signalement fandt Vagtværnet Fredag Aften Røverne. Vagtværnet maatte dog trække sig tilbage, da det blev truet med Revolvere. Men senere paa Aftenen kom Vagtværnsfolk atter ud for de to Mænd, som da fremviste et Ausweis fra det tyske Sikkerhedspoliti. De anmodede samtidig Vagtmændene og de mange Mennesker, som hurtigt havde samlet sig, om straks at forsvinde; da dette ikke skete i det Tempo, man ønskede, trak de Revolverne og affyrede flere Skræmmeskud.

- Krydsfinerfabrikken har været ude for et Forsøg paa Sabotage, men Sabotørerne blev overraskede og nøjedes med at smide en Aerolit-Bombe fra sig i en stor Spaansilo. Denne blev ødelagt, men Skaden var ikke større end at Virksomheden kan fortsætte uden Indskrænkning i Driften.

Rudkøbing: Ørsteds-Pavillonen er blevet overtaget af den tyske Værnemagt. Restauratricen Fru Christensen fik Besked om at flytte i Løbet af 8 Dage.

Kerteminde: En Godsvogn lastet med Træbarakker, som havde tilhørt det danske Militær, men nu skulde føres bort, er brændt paa Banegaarden.

Aarhus: To revolverbevæbnede Mænd trængte Mandag Eftermiddag ind i Helge Engkvists Maskinfabrik, Vejlby ved Aarhus, og anbragte efter at have tvunget Arbejderne til at forlade Virksomheden 6 Bomber, der ved deres Eksplosion ødelagde samtlige Maskiner.

Silkeborg: Mandag Aften blev der begaaet et Mord i Resenbro, ca. 7 km øst for Silkeborg. En Bil kørte op foran et Hus, hvori den 46-aarige Svend Meulengracht Larsen boede til Leje i et Værelse. Mændene i Bilen kaldte paa ham, og da han kom ud paa Trappen, dræbte de ham ved et Skud gennem Nakken. Larsen var kendt for sin Forbindelse med det tyske Politi.

Randers: Politibetjent Gunnar Petersen, Pontoppidansgade 7, Randers, er Natten til Torsdag blevet skudt under mystiske Omstændigheder. Petersen har i nogen Tid været "under Jorden" og har været eftersøgt af Gestapo. Familien siger, det er Selvmord, og Zoneredningskorpset siger, det er et Vaadeskud, medens andre mener, at han er blevet skudt ned under Forsøg paa Modstand, da han skulde anholdes.


383

Herning: Natten til Mandag eksploderede en Bombe i Ejendommen Bredgade 41. Eksplosionen fandt Sted. mellem Konditoriet "Trianon", der tilhører Konditor Th. Sørensen, og Brdr. Mortensens Slagterbutik. Der skete Skade paa begge Butiker, og Ruderne i Ejendommen og Nabobygningerne sprængtes.

Onsdag den 8. November 1944.

Brandvæsenets Ambulance blev i Aftes kaldt til Enghavevej 58, hvor der den foregaaende Aften var fundet to Gestapomænd dræbt. Meldingen lød paa, at flere Danske var dræbt eller saaret ved Skud fra Gestapofolk.

Da Ambulanceudrykningen naaede frem, kunde man ikke køre helt hen til Stedet, idet dette var afspærret af tyske Politisoldater. Saa vidt Ambulancefolkene kunde se i Lyset fra Ambulancernes Projektører, laa ca. seks Mænd dræbt paa Fortovet inden for det afspærrede Omraade. Det blev imidlertid ikke tilladt Ambulancefolkene at hente disse Mennesker, idet Politisoldaterne erklærede, at en Mordkommission fra Politigaarden først skulde foretage Undersøgelser.

Saa vidt det er oplyst ved Udsagn fra Beboere eller andre Vidner er der sket det, at Gestapo har afspærret et lille Omraade ved den nævnte Ejendom, og de Mandspersoner, der tilfældigt befandt sig her, blev kommanderet enten med Ryggen op mod Muren eller paa Maven ned paa Fortovet, idet de fik trykket Maskinpistoler imod sig. Derefter er de Paagældende formentlig skudt. Trafikanter, der kom til og opdagede, hvad der var paa Færde, forsøgte at undløbe, men der blev skudt efter dem, og adskillige ramtes. Disse Dræbte og Saarede fik man Tilladelse til at føre bort i Ambulance, medens de ca. seks dræbte inden for Afspærringen førtes bort af Tyskerne.

De danske Ambulancer førte to Dræbte, der var ramt af Skud i Hovedet, til Retsmedicinsk Institut. De havde ingen Papirer paa sig. To saarede, Helman Jensen, Gasværksvej 10 A og A. Olsen, Haderslevgade 31, førtes til Kommunehospitalet.

Ud for Istedgade 84 ved Restaurant "Tunesia" blev Mekaniker Møgelvang, Valdemarsgade 2 St., og Bankbud Andersen, Revalsgade 1 A, ligeledes i Aftes dræbt ved Skud, som affyredes fra den anden Side af Gaden.

Ved Vesterbrogade 63 ud for Biografen "Carlton" saaredes P. Nielsen, Valdemarsgade 31, i Brystet, og C. Svendsen, Estlandsgade 4, som ramtes i Ryggen. Den ene af de Saarede har forklaret, at der blev skudt ned ad Gaden, hvorfor han søgte Dækning i en Aabning. Paa Vej til Dækstillingen kom han ind i Lyset fra en Butiksrude. Ruden var slaaet ind, og der var sat Projektørlys paa inde fra. Da han stod i Lyset, rakte han Armene i Vejret, men alligevel blev han beskudt fra en Automobil, som kørte forbi.


384

I Dannebrogsgade ud for Nr. 4 blev i Aftes fundet en ikke identificeret Mand, som var dræbt. Han var skudt i Nakken og Brystet.

Mange Jernbanesabotager i Jylland. Den foreløbige Melding fra Togkontoret i Morges gaar ud paa, at der er begaaet en lang Række Sabotagehandlinger mod Jernbaner i Jylland. Man regner med 14 Tilfælde i det sidste Vagtdøgn. Det nævnes saaledes, at Kommandostationen i Bramminge og to Kommandostationer i Esbjerg skal være sprængt i Luften, endvidere er nogle Sporskifter i Fredericia sprængt.

Voldsmand afstraffet paa Stedet. Københavns Vagtværn blev i Aftes alarmeret fra Baggesensgade 25, hvor en Dreng paa Gaden var blevet overfaldet af en beruset Voldsmand. Da Vagtværnet kom til Stede, var en stor Menneskemængde i fuld Gang med at afstraffe Voldsmanden. Vagtværnet befriede Manden og satte ham ind i Vognen, medens Lederen af Udrykningsholdet foretog Afhøring af Drengen i en tilstødende Butik. Menneskemængden omkring Bilen begyndte efterhaanden at indtage en truende Holdning. Pludselig trak Manden en Revolver frem. og skød op gennem Bilens Loft. Derefter gik han ud af Vognen og ind paa Forsædet til Chaufføren, hvem han truede til at køre. Det lykkedes imidlertid for Chaufføren inden Starten at tage Revolveren fra Manden. Da Menneskemængden saa denne Episode, trak de Manden ud af Vognen for endnu en Gang at afstraffe ham. Lederen af Udrykningsholdet kom nu til Stede og gav Byvagterne Ordre til at benytte Stavene. Det lykkedes da ogsaa at faa den anholdte fri af Menneskemængden. Under Kørslen til Vagtværnets Hovedstation fortalte den anholdte, at han var Medlem af Vaaben SS, men han vilde ikke opgive sit Navn eller vise noget Legitimationskort. Vagtværnet tilbød, da det efterhaanden stod klart, at Manden havde Forbindelse med den tyske Værnemagt, at lade ham gaa, hvilket han dog afslog. Udenrigsministeriet blev underrettet, og Manden blev senere hentet af Gestapo. - Det er fra anden Side oplyst, at den anholdte i de sidste Dage har forbrudt sig over for flere Smaapiger. Han er Dansker.

Sabotørerne kørte med Kanonerne. En Lastbil fra Dansk Industri-Syndikat i Frihavnen blev i Gaar Formiddags standset af en halv Snes Sabotører. Det skete ved Flaskekroen paa Køgevej. Paa Vognen var 6 tyve-Millimeters Kanoner, som skulde ud til Mosede Batteri. Sabotørerne har aabenbart været helt inde i Hensigten med Transporten, for de spurgte, om "Skyde-Søren" (en Mand, der skulde indskyde Kanonerne) var med. Svaret var benægtende, men det oplystes, at han kom snart efter. Sabotørerne lod Bilen holde paa Vejen og satte sig roligt til at vente, mens de stadig holdt Mandskabet under Bevogtning. 45 Minutter efter kom "Skyde-Søren" sammen med to tyske Officerer. Ogsaa denne Bil blev holdt op, Tyskerne maatte forlade Vognen, hvorpaa Sabotørerne


385

kørte bort med begge Bilerne og Kanonerne. Det er ikke ganske klart oplyst, om "Skyde-Søren" blev taget med.

Rekonvalescenthjem beslaglagt. Marineintendantur Dienststelle har udstedt Dekret om Beslaglæggelse af Københavns Kommunes Rekonvalescenthjem ved Frederiksværk (Skjoldborg).

Stor tysk Nybygning ødelagt. Paa Odense Staalskibsværft er en stor tysk Nybygning til "Hansa" blevet ødelagt Natten til Tirsdag. Ved 2-Tiden trængte en Snes bevæbnede Sabotører ind paa Værftets Omraade og anbragte 2 store Bomber i Skibet, der laa ved Monterings-Kajen og var omtrent færdig til Aflevering. Bomberne var anbragt baade midtskibs og i Agterstavnen. Ved Eksplosionerne blev Skibet totalt raseret og sank i Løbet af ganske kort Tid. Skibet var paa 5000 Tons, og dets Værdi efter Anskaffelsessummen var 2 Mill. Kr.

Arresterede. I Aalborg har Gestapo anholdt Jørgen Evald Bramskov Jensen, Danmarksgade 13, Nikolaj Christian Øhlholm, Maren Turisgade 1, og Sylvest Kornerup-Petersen, Gandrup. - I Sønderborg er yderligere arresteret Maskinbygger Georg H. Larsen (f. 1920), Frisørsvend Peter Christensen (f. 1921) og Arbejder Jørgen Hansen Elnef (f. 1913).

Færgetrafiken. Tirsdag Aften blev Færgetrafiken Helsingør-Helsingborg genoptaget.

Københavns Brandvæsen havde det sidste Vagtdøgn 57 Ambulanceudrykninger, deraf en Del til Enghavevej, Istedgade og Vesterbrogade i Anledning af de i det foregaaende omtalte Episoder.

Frederiksberg Brandvæsen og Vagtværn: Intet særligt at berette.

Gentofte Vagtværn meddeler, at der i Nat er forøvet Hærværk i Skovriderkroen, Møbelbetræk er skaaret i Stykker, Inventar ødelagt etc.

Provinsen.

Aarhus: Blandt de omkomne ved Bombardementet af Universitetet er en ung Haderslev-Pige, Frk. Elly Weiss, der tilhørte en nazistisk Organisation. Hun var indtil fornylig beskæftiget i Berlin.

Paa Østergades Hotel (den tyske Ortskommandantur) holdtes Søndag Eftermiddag en Sørgehøjtidelighed over Flyverangrebets tyske Ofre.

Aalborg: Som tidligere meddelt blev foruden Kartotekskortene i Folkeregistret ogsaa Fotokopier af Registerkortene ført bort. Dette er gaaet til paa den Maade, at to revolverbevæbnede Mænd holdt Kommunaldirektøren op og krævede udleveret Nøgler til Boxen med Mikrofotografierne. Der maatte tilkaldes en Funktionær med Nøglerne, men det


386

skete ganske ubemærket i Telefonen. Den ene af Mændene krævede. saa en Assistent med til Landmandsbanken for at aabne Boxen. Uden for Administrationsbygningen ventede den tredie Revolvermand. Turen gik nu til Landmandsbanken, hvor Assistenten fra Kommunekontoret bad om at faa Boxen aabnet. Dette formede sig derfor som en almindelig Ekspeditionssag, og i Løbet af et Øjeblik havde de to Revolvermænd faaet udleveret Mikrofilmene, der findes paa Ruller og ikke fylder ret meget. De forsvandt straks med Byttet, og Assistenten gik tilbage til Kontoret, hvor Kommunaldirektøren havde været holdt op af den ene af Revolvermændene, indtil han var sikker paa, at Bortførelsen var afsluttet.

Varde: Som tidligere meddelt er en Del af Byens Borgere blevet arresteret, efter at der, som det hed, var forøvet Attentat mod en 16-aarig Dreng i tysk Tjeneste. De arresterede er dog alle kommet paa fri Fod igen. Det viser sig nu, at Drengen selv har forøvet "Attentatet", idet han har skudt sig i Hovedet med et Jagtgevær. Han havde meldt sig frivilligt til Tjeneste paa Østfronten. Han blev dog ikke værre medtaget ved "Selvmordsforsøget", end at han nu af Tyskerne er blevet afsendt til militær Uddannelse.

 

Torsdag den 9. November 1944.

Københavns Vagtværn blev i Aftes kaldt til Trianglen, hvor nogle civile tysktalende Mænd gik og skød med Revolver. Vagtværnets Folk slog Revolveren fra den ene, som var beruset, og tog ham med hen til Udrykningsvognen, men da der i det samme kom uniformerede Tyskere til Stede paa Pladsen, kørte Vagtværnet straks bort med den anholdte uden at tage sig af de øvrige Revolvermænd. Den anholdte blev straks overført til Vestre Fængsel, hvad man gav det tyske Kriminalpoliti Meddelelse om, da der herfra senere blev stillet Krav om Udlevering af Manden. Vagtværnet blev senere paa Aftenen ringet op og meddelt, at Skydningen fortsattes paa Trianglen, og at der skulde være nogle saarede. Der blev ligeledes anmeldt, at nogle Folk var frataget deres Ejendele og Legitimationskort, men da Vagtværnet vidste, at der var tysk Politi derude, foretog man sig intet.

I Aftenens og Nattens Løb var der atter Skyderi paa Vesterbro, men Ambulancerne har ikke haft Udrykninger i den Anledning, saa man er afskaaret fra at faa nøjagtige Oplysninger om, hvad der virkelig er passeret. Ligeledes meldes om Skyderi paa Nytorv-Gammeltorv, men heller ikke hertil har der været Ambulanceudrykninger.

To Dræbte identificerede. De to Mænd blandt de Dræbte paa Enghavevej, som førtes bort af danske Ambulancer, var Brødre. Den ene, C. T. Christensen, var hjemmehørende i Roskilde, men var paa Besøg


387

hos sin Broder, Svend Aage Christensen, Palnatokesgade 2. Den ud for Dannebrogsgade Nr. 3 dræbte Mand er identificeret som Kontrollør Hansen, Vesterbrogade 69.

Anholdelse paa Statistisk Kontor. Det tyske Politi indfandt sig Tirsdag paa Statistisk Kontor i Hans Nansens Gaard og anholdt Fru L. Silvio Fugl, desuden medtog man en Kontormedhjælper og en Assistent, som dog senere paa Dagen blev frigivet, medens de tyske Politifolk erklærede, at der var Grundlag for at tilbageholde Fru Fugl.

Frue saaret paa Vesterbros Torv. I Ejendommen Gasværksvej 5 blev der ved 14-Tiden Onsdag foretaget en Razzia, hvorunder Tyskerne skal have fundet en Del Hjælme etc. Fire Personer blev arresteret, mens een undslap. En Tysker forfulgte Flygtningen og affyrede nogle Skud. Et af disse ramte en Fru Ester Severinsen, Vigerslevvej 287 A, da hun vilde stige op i en Linie 16 paa Vesterbros Torv. Hun blev saaret i højre Laar og førtes til Kommunehospitalet.

Kørt ud i Fælledparken og plyndret. Da Per Steenberg Petersen, Tranevænget 10, ved Midnatstid var paa Vej hjem og befandt sig ud for den gamle Politistation paa Hellerupvej, anraabte han en Bil i den Tro, at det var en Hyrevogn. Bilen standsede ganske rigtigt, men ud steg en Mand med en Revolver og beordrede Hr. Steenberg Petersen til at stige ind. I Forvejen var der to Personer inde i Vognen. Selskabet talte gebrokkent. Bilen kørte herefter ind i Fælledparken, hvor Steenberg Petersen blev taget ud og ført hen til et Træ i Nærheden af en lille Sø. Man spurgte ham, om han ønskede at blive fundet i Søen den næste Morgen, skudt gennem Hovedet. De tre Revolvermænd plyndrede ham herefter for Overfrakke, Jakke, Ur, Penge (ca. 25 Kr.), og hvad han iøvrigt havde paa sig af Værdigenstande. Senere paa Natten gjorde Hr. Steenberg Petersen Anmeldelse til Gentofte Vagtværn.

Røvet 4.000 Kr. i Bank. Onsdag Eftermiddag foretog fire Mænd, udstyret med Maskinpistoler, et Røveri i Folkebankens Aalholm-Afdeling, Valby Langgade 221. Det lykkedes Bankbestyrer Garny at kaste en Skræmmepistol mod en af de store Spejlglasruder, som knustes. Herved samledes der Opløb udenfor, der gjorde Røverne nervøse; de opgav en Undersøgelse af Boxene og indskrænkede sig til at forsvinde med Kassen, der indeholdt ca. 4.000 Kr. De gik op i en mørk Bil, som holdt ved Fortovskanten, og kørte bort.

Hentet Sabotage-Vagtens Revolver. I Aftes ringede to Mand paa hos Svend Bech, Ordrup Jagtvej 26 D. Hustruen lukkede op. Over for hende forlangte Mændene at faa udleveret Svend Bechs Revolver (Sv. B. er Sabotagevagt i Always Radio). Fruen udleverede Revolveren, men an-


388

meldte straks Episoden til Gentofte Vagtværn. Det lykkedes ogsaa Vagtværnets Folk at spore den ene af Mændene op, men da han truede med sin egen Revolver, kunde man intet udrette.

Bibliotekets Skrivemaskine fjernet. For nogle Dage siden kom en revolverbevæbnet Mand med Maske ind paa Kommunebiblioteket Vangedevej 33, hvor han holdt de to tilstedeværende Damer op og gik med Skrivemaskinen. Inden han gik, fik Damerne Besked om ikke at anmelde Sagen før efter to Dages Forløb, da de ellers vilde blive skudt. Derfor har Damerne først nu givet Meddelelse om Maskinens Fjernelse.

I Gentofte er der i Nat begaaet 5 Indbrud, deraf 3 i Guldsmedeforretninger og 2 hos Buntmagere.

Frederiksberg Vagtværn har i Nat anholdt 5 Tyve, som tidligere har begaaet Indhrud, 3 af dem har bestjaalet en Frimærkehandel paa Roarsvej.

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Døgn 63 Ambulanceudrykninger.

Af Skudepisoderer hos Brandvæsenet kun registreret det ovenfor omtalte Tilfælde paa Vesterbros Torv.

Luftangrebet paa Universitetsbyen i Aarhus. Fra tysk Side bekræftes, at Pastor Sandbæk skal være dræbt under Luftangrebet paa Universitetsbyen. Ligeledes er dræbt en Broder til Kommunisten Thøgersen. Det hævdes ligeledes fra tysk Side, at det ikke har været muligt at finde Legemsdele i Ruinerne, hvormed man kunde identificere de paagældende.

De tre Arkitekter er i god Bedring og vil formentlig kunne udskrives i Løbet af kort Tid, Arkitekt C. F. Møller i Løbet af et Par Uger. Den tidligere Meddelelse om, at C. F. Møller var haardt medtaget, viser sig heldigvis at bero paa en for pessimistisk Bedømmelse.

To Minestrygere sænket. Et Hold Sabotører har sænket to Minestrygere paa Svendborg Skibsværft. Den første Eksplosion fandt Sted Onsdag Aften ved 18-Tiden, den anden ved Midnat. Det ene af Fartøjerne var en Nybygning, medens det andet Skib er blevet sænket engang tidligere og netop nu var blevet færdigrepareret paa Værftet.

Jernbanesabotage. Togkontoret meddeler, at der Natten mellem Onsdag og Torsdag er foretaget Sprængning af Hjertestykket i Indgangssporskiftet paa Fredericia Station. Paa Aarhus-Hesselager-Linien er begge Spor blevet sprængt et bestemt Sted. Bramminge Stations Kommandopost er blevet totalt ødelagt ved Bombeeksplosion, hvorunder en tysk Soldat blev dræbt og en anden saaret. Paa Esbjerg Station er Post


389

I og II fuldstændig ødelagt. Der er sket ialt 14 Sprængninger af Sporskifter og i Spor. Desuden er Nordre Vandtaarn væltet, og Kedelhuset ved Søndre Vandtaarn ligeledes væltet, saaledes at Vandtagning i Esbjerg er umulig. Da Vandtaarnet i Bramminge tidligere er ødelagt, kan Maskinerne heller ikke tage Vand her. Toggangen fra Esbjerg er som Følge af disse Sabotagehandlinger delvis lammet.

Torsdag Morgen meddeler Togkontoret fra 2. Distrikt: Aarhus Ø-Lystrup, paa Grund af formodet Sabotage har Toggangen været indstillet fra Kl. 22,15. Eftersyn foretoges ved Daggry.

Varde Station, Kl. 22,15, Post 1 og 2 fuldstændig ødelagt ved Bombeeksplosion. Ingen Mennesker tilskadekommet.

Aarhus H-Brabrand, Kl. 0,15 blev begge Spor sprængt mellem Kilometerstenene 113,6-113,9, 4 Sprængninger i nordgaaende Spor og 5 Sprængninger i sydgaaende Spor. 9 Skinner af 30 m-Type skal udveksles. Trafiken ventes genoptaget i Løbet af Formiddagen.

Skern Station. Under den vagthavende Remisearbejders Ophold i Vaskerummet er Kl. 0,45 en Hs-Maskine (Rangerlokomotiv) og en K (gammelt Eksprestogslokomotiv) af uvedkommende kørt i Drejeskivegruben.

Hinnerup-Søften. Kl. ca. 5,00 er der konstateret Sprængninger. Toggangen er indstillet.

Telefon-Bombe. Berlingske Tidende blev Onsdag Aften ringet op af en Mand, som erklærede, at der var anbragt 5 Bomber i Bygningen, og at de vilde eksplodere i Løbet af 2 Timer. Personalet gik i Beskyttelse, medens der blev foretaget en grundig Undersøgelse. Da intet mistænkeligt blev fundet, genoptoges Arbejdet.

Provinsen.

Aarhus: Den 55-aarige Købmand Harald Hagen Jespersen, Ny Munkegade 34, er blevet dræbt ved et Skud gennem Nakken. For indtil et halvt Aar siden havde han en Fotohandel i Kattesundet i Horsens. Han var kendt for sin Forbindelse med det tyske Politi. Forretningen i Horsens havde han solgt, fordi hans Ruder flere Gange var blevet knust.

- En ung Mand kastede Tirsdag Eftermiddag nogle Sprængkapsler mod en tysk Bil paa Banegaardspladsen. Han blev opdaget af Banegaardsvagten, som begyndte at skyde efter Manden midt gennem Trafiken. Der forlyder dog intet om, at nogen er blevet saaret. Den unge Mand blev paagrebet af Tyskerne og ført bort.

- Onsdag Aften skete en Eksplosion i et mindre Blik-Pakhus i Nordhavn. Skaden var dog kun ringe. Samme Aften eksploderede en Bombe i et andet Pakhus i Nordhavnen, Et Par Kraner blev sat ud af Funktion og en Maalerinstallation ødelagt.


390

Aalborg: Efter sikkert Forlydende skal Kommunaldirektør Thomsen, Aalborg, Onsdag Morgen være blevet anholdt af det tyske Sikkerhedspoliti.

Herning: Natten til Onsdag eksploderede 3-4 Bomber i W. Johansens Maskinfabrik i Smedegade. Drejebænke og en Motor blev fuldstændig ødelagt. Værkstedsbygningen raseredes iøvrigt fuldstændigt ved Brand.

Haderslev: I Arbejdsfeltet Nord for Haderslev angreb et Hold Sabotører Søndag Aften de tyske Vagtposter ved Gravkoen. Der udveksledes Skud, og en tysk Soldat blev dræbt, medens 3 andre saaredes. Saa vidt vides, blev ingen Sabotører saaret. Det menes, at Gravkoen, paa hvilken der blev anbragt Bomber, som eksploderede, vil være repareret i Løbet af nogle Dage.

Odense: Lidt før Midnat Onsdag Aften trængte 5-6 Sabotører ind paa Skandinavisk Motor-Compagni, overmandede Sabotagevagterne og tiltvang sig udleveret Nøglen til en Garage, hvori der stod en stor tysk Dieselmotorlastvogn. Der blev anbragt Bomber i Vognen, som ved Eksplosionen fuldstændig ødelagdes.

Næstved: Da et Godstog ved 20,30-Tiden Onsdag Aften var paa Vej fra Havneterrainet til Banegaarden, blev det ud for Brotorvet standset af tre maskerede Mænd, der svingede med en Lygte. Personalet blev tvunget til at koble Lokomotivet fra, og medens den ene Revolvermand holdt Personalet i Skak, anbragte de to andre flere Bomber i en Godsvogn, hvorefter alle tre fjernede sig. Et Øjeblik efter lød en kraftig Eksplosion, hvorved Vognen blev totalt ødelagt. Adskillige Ruder i Omegnen blev knust. Vognen var lastet med Maskindele fra A/S Dansk Jernvare-Industri til Firmaet Johannesen & Lund, Godsbanegaarden.

 

Fredag den 10. November 1944.

Razzia i Nyhavn. Det tyske Politi foretog Onsdag Aften en større Razzia i Nyhavn. Det Omraade, der indbefattedes af Razziaen, blev oplyst af store elektriske Projektører, derpaa afsøgte Politifolkene alle Beværtningeerne. Man undersøgte først og fremmest, om Gæsterne var i Besiddelse af Vaaben. Folk, der ikke var i Besiddelse af Legitimationskort eller Folk, der var subsistensløse, samt et Par Sømænd, der bar Vaaben, ialt en Snes Personer, blev kørt bort.

Mordforsøg? Torsdag Eftermiddag ringedes der paa Døren til en Lejlighed i Østrigsgade 10, hvor en ung Mand, Bud Sofus Nielsen, Gullandsgade 33, lukkede op. Udenfor stod en Mand, der skød paa ham og ramte i venstre Laar. Den saarede Sofus Nielsen blev kørt til Sundby


391

Hospital, hvor iøvrigt nogle Sommerfolk senere har været for at afhøre ham.

Trusel mod Vagtværnet. En Udrykningsvogn fra Københavns Vagtværn blev Torsdag Aften overhalet af en Bil med Sommerfolk i Vestervoldgade-Stormgade-Krydset. Sommerfolkene bebrejdede Vagtværnet, at deres Bil ikke var særligt afmærket, saafremt dette ikke skete, vilde man fremtidig kunne risikere, at der blev skudt efter Vognene uden Varsel. Vagtværnets Folk ønskede en Henvendeise gennem kompetente Myndigheder. Senere paa Aftenen indfandt de samme Sommerfolk sig paa Hovedstationen og gav samme Besked.

En Bølge af Jernbanesabotage. I de sidste Døgn er der foretaget en Række Sabotagehandlinger mod jydske Jernbaner og navnlig mod den østjydske Længdebane. - Mellem Aarhus og Brabrand skete der paa et bestemt Sted Sprængning i begge Spor, Trafiken kunde dog genoptages ved 13-Tiden om Torsdagen, men ved Daggry sprængtes begge Spor igen mellem Søften og Hinnerup. Her skal 3 Kurveskinner og 10 30-m Skinner udskiftes. Fra Aarhus sydpaa indtraf atter Torsdag Formiddag en Del Sprængninger mellem Aarhus og Hesselager, saaledes at alle Forbindelser blev afbrudt. Paa Odderbanen skete en Sprængning ved Maarslet, hvorved Trafiken blev afbrudt for en kortere Periode. Endelig skete Natten til Torsdag ud over de allerede meddelte Sabotager et Uheld paa Linien mellem Sæby og Frederikshavn ved Understed, hvor et Godstog med tyske Vogne afsporedes, fordi der manglede en Skinne. Lokomotivet og de tre forreste Vogne væltede. Den materielle Skade er stor, men ingen Mennesker kom til Skade. Linien er blokeret indtil videre.

Torsdag Eftermiddag indtraf 6 Sprængninger paa Strækningen Hinnerup-Hadsten. Og der er senere hørt nye Detonationer. Paa Hasselager-Hørning Linien hørtes Torsdag Aften flere Sprængninger. Paa Aalborg Station sprængtes Hjertestykkerne i de to Indgangssporskifter fra Nord, hvorfor Trafiken til og fra Nord er indstillet. Paa Linien Herning-Stilling-Skanderborg er hørt et stort Antal Sprængninger. Det samme er Tilfældet paa Vester Hassing-Langholt Strækningen.

Fredag Morgen giver Togkontoret følgende Oversigt over Sabotagehandlingerne:

Aarhus-Frederikshavn: Paa Strækningerne Aarhus-Brabrand og Søften-Hinnerup er nu venstre Spor farbart. Strækningen Hinnerup-Hadsten: Venstre Spor farbart ved langsom Rangering, Trafiken indstillet til Kl. 3,35 paa Grund af formodet Sabotage. Ellidshøj-Svendstrup: Kl. 23,35 en Sprængning, en Skinne skal udveksles. Svendstrup-Skalborg: en Sprængning Kl. 23,35 i venstre Spor; der kan rangeres forsigtigt over Sprægningsstedet. Aalborg Station: venstre Spor mod Nørre Sundby far-


392

bart fra Kl. 3,30, højre ikke farbart. Tystrup-Brønderslev: KL. 2,00 fire Sprængninger, fire Skinner skal udveksles. Hastrup Station: Kl. 3,00 Sprængninger, Skadens Omfang endnu ikke kendt. Frederikshavn Station: Kl. 1,25 fem Sprængninger umiddelbart syd for Stationens Indkørselssignal, Skadens Omfang endnu ikke kendt.

Aarhus-Fredericia: Hasselager-Hørning: Skadens Omfang: Tre Sprængninger i nordgaaende Spor. Tre Skinner skal udveksles. Hørning-Stilling: Begge Spor sprængt to Steder. Fire Skinner skal udveksles. Nordgaaende Spor ventes farbart Kl. 7 ved langsom Fart. Stilling-Skanderborg: Begge Spor farbare. Skanderborg Station: Paa Grund af Telefonbombe var der Trafikstandsning Kl. 23,10-0,40.

Herefter er der paa den jydske Østbane Fredericia-Aarhus formentlig et Spor farbart fra Kl. 7,00.

Alken-Skanderborg: Trafiken indstillet Kl. 22,40-0,45 paa Grund af formodet Sabotage.

Aarhus-Lystrup (Grenaabanen): Trafiken endnu ikke genoptaget. Reparationen afbrudt Kl. 4,30, da en endnu ueksploderet Bombe blev fundet.

Nørager-Elested: Kl. 24 fandtes syv ueksploderede Bomber. Trafiken endnu ikke genoptaget.

Skals-Møldrup: Kl. 6,44 fundet en ueksploderet Bombe ved Nørdam. Trafiken endnu ikke genoptaget.

Episoden i Bagerforretningen. Om det i Morgenbladene omtalte Attentat i en Bageriforretning paa Gl. Kongevej kan yderligere oplyses, at den saarede Ekspeditrice, Inge Mortensen, blev ledsaget af sin Kæreste, en tysk Soldat, i Ambulancen. Der er Mulighed for, at der ligger personlige Motiver bag Attentatet.

Frederiksberg Vagtværn meddeler, at der ved et Indbrud hos Holger Sørensen & Co., Thielesvej, er bortfjernet to Skrivemaskiner.

Frederiksberg og Gentofte Brandvæsen og Gentofte Vagtværn har intet at meddele.

Provinsen.

Odense: Onsdag Aften blev den 44-aarige Provisor Ulrik Dircks, Svane-Apoteket, skudt ned uden for sit Hjem, Fruens Bøge. Han blev ramt bagfra af flere Skud og dræbtes paa Stedet. Den afdøde Provisor efterlader sig Hustru og en ung Datter. Han deltog ikke i det politiske Liv og var iøvrigt almindelig afholdt i Byen.

Torsdag Nat ved 1-Tiden indtraf 6-7 kraftige Bombeeksplosioner i Vestergade og Kongensgade. I Vestergade blev praktisk talt alle Butiks- og Beboelsesruder knust. En af Bomberne var eksploderet ved Fyns Venstreblads Bygning paa Hjørnet af Vestergade og Mageløs. Der skete


393

en Del Skade paa Redaktionen og i Bygningens øvrige Afdelinger. I Kongensgade eksploderede en Bombe ved Fyns Beklædningsmagasin i Nr. 57, ved Radiomagasinet "Radiofon" Nr. 37, og desuden beskadiges Skandinavisk Bogforlag, som har Kontor lige overfor Nr. 37. I Lyskassen til Duzaine-Hansens Korsetmagasin eksploderede ligeledes en Bombe, og Forretningen blev fuldstændig ødelagt, ligesom der skete Skade paa Forretningerne overfor. Ved Svaneapoteket var der ligeledes anbragt en Bombe i Lyskassen, og der anrettedes store Ødelæggelser paa Apoteket. Lageret i Kælderen blev ødelagt, og desuden beskadigedes Instrumenter og Medikamenter i Ekspeditionslokalet. Ved Ulsteds Herreekviperingsforretning paa Hjørnet af Staalstræde eksploderede ligeledes en Bombe i Lyskassen. Ogsaa her anrettedes stor Skade paa Lageret. Saa vidt man har kunnet faa konstateret, er ingen Mennesker kommet til Skade.

Torsdag Aften blev Mekaniker Thuesens Værksted i Kværndrup ødelagt, idet der kastedes en lille Bombe og nogle Haandgranater derind. Mekanikeren, der var bevæbnet, skød efter de Fremmede. Senere paa Aftenen beordrede en halv Snes revolverbevæbnede Mænd, utvivlsomt de samme, Beboerne i Ringes Hovedgade til at gaa i Beskyttelsesrummene. I Fortsættelse heraf blev Sabotagevagten i Bilfirmaet V. Fehr & Co.s Filial overmandet. Der blev lagt 3 Bomber i Værkstedet og Garagen. Ved Eksplosionen gik Bygningen op i Luer, og fire store tyske Biler, som var indleveret til Reparation, blev ødelagt.

Murersvend Svend Petersen, Klostervej 16, Odense, er død efter to Skudsaar. Han blev den 9. September ramt af Skudene ud for sin Bopæl. Det menes at dreje sig om Vaadeskud, affyret af en tysk Soldat, der stod paa Vagt ved Jernbanegades Skole.

Svendborg: Natten til i Gaar hjemsøgtes den indre Bydel i Svendborg af Bombeeksplosioner, som i hvert Fald har krævet eet Menneskeliv. Eksplosionerne fandt Sted i Svendborg Skotøjsmagasin, i "Vinhuset" og hos Manufakturhandler Eghoff i Møllergade. Skotøjsforretningen kom i Brand, og hele Ejendommen gik op i Luer. Herunder omkom en af Beboerne, den 80-aarige Fru Hansen. Desuden savnes endnu en Person.

Torsdag Aften forøvedes et Dobbeltmord paa Hjørnet af Nordre Havnevej og Nyvej (Svendborg). Den 33-aarige Sadelmager Einar Peteresen fra Lunde og den 30-aarige Slagtermester Harald Maust fra Skaarup var sammen med en Dame paa Vej til den østlige Bydel, da de af ukendte Gerningsmænd blev skudt ned og dræbt paa Stedet.

Kolding: Der ventes i Løbet af nogle faa Dage yderligere Indkvartering, og i den Anledning har Tyskerne forlangt at faa Kolding højere Almenskoles store nye Bygning udleveret. Beslaglæggelsen af denne Skole betegnes som en Katastrofe for Skolevæsenet. I Forvejen disponerer


394

Tyskerne over 4 af Byens 5 Skolebygninger samt over Teknisk Skole. Det vil herefter blive umuligt - selvom man tager en Række større Dagligstuer i Brug - at gennemføre Undervisningen for Folkeskolen, Mellemskolen og Teknisk Skole.

Randers: Onsdag Aften tilegnede nogle revolverbevæbnede Mænd sig Politiets 3 Udrykningsvogne. Lidt efter at Vognene var fjernet, modtog Falck-Stationen Meddelelse om, at et voldsomt Slagsmaal var i Gang, hvorfor man rykkede ud. Da Udrykningsvognen naaede til Krydset ved Nørre Boulevard-Mariagervej, hvor Slagsmaalet foregik, rykkede Falck-Mændene frem for at splitte de ti deltagende Mænd. Men pludselig hørte Slagsmaalet op, og alle Deltagerne trak som paa Kommando Revolverne frem og holdt Falck-Mændene op. De satte sig i Besiddelse af Udrykningsvognen og opfordrede Falck-Mændene til at forsvinde. Revolvermændene har erklæret, at Vognene senere vilde blive leveret tilbage.

 

Lørdag den 11. November 1944.

Vaabenrazzia i Møbelopbevaringsmagasin. Natten til den 9. November blev Vægteren, der tilser Møbeltransportfirmaet "Danmark"s Ejendom, Valdemarsgade 17, sammen med to Vægtere, der tilser Havemanns Magasiner paa Vesterbrogade, holdt op af en Snes revolverbevæbnede Mænd, som senere viste sig at tilhøre Kaptajn Sommers Vagtkorps. Vægterne blev ført ned i Kælderen, hvorefter alle Døre til Hovedbygningen blev brudt op og alle de opbevarede Partier af Varer gennemsøgt, saaledes blev alle Kasser brækket op. Der synes kun at være fjernet et Radioapparat. Vagtværnet, hvortil der er indgivet Anmeldelse, mener, det har drejet sig om en Vaabenrazzia, og at man maa være forberedt paa lignende Undersøgelser i andre Opbevaringsmagasiner.

Vagtværnet kørte Røverne ned. Fredag Aften blev Københavns Vagtværn kaldt til Strømpeforretningen Kronprinsessegade 2, hvor et Par revolverbevæbnede Mænd forsøgte at trænge ind i Forretningen, men da Vagtværnet ankom, var Røverne forsvundet. Imidlertid kunde en Herre, som netop var nede for at tømme sin Skraldespand, meddele, at en Person var styrtet forbi ham op ad Køkkentrappen. Oppe paa 5. Sal traf man ganske rigtig en Mand, som spurgte Vagtværnets Folk, hvad de skulde her. Da de fortalte, at de tilhørte Vagtværnet, bad Manden dem skyndsomst forsvinde, da han ellers vilde skyde. Han pegede paa Vagtmandskabet med sin Pistol, saa Ordren var ikke til at misforstaa. Røveren fulgte efter Vagtværnets Folk ned ad Trappen, og da han naaede ud ad Gadedøren, satte han i fuldt Løb op ad Købmagergade til Klareboderne. Vagtmandskabet raabte til Chaufføren i Udrykningsvognen, at han skulde køre efter Manden. Under Flugten affyrede Røveren to Skud, hvoraf det ene ramte Vognen i højre Side, han løb derefter over i ven-


395

stre Side af Gaden, hvor det lykkedes Chaufføren at ramme ham med Forskærmen. Endnu før man fik Manden samlet op fra Fortovet, kom en tysk Patrulje og spurgte Chaufføren, om det var ham, der havde beskudt Manden. Da Tyskerne havde faaet Sagens Sammenhæng, fik Vagtværnet Lov til at køre Røveren til Kommunehospitalet. Paa Hospitalet blev Mandens Klæder undersøgt og hans Papirer taget i Forvaring. Senere kom Schalburgkorpset til Stede og præsenterede sig som det danske Politi. Efter nogen Forhandling blev der dog Enighed om, at Manden tilhørte Vagtværnet, men Vagtværnet maatte give Løfte om, at der blev stillet Vagt ved Røveren, saa længe han befandt sig paa Hospitalet, hvilket ogsaa sker. Røveren er Montør Emil Lange Nielsen, Blaagaardsgade 4 D.

Ambulancebil sprængt i Luften. I Aftes ved 21-Tiden kom 3 Mænd ind paa Zonens Redningskorps Station, Bernstorffsvej 154, og bad om at faa en Ambulance. Der var kun en Vogn tilbage, og den skulde netop rykke ud. Der blev sagt, at den vilde være tilbage om en halv Times Tid, og de 3 Mænd vilde saa afvente Tilbagekomsten. Da Ambulancen kom tilbage, beordrede de den kørt 200 Meter ned ad Svalevej. De lagde saa 3 Bomber under Vognen og sprængte den i Luften. Man staar ganske uforstaaende over for Episoden.

Mislykket hold up paa Klampenborg Station. Kl. 22,15 Fredag Aften blev en Mappe stukket ind gennem Billethullet paa Klampenborg Station, og den vagthavende Trafikassistent Arnbo fik Besked om at lægge Stationens Pengebeholdning i Mappen, og at det skulde ske hurtigt. Manden udenfor stak samtidig en Revolver frem mod Trafikassistenten, der imidlertid sprang til Side og derved kom uden for Skudvidde. Trafikassistenten ringede til Vagtværnet og satte samtidig Højttaleren i Gang. Røveren blev aabenbart bange og forsvandt uden at faa Mappen med. Da Vagtværn et ankom til Stationen, saa man en Bil køre bort i stærk Fart. Man formoder, at det er den af Røveren benyttede.

Plyndret. Harald Pallesen Hansen, der er ansat i Livsforsikringsaktieselskabet "Hafnia", og som bor Ærenprisvej 1, blev i Aftes holdt op paa Hjørnet Lyngbyvej-Dalsvinget. Han blev frarøvet 240 Kr. og hvad han iøvrigt havde paa sig af Værdigenstande.

To Biler fundet. Paa Ordrup Jagtvej ud for Ejendommen Nr. 42 D er der fundet en Personbil A 16999. - Endvidere er der paa Hjørnet af Svanemøllevej og Callisensvej fundet en Bil, som muligvis er den forsvundne Vogn fra Arbejdsministeriet.

Frederiksberg Vagtværn blev Fredag Aften kaldt til Lorry, hvor en Mand havde truet med at skyde Inspektøren, fordi han ikke kunde faa anvist en Plads. Manden blev anholdt, men det viste sig, at han ikke havde noget Skydevaaben paa sig.


396

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Vagtdøgn 70 Ambulanceudrykninger, ingen i Anledning af særlige Begivenheder.

Razzia i Ny Østergade. Fredag Formiddag foretog tysk Politi med fire Biler en Razzia hos Tandlæge Balling Nielsen, Ny Østergade 9. Razziaen foregik under stærk Skydning, og der menes at være en Del Arresterede fra Tandlægens Lejlighed. Ingen danske Ambulancer var i Virksomhed.

Tysk Vagt ved Købmagergades Telegrafstation. Telegrafstationen i Købmagergade blev før 19. September bevogtet af dansk Politi, derefter er Vagten overtaget af Telegrafvæsenets egne Folk. Nu har Tyskerne krævet at deltage i Bevogtningen, hvilket man har sat sig imod fra dansk Side, og Forhandlinger i Sagen foregaar. Tyskerne har imidlertid allerede udsat Vagtposter, hvilket Fredag gav Anledning til Rygter om en Undersøgelse paa Postkontoret, - dette er imidlertid ikke inde under Vagtordningen.

Fra Vestre Fængsel til Frøslev. I de sidste 8 Dage er ca. 60 Personer overført fra Vestre Fængsel til Frøslev. Blandt de overførte nævnes: Læge Svend Bostrup-Thomsen og hans Broder, der ogsaa er Læge, og som har siddet i Vestre Fængsel over et Aar. Endvidere Tandtekniker Leo Kæraa, Aarhus, Undervisningsassistent Aksel Foght, Aarhus, Aage Toft, Aalborg, Søstrene Aase og Else Ulrich, Frederik Castenskjold, Tage Fynboe, Børge Juel-Christensen. og Johannes Loft.

Jernbanesabotagen. Den østjydske Længdebane fik praktisk talt hele Driften retableret i Løbet af Fredagen, dog skete der en Standsning syd for Aarhus om Aftenen. Man havde Formodning om, at der var udført Sabotage, men ved Midnatstid kunde Trafiken genoptages, da man ikke havde fundet noget mistænkeligt. Syd for Aalborg blev Trafiken ogsaa afbrudt Natten til Lørdag. Iøvrigt foreligger følgende detaillerede Beretning fra Togkontoret:

Aarhus nordpaa: Aarhus-Brabrand kan befares begge Spor. Søften-Hinnerup: venstre Spor blev først farbart Kl. 17,50. Hinnerup-Hadsten: venstre Spor blev farbart Kl. 19,25 Ellishøj-Svendstrup: Strækningen blev atter farbar fra Kl. 11,10, men Kl. 3,10 Natten til Lørdag fandt nye Sprængninger Sted. Skadens Omfang endnu ikke bekendt. Strækningen Svendstrup-Skalborg kom i Gang paa begge Spor Kl. 16,00, ligesom Strækningen Aalborg-Nr. Sundby var normal tidligt paa Eftermiddagen. Tylstrup-Brønderslev var farbar allerede fra Kl. 8,30. Derimod skulde paa Hestrup Station 1 Sporskifte og 3 Skinner udskiftes, Stedet blev farbart Kl. 15,10. Paa Strækningen Frederikshavn-Kvissel var der Sprængninger paa 12 Steder. 2 Spor blev udskiftet, hvorefter Trafiken


397

med Forsigtighed kunde genoptages Kl. 11,45, men endnu 12 Skinner maa udveksles.

Aarhus sydpaa: Aarhus-Fredericia. Kl. 15,40 Fredag skete der Sprængninger paa Strækningen Skanderborg-Stilling, hvor nogle Sveller beskadigedes, Trafiken kunde derefter genoptages Kl. 17,55. Kl. 20,40 blev Trafiken Aarhus-Hasselager indstillet paa Grund af formodet Sabotage Linien undersøgt, intet sket, Trafiken genoptaget Kl. 23,56.

Fredericia-Syd: Fredericia Station, Indgangssporskiftet Syd blev sprængt Kl. 9,50 Fredag, kunde igen befares Kl. 13,50. Fredericia-Taulov, Kl. 10,30 sprængtes begge Spor. Trafiken kunde genoptages paa begge Spor Kl. 15,55.

Grenaabanen. Aarhus-Lystrup: Trafik genoptaget Kl. 16,00 Fredag.

Silkeborg-Resenbro: Kl. 10,03 skete der 4 Sprængninger; der blev udvekslet 6 Skinner, og Trafiken blev genoptaget Kl. 16,00.

Provinsen.

Aalborg: Natten til Lørdag er Byen blevet hærget af en Række voldsomme Eksplosioner, som fandt Sted i Forretningskvarteret omkring Nytorv og Bispensgade. Fællesforeningens Bygning i Bispensgade, som først ramtes, styrtede i Grus. Den næste Eksplosion skete i Kælderen i Jens Bangs Stenhus, hvor Duus' Vinstue har Lokaler. Den tredie Eksplosion skete hos Boghandler Knud Engsig, hvor bl. a. et Lager af Kontormaskiner blev begravet under Ruinerne. Den fjerde Eksplosion indtraf atter i Jens Bangs Stenhus, hvorved en Karnap blev slynget ud paa Nytorv. Ved et Under blev Redningsmandskabet, som allerede arbejdede paa Pladsen, ikke saaret alvorligt, men kun tilføjet lettere Kvæstelser. Den femte Bombe sprang i Bispensgade hos Konfektionshandler Pii og hos Konfektionshandler Kaj Johannesen. Voksmannequiner og Hattestativer blev slynget ud paa Gaden. I en Sidegade i Nærheden fandt man Taxachauffør Peter Larsen, Slotsgade 33, dræbt under en Vindueskarm, som var slynget bort fra Eksplosionsstedet. Restauratør Mouritzens Privatlejlighed, der ligger over for Fællesforeningens Bygning i Bispensgade, blev fuldstændig ødelagt. Selv var Restauratøren ikke hjemme og reddede derved Livet. Den sjette Bombe eksploderede i Schiødt & Mouritzens Magasin, desuden eksploderede endnu en Bombe i Harald Brandts Isenkramhandel. Hele Bispensgade er i Dag til Morgen fyldt med Glasskaar og Murbrokker fra Eksplosionerne. Der er ikke en hel Rude i Gaden, ligesom talrige Ruder i de tilstødende Kvarterer ogsaa er knust. Under Eksplosionerne blev Guldsmed Nielsen i Bispensgade saaret alvorligt i Hovedet, men ellers er ingen blevet haardt saaret.

Aalborg: Ud over Kommunaldirektør Thomsen, der anholdtes i Onsdags, er ogsaa en Sekretær i Kommunaltjenesten, Kolster, blevet tilbage-


398

holdt; de var begge tilsagt til en Afhøring, efter hvilken de blev indsat i Kong Hansgades Arrest

- Gestapo har i Stationsbyen, Arden, i Tirsdags foretaget 5 Anholdelser. Blandt de anholdte, som er ført til Aalborg, er en Kvinde.

Aabenraa: Fra Aabenraa-Sønderborg Amt indberettes, at den d. 27. Oktober arresterede Proprietær H. Witzke, Solbjerggaard, blev løsladt den 2. November, og at den d. 7. Oktober anholdte Ekspedient ved D. S. B., Helmuth Schultz, er løsladt den 27. Oktober. Det indberettes yderligere, at der den 4. November har været Razzia i Tandslet Kommune, hvorunder Købmand Helmut Henningsen, Gaardejer Esben Mathiesen, begge fra Tandslet, og Landbrugsmedhjælper Peter Hansen, Tandsgaard, blev eftersøgt. De paagældende var dog alle fraværende, da Eftersøgningen fandt Sted.

Esbjerg: Den 26-aarige Ejvind Madsen, Nørregade 11, blev Fredag Aften dræbt i Porten til sit Hjem. Man mener, han er blevet forfulgt og indhentet i Porten, hvor der affyredes flere Skud mod ham. Han døde paa Hospitalet.

Odense: Meldingerne fra Odense tyder paa, at Hovedformaalet med Bombningerne i Odense Natten til Fredag var en Ødelæggelse af Fyns Tidendes Bladhus paa Fisketorvet. Kort før Eksplosionerne begyndte, medens man var ved at trykke "Fyns Tidende", samtidig med at man satte "Svendborg Avis", der stadig udkommer her, ankom en Bil med en Del bevæbnede Personer, der overmandede Vagterne og tvang hele Personalet bort fra Bygningen. Det meddeles, at man ved Oprydningen fandt en ueksploderet Bombe i Kælderen, stor nok til at hele Ejendom men, hvor der i Tagetagen sov 10 unge Piger, vilde være blevet sprængt. Andre Forlydender gaar ud paa, at Aktionen mod Bladet blev standset ved en tysk Officers Mellemkomst.

Svendborg: Det menes i Svendborg, at de to dræbte Mænd var Medlemmer af DNSAP og arbejdede for det tyske Politi. Nedskydningen af de to Mænd fandt Sted ca. 3-4 Timer før de omtalte Bombeeksplosioner indtraf. Endnu Fredag Aften var man ikke kommet til Klarhed over, hvorvidt Postassistent Fru Aagaard, der, savnes efter Bombeeksplosionerne, er omkommet. Der regnes dog med, at hun ligger begravet under Ruinerne. Derimod er de to savnede Husassistenter dukket op uskadt. Skaderne ved Eksplosionerne menes at komme op over 1 Million Kroner.

 

Mandag den 13. November 1944.

Natten til Mandag indtraf fire Bombeeksplosioner paa Hovedgaden i Vejle (Torvegade og Nørregade). Eksplosionerne indtraf i London


399

Herremagasin, Engelsk Beklædningsmagasin, Magasin du Nord og Firmaet Toustrup, i hvis Lokaler der ogsaa udbrød Brand. Skaden er meget stor, ikke alene i de fire Forretninger, men ogsaa i tilstødende Ejendomme. Der synes dog ikke at være kommet Mennesker til Skade.

Sprængning af Strandvejsvilla. Villaen Taarbæk Strandvej 40, som det tyske Politi i Lørdags Middags sprængte i Luften, tilhørte Fru Mathilde Heckscher, som for Tiden opholder sig i Sverige. Det tyske Politi anholdt for 14 Dage siden nogle unge Mennesker, som havde boet i Villaen. Det er disse unge Menneskers Færden i Ejendommen, man ønskede at efterfølge med Repressalier af den Art, som bragtes i Anvendelse. Beboerne i de omliggende Ejendomme og Villaer fik Ordre til at lukke Døre og Vinduer op, da en Eksplosion skulde finde Sted. Bombens Virkning var imidlertid saa kraftig, at 3 Naboejendomme beskadigedes stærkt ved Rystelsen, der paa sine Steder delvis ødelagde Etageadskillelserne. Desuden sprængtes en Række Vinduer i Kvarteret trods alle Forsigtighedsregler.

Skovridergaard sprængt i Luften. "Valborupgaard" ved Hvalsø (Skovridergaarden) blev i Lørdags ødelagt ved Sprængning og Brand, som blev foretaget af Schalburgfolk og tyske Politisoldater. Skovrider Krarup, der boede paa Ejendommen, er for nogen Tid siden forsvundet, men hans Søster og 3 unge Forstkandidater, som opholdt sig i Bygningen, blev taget med. Efter at der var foretaget en Undersøgelse, gav man Folkene en Frist til at komme ud, og paa det fastsatte Tidspunkt blev Bygningen sprængt og sat i Brand. Roskilde Brandvæsen, der var blevet alarmeret, standsedes undervejs og fik Maskinpistoler stukket i Maven og Ordre til at køre tilbage. Skovridergaarden blev ødelagt til Grunden. Om der blev fundet noget under Razziaen, vides ikke, men der har tidligere været Razzia her, uden at man havde fundet noget. Ejendommens Ødelæggelse menes imidlertid under en eller anden Form at blive sat i Forbindelse med Vaabentransporter.

Mand og Hustru myrdet. Søndag Kl. 9,45 ringede en lille 3-aarig Pige paa hos Ekspeditionschef Samuelsen, Webersgade 11,3 (København) og fortalte, at hendes Far laa paa Gulvet og sov, og at Moderen ikke var tilstede. Den lille Piges Forældre, Grosserer Axel Nielsen og Hustru, boede paa 5. Sal. Hr. Samuelsen fulgte med Barnet op i Lejligheden og fandt Manden liggende død paa Gulvet, dræbt ved Skud. Under noget gammelt Tøj fandt man Hustruen, som ligeledes var dræbt ved Skud og desuden tilføjet en Mængde Snitsaar paa Hals og Arme. Ved Ligene fandtes to tomme Patronhylstre Kal. 7,65, men ingen Skydevaaben. Der syntes ikke at være fjernet Penge eller Papirer. Vagtværnet sørgede for, at de Dræbte blev kørt til Retsmedicinsk Institut.


400

Sabotage paa Fiat-Fabrikerne. Ved 7,15-Tiden Mandag eksploderede en Bombe i A/S Nordisk Fiat Fabriker, Sturlasgade 14, København. En Del tyske Vogne blev molesteret, og der opstod Brand i en Udbygning. Desuden indtraf flere Smaaeksplosioner. Hovedvirksomheden blev imidlertid ikke nævneværdigt berørt af Eksplosionen og Branden. Sabotørerne havde i Forvejen advaret de Børn, der var paa Vej til Skole.

Sabotage i Sydhavnen. Lørdag Eftermiddag blev der forøvet et Bombeattentat mod Smedeværkstedet, Sydhavnsvej 1, som blev fuldstændig raseret. Der var i Forvejen advaret, saa ingen kom til Skade.

Barak nedbrændt. Søndag Eftermiddag blev Brandvæsenet kaldt til Værnemagtens Barakker paa Artillerivej, hvor der formentlig ved Eksplosion var udbrudt Brand i en af Barakkerne, som iøvrigt tidligere er benyttet af det danske Militær, og hvor der opbevaredes Skydeskiver. Der nedbrændte 150 m Barakbygning.

Razzia under Luftalarmen. Under Luftalarmen Lørdag Aften blev der foretaget Razzia flere Steder i København, navnlig paa Vesterbro.

Branden i Alfred Bergs Væverier. Om den i Dagspressen omtalte Brand mellem 3. og 4. November Klausdalsbrovej 44-52 i Buddinge oplyses, at den antændtes af 5 Sabotører, som trængte ind i Fabriken, forsynet med tre Dunke Benzol. Bygningen selv tog ringe Skade, men der ødelagdes en Del Garn; Skaden anslaas til 100.000 Kr. Det er ikke rigtigt, naar det i Bladene har været nævnt, at der var Vagtmandskab til Stede om Natten, man har anset det unødvendigt at have Sabotagevagter, da Virksomheden aldrig har arbejdet for Tyskerne. Der har ganske vist verseret et urigtigt Rygte om, at der fremstilledes Faldskærme.

Frederiksberg Politistation beslaglagt. Politistationen Howitzvej 30 blev Søndag Morgen beslaglagt af Tyskerne, der flyttede ca. 25 SS-Folk ind i Bygningen.

Vagtværnet under Observation. Hele Søndag Aften har to tyske uniformerede Soldater staaet uden for Københavns kommunale Vagtværns Udkørselsport ved Hovedstationen, aabenbart for at kontrollere Vagtværnets Virksomhed.

SS-Mand saaret sig selv. En SS-Mand, Erik Christensen, blev i Gaar i Ambulance ført fra Jernbanegade 5 til Lazarettet paa Nyelandsvej. Han var ramt i Haanden af et Skud, som han var kommet til at tilføje sig selv.

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Døgn 51 Ambulanceudrykninger.


401

Frederiksberg Vagtværn meddeler til Morgen, at Direktør Joh. G. Havemann, Frydendalsvej 17 (Søn af nysafdøde Direktør Havemann) telefonisk har været udsat for Pengeafpresningsforsøg.

Gentofte Vagtværn, Gentofte Brandvæsen og Frederiksberg Brandvæsen: intet særligt at berette.

Jernbanesabotage. Lørdag og Søndag har Jernbanesabotagen i Jylland været betydelig mindre end de to foregaaende Døgn. - Paa Linien Randers-Stevnsstrup tæt ved Randers blev Lørdag Aften kastet to Bomber fra en Viadukt. Trafiken kunde dog genoptages 45 Minutter senere. Statsbanernes Vandforsyningsanlæg ved Skanderborg Sø er blevet ødelagt ved to Eksplosioner. Søndag Morgen fandt der en Sprængning Sted mellem Varde og Sig, hvorefter et Par Skinner maatte udskiftes. Samtidig sprængtes paa Sig Station 4 Skinnekrydsninger i Stationens Nordende. Trafiken kunde derfor først genoptages sent Søndag Eftermiddag. Søndag Aften skete der alvorlige Sprængninger mellem Hobro og Doense. Der hørtes ikke mindre end 11 Sprængninger, og et tilsvarende Antal Skinner af 30-m Typen maatte udskiftes. Trafikken kunde først genoptages Mandag Morgen Kl. 9. Søndag Aften skete der 6 Sprængninger paa Linien Støvring-Ellishøj. Trafiken ventes genoptaget Mandag Formiddag. Mellem Laurbjerg og Langaa indtraf en Sprængning i det nordgaaende Spor Kl. 5,45 Mandag Morgen. Paa Strækningen Taulov-Eltang indtraf en Sprængning Søndag Aften Kl. 23,35. Der skete Ødelæggelser i det sydgaaende Spor, ligesom Hjertestykket i Sporskiftet paa Taulov Station ogsaa ødelagdes. Paa Varde Station er en Vandkran sprængt.

Provinsen.

Aarhus: Under Flyvervarslingen Lørdag Aften blev Frands Mizaka, Eskildsgade 29, København, skudt ned af en tysk Vagtpost paa Kystvejen. Han kom i Personbil og standsede ikke paa Vagtens Signaler. Vagtposten affyrede sin Maskinpistol. Mizaka blev skudt gernnem Hovedet og dræbt paa Stedet.

Randers: Fabrikant Marius Møller, Bastrup Allé, er fundet død paa Frederiksplads i Randers. De nærmere Omstændigheder kendes ikke.

Esbjerg: Den dræbte Ejvind Madsen, Nørregade 11, oplyses at være kendt for sin Forbindelse med det tyske Politi. - Det tyske Politi har iøvrigt foretaget flere Anholdelser i Esbjerg.

Tønder: Den 48-aarige Fru Klejnsmedemester Gertrud Schuldt, Tønder, blev Natten til Søndag dræbt paa Landevejen mellem Aabenraa og Tønder. Sammen med sin Mand var hun paa Vej hjem i en tysk Vogn, da Bilen i et Sving ved Bøgvad skred det glatte Føre og væltede i Grøften. Fru Schuldt dræbtes paa Stedet, hendes Mand fik en Hjernerystelse.


402

Svendborg: Falcks Redningskorps i Svendborg fandt endelig Søndag Aften efter flere Døgns Arbejde i Ruinerne Liget af Fru Postassistent Thyra Aagaard.

 

Tirsdag den 14. November 1944.

Natten til i Dag er Esbjerg blevet udsat for Bombeeksplosioner af lignende voldsom Karakter som Aalborg, Aarhus, Odense, Svendborg og Vejle. Attentatet, som ogsaa denne Gang var rettet imod Strøgkvarteret, koncentreredes om 3 store Bombeeksplosioner. Der er bebudet en nærmere Omtale i Dagspressen.

Ødelæggelsen af "Valborup" Skovridergaard. I Tilslutning til, hvad der i Gaar blev meddelt om Ødelæggelsen af Valborup Skovridergaard, som tilhører Københavns Kommune, kan oplyses, at foruden Hovedbygningen, som er opført i 80-erne, blev ogsaa en af Udbygningerne ødelagt. Foruden Frøken Krarup arresterede det tyske Politi 3 Forstelever, Brændegaard, Rasmussen og Sletzer. Desværre har det ikke været muligt at faa oplyst de fulde Navne.

Sprængningen af Villaen paa Teglgaardsvej. Villaen paa Teglgaardsvej, som det tyske Politi sprængte i Luften Mandag Kl. 17, ejedes af Enkefru Ella Andersen, som indtil for nogen Tid siden havde boet her sammen med sine 3 studerende Sønner. Det tyske Sikkerhedspoliti ankom i en af det danske Politis Udrykningsvogne. Brandfolkene, som var alarmeret efter den første Eksplosion, blev holdt tilbage med Maskinpistoler og fik Besked om, at der vilde komme endnu en Eksplosion. Da denne havde fundet Sted, kørte de tyske Politifolk bort. Ved Eksplosionen sprængtes en Del Ruder i de omliggende Ejendomme.

Sabotage mod Scania-Vabis. Ved 23-Tiden Mandag blev Portneren hos A/S Scania-Vabis, Lyøvej 20, holdt op af en halv Snes revolverbevæbnede Mænd. De trængte ind i Fabrikken og overhældte nogle Modelreoler med Benzol og stak Ild paa dem. Der blev ikke udlagt Sprængstof. Branden blev tildels slukket ved Hjælp af Sprinkleranlægget.

Sabotage paa Lumbyevej. Mandag ved 20-Tiden blev Automobil-Værkstedsbygningen, Lumbyevej 27, ødelagt ved en Bombeeksplosion. Hele Bygningen styrtede sammen, ingen Mennesker kom til Skade. Sabotagen var rettet mod nogle Vogne, som var under Reparation.

Sabotagen paa Fiat-Fabrikerne. Om Bombeattentatet paa Nordisk Fiat-Fabrikerne paa Islands Brygge foreligger der følgende nærmere Enkeltheder. Kl. 7,15 trængte otte revolverbevæbnede Mænd sig ind paa Fabriksomraadet og tvang Vagterne og Arbejderne til at samle alle de


403

Værnemagtsbiler, de havde til Reparation, ude paa Gaardspladsen, saaledes at de kom til at staa i en Rundkreds med Kølerne mod hverandre. Efter at Vognene var kørt frem i den opgivne Stilling, anbragte de en tidsindstillet Bombe og en Dunk Benzin i Midten, hvorefter de paabød Arbejderne at trække sig tilbage i Retning mod Kigkurren. Seks Minutter efter fandt Eksplosionen Sted, hvorved 7 Biler, deriblandt to Røde Kors Ambulancer, molesteredes komplet. Samtidig antændtes et Træskur, og alle Ruderne saavel i Værkstedsbygningerne som i Administrationsbygningen knustes. Ingen Mennesker kom til Skade.

Drabene i den forløbne Uge. Fra Retsmedicinsk Institut har Udenrigsministeriet modtaget følgende Oplysninger om Drabene i sidste Uge: 1) Den ukendte Mand, der 2. November fandtes død ved Klampenborg Station, er identificeret, som Otto Olsen, kaldet Teglers, f. 26. August 1888, boende Stolpegaarden, Gentofte. Han var samme Dags Formiddag afhentet paa Stolpegaarden af to revolverbevæbnede Mænd, der tvang Forvalteren til at udlevere ham. Han menes at have haft Forbindelse med det tyske Politi. 2) Ogsaa 3. November fandtes en Mand liggende dræbt ved Klampenborg Station. Han er identificeret som ugift Maskinarbejder Hans Edvard Koch, f. 16. Juni 1924, boende Slotsgade 4. 3) I Rude Skov fandtes 3. November Liget af en Mand, der antagelig hedder Hans Gertsen, f. 23. Marts 1922. 4) Det er oplyst, at af de seks Mænd, der afhentede Redaktør Bendixen og Hustru, var de to tysktalende og de fire dansktalende. 5) Den i Dannebrogsgade den 8. November dræbte Mand hed ikke som opgivet Hansen, men var ugift Kontrollør Alfred Vestergaard Sørensen, Vesterbrogade 69 A. 6) Det menes, at den den 6. November nedskudte cand. pharm. Damgaard, da han blev skudt, fulgtes med to tyske Soldater.

Jernbanesabotage. Vandtaarnet paa Randers Station eksploderede Mandag Aften. Pumpeværket blev ødelagt, saaledes at Lokomotiverne ikke foreløbig kan forsynes med Vand i Randers. Desuden meldes om en mindre Sprængning paa Banelinien mellem Viborg og Rindsholm.

Tysk Soldat skudt. Hørsholm Vagtværn blev Mandag Eftermiddag kaldt til Amsterdam-Kroen ved Hørsholm, hvor en tysk Soldat var blevet skudt. Gerningsmændene havde tvunget en dansk Mekaniker, sammen med hvem Tyskerne var kommet i Bil, til at starte Bilen, hvorefter de kørte bort i den.

Razziaer. I Lørdags blev der foretaget Razzia i Ejendommen, Gl. Kongevej 23-25, ligesom der i Smallegade gennemførtes en Razzia efter Vaaben. Blandt de anholdte skal være Politibetjent Elmvang, Søn af Politiassistent Elmvang.


404

Episode i Allégade: Mandag Aften opstod der Skyderi i Allégade i Nærheden af "Lorry". En ung Mand fik Skudsaar i Benet, dog ikke alvorligere, end at han straks efter at være forbundet paa Hospitalet kunde føres til sit Hjem. De nærmere Enkeltheder savnes.

Københavns Brandvæsen havde 51 Ambulanceudrykninger i sidste Vagtdøgn.

Frederiksberg Brandvæsen og Gentofte Vagtværn har intet særligt at berette.

Provinsen.

Aarhus: Om Ingeniør Olaf Schmidt, der som meddelt i Dagspressen blev dræbt i Aarhus Mandag, oplyses det, at han menes at have været Leder af Schalburgbevægelsen i Aarhus. Der har for nogle Uger siden været forsøgt Attentat mod ham, men han slap da med et Skud i Armen. Schmidt var Indehaver af Universal-Fabrikerne, der gentagne Gange har været udsat for Sabotage.

Esbjerg: Læge Poul Carstensen blev Mandag ved 23-Tiden kaldt til en Patient. Da han i Garagen vilde starte sin Vogn, blev han beskudt og segnede døende om.

Redaktør L. V. Jensen, der redigerer det konservative Blad "Esbjergbladet" i Esbjerg, blev Mandag Aften lidt før Kl. 19 skudt ned af en Revolvermand i Gadedøren til den Ejendom, hvor han bor, Kongensgade 3. Han blev meget alvorligt saaret, med et Skud gennem Tindingen, ført til Kommunehospitalet. Skuddet var gaaet igennem Hjernen og havde ramt en Pulsaare. Der blev foretaget Trepanering, og han fik flere Blodtransfusioner.

Kolding: Motor-Galeasen "Almee", hvis korresponderende Reder er Fru Skibsmægler Svane, er i Lørdags forlist i Farvandet ud for Stevns. Besætningen blev reddet.

Sæby: Redningsbaaden bjergede i Søndags, 4 Mand fra Besætningen paa et minesprængt tysk Fartøj. De øvrige 6 af den 10 Mand store Besætning omkom.

Middelfart: 3 af Lodsvæsenets Patruljebaade, der benyttedes til at kontrollere Trafiken gennem Lillebæltsbroen, er blevet delvis ødelagt ved Bombeeksplosioner.

Nykøbing Sj.: Det tyske Politi har anholdt 8 unge Mennesker, deriblandt en Medarbejder paa Holbæk Amts Venstreblads Kontor. Blandt de arresterede er Kommis Harry Zachariassen, som er et fremtrædende Medlem af Terrænsportforeningen, samt en Kontorist paa Politikontoret. De anholdte er ført til København.


405

Roskilde: Natten til Søndag har Roskilde Halmvarefabrik paa Kamstrupstien været udsat for Sabotage. Der skete 4 Eksplosioner i Fabrikens Lokaler, men mærkeligt nok gik det ikke særlig haardt ud over Maskinerne. Virksomheden ventes at kunne komme i Gang i Løbet af kort Tid.

Vejle: Der foreligger nu detaillerede Oplysninger til Udenrigsministeriet om det store Strøgattentat, som i særlig Grad ramte Hovedgaderne Torvegade og Nørregade. De fire voldsomme Eksplosioner fandt Sted kort efter Kl 2. Man hørte Mure styrte sammen, Glasskaar fra Tusinder af store og smaa Ruder klirrede mod Asfalten, og saa voldsomme var Bombernes Virkninger, at flere Huse blev forskubbet i deres Grundvold. Det gjaldt saaledes Magasin du Nord, hvor den første Bombe eksploderede. Forretningen, der ejes af Købmand C. C. Lind, blev fuldstændig raseret. Murene blev slaaet ind, de svære Staalbjælker, som bærer Konstruktionen, bøjedes og hele Inventaret slyngedes hulter til bulter. I Vinduerne var udstillet mange kostbare Varer, saaledes Pelse, idet Forretningen netop havde arrangeret sin Juleudstilling med de sidste gamle, uerstattelige Varer.

Den næste Bombe eksploderede ved Engelsk Beklædningsmagasin. Den var blevet anbragt lige ved Indgangsdøren, og skønt Gulvet her er betonstøbt, er der slaaet et meget stort Hul, ligesom der er presset Stykker ud af Loftet. Ogsaa i denne Forretning er Inventaret slaaet til Pindebrænde. Lageret af Metervarer og færdige Klædninger er blevet haardt beskadiget, og Ejeren, Købmand Holst Jensen, anslaar Skaden til op imod 60.000 Kr.

Tilsyneladende kraftigst er dog Toustrups Herreekviperingsforretning i Torvegade blevet ramt. Her opstod der samtidig Brand, idet noget Træværk blev antændt, og snart stod Bygningen i lys Lue. Forretningens Inventar er blæst bort, og ogsaa i Lejligheden paa 1. Sal er der sket store Skader, saaledes blev et Pensionat haardt medtaget. De logerende arbejdede Natten igennem med at bjerge Ejendele og redde, hvad reddes kunde. En Mur styrtede ved Eksplosionen ind i Pensionatsejeren, Ole Ravns Soveværelse. En tung Chiffoniere ramte Fru Ravn, som blev forslaaet, men hun fik ikke Tid til at tænke paa Smerterne, for uden for Vinduerne flammede Ildskæret op. Overlæge Just Poulsens Lejlighed paa 1. Sal i Ejendommen blev for Størsteparten Flammernes Bytte. Overlægen har gennem Aarene skabt sig en yderst sjælden og omfattende Samling af Antikviteter i Sølv, Messing og Porcellæn, samt 300 kostbare Malerier og Stik, som blev totalt ødelagt.

Den sidste Bombe eksploderede i Londons Herremagasin. Her ødelagdes Facaden fuldstændigt, og ligesom i de andre Forretninger knustes Inventaret, og Varelageret blev haardt beskadiget. Ialt andrager Skaden ca. 60.000 Kr. paa denne Forretning. I saa godt som samtlige Ejendomme


406

paa Strøget er Ruderne knust og Vinduernes Udstillingsgenstande slaaet i Stykker. Den samlede Skade vil gaa op i Millioner. Eksplosionerne kostede heldigvis ingen Mennesker Livet, men to Damer, Fru Tandtekniker Bang og Fru Fotograf Nissen, der begge ved de første Eksplosioner var staaet op og gaaet til Vinduerne for at se, hvad der var paa Færde, fik alvorlige Læsioner i Ansigtet. Fru Tandtekniker Bang har paa St. Maria Hospital faaet fjernet det højre øje, og ligeledes for Fru Nissens Vedkommende er det gaaet haardt ud over øjenpartiet.

 

Onsdag den 15. November 1944.

Folkeregistret i Gentofte ødelagt. Gentofte Kommunes Folkeregister er Natten til i Dag blevet ødelagt. Kl. 22,45 blev Raadhusets faste Vagt holdt op af 3-4 revolverbevæbnede Mænd, netop som han skulde begynde sin Runde, gennem Raadhuset. De revolverbevæbnede Mænd førte ham ned i Varmemesterens Lejlighed i Parterreetagen, hvor ogsaa Varmemesteren og hans Hustru blev holdt op. Medens en af Mændene blev tilbage for at passe paa de tre fangne, gik de øvrige Revolvermænd op i Folkeregistret. Formentlig er der kommet flere til. Først Kl. 2,25 forlod Holdet igen Raadhuset. Der blev da fundet en Del Papirer brændende ude i Raadhusgaarden og inde i Folkeregistrets Lokaler laa en Del Kort revet i Smaastykker, medens andre var oversmurt med Blæk. Saavel Navnekort som Adressekort er ødelagt, men Skattedirektør Axel Jørgensen mener dog, der ikke vil opstaa nogen Kalamiteter ved Uddelingen af Rationeringsmærker.

Strejke i Esbjerg. I Morges er der udbrudt en 24-Timers Demonstrations-Strejke i Esbjerg. Anledningen er Mordet paa Læge Carstensen og Attentatet mod Redaktør L. V. Jensen, "Esbjergbladet", samt de indtrufne Eksplosioner. De samvirkende Fagforbund har til Morgen haft en Telefonsamtale med Esbjerg og bekræfter, at Strejken, som er udbrudt spontant, af Deltagerne kun er tænkt udstrakt til 24 Timer. Strejken opstod, efter at der var uddelt Løbesedler, hvis Oprindelse er ganske uklar.

Hold-up hos N.E.S.A. Paa N.E.S.A.s Trafikmestervagt i Hellerup skete i Nat ved 1-Tiden et hold-up. 2 revolverbevæbnede Mænd tvang Trafikmesterassistent Aage Nielsen og hans Medhjælper til at gaa tilbage til Kontoret og udlevere Pengeposerne, som indeholdt en Del af Sporvognenes Indtægter fra det sidste Vagtskifte, 4.540 Kr. Der menes at have været 6 Mand om Røveriet, idet der blev set 4 paa Vagt ved Bygningen og nede i Gaden. Røverne kørte bort i Bil.

Røveri i Gentofte. Tirsdag Kl. 17,30 blev der ringet paa hos Murermester J. H. Johannesen, Henning Bojesens Vej 14 i Gentofte. Fru Jo-


407

hannesen havde Selskab. De tilstedeværende Gæster var Murer Seier Hansen, dennes Hustru og tre Børn. Desuden var tilstede Fru Ida Hansen som Husmedhjælp. Da man lukkede op, trængte 6 revolverbevæbnede og maskerede Mænd ind i Entreen. Føreren for Banden raabte til Fruen og Gæsterne, som var kommet ud i Entréen: "Ryggen til, Hænderne op og ind i Stuen. Der sker ikke noget, det er Pengene, det gælder." Fru Johannesen fik nu stukket en Revolver i Ryggen, idet Røveren sagde: "Frem med Pengene, men lad det gaa lidt hurtigt." Fru Johannesen hentede 2.000 Kr. frem fra et Klædeskab og gav dem til Anføreren. "De har flere, frem med dem. De har 3 Minutter, og hvis Pengene ikke kommer, vil De blive gjort kold." Denne Trusel blev gentaget nogle Gange, hvorefter Fru Johannesen yderligere hentede 2.000 Kr. Røveren huggede nu Fruens Visittaske, som indeholdt nogle løse Penge, og raabte saa, idet han smed den tømte Taske hen ad Bordet: "Nu er det Smykkerne." Fru Johannesen afleverede 2 Smykkeskrin, som bl. a. indeholdt 4 meget kostbare Ringe med Brillanter, Guldarmbaand og 2 Guldure. Da Røverne trak sig tilbage, sagde de: "Vi kommer fra De Frie Danske, saa De ved, hvad det gælder." Endvidere truede de med at skyde gennem Vinduerne, hvis der blev gjort Forsøg paa at tilkalde Hjælp. Murermester Johannesen er for Tiden paa Rejse i Jylland.

Skyderi ved Hellerup Takstgrænse. Ved Middagstid Tirsdag var der en Del Skyderi paa Karolinevej [i. e. Carolinevej] ved Hellerup Takstgrænse. Det er endnu uklart, hvad det var, der skete. En Version gaar ud paa, at Gestapo var i Færd med at anholde nogle unge Mænd, der pludselig blev undsat af Kammerater, hvorved det lykkedes nogle af de Folk, som Gestapo vilde have fat i, at flygte sammen med Kammeraterne. Herunder blev en tysk Militær- eller Politimand saaret i det ene Ben. En anden gaar ud paa, at en tysk Underofficer i Følge med to tyske Soldater blev beskudt af tre Mænd, som det lykkedes at flygte, hvorved den ene tabte en Mappe, indeholdende Revolveren, hvormed han havde skudt, samt en blød Hat. Nærmere Oplysninger savnes foreløbig.

Hold-up i Metalarbejdernes Centralafdeling. Frederiksberg Vagtværn blev den 10. November ved 18-Tiden kaldt til Metalarbejdernes Centralafdeling, Gl. Kongevej 6, hvor der meldtes om et Røveri under Udvikling. Da Vagtværnet kom til Stede, var Røverne netop forsvundet ad en Bagdør. Kasserer Christian Aagaard har over for Vagtværnet givet følgende Forklaring: "Kl. 18,05 foregik der Udbetaling ved Kassen, og der var samlet en Del Mennesker i Lokalet. Pludselig hører jeg Raabet: "Hænderne op, nu er det Pengene, det gælder," og ser nu 4-5 bevæbnede Mænd i Lokalet blandt Publikum. En af disse sprang over Skranken og tømte de aabne Kasser. Under dette skød en af Revolvermændene et Skud i Loftet, formentlig for at antyde, at det var alvorligt ment. Mens


408

dette foregik, havde Frk. Betty Mortensen, Telefondame ved Forbundet, fundet Lejlighed til fra en Telefon uden for Huset at tilkalde Vagtværnet. Yderligere havde man, mens Røveriet foregik, formaaet at faa spærret Hovedudgangen fra Bygningen, og man mente at have spærret Røverne inde i denne. Det viste sig dog senere, at Røverne havde forladt Bygningen gennem en Bagdør og derefter havde fjernet sig i to Automobiler."

Ogsaa en Jagthytte sprængt i Luften. Ved Aktionen mod Valborup Skovridergaard er samtidig en Jagthytte, tilhørende Lensgreve Holstein-Ledreborg, blevet sprængt i Luften af det tyske Sikkerhedspoliti. Efter Eksplosionen fandt man Rester og Stumper af Faldskærme hængende i Træerne inden for et stort Omraade. Foruden de tidligere anholdte er ogsaa Savværksbestyrer Poul Christiansen, Hvalsø, blevet arresteret.

Episode ved Billethullet. Tirsdag Kl. 17,15 henvendte et Medlem af Frikorps Danmark sig i Det ny Teaters Billetsalg og bad om en i Forvejen paa Navnet Jarvig, Horsekildevej 26, telefonisk bestilt Billet. Da Billetdamen efter hans Opfattelse ikke skyndte sig tilstrækkeligt, blev hun truet med Revolver. Han fik saa hurtigt Billetten og forsvandt.

Københavns Brandvæsen har i det forløbne Vagtdøgn haft 57 Ambulanceudrykninger.

Jernbanesabotage. Paa Fredericia Station er der indtruffet mindre Sprængninger paa to lejede tyske Lokomotiver. Paa Strækningen Viborg-Bækkelund er i Nat sket flere Sprængninger. Iøvrigt har Jernbanesabotagen haft et ret ringe Omfang i det sidste Døgn.

Eksplosion ved Orlogsværftet? Tirsdag Kl. ca. 19,15 hørtes en voldsom Eksplosion, der lokaliseredes til Orlogsværftets Omraade. Værftets Ledelse benægter ikke, at der er sket en Eksplosion derude, men vil ikke udtale sig nærmere. Allerede Kl. 18,45 havde der fundet en lignende Eksplosion Sted, som ikke har kunnet lokaliseres. Maaske har det i begge Tilfælde drejet sig om Mineeksplosioner.

Forsøg paa Brandstiftelse. Paa Niels Andersensvej 43 blev der Tirsdag Eftermiddag kastet en Flaske med Brandvædske mod en Prokurist Raudes Villa. Der opstod en mindre Brand, som dog hurtigt slukkedes.

Provinsen.

Bramminge: Den systematiske Ødelæggelse af Provinsbyernes Strøgforretninger fortsattes Natten til Tirsdag, hvor udover Esbjerg - som omtalt - ogsaa Bramminge ramtes af Eksplosioner, der lagde to Ejendomme og tre Forretninger i Ruiner. Eksplosionerne fandt Sted ved 5-Tiden Tirsdag Morgen, da den første Bombe eksploderede ud for


409

Herreekviperingsforretningen, Beiter-Lauridsens Forretning paa Trianglen. Forretningen blev fuldstændig ødelagt, og Lejligheden over den, der beboes af Cigarhandler Falkenløve-Schmidt, blev raseret. Ægteparret slyngedes ud af Sengene, men kom intet til. Den næste Eksplosion indtraf i Ejendommen, Nørregade 1, der ligger skraat over for det første Eksplosionssted. Her blev Skomager Bodof Hansens Butik og Barbermester Marius Hansens Barbersalon fuldstændig ødelagt, ligesom der skete stor Skade i Beboelseslejlighederne ovenover. Samtlige Ruder i Nørregade og Storegade er knust, og flere Mure har slaaet Revner. Ingen Mennesker kom til Skade.

Esbjerg: Læge Carstensen døde Natten til Tirsdag. Han var Medlem af Esbjerg Byraad, indvalgt af Socialdemokratiet. Læge Carstensen havde en stor Praksis og var alle Vegne en velset og meget populær Læge. Han blev kun 40 Aar gammel og efterlader sig Hustru og fire Børn.

Redaktør Jensen er blevet ramt af Projektiler fra en 11 mm Revolver. Han levede endnu Tirsdag Eftermiddag, men hans Tilstand betegnes som haabløs.

Statsadvokat Kirk, som tilfældigt opholdt sig i Esbjerg, er straks gaaet i Gang med Undersøgelser.

Nykøbing Falster: I Mandags blev der foretaget nye Anholdelser, bl. andre er F.D.F.-Fører Harald Naver, Kommuneassistent Albert Krøger, Gymnasiast Mogens Kongstad, Fru Læge Poul Madsen og Farmaceut Henning Scheel blevet anholdt. Desuden menes en Snes Personer at være "gaaet under Jorden".

Nykøbing Sj.: De i Søndags arresterede er Kommis Zachariassen, Kontorist Bertelsen, Kontorist Carl Valter Petersen, Gartnermedhjælper David Jørgensen, Gartnermedhjælper Valter Nielsen, endvidere var der tre unge Mænd, vistnok fra Roskilde, paa Besøg hos Zachariariassen, nemlig Boghandlermedhjælper Erik Christiansen, Jørgen Lund og Leif Villumsen.

Holbæk: Havebrugskonsulent Henrik Nielsen, der er ansat under Østifternes Haveselskab, er anholdt af det tyske Sikkerhedspoliti. Han var Terrænsportsmand.

Slagelse: Den ca. 40-aarige Glarmester Svend Andersen, Absalonsgade 20, blev i Aftes skudt ned i Trappeopgangen til sin Lejlighed af ukendte Personer. Han blev indlagt paa Centralsygehuset med Skud i Nakken, Lungen og Knæet. Hans Tilstand betegnes som haabløs. Han var kendt for sine tyske Sympatier.

Vordingborg: Ved Midnat Natten mellem Mandag og Tirsdag blev Fiskekontrollens Fartøj, der laa i Vordingborg Havn, sprængt ved en Bombeeksplosion og sank. Samtidig blev der kastet en Bombe ind i


410

Fiskeeksportør Klinges Fiskehus paa Havnen. Ved Eksplosionen blev Røgeovnen ødelagt.

Odense: Lørdag Aften blev en ca. 35-aarig Arbejdsmand Rienen, Brohuset, Tarup, skudt ned og dræbt ved Husmandsskolen. Rienen, der var beskæftiget ved Entreprenørarbejderne i Lunde, var spirituspaavirket og blev skudt ned af en Dansker, som følte sig krænket.

Hørsholm: Om den i Gaar omtalte Episode, hvorved en tysk Underofficer dræbtes, kan nu yderligere gives følgende detaillerede Oplysninger: Underofficeren var i Følge med en Mekaniker og saa vidt vides endnu to Mænd. Uden for Kroen holdt deres store Diesel-Lastbil, som havde været til Reparation, og som nu var paa Prøvetur. Da Underofficeren og hans Selskab sad paa Kroen, traadte pludselig nogle Sabotører ind i Kroen, hvor de kommanderede Tyskeren og hans Ledsagere til at række Hænderne op. Tyskeren nægtede dette og vilde trække sin Revolver. Han blev imidlertid skudt paa Stedet med en Maskinpistol. Sabotørerne tog derefter Mekanikeren, der havde Nøglen til Lastbilen med sig, og efter at de havde kastet deres Cykler op paa Ladet, forsvandt de med Vognen. Tysk Politi kom til Stede og tog alle Kroens Gæster med sig, det vides ikke, hvorvidt nogen af dem senere er blevet løsladt.

 

Torsdag den 16. November 1944.

Generalstrejken i Esbjerg. Fra Esbjerg Afdeling af Danmarks Frihedsraad udgik Tirsdag Morgen Opfordring til en 24-Timers Strejke som Protest mod de to Mord og Eksplosionerne i Kongensgade. Opfordringen blev fulgt. Først nedlagdes Arbejdet i Havnen, og derefter bredte Strejken sig hurtigt til Byens øvrige Virksomheder, og Kl. 10 var den total. Der blev dog gjort en Undtagelse for alle livsvigtige Virksomheder, derunder Banerne, heller ikke Telefoncentralens Personale gik i Strejke, men derimod indstillede Postvæsenet og Statstelegrafen Arbejdet. Strejken paa Statstelegrafen bevirkede, at Tyskerne Torsdag Morgen besatte baade Telegrafstationen og Telefonstationen. Efter hvad man har kunnet faa konstateret ved Telefonopringninger til Varde i Formiddag, er Arbejdet nu i fuld Gang.

Folketingsmand Ole Bjørn Kraft saaret. Onsdag Formiddag rettedes en tysk Politi-Razzia mod det konservative Folkepartis Hovedkontor, Ceresvej 17. Folketingsmand Poul Sørensen og Sekretærerne Poul Nielsen og Svend Jørgensen blev anholdt. Folketingsmand Ole Bjørn Kraft var netop ved at gaa ud ad Døren, da det tyske Politi ankom. Han vendte om for paany at gaa ind i Bygningen, men i det samme blev der skudt efter ham, og han ramtes i Benet. Tyskerne fremførte senere deres Und-


411

skyldning over for ham, de havde skudt, fordi de troede, han vilde flygte. Folketingsmanden fik efter 20 Minutters Forløb Tilladelse til at forlade Bygningen og førtes saa til Diakonissestiftelsen. Det viste sig, at han kun havde faaet et Strejfskud, og han kunde Senere føres hjem. Fra Razziaen medbragte Tyskerne et stort Materiale, formentlig af Partiets ganske almindelige Arkivmateriale. Efter hvad der meddeles fra kompetent tysk Side retter denne Aktion sig ikke imod det konservative Folkeparti eller mod Partiets Centralkontor; det drejer sig kun om de tre anholdte personlig, idet det tyske Politi, efter hvad der meddeles, i anden Forbindelse var opmærksomme paa deres Navne og ønskede at sikre sig dem.

Sabotage paa "Hansa"-Skibe. Onsdag Formiddag fandt der en Eksplosion Sted paa det næsten færdigbyggede danske Hansaskib "Asnæs" hos Burmeister & Wain. Der udbrød Brand ombord, og da der var sprængt Hul i Forstavnen under Vandlinien, sank Skibet delvis. Denne Nybygning laa tæt op ad den danske Hansa-Nybygning Nr. 679, og saa vidt vides rev den samme Eksplosion Hul i Forstavnen af dette Skib, saaledes at den forreste Del af Skibet staar paa Bunden.

Sprængningen af de to Skibe foranledigede Onsdag Aften det tyske Politi til at etablere en Vagttjeneste paa Værftet. Der opstod herved Uro i Arbejderstaben og Fare for en almindelig Strejke. I Morges forlod det tyske Politi imidlertid Omraadet, og Arbejdet blev paabegyndt som sædvanligt. Ved 8-Tiden kom pludselig en større Deling tysk Politi og begyndte en Kropsvisitering af hver enkelt Arbejder. Situationen er temmelig spændt.

Episode ved "Golddigger". Paa Hjørnet af Vestergade og Larsbjørnsstræde skete Onsdag Aften en Eksplosion. Der var vistnok kastet en Haandgranat efter en Hund. En Del Ruder blev knust, og en Tjener fra "Golddigger" saaret af Glassplinter. Han blev kørt paa Hospitalet, men Ambulancen fik ikke Tilladelse til at hente en anden Mand, der var saaret ved samme Lejlighed. En halv Time senere - det var ved 20,30-Tiden kaldtes Ambulancen til Politigaarden for at hente en Mand, Urmager Peter Chr. Andersen, Kleinsgade 2, der var saaret i begge Ben, og som efter Forbinding paa Hospitalet kunde køres hjem. Muligvis er denne Mand den saarede, som man fra det tyske Politis Side først har villet afhøre om, hvad der var sket.

Kl. 23,20 blev Brandvæsenets Ambulance paany kaldt til "Golddigger", idet Værten anmodede den om at hente Liget af en Mand, der netop var blevet skudt. Ved Ankomsten blev Ambulancens Folk imidlertid ligesom sidst standset af Sommerfolk, der tvang dem tilbage, idet det hævdedes, at Liget ikke kunde fjernes, før Folk fra Shellhuset havde foretaget Undersøgelse. Nærmere foreligger ikke.


412

Kl. 0,41 fik Ambulancen Tilladelse til at køre den dræbte bort. Det var Repræsentant Jørgen Hansen, Stærevej 7, 4. Sal.

Skyderi Onsdag Aften. Ved 19-Tiden lød der en Del Skud i Brohusgade paa Nørrebro. Det forlød, at en Tyv var blevet overrasket af det tyske Politi, der skød efter ham, da han forsøgte at cykle bort. Han blev vistnok ramt, men kom paany paa Cyklen og flygtede.

Ved 21-Tiden lød en Del Skud ved Halmtorvet. Hvad der er sket, er uklart, men det siges, at en Smedemester Hansen og hans Hustru skal være blevet alvorligt saaret. Hverken Falck eller Brandvæsenets Ambulance har imidlertid været tilkaldt, saa Oplysningen kræver nærmere Undersøgelse.

Ved 23,50-Tiden var der Skyderi paa Kongens Nytorv. Aarsag og Virkning ukendt.

Brand paa Amager. Skæret af en Brand paa Amager kunde i de tidlige Aftentimer ses over København. Der var opstaaet Brand i en stor Træbarak i den saakaldte "Ballon-Park" ved Artillerivej inden for Værnemagtens afspærrede Omraade.

Eksplosioner paa Orlogsværftets Omraade. En Eksplosion hørtes ved 15,20-Tiden over det meste af København. Det oplyses, at den stammer fra Orlogsværftets Omraade, og at den, saavel som de to Eksplosioner Tirsdag Aften, skal have ramt Skibe, der ligger til Reparation hos "Howaltwerke". Oplysningerne er mangelfulde.

Onsdag Morgen eksploderede en Bombe i et Skib, som ligger til Reparation paa Nordhavnsværftet. Det er det tidligere S/S Douro, der ejedes af DFDS, men som efter et Forlis i Østersøen var erhvervet af et tysk Rederi.

Rygter om Sagfører-Razzia. En stor Del københavnske Sagførere modtog Onsdag Middag telefonisk Advarsler om, at der forestod Razziaer i Sagførerkontorerne. Det gav Anledning til megen Uro og til, at en Række Kontorer lukkede tidligere end sædvanligt. Der skete saa vidt vides intet som helst i den Retning, Rygterne talte om.

Razziaer. Under en Razzia, som det tyske Politi har foretaget i forskellige Socialkontorer, efter Forlydende for om muligt at finde en Central for Udstedelse af falske Legitimationskort, er Assistent Werner Rendsmark fra Socialkontoret i Wildersgade blevet arresteret. Fra Kontoret i Rosenvænget blev Assistent Gunner Jensen taget med. Ved Besøget i Wildersgadekontoret undersøgte Tyskerne ogsaa en ung Kontordames Skuffer. Hun var ikke til Stede, mens Undersøgelsen stod paa, men i hendes Skuffe laa nogle Eksemplarer af illegale Blade. Tyskerne fandt hendes Legitimationskort og gav Besked om, at den unge Dame kunde hente det i Shellhuset.


413

Sommerfolk foretog Onsdag Aften "Inspektion" paa Amagerbrogade ved Holmbladsgade. Alle Trafikanter blev undersøgt.

Skudt gennem Hovedet. I Morges blev Ambulancen tilkaldt til Ejendommen, Frederiksborgvej 180. En forbipasserende Cyklist, Chauffør Svend Aage Christiansen, Emdrupvej 177, var blevet skudt gennem Hovedet.

Mystik paa Bülowsvej. Onsdag Aften tilkaldte Kapelmester Martellius Lundqvist Frederiksberg Brandvæsen, til hvem han meddelte, at der laa en død Mand uden for Bülowsvej 37. Da Ambulancen kom til Stede, var der intet, men der holdt en Personbil med Sommerfolk, som fortalte, at de havde skudt efter en Cyklist med et stjaalet Smyrnatæppe paa Bagagebæreren. De havde imidlertid ikke ramt ham, hævdede de.

Taget Sabotagevagtens Revolver. Sabotagevagten ved "Torotor" Radiofabrik i Ordrup blev Onsdag holdt op af to civile Mænd, hvoraf den ene var bevæbnet med Maskinpistol. De tog Sabotagevagtens Revolver og forlod derefter Fabriken. Der var tysk Vagt inde i Fabriken. Fabriken blev i sin Tid flyttet fra Frederiksberg til Ordrup efter at være ødelagt ved en Eksplosion.

København, Frederiksberg og Gentofte Vagtværn har intet særligt at berette, udover nogle Tyverier og andre Smaaepisoder, som omtales i Dagspressen.

Jernbanesabotage. Onsdag Aften skete 4 Sprængninger paa Banestrækningen Langaa-Ulstrup. Endvidere rapporteres Sprængninger paa Sporet mellem Fredericia og Taulov samt paa Strækningen Fredericia-Middelfart.

Razzia paa Meteorologisk Institut. Onsdag Formiddag blev der foretaget en Razzia paa Meteorologisk Institut i Søkortarkivets og Vejrtjenestens Lokaler. Hos en Korttegner Lynge skal der være fundet illegale Blade, og han blev taget med.

Vestgrønlands Administration. (RB fra TT) Peter Freuchen afrejste Tirsdag med Flyvemaskine til London. Han har ifølge "Stockholms Tidningen" faaet til Opgave at lede Administrationen af Vestgrønland. I hans Selskab befandt sig Kaptajn Einar Mikkelsen, der skal være Freuchens Medarbejder paa Grønland.

Arresterede. I Esbjerg har det tyske Politi arresteret Kommis Poul Rahbek Hansen, Stormgade 26, Kystbetjent Einar Nørgaard Rasmussen, Jyllandsgade 36, og Slagtersvend Leo Sørensen Uhd, Nørregade 33.


414

I Aalborg arresteredes for nogle Dage siden 27 saakaldte "asociale" Personer. De sidder i Arresten, hvor der i Forvejen er 35 andre arresterede.

Fra Bornholm meddeles, at fhv. Forstander Gamborg-Nielsen, Bornholms Højskole, er arresteret.

Provinsen.

Aarhus: Den 23-aarige Laurits Kjeldsmark, som er ansat paa Derby Svejseri- og Maskinfabrik, blev saaret i Onsdags, da han passerede Landgangsbroen til et tysk Skib, hvor han skulde hente noget Værktøj. Vagtposten kom til at røre ved Aftrækkeren paa sit Gevær, saa det gik af. Den unge Mand blev ramt i Maven, hans Tilstand er alvorlig. Samtlige 4-500 Arbejdere paa Virksomheden nedlagde Onsdag Arbejdet.

- En tysk Patrulje skød Tirsdag ved 23-Tiden paa den 29-aarige Metalarbejder P. V. Nielsen, Istedgade 8, Aarhus, ud for Ejendommen Fiskergade 102, fordi Nielsen ikke hurtigt nok var standset paa Tilraab om at gøre Holdt. Han ligger haardt saaret paa Kommunehospitalet med tre Skud i Underlivet.

- Blandt de dræbte i Kollegierne i Aarhus var ogsaa to Randersboere, Restauratør J. Jensen, Torvebaren, og K. Petersen, Søn af fhv. Kommuneassistent Petersen. Begge var kendt som tyskvenlige.

Aalborg: Eksporten fra Aalborg af Svin og Kreaturer møder store Hindringer. I de sidste tre Uger har der paa Aalborg Kvægtorv været opstaldet ca. 300 Svin, der forlængst skulde være afsendt til Norge, men ikke har kunnet faa Skibslejlighed. Endvidere har der i en halv Snes Dage staaet ca. 200 store Kreaturer paa Kvægtorvet. De skulde have været eksporteret sydpaa pr. Bane, men det har der heller ikke været Mulighed for. Paa Kvægtorvet Tirsdag blev der opkøbt ca. 100 store Kreaturer til Eksport, ogsaa disse maa vente. Det har ogsaa været vanskeligt at faa Kreaturer til København. En københavnsk Opkøber har saaledes i 8 Dage haft ca. 60 Kalve staaende paa Kvægtorvet uden Mulighed for at faa dem afsendt pr. Skib eller Bane.

- Ud over de to tidligere nævnte, er nu ogsaa Sekretær Aaskjær fra Kommunekontoret afhentet af tysk Politi. Det var ham, som blev tvunget til at gaa med over i Landmandsbanken for at hente Fotokopierne af Registeret. Ingen af de tre paagældende er, saa vidt vides, frigivet endnu.

Vejle: Paa Martin Kjærs Reparationsværksted er fem tyske Biler blevet ødelagt ved Sabotage, som udførtes af 12-15 unge Mænd med Maskinpistoler.

Silkeborg: Folkeregistret blev Onsdag Aften hentet af 7 revolverbevæbnede Mænd.


415

Fredericia: Onsdag Eftermiddag blev Lokomotivet foran et Tog ved Hauløkke beskudt fra 2 allierede Flyvemaskiner. Lokomotivføreren, N. C. Rasmus Jepsen, København, og Fyrbøder H. C. Christiansen, Padborg, blev ramt henholdsvis i Haandleddet og Laaret. Lidt senere blev Lokomotivet foran et Tog Nord for Fredericia beskudt. Fyrbøderen, Ekstrahaandværker A. O. Christiansen, Fredericia, blev dødeligt saaret. Begge Lokomotiver blev gjort ubrugbare, men menes hurtigt at kunne repareres.

 

Fredag den 17. November 1944.

Undtagelsestilstand i Esbjerg. Torsdag Morgen blev Arbejdet i Esbjerg genoptaget efter 24 Timers Protest-Strejke, men Kl. 11 om Formiddagen erklæredes der Undtagelsestilstand i Byen. Der etableredes Spærretid fra Kl. 19 til Kl. 7. Ansamlinger paa mere end 5 Personer medfører, at der skydes uden Varsel. Alle Udfaldsveje fra Byen afspærredes, og der udstedtes Telefonforbud, ogsaa gældende for Rigstelefonen. Samtidig blev der paa tysk Foranstaltning lukket for Vand, Gas og Elektricitet. Derved umuliggjordes Gennemførelsen af normalt Arbejde i Byen. Det menes i Byen, at Lukningen vil vare ca. 4 Dage.

Borgmesteren, Højer-Nielsen, og Kommunaldirektøren samt Viceborgmesteren og ti af Arbejdernes Ledere, herunder Robert Larsen, blev arresteret. Borgmesteren og Kommunaldirektøren er senere blevet løsladt.

Fuldmægtig Lundsteen fra Stiftamtmand Herschends Silkeborgkontor er Torsdag Eftermiddag ankommet til Esbjerg og har optaget Forhandlinger dels med det tyske Sikkerhedspoliti, dels med Værnemagten. Det synes uklart, hvilken af de tyske Myndigheder, der har iværksat Foranstaltningerne.

Standsningen af Elektricitetsforsyningen i Esbjerg har medført en almindelig Standsning af Elektricitetsforsyningen og dermed af en Række Arbejder og Virksomheder i Vestjylland, der forsynes fra eller over Esbjerg. Saaledes meddeles fra Herning, at Elektricitet ikke alene mangler i Byen, men ogsaa i Oplandet, hvad der bl. a. betyder Vanskeligheder for Mejerierne og for de paa denne Egn særligt hyppigt forekommende elektriske Malkemaskiner. Herning laaner i Nat lidt Strøm fra Aabenraa, der imidlertid ikke kan paatage sig nogen Leverance i Dagtimerne.

Fra Varde meddeles Torsdag Aften, at Standsningen af Dampcentralen i Esbjerg har medført, at store Dele af Vestjylland Torsdag Aften ligger i Mørke. Da der er Forbud mod at de smaa Værker bruger Olie, vil fra Fredag Morgen hverken Haandværk, Industri eller Butikker eller Biografer faa Strøm, mens private Hjem skal ned paa et Forbrug, der svarer til 1 Kilowattime pr. Maaned. Man faar Torsdag Aften lidt Strøm


416

fra Aabenraa. Allerede Torsdag standsede Varde Staalværk, hvor man havde 10 Tons Staal i Arbejde.

Det tilføjes sent Torsdag Aften, at der til Varde er kommet Meddelelse fra Esbjerg, at Dampcentralen vil komme igang Fredag Morgen Kl. 6 og maa køre til Kl. 20 til Forsyning af Omraader uden for Esbjerg, samt livsvigtige Virksomheder i Esbjerg. Der vil gaa fem Døgn, før andre kan faa Elektricitet.

Fredag Formiddag ved 10-Tiden oplystes fra Forbindelser i Varde, at der hersker Ro i Byen, men iøvrigt savnes nærmere Enkeltheder.

Ro hos Burmeister & Wain. Efter at det tyske Politi havde foretaget den i Gaar omtalte Undersøgelse, trak det sig tilbage. Da Tyskerne saaledes var borte fra Værftets Omraade, bortset fra, at man havde sat Vagt ved to tyske Baade, gik Arbejderne, paany i Gang, og siden Frokosttid Torsdag har der været Ro paa Arbejdspladsen.

Myrdet i Restaurant "Skandia". Torsdag Eftermiddag blev Brandvæsenets Ambulance kaldt til Restaurant Skandia paa Raadhuspladsen, hvor en af Gæsterne, Lokomotivfører L. Petersen, Frederik V's Vej [i. e. Frederik den 3.s Vej?] 10, Fredericia, var skudt af ukendte Mænd. Petersen var velkendt af Restaurantens Personale; han var revolverbevæbnet og bar Legitimation, der viste, at han bl. a. var tilknyttet Organisation Todt. Liget førtes til Retsmedicinsk Institut.

Gerda Ploug-Sarp frygtes bortført. Man frygter, at Tegnersken Fru Gerda Ploug-Sarp og hendes Mand, Kunstmaler Otto Sarp, Rygaardsallé [i. e. Rygaards Allé] 65 i Hellerup, tidlig i Morges er blevet afhentet af bevæbnede, civile Personer. Nogle Gadefejere siger, at der kørte en Vogn op paa Vejen, og at de bevæbnede Personer steg ud af denne, hvorefter de ryddede Vejen. Arbejderne samt en Avismand maatte søge Dækning i en nærliggende Have. De fortæller videre, at fem eller seks Personer blev ført ud af Villaen og kørt bort i Bilen. Blandt disse var en Kvinde, der skreg flere Gange. En Dame i en Nabovilla oplyser, at hun ved 6-Tiden har hørt en Kvinde skrige fra Ejendommen Nr. 65. Den paagældende siger videre, at der var flere bevæbnede Mænd, som trængte ind i Villaen, der siden har været som uddød.

Hjemmet plyndret. Gentofte Vagtværn har modtaget Anmeldelse om, at Driftsleder Rasmussens Hjem, Jægersborgallé [i. e. Jægersborg Allé] 63, Torsdag Eftermiddag er blevet udplyndret. Hos Naboen, Prokurist Frøkjær Jensen, Jægersborgallé [Jægersborg Allé] 65, blev der om Aftenen stjaalet 365 Kr. paa 1. Sal, medens Familien spiste i Stuen. Tyven blev set, men flygtede.

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Vagtdøgn 63 Ambulanceudrykninger, deraf kun en enkelt i Anledning af Skud, nemlig til Restaurant "Skandia", som omtalt i det foregaaende.


417

Frederiksberg Brandvæsen, Københavns og Frederiksbergs Vagtværn har intet særligt at meddele fra Nattens Løb. I Gaar anholdt Københavns Vagtværn en af Røverne, som havde foretaget "hold-up'et" paa Lyngby Station og stjaalet 115 Kr. Den paagældende er Gartner Edvard Emandus Nielsen, Lyngby. Sammen med en Kammerat, Ib Jepsen, som holdt til i Beværtningen "Kap Horn" i Nyhavn, havde han iøvrigt, efter hvad han selv opgiver, planlagt et "hold-up" paa Nørrebro Station i Aftes.

Razziaer. Torsdag Eftermiddag blev der foretaget Razzia i Istedgade, bl. a. i "Den lille Café". Enkelte anholdte blev ført bort. Senere paa Aftenen var der Razzia i Brolæggerstræde, ligesom der har været Razzia paa Gl. Kongevej ved den gule Kaffebar.

Stinkbomber. Torsdag Aften blev der atter kastet Stinkbomber i Den underjordiske paa Raadhuspladsen.

Svineslagteri bombet. Natten til i Gaar er der for første Gang sket alvorlige Bombeeksplosioner paa et Svineslagteri. Det drejer sig om Vejle og Omegns Svineslagieri, hvor 5-6 Bomber eksploderede paa Lofterne over Svinestaldene, Kreaturslagteriet og Pølsemageriet. Ved Eksplosionerne blev ca. 70.000 kg Okse- og Svinekød samt Syltekonserves ødelagt, hvorimod der ikke skete Skade paa Maskiner. Den materielle Skade paa Bygningerne omfatter overvejende Tagkonstruktionen. Efter Eksplosionerne opstod der Brand paa Loftet over Svinestaldene, men det lykkedes at slukke den, inden den fik større Udbredelse. Slagteriet er i Stand til at fortsætte Driften som hidtil.

Trafikaflysningen fra og tll Esbjerg. Togkontoret oplyste sent Torsdag Aften, at den Aflysning af Trafikken paa Tjæreborg-Esbjerg-Guldager, der udsendtes gennem Ritzau, blev hævet igen Kl. 24, dog saaledes at Rejsende kun kan passere Esbjerg eller rejse til og fra Esbjerg i Tiden Kl. 7 til 18.

Jernbanesabotage? Togkontoret har faaet Underretning om, at der Natten til i Dag er sket noget omkring Viborg, men endnu Kl. 11 til Formiddag kunde Kontoret ikke give nærmere Oplysninger.

Provinsen.

Aalborg: Det tyske Politi har Torsdag foretaget en, Undersøgelse paa Aalborg Amtstidende. Journalist Ole Berg blev arresteret, og Politiet eftersøgte en Medarbejder, Journalist Ejgenbroth, der dog lige var gaaet ud og ikke vendte tilbage. Der blev afholdt Forhør, men ingen kendte noget til hans Forhold. Undersøgelsen stod paa i fire Timer, og Bladet udkom stærkt forsinket.


418

Aarhus: Torsdag Formiddag er Arbejdsmand Arne Harald Preben Nielsen, Dybkjærsvej 5, blevet dræbt, da han cyklede gennem Høegh Guldbergsgade i Aarhus. En Vagtpost raabte ham an, men da han ikke standsede hurtigt nok, blev der affyret et Skud efter ham. Kuglen ramte ham i Brystet og var dræbende. Han var ugift.

- I Nat skal der have fundet en større Sabotage Sted ved Havnen, men nærmere Oplysninger forelaa endnu ikke i Dag til Morgen.

Esbjerg: Redaktør L. V. Jensen, "Esbjergbladet", er Torsdag Morgen afgaaet ved Døden. Redaktøren døde uden at være kommet til Bevidsthed efter Attentatet. Han blev 60 Aar.

Ribe: Tre Arbejdere, der var beskæftigede ved Fæstningsarbejde, vovede sig i Onsdags ind i et Minefelt for at hente nogle Materialer. En Mine eksploderede, hvorved alle tre saaredes. Villy Kjestrup, Ribe, blev haardt saaret og døde faa Timer senere, de to andre fik kun lettere Saar.

Viborg: Natten til Torsdag skete en Bombeeksplosion i Byens Hovedgade, Sct. Matthiasgade. Bomben var anbragt i Nr. 62, tilhørende Arkitekt Jens Madsen. Ejendommen er bygget med en Kolonnade med Butikker paa begge Sider, og da Kolonnaden kun er aaben i den ene Ende, var Virkningen meget voldsom. Alle Butikkerne blev raseret, de store Ruder knustes fuldstændigt, og mange Varer blev ødelagt. Ødelæggelserne ramte et Udsalg fra Handelsfirmaet Hansa, Frimærkehandler Frode Andersens og Viktualiehandler Baands Butikker, som laa paa venstre Side af Kolonnaden, og paa den modsatte Side Skotøjshandler Alf Kyhls store Skotøjsmagasin, en Strømpeopmaskningsforretning, en Damefrisørsalon samt et Konditori. Selve Bygningen tog ingen større Skade, og der udbrød ikke Brand.

Kalundborg: I den lokale Dagspresse fandtes i Torsdags under Overskriften "En alvorlig Henstilling til Kalundborgs Ungdom" følgende Artikel: "Af Borgmester P. Hansen er vi blevet anmodet om at rette en alvorlig Henstilling til Ungdommen i Kalundborg om at holde inde med de Rudeknuserier og andre Uroligheder, der i de sidste Dage har fundet Sted her i Byen. Fra Værnemagtens Side er det blevet betydet, at Undtagelsestilstanden vil blive genindført, dersom ikke rolige Forhold omgaaende genoprettes. Endvidere gøres Byens Befolkning opmærksom paa, at dersom der har været Optøjer, Sammenstimlen o. l., og man bliver anraabt af tyske Patruljer og ikke standser, vil der straks blive skudt." (Kalundborg Folkeblad).

Helsinge: Ti revolverbevæbnede Mænd tappede Onsdag Eftermiddag Benzintanken ved Hvam-Jensens Forretning for ca. 600 Liter. Ved Ford-Depotet i Frederikssund tiltvang de sig 95 Liter. De lovede at sende en


419

Kvittering til Ejerens Bevisførelse over for Forsikringsselskab og Varedirektorat.

Nykøbing F.: Torsdag Morgen passerede en Fangetransport sydpaa gennem Byen. Saavidt man kunde se, bestod den af fire store Udrykningsvogne og en mindre Ledsagebil. Senere passerede Transporten Gedser, hvor man opgiver, at den omfattede 6-7 Udrykningsvogne. Der blev gjort Ophold i Gedser, hvorfra Transporten formentlig er blevet videreført med Færgen. Storstrømsbroen var Onsdag spærret for al Trafik undtagen Togtrafik.

Rønne: Onsdag Aften eksploderede en Bombe i Vestre Skole, som for Tiden er beslaglagt af Tyskerne. Der skete en Del Ravage i Klasseværelserne, men ingen Mennesker kom til Skade.

Pandrup: Stationens Pakhus er styrtet sammen efter nogle kraftige Bombeeksplosioner.

Helsinge: Maskinhandler C. Crone-Nielsen er blevet arresteret. Det er den 12. af Byens Borgere, der er taget af Tyskerne i Løbet af kort Tid.

 

Lørdag den 18. November 1944.

Undtagelsestilstanden i Esbjerg. I Gaar forløb alt roligt i Esbjerg, Butikkerne var aabne, og der arbejdedes normalt i de Virksomheder, der ikke var forhindrede af Lukningen af Vand, Gas og Elektricitet. Blandt de arresterede nævnes Viceborgmester, Landsretssagfører Krebs, der synes arresteret, fordi han efter tysk Formening havde forholdt sig passiv over for Strejkebevægelsen, Raadmand Jørgen Christensen (Arbejdsmændene), og Fagforeningslederne Peter Jensen (Murerne), Robert Larsen (Handels- og Kontormedhjælperne samt tillige Fællesorganisationen), Ejnar Schlein (Bogbinderne), Søren Nielsen (Rebslagerne), Hans Petersen (Skibstømrerne) og Theodor Petersen (Fiskerne). Arrestationen af Formænd for de lokale Fagforeninger skal skyldes, at man fra tysk Side mener, at Strejken maa være lokalt dirigeret. Sent i Aftes blev der meddelt fra Ribe, at Landsretssagfører Krebs skal være frigivet, samt at Kommandanten i et Møde med Byraadet ved Middagstid skal have stillet i Udsigt, at saafremt Natten gaar roligt, vil der i Løbet af Lørdagen blive aabnet for Vand, Gas og Lys. Fra anden Side meddeles Fredag Aften, at alle arresterede skulde være sat paa fri Fod.

L.B.-Kontorets Kartotek ødelagt. Da Rengøringskonerne i Morges indfandt sig paa L.B.-Kontoret i Vester Farimagsgade 37, laa hele Kartoteket forkullet paa Gulvet. Det ulmede endnu i Bunken, og Brandvæsenet blev tilkaldt for at slukke. Ødelæggelsen af dette Kartotek betyder, at man er uden Navne og Adresser paa tidligere indkaldt, nu hjemsendt C.B.-


420

Mandskab, ligesom man ogsaa har mistet Fortegnelsen over de, som skulde indkaldes. Rekonstruktion af Materialet vil være ret besværligt, og i hvert Fald tage nogen Tid.

Fabrik sprængt af Tyskerne. Fredag Middag har det tyske Politi sprængt Sønderstrup Sæbefabrik ved Tølløse i Luften med tre Bomber. Tyskerne forlod Stedet straks efter Sprængningen, og en større Arbejderstyrke var om Eftermiddagen i Gang med at foretage Oprydning og eventuelt redde Rester af Beboernes Indbo, men alt syntes ødelagt under Murbrokkerne. Virksomhedens Ejer, Fabrikant Hansen, blev for ca. 3 Uger siden arresteret af det tyske Politi. Sigtelsen imod ham skal dreje sig om Oplagring af Vaaben.

Arresterede. Fru Gerda Ploug-Sarp og hendes Mand opholder sig i den tyske Afdeling af Vestre Fængsel. Aarsagen til Arrestationen kendes ikke.

Fredag Formiddag anholdt Gestapo statsautoriseret Translatør, Grosserer Søren Bording, Aurevang 8 i Hellerup.

Varebil sprængt i Luften. En Varebil fra Fabriken "Torotor" i Ordrup blev Fredag Middag standset af to revolverbevæbnede Mænd paa Bernstorffsvej. Chaufføren og en Medhjælper blev tvunget til at køre ned ad Henningsens Allé og holde ud for Nr. 51, hvor Direktør Heiber bor. Her blev de beordret til at forlade Vognen, og medens den ene af Revolvermændene holdt dem i Skak et Stykke borte, lagde den anden en Bombe under Vognen, som saa sprængtes i Luften. Radiodele og Sprængstykker fra Vognen blev fundet oppe i Træerne. Der gik en Del Ruder i Nærheden, men ingen Mennesker kom til Skade.

Nyt "hold-up". Indehaveren af Karen Volfs Bagerier, Margrethevej 3, Direktør Harriet R. Jensen, blev Fredag Aften "holdt op" paa sit Kontor og frarøvet ca. 600 Kr.

Københavns Brandvæsen havde i sidste Vagtdøgn 79 Ambulanceudrykninger. Ingen i Anledning af Skudepisoder udover den i Morgenbladene omtalte ved Svanemøllevej.

Københavns Vagtværn har intet særligt at berette udover, at man i Gaar anholdt Mekaniker Jørgen Østergaard, Ndr., Fasanvej 43. Han havde forsøgt et "hold-up" paa Hjørnet af Istedgade og Saxogade, men var af Menneskemængden blevet presset ind i en Forretning, hvor Vagtværnet tog ham. Da Vagtværnet vilde køre bort med ham, kom det tyske Sikkerhedspoliti og forlangte ham kørt til Svendsgades Station, hvilket man efterkom.

Frederiksberg Brandvæsen og Vagtværn: Intet særligt at berette.


421

Razzia hos Havnedirektør Laub. I Nat indfandt det tyske Politi sig i Havnedirektør Laubs Villa, Henningsens Allé 19. Man eftersøgte en bestemt Person, som ikke var der. Razziaen gav iøvrigt ikke Anledning til nogen Anholdelse. En Søn af Havnedirektøren sidder i tysk Arrest.

Hentet et større Oplag af Geværer. Fredag Eftermiddag kørte en Lastbil med tre Murere op foran Hærens Geværfabrik paa Amager og meddelte Vagten, at de skulde ind for at reparere en nærmere angivet Barakbygning. Det var imidlertid ikke Murerarbejde, de var ude paa, men et Kup, som dækkedes paa en endnu ikke helt opklaret Maade. "Murerne" kørte bort med et meget stort Antal Skydevaaben.

Provinsen.

Esbjerg: Over Ribe meddeles i Dag til Morgen, at der fortsat er Ro i Esbjerg, men at det nu kniber med Brød og Kød. - Togkontoret oplyser fra Esbjerg, at der stadig ikke er Lys, Vand og Gas. Man regner med den samme Toggang som i Gaar.

Aalborg: Natten til Fredag skete en kraftig Eksplosion i det Smith'ske Jernstøberi. To Lokomotiver, der var under Reparation, blev stærkt beskadiget.

- Ruderne til D.S.U.'s Lokaler paa Gammeltorv blev samme Nat knust. Da man frygtede, der var udlagt Bomber, blev Ejendommen evakueret. En Undersøgelse af Lokalerne viste imidlertid, at der ikke var udlagt Bomber. Ruderne var knust med Sten.

Aarhus: Om de i Dagspressen omtalte Drab i Aarhus kan yderligere oplyses, at Fru Rungager var kendt for sin Forbindelse med det tyske Politi. Drabet paa Blomsterhandler Yde menes at være Rovmord, da hans Forretning synes at være gennemrodet.

- Torsdag Aften kom to unge Mænd ind til Bagermester Kaj Guløv Petersen, Læssøegade 29. De angav at tilhøre det tyske Politi og skulde foretage en Husundersøgelse. Bagermesteren, der er kendt for sin Forbindelse med Tyskerne, blev opfordret til at udlevere sin Revolver. Da han havde efterkommet Ordren, gjorde den ene af de to Mænd Ladegreb og skød Bagemesteren i Skridtet.

Viborg: Der foreligger nu Opklaring af de Sprængninger, som tidlig Fredag Morgen er hørt i Nærheden af Viborg. En Drejeskive er sprængt i Luften, og 10 Lokomotiver blev derved spærret inde. Om Aftenen ved 22-Tiden lykkedes det dog at faa Maskinerne ud. Alle Hovedspor var paa dette Tidspunkt farbare og Togtrafiken paany normal.

Vejle: Fredag Eftermiddag forøvedes en ualmindelig dristig Sabotage mod det store tyske Garageanlæg i den tidligere Støberihal, Paa Dæmnin-


422

gen 11. Fra Grand Hotel blev der ringet efter en Vogn fra en Lillebilstation. Vognen hyredes af fire Mænd, som gav Chaufføren Ordre til at køre ned ad Dæmningen forbi Garagerne. Ved Sønderbrogade fik Chaufføren Ordre til at vende og køre langsomt tilbage ad Dæmningen, og ud for Garageanlæget standsede man. Medens Chaufføren blev holdt op af en Mand, gik de øvrige tre Mand roligt ind i Garagerne, hvor de anbragte 3 Bomber. Hvordan, det har kunnet lade sig gøre, er uforstaaeligt, da der plejer at være mange tyske Soldater i Garageanlægget, ligesom der som Regel er Vagt udenfor. Efter at Mændene var kommet tilbage til Vognen, kørte den til Raadhustorvet, hvor Mændene steg ud; de betalte med 30 Kr. og en Cigar. Straks efter lød de tre Eksplosioner. Et Stykke af Garagemuren blæstes ud, og vistnok 7-8 Personvogne blev ødelagt. Hvad der iøvrigt er sket inden for Murene, lader sig næppe oplyse; det siges, at nogle tyske Soldater er blevet haardt saarede. To danske Tømrere, der var ved at reparere Taget, fik Saar af Glassplinter.

Skraat over for Garagen ligger Haandværkerforeningen og Højskolehjemmet, der begge benyttes som Kaserne. Lige over for Garagen ligger Hotel Caleb, der er rekvireret som Bolig for tyske Officerer. Her som mange andre Steder i Gaden blev Ruderne knust.

Grenaa: Kartoffeltørreriet Jekar i Grenaa nedbrændte Natten til Fredag, kun Kraftanlægget blev reddet. Tørreriet skulde netop Fredag have været i Gang efter flere Maaneders Stilstand. Man regner med, at Branden er paasat.

Horsens: Natvægteren paa Amtsarbejdsanvisningskontoret blev Natten til Fredag holdt op af 7 revolverbevæbnede Mænd, der fjernede ialt 10.000 Kartotekskort, nogle Skrivemaskiner m. v.

Hasle: Værnemagten har beslaglagt Hasle Skole (ved Aarhus). Undervisningen har maattet indstilles efter Beslaglæggelsen.

Vordingborg: For nogen Tid siden arresteredes 5 Personer. Efter Indberetning fra Borgmesteren er de nu alle blevet løsladt.

 

Mandag den 20. Nouember 1944.

Fagforeningslederne i Esbjerg frigivet. Søndag Formiddag blev de arresterede Fagforeningsledere i Esbjerg frigivet; desuden sattes Viceborgmesteren, Landsretssagfører Krebs, paa fri Fod. Natten til Søndag blev de offentlige Værker igen sat i normal Drift, og Byen begyndte atter at vende tilbage til sit normale Liv.

Allerede i Fredags henvendte De samvirkende Fagforbund sig mundtligt og Lørdag Morgen skriftligt til Udenrigsministeriet og anmodede dette om at gøre Forestillinger hos Tyskerne i Anledning af Arrestationerne blandt Fagforeningsmedlemmerne i Esbjerg.


423

Skovfogedhus sprængt i Luften. Et Skovfogedhus ved Gyrstinge blev Fredag sprængt i Luften af det tyske Politi. Ejeren, Skovfoged Dirksen, blev arresteret samtidig med Fabrikant Hansen, Sønderstrup, for ca. 3 Uger siden.

Skaden paa den af det tyske Politi bombesprængte Sønderstrup Sæbefabrik er nu skønsmæssigt opgjort til 1 Mill. Kr.

Tre Drab i denne Week-end. I Lørdags trængte 2 revolverbevæbnede Mænd ind i V. Hansens Barberforretning, Kingosgade 17. De affyrede flere Skud mod en Kunde, som var under Behandling. Han dræbtes øjeblikkelig, og Gerningsmændene forsvandt. Den Dræbte er identificeret som den 27-aarige C. Bruhn, Frederiksberg Allé 34. Han havde en skarpladt Revolver paa sig og var Medlem af Schalburgkorpset.

Lørdag Formiddag blev Frugthandler O. Christensen, Pindosvej 20, skudt. Der blev ringet paa, og han lukkede selv op. Der blev saa affyret en Snes Skud mod ham med Maskinpistol. Frugthandleren, der havde en Del tyske Papirer paa sig, døde straks efter Indlæggelsen paa Sundby Hospital.

Lørdag Aften blev en ung Mand, Paul Hansen, skudt ned i Rio Bar, Lavendelstræde 15. Han døde øjeblikkelig. Der er blevet fundet tyske Papirer paa ham.

Redaktør Gilbert død. Lederen af Skandinavisk Telegrambureau, Redaktør Gilbert, som for en Maanedstid siden var Genstand for et Attentat, er afgaaet ved Døden.

Tre Røverier i Gentofte. I den forløbne Week-end er der foretaget 3 Røverier i Gentofte. Det første blev forøvet mod Reservepostbud Erik Johannes Pedersen, som blev holdt op af en revolverbevæbnet Mand og frarøvet 521 Kr. Tjeneren paa Ordrup Kro blev Lørdag Aften holdt op af 2 revolverbevæbnede Mænd, de stjal 292 Kr. Endelig har Vagtværnet faaet anmeldt et Røveri, som Ib Gerhardt Reffling, Aurehøjvej 1, havde været ude for. Lørdag Aften stod han sammen med sin Kæreste og ventede paa Sporvogn ved Hellerup Takstgrænse, da en Taxa, som viste fri, i det samme kørte op mod Fortovet. Sammen med Kæresten blev han tvunget ind i Bilen og derefter kørt ud til Skovshoved Havn; hvor han frarøvedes sine Penge, ca. 900 Kr., 3 Checks paa tilsammen 575 Kr., sit Checkhefte, hvis Blade han forinden maatte udfylde, Tobak, Rationeringsmærker og Fyldepen. Derimod blev Kæresten ikke udplyndret. Da de blev sat af, fik de Besked om, at dersom de gjorde Anmeldelse inden nogle Dage, vilde de blive knaldet ned. Vognen var K 1207, som viste sig at tilhøre Vognmand Aage Nielsen, Istedgade 37, fra hvem den var stjaalet.

Røverbande anholdt. Frederiksberg Vagtværn anholdt i Søndags 2 Brødre, Søren og Ib Charles Steffensen, samt en deserteret Mand fra


424

Sommers Vagtkorps ved Navn Ib Christensen. De 2 sidstnævnte havde specialiseret sig i at holde Sortbørs-Folk op. Ib Charles Steffensen havde tillige været med i Røveriet paa Lyngby Station, hvor han havde benyttet sig af en Legetøjspistol. Ib Christensen havde et Par Gange klaret sig fri af Anholdelse ved at vise et falsk Legitimationskort, som lød paa, at han tilhørte det tyske Sikkerhedspoliti.

Arresteret. Lørdag Aften blev Trafikassistent Kelbjørn og hans Familie anholdt i Hjemmet, Buddingevej 69. Razziaen var stort lagt an, 50 Tyskere kom i Bil til Rækkehuset og besatte Omgivelserne *).

Musiker dræbt. Musikeren John Wulff er Søndag Morgen ifølge Pressekilde blevet skudt i sit Hjem, Nyvej 1. Frederiksberg Vagtværn kender intet hertil.

Saboteret for tredie Gang. Et Snedkerværksted paa Englandsvej, tilhørende Snedkermester Andersen, var Lørdag Morgen Genstand for Sabotage. Det var tredie Gang, der var sat Ild paa Værkstedet, som nu blev delvis ødelagt.

Schalburgmand saaret. Søndag Aften ved 23-Tiden blev Typograf Erik Høeg, Lyngbyvej 163 A, udsat for et Attentat i Frederiksberggade. 3 Mand forsøgte at frarøve Erik Høeg, der er Medlem af Schalburg-Korpset, hans Revolver, hvilket ikke lykkedes. Under Attentatet fik Schalburgmanden Skudsaar i venstre Laar og Fod.

Bilsabotage og Telefonbombe. Natten til Søndag brændte en Personbil ud for en Garage i Nærheden af Falckstationen ved Tietgensgade

Geo Andersens Skotøjsforretning paa Strøget maatte Lørdag Eftermiddag evakueres paa Grund af Telefonbomber.

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Vagtdøgn 44 Ambulanceudrykninger.

Provinsen.

Aarhus: 2 Jernbanevogne med Solarolie og 2 med Kul blev Lørdag Aften sprængt i Luften, medens Togstammen befandt sig under Frederiksbro, som iøvrigt en Overgang var stærkt truet af den voldsomme Brand. Branden bevirkede, at Trafiken paa 2 Havnespor og Odderbanen maatte standses. Odderbanen blev dog atter gjort klar Søndag Eftermiddag.

Randers: Murermester Søndergaards Cementstøberi i Randers blev Natten til Søndag saa godt som ødelagt ved en Bombeeksplosion. Sabotørerne har imidlertid aabenbart ment, at Arbejdet ikke var tilstrække-

*) Denne Meddelelse viste sig senere at være urigtig (S. H.)


425

ligt grundigt udført, idet en Del revolver bevæbnede Mænd Søndag Eftermiddag Kl. ca. 17,45 afspærrede Ruinerne og foretog yderligere Sprængninger, hvorved Resterne blev ødelagt.

- Fredag Aften kom 2 revolverbevæbnede, maskerede Mænd ind i Forlystelsesetablissementet "Maxim". De beordrede Kontrollørerne til at sørge for, at Bygningen blev evakueret, da der var udlagt Bomber. Baade "Maxim" og de omliggende Bygninger blev evakueret, men der skete intet.

Aalborg: Damperen "Frederikshavn" er Søndag Eftermiddag minesprængt ud for Hals. Ingen Mennesker kom til Skade.

Viborg: Kommunens Folkeregister blev Fredag Aften fjernet af revolverbevæbnede Mænd. Man holdt en Portner op og tvang ham til at lukke Mændene ind.

Horsens: Samtidig med, at Kartotekskortene blev fjernet fra Amtsarbejdsanvisningskontoret, forsvandt ogsaa en Rejseskrivemaskine. Lørdag Morgen modtog Kontoret et Brev med 400 Kr. "som Betaling for Maskinen".

Silkeborg: Fredag Aften eksploderede en Bombe i Bagermester E. Dethlefsens Ejendom, Guldbergsgade 31 i Alderslyst. En Husassistent blev forskaaret af Glassplinter; men ellers kom ingen til Skade.

- En ung Mand har ved Retten faaet 30 Dages Fængsel for "Telefonbombe".

Tønder: Byens største Varehus, Brdr. Tygesens Manufakturforretning, Storegade, nedbrændte Natten til Søndag. Forretningens to Indehavere og deres 84-aarige Moder blev reddet ud af den brændende Bygning. Den gamle Dame havde faaet et chok.

Frøslev: Fredag Aften skal 21 Gendarmer være løsladt fra Frøslev-Lejren, og desuden er der i Løbet af Lørdagen løsladt en Del. De frigivne Gendarmer meddeler, at Lejrens Kommandant ved Afrejsen udtalte, at ogsaa de øvrige der internerede danske Gendarmer vilde blive frigivet. I Frøslev-Lejren har der hidtil befundet sig ca. 150 Gendarmer, medens et lignende Antal er ført til Tyskland.

Ringkøbing: Fredag ved. Midnatstid eksploderede en Bombe foran Viktualiehandlerske Fløtkjærs Forretning i Bredgade. Butiksruden og Skodden foran denne knustes.

Hillerød: Det tyske Sikkerhedspoliti har paa Centralsygehuset spurgt efter Politimester Lassen samt efter Fru Overbetjent Lund, Fredensborg. Ingen af dem var indlagt paa Sygehuset.

Helsingør: En større Kommando, ca. 500 Mand, har i sidste Uge gennemsøgt Gribskov for Vaaben. Maarum Skole har i Nat været brugt til


426

Indkvartering af disse Styrker. Tyskerne kom ogsaa ind paa "Egelund", i hvilken Anledning Amtmanden blev tilkaldt. Over for Amtmanden oplyste Tyskerne imidlertid, at det var en Fejltagelse, at "Egelund" var draget ind under Undersøgelserne. Alle Folk i Skoven blev visiteret.

- I Kikhavn Nord for Hundested har den tyske Marine rekvireret en Del Sommerhuse med tilhørende Grundarealer. En Del af Sommerhusene maa flyttes eller rives ned under Hensyn til den Brug, der skal gøres af Arealerne. Desuden har den tyske Marine rekvireret nogle Markarealer tilhørende "Hesbjerggaard" ved Firhøj sydøst for Gilleleje.

Gilleleje: Gestapo har arresteret Arbejdsmand Christian Marius Hansen, Esbønderup, Apotekerkarl Thorkild Rich. Hansen, Esrum, Kommuneassistent Julius Peter Kaj Christiansen, Købmand, Sogneraadsmedlem og Evakueringschef Arne Emil Eltang, Brugsforeningsuddeler Thorvald Barker Poulsen, Skomagermester, Tjenestegrenschef i Luftværnet Ditlev Peter Idorn og Reservepostbud Christian Carl Christensen, alle af Gilleleje.

Holbæk: Fredag Aften trængte en halv Snes revolverbevæbnede Mænd ind paa Autogaarden i Smedelundsgade, Holbæk, og tvang Funktionærerne til at udlevere en Personbil, der tilhørte Medlemmer af det opløste Kriminalpoliti i Holbæk.

- Saavidt man har forstaaet de tyske Forordninger, var Afleveringspligten for glatløbede Jagtgeværer sat til den 30. November. Ikke destomindre indberettes det fra Skibby i Hornsherred, at Gestapo, bevæbnet med Pistoler, har foretaget en Razzia i Kommunen med Krav om at faa udleveret de Jagtvaaben, som Beboerne der maatte være i Besiddelse af.

 

Tirsdag den 21. November 1944.

Vaabenfund. Under en Reparation i Kælderen til Banken i Svendborg, som ligger lige op ad det bombesprængte Vingaarden, fandt Arbejderne i et Kælderlokale, som benyttedes af Kriminalpolitiet, en halv Snes Revolvere med Ammunition og et Par Bomber med løs Tændsats. Efter at Værnemagten havde faaet Kendskab til Fundet, arresteredes Overbetjent i Kriminalpolitiet, Byraadsmedlem Fischer, og maaske nogle flere Personer. Ogsaa Overbetjent i Ordenspolitiet Bentsen er blevet arresteret, dog vistnok ikke i denne Forbindelse.

Razziaer i Gentofte. Vagtværnet meddeler, at der Natten til Tirsdag er foretaget forskellige Razziaer af Gestapo, bl. a. hos Formanden for Hellerup-Maglegaard Grundejerforening, Direktør Torp-Pedersen, hvor man eftersøgte Sønnen, der imidlertid ikke var hjemme.

Saaret. Brandvæsenets Ambulance blev Mandag Aften kaldt til Elmelundsvej 20, hvor en Restauratør Christensen fra Brønshøj Tivoli var


427

blevet skudt i venstre Arm af nogle Personer, der aabenbart vilde forsøge at røve hans Penge fra ham.

Brandvæsenets Ambulance har endvidere paa Gasværksvej 2 afhentet en Kontorist Olsen, der, da han stod af Sporvognen, var blevet ramt af en Kugle i venstre Skulder. Nærmere Omstændigheder kendes ikke.

En tysk Underofficer, Willy Franz, faldt Mandag Aften ud for Nygaardsvej 49. I Faldet gik hans Revolver af og saarede ham i højre Fod. Brandvæsenets Ambulance bragte den saarede Underofficer til Nyelandsvejs Lazaret.

Røveri i Gentofte. Mandag Aften ved 22,30-Tiden kom 3 pistolbevæbnede Mænd ind paa Vognmand Scotvins Kontor, Ordrup Jagtvej 60. Efter at have klippet Telefonledningerne over satte de sig til at vente paa Vognmandens 3 Vogne, der var ude paa Tur. Efterhaanden som Vognene kom hjem, blev Chaufførerne holdt op og udplyndret. Kl. 22,30 forsvandt Røverne igen.

Der er iøvrigt i det sidste Døgn anmeldt forskellige Tyverier, bl. a. af Vasketøj, som har været hængt til Tørring paa Tørreloftet.

Drabet paa Frugthandler Mogens Pind. Som omtalt i Dagspressen er Frugthandler Mogens Pind blevet skudt i sin Forretning paa Strandvej 112.

Den dræbte Musiker. Det menes, at den dræbte Musiker Wulff, Nyvej 2, er indbragt til Shellhuset. Der er hertil indsendt Ansøgning fra de paarørende om Ligets Udlevering, hvilket er blevet nægtet.

Frederiksberg Vagtværn fik i Morges Underretning om, at Butiksruden til Georg Jensens Udsalg, Gl. Kongevej 96, var knust, og en Del Varer stjaalet. Man satte Vagt og underrettede Indehaveren.

Københavns Brandvæsen havde i sidste Vagtdøgn 63 Ambulanceudrykninger.

Københavns Vagtværn, Frederiksberg Brandvæsen og Togkontoret har iøvrigt intet særligt at berette.

Løsladt. Lærerinde Fru la Cour Halved, Sønderjyllandsskolen, er i Lørdags blevet løsladt.

Provinsen.

Esbjerg: Kredslæge Brandt blev sent Fredag Aften kaldt til en Patient i et af Byens Yderkvarterer. Han ønskede at faa Besked om, hvem Patienten var, og hvad han fejlede. Stemmen i Telefonen svarede da, at han blot skulde komme. Kredslægen efterkom derefter ikke Anmodningen,


428

men underrettede Falck og Vagtværnet, som foretog en Undersøgelse, der dog ikke resulterede i noget.

Aarhus: Det menes, at Drabet paa Blomsterhandler Yde skyldes, at han har nægtet at levere Blomster til Ingeniør Schmidts Begravelse. Flere andre aarhusianske Blomsterhandlere og Gartnere har iøvrigt ligeledes nægtet at levere Blomster til Udsmykning af Kirken ved Begravelsen.

Aalborg: Damperen "Frederikshavn", der, som forleden omtalt, ramtes af en Mineeksplosion, har ved egen Hjælp kunnet sejle ind til Aalborg. Damperen holdtes flydende paa Pumperne. En Dykkerundersøgelse har iøvrigt vist, at Skaden ikke er større, end at Damperen relativt hurtigt vil kunne gøres sejlklar.

- Søndag Aften fjernede en revolverbevæbnet Mand en Filmsrulle til "Drømmesøen" i Paladsteatrets Operatiousrum. Teatret maatte i Stedet for spille en fransk Film ved Aftenforestillingen.

Randers: Det kommunale Vagtværn har i de sidste Par Nætter været udsat for Beskydning, naar det ved Havnen er kommet inden for Projektørernes Lysomraade. Ligeledes er flere Medlemmer af de private Vagtkorps paa deres Patrulje blevet standset af revolverbevæbnede Mænd, der paa gebrokkent Dansk bad dem forsvinde, da de intet havde at gøre paa Gaderne ved Nattetid.

- Politistationen er blevet rekvireret af tysk Politi.

Haderslev: I de sidste Dage har Tyskerne i adskillige Tilfælde rekvireret Lastbiler paa Gaderne og sendt Vognene paa Langture, saaledes til Kolding. Der telefoneres ogsaa fra Missionshotellet, hvor SS befinder sig, til Vognmænd i Byen med Ordre til Kørsel. Hvis Vognmændene ikke efterkommer Ordren, faar de Besked om at melde sig paa Kasernen.

Neksø: Søndag Aften fandt en Bombeeksplosion Sted i Brogade. Man fandt paa Stedet en ung Mand fuldstændig lemlæstet, og desuden splintrede Rester af en Cykel. Det var ikke muligt at identificere den unge Mand. Man mener, han har villet kaste en Bombe mod Axel Byders Forretning, der ofte tidligere har været udsat for Sabotage, men at Bomben er eksploderet i Hænderne paa ham.

- Lørdag Aften fjernedes Filmsrullen til den tyske Film "Wir machen Musik". Ved samme Lejlighed forsvandt fra Biografens Operatørrum et Par Ruller af en svensk Film.

Rønne: Søndag Aften kastedes en Bombe ind gennem Vinduet til Fru Petra Reese, Borgergade 12. Fruen, der er beskæftiget hos den tyske Værnemagt, havde netop samtidig Besøg af en tysk Soldat, der kastede Bomben ud paa Gaden, hvor den eksploderede. Der knustes en Del


429

Ruder. Det tyske Sikkerhedspoliti foretog Mandag Morgen en Razzia, hvorunder 12 unge Mennesker blev arresteret.

Faaborg: Natten til Lørdag blev en Transformator ved et tysk Militæranlæg i Horne Vænge ødelagt. Vagten blev herefter forstærket. - Søndag Eftermiddag opholdt Husmand Rasmus Peter Petersen sig paa sin egen Mark tæt ved det tyske Anlæg, og han havde sine to Drenge med sig. Pludselig blev de raabt an af en Vagtpost. Drengene blev forskrækkede og begyndte at løbe, og nu skød Militærvagten flere Skud efter dem. Den ældste Dreng, som var 13 Aar, blev ramt i Hovedet og døde øjeblikkelig. Den anden fik et lettere Strejfsaar.

Hillerød: Det tyske Sikkerhedspoliti foretog Natten til Mandag en Razzia, hvorunder der blev arresteret flere Mennesker, alle Arbejdere.

Helsingør: Danmarksmesteren i Diskoskast, Overbetjent Emil Thers, Helsingør, tidl. Roskilde, er afgaaet ved Døden den 8. Oktober i Buchenwalde. Der er intet oplyst om Dødsaarsagen.

 

Onsdag den 22. November 1944.

2 Hurtigbaade ødelagt. Tirsdag Formiddag rykkede nogle Sabotører ind paa Ford Motors Værksteder i Sydhavnen og holdt Personalet op. De medbragte ikke Bomber, men betjente sig denne Gang af Værkstedernes Autogensvejseapparater. 2 Hurtigbaade, som netop skulde afleveres, blev gennemhullet flere Steder. En Ladning løse Dele blev læsset paa en Lastbil og kørt bort. Under Besøget blev der netop ringet fra de tyske Myndigheder og spurgt, om de to Hurtigbaade var klar til Besigtigelse. Sabotørerne foranledigede, at der blev svaret: "Baadene er fuldt færdige, og D'Hrr. kan komme straks." Sabotørerne afventede derefter de tyske Inspektørers Ankomst. Lidt senere kom to tyske Officerer, som ogsaa blev holdt op. Sabotørerne tog herefter den tyske Bil, som Officererne var kommet i, og kørte bort.

Myrdet. Tirsdag Eftermiddag kørte en Bil ud til et Mosedrag i Nærheden af Ørnegaarden. Nogle Mænd førte en Fange med sig længere ind paa Marken, hvor de skød Manden og derefter løb tilbage og kørte bort. Den dræbte, som førtes til Retsmedicinsk Institut, identificeredes efter Legitimationskortet som Skibsfører Alfred Frederik Dixen, Kastrup Vænge 18 i Taarnby. Motivet har i hvert Fald ikke været Røveri, for den afdøde havde mange Penge paa sig, men var ikke blevet udplyndret. 3 af Kuglerne var gaaet tværs igennem Tegnebogen.

Premier-Is-Fabriken ødelagt. I Nat anbragte en halv Snes Mand en stor Bombe i Premier-Is-Fabriken i Glostrup. Der fandt kun en Eksplo-


430

sion Sted, men den var meget voldsom; det meste af Fabriksbygningen styrtede sammen, og der udbrød Brand.

Der har gaaet Rygter om, at Fabriken skulde arbejde for tyske Interesser o. s. v., men formentlig har man taget Fejl, fordi der i Kølehusene opbevaredes et Statslager paa 70 t frosset Kød.

Ung Mand skudt paa Frederiksberg. Tirsdag Aften opdagede forbipasserende, at en ung Mand blev slæbt ind i Gaarden til Bülowsvej 30 og skudt, hvorefter Gerningsmændene forsvandt. Brandvæsenets Ambulance kørte den dræbte til Frederiksberg Hospital, hvor han identificeredes som den 24-aarige Maskinist Ole Ravn Hansen.

Episode paa Frederiksberggade. En tysk Overvagtmester blev Tirsdag Eftermiddag ved 17-Tiden revet omkuld ud for Frederiksberggade 23. Mændene affyrede flere Skud mod ham, og han ramtes i Siden. En ikke identificeret Dame fik et Strejfskud i Hovedet. De blev begge ført til Kommunehospitalet.

Hentet Lastbildæk hos "Adler". Tirsdag Morgen indfandt revolverbevæbnede Mænd sig hos Adler i Sydhavnen og fjernede fra en Lastbil, der stod klar til Aflevering efter Reparation, syv store Lastbildæk. Det tyske Politi kom straks efter til Stede og førte Vagtholdet til Politigaarden, hvorfra det saa vidt vides endnu ikke er blevet løsladt.

Pengerøveri. I Tirsdags er der foretaget et "hold-up" i Vangede og Omegns Bank, Vangedevej 22 C. En Bil kørte op foran Banken, og tre maskerede Mænd, hvoraf den ene havde Maskinpistol, de to andre almindelige Revolvere, trængte ind i Banken, medens en fjerde og Chaufføren blev tilbage for at holde Vagt ved Vognen. De røvede 4.500 Kr. Hele Episoden varede kun to Minutter.

- Et 19-aarigt Bud fra Folkebankens Afdeling paa Frederikssundsvej blev Tirsdag Middag "holdt op" af nogle Mænd, der kom i en Bil. Han blev tvunget til at udlevere en Pengetaske med 30.000 Kr.

Hundehandleren bestjaalet. Den i Dagspressen saa meget omtalte Hundehandler Børge Nielsen er i Nat blevet bestjaalet af revolverbevæbnede Mænd, der bortførte for ca. 3.000 Kr. gammel Vin, 6 Pakker Stof og 6 Kasser Cigarer. Han har udlovet en Dusør paa 2.000 Kr.

Fundet død i Herlev. Tirsdag Eftermiddag fandtes paa Stationsvej 36 i Herlev en Mand dræbt paa Trappegangen. Tysk Politi var til Stede og oplyste, at Manden var en "Dänischer Bandit". Han havde fire Revolvere paa sig og identificeredes som Arbejdsmand Emil Jensen, Eiderstedsgade 20.

Episode i Blaagaardsgade. Tirsdag Eftermiddag opstod et Skænderi i Radioforhandler Hildebrandts Forretning, Blaagaardsgade 9, hvorunder


431

Forhandleren gav en Kunde nogle Slag i Ansigtet. Forbipasserende reagerede heroverfor ved at knuse Ruden til Radioforretningen. Sommers Vagtkorps kom derefter til Stede, og de patruljerede i nogen Tid i Blaagaardsgade med Maskinpistoler i Skudstilling.

Fjernet Duplikatorpapir. Otte bevæbnede Sabotører tvang i Tirsdags Personalet i Papirfirmaet, Thorvaldsensvej 3 (Christensen & Søn) til at udlevere for godt 1.000 Kr. Duplikatorpapir.

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Vagtdøgn 56 Ambulanceudrykninger. Fra Frederiksberg Brandvæsen og Vagtværn samt Københavns Vagtværn er der intet at berette ud over, hvad der er omtalt i det foregaaende.

Beslaglæggelse. Den tyske Værnemagt har beslaglagt Ejendommen Frederiksgade 11. Dekretet herom er af 11. November.

Jernbanesabotage. Togkontoret meddeler i Dag til Morgen, at der Kl. 23,24 fandt en Sprængning Sted ved Taulov Station. To Skinner à 45 Meter og et Hjertestykke maatte udveksles. Trafiken ad nord- og sydgaaende Spor blev genoptaget henholdsvis Kl. 3,50 og 4,40.

Overlæge A. Rischel ved Avnstrup Sanatorium er rejst bort paa Vinterferie. Samtidig er Sanatoriets Fuldmægtig "gaaet under Jorden".

Provinsen.

Esbjerg: Redaktionssekretær Carl Nielsen, der var blevet udset til Leder af "Esbjergbladet" efter Mordet paa Redaktør L. V. Jensen, blev Mandag Aften anholdt af det tyske Politi. Nielsen var ude til et Møde og havde ikke opgivet, hvor han gik hen. Han vendte ikke tilbage, og Kl. halvto om Natten trængte Gestapo ind til hans Hustru, som blev anholdt. En Søn og en Svigersøn, der bor andre Steder i Byen, er ligeledes anholdt. Endvidere er Skræddermester Arne Laursens Hustru og Indehaveren af "Tropehuset", Højrup-Jessen, blevet anholdt omtrent paa samme Tid. Redaktionssekretær Carl Nielsen og hans Familie er Tirsdag Morgen overført til Kolding.

- Lidt før Kl. 12 Tirsdag blev der af en ukendt Mandsperson affyret flere Revolverskud mod Knud Nørager, København, da han befandt sig i en Port i Englandsgade 14, Esbjerg. Han blev ramt af flere Skud i Underlivet. Nørager menes at have haft tyske Forbindelser, og muligvis drejer det sig om et indre tysk Opgør.

Padborg: Tirsdag Formiddag blev Jernbanestationen omringet af tysk Sikkerhedspoliti, som efter en kort Undersøgelse arresterede Overassi-


432

stent Andersen, Godsbanegaarden, Assistent H. M. K. Nielsen, og tre Medhjælpere, Gottlieb Hansen, Horsens, N. M. Nielsen, Tønder, og Vilhelmsen, samt Ekstraarbejder Clausen, alle tjenestegørende paa Padborg Station. De blev ført bort paa en Lastvogn, antagelig til Frøslevlejren.

Ved 14-Tiden om Eftermiddagen vendte Gestapo tilbage med Overassistent Andersen, samt med en Medhjælper Andersen, der har siddet i Frøslev siden September. Der blev foretaget en Undersøgelse af nogle Standvogne.

Holstebro: Natten til Tirsdag blev der begaaet Indbrud i Købmand Fjeldsteds Forretning paa Store Torv i Holstebro. Der blev stjaalet for ca. 15.000 Kr. Ure og Beklædningsgenstande. Tyveriet opdagedes allerede ved 1-Tiden, og senere paa Natten lykkedes det det kommunale Vagtkorps at finde Tyvene paa Jernbanestationen. Det var to menige tyske Soldater, og Størstedelen af de stjaalne Genstande var i Behold.

Tirsdag Morgen fandtes en ueksploderet Bombe eller Haandgranat paa Forretningens Trappe. En behjertet Mand bar den ned i en Have, hvorfra den senere blev fjernet af Værnemagten.

Hobro: Natten til i Dag er Folkeregistrets Materiale blevet fjernet.

Silkeborg: Postmesteren modtog Mandag Aften et Postkort med Meddelelse om, at Posthuset vilde blive sprængt tidligt Tirsdag Morgen. Borgerværnet holdt Vagt paa Stedet, men intet skete.

Bornholm: Værnemagten har overtaget Hammerens Signalstation.

- Den unge Mand, som Søndag Aften blev dræbt af en Bombe paa Gaden i Neksø, var den 25-aarige Fisker Svend Hansen, Balka.

Hillerød: Der er i Nat foretaget en Razzia, som synes at have haft en ret voldsom og omfattende Karakter. Det berettes, at det tyske Politi flere Steder sprængte Døre og Vinduer. Nærmere Oplysninger mangler endnu, men bl. a. er en Søn af Amtsstuefuldmægtig Dige blevet arresteret.

Ringsted: Borgmesteren indberetter, at det tyske Politi den 16. November har arresteret Motorsagkyndig, Civilingeniør, Oberstløjtnant E. Christensen og Isenkræmmer Marius Petersen. Aarsagen til Arrestationerne er ikke kendt.

 

Torsdag den 23. November 1944.

Ødelæggelse paa København og Frederiksberg Folkeregistre. 1 Morges er der med kort Tids Mellemrum anrettet Ødelæggelse paa Folkeregistret i København (Hans Nansens Gaard) og paa Frederiksberg (Howitzvej 5-7). Desuden er Hvidovre Kommunes Folkeregister blevet totalt ødelagt Onsdag Aften.


433

Kl. godt 5 kom en Styrke paa 40-50 Mand til Hans Nansens Gaard, hvor de holdt Byvagterne op og førte dem ned i Beskyttelsesrummet. Styrken gav sig herefter til at slæbe Kartotekskortene paa 1. Sal ud paa Gulvet, hvor de efterhaanden dannede meterhøje Dynger, men det var dog kun Rationeringsafdelingens Materiale, der efter den paafølgende Ildspaasættelse blev helt ødelagt. Ilden i Navne- og Gaderegistret blev meget hurtigt slukket, saa dette Materiale vil efter nogen Tids Forløb kunne rekonstrueres. En Del af Skaden bestaar i, at Kortene er blevet gjort defekte af Petroleum, som Sabotørerne straks overhældte Dyngerne med, og desuden er der sket en Del Beskadigelse under selve Slukningen. Efter hvad Kontorchef Kjeld Johansen oplyser, vil den forestaaende Udlevering af Rationeringskort formentlig kunne foregaa nogenlunde planmæssig, dog vil det sikkert ikke være muligt at sende Brevkort ud til alle, men man maa i saa Fald klare sig paa anden Maade.

Forud for Sabotagen paa Folkeregistret gik en Alarmering til Brandvæsenet om Bomber paa Nørrebros Teater. Hvorvidt denne Alarmering har haft nogen Forbindelse med Episoden paa Hans Nansens Gaard, forsaavidt som den kunde tjene til at vildlede Brandvæsenet, er svært at afgøre. Der er dog den Realitet i Alarmeringen til Nørrebros Teater, at der uden for Bygningen blev fundet 3 Brandbomber. De blev fjernet uden at gøre nogen Skade.

Paa Howitzvej indfandt Sabotørerne sig Kl. ca. 5. Der menes at have været ca. 40 Mand i Holdet, hvoraf en Del var bevæbnede. Sabotørerne holdt Vægteren op og samlede Folkeregistrets Kartoteksmateriale sammen paa Gulvet, overhældte det med Benzin og stak Ild paa Bunken. Da Brandvæsenet ankom, havde Ilden endnu ikke rigtig fat i de stive Kort, men brændte derimod ret livligt i Møblerne. Det lykkedes hurtigt at faa Ilden slukket, men alligevel var Skaden ret stor. En Del af Kortene var brændt op, andre forkullede, og en stor Mængde ødelagt af Benzin og Vand. Forinden Anfaldet paa Folkeregistret var Brandvæsenet alarmeret til 5. Juni Plads og til Sønderjyllands Allé. I begge Tilfælde drejer det sig om falske Alarmeringer, men de fandt Sted saa tidligt, at Brandvæsenet naaede tilbage, før de blev kaldt til Folkeregistret. - Kommunaldirektør Gerner Andersen oplyser til Morgen, at Ødelæggelsen ikke vil komme til at influere paa Udleveringen af Rationeringskort.

- Onsdag Aften kom en Snes Sabotører ind paa Folkeregistret i Hvidovre. De bragte alle Kartoteker ned i Gaarden; satte Ild paa dem og forsvandt først, da Ilden havde saa godt fat, at man kunde se, det hele vilde blive totalt ødelagt.

Tikøb Folkeregister bortført. Tikøb Folkeregister er blevet bortført af 7-8 revolverbevæbnede Mænd, som først hentede Registrets Leder, Assistent Jessen, paa dennes Bopæl. Assistenten blev tvunget til at hjælpe


434

Mændene ind paa Kontoret og laase Skufferne op. Samtlige Navnekort blev fjernet.

Døde i Tyskland. Til Udenrigsministeriet foreligger Meddelelse om, at følgende danske Politimænd er afgaaet ved Døden i Lejren ved Buchenwalde:

Lauritz Ferslev, Overbyes Alle 18, København, f. 20. Maj 1900,

Helge Brixager, Nakskovvej 82, København, f. 17. August 1918,

Evald Skov Mortensen, Gyldenlakvej 23, København, f. 28. Maj 1917,

Emil Thers, St. Magleby, f. 12. April 1910,

Otto Nielsen, Odense, f. 25. December 1900,

Jens Peter Switzer, f. 12. December 1891,

Palle Cramer, f. 8. Marts 1894,

Peter Petersen, f. 22. Februar 1892,

Henry Stockholm, f. 31. Marts 1913.

I Neuengamme er følgende civile internerede afgaaet ved Døden:

Svend Aage Andersen, Klerkegade 2, Kbh., f. 28. Juni 1903,

Jens Peter Jensen, Lollandsgade 55, Aarhus, f. 13. Februar 1903,

Karl Gustav Nielsen,

Carl Axel Wilh. Andersen,

Carl Jacobsen,

Axel Scheibye, Vesterbrogade 85, Kbh., f. 27. Juli 1886.

Tændstikfabrik ødelagt. For nogen Tid siden rettedes et Attentat mod Gosch's Tændstikfabrik. Natten til i Dag er der paany rettet et Attentat mod Tændstikfabrikationen, denne Gang mod Hellerup glødefri Tændstikfabrik, Heimdalsgade 37. Der var udlagt tre Bomber i Fabriken, og de er, saavidt man kan skønne, eksploderet samtidig. Virksomheden er blevet fuldstændig ødelagt. 2 Personer kom til Skade, hvoraf den ene, Vægter Svend Aage Petersen, Dyssegaardsvej 30, fik Ryg og Ben meget slemt kvæstet ved en Mursammenstyrtning. Maskinist A. Jørgensen, der bor paa Fabriken, blev saaret af Glassplinter, der efter det opgivne trængte gennem hans Dyne.

Drabet paa Slagtermester Carl Frandsen. Som omtalt i Morgenbladene er Slagtermester Carl Frandsen, Ulrikkenborgallé [i. e. Ulrikkenborg Allé] 29, Lyngby, blevet skudt i Kælderen til sin Butik.

Film bortført. Onsdag Aften blev Filmen "Sen Kærlighed", der er optaget af UFA, fjernet fra Strand-Teatret i Hellerup Klubs Bygning. Gerningsmændene lovede at sende Spolerne tilbage.


435

Rettelse. Meddelelsen forleden om Arrestation af Overassistent Jens P. Kelbjørn var forkert, det samme gælder de Oplysninger, som blev bragt i Forbindelse hermed. Meddelelsen stammede ikke fra Kommunen eller kommunale Institutioner.

- Fra Svendborg oplyses, at Meddelelsen om Arrestation af Overbetjent Fischer efter et Vaabenfund i en Kælder heller ikke er rigtig. Der har kun været Forespørgsel efter ham. Fischer deltog i Byraadsmødet Mandag Aften. Heller ikke Overbetjent Bendtsen er blevet arresteret.

Københavns Brandvæsen havde i sidste Vagtdøgn 57 Ambulanceudrykninger, ingen særlige ud over den, som fandt Sted i Anledning af Eksplosionen i Hejmdalsgade.

Taxachauffør plyndret. Taxachauffør Jens Verner Hansen blev Onsdag Aften ved 24-Tiden hyret af to unge Mennesker paa Hjørnet af Hellerupvej og Strandvej. Da Vognen naaede frem til Hjørnet af Sehestedsvej og Egersvej, blev Chaufføren tvunget til at standse. Med Revolvere tvang de to Mænd ham til at udlevere sin kontante Beholdning, ca. 240 Kr. Den ene af Røverne slog ham tilmed oven i Hovedet med Revolverskæftet. Chaufføren maatte senere paa Hospitalet for at blive forbundet.

Provinsen.

Aalborg: Fra Aalborg Stiftamt indberettes til Udenrigsministeriet, at de tidligere omtalte 27 "asociale Personer", der for nogen Tid siden blev arresteret, ifølge Meddelelse fra Røde Kors' Repræsentant, Konsul Sigurd Møller, er overført til Frøslev Lejren, hvortil yderligere 18 andre Arrestanter ligeledes er transporteret.

Aarhus: Et Træskur i Sydhavnen, hvor der stod en elektrisk Omformer, er sprængt i Luften. Ligeledes er Kaffebaren "Lido" i Fredensgade blevet ødelagt ved Bombeeksplosion.

- To unge Mennesker trængte Onsdag Middag ind til den 40-aarige Arbejdsmand Adrian Roest, Aabyhøj v. Aarhus. Han blev beskudt, mens han arbejdede i sin Have, og fik to Kugler gennem Hovedet. Lægerne mener ikke at kunne redde hans Liv. Han har været Marinevægter.

Esbjerg: Den samlede Skade ved Bombeeksplosionerne i Kongensgade er skønsmæssigt opgjort til 3/4 Mill. Kr.

Randers: Ved Midnatstid Natten til Onsdag forsøgte bevæbnede Mænd at skaffe sig Adgang til Fabrikant Bjerregaard & Co.s store Autoværksted. Vagtholdet blev alarmeret, og der opstod Ildkamp mellem de indtrængende Mænd og Vagtholdet. Sabotørerne maatte trække sig tilbage.


436

De efterlod et Automobil, som formentlig har været "laant", da dets Nummerplade var sat løst paa.

Hjørring: Murermester V. Vangsted er i Tirsdags død, 54 Aar. Det oplyses, at han har begaaet Selvmord efter at være blevet arresteret af det tyske Politi.

Ribe: Overlæge Erik Larsen, Ribe Aandssvageanstalt, er død i Hamborg, 54 Aar gammel. Han blev for et Aars Tid siden taget af Gestapo sammen med sin Hustru. Han sad nogen Tid i Vestre Fængsel og overførtes derfra til Frøslev Lejren. For ca. tre Maaneder siden førtes han til Tyskland, hvor hans Hustru og Søn fortsat menes at være. Dødsaarsagen var Hjerteslag.

Hillerød: Mandag Aften fandt Gestapo under en Undersøgelse hos Konsul Lütken tre Maskingeværer. Gestapo medtog Konsulens 20-aarige Søn. Denne Opdagelse menes at være Aarsag til, at der Natten til Onsdag mellem Kl. 24. og Kl. 5 blev foretaget en omfattende Razzia efter Vaaben i Hillerød. Herunder blev en Snes Personer arresteret. Følgende Navne opgives: Amtsfuldmægtig Bianco Boeck, Købmand Jørgen Lindeskov, Kommunebogholder, Løjtnant Hedegaard Jensen, Automobilhandler Lars Larsen, en Søn af Amtsstuefuldmægtig Dige. Blandt de anholdte er vistnok ogsaa Arbejdere fra Nordsteens Fabriker og nogle Gymnasieelever. Enkelte er vistnok senere løsladt. Der var ogsaa Husundersøgelse hos Bodil Ipsen og hendes Mand, Redaktør Black, der blev intet fundet.

Rønne: Mandag har det tyske Sikkerhedspoliti anholdt mindst 5 unge Mennesker, dels i deres Hjem, dels paa deres Arbejdsplads og dels paa Statsskolen. Det drejer sig om den 15-aarige Finn Ahlstrand, Søn af Dyrlæge A., Rønne, 2 Sønner af Manufakturhandler Blem Bidstrup, hvoraf den ældste er 20 Aar og den yngste gaar i Gymnasiet, samt en Lærling hos nævnte Manufakturhandler, Søren Nielsen, Søn af en Kunstmaler i København, samt en Søn af Restauratør Kofoed Hansen, der var kommet ud af Skolen for kort Tid siden.

Togkontoret: Ingen Meddelelser af Betydning fra det sidste Døgn.

 

Fredag den 24. November 1944.

Pengetransport paa 195.500 Kr. til B. & W. røvet. I Morges er en Pengetransport paa 195.500 Kr. blevet røvet undervejs fra Burmeister & Wains Hovedkontor i Strandgade til Refshaleøen. I Prinsessegade kørte en lille graa Bil op foran Vognen med Pengene. 4 stærktbevæbnede Mænd holdt Transportbilens Folk op og flyttede alle Pengeposerne over i deres egen Bil, hvorefter denne skyndsomst forsvandt. Pengene skulde have været anvendt til Lønudbetalingen i Dag.


437

Mislykket "hold-up". Københavns Vagtværn blev Torsdag Aften Kl. 23,25 kaldt til Bellahøj-Restauranten, hvor to revolverbevæbnede Mænd havde holdt Restauratør Jacobsen og to Tjenere op, da de var paa Vej fra Restauranten til Jacobsens Bopæl med Dagens Indtægter. Restauratøren og Tjenerne var dog i Stand til at trække sig tilbage til Restauranten med Pengene i Behold. Der blev affyret nogle Skud, men om det var Skræmmeskud, eller man havde sigtet paa de tre Mænd, kunde ikke konstateres. Da Vagtværnet kom til Stede, var Røverne forsvundet, og de havde heller ikke efterladt sig noget Spor.

Røvet 11.000 Kr. i Gentofte. Gentofte Vagtværn meddeler, at Ingeniør Leif Fæster, Firmaet Bay & Winding, er blevet frarøvet 11.000 Kr., som han netop havde hentet i Handelsbankens Afdeling paa Hjørnet af Kildegaardsvej og Bernstorffsvej. Han var kørt derhen i en Lastbil, men da han kom ud fra Banken, stod to revolverbevæbnede Mænd ved Bilen. De beordrede ham ind og kørte bort. Turen endte paa Høeghsmindevej; her fik Ingeniør Fæster Besked om at stige ud og fortsætte, indtil han længere oppe i Gaden mødte en Mand, som skulde give ham den sidste Ordre. Ingeniøren gik og tog Pengemappen med, men naaede ikke ret langt, før Røverne opdagede, at han var gaaet med Pengene. Han blev derfor straks kaldt tilbage og maatte aflevere Mappen med Pengene.

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Vagtdøgn 58 Ambulanceudrykninger, men ingen af særlig Interesse.

Frederiksberg Vagtværn og Brandvæsen samt Togkontoret har heller intet at berette.

Hentet 20 Skrivemaskiner i Postgirobygningen. Tirsdag Eftermiddag hentede en Snes bevæbnede Mænd 20 Skrivemaskiner, en Duplikator, Papir og 30 Staalhjelme i Postgirobygningen, Vestervoldgade. Sagerne blev læsset ind ien Postbil og kørt bort.

Oplysninger om Dræbte. Manden, som blev dræbt i "Golddigger" den 15. Oktober, var Politibetjent Charles Werner Schaufuss, Stærevej 7. Lokomotivfører Petersen, som blev dræbt paa "Skandia" den 16. November, opgives at have haft Beskæftigelse som Montør. Hans fulde Navn var Andreas Lauritz Petersen, og hans Bopæl Parkvej 3, Snekkersten. Endelig kan oplyses, at Dekoratør Frederik Møller, som den 31. Oktober blev beskudt af 5 ukendte Mænd, senere er afgaaet ved Døden.

En Afhøring paa Shellhuset. En Dame, som er ansat paa et af de københavnske Socialkontorer, blev for nogen Tid siden tilsagt til at møde paa Shellhuset. Hun mødte efter Tilsigelsen og fik at vide, at der var klaget over hende for ikke at have optraadt ens over for alle. Skulde


438

der komme flere Klager, blev der sagt, kunde der ventes Fængselsstraf eller endog strengere Straf. En af de to Mænd, som foretog Afhøringen, sagde, at "fordi en Kvinde faar et Barn med en Tysker og bor hos en Tysker, behøver man ikke at behandle hende daarligere". Den unge Dame, der er Assistent paa det paagældende Socialkontor, blev herved klar over, hvad man sigtede til og forklarede Tyskerne, at vedkommende Dame var blevet stødt over et Forslag om at tage Ophold paa Mødrehjælpens Hjem, indtil hun skulde føde sit Barn, hvilket hun muligvis kunde have opfattet som en Kritik af sit Logis. Forøvrigt vidste Assistenten paa dette Tidspunkt ikke, at det var en Tysker, Klageren boede hos, hvilket iøvrigt heller ikke vilde have ændret de faldne Udtalelser.

Der blev saa spurgt om Assistentens politiske Indstilling, hvortil hun svarede, at hun ikke havde nogen. Dette Svar var ikke tilfredsstillende, og der blev saa stillet en Del direkte Spørgsmaal:

Hvordan stiller De Dem til Bolschevismen?
Ønsker De Bolschevisme i Danmark? Absolut Nej.
Hvordan stiller De Dem til Nazismen? Ligegyldigt.
Hvilket Parti stemmer De paa, naar De stemmer? Jeg har engang for mange Aar siden stemt socialdemokratisk.
Hvad mener De om Krigen? Jeg hader Krigen og ønsker den forbi snarest muligt.
Hvad mener De om Besættelsen? Den synes jeg ikke om; jeg ønsker, Danmark skal være et frit Land.
De er fra Esbjerg-Egnen? Nej, det er jeg ikke.
De er da født i Ølgod? Ja, jeg er født der, men jeg var 2 Maaneder, da jeg flyttede derfra.
Hvorlænge har De været paa Socialkontoret? 10 Aar.
Har De meget at bestille? Ikke for Tiden.; der er jo ikke mange arbejdsløse for Tiden, idet en stor Del arbejder for Tyskerne.
Deres Arbejde bestaar i at tale med Folk, der søger Hjælp? Ja.

Rapporten sluttede med, at Assistenten erklærede sig indforstaaet med, at saafremt der kom Klager senere, kunde hun vente, at der skete


439

noget værre. Den dansktalende Tysker fulgte Assistenten ud og forklarede hende, at de var nødt til at undersøge Forholdene, naar der kom Klager. Han haabede ikke, der skulde ske mere i denne Sag.

Provinsen.

Aarhus: Ved 16-Tiden Fredag ringede tre Mænd paa Døren til den 64-aarige Ingeniør Sven Spelling, der bor Ny Munkegade 96 i Aarhus. Da han lukkede op, affyredes tre Skud mod ham, der dræbte ham paa Stedet. Morderne var væk, inden hans Hustru kom til. Det menes, at de er kørt bort i Bil. Ingeniør Spelling opholdt sig i sin Tid i Rusland. Efter i nogen Tid at have drevet Forretning ved en Automatkafé i Aarhus levede han nu roligt som Rentier og ejede en Del Ejendomme.

- Den i Gaar omtalte Arbejder, Adrian Roest, Aarhus, der blev skudt ned i sin Have, er afgaaet ved Døden.

Aalborg: De tre af Kommunens Embedsmænd, som arresteredes i Forbindelse med Bortførelsen af Folkeregistrets Kartotek og Fotokopierne, er blevet løsladt.

Odense: Ved Tunnelen i Grønlandsgade blev der i Gaar fundet to Bomber. De blev demonteret af en tysk Sprængkommando.

 

Lørdag den 25. November 1944.

Direktør Due-Petersen, som har været Leder af Nordwerk, der nu er under Afvikling, blev i Gaar dræbt. Samtidig blev en tysk Ingeniør Dill haardt saaret, og Chauffør Jens Juel Rasmussen, Ingerslevgade 2, som kørte for de to Herrer fik Skudsaar i Ryggen. Direktør Due-Petersen, som nu var Leder af Industrivirksomheden Jeko i Ryesgade, kom sammen med den nævnte Ingeniør og sin 12-aarige Søn kørende fra Ingeniørens Bopæl i Hundige mod København. Bilen blev da overhalet af en anden Bil, der pludselig kørte ind foran den og gennemhullede den med Kugler. Due-Petersens Bil væltede en Lysmast og kørte tværs ind over Fortovet. Tililende Folk fandt Due-Petersen, der selv havde ført Vognen, dræbt af flere Skud; medens Chaufføren, Jens Juel Rasmussen, havde faaet Skud i Ryggen, og Ingeniør Dill var haardt saaret af Kugler i Hovedet og Kroppen. Drengen havde faaet et Chok.

For ca. et halvt Aar siden blev Direktør Due-Petersens Broder dræbt, da han kom cyklende paa Falkonerallé [i. e. Falkoner Allé

Rejsepræst dræbt. Fredag Aften Kl. 19,55 blev, der ringet paa Døren hos Rejsepræst E. H. Johannesen, Korsagerallé [i. e. Korsager Allé]. Præsten aabnede selv Døren, udenfor stod to Revolvermænd, som affyrede nogle Skud imod ham. Han blev ramt af to Skud i Hovedet og to i Maven og blev dræbt


440

paa Stedet. E. H. Johannesen, der kun blev 26 Aar gammel, var Sekretær i Israels-Missionen og kendt for et ret frit Sprog i sine Prædikener.

Røvet ca. 10.000 fra Sporvejene. Da Sporvejenes Pengebil i Formiddags (Kl. 9,30-9,50) var paa Vej fra Enghavevej til Gothersgade med ca. 10.000 Kr., blev den ved Ingerslevgade holdt op af nogle sværtbevæbnede Mænd, som tvang Chaufføren og to ledsagende Mænd til at køre ud til Hvidovrevej. Røverne satte saa Pengebilen ud af Kørestand og forsvandt med Pengene, ca. 10.000 Kr. De tre Mænd, som foretog Pengetransporten for Sporvejene, var stærkt chokeret af Begivenheden og ikke i Stand til straks at give eksakte Oplysninger om Røveriets Forløb.

Razzia paa Islands Brygge. Gestapo foretog Fredag Morgen Razzia i fire Ejendomme paa Islands Brygge. Beboernes Legitimationskort blev afkontrolleret med Navnene paa Dørpladerne.

Lærling dræbt. Fredag Aften hentede Brandvæsenets Ambulance en ung Mand, som var skudt ud for Ringstedgade 8. Han var død paa Stedet af to Skud i Hovedet. Af en Forsømmelsesseddel fra Teknisk Selskabs Skoler fremgik, at hans Navn var Frank Nielsen. Beboerne opgiver at have set en Vogn med uniformerede Personer paa Stedet, da Skudene faldt, men da Ambulancefolkene kom derud, var der endnu nogle revolverbevæbnede civile Mænd paa Stedet. De anmodede - truende med Revolverne - Ambulancefolkene om at slukke Lyset paa Udrykningsvognen. Beboerne mener, at Frank Nielsen var sammen med en anden Person og er blevet skudt under Forsøg paa Flugt, medens den anden Mand skal være blevet anholdt.

Vagtværnene. Frederiksberg Vagtværn har i Nat anholdt to Personer, som var efterlyst for Tyveri, Gentofte Vagtværn har kun haft enkelte Udrykninger, hovedsagelig i Anledning af Beruselse. Københavns Vagtværn har intet at berette til Morgen.

Jernbanesabotage. Togkontoret meddeler, at der Fredag Aften er sket en Sprængning i Indgangssporskiftet paa Fredericia Rangerbanegaard samt en Sprængning i det nordgaaende Hovedspor. Ved Midnatstid er der sket Sabotage paa Strækningen Pjedsted-Fredericia. Begge Spor er beskadiget, men Linien ventes dog at være klar for normal Trafik i Løbet af Lørdag Formiddag.

Da et S-Tog Kl. 19,40 var ud for Valby Station, blev der affyret et Skud mod Toget. Kuglen gik gennem et Vindue og dannede et cirkelrundt Hul. Ingen af Passagererne blev dog ramt. Man mener, Skudet er affyret oppe fra Banevolden.


441

Løsladelser. Kommandør C. V. Evers er for et Par Dage siden blevet løsladt efter i nogen Tid at have været i Frøslev. Ligeledes er Vicepolitiinspektør Glud og Politikommissær Odmar sat paa fri Fod.

Politimester Simoni død i Fangenskab. Politimester Simoni, Varde, er død i et Fængsel i Tyskland. Politimesteren blev 57 Aar.

Anholdelser. Fra Haderslev meddeles, at Biblioteksassistent Frk. Obel er blevet anholdt. Gestapo havde fundet en Del illegale Blade paa hendes Værelse, og da Frøkenen ikke kunde give tilfredsstillende Oplysninger, blev hun anholdt.

Læge J. E. Møller, Storegade 24, Haderslev, er ligeledes blevet anholdt. En anden Haderslev-Læge Erik Ruhwald, eftersøgtes uden Held. En Datter af Amtstuefuldmægtig Jensen er blevet arresteret, hun var Medhjælper hos Boghandler Carl Nielsen, hvis anden Medhjælper, Ove Nielsen, efter at have været eftersøgt i Haderslev er blevet anholdt i Fredericia. Endelig er en 20-aarig Assistent Jørgen Bøg, Lindevej, Haderslev, ansat i Folkeregisteret, blevet arresteret. - Fra Aalborg foreligger Meddelelse om Arrestation af Postmester Fabricius, Nørre-Sundby, Lærer Nielsen Branden, Pandrup, og Reservelæge Frk. E. Sørensen, Aalborg Kommunehospital. - Fra Fredericia indberettes, at Ingeniør Aage William Albert Jensen, stedlig Leder af Entreprenørfirmaet Bay & Vinding, for ca. 14 Dage siden er ført til Kolding. Senere er oplyst, at Ingeniøren er ført videre til Frøslev. Aarsagen til Arrestationen angives at være Uoverensstemmelse vedrørende Anvendelsen af et Parti Benzin til et Værnemagtsarbejde paa Vestkysten; der menes ikke at foreligge hverken politiske Motiver eller Bedrageri i Sagen.

Provinsen.

Lemvig: Læge A. C. V. Rasch, Strande ved Lemvig, er Natten til i Gaar blevet dræbt i sin Bil paa Vej til et Sygebesøg i Thyborøn. Da Lægen ikke var vendt tilbage til den ventede Tid, blev man urolig og søgte efter ham. Han fandtes da død i sin Bil uden for Thyborøn ved en Spærring af Vejen. Det menes, at han ikke er standset paa Tilraab fra Vagtposten, som derefter har givet Ild. Læge Rasch, der var en ældre Mand, har praktiseret i Strande i henved en Snes Aar. Tidligere havde han været Læge i Sønder Omme mellem Brande og Grindsted.

Frøslev: Der er yderligere løsladt 24 Grænsegendarmer fra Frøslev Lejren, saaledes at der nu ialt er frigivet 48. De løsladte Gendarmer er fra forskellige Grænsedistrikter, ingen dog fra Tønder og Omegn.

Aarhus: Luftbeskyttelsens Kontorer har i Torsdags været udsat for Ødelæggelse. Kartotekskortene over hele L.B.-Mandskabet i Aarhus var


442

samlet sammen i en Dynge og antændt. Ilden havde imidlertid kun ulmet, saa Ødelæggelsen blev ret begrænset.

- Natten til Onsdag skete der paa Hou Savværk nogle Eksplosioner, men Skaden blev ikke særlig stor.

Hjørring: I denne Uge er der foretaget adskillige Razziaer i Byen og i de omliggende Landsbyer. Adskillige danske Statsborgere er herunder blevet ført bort. I Hjørring blev saaledes bl. a. den 37-aarige Direktør for Biscuitfabriken Oxford, Svend Nielsen, den 55-aarige Murermester V. Vangsted og Indehaveren af De Danske Spritfabrikers Oplag i Hjørring, Købmand Chr. Jespersen, fjernet og ført til en Lejr ved Frederikshavn.

De to førstnævnte blev taget allerede Torsdag den 16. November, og den følgende Søndag fik de paagældendes Hustruer Besked om at komme til Frederikshavn medbringende Beklædningsgenstande til deres Mænd. De to Fruer kørte i Bil fra Hjørring til Frederikshavn, hvor de blev ført ind til deres Mænd, men nogen Tid efter blev der givet Chaufføren Ordre til at køre tilbage til Hjørring, idet de to Damer ikke skulde med tilbage, og siden har de været holdt fangne sammen med deres Mænd.

Tirsdag Aften blev det til Borgmesterkontoret i Hjørring som tidligere oplyst meddelt, at Murermester V. Vangsted pludselig var afgaaet ved Døden under Opholdet i Frederikshavn.

Foruden de nævnte er adskillige unge Mennesker i Byen blevet tilbageholdt i længere eller kortere Tid, idet man fra tysk Side ønskede Oplysninger om en ung Falckmand, Jørgen Færch, Søn af Brandinspektør Færch, Hjørring. Midt om Natten blev Dørene til Brandinspektørens Villa paa Vestbanegade i Hjørring sprængt, og en Del Gestapofolk trængte sammen med Militær ind i Villaen. To unge Mennesker, der havde Logi i Villaen, blev ført bort og maatte sammenlænkede sidde i et Vagtlokale i Byen fra Kl. 2 om Natten til Kl. 9 næste Dags Formiddag, i hvilket Tidsrum de blev underkastet Forhør flere Gange, for at der kunde fremskaffes Oplysninger om Jørgen Færchs Opholdssted, idet han Aftenen før Indbrudet i Villaen havde gjort sig usynlig. Der hersker stor Nervøsitet i Byen, idet der er bebudet yderligere Razziaer. Ogsaa i Sindal er der foretaget en Række Anholdelser.

Odense: Der har i den senere Tid været adskillige Tilfælde af Telefonbomber. Det er gaaet ud over Teknisk Skole, et Biografteater, Eksportslagteriet, det store Isværk ved Havnen og andre store Bygninger.

Roskilde: Torsdag Eftermiddag indfandt 10 Revolvermænd sig paa Trægaarden i Roskilde, hvor CBU har Garager og Tankanlæg. Vagterne blev holdt op, og Røverne tappede ialt ca. 4-5000 Liter Benzin. De havde selv medbragt en Del Tromler og en Tankvogn, som blev fyldt.


443

Arbejdet stod paa fra Kl. 17,30 til KL20. Der er endnu noget Benzin tilbage i Tankene.

- Roskilde Rutebilstation anmeldte forleden til Vagtværnet, at man paa Stationen havde fundet to Kasser med Maskinpistoler. Værnemagten afhentede Kasserne.

Beslaglæggelse. De tyske Myndigheder har beslaglagt 3 af Det forenede Dampskibsselskabs dieseldrevne Rutebaade. En af de beslaglagte Baade er "Aalborghus".

 

Mandag den 27. November 1944.

Skibsbeslaglæggelserne. Ud over de i Lørdags omtalte tre Skibsbeslaglæggelser - det drejer sig om "Hans Broge", "Aalborghus" og "Kronprins Olav" - oplyser Udenrigsministeriets Pressebureau, at yderligere "Skipper Clement" og "M. G. Melchior" er blevet beslaglagt Lørdag Formiddag. Den sidstnævnte havde tidligere været beslaglagt og var netop blevet renset og istandsat for et større Beløb. Kort efter Beslaglæggelsen kom der tysk sagkyndigt Mandskab om Bord, og Skibene blev sejlet ud af Havneløbet. Ogsaa Bornholmerbaaden "Frem" er blevet beslaglagt.

Sabotørerne viser Ekstrafilm. Da Instruktør Svend Methling Lørdag Aften havde endt sit Indledningsforedrag til den religiøse Film "Guds mærkelige Veje", som skulde vises i Odd Fellow Palæet, kom en halv Snes unge Mænd, hvoraf en Del var bevæbnede, ind og holdt Inspektør Friis op. I de følgende 40 Minutter viste Sabotørerne en Smalfilm fra Amerikanernes Indtog i Paris; mens Filmen kørte, blev der holdt Vagt ved Udgangen, og da Forevisningen var endt, fik Publikum at vide, at Filmen "Guds mærkelige Veje" nu kunde forevises. Det meddeles, at Invasionsfilmen blev fulgt med stor Interesse, og at der forekom Meningstilkendegivelse. De unge Mænd forsvandt hurtigt i Biler, som holdt og ventede i Bredgade ud for Odd Fellow-Palæet og kun faa Meter fra de tyske Vagtposter foran Hotel Phønix. Inspektøren anmeldte straks Episoden til Københavns Vagtværn.

Prisudvalgets Overinspektør følte sig truet. Søndag lidt før Kl. 23 anmeldte Overinspektør Axel Clemmensen i Københavns kommunale Prisudvalg til Vagtværnet, at han følte sig alvorligt truet som Embedsmand og bad om Vagtværnets Assistance. Overinspektøren sad i Restaurant "Panoptikon" ved Hovedbanegaarden, hvor en Gæst, Bartender Ingolf Otto, Henrik Ibsensvej 54, netop havde henvendt sig til ham og sagt: "Saa var det lige den Cigaret". Samtidig havde Bartenderen vist ham Tjenerskiltet, som var indsyet i Overfrakken, hvorpaa der stod


444

"Deutsches Eck". Videre havde Bartenderen fremsat nogle forblommede Trusler og Udtalelser om en Sag, som nok skulde blive ordnet. Vagtværnet tog Bartenderen med paa Stationen, men efter endt Afhøring lod man ham atter gaa. Kl. 0,05 ringede det tyske Feldgendarmeri og spurgte efter Overinspektør Axel Clemmensens Adresse, men Overvagtmesteren henviste det til Københavns Prisudvalg. En halv Time senere ringede Bartender Otto og forlangte en Undskyldning, fordi han var taget med paa Vartov. Han gjorde dog paa dette Tidspunkt et stærkt beruset Indtryk.

Episode ved Lundtofte Flyveplads. Lørdag Aften trængte en halv Snes unge bevæbnede Mænd ind i et Vagtlokale ved Lundtofte Flyveplads, hvor der opholdt sig et tilsvarende Antal Vagter, Danskere i tyske Uniformer. Vagten blev angrebet med Haandgranater og Maskinpistoler. To af dem blev dræbt, en haardt saaret og en anden let saaret. I Falcks Ambulancer kørtes de til Gentofte Amtssygehus. Saavidt vides havde Angriberne ingen saarede eller dræbte. Aktionen menes ikke at have haft noget militært Formaal, men udelukkende at have taget Sigte paa et Møde af Sommerfolk.

To Attentater. Søndag Aften blev Brandvæsenets Ambulance kaldt til Værnedamsvej 10, hvor Godsejer, Grosserer Valentin Eff, en Søn af Konsul Eff, Kolding, var blevet skudt i Opgangen til sin Lejlighed. Han havde faaet et Strejfskud i Nakken og lidt noget Blodtab, da Ambulancen kom. Undervejs til Hospitalet fortalte Grosserer Eff Ambulancefolkene, at han netop Dagen i Forvejen var blevet løsladt efter 7 Ugers Ophold i tysk Arrest. For et Par Aar siden har han iøvrigt haft en mindre Kontrovers med Tyskerne, men Sagen endte uden at der blev foretaget videre Aktion mod ham.

Lørdag Aften rykkede Brandvæsenets Ambulance ud til Hjørnet af Ny Østergade og St. Regnegade, hvor en ukendt Mand var blevet skudt i Nakken. Han blev i haardt saaret Tilstand kørt til Militærhospitalet. De nærmere Omstændigheder kendes ikke.

Endelig var der Lørdag Aften Skyderi ved "Deutsches Eck" i Paladsteatrets Bygning. Det forlyder, at en Mand er blevet dræbt eller saaret og baaret ind i Restauranten, men nogen Bekræftelse herpaa foreligger ikke.

Bil-Razzia ved Svanemøllen. Lørdag Aften forekom en kraftig Skydning ved Sporvognssløjfen ved Svanemøllen, hvor Sommer-Folk holdt Bil-Razzia. En Linie 18-Vogn, som drejede ind i Sløjfen, blev ramt af et Par Skud, men ingen Mennesker kom til Skade. De Biler, der ikke standsede, blev beskudt, men der meldes ikke om saarede eller dræbte.


445

Tysk Vagt ved Ford og ved Frichs. For et Par Dage siden har Tyskerne etableret Militærvagt ved Fords Fabriker i Sydhavnen. Ligeledes er der sat tysk Vagt - ca. 50 Mand - paa Frichs Fabrik i Aarhus. Vagten vil blive der, indtil et Antal Lokomotiver, som er under Bygning, bliver færdige.

Københavns Brandvæsen havde i det forløbne Døgn 54 Udrykninger, den ene i Anledning af Skud-Episoden Værnedamsvej 10, som omtalt i det foregaaende.

Gentofte Vagtværn har intet at meddele, udover at der i Nat har været Indbrud hos Landsretssagfører Jacob Salomon, Sofievej 32, Hellerup.

Frederiksberg og Gentofte Brandvæsener har intet særligt at meddele til Morgen.

Jernbanesabotage. Lørdag Aften skete der en Sprængning i et Sporskifte paa Fredericia Banegaard. Toggangen blev dog paany normal et Par Timer senere. Iøvrigt er der ikke forekommet noget yderligere indtil Mandag Morgen.

Frigivelse. Direktør Hugo Bjerre, Voss Fabriker i Fredericia, er blevet løsladt fra Frøslev-Lejren.

Provinsen.

Søndag Aften blev der blæst Luftalarm i en Del nordjydske Byer og Forvarsel i andre Egne af Jylland og paa Øerne. De allierede Maskiner kredsede over Skagen og var ude over Kattegat. Rutetrafiken Aarhus-Kalundborg er foreløbig indstillet.

Aalborg: Natten til Søndag blev to Forpostbaade, sam laa i Havnen, bombesprængt. De ligger nu delvis under Vand, kun Skorstenene rager op.

- Fredag Aften foretog det tyske Sikkerhedspoliti Razzia i 4 Aalborg-Restauranter, nemlig Kraghs Vinstue, Promendekaféen, Alpha, og Neger-Restauratøren Thomsons Virksomhed. Gæsterne blev sammen med Personalet medtaget til Afhøring, men blev senere alle løsladt med Undtagelse af Thomson. Dennes Restaurant hører til dem, hvor der er Adgangsforbud for tyske Soldater.

Aarhus: Fredag Aften blev en Mand ved Navn Gunnar Bro saaret ved Skud. En Vægter fra Vagtværnet saa to Mand løbe bart, og da han selv løb efter dem, blev han standset af en tredie Revolvermand, der meddelte, at en Mand var blevet beskudt, men "det var den forkerte". Vagtmanden saa ligeledes en Mand standse ved Koncertpalæet og derefter straks køre bort.


446

Haderslev: Gestapo har eftersøgt Kaptajnløjtnant H. H. Q. Bay paa dennes Bopæl paa Hejsager Strand. Kaptajnløjtnanten var ikke hjemme, og til hans Hustru blev der sagt, at man søgte hendes Mand i et militært Anliggende.

Odense: Vagtværnet blev Fredag Aften kaldt til Søndre Boulevard, men da Udrykningsvognen naaede til Bestemmelsesstedet, var det tyske Politi der. Det tyske Politi affyrede et Skud, som ramte en af Vagtmændene, den kendte Idrætsmand Sigurd Fisker, i det ene Ben. Han maatte indlægges paa Amtssygehuset. De nærmere Omstændigheder kendes ikke.

Roskilde: Natten til i Dag brændte en Godsvogn paa Stationen. Den var læsset med Barakdele til Bremen, og Ilden menes paasat.

- De tre unge Mænd fra Roskilde, som for nogle Dage siden blev anholdt under et Besøg i Nykøbing Sj., er nu atter løsladt.

Holbæk: Nogle revolverbevæbnede Mænd trængte Fredag Aften ind paa DDPA's Tankstation i Holbæk, bemægtigede sig en af Firmaets Tankvogne og tvang Forvalteren til at aabne for Aftapningsmekanismen, hvorefter de fyldte 4.000 Liter Benzin paa Tankvognen, som de kørte bort med. Lørdag Morgen kom der telefonisk Besked om, at Tankvognen kunde afhentes i Nærheden af Lindenborg Kro.

I Torsdags ved 18-Tiden indfandt sig ca. 30 Medlemmer af det tyske Politi paa Stenhus Kostskole, hvor Kosteleverne, Skolens Rektor, dens Økonomiinspektør og en tilstedeværende Adjunkt blev samlet i Festsalen. Fra tysk Side ønskedes udleveret tre Elever i 16-17 Aars Alderen. Fra Skolens Side oplystes, at de paagældende Elever allerede var forsvundet. Det tyske Politi forlod derefter uden yderligere Forlangender Skolen.

 

Tirsdag den 28. November 1944.

200 danske Politimænd fra Tyskland til Frøslev. Padborg Jernbanestation blev i Mandags adviseret om, at der i de nærmeste Dage med Tog fra Tyskland vil ankomme ca. 200 danske Politimænd til Stationen. Umiddelbart efter Ankomsten skal de hjemsendte køres direkte til den danske Undersøgelsesstation i Padborg, hvor 6-7 Læger, bistaaet af et passende Antal Sygeplejersker, vil foretage Undersøgelse af Personer og Garderobe. 10 Samariter fra Padborg Kolonnen skal assistere. Tidspunktet for Politimændenes Hjemsendelse fra Tyskland er endnu ikke bestemt opgivet, men der er fra tysk Side givet Tilsagn om at underrette Stationen 12 Timer i Forvejen. Det er første Gang, Undersøgelsesstationen tages i Brug. Amtslæge Lausten Thomsen oplyser, at flere af


447

Betjentene er syge. Efter endt Undersøgelse vil Politimændene foreløbig blive bragt til Frøslev.

Episode i Puggaardsgade. Mellem 10 og 20 revolverbevæbnede Mænd skaffede sig Mandag Formiddag Adgang til nogle Lokaler i Dansk Folkeforsikrings Ejendom i Puggaardsgade, som tidligere har været benyttet af det danske Politi. De fjernede en Del Kontorrekvisitter, Skrivemaskiner m. v., som blev bragt ned i en ventende Bil. Under Besøget blev det tyske Politi tilkaldt. Bilen og de fleste af Revolvermændene slap bort, men Sommerfolk og nogle civilklædte, dansktalende Personer foretog en Afspærring af Gaden, og fra Folkeforsikringens Bygning blev 5-6 Personer ført bort. Personalet i Bygningen blev ført ned i Gaarden og visiteret, en enkelt, som ikke var i Besiddelse af sit Legitimationskort, blev ligeledes medtaget til Shellhuset. Der blev skudt en Del Skud, men saa vidt vides, er ingen dræbt eller saaret. Fra en nærliggende Skole blev Børnene fulgt hjem af Lærerne.

Omtrent samtidig med Episoden i Dansk Folkeforsikrings Ejendom blev Personalet paa Luftværnets Husvagtkontor i Puggaardsgade holdt op af nogle unge, revolverbevæbnede Mænd, som fjernede to Rejseskrivemaskiner. Det menes, at de unge Mænd, som hentede Maskinerne, blev taget af Tyskerne eller Sommerkorpsets Folk.

Sporvognskonduktør og Passager saaret. Mandag Aften mellem Kl. 18 og 19 vilde nogle Sommerfolk anholde en ung Mand, Erling Sørensen, som opholdt sig i en Lejlighed i Borgmester Christiansensgade. Den unge Mand søgte at flygte, men blev saaret i Siden ved Skud fra Sommerfolkenes Maskinpistoler. Under Skydningen blev Konduktør Knudsen, Friisenborg Alle 61, der stod i en forbikørende Sporvogn, ramt i venstre Arm, og en Passager i Sporvognen, Harry Vingaa, blev ramt i venstre Laar, idet han steg af Sporvognen. Baade Sørensen og de to andre Saarede førtes til Hospitalet. Sporvognens Vognstyrer fik et Chok. Episoden havde til Følge, at Sporvejspersonalet nægtede at køre paa den paagældende Strækning, hvor der stadig stod Sommerfolk, og først efter at den vagthavende Trafikinspektør var kommet til Stede, og efter en Times Sporvognsstandsning, genoptoges Kørselen.

Razzia paa Strøget. Ved 22-Tiden i Gaar foretog det tyske Sikkerhedspoliti en Razzia paa Strøget ud for Helligaandskirken. Vidner beretter, at der kørte to Biler med Arrestanter herfra til Shellhuset.

Beslaglæggelse. Til Direktoratet for Stadens faste Ejendomme er indberettet, at den tyske Værnemagt har beslaglagt Resten af Persil-Huset samt Resten af Vesterport.

Saaret paa Valby Langgade. Ved 6-Tiden i Morges blev Brandvæsenets Ambulance kaldt til Valby Langgade 185, hvor man afhentede Fru Rein-


448

hardtsen, boende Valborg Allé 17, 4. Fruen var blevet skudt i Underlivet. Nærmere Oplysninger savnes.

Sabotørerne inviterede paa Øl. Da en af Brandvæsenets Vogne kørte bort med nogle tomme Benzintromler fra Gl. Vartovvej, blev den i Gaar holdt op af nogle revolverbevæbnede Mænd. Foruden Chaufføren var der endnu en Mand i Vognen. Ham inviterede Sabotørerne paa Øl i et nærliggende Værtshus, medens Chaufføren fik Ordre til at køre videre. Han blev senere sat af med Besked om at vente, indtil Vognen kom tilbage. Kort Tid efterkom en af Sabotørerne tilbage med Vognen uden Tromler.

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Vagtdøgn 58 Ambulanceudrykninger. Gentofte Vagtværn fik ved 2-Tiden i Nat Anmeldelse om, at der var kastet en Brosten gennem Butiksruden til Guldsmedemester Antvorskovs Forretning ved Gentoftegade 68. Der var samtidig stjaalet en Del af de udstillede Varer. Frederiksberg Vagtværn har intet at berette ud over et "hold-up" i Hjemmebageriet, Gl. Kongevej 87. Udbyttet blev kun 10-15 Kr., idet Ekspeditricen saa sit Snit til at stikke et større Beløb til Side. Togkontoret har intet at meddele.

Sabotage paa Orlogsværftet. Fredag Aften ved 19-Tiden, fandt en voldsom Eksplosion Sted paa Orlogsværftet. En Bombe var blevet anbragt under et Par Kedler, som netop var færdige til Aflevering til Eksport. Begge Kedler blev totalt ødelagt, og en Del Materiel i Nærheden blev knust. Ingen Mennesker kom til Skade.

Taaregas i Palladium. Palladium havde Mandag Eftermiddag Premiere paa Heinrich George Filmen "Forsvareren har Ordet". Midt under Forestillingen blev der kastet Taaregasbomber paa Tilskuerpladserne, saa Publikum maatte forlade Biografen.

Arrestationer. Under en Razzia i Ballerup Fredag Aften blev 3 Seminarister og 9 andre unge Mennesker arresteret. De fleste af dem var C.B.-Pligtige. En af Seminaristerne blev, efter hvad der meddeles, taget, fordi man ikke kunde finde en anden ung Mand, som iøvrigt blev anholdt paa Hovedbanegaarden Lørdag Formiddag. - Fredag Eftermiddag blev Kontorchef Magnus Poulsen, F. D. F.s Kontor, Frederiksborggade 5, hentet af det tyske Politi. - Fra Haderslev indberettes, at Gestapo Lørdag Morgen anholdt følgende: Lederen af Falcks Station og samtidig Leder af det kommunale Vagtkorps A. Skourup, Lektor Anders Diemer, Katedralskolen, Ingeniør H. E. Ohlsen, Elmevej, ansat ved Elektrofirmaet Egholm, Bogholder i Isenkramfirmaet Daniel Bruhn, H. Frederiksen, Fælleslykkevej 10, Assistent Nissen, Sønderj. Kreditforening, Mekaniker Henrik Lauesen, Kommis Anders Rude. - Provst A. Flens-


449

mark, Præstegade (Sognepræst ved Domkirken), og Bogtrykker Schultz jun., Storegade, blev eftersøgt, men ikke fundet.

Løsladelse. I Lørdags blev 12 civile Fanger løsladt fra Frøslev-Lejren, blandt disse var Restauratør Hammer, Frilandsmuseet. Redaktør H. Bernsen, Tønder, blev Mandag Aften løsladt fra Frøslev.

Provinsen.

Aarhus: Gunnar Bro, der som omtalt i Gaar blev saaret i Skulderen af et Skud ud for Koncertpalæet, oplyses nu at være Schalburgmand.

- Den norske Damper "Kong Bjørn" er krigsforlist i Kattegat paa Vej fra Norge til Aarhus for at laste Smør til Tyskland.

- Ingeniør Olaf Schmidts Begravelse i Aarhus fandt Sted i Overværelse af et meget beskedent Følge. Kisten blev baaret ud af tre Gestapomænd og tre Landstormsfolk. Ved Graven blev der holdt Tale af Købmand Aksel Davidsen, Mejlgade 50. Han udtalte, at "Schmidt var en god dansk Mand, der ikke havde gjort det, han blev beskyldt for", og at hans Død vilde blive Tusindfold hævnet.

- "Aarhus Amtstidende" havde atter Mandag Formiddag Besøg af Gestapo. Ved 10-Tiden mødte tre Politifolk op og krævede at faa Pressefotografernes Billedarkiv og Film at se. Dette skete, og Politiet fjernede sig med Sagerne. De kunde ikke give nogen Oplysning om Grunden til Beslaglæggelsen, men oplyste dog, at Fotografierne sandsynligvis vilde blive returneret i Løbet af et Par Dage.

Aalborg: Ved et Indbrud i Aalborg Roklubs Lokaler er Bestyrelsesværelset blevet gennemrodet. Foreningens Medlemskartotek er bortfjernet. I sidste Uge blev fire Medlemmer af Klubben anholdt af det tyske Sikkerhedspoliti.

Horsens: Foruden Folkeregistret, som blev ødelagt for et Par Dage siden, er nu ogsaa Mandtalslisterne blevet ødelagt. De blev brændt i Skattekontorets Gaard.

Fanø: Natten til Søndag har der i Nordby Havn været planlagt nogle Bombeeksplosioner. Der var bl. a. anbragt Bomber ombord paa en Lægter i Havnen, i et Tipvognslokomotiv og i en Kran. Da Bomberne blev opdaget, afspærredes Havneterrænet, mens Bomberne blev demonterede, saa der skete ikke Skade af nogen Art.

Fredericia: Lørdag Aften var der tysk Razzia paa Fredericia Banegaard. Der blev anholdt en halv Snes Personer, som førtes bort, hvorhen vides ikke, ligesom det ikke vides, om nogle af dem senere er blevet løsladt. Midt under Razziaen eksploderede en Bombe i et Sporskifte for Enden af 2. Perron, altsaa midt paa Banegaarden. Ingen Mennesker kom


450

til Skade, og Razziaen blev straks fortsat. Der har ligeledes for nogle Dage siden været Razzia paa Hotel Victoria, saa vidt vides skete der ingen Anholdelser paa Hotellet.

Elektricitets-Restriktioner. Hele det sydøstjydske Samleskinne-Omraade fra Aarhus til Grænsen vil nu følge Eksemplet fra Fyn og udstede Forbud mod, at der anvendes Lys paa Kontorer og i Butikker i Mørklægningstiden. Der holdes Møde om Sagen i Fredericia paa Onsdag, men der er ingen Tvivl om, at man vil vedtage denne drastiske Lukkebestemmelse.

3.000 tyske Arbejdere til Jylland. Der ventes ca. 3.000 tyske Arbejdere til Sydjylland i Tiden mellem den 1. og 22. December. Heraf skal ca. 1.000 anbringes i Kolding, 1.500 i Haderslev og Resten omkring Rejsby. Fra tysk Side mener man, at dette vil være ensbetydende med, at al Skolegang i Haderslev maa indstilles i det nævnte Tidsrum. I Kolding drøftes Mulighederne for at undgaa Beslaglæggelse til den omhandlede Indkvartering af Latinskolen og Købmandsskolen, af hvilke sidstnævnte netop havde undgaaet Indkvartering af tyske Soldater.

Efter Nytaar ventes Indkvartering af et lignende Antal tyske Arbejdere i Omraadet Vest for Vejle og Syd for Esbjerg.

Kalundborg: Folkeregistret er Mandag Aften blevet fjernet.

Holbæk: Folkeregistret fjernet af revolverbevæbnede Mænd.

Roskilde: Roskilde Højskole er blevet besigtiget af det tyske med Henblik paa en eventuel Overtagelse.

 

Onsdag den 29. November 1944.

Deling af Pengetransporter. Som omtalt i Morgenbladene blev der Tirsdag Formiddag røvet en kommunal Pengetransport paa 50.000 Kr. til Sundby Hospital. Det kan i denne Forbindelse oplyses, at Københavns Kommune allerede i Forvejen havde foretaget en Deling af Pengetransporter, normalt vilde der havde været 100.000 Kr. i Transporten til Sundby Hospital. Der foretages nu en yderligere Deling af Pengetransporterne, saaledes at Maksimumsbeløbet fremtidig bliver 25.000. Kr. Ogsaa Banker og Sparekasser gennemfører en tilsvarende Deling i Transporterne mellem Hovedsædet og Filialerne.

Razziaer Tirsdag Eftermiddag og Aften. Der blev i Løbet af Tirsdag Eftermiddag og Aften gennemført nogle store Razziaer i København, og i Tilslutning hertil opstod en Del Skydning. Det er ifølge Sagens Natur meget svært at faa konstateret, hvad der egentlig er foregaaet, og hvilke Anholdelser, der er sket. Ved 17-Tiden blev der foretaget en af de efter-


451

haanden. saa velkendte Gaderazziaer paa Strækningen fra Raadhuspladsen til Mikkelbryggersgade [i. e. Mikkel Bryggers Gade], hvor alle Passanter blev visiteret. Ogsaa paa den korte Strækning mellem Kongens Nytorv og Svaneapoteket er der foretaget en tilsvarende Razzia. I Kvarteret omkring Ford-Fabrikerne, ved Varedirektoratet i Vognmagergade og paa Christianshavn ved Knippelsbro har der været Skydning. Der meldes ogsaa om to Restaurationsrazziaer i "Granada".

Rolig Nat. Brandvæsenet og Vagtværnet i København, paa Frederiksberg og i Gentofte har haft en usædvanlig rolig Nat. Københavns Brandvæsen havde i det fulde Vagtdøgn 61 Ambulanceudrykninger, medens de øvrige Institutioner intet har at meddele fra Natten og Morgentimerne.

Togkontoret meddeler, at Toggangen Silkeborg-Svejbæk var indstillet Tirsdag fra Kl. 18,10-19,30 og Silkeborg-Resenbro fra Kl. 18,10-22,20 paa Grund af formodet Sabotage.

Razziaen i Hambroesgade [i. e. Hambrosgade]. Under Razziaen i Ejendommen Hambroesgade [i. e. Hambrosgade] 6, hvor Husvagtregistret har til Huse, anholdt Tyskerne i Mandags 6 af de unge Mennesker, som deltog i Bortførelsen af Skrivemaskiner og lign. Det opgives, at Tyskerne mente, der var 14 Deltagere i Aktionen. Paa Kontoret mangler to Rejseskrivemaskiner, men til Gengæld er der i Forvirringen efterladt tre andre Maskiner og en Regnemaskine, som formentlig var hentet andetsteds. En Del Politiuniformer, Lædertøj, Staalhjelme og Gasmasker blev medtaget af Tyskerne.

Myrdet i Hvidovre. Ved 8,15-Tiden Onsdag Formiddag blev en Mand skudt ned af en forbipasserende Cyklist. Det skete paa Hvidovrevej ud for Ejendommen Nr. 100. Manden døde paa Stedet. Det er oplyst, at hans Navn var Burmeister Rask, men om Bopæl eller Erhverv ved man intet.

Død i Stockholm. Tegneren og Portrætmaleren Otto Neumann er i Tirsdags død i Stockholm. Han havde ved flere Lejligheder tegnet og malet Medlemmer af det danske Kongehus, og var dansk Statsborger.

Anholdelse. Et endnu ubekræftet Forlydende gaar ud paa, at Redaktør Peter de Hemmer Gudme, tidligere Nationaltidende, Tirsdag Morgen skal være anholdt i en Lejlighed paa Østerbro.

Provinsen.

Nakskov: Mandag Aften kom en Mand ombord paa Rederiet Dannebrogs Damper "Lilleborg", der laa i Havnen og ventede paa Sukkerlast. Den havde allerede faaet ca. 2.300. Tons ombord, bestemt til Norge. Manden spurgte efter en af Besætningen, og mens Vagtmanden gik forud, benyttede den fremmede Lejligheden til at kaste et Brandrør el. lign. ned


452

gennem en Luftventil til Lastrum Nr. 2, hvor der laa 800 Tons Sukker. Der opstod Ild i Sukkeret, men Nakskov Brandvæsen fik slukket med Skum, inden der skete større Skade.

Haderslev: Man staar ifølge Indberetninger til Udenrigsministeriets Pressebureau ret uforstaaende over for de mange lokale Arrestationer. - Mangelen paa Læger er ved at blive følelig i Byen. Den militære Overlæge Harry Hansen, en ivrig Terrænsportsmand, forsvandt for nogle Maaneder siden. Fornylig blev Amtslæge Lauritzen, der ogsaa havde privat Praksis, arresteret. Forleden blev Læge Møller arresteret samtidig med, at Læge Ruhwald forsvandt.

Læge Ruhwald havde megen Forbindelse med Røde Kors Samariterkolonne, hvor den anholdte Stationsleder Skourup var Formand, mens den anholdte Ingeniør Ohlsen var Medlem af Bestyrelsen. Skourups Arrestation er meget overraskende. Falck havde Forbindelse med talrige baade danske og tyske Vognmænd, og Falck-Stationen i Haderslev har foretaget en hel Serie Ambulanceture til Hamborg, Emden, Wien, Kiel og andre tyske Byer, dels for at hente løsladte, syge Nordmænd hjem, dels for at hente andre Passagerer, og Skourup har selv kørt nogle af disse Ture.

Den anholdte Assistent Nissen og den forsvundne Bogtrykker Schultz var gode Venner og begge ivrige Idrætsfolk. Den anholdte Købmand Hundevadt jun. var ivrigt Medlem af Røde Kors Samariterkolonne, hans Arrestation menes at staa i Forbindelse med Anholdelsen af to unge Mennesker, der havde Ophold hos den forsvundne Overlæge Hansens Hustru, de havde sagt, de var ansat hos Hundevadt, hvilket ikke var Tilfældet. Anholdelsen af Lektor Diemer er ganske uforstaaelig. Han havde i sin Tid som Korrespondent til Stockholm-Blade lagt meget Vægt paa Faren fra Rusland, og det var ufatteligt, at han skulde have forset sig paa illegalt, sabotagemæssigt eller andet Omraade.

Vejle: En kendt Mand i Brande Sogn, Gaardejer Jens Madsen Vium Krogh, Arvadgaard, er Mandag Aften blevet dræbt ved et Skud. Der er flere mærkelige Omstændigheder ved Sagen, der endnu ikke er opklaret. Jens Madsen var paa Cykle paa Vej hjem fra et Møde i Brande sammen med Sognefoged Martin Sørensen. Da de befandt sig i en Plantage ved Thyregodvej, lød der et Skud, og Madsen styrtede af Cyklen, ramt i Hjertet. Liget førtes til Brande Sygehus. Den lokale Kommandant tilkaldte Sikkerhedspolitiet, og gennem Sogneraadsformanden har Sikkerhedspolitiet nedlagt Forbud mod, at Sagen omtales i Bladene, og end ikke Dødsannoncen maa fremkomme.

Odense: Ophavsmanden til den sidste Tids mange Telefonbomber paa Odense tekniske Skole, der har virket meget forstyrrende paa Undervis-


453

ningen, er blevet afsløret, efter at der var udsat en Dusør for hans Paagribelse. Det er en 16-aarig Tømrerlærling, der nu er sat fast, formentlig har han haft medskyldige.

 

Torsdag den 30. November 1944.

Skydeøvelse i Gaderne. Esbjergbladene indeholdt i Gaar en Advarsel til Befolkningen med Opfordring til at holde sig indendørs samme Dags Aften fra Kl. 22 til 5 Morgen, da Værnemagten skulde afholde Skarpskydningsøvelser. Det tilføjedes, at der ogsaa kan forekomme Skydning i Gaderne, saa det kunde være forbundet med Livsfare at færdes ude i det nævnte Tidsrum.

Deporteret til Tyskland. Fra Frøslev-Lejren overførtes i Gaar 119 Fanger til Tyskland, formentlig til Koncentrationslejren i Neuengamme.

Ødelæggelse af Folkeregistret i Gladsaxe. Da et kommunalt Udvalg i Aftes holdt Møde i Raadhuset i Gladsaxe, trængte nogle revolverbevæbnede Mænd ind i Lokalet. De tilstedeværende blev tvunget til at staa med Ansigtet ind mod Væggen, medens Revolvermændene fjernede Folkeregistret og satte Ild paa det udenfor. Skaden blev imidlertid ikke særlig stor, da Ilden kunde slukkes meden Haandsprøjte, før den endnu havde taget rigtig fat.

Arrestationer. Gestapo hentede Natten til i Gaar 22 Borgere i Helsinge. Det drejer sig om Haandværkssvende og Forretningsfolk. Af Stationsbyens 1500 Indbyggere er der nu ialt arresteret 35. Blandt de arresterede er Lederen af Zoneredningskorpset i Helsinge, Lauritz Olsen, der for Tiden er syg og skulde have været indlagt paa Hospitalet for Mavesaar.

Fra Esbjerg meddeles, at Fru Brandenburg Jensen, der tidligere var ansat paa Esbjerg Politistation, er blevet anholdt af det tyske Sikkerhedspoliti. Hendes Mand, der var ansat i et Automobilfirma, er forsvundet.

En Datter af Redaktør Carl Nielsen er Mandag blevet anholdt af det tyske Sikkerhedspoliti. I Forvejen var som tidligere meddelt Redaktør Nielsen, hans Hustru, Søn og Svigersøn arresteret. Det tyske Politi beslaglagde i hans Kontor tre Skrivemaskiner, og hævder, at Skriftprøver fra disse har vist, at en Række illegale Blade var skrevet paa Nielsens Maskiner. De hævder endvidere, at Nielsen har aflagt Tilstaaelse om at have deltaget i "illegalt" Arbejde i stor Udstrækning.

Fra Sønderborg meddeles, at det tyske Politi i Onsdags har arresteret følgende: Murer P. Olsen, det tidligere kommunistiske Byraadsmedlem Høj, Slagteriarbejder Charley Jensen, Banearbejder Jørgen Sahl, Vester Sottrup, Banearbejder Bahrt og Remisearbejder Varming og Stations-


454

arbejder V. J. Christensen. - I Rønne er arresteret Journalist Børge Kure, "Bornholms Socialdemokrat".

Løsladelser. Formanden for Middelfart Terrænsportsforening, Læge Møller Nielsen, blev for nogen Tid siden frigivet fra Frøslev-Lejren, nu er desuden Kassereren, Postbud Aage Petersen, frigivet, medens to andre Bestyrelsesmedlemmer, Fabriksarbejder Jørgen Hansen og Disponent N. V. Bennike stadig er arresterede. Repræsentant Gustav Hansen, Middelfart, der har siddet i tysk Arrest siden i Sommer, sigtet for Handel med tysk Valuta, er løsladt.

120 danske Politimænd tilbage. Til Padborg ankom i Gaar sydfra 120 danske Politimænd. Det menes at være en Del af den Gruppe, hvis Frigivelse har været bebudet.

Alarmtilstand Onsdag Aften. Ved 19-Tiden blæstes i København Alarmtilstand, hvilket skyldtes, at en enkelt fremmed Maskine var observeret over Amager.

Razzia. I Aftes foretog Gestapo en Razzia mod et Garageanlæg paa Solbjergvej 5. Saavidt man kan skønne, søgtes der efter Vaaben. Der blev ikke foretaget nogen Anholdelse i Forbindelse med Razziaen.

Mandag Eftermiddag indfandt det tyske Politi sig paa Foreningen "Hejmdal"s Kontor, hvor man anholdt en Kontorist Poul Bang Jensen og et tilfældigt Medlem. Gestapo har søgt Foreningens Formand, der er Sekretær i Justitsministeriet, men han var ikke til Stede.

I Nat blev Gentofte Vagtværn kaldt til Høeghsmindeparken 2, hvor man mente, der var Indbrud. Vagtværnets Folk blev ved Ankomsten vist tilbage af det tyske Sikkerhedspoliti. Senere konstaterede man, at Døren til en af Lejlighederne, hvis Indehaver er Adjunkt Tvermoes, var sprængt. Lejligheden har ikke været beboet i den senere Tid. Skrivebordet og de øvrige Gemmer var gennemrodet, men iøvrigt var der ikke foretaget noget.

Røverne skiftede Vogn. Sent i Aftes kørte Taxavogn K 1515 ind paa Holdepladsen, Bernstorffsvej-Kildegaardsvej, hvor i Forvejen K 202 holdt. 5 revolverbevæbnede Mænd steg ud af den ankomne Vogn, plyndrede Chaufføren paa K 202 for de Penge, han havde paa sig, tog desuden hans Frakke og Hat og kørte bort med Vognen, medens K 1515 blev tilbage. Den stjaalne Vogn er i Morges fundet paa Ørnevej.

Kugle gennem Vinduet. Hos Etatsraadinde Betzy Davidsen, Beeringsvej 5 paa Frederiksberg, gik forleden en Kugle gennem Spisestuevinduet. Ingen kom til Skade. Projektilet viste sig at være 7-8 mm.


455

Roligt Vagtdøgn: Brandvæsenet og Vagtværnet i København og paa Frederiksberg har intet særligt at berette fra Natten. I det sidste Vagtdøgn havde Københavns Brandvæsen kun 41 Ambulanceudrykninger. Heller ikke Togkontoret har noget at meddele til Morgen.

Provinsen.

Aarhus: Borgmester Stecher Christensen og den Chauffør, som kørte for ham, blev Onsdag Morgen holdt op af 3 revolverbevæbnede Mænd, der tvang dem til at staa ud og aflevere Bilen.

- August J. Petersen, Flygelvej 5, blev i Morges skudt ned paa Vej til sit Arbejde. Han ramtes i Hovedet med 8 Skud fra en Maskinpistol og døde paa Stedet. Den afdøde, der er en kendt Mand i Sportskredse, efterlader sig Hustru og en voksen Datter.

Aalborg: Natten til Onsdag blev 3 store Arbejdsskure, tilhørende Entreprenør Burmeister, ødelagt ved Bombeeksplosioner. For nogle Dage siden var der Eksplosion paa det samme Firmas Oplagsplads, og Onsdag Morgen fandt Arbejderne opsat Skilte, hvorpaa det meddeltes, at nye Eksplosioner vilde finde Sted.

Silkeborg: En Transformatorstation ved Aandssvageanstalten "Sølund" blev Onsdag Morgen sprængt i Luften, hvilket medførte, at Strømmen til Skanderborg blev afbrudt. Senere fandt yderligere to Eksplosioner Sted. Der blev hurtigt truffet Foranstaltninger til at faa Strøm tilført fra Odder i Stedet for. "Sølund" har i lang Tid været benyttet af tysk Militær.

Viborg: Fra Arbejdsanvisningkontoret er Natten til Onsdag fjernet samtlige ca. 13.000 Kartotekskort. Desuden er medtaget alle Skrivelser, men ingen har interesseret sig for den tilstedeværende Beholdning af kontante Penge.

Snogbæk: Overgendarm Christensen er afgaaet ved døden i Tyskland, 47 Aar gammel.

Aarhus: Den 35-aarige Flemming S. Frank, som i Tirsdags blev saaret ved 5-6 Skud, men ikke livsfarligt, hævdes at være Medlem af D.N.S.A.P. og menes at have Forbindelse med Værnemagten.

Nakskov: Overmontør Liljengren er blevet myrdet. Han var, efter hvad der oplyses, en af de førende Nazister i Byen.

 

Fredag den 1. December 1944.

Razziaer. I Gaar ved 14-Tiden indfandt en Deling tysk Politi sig sammen med Schalburg-Folk og Sommer-Folk i Holmens Kanal ved


456

Overformynderiet, hvor Gaden blev spærret af. En halv Snes Personer maatte i længere Tid staa med Hænderne i Vejret ved Holmens Kirke, og der blev foretaget Visitationer. Der menes at være sket en enkelt Anholdelse, men man er uden nærmere Oplysninger. Heller ikke et Rygte om, at en Mand er blevet saaret eller dræbt i Forbindelse med Razziaen, er bekræftet.

Torsdag Aften foretog Gestapo en Razzia paa Hovedbanegaarden. Man foretog Eftersyn af Legitimationskort, ligesom de Rejsendes Bagage blev undersøgt for Vaaben. Der fandt ingen Anholdelser Sted.

Sabotage i Nielsen & Winthers Fabrikskompleks. I Morges ved 6-7 Tiden hørtes to voldsomme Eksplosioner. Det viser sig, at de stammede fra Sabotage paa det gamle Nielsen & Winthers Fabrikskompleks paa Blegdamsvej, hvor forskellige Industrivirksomheder, der delvis arbejder for tysk Regning, har til Huse.

Alarmtilstanden Torsdag Aften. Statens civile Luftværn oplyser, at Aarsagen til Alarmtilstanden de to Gange Torsdag Aften var Overflyvninger af allierede Maskiner, som kom enkeltvis eller i smaa Grupper. Maskinerne er observerede bl. a. syd for København og omkring Holbæk.

Mystisk Overfald paa Frederiksberg. I Morges ved 8-Tiden blev Frederiksberg Vagtværn og Brandvæsenet alarmeret til "Skyskraberejendommen", Godthaabs Have 14, hvor en Mand havde trængt sig ind i en Lejlighed paa 7. Sal under Foregivende af at skulle aflæse Gasmaaleren. Da han kom ind, slog han Lejlighedens Indehaverske, Frk. Poula Smidt, oven i Hovedet med et stort Stykke Fyrretræ, hvorefter han forsvandt. Frk. Smidt, der var ret haardt medtaget, dog ikke livsfarligt, blev bragt paa Frederiksberg Hospital. Hun er født i 1902 i Tyskland, er Boghandlermedhjælperske, og endvidere kan oplyses, at der i Lejligheden fandtes en Del tyske Papirer, og at hun var yderst velforsynet med Penge.

Fundet dræbt. Brandvæsenets Ambulance blev i Nat Kl. 0,29 kaldt til Sverrigsgade 20, hvor man udenfor paa Gaden havde fundet 2 Mennesker skudt i Hovedet, en Mand og en Kvinde. Kvinden viste sig at være Eleonora Nielsen, Tornebuskegade 3, 2. Sal. Hun var død, medens Manden, Arbejdsmand Otto Larsen, Haveforeningn [i. e. Haveforeningen] Sundbyvester, Have Nr. 1, endnu ikke var død. De nærmere Omstændigheder kendes ikke. Ingen havde overværet Episoden eller hørt Skuddene.

Auto-Gummi-Kartoteket væk. Resterne af Auto-Gummi-Kartoteket og de dertil knyttede Akter blev i Gaar Formiddags fjernet fra Varedirektoratet af nogle revolverbevæbnede Mænd. Der er herefter ikke Materiale til at foretage Ekspropriation af Lastvogndæk eller Tildeling af Personvogndæk til Lægevogne o. lign. Dagen i Forvejen var Resterne af Personalekartoteket blevet hentet.


457

2.500 Sæt Rationeringskort fjernet. Da man paa Hovedbanegaarden i Gaar Formiddags var i Færd med at læsse Pakker med Rationeringskort paa en Jernbanevogn, indfandt sig et Hold revolverbevæbnede Mænd, som forsvandt med 2500 Sæt Rationeringskort.

Uroligheder ved Odd-Fellow Palæet. Torsdag Aften blev Vagtværnet kaldt til Odd-Fellow Palæet, hvor DNSAP havde arrangeret kunstnerisk Underholdning. Der var enten solgt eller udleveret Billetter til dobbelt saa mange, som der var Plads til, hvorfor det kom til Tumulter og Slagsmaal. Vagtværnt [i. e. Vagtværnet] opholdt sig der en Time med en større Styrke, før Roen var genoprettet. Forøvrigt optraadte kun en Del af de Kunstnere, man havde reklameret med.

Sat Ild paa en Uniformssystue. En halv Snes Sabotører rykkede Torsdag Aften ind paa Nordisk Fjerfabriks Bygning paa Strandboulevarden, hvor Firmaet Bjelke L. Rasmussen har lejet et Lokale til Systue. For Tiden var en Del tyske Uniformer under Arbejde her. Det var dem, Sabotørerne var ude for at ødelægge. Der blev sat Ild i en Del Tøj, men Skaden menes ikke at være blevet særlig stor. Der har forøvrigt tidligere været Sabotage mod denne Virksomhed, som da led betydelig større Skade.

Gentofte Vagtværn har faaet anmeldt, at 20 unge revolverbevæbnede Mænd forleden Aften indfandt sig paa Gentofte Skole og tiltvang sig udleveret en Rullemadras (Gymnastikredskab).

Rettelse. Meddelelsen fra Padborg om, at der skulde være ankommet Politifolk sydfra, er ikke rigtig. Der er endnu ikke ankommet nogen af de ventede Politimænd.

Togkontoret og Københavns Vagtværn har intet at berette fra Natten.

Provinsen.

Aalborg: Torsdag Aften blev Forstander P. Stegmann, Aalborg tekniske Skole, dræbt uden for sin Gadedør. Han var paa Vej hjem fra Skolen, og da han naaede sin Bopæl, Vesterbro 1, traadte en Person frem og affyrede et Skud imod ham. Han ramtes i Hovedet og var dræbt paa Stedet. Forstander Stegmann blev 54 Aar gammel. Af Uddannelse var han Arkitekt. Han havde været Forstander for Aalborg tekniske Skole siden 1937.

Forstander Stegmanns Hustru fik et Nervechok ved Meddelelsen om Mandens Død.

- Richard Svendsens Trikotagefabrik paa Sønderbro blev i Nat ved 3-Tiden ødelagt af en Bombeeksplosion. Skaden er i Dag til Morgen


458

løseligt anslaaet til 1/2 Mill. Kr. To Mennesker kom til Skade ved Eksplosionen.

Randers: Det tyske Politi anholdt tidligt Onsdag Morgen 28 Personer i Randers, og Torsdag er yderligere 6 anholdt. Blandt de arresterede er: stud. jur. Poul Berthelsen, Landsretssagfører Holger Andersen, Møbelhandler Laursen, Fotohandler Enevoldsen, Gartner Qvist og Hustru, Arbejdsmand Milwertz og Søn, Sølvvarearbejder Carl Petersen og flere Arbejdere paa Dronningborg Maskinfabrik. Der udspilledes flere dramatiske Scener i Forbindeise med Anholdelserne. En Person lykkedes det saaledes at flygte ved at springe fra Altan til Altan i Ejendommen, hvor han boede. Flere andre flygtede kun iført Undertøj. En enkelt forsøgte at komme med Morgentoget fra Randers Banegaard kun iført Pyjamas med en Overfrakke over, men han blev paagrebet.

Kolding: Der er hertil ankommet 1100 tyske Arbejdere. I den Anledning er Hovedbygningen til den kommunale Gaard "Brændkjærgaard", Kolding Købmandsskole, Missionshuset "Bethel" og Almenskolens Nordfløj blevet beslaglagt.

Vejle: Der er foretaget en Opgørelse over Skaderne ved Bombeeksplosionerne paa Strøget, Schweitzers Bogtrykkeri og de fire øvrige Eksplosioner. Ialt 200 Huse er blevet beskadiget, deraf 65 ved den første og 135 ved de andre Eksplosioner. Skaden er opgjort til 2,4 Mill. Kr.

Nakskov: En tysk Statsborger, Skibsbygger Schneider, Ahornsvej 14, blev i Torsdags beskudt af en forbipasserende Cyklist. Han ramtes i Munden, men Tilstanden menes ikke at være alvorlig.

 

Lørdag den 2. December 1944.

Redaktør Peter de Hemmer Gudme død. For nogle Dage siden blev Redaktør, cand. theol. Peter de Hemmer Gudme, som sidst har været udenrigspolitisk Medarbejder ved Nationaltidende, anholdt i en Lejlighed paa Østerbro. Han er nu død efter et Flugtforsøg fra Shellhuset. Det menes, at han er sprunget ud ad et Vindue, og saa vidt vides skyldes Døden de Kvæstelser, han herved har paadraget sig. Redaktør Gudme var en meget produktiv Forfatter og Oversætter, han har saaledes oversat en Del af Douglas Reed, bl. andet "Galskabens Kavalkade"; af hans sidste Bøger kan nævnes: "Danmarks Skæbne under Europas Nyordning", "Finlands Folk i Kamp", "Nær-Orienten og Stormagtskrigen". Under Vinterkrigen var han udsendt Korrespondent til Finland, hvis Frihedskrig han iøvrigt deltog i i 1918, ligesom han Aaret efter ogsaa var med i Estlands Frihedskrig. Han var Broder til tidl. Redaktionssekretær Steen Gudme, som nu opholder sig i England.


459

SS-Mand dræbt. Fredag Eftermiddag blev en dansk SS-Mand skudt og dræbt paa Hjørnet af Nørrebrogade og Thorsgade. Sammen med tre andre kom han ud fra en Beværtning, da pludselig en af de to forreste Mænd i Selskabet trak sin Revolver og affyrede den mod ham. Gerningsmanden flygtede.

15.000 Kr. røvet fra Gentofte Kommune. To Raadhusbetjente fra Gentofte Kommune blev i Fredags frarøvet 14.990 Kr., som de havde hentet i Landmandsbankens Filial i Hellerup til Aflevering paa Raadhuset. De kom civilklædte cyklende paa Maglemosevej i en Afstand fra hinanden paa 25-30 m, da en benzindreven Ford V 8 (A 7724) standsede dem. Der var 2 revolverbevæbnede Mænd i Vognen, og hver tog sig af en Raadhusbetjent, som blev tvunget ind i Bilen og kørt ud paa Gyldenlundsvej i Charlottenlund, hvor de blev frarøvet Pengene. Røverne var dog saa generøse at lade Raadhusbetjentene beholde deres private Penge, som beløb sig til nogle Hundede Kroner, da de lige havde faaet Gage. Inden Røverne kørte bort, fik Raadhusbetjentene Besked om, at de vilde blive skudt, saafremt der skete Anmeldelse i Løbet af det første Kvarter.

Endnu et Pengerøveri i Gentofte. Da Typograf Alfred Magnussen, Vangedevej 200, ved Midnatstid var paa Vej hjem, blev han paa Hjørnet af Dyssegaardsvej og Vangedevej standset af en Bil. 4 revolverbevæbnede Mænd tvang ham ind i Vognen og kørte ham til Vangede Station, hvor de frarøvede ham 1130 Kr. samt et Armbaandsur. Ogsaa han fik Besked om, at han vilde blive skudt, hvis han straks gjorde Anmeldelse.

Sabotage paa Orlogsværftet. Fredag Aften skete paany en Eksplosion paa Orlogsværftet. Der sprang en Bombe i Forskibet af et stort Motorskib, sam var lastet med Kedler, vistnok de samme Kedler, som for nogle Dage siden blev delvis ødelagt ag nu skulde sendes bort for at repareres.

Skyderi paa Vesterbro. Fredag Aften forekom en Del Skudveksling paa Vesterbrogade i Nærheden af Vester Fælledvej. De deltagende i Episoden trak sig ned gennem Gaden til Kvarteret omkring Værnedamsvej, hvor det hele efterhaanden opløstes. Nærmere Enkeltheder savnes.

Ude ved Lundtofte Flyveplads hørtes ligeledes i Aftes et kraftigt Skyderi. Der er ogsaa hørt Ambulancer og Signaler fra andre Udrykningsvogne, men ingen danske Ambulancer har været tilkaldt.

Sabotage. Ved Middagstid i Gaar blev der forøvet Sabotage mod "Dansk Industri-Renseri", Thorsgade 121. Nogle bevæbnede Mænd var trængt ind i Virksomheden og havde anbragt Bomber i den lave toetages Bygning. Bomberne eksploderede straks, og der opstod Brand i de mange brændbare Vædsker. Det lykkedes dog Brandvæsenet at hindre


460

Ilden i at brede sig til Forhuset. Ejendommen er imidlertid saa stærkt ødelagt, at Virksomheden ikke vil kunne komme i Gang i hvert Fald inden for de første Maaneder. Der kom tysk Politi til Stede i et stort Antal Udrykningsvogne, og Gaden blev Ryddet. - Virksomheden rensede tyske Uniformer og var iøvrigt, efter hvad der oplyses, flere Gange advaret.

Attentat mod Jordemoder. Fredag Eftermiddag blev Jordemoder Fru Poulsen, Frederikssundsvej 92, beskudt paa sin Bopæl. Hun ramtes i højre Haand og fik et Strejfskud i Halsen. Den saarede blev ført til Bispebjerg Hospital.

Hentet Duplikator. Nogle bevæbnede unge Mænd hentede i Gaar Morges Forsikringsselskabet "Danmark"s største Duplikator.

Anholdt under Razzia. Blandt de anholdte under Razziaen ved Overformynderiet er blandt andre Journalist Erik Sabroe, en Søn af Redaktør Poul Sabroe (Den Gyldenblonde). Han kom tilfældigt forbi, men ventes iøvrigt snart løsladt.

Taskerøveri. Fru Albrechtsen, Ejvindsvej 52 i Gentofte, blev i Aftes frarøvet sin Taske paa Vejen hjem.

Københavns Brandvæsen havde i sidste Vagtdøgn 66 Ambulanceudrykninger.

Provinsen.

Aarhus: I Nat ved 1-Tiden indtraf en kraftig Eksplosion i Restaurant "Molles Kro" i Komplekset ved Aarhus Teater. Kroen blev fuldstændig raseret og Facaden revet bort. I Teaterbygningen, Telegrafbygningen og Aarhuus Stifttidende blev en Mængde Ruder knust. Aarhus Byvagt saa kort før Eksplosionen nogle Mænd, hvoraf en i lys Cottoncoat, løbe bort fra Stedet.

Ved 2,30-Tiden fandt en ny Eksplosion Sted, denne Gang i Aarhus Haandværkerforenings Restaurant, hvor en Bombe var anbragt i Selskabslokalerne ud mod Borggade. Kort før Eksplosionen standsede en Bil udenfor, og en Mand i lys Cottoncoat advarede Beboerne i Haandværkerforeningens Stiftelse, der ligger lige ved Siden af Selskabslokalerne. Store Dele af Haandværkerforeningens Facade mod Borggade styrtede sammen, og Selskabslokalerne og et stort Restaurationslokale blev ødelagt.

Da Redningsfolkene kom til, hørte de nogen stønne i Ruinerne og fandt en ca. 30-aarig Buffetist, Frøken Krog, liggende dræbt under en stor Cementblok. To Tjenere, som hun havde været sammen med, slap med henholdsvis Hjernerystelse og Chok.


461

Aalborg: Ved Eksplosionen i Richard Svendsens Trikotagefabrik paa Sønderbro skete Skade for 1/2 Mill. Kr. Fabriken blev fuldstændig raseret gennem alle Etager. Portneren og hans Hustru, som boede i Kælderlejligheden, var blevet advaret, men kom ikke hurtigt nok ud, da Portneren forinden vilde tilkalde Falck pr. Telefon. Ægteparret blev begravet i Ruinerne. Manden kunde dog selv slippe ud, medens Hustruen maatte graves frem af Murbrokkerne. Hun havde faaet et dobbelt Benbrud.

Skanderborg: Fem Automobiler, som var indsat til Reparation i Suryaninoffs Værksted, er blevet sprængt i Luften. Ingen Mennesker kom til Skade.

Hobro: Nogle revolverbevæbnede Mænd tvang i Gaar et Kontor paa Hobro Politistation til at udlevere Registret over de Motorkøretøjer, som for Tiden er i Gang, samt over Ejerne af opklodsede Biler. Desuden fjernede de Fortegnelserne over alle, som har Benzin- og Generatortræ-Tildeling.

Silkeborg: Malermester Larsen, Drewsensvej, blev i Gaar skudt, men ikke alvorligt saaret. Han har tidligere haft Arbejde for Værnemagten.

Slagelse: En Patrulje paa tre Mand af Vagtværnet i Sæby ved Høng forsvandt Torsdag Aften under en Patruljetur. Da der var stærk Overflyvning over Egnen samme Aften, formodede man, at Patruljen var taget af Schalburgfolk fra Slagelse, som var ude for at eftersøge eventuelle Faldskærmsfolk eller Gods kastet ned fra Flyvemaskiner.

Fredag Formiddag oplystes det da ogsaa, at Folkene var blevet arresteret af 50 Schalburgfolk og ført til Kasernen i Slagelse, vistnok fordi kun en af dem kunde legitimere sig. De skal i 1øbet af Fredagen være frigivet.

Haslev: Der er indberettet, at Gestapo i forrige Uge har foretaget en Undersøgelse af de ledige Reservelægeboliger til Sygehuset. Oversygeplejerske Frk. Dalsgaard er blevet arresteret og formentlig ført til Køge.

Død i Tyskland. Lektor Aage Rosenkjær, Tønder, er ifølge Meddelelse til Familien død i Tyskland. Lektor Rosenkjær har virket i Tønder siden Genforeningen og var en af Byens fremtrædende Personligheder.

Løsladelser fra Frøslev. Blandt de fra Frøslev løsladte Grænsegendarmer er Vagtmester Petersen, Rudbøl, samt Overgendarmerne N. Rasmussen, Rudbøl, og Jacobsen, Nørremølle.

Frigivet er endvidere Husmand Marius Schrøder, Sejerslev, der interneredes 18. Juli, og Cyklehandler Niels Schmidt, Sejerslev, der interneredes 30. Juli.


462

Almindelige Løsladelser. For nogle Dage siden blev Forstander Hjermind fra Holsteinsminde samt Lærerne Nielsen, Østergaard, Søndergaard, Bech, Pettersen og Hansen arresteret af det tyske Politi. Forstanderen og Lærerstaben er nu frigivet og atter vendt tilbage til deres Hjem. Samtidig meddeles dog, at Gartneren paa Holsteinsminde er blevet taget af Gestapo. Hans Navn er Wessel.

Fhv. Stabsofficiant W. Munch-Jensen, der er ansat paa Luftværnskontoret i Haderslev, og som arresteredes for et Par Maaneder siden, er blevet løsladt.

 

Mandag den 4. December 1944.

Gidselsystemet i ny Anvendelse. Det ser ud til, at Gidselsystemet vil blive taget i Anvendelse paa en herhjemme hidtil ukendt Maade. Nogle drastiske Foranstaltninger, som Lørdag Aften blev truffet i Aarhus, tyder i hvert Fald i denne Retning. En Række kendte Restauranter var blevet ringet op og havde faaet Meddelelse om, at der var udlagt Bomber. Det drejede sig først om "Royal", "Scala", "Palæ" og "Casino", senere blev ogsaa Restaurant "Nordlys" ringet op og anmodet om at lade Gæsterne og Personalet forlade Lokalerne. Indehaverne af de paagældende Restauranter turde ikke andet end adlyde, da man ikke vidste, om Etablissementerne kunde komme ud for samme Skæbne som Haandværkerforeningen den foregaaende Aften.

Umiddelbart herefter arresterede det tyske Sikkerhedspoliti 10 af Byens kendte Borgere, som blev anbragt paa Hotel "Royal" og "Casino". De blev placeret paa de forskellige Etager og først frigivet Søndag Formiddag. De paagældende var: Fru Borgmester Stecher Christensen (Borgmesteren var ikke selv hjemme). Viceborgmester, Landsretssagfører I. C. Sørensen, den finske Konsul, Direktør I. P. Østergaard, den svenske Konsul, Direktør Niels Barnow, Direktør I. P. Jacobsen, Civilingeniør Willumsen (Udenrigsministeriets Kommitterede), Direktør Hjalmar Nielsens 20-aarige Søn (da Direktøren var bortrejst), Redaktør Louis Schmidt, Aarhuus Stiftstidende, den kendte Restauratør Lauritz Hansen og Overtjener Sieger, Hotel "Royal".

Sommerhus sprængt i Luften. Lørdag ved 23-Tiden blevet Sommerhus, Elleborgsvej [?, uidentificeret, ifølge Vejviseren synes det ikke at være Ellegaardsvej] 8 i Gentofte Kommune, tilhørende Hr. Carlo Nielsen, sprængt i Luften. Man havde om Formiddagen set det tyske Politi ved Huset, som iøvrigt ikke for Tiden beboedes af Ejeren. Da Brandvæsenet efter Eksplosionen kom til Stede, brændte det lidt i Ruinerne. Huset var iøvrigt sprængt i Stumper og Stykker. De nærmere Omstændigheder ved Sprængningen og Motiverne kendes endnu ikke.


463

Røverne oversaa ca. 30.000 Kr. i Søndags ved 17,45-Tiden blev en Taxa K 1211 ved Klampenborg Væddeløbsbane taget af fire revolverbevæbnede Mænd. Røverne kørte bort med Vognen, hvori der kort Tid i Forvejen var anbragt ca. 35.000 Kr., fordelt i en Kuffert og forskellige Pakker. I Nat blev Vognen fundet i Ægirsgade ud for Nr. 59. Kufferten var brudt op og dens kontante Indhold stjaalet, men der var endnu tilbage ca. 30.000 Kr. i Pakkerne, som Røverne øjensynlig ikke havde ofret nogen Opmærksomhed. Pengene og de øvrige Effekter blev i Morges af Københavns Vagtværn udleveret til Forstander Rosendahl, Klampenborg Væddeløbsbane, som de tilhørte.

"IIIegalt" Materiale beslaglagt paa Det kgl. Bibliotek. For nogen Tid siden blev Bibliotekar Fabritius, Det kgl. Bibliotek, anholdt. Det meddedes nu, at han er blevet kørt til Biblioteksbygningen, hvor han under Trusler maatte vise Tyskerne alt "illegalt" Materiale, saavel Bøger som Blade samt den saakaldte Informations-Tjeneste, som Biblioteket havde fra første Dag. Biblioteket havde ifølge Afleveringspligten modtaget mange "illegale" Blade og Bøger. Tyskerne tog alt med sig.

Det kgl. Teaters Vaaben hentet. Tidlig Lørdag Morgen tiltvang 15 bevæbnede Mænd sig Adgang til Det kgl. Teaters Administrationsbygning, Holmens Kanal 3. Holdet gik lige til Teatrets Vaabenkammer, hvor Vagtmandskabet netop efter endt Nattjeneste havde taget Uniformerne af og lagt Vaabnene tilside. Mændene tog alle disse Vaaben, et Sæt Karabiner og alle Revolvere.

Sabotagen mod "Standard Electric". Forinden Sabotagen paa "Standard Electric" fandt Sted, havde Sabotørerne frataget alle Mælkekuske og Mælkeassistenter i Kvarteret deres blaa Bluser, Kasketter og Tasker og udstyret sig med Mælkeflasker i Kasser, og saaledes forklædt passerede de Portvagten. De medbragte 3 Smørdritler, som var fyldt med Sprængstoffer, og som placeredes forskellige Steder i Virksomheden. Kun to af Dritlerne eksploderede, den tredie henstod endnu ueksploderet, da Sprængkommandoen blev tilkaldt.

Jernbanesabotage. Togkontoret meddeler, at der Søndag Aften fandt en Sprængning Sted mellem Løgstrup og Skalts [i. e. Skals], senere en anden Eksplosion mellem Viborg og Løgstrup. Paa de to Steder blev der fundet 8 ueksploderede Bomber. Den regelmæssige Drift mellem Viborg-Aalestrup er aflyst, indtil Reparationen har fundet Sted.

Frigivet. Den unge Journalist Sabroe, Søn af Redaktør Poul Sabroe, er blevet frigivet. Han blev som tidligere meddelt anholdt ved Razziaen ud for Overformynderiet.


464

Razzia. Der blev i Lørdags foretaget en Razzia i Læge C. Ahlgreen-Petersens Villa, Søndermarksvej 2. Lægen var ikke hjemme. Ligeledes blev der i Lørdags foretaget en Razzia i Istedgade.

Københavns Brandvæsen har i det sidste Døgn haft 48 Ambulanceudrykninger, heraf kun en enkelt i Anledning af en alvorlig Episode (Revolverrøveriet paa Frederikssundsvej).

Provinsen.

Aarhus: Dansk Socialdemokratisk Ungdoms Barak paa Randersvej 55 i Aarhus styrtede Lørdag Aften sammen efter en Bombeeksplosion. Da Eksplosionen skete, blev en Forbipasserende, Ingvar Olsen, Aldersrovej 48, kvæstet i Hovedet og paa det ene Ben.

Søndag Aften brændte Ungdomshjemmet ned, og man mener, at der er Tale om Ildspaasættelse. Bygningen skulde Søndag have været overtaget af Tyskerne.

- Nogle Bomber eksploderede Lørdag ved Middagstid i Carl E. Thumands elektromekaniske Fabrik, Graven 18-20, Aarhus. Ved Eksplosionen udbrød Brand, og der opstod omfattende Skade.

Aalborg: En af Aalborgs største Entreprenører, Heinrich Thomsen, er blevet arresteret af det tyske Sikkerhedspoliti. Arrestationen siges at staa i Forbindelse med, at hans Bil er blevet anvendt til Transport af Sprængstoffer. Thomsen har tidligere været arresteret med samme Begrundelse, nemlig da Bankassistent Vangsted blev skudt i Rold Skov. Endvidere er i Aalborg arresteret Civilingeniør Aksel Larsen og hans Søn, Politifuldmægtig Poul Sørensen, samt en Række unge Mennesker i Byen og Oplandet.

Aalborg: For nogle Aftener siden fandt en kraftig Skudveksling Sted paa Havnepladsen mellem en Snes Sabotører paa den ene Side, Værnemagten og tysk Politi paa den anden. Sabotørerne forsøgte at trænge ombord paa en Damper, som var lastet med Landbrugsvarer til Tyskland. Der blev aabnet Ild mod Sabotørerne, bl. a. fra en tysk Forpostbaad, som skød med let Artilleri. Paa dette Tidspunkt var Sabotørerne kommet ombord, og de søgte, saavidt man har kunnet faa oplyst, at sænke Damperen, men maatte trække sig tilbage. Der var imidlertid kommet tysk Forstærkning til Havnepladsen, og der udspandt sig en halv Snes Minutters Kamp, hvorunder Sabotørerne dækkede sig bag en Del Gods. Efter at have fyret løs paa Tyskerne trak de sig tilbage til Aalborg Slotspark, hvor de forsvandt i Mørket. Antallet af Dræbte og Saarede kendes ikke.

- Fredag Aften blev Repræsentant S. W. Sørensen, Suensonsgade 6, skudt i venstre Skulder, da han vilde orientere sig om noget Skyderi nede i Gaden. Saaret var ikke livsfarligt.


465

Odense: En foreløbig Opgørelse over Bombeskaderne paa Forretningsejendomme, private Bygninger og Fabriker viser, at Skaderne løber op paa 8-9 Mill. Kr, Beløbet fordeler sig nogenlunde lige paa Løsøre og fast Ejendom.

Sorø: Fredag Aften eksploderede en Bombe i Sorø Amts Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforenings Omklædningsbygning i Sydskoven. Hele den vestre Del af Huset blev ødelagt.

Køge: Bondestandens Sparekasse blev Fredag Aften frarøvet ca. 7.000 Kr. af to Revolvermænd, som tvang en Kontormedhjælper til at gaa ind og hente Pengene, medens Røverne ventede udenfor.

Roskilde: En Naboejendom til "Roskilde adelige Jomfrukloster" blev Fredag Aften omringet af Gestapo. Ejendommens Indehaver, Oberstløjtnant Løkkegaard, var tilfældigt ikke hjemme, men da hans Søn hørte Folk ude i Haven, gik han ned for at spørge, hvad de bestilte. Der blev saa skudt efter ham, og han søgte Tilflugt hos Politimester Aage Sørensen, hvorfra han ringede hjem, men da en Fremmed tog Telefonen, lagde han Røret paa. Det tyske Politi sporede imidlertid, hvorfra Samtalen var ført, og kort efter indfandt de sig i Politimesterboligen. Knud Løkkegaard var allerede gaaet, men alle de Mennesker, der befandt, sig hos Politimesteren, blev belagt med Haandjern og afhørt. Der skete ingen Anholdelser.

 

Tirsdag den 5. December 1944.

Natlige Episoder omkring Paladshotellet. Ved Midnatstid udspilledes nogle Episoder i Kvarteret omkring Paladshotellet. Københavns Vagtværn blev indirekte berørt af Begivenhederne paa en højst ubehagelig Maade, idet der fra et tysk Udrykningshold blev rejst nogle meget stærke Beskyldninger mod Vagtværnsfolkene i Almindelighed, disse Beskyldninger blev tilmed ledsaget af nogle stærke Trusler. Kort fortalt udviklede Begivenhederne sig saaledes, at Vagtværnet Kl. 23,50 blev ringet op af Portieren for Paladshotellet. Ved Ankomsten fik Vagtmesteren Underretning om, at det tyske Politi havde været der. Vagtværnets Folk forlod derfor Hotellet, men gik ad en Kældergang, som fører ud til Mikkelbryggersgade [i. e. Mikkel Bryggers Gade] 8. Da man naaede frem til Udgangen i Mikkelbryggersgade [i. e. Mikkel Bryggers Gade], kom Chaufføren til udefra, holdt op af 2 Personer, der præsenterede sig som det tyske Sikkerhedspoliti. I Mellemtiden var der sket det, at de to Mænd havde henvendt sig til Chaufføren ved Vognen og forlangt at se hans Pas fra Vagtværnet, idet de samtidig fortalte, at en SS-Mand var blevet skudt ned af to Mænd i Vagtværnsuniform. Chaufføren blev saa ført hen til Kælderhalsen, hvor de øvrige Mænd fra Vagtværnet netop


466

kom frem. Vagtværnsfolkene blev nu regulært skældt ud og betegnet som: "Røde Hunde", "Sabotører" og "Budbringere". Ordføreren, som opgav, at hans Navn var From, sagde, at han stod i direkte Forbindelse med den Øverstbefalende her i Landet, og at man i givet Fald skulde sørge for, at Vagtværnsfolkene alle som en blev sat fast.

Udrykningsholdet kørte herefter hjem, og da der en halv Snes Minutter senere blev givet Melding om Skyderi i Paladshotellet, blev der ikke foretaget noget, da Vagtmesteren var klar over, at det drejede sig om de samme Personer, som han havde været udsat for i Mikkelbryggersgade [i. e. Mikkel Bryggers Gade]. Lidt senere kom Hr. From sammen med en anden ind paa Vagtstuen i Vartov og beordrede, truende med sin Revolver, at Vagtværnet øjeblikkelig skulde udlevere den "Røde", som var søgt herind. Der opholdt sig ikke nogen Uvedkommende i Vagtværnets Lokaler. Men da dette blev meddelt Hr. From, sparkede han Døren op til Inspektørens Kontor og kom samtidig med nogle Trusler mod Vagtværnets Eksistens. "Det tyske Politi er," - sagde han - "klar over, hvad det er for en Samling Røde Idioter og Sabotører, som findes herinde. Det tyske Politi havde allerede to af Vagtværnets Folk indespærrede." Efter Hr. Froms Udsagn skulde de have skudt en SS-Mand ned, men nu var det ogsaa Slut. Han skulde "Fanden gale mig" gaa lige til Pancke. To Gange havde man advaret Vagtværnet, men tredie Gang vilde der blive handlet. Efter en halv Snes Minutters Forløb forlod Hr. From og hans Ledsager Vartov.

Forud for Besøget paa Vartov var der gaaet endnu en Episode. Vagtværnets Patrulje omkring Vartov var standset op i Porten for at tale med Vagten om Skyderiet i Nærheden, og da Patruljen et Øjeblik efter gik videre mod Vestervoldgade [i. e. Vester Voldgade], blev de af et Hold Tyskere og en civilklædt Person raabt an og beordret til at række Hænderne i Vejret. Foruden den civilklædte var der 7-8 Tyskere i lysegrøn Uniform, alle bevæbnede. Da den civilklædte opdagede, at Patruljen hørte til Vagtværnet, spurgte han paa Dansk, om de havde set en Mand komme løbende ned ad Gaden. Det havde de ikke. Herpaa blev der svaret: "Nej, selvfølgelig har I ikke set noget. I hører til det kommunale og har jeres Ausweis i Orden, men I hører til det rødeste røde og er meget værre end det danske Politi, men vent bare!" Disse Udtalelser blev fremsat paa Dansk, og flere Gange gentaget paa Tysk. Efter Samtalen med Vagtværnsfolkene styrede den civile Person hen mod Porten til Vartov. Man maa formode, at han har været identisk med den Hr. From, der et Øjeblik senere kom ind paa Vagtstuen for at "advare" og true Værnet.

Udenrigsministeriet vil utvivlsomt i Dag blive orienteret om Sagen, saa der kan ske Henvendelse paa rette Sted.

Klar til at føre ca. 200 Politimænd hjem. Der foreligger nu positive Oplysninger vedrørende Hjemsendelsen af nogle af de danske Politi-


467

mænd fra Buchenwalde. Tirsdag Morgen tidligt afgaar fra København en Konvoj, bestaaende af fire af Statsbanernes store røde Rutebiler med Paahængsvogne. Med hver af de fire Biler følger to Chauffører. Turen frem og tilbage ventes at ville tage ca. 4-5 Døgn. Antallet af Politifolk, som føres til Danmark i disse Vogne, ligger ved ca. 200. Foruden Rutebilerne sendes tre Ambulancer afsted. Politimændene skal føres til Frøslev.

Skyderi flere Steder i Byen. Det var i Nat temmelig uroligt i den indre By, hvor der meldes om Skydning, bl. a. foran Shellhuset, paa Gammel Torv [i. e. Gammeltorv], i Nyhavn, paa Christianshavn, og, som nævnt i det foregaaende, i Kvarteret omkring Paladshotellet. Paa Jarmers Plads hentede Brandvæsenets Ambulance Værkfører Wollesen, Steenwinkelvej 3. Han havde faaet et Slag i Hovedet med en Geværkolbe. Iøvrigt er Brandvæsenets Ambulance ikke blevet benyttet, hvorfor det heller ikke er muligt at fremskaffe nærmere konkrete Oplysninger om Episoderne.

Røveri i. Gentofte. Fabrikant E. Kirchheiner, Cottagevej 9 i Gentofte, blev Søndag Kl. 21 holdt op paa Strandvejen ud for Hellerup Klub af 2 revolverbevæbnede Mænd, som tvang ham til at stige ind i en Taxa, hvor der i Forvejen befandt sig 2 bevæbnede Mænd. Han blev frataget sin Tegnebog, som indeholdt 80 Kr., samt sit Ur, hvorefter han blev truet til ikke at indgive Anmeldelse, og Vagtværnet er derfor først nu blevet underrettet om det passerede. Iøvrigt er der i den senere Tid forekommet flere Røverier, hvor Folk ikke har indgivet Anmeldelse, fordi de er blevet truet, i nogle Tilfælde paa. Livet.

Brand i Hærens Vaabenarsenal. Københavns Brandvæsen havde i det sidste Døgn 65 Ambulanceudrykninger; endvidere var der stor Udrykning til Hærens Vaabenarsenal, hvor det brændte i et Omklædningsrum. Branden blev dog hurtigt slukket, og der foreligger intet om, at man regner med Sabotage. - I Morges Kl. 8,30 opstod der Brand i Mulvads Bakelitefabrik, Blegdamsvej 38. Der menes dog kun at have været Ild i nogle Sække el. lign.

Gidslerne i Aarhus. Da der har været nogen Uklarhed med Hensyn til Meddelelsen i Gaar om den nye Anvendelse af Gidselsystemet, er det nødvendigt at præcisere, at Alarmeringen til de paagældende Hoteller var "Telefonbomber". I Meddelelsen stod ikke nøjagtigt angivet "Telefonbomber", men Karakteren af Alarmeringen fremgik af Indholdet eller skulde fremgaa deraf. Det var, da Tyskerne straks efter fik at vide, at Bygningerne skulde evakueres paa Grund af telefoniske Meddelelser om Bombeudlægning, at de installerede de ti Borgere paa de to i Gaar omtalte Hoteller.


468

Provinsen.

Aarhus: En Vulkaniseringsanstalt paa Randersvej 80, tilhørende Hr. Rosenlund Hansen, blev Mandag Aften ødelagt ved Sabotage. Der skete nogen Skade paa de omliggende Ejendomme, hvis Beboere i Forvejen var advaret. Imidlertid blev den Tidsfrist, der var angivet, overskredet, hvilket havde til Følge, at Maskinarbejder Donald Jensen og Havnearbejder Chr. Nielsen, Randersvej 80, samt C. E. Christensen, Kystvej 5, blev saaret paa Vej til Vulkaniseringsanstalten. Medens de to førstnævnte slap med overfladiske Skrammer, blev Christensen alvorligt saaret. I Virksomheden ødelagdes Materialer til ca. 20.000 Cykledæk, 800 færdige Dæk, 2 nye Biler og samtlige Maskiner.

Randers: Ved Anholdelserne i Onsdags blev 28 Personer taget med. Det er hovedsagelig unge Mennesker, og en Del af de anholdte menes at have tilhørt en Studiekreds, hvis Medlemsliste det tyske Politi aabenbart er kommet i Besidelse [i. e. Besiddelse] af. I Torsdags anholdtes 7 ganske unge Mennesker, deriblandt en Elev fra Statsskolens 3. G. Ved Anholdelserne i Byen gik man meget energisk frem. Hvor Gadedørene var laasede, og det var de de fleste Steder, blev de slaaet ind. Det samme gælder Entrédørene i de Lejligheder; hvor der ikke straks blev lukket op. Hovedparten af de anholdte er ført til Aarhus, men enkelte, deriblandt Landsretssagfører Holger Andersen, er dog stadig i Randers. Hans Familie kan ikke tænke sig anden Aarsag til Anholdelsen, end at han er blevet angivet som mistænkelig af en Mand i tysk Tjeneste, som tidligere har været gift med Landsretssagførerens første Kontordame, hvis Skilsmissesag han har ført.

Silkeborg: Det meddeles, at den i Lørdags omtalte Malermester Larsen, som for nogle Dage siden blev udsat for et Attentatforsøg af to ukendte Mænd, havde Forbindelse med det tyske Politi.

Haderslev: Militæroverlæge Harry Hansen og Hustru er blevet anholdt, vistnok i en nordjysk By. Harry Hansen, der ogsaa havde privat Praksis i Haderslev, forsvandt for fem Maaneder siden, Hustruen for et Par Maaneder siden. De sidder i Kolding, hvor Børnene for et Par Dage siden har faaet Lov til at besøge Moderen.

Læge J. Møller, Storegade, der blev anholdt af Gestapo den 23. November og ført til Kolding, blev Torsdag løsladt og har genoptaget sin Praksis. Den ca. 35-aarige Læge J. Roued blev Torsdag anholdt af Gestapo. Læge Roued, der nedsatte sig i Haderslev i Begyndelsen af Aaret, var den eneste derværende Specialist i Øre-, Næse- og Halssygdomme.

- Torsdag og Fredag ankom de ca. 1500 tyske Arbejdere fra Sydslesvig og Holsten. Tilstedeværelsen af de mange udenlandske Arbejdere har ikke i de hidtil forløbne 2-3 Dage ført til Episoder af nogen Art, og man har Indtryk af, at de staar under ret streng Disciplin. Foruden


469

Skolerne i Haderslev er ogsaa adskillige Landsbyskoler i Omegnen blevet beslaglagt.

Odense: Mandag Aften ødelagdes Odense Konservesfabrik paa Middelfartvej og Eckhoffs Konservesfabrik i Buchwaldsgade. I Odense Konservesfabrik indfandt der sig 10-15 bevæbnede Mænd, som holdt Personalet op og anbragte 10 Bomber. Straks efter at Personalet var kommet i Beskyttelsesrum, indtraf 8-9 Eksplosioner, hvoraf de fem var meget kraftige. Bomberne synes delvis at have været anbragt direkte i Maskinerne, og baade disse og den solide Fabriksbygning led meget stor Skade, hvis Omfang man iøvrigt endnu ikke kan overse, da Omraadet er afspærret. I Eckhoffs Konservesfabrik anbragte 5 bevæbnede Mænd to svære Bomber, og ved Eksplosionerne styrtede hele Midterpartiet af Fabriksbygningen sammen.

Umiddelbart efter den sidste Eksplosion indfandt fem bevæbnede Mænd sig i den nærliggende Fyens Konservesfabrik i Kottesgade, hvor 6 Funktionærer blev holdt op. De forsvandt imidlertid, da en af Funktionærerne nægtede at parere Ordre.

Kalundborg: Søndag Aften er Viskinge-Aunsø Kommunes Folkeregister med 2-3.000 Kort blevet fjernet.

 

Onsdag den 6. December 1944.

2 Villaer sprængt i Luften. I Nat ved 1,30-Tiden er to Villaer sprængt i Luften. De blev begge totalt ødelagte. Det drejer sig om Villaen Klosterrisvej 8 ved Lundehussøen. Den ejes af Ingeniør L. A. Duus Hansen, men havde staaet ubeboet i længere Tid. Ved Eksplosionen blev en Del Ruder i Kvarteret knust. Den anden Villa, som blev ødelagt ved Sprængning, var Ejendommen Lupinvej 17. Den ejes af Læge Erik Meyer, men beboes for Tiden kun af en ung Lægestuderende, som reddede sig ved at springe ud ad et Vindue. Villaen - en stor 3 Etages Bygning - blev fuldstændig lagt i Ruiner, og Resterne af Indboet laa spredt ud over Vejen. Ogsaa her knustes en Del Vinduer i Nabobygningerne.

Eksplosion paa Nørrebrogade. I Nat Kl. 2,15 skete en Eksplosion i Fru Darvilles Konfektureforretning, Nørrebrogade 18 A. Murene blev trykket ind, og alle Lokaler i Stuen blev ødelagt. Der anrettedes ligeledes betydelig Skade paa Førstesalen, hvor Restaurant "Miko" har til Huse. Da man frygtede, der var udlagt flere Bomber, blev Ejendommen evakueret, og Rydningskommandoen tilkaldt, men der fandtes ikke flere Bomber. Fru Darvilles Mand, der er Jøde, opholder sig i Sverige.

Assistent Thoerkildsen og Familie ført bort. Ved 23-Tiden blev der ringet til Vagtværnet i Gentofte og meddelt, at Ejendommen Almindingen 8


470

i Vangede var blevet ryddet og efterladt med aabne Døre. Man mener, det er Indehaveren selv, Assistent Thoerkildsen, der har ringet og givet denne Besked. Da Vagtværnet kom derud, stod Huset tomt, Verandadøren var sprængt, og Døren mellem Entreen og Soveværelset gennemhullet af enkelte Skud, ligesom der sad Skud i Dørkarmen. Huset var gennemrodet, og alt tydede paa, at en grundig Undersøgelse havde fundet Sted. Udenfor stod 8 Cykler, hvilket kunde tyde paa, at der har været Gæster i Huset, og at de er blevet taget med sammen med Husets Beboere. Hr. Thoerkildsen er Assistent ved K.T.A.S. og tidligere konservativt Kommunalbestyrelsesmedlem.

Anholdelse. Overretssagfører C. Staffeldt er sent i Aftes blevet arresteret af det tyske Politi. Overretssagføreren blev taget med fra sit Hjm [Hjem], Stiggaardsvej 5 i Hellerup.

Razzia mod LægevilIa. Ved Midnatstid blev Læge Toussiengs Villa, Jægersborg Allé 90, omringet af det tyske Politi. Gentofte Vagtværn blev alarmeret, men maatte trække sig tilbage. Senere har Vagtværnet faaet oplyst, at Læge Toussiengs Søn og dennes Ven blev taget med.

Stjaalet Narcotica paa Apoteket i Borups Allé. Ved 21,30-Tiden Tirsdag Aften trængte 4 revolverbevæbnede Mænd ind paa Apoteket i Borups Allé, hvor de tvang den vagthavende Assistent til at vise, hvor Apoteket opbevarede sine Beholdninger af Narcotica. De fjernede alle disse og endvidere 5-600 Kr. fra Pengekassen. De paagældende Mængder Narcotica er nok til at dræbe mange Mennesker.

Razziaer. Tirsdag mellem Kl. 16 og 17 foretog tyske Politisoldater og Sommerfolk en Razzia paa Strandvejen Nr. 27. Det kom herunder til Skudveksling, hvorunder to Sommerfolk menes at være blevet dræbt. Brandvæsenets Ambulance, som var tilkaldt, blev afvist. Man ved ikke, om der er foretaget Anholdelser i Forbindelse med Razziaen, ligesom de øvrige Omstændigheder heller ikke kendes.

Skudt under Flugtforsøg. Tirsdag Aften hentede Brandvæsenets Ambulance i Shellhuset Mekaniker A. Nielsen, Dyssegaardsvej 33. Han var blevet skudt i ryggen, formentlig under Flugtforsøg, og førtes til Lazarettet paa Nyelandsvej.

Anholdelse. I Gaar blev der foretaget en Razzia paa Damehotellet i Kvindelig Læseforening. Det menes at have drejet sig om et bestemt Værelse paa 3. Sal. En Mand og en Kvinde blev taget med.

To Banevogne sprængt. Paa Buddinge Stationsterræn blev to Banevogne i Aftes sprængt i Luften. Den ene var en tysk Tankvogn med Tjære, og den anden var ladet med andre Raastoffer til Kemikalieproduk-


471

tion. Der var i Forvejen givet Advarsel til den nærliggende Buddinge Kro, som blev evakueret. Ingen kom til Skade, men en Del Ruder sprængtes.

Ført til Frøslev. Skuespilleren Ebbe Rodes Broder, Teatermaleren Gregers Rode, er ført til Frøslevlejren. Han sigtes for Uddeling af illegale Blade. Hans Hustru er løsladt fra Vestre Fængsel.

Tysk Soldat dræbt i Nørregade. Tirsdag Formiddag blev en tysk Soldat dræbt ved Skud i Nørregade ud for Nr. 20. Saa vidt vides, var det en forbipasserende Cyklist, som affyrede Skudet.

Folkeregistrets Kartotek i Lyngby ført bort. I Tirsdags ved 17,45-Tiden kom en halv Snes revolverbevæbnede Mænd ind paa Lyngby Raadhus, hvor de holdt Personalet op. I Løbet af en Timestid blev Folkeregistrets Kartoteker ført ned paa en Lastbil og kørt bort.

Razzia paa Amager Boulevard. I Formiddags foretog det tyske Politi en Razzia paa Amager Boulevard. Saa vidt man kunde skønne, drejede det sig kun om Kontrol af Legitimationskort.

Den tyske Aktion mod Telefonbomberne i Aarhus. Der foreligger nu en Del Detaljer vedrørende den tyske Aktion i Anledning af Bombe-Varslingen i Aarhus Natten til Søndag (Telefonbomberne mod Hotellerne). De anholdte førtes til Hotellerne i Biler og blev under Opholdet bevogtet af tyske Soldater med Maskinpistoler. Det paastaas, at Tyskerne gik frem efter en Liste, indeholdende ca. 100 Navne. Hos Folketingsmand O. Kier blev der ringet paa en halv Time, men der blev ikke lukket op. Tyskerne synes overalt at have optraadt med Ro. Hotel Royals boende danske Gæster mærkede ogsaa Episoden, idet de ikke fik Lov til at forlade Hotellet før om Formiddagen, hvilket medførte Vanskeligheder for, dem, der skulde have været med Morgentoget, saaledes Violinisten E. Telmanyi.

Om Anholdelsen af Konsul Barnow berettes, at han, da han selv lukkede op, forlangte at se Tyskernes Legitimation. De viste ham den, men Konsulen forklarede, at han ikke havde gjort noget, lukkede Døren og gik i Seng igen. Senere brød Tyskerne saa ind gennem et Kældervindue og gik ind i Soveværelset, hvor de pegede med Maskinpistoler paa Konsulen og spurgte, om han saa vilde følge med. Det gjorde han. Iøvrigt optraadte de paagældende Tyskere ganske roligt og var ikke udfordrende i Tonen.

Arresterede. Det tyske Politi foretog i Tirsdags en Razzia i Birkerød Præstegaard. Sognepræsten, Pastor Svend Melbye, blev taget med til Shellhuset.


472

Fra Tønder meddeles, at Børnehavelærerinde Frk. Marie Balslev, der er Datter af Pastor emer. L. C. Balslev i Erikshaab, Højrup paa Fyn, er blevet anholdt.

Provinsen.

Aarhus: Direktør Axel Gottlieb, Det danske Gødningskompagni, blev i Gaar Eftermiddags ramt af et Skud i Laaret, da han var paa Vej hjem. Skudet, der menes at være et Vaadeskud, blev affyret af en beruset Person.

Frederikshavn: Byraadet har udstedt Forbud mod Udskænkning, og Nydelse af Spiritus paa Hoteller og Restauranter i Byen efter Kl. 16. Foranledningen er nogle Værtshusuroligheder.

Nørre-Sundby [i. e. Nørresundby]: Natten til Tirsdag blev Tømrermester J. Chr. Andersens Maskinsnedkeri beskadiget ved Brand, som menes at være paasat.

Esbjerg: Gestapo foretog i Gaar Eftermiddags en Razzia paa Paladshotellet. En af Gæsterne, en Mand ved Navn Finnerup, boende Odinsvej 20 i Aabyhøj, lukkede ikke op, da Gestapo bankede paa. Laasen blev derfor skudt i Stykker. Hr. Finnerup blev ramt af et Skud i hver Haand og tre Skud i Maven. Han var ved fuld Bevidsthed ved Indlæggelsen paa Sygehuset. Selv staar han ganske uforstaaende over for Begivenheden, og mener, der maa være sket en Fejltagelse.

Odense: Skaden paa Eckhoffs Konservesfabrik er saa stor, at der vil gaa lang Tid, inden Virksomheden kan komme i Gang igen, hvis det overhovedet lykkes at skaffe Maskiner til Erstatning for de ødelagte. Bygningerne er sunket fuldstændig sammen, og Taget ligger helt nede paa Jorden. Paa Odense Konservesfabrik var der udlagt 9 Bomber, hvoraf de 7 eksploderede. Kun en mindre Del af Virksomheden kan retableres. Skaden løber i dette Tilfælde op i flere Hundrede Tusinde Kroner.

- Mandag Aften eksploderede en Bombe i Regnfrakkefabrikken, Nørrebro 8. Der kunde dog allerede i Gaar arbejdes i Virksomheden, da Skaden ikke har været særlig stor.

- Sabotagevagterne paa De forenede Automobilfabrikker opdagede Søndag Aften, at nogle unge Mennesker stod og biksede med en Brandbombe i Nærheden. De unge Mennesker forsvandt, og Bomben blev uskadeliggjort.

Roskilde: Folkeregistrets Kartoteker (Hovedregister- og Navneregisterkortene) er Natten til Tirsdag blevet fjernet.

Helsingør: Folkeregistret er i Mandags ved 21-Tiden blevet røvet og tilintetgjort af 7-8 revolverbevæbnede Mænd, som optraadte med Halvmasker for Ansigtet. Materialet blev kørt bort, og senere paa Aftenen fandt man det brændende et Sted inde i Hellebækskoven.


473

Svendborg: Folkeregistret blev Tirsdag Aften fjernet af 4 revolverbevæbnede Mænd, medens en Snes Revolvermænd holdt Vagt udenfor.

 

Torsdag den 7. December 1944.

Tre Ejendomme sprængt i Luften. Onsdag Eftermiddag blev med en halv Times Mellemrum tre Ejendomme i Gentofte Kommune sprængt i Luften, utvivlsomt af det tyske Politi. Kl. 14,55 sprængtes Villaen Mantziusvej 11, tilhørende Snedker Brünnich, som er ansat i N.E.S.A. Snedker Brünnich var om Morgenen blevet taget af det tyske Politi, og det hævdes, at der skulde være fundet Vaaben i Ejendommen. Beboerne i Naboejendommene blev kommanderet ned i Kælderen, før Sprængningen skete. Virkningen af Eksplosionen var ogsaa meget stor paa Naboejendommene, hvoraf navnlig den ene blev stærkt beskadiget.

Kl. 15,30 blevet ubeboet Sommerhus paa Drachmannsvej ved Siden af Villaen Nr. 7 sprængt i Luften. Det vides ikke bestemt, hvem Sommerhuset tilhørte.

Assistent Thoerkildsens Hus, Almindingen 8, blev sprængt i Luften Kl. 16. Ligesom de øvrige Ejendomme blev Bygningen totalt ødelagt.

Anholdelser. Som omtalt i Gaar blev der Natten til Onsdag foretaget Razzia mod Læge Toussiengs Villa, Jægersborg Allé 90. Oplysningen til Vagtværn et om, at Læge Toussiengs Søn og dennes Ven blev anholdt, var ikke korrekt. Læge Toussieng blev selv anholdt, og desuden anholdtes hans Søn.

I Gaar anholdtes desuden Chefen for Marinestaben, Kontreadmiral Carl Hammerich og dennes Datter, Bente Hammerich, som er Studerende. Admiral Hammerich er Formand for Norgesfonden, som forestaar Indsamlingen til nødstedte Nordmænd.

Razziaer. Det tyske Politi foretog Onsdag Eftermiddag en Razzia paa Nørrebrogade-Fælledvej Krydset. Senere paa Eftermiddagen var der en tysk Udrykning til Trianglen, uden at der dog tilsyneladende skete noget. Og i Aftes Kl. 22,10 kom 15 Politisoldater ind i Etablissementet "Prater", Stengade, hvor de foretog en meget grundig Undersøgelse efter Vaaben. Gæsterne blev visiteret, ligesom Garderoberne gennemsøgtes. Der blev ikke fundet noget og heller ikke foretaget Anholdelser.

Angreb paa tyske Garager. Natten til Tirsdag foretog et Hold Sabotører Angreb paa nogle tyske Garager paa Islands Brygge. Der blev kastet Haandgranater, og en livlig Skudveksling fandt Sted op og ned ad Thorshavnsgade. Det menes, at en tysk Soldat i et Udsigtstaarn ud for Thorshavnsgade 16 er blevet dræbt. Der rekvireredes iøvrigt flere tyske Ambulancer, men man kender intet til de nærmere Omstændigheder.


474

Oplysninger om den senere Tids dræbte. Fra Udenrigsministeriets Pressebureau foreligger nogle Oplysninger om Drabene i Tiden fra den 19. til 28. November. Den i Frisørsalonen i Kingosgade 17 dræbte Mand var Handelsmedhjælper Johan Henrik Bruun. Den Dræbte i Herlev var Lagerarbejder Ernst Jensen. Om Slagtermester Carl Frandsen, som blev skudt i sin Forretning i Lyngby, oplyses nu, at han havde været ude for et Overfald af to civilklædte Personer, som havde indfundet sig der og forlangt at tale med Afdøde, idet de angav, at det gjaldt en større Ordre. Det er ikke blevet bekræftet, om han var Medlem af DNSAP, som tidligere formodet. - Den i Rio Bar Dræbte var Poul Emil Hansen. Han var Mekaniker. Den 24. November blev fundet en Mand død i Ringstedgade, det var Lærling Frank Kronback Nielsen, Hvidovre (Helenas Alle 28). Endvidere er den ukendte Mand, som blev fundet skudt i Ny Østergade, identificeret som Repræsentant Heinz Jörgele Jessen, boende Esthersvej 22. Den Dræbte, som blev fundet ud for Bülowsvej 30, var Ole Rauff Hansen og ikke som opgivet Ole Ravn Hansen. Han boede Steenwinkelvej 4. Den 27-aarige Disponent, som den 23. November blev fundet dræbt paa Terrænet foran Skovriderkroen, hed ikke som opgivet Larsen, men Knud Skou, boende La Coursvej 4.

To Lærere anholdt. I Gaar er Førstelærer Halved, Høje Taastrup, og Lærer Christiansen, Taastrup Realskole, blevet anholdt. Endvidere er Gymnasiast Poul Frederiksen, Søn af Bogholder Frederiksen, Knudsvej 5 i Roskilde, blevet anholdt i sit Hjem af to tysktalende og en dansktalende Gestapomand.

"Hold-up" i Gentofte. Henning Frøsig, Duntzfeldts Allé 1, blev Tirsdag Aften holdt op ud for sit Hjem, da han kom tilbage fra det nærliggende Strandteater. Han blev tvunget ind i en Taxavogn og kørt ud til Nordkrog, hvor han plyndredes for Penge, Overfrakke, Handsker og lign. Røverne var saa large at give ham 25 Øre til en Sporvogn hjem, men iøvrigt truede de ham, dersom han straks indgav Anmeldelse. Da han paa Hjemvejen naaede til Strandparksvej i Hellerup, saa han igen Bilen, som denne Gang var bemandet med 4 Mand, der netop var i Færd med at foretage de indledende Forberedelser til en ny Udplyndring.

Frederiksberg Vagtværn modtog i Aftes og i Løbet af Natten 14 Tyverianmeldelser, som man i Dag lader gaa videre til Statsadvokaten, da Vagtværnet ikke kan foretage sig noget yderligere i de paagældende Sager.

Københavns Brandvæsen havde 62 Ambulanceudrykninger i sidste Vagtdøgn. - Fra Togkontoret er intet at indberette.


475

Provinsen.

Aarhus: Krydderimøllen paa Christiansbjerg er blevet totalt ødelagt ved en Sabotage-Brand. Virksomhedens Indehaver, Fabrikant M. Frank, blev for kort Tid siden udsat for et Revolverattentat, hvorved han saaredes af flere Skud.

- Landsretssagfører Chr. Krag blev anholdt i Onsdags, men straks efter frigivet. Desuden eftersøgte det tyske Politi Kontorchef i "Nye Danske" Trolle Schultz, men han var ikke hjemme. Landsretssagfører Krags Kompagnon, Landsretssagfører Otto Jespersen, er blevet arresteret, og desuden Journalist ved Aarhuus Stiftstidende Georg Andreassen. Endelig er der foretaget endnu nogle Anholdelser, hovedsagelig af yngre Mennesker, som menes at have haft Tilknytning til det illegale Blad "Budstikkeren". Der er blevet fundet en Duplikator i Raadhusets Kælder.

Aalborg: Dyrlæge Jacobsen, Romdrup, blev for nylig indlagt paa Aalborg Amtssygehus, lidende af en farlig Difteritis. For nogle Dage siden indfandt Repræsentanter for Gestapo sig paa Sygehuset for at afhøre ham. Han laa da med 40 Gr. Feber, og da Politimændene hørte, at han var meget smittefarlig, udsatte de Afhøringen, Der blev stillet Krav om, at der skulde holdes Vagt over ham, overfor hvilket Overlæge Schiøtz erklærede, at det ikke var en Opgave, der kunde paahvile Sygehuset.

Søndag Aften bortførte Sabotører Dyrlægen. Falck blev kaldt til mindre Cykleuheld paa Ny Kærvej. Der blev sendt en Mand med Ambulance til Stedet. Ved Ankomsten blev han holdt op af to Revolvermænd, der bandt ham for øjnene og beordrede ham ind i Vognen. Derefter kørte de til Amtssygehuset, hvor nogle andre revolverbevæbnede Mænd havde holdt Personalet op. Dyrlægen blev baaret ud i Ambulancen og kørt bort. Ambulancechaufføren blev senere givet fri i Støvring med Tilladelse til at køre hjem. Hvor Ambulancen havde været henne, havde han ingen Anelse om.

- Teknisk Skole blev Tirsdag Eftermiddag gennemsøgt af tyske Politisoldater, da det hævdedes, at der var skudt ned paa Gaden fra Skolebygningen. Eleverne blev holdt tilbage til Kl. 22,30. Saavidt vides blev intet fundet.

- I Vaabenaffæren er der foretaget 16 Anholdelser. Det tyske Politi overraskede paa Klarup-Egnen en større Vaabentransport, der blev foretaget med Entreprenør Heinrich Thomsens Biler. Hovedmanden siges at være en ung Politifuldmægtig Poul Larsen, Søn af Civilingeniør Larsen, sidstnævnte er derimod ikke (som fejlagtigt meddelt tidligere) blevet arresteret. Entreprenør Heinrich Thomsen og to andre Mænd er senere paany løsladt. De øvrige i Sagen anholdte menes at være unge Mænd fra Klarup-Egnen.


476

- Tirsdag Aften blev der paa Boulevarden i Aalborg saaret en Arbejder ved Navn Færgemann. Der .forekom en Del Skyderi paa Boulevarden, men saavidt vides, blev ingen andre ramt. Skudsaaret var ganske ufarligt.

Horsens: Natten til Onsdag trængte 6 revolverbevæbnede Mænd ind paa Arbejdsanvisningskontoret og fjernede de Kartotekskort, som ikke blev taget med ved Besøget for ca. 3 Uger siden. Der fjernedes ca. 20.000 Kort- over Medlemmer af samtlige Arbejdsløshedskasser i Horsens, Silkeborg og de to Byers Opland.

- Tirsdag Aften opstod Sabotagebrand, og samtidig Eksplosion paa Ørnstrup Savværk ca. 5 km uden for Byen. Alle Raavarer, Færdigvarer og Maskiner blev ødelagt. Savværket var fornylig overtaget af den tidligere Indehaver af Trævarefabrikken "Ebon" i Horsens, som for omtrent en Maaned siden ogsaa blev ødelagt af Sabotage. Fabrikken finansieredes af Hou Savværk.

Silkeborg: Kartoteket over de opklodsede Biler i Silkeborg Politikreds blev Tirsdag Aften fjernet.

Odense: Tirsdag Aften trængte en halv Snes Personer, bevæbnede med Revolvere og Maskinpistoler, ind i Vaabenhandler Harald Nyborgs Forretning i Vestergade. Fra Lageret fjernede de 3 Kasser, som blev læsset paa en Lastbil og kørt bort. De tre Kasser indeholdt 42 Rifler.

- Aalykke-Skolen i Odense er Onsdag blevet beslaglagt.

Sorø: Folkeregistret for Sorø, ialt ca. 10.000 Kort, blev Tirsdag Aften bortført.

Roskilde: Onsdag Aften eksploderede en mindre Bombe i et tysk transportabelt, pneumatisk Bor, der paamonteret en Paahængsvogn stod paa Roskilde Jernbanestation. Vognen blev helt ødelagt, mens der, bortset fra Rudeknusning, ikke skete Skade paa Perronen.

 

Fredag den 8. December 1944.

Dødsfald i Buchenwalde. Af den senere Tids Dødsfald i Buchenwalde er følgende fire nu officielle, efter at de paagældende Politimænds Paarørende er blevet underrettet:

Arne Pedersen, f. 10. November 1916 i Hvorslev (Infektionssygdom),

Harry Schnell, f. 17. December 1908 i Sverige (Difteritis),

Carl Gylche, f. 11. August 1890 i Halmstad (Infektionssygdom),

Henry Stockholm, f. 31. Marts 1913 i Aarhus (Oedema epiglottis).

Uro omkring Daells Varehus. I Gaar lukkede Daells Varehus en halv Time tidligere end ellers, da der havde været Vanskeligheder med


477

Varmeanlægget. Den tidlige Lukning gav Anledning til Rygter om, at Bygningen Kl.17 skulde sprænges i Luften som Repressalier i Anledning af Drabet paa en tysk Soldat et Par Dage i Forvejen uden for Varehuset. Gaden tømtes hurtigt for Mennesker, og Sporvognene kørte igennem uden at standse ved Stoppestederne ud for Telefonhuset. Da det efterhaanden viste sig, at Rygterne savnede ethvert Grundlag, begyndte Livet atter at udfolde sig normalt i Gaden.

Razziaer. Det tyske Politi standsede i Gaar Lægevogne adskillige Steder i Byen og foretog Undersøgelser, men saavidt vides er der ikke fundet noget eller foretaget Anholdelser i Forbindelse med disse Razziaer. Ved 17-Tiden blev der foretaget en omfattende Razzia ved Vibenshus Runddel, al Trafik blev standset, men efter en Snes Minutters Forløb trak det visiterende tyske Politi sig tilbage. Der blev affyret nogle Skud, men der foreligger ikke noget om Anholdelser. Saavidt vides blev heller ingen saaret.

Om Eftermiddagen var der Razzia paa Socialkontoret i Lyngby, men i Betragtning af, at to Duplikatorer ved samme Lejlighed forsvandt, staar man noget usikker over for Karakteren af denne Episode.

Fundet død paa Prags Boulevard. Paa Prags Boulevard helt ude ved Stranden hentede Ambulancen i Morges ved 6-Tiden en ukendt Mand, som var ramt af flere Skud gennem Hovedet og Kroppen. Han blev kørt til Sundby Hospital, men var allerede død ved Ankomsten. Den Afdøde havde ingen Papirer paa sig, saa det har endnu ikke været muligt at identificere ham.

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Vagtdøgn 57 Ambulanceudrykninger.

Vagtværnsfolkene blev holdt op. Ingeniør Høegh Rasmussen, Dybendalsvej 49, tilkaldte i Aftes Vagtværnet, fordi der var Indbrud i hans Maskinværksted, Bogholderallé [Bogholder Allé] 76 i Vanløse. Da Vagtværnets Folk ankom, viste Hr. Høegh Rasmussen dem fra Kontoret over til Maskinværkstedet, men saasnart de tog i Døren, kom 3 revolverbevæbnede Mænd farende og tvang dem til at stille sig med Ansigtet mod Væggen. Ogsaa Chaufføren blev hentet ind og stillet op mod Væggen. I Mellemtiden var der kommet yderligere 3 revolverbevæbnede Mænd til. De skyndte sig at lægge forskellige Effekter i en Sæk og trak sig derefter tilbage med Ordre til Vagtværnets Folk om ikke at røre sig det første Kvarter, da de ellers vilde blive skudt. Det viste sig, at alle Skabene i Kontoret var brudt op, Pengekassen tømt og nogle Cykler i Cykleskuret skrællet.


478

Nyt Møde med Hr. From. Ved 3-Tiden i Nat blev der banket kraftigt paa Døren til Boghandler Søllings Forretning, H. C. Ørstedsvej 42. Der blev arbejdet i Forretningen, dette til Forklaring af, at Boghandler Sølling var her paa det sene Tidspunkt. I det tyske Politis Navn forlangte man udenfor, at der blev lukket op. Boghandleren ringede til Frederiksberg Vagtværn, som hurtigt kom til Stede. Udenfor blev Vagtværnets Folk modtaget af to Herrer fra det tyske Politi, hvoraf den ene senere præsenterede sig som Hr. From, formodentlig den samme Hr. From, som forleden truede Københavns Vagtværn. Politimanden From modtog Vagtkorpsets Folk med Spørgsmaalet, om de kom fra Københavns Sabotørkorps. Paa Svaret "Hvadbehager" blev Spørgsmaalet gentaget med kraftigt Eftertryk. De to tyske Politimænd, der i øvrigt begge var dansktalende, gik nu igen hen til Døren og raabte: "Det er Vagtværnet", hvorefter der blev lukket op. Vagtværnet trak sig saa tilbage. Paa Forespørgsel hos Boghandler Sølling oplyses i Dag, at de to "Gæster" angav, at de eftersøgte en flygtende Person. Da de havde konstateret, at han ikke var i Forretningen, trak de sig tilbage.

Anmeldelser til Statsadvokaten. Frederiksberg Vagtværn har til Statsadvokaten indsendt Anmeldelse om "hold-up-Røveriet" hos Forvalter Bendix Sjøqvist, Dannevirkegade 5. Endvidere Anmeldelse af Tyveri fra Murermester Ejnar Kornerup, Blankavej 10.

Røverne flygtede. Torsdag Eftermiddag blev der foretaget Forsøg paa "hold-up" i en Urmagerforretning Aaboulevard 15. Røverne flygtede imidlertid, da Damen i Forretningen skreg. De fik intet Udbytte.

Røverne opgav at være fra Shellhuset. Til Frederiksberg Vagtværn blev Torsdag Eftermiddag anmeldt, at tre Personer havde henvendt sig paa Afdelingschef Wulff-Jørgensens Bopæl, Oscar Ellingersvej 13, hvor de over for de tilstedeværende, to unge Damer, opgav at komme fra Shellhuset, idet de skulde eftersøge en "illegal" Person. De trak nogle Fotografier op af Lommen og begyndte at gennemsøge Huset, mens de to Damer blev ført ovenpaa. Da de efter tre Kvarters Forløb havde fjernet sig, viste det sig, at der var stjaalet en Del Sølvtøj og Smykker fra forskellige Gemmer i Stueetagen.

"Taxa-Røverne" i Gentofte. Der forekom i Aftes ved 23-Tiden et nyt Tilfælde af Røveri i Gentofte, udført fra en stjaalet Taxavogn. Det gik denne Gang ud over Assistent Willy Georg Andersen, Hellerupvej 25. Røveriet blev denne Gang afgjort paa Stedet. Det kontante Udbytte, 2 Kr. 25 Øre, var ikke tilstrækkeligt, for den unge Mand maatte ligesom andre Ofre aflevere Overfrakke, Handsker, Fyldepen, og hvad han iøvrigt havde paa sig af Ting, som repræsenterede en Værdi.


479

Provinsen.

Skanderborg: I Morges ved 4,30-Tiden blev Skanderborg Amts Bogtrykkeri, Adelgade 102, ramt af en voldsom Eksplosion, der fuldstændig ødelagde Butikslokalerne i Stueetagen, ligesom der skete Skade paa hele Trykkeriets Bygning; dog tog Maskinerne ingen Skade, da de fandtes i en Bagbygning. Der opstod ikke Brand, og ingen Mennesker kom til Skade, men store Mængder af Ruder i Kvarteret sprængtes.

Et Minut efter den første Eksplosion lød en ny sprængning, denne Gang hos Boghandler Pøhlgaard, Adelgade 126. Her blev Forretningen totalt ødelagt. Der kom ingen til Skade.

Man regner med, at der ikke er en eneste hel Rude paa Hovedgaden i over Halvdelen af dens Længde.

Randers: Attentat mod Restaurant. Ved Midnatstid blev Etablissementet Nørreris ødelagt ved en Bombeeksplosion. Fire Køkkenpiger, der bor i Kælderen, hørte ved Midnat Støj i Restauranten, og da de undersøgte Sagen, traf de nogle maskerede Mænd, der gav dem Ordre til at komme væk, da Huset vilde springe i Luften 20 Minutter efter. Huset bebos yderligere af Etablissementets Direktør, T. Johannesen, men han var ikke hjemme. Ved Eksplosionen ødelagdes Restauranten, Borgkælderen; endvidere selve Nørreris Restaurant i Stuen, hvor ogsaa en Festsal ødelagdes; paa 1. Sal ødelagdes nogle Selskabslokaler og Direktørens Lejlighed.

Der sprang store Mængder af Ruder i de omliggende Huse, saaledes i Randers Socialdemokrats Bygning og Randers Teater, der er sammenbygget med Nørreris-Komplekset, men der skete ikke yderligere Skade paa Teatret.

Aarhus: Torsdag Aften er to Fagforeningsledere i Aarhus blevet dræbt, nemlig Formanden for Malernes Fagforening, Albert Andersen, og Forretningsfører for de kooperative Malere, Albertus Rasmussen. De kom begge gaaende paa Fuglsangsvej i den nordlige Bydel, hvor de bor. Sammen med dem var Fagforeningskassereren og Rasmussens Hustru. De saa godt, at der et Sted paa Vejen holdt en Bil med slukkede Lygter op ad en Hæk, men tænkte ikke herover. Da Rasmussen og Andersen var ud for Bilen, lød der en Række Skud, og de styrtede begge om. Efter at de var faldet, blev man ved at skyde paa dem. Fru Rasmussen og Kassereren, der gik lidt bag efter de andre, blev derimod ikke beskudt. Gerningsmændene forsvandt med Bilen.

- Der foreligger nu yderligere Meddelelse om den i Gaar omtalte Razzia paa Raadhuset i Aarhus. Onsdag Morgen blev Raadhuset stormet af Gestapo, Raadhusbetjentene blev holdt op, og Gestapo forlangte Nøglerne udleveret til samtlige Rum i Bygningen. Man paastod at have afsløret en "illegal" Virksomhed i Raadhusforvalter Herluf Hadings Lej-


480

lighed i Komplekset. Der fandtes her en Duplikator. Raadhusforvalteren, hans Hustru og Børn var ikke hjemme. Lejligheden hævdes at have rummet "illegale" Kræfter siden Raadhusets Opførelse, og det siges, at der bl. a. har fundet Møder Sted. En Raadhusbetjent er blevet arresteret, og endvidere forsøgte Gestapo at arrestere Formanden for Røde Kors, Guldsmed Børge Rasmussen, og den tidligere Formand, Ingeniør Kjær, Ceres Bryggeriet, men ingen af dem fandtes.

Frederikshavn: Strandby-Kutteren "Grethe" FH 14, tilhørende Skipper Oscar Christensen, minesprængtes i Onsdags. Besætningen, 3 Mand, blev reddet af en anden Fiskekutter.

Esbjerg: Kaptajn Seehusen, som tidligere har været Chef for Luftværnskontoret, og som anholdtes for et halvt Aar siden, er blevet løsladt.

Fredericia: Teknisk Skole samt en Ejendom med 22 Lejligheder paa Egumvej er blevet beslaglagt og skal være rømmet inden den 15. December.

Ringkøbing: Skomagersvend Sigfred Pedersen, Videbæk, er blevet skudt af en tysk Vagtpost, antagelig, fordi han ikke har reageret paa Raabet om at standse.

Aabenraa: Værten i Forsamlingshuset i Hjordkær, Johannes Hansen Petersen, er løsladt som "haftungfähig" og indlagt paa Sygehuset i Aabenraa. Endvidere er løsladt en Datter af Lærer Andersen, Røllum, Ensted Sogn, der for godt en Maaned siden blev arresteret i Middelfart. Af anholdte fra Aabenraa er frigivet Konstruktør Jørgen Viereck, der den 8. November blev anholdt paa Amtsvejvæsenets Kontor, mens den samtidig anholdte Fætter, Christian Viereck, er sendt til Frøslev. Frigivet er desuden, Hotelforpagter Lyhne Petersen og Bademester Jacobsen, efter at disse i længere Tid har siddet i Frøslevlejren.

- I den senere Tid har det tyske Politi foretaget følgende Arrestationer: Kontorist Peter Asmus Petersen, boende i Sottrup Sogn, samt Trafikassistent Henry M. P. Nielsen, Medhjælper Joh. Gottlieb Hansen, Trafikelev Niels M. Nielsen, Trafikelev Gustav O. Wilhelmson og Ekstraarbejder Herman Clausen, alle boende i Bov Sogn.

- Den af det danske Kriminalpoliti tidligere benyttede Ejendom, som ligger i Nærheden af Politigaarden, er blevet beslaglagt.

- Under en Ambulancetransport fra Aarhus til Frøslev saa en Sabotør i Søndags sit Snit til at flygte, da Ambulancen havde faaet Motorskade i Aabenraa. Han blev forfulgt, men det lykkedes ham at undslippe.


481

Sønderborg: Lederen af det kommunale Vagtværn Fedder-Jensen, som tillige er Leder af Falcks Station, er blevet anholdt af det tyske Politi.

Odense: I Gaar ved Middagstid kørte en Bil op foran Hovedindgangen til Odense Eksportslagteri. Nogle Mænd steg ud og løb ind paa Slagteriet, hvor de anbragte nogle Bomber, medens Portneren blev holdt op af to andre. 5 Bomber eksploderede, hvorved ca. 150.000 kg Kød- og Flæskekonserves blev ødelagt. Sabotagen var, saavidt man kan skønne, udelukkende rettet mod Lageret. Virksomheden kan arbejde videre uden nogen Indskrænkning i Produktionen.

 

Lørdag den 9. December 1944.

Ca. 200 af Raadhusets Ruder knust. Luftværnsinspektør Schrøders Tjenestebil, der var parkeret paa Pladsen mellem Raadhuset og Brandstationen, blev i Aftes sprængt i Luften. Der knustes ca. 200 Ruder i Raadhuset, og desuden gik det stærkt ud over Ruderne i Brandstationens Facade mod Raadhuset.

I Aftes sprængtes endvidere en Lægebil i Luften paa Nikolai Plads [i. e. Nikolaj Plads], hvorved en Mængde Ruder blev knust i Forretningsejendommen "Den hvide Flip" og i Facaden paa den samme Side af Nikolai Plads [i. e. Nikolaj Plads]. Bilen tilhørte Overlæge Paul Reiter. Desuden blev Læge Paul Søbyes Vogn sprængt paa Hjørnet af Gl. Kongevej og Vodroffsvej, Dr. Vogelius' Vogn ud for Rigshospitalet og Læge Otto Nyeborgs Vogn ud for Fødeklinikken paa Juliane Mariesvej.

Skudt efter en Byvagt. Da to af Vagtværnets Folk i Nat patruljerede i Istedgade, blev de grovt forulempet af 3 berusede Personer, hvoraf den ene, Arbejdsmand Axel Jacobsen, Banegaardsvej 17, 1. Sal, Glostrup, erklærede: "I skulde skydes allesammen." Han understregede Virkningen af sin Bemærkning med at trække en Revolver frem. Byvagten svarede: "Ja, skyd bare, hvis De tør." Manden affyrede i det samme et Skud, som var rettet imod Byvagtens Ben, men ramte ikke. Arbejdsmanden er Sabotagevagt og har Tilladelse fra Værnemagten til at bære Vaaben. Han blev arresteret.

Husene skulde alligevel ikke sprænges i Luften. I Gaar Formiddags lidt før Kl. 11 blev der givet telefonisk Meddelelse om, at en ny Villa paa Lille Fredensvej (Nr. 5), skulde sprænges i Luften, og ligeledes skulde Ejendommen Lindegaardsvej 52 sprænges. Tidspunktet var opgivet til Kl. 11, men blev senere, ligeledes ved telefonisk Besked, udskudt til Kl. 12. Beboerne i Kvarteret traf omhyggelige Forberedelser for at undgaa at faa deres Ruder knust. Kl. 11,45 kom en lille graa, benzin-


482

dreven Vogn kørende med 4 civile Personer. Vognen holdt sig i Kvarteret og affyrede flere Skud ned gennem Vejene, formentlig var det dog kun med løs Ammunition, der blev skudt. En Snes Minutter senere kørte Vognen bort. Herefter kom en Udrykning fra Værnemagten, bestaaende af 4 Mand, og lidt efter igen yderligere 2 Mand fra det tyske Politi. Efter hvad de selv forklarede, skyldtes deres Ankomst, at Gestapo havde faaet Meddelelse om, hvad der var i Gære, og da der ikke fra de tyske Politimyndigheders Side forelaa nogen Beslutning om Sprængning af de paagældende Huse, havde man underrettet Værnemagten. Det blev herved opklaret, at der forelaa en Mystifikation.

To Mand dræbt i Nørregade. Ud for Ejendommen Nr. 35 i Nørregade, i Nærheden af det Sted, hvor en tysk Soldat i Tirsdags blev dræbt, blev der i Aftes skudt to Mænd. Det var Arbejdsmand Børge Nielsen, Hallgreensgade 7, og Gravør Svend Orla Jacobsen, Dosseringen 26 B. De var begge ramt med flere Skud gennem Hovedet og dræbt paa Stedet.

To tyske Soldater saaret. En tysk Soldat, som menes at være Depotmester, blev i Gaar Eftermiddags saaret i Alléen i Kastrup. - En anden tysk Soldat fik et Skud i Hovedet ud for Ejendommen Godthaabsvej 49. Da Ambulancen kom, stod han omgivet af 5-6 tyske Soldater. De danske Myndigheder ved ikke noget om, hvad der iøvrigt er passeret.

Fundet dræbt paa Sct. Knudsvej. I Aftes fandt man paa Sct. Knudsvej 35 Liget af en Mand, paa hvis Ryg der med en Sikkerhedsnaal var heftet en Seddel med følgende Paaskrift: "Han har arbejdet for Tyskerne, hans Navn er Heinrich Christiansen." Senere har man faaet konstateret; at den Dræbte var Søfyrbøder og hjemmehørende i Frederikshavn.

Postrøverier. En Postbil blev i Aftes overfaldet paa Hjørnet af Sallingvej og Godthaabsvej, hvor to revolverbevæbnede Mænd sprang op paa Trinbrættet og tvang Chaufføren til at køre hen til et nærmere angivet ensomt Sted. Da Bilen kom hertil, ventede endnu et Par Mand. Vognen tømtes for 5 Værdipostsække, 3 Værdipostpakker og 44 anbefalede Breve. I den senere Tid har Postvæsenet været ude for lignende Tilfælde.

Nyt Apotekrøveri. To revolverbevæbnede Mænd tilegnede sig Torsdag Aften hele Scopolaminbeholdningen paa Kultorvets Apotek, og desuden stjal de ca. 40 Kr. i rede Penge.

Rekvireret en Lastbil. En Lastbil tilhørende Malermester O. Bjørn, Øregaardsalle 12, Gentofte, blev i Gaar rekvireret af to revolverbevæbnede Mænd, da den var paa Vej til Industrigaarden, Finsensvej 50. De


483

paagældende sagde, at Vognen senere vilde blive leveret tilbage, men endnu er dette ikke sket.

Provinsen.

Randers: Som omtalt i Gaar skete der Natten til Fredag en Bombeeksplosion i Komplekset Nørreris. Skaden paa dette Ejendomskompleks er anslaaet til ca. 400.000 Kr. Sprængningen blev foretaget af fem Mand, som kom til Stedet i Bil.

Viborg: Natten til Fredag er Byens Forretningskvarter blevet stærkt beskadiget ved 2 Bombeeksplosioner. Den første Bombe eksploderede i en Kaffebar ved Hjultorvet, den anden i Manufakturhandler Willy Kristiansens Forretning i Mathiasgade. Ved denne Eksplosion blev alle Ruder i 19 Forretninger knust, og desuden flere Butiker raseret. Paa Strækningen fra Postkontoret til Preislers Hotel blev alle Vinduer slaaet ud. Ejeren af Kaffebaren er fornylig vendt tilbage fra lang Tids Ophold i Vestre Fængsel.

Silkeborg: Ved 3-Tiden Natten til Fredag eksploderede med korte Mellemrum to Bomber paa Byens Hovedgade, Vestergade. Den ene Bombe var anbragt i en Fællesindgang til Caféen "National" og en Kiosk. Store Dele af Loftet i Ejendommen styrtede ned, og Facaden blev ligeledes stærkt beskadiget. Den anden Bombe eksploderede ud for Manufakturhandler Søndergaards Forretning. Den materielle Skade paa Forretningen var ikke særlig stor, men ved Eksplosionen knustes Størstedelen af Ruderne paa Vestergade. Skodderne var ikke tilstrækkelige til at beskytte Ruderne. Mange af dem laa splintret inde bag Skodderne. Ogsaa en Del af Vinduerne i Raadhusgade sprængtes. Kort forinden Eksplosionerne har man set en Bil køre gennem Vestergade og holde foran de to Forretninger.

Skanderborg: Som omtalt i Gaar skete der ved 4,30-Tiden om Natten to Eksplosioner. Ogsaa her har man set en Personbil køre gennem Hovedgaden og gøre Holdt ud for de bombede Steder. Ødelæggelsen af Ruder er meget stor, og desuden er adskillige Juleudstillinger blevet ødelagt

Aalborg: Det forsvundne Folkeregister fra Aalborg, Randers og flere Byer skal være fundet i det gamle Slagtehus i Brædstrupgade i Randers. Den paagældende Bygning ejes af Randers Kommune og benyttes som Lagerrum for Stadsingeniøren.

Aarhus: Det tyske Politi har Fredag Eftermiddag sprængt Lærer Grønborgs Villa, Rosenvej 8 i Riis Skov. Lærer Grønborg opholder sig i Sverige.


484

Esbjerg: Repræsentant Jens Finnerup, der forleden blev saaret af Gestapo paa Paladshotellet, er død. Alt tyder paa, at det var ved en Fejltagelse, han blev skudt.

 

Mandag den 11. December 1944.

Dræbte og saarede. En endnu ikke identificeret midaldrende Mand blev Lørdag Aften dræbt ved Skud paa Nørrebrogade ud for Ejendommen Nr. 70. Om Formiddagen blevet Medlem af Schalburgkorpset, Frode Weisgaard, fundet dræbt ved et Skud gennem Hovedet i Elmegade. Lørdag Eftermiddag blev en Dreng, Leif Mikkelsen, Donausgade 7, 1. Sal, ramt i Halsen af Skud fra en tysk Bil. I Ejendommen Fredericiagade 47 vilde en SS-Mand Christiansen Lørdag Eftermiddag demonstrere en Pistol for Lejlighedens Indehaver, hvis Efternavn er Jensen. Under Demonstrationen gik et Par Skud af, og Hr. Jensen blev ramt i begge Ben. - Lørdag Aften blev Frk. Meiborg, Holsteinsgade 9, 1., saaret ved et Strejfskud i venstre Ben.

Støjsender paa Amager ødelagt. I Søndags ved 9-Tiden hørtes en Række Eksplosioner ude paa Amager. Man troede først, det drejede sig om Øvelser, men det er siden konstateret, at en Støjsender er blevet ødelagt. Det meddeles, at 4 Biler, hver med 6 Mand, kørte ind paa det afspærrede Omraade, hvor Vagtposterne blev overrumplet. Kort efter Eksplosionerne kom det tyske Politi og afspærrede Kvarteret omkring Postvæsenets Garager, samtidig med, at der blev foretaget Visitationer. Broerne blev en Overgang spærret, og Sommerfolk visiterede alle Trafikanter paa Amager.

Politimænd ankommet til Frøslev. Det frigivne Hold danske Politimænd passerede Natten til Mandag Padborg paa Vej fra Buchenwalde til Frøslev. Politimændene kørte direkte til Frøslev, hvor Karantæneundersøgelsen skal finde Sted. Enkelte Politimænd blev dog i Ambulance ført til Sønderborg Hospital.

Razziaer. Søndag Eftermiddag var der en større Razzia paa Vesterbrogade og senere ved Koncertpalæet. Det vides ikke, om der nogen af Stederne er foretaget Anholdelser.

Ved Midnatstid Natten til Søndag trængte 5 bevæbnede Mænd ind i en Smugkro i Dr. Tværgade og holdt saavel Vært som Gæster op. To af de bevæbnede Mænd var i Uniformer, som dog ikke var regulære tyske Uniformer. Det hævdes, at Vært og Gæster maatte aflevere deres Penge - ca. 900 Kr., - hvorefter Mændene forsvandt.

Fundet Vaabenlager. Det tyske Politi skal i Onsdags have fundet 800 Rekylgeværer paa Fabriksomraadet, Rabeshave paa Christianshavn.


485

Partiet menes at stamme fra de 1200 Geværer, som for kort Tid siden fjernedes fra Vaabenarsenalet.

Arresteret. Søløjtnant Poul Erik Hildahl blev den 2. December anholdt i Korsør. Ved Anholdelsen eller muligvis under Flugtforsøg blev Løjtnanten haardt saaret. Ved Ankomsten til København blev han indlagt paa Frederiksberg Hospital, hvorfra han menes senere at være blevet overført til Nyelandsvejs Lazaret. - Tilføjelse: Det meddeles nu, at Søløjtnant Hildahl er død af sine Saar. Han efterlader sig Hustru og 2 Børn.

Jernbanesabotage. Natten til Mandag skete to Sprængninger under et Tog ved Indkørslen til Gredstedbro Station. To Personvogne blev totalt afsporede, og Bunden i den ene sprængt i Stykker, medens der i den anden kun knustes et Par Ruder. Ingen Mennesker kom til Skade. Paa Strækningen Vojens-Jegerup er der i Nat sket 4 Sprængninger, den ene under et Godstog, hvorved en Godsvogn blev afsporet med et Hjulsæt. Søndag Morgen eksploderede 5 Bomber i en Banevogn med Træ til Barakker. Vognen stod paa Havnesporet i Aarhus. Det blev nødvendigt at evakuere Banegaarden. Der er ligeledes indgaaet Melding til Togkontoret om en Sprængning paa Daugaard Station samt om to Sprængninger mellem Sommersted og Farris.

Brandvæsen og Vagtværn. Københavns Brandvæsen havde i Døgnet, som sluttede Søndag Morgen, 84 Ambulanceudrykninger og i det følgende Døgn 47.

Københavns Vagtværn, Frederiksberg Vagtværn, Frederiksberg Brandvæsen og Gentofte Brandvæsen har intet særligt at berette fra den forløbne Nat.

Provinsen.

Aalborg: Ekviperingshandler Fritz Borup i Algade blev Søndag Aften skudt ned ved Restaurant Ritz. I haardtsaaret Tilstand blev han ført til Kommunehospitalet, men netop da Ambulancen kørte ind paa Hospitalets Grund, blev den holdt op af nogle revolverbevæbnede Mænd. De fjernede sig med Baaren og gav Ambulancefolkene Besked om, at de ikke maatte følge efter; Revolvermændene tilføjede, at der paa anden Maade vilde blive draget Omsorg for, at dette heller ikke skete. Natten til Mandag blev Falck ved en anonym Telefonopringning kaldt til Stengade 1, hvor man fandt Ekviperingshandleren ligge død paa Baaren, ramt af flere Skud. Det menes, at Borup har haft tyske Forbindelser.

Aarhus: - Der er foretaget Razzia mod Trykkeriet Fredensbjerg, Brohusgade 41. Man hævder her at have fundet en ny illegal Central. Der


486

blev kørt en Del Materiale bort, men saavidt vides er der ingen Arrestationer foretaget i Forbindelse hermed.

Aalborg: - "Aalborg Stiftstidende" bragte i Lørdags følgende Meddelelse fra den stedlige tyske Kommandant: "Aarsagen til mange Færdselsuheld maa føres tilbage paa uforskriftsmæssig Belysning af danske Hestekøretøjer, Trækvogne, Biler og Cykler, der kører paa Byens Gader og Landevejene med ikke afblændet Lys. Jeg retter derfor en sidste Opfordring til alle Ejere af Køretøjer (Hestekøretøjer, Trækvogne), Chauffører og Cyklister om at gennemføre Mørkelægningen af Lyset efter de gældende Forskrifter. Der er tilladt en Lysspalte af højst 8 cm Længde og 1 cm Bredde. Alle Køretøjer maa være forsynet med et rødt Reflekslys (Katteøje). Den, som handler mod de gældende Forskrifter, udsætter sig for Straf og eventuel Konfiskation af Køretøjet."

Frederikshavn: Lørdag Eftermiddag skete to Eksplosioner i Havnen, og senere, netop som, Arbejderne havde forladt Værftet og Flydedokken, eksploderede en Bombe i en fransk Damper, som stod i Tørdok. Eksplosionen skete ved Kedlen. Om Aftenen indtraf endnu en Eksplosion i Havnen, hvorved Strømmen til Værftet blev afbrudt.

Randers: Det er indberettet, at Sognefoged, Sogneraadsformand Søren Simonsen, Vinterslev pr. Hadsten, den 2. December er blevet taget i meget skarpt Forhør af et dansk-tysk Politihold. Det blev oplyst for ham, at der for nogen Tid siden var blevet nedkastet Vaaben fra en Flyvemaskine. Sognefogeden opfordredes til enten at udlevere Vaabnene eller at angive, hvor de var at finde. Da han ikke kendte noget til Sagen, blev der foretaget en Ransagning af Lejligheden, ligesom han blev underkastet et nyt, skarpt Forhør af 3-4 dansktalende Mænd. Sognefogeden maatte herunder opgive Navnene paa Medlemmerne af det kommunale Vagtværn, som herefter blev tilkaldt og forhørt, samtidig med, at deres Hjem blev undersøgt. Ogsaa 4 andre Mænd blev bragt til Forhør. Hen paa Aftenen, efter at det var tilkendegivet over for de afhørte, at de vilde blive ført til Aarhus og senere til en tysk Koncentrationslejr, indbragtes endnu en Mand, der havde været i Voldum. Han blev taget i et langvarigt Forhør, og da dette var forbi, sagde Tyskerne, at de havde faaet visse Oplysninger, hvorfor de vilde frafalde Anholdelserne. Inden Politiet tog bort, blev der sagt til Sognefogeden, at hvis han kom i Besiddelse af Oplysninger og ikke omgaaende lod dem gaa videre til det tyske Politi, vilde hans Hus blive sprængt i Luften.

Vejle: Der er rettet Henvendelse til Legetøjsforretningerne i Byen om at sælge et større Parti Legetøj til Brug for tyske Børn. Da de Handlende opgav kun at maatte sælge for indtil 200 Kr., blev der kun foretaget enkelte Indkøb for dette Beløb i hver Forretning. - For nogle Dage


487

siden henvendte et Par tyske Underofficerer sig i Jernbaneetatens Brugsforening for at købe et Parti Indpakningsposer. Det blev oplyst over for de to Tyskere, at der var Mangel paa Poser, og at Kunderne selv medbragte disse. Tyskerne gik saa selvom bag Disken og tog de ønskede Poser, som de betalte og forsvandt med. De kom i en Lastbil Y 4776.

Hillerød: Bilen, som blev anvendt ved Røveriet paa Hillerød Station Fredag Aften, har hidtil været benyttet af Schalburg-Korpset i Køge.

 

Tirsdag den 12 December 1944.

Danske Statsborgere døde i Tyskland. Gennem Udenrigsministeriet foreligger følgende supplerende Lister over danske Statsborgere, der i den senere Tid er afgaaet ved Døden i Tyskland:

Birger Mouritzen, f. 18. Juni 1921 i København (Mave- og Tarmkatarr),

Jørgen Kelstrup, f. 25. Januar 1913 i Kolding (Bronchopneumonie),

Egon Lykke-Nielsen, f. 8. Juni 1916 i København (Lungebetændelse),

Poul Erik Astrup, f. 1. April 1917 i Odense (Dysenteri),

Roar Ploug, f. 28. Maj 1905 i Sakskøbing (Dysenteri),

Martin Koch, f. 2. April 1888 i Vester Hasting (Dysenteri),

Svend Trøst Larsen, f. 20. Juli 1913 i Roskilde (Sepsis),

Niels Peter Jensen, f. 24. November 1895 i Ebeltoft (dobbels. Lungebetændelse),

Sven Davidsen, f. 30. Maj 1920 i Stenved (Dysenteri),

Christian Fries, f. 12. Januar 1916 i Kollund (Dysenteri),

Aage Rosenkjær, f. 24. December 1890 i Vejle (Dysenteri),

Holger Biehl, f. 6. August 1914 i Graasten (Dysenteri),

Carl Hansen, f. 25. Oktober 1884 i Troense (Dysenteri),

Holger Preben Larsen, f. 15. Juni 1918 i København,

Romeo Frederiksen, f. 18. August 1911 i København (Gastroenteritis).

Alle de ovennævnte er døde i Neuengamme. Der foreligger endvidere Oplysning om, at følgende Gendarmer fornylig er afgaaet ved Døden i Tyskland: Anton Rasmussen, Carstensgade, Tønder; J. J. Mathiasen, Bov; O. L. Svendsen, Dyrhus; A. S. Roos, Kollund, og Jens Peter Gram, Foldingbro. Endelig er der til Familien kommet Meddelelse om, at Overassistent Viggo Hansen, Aarhus, er død, 43 Aar gammel, han havde været ansat paa Stadsingeniørens Kontor i Aarhus.

"Hold-up" paa "Utterslevgaard". Mandag Formiddag trængte to revolverbevæbnede Mænd ind paa Kontoret i Aldersrentekomplekset "Utterslevgaard", hvor der netop var Udbetaling. Røverne skød op i Loftet for derved at understrege Virkningen af deres Trusel om Udlevering af


488

Pengene. Det kontante Udbytte af Røveriet blev ca. 4.000 Kr. Den tilstedeværende Raadhusbetjent fulgte efter Røverne, da de trak sig tilbage, men maatte opgive Forfølgelsen, da de begyndte at skyde efter ham. Man har imidlertid et godt Signalement af begge Røvere.

Jernbanesabotage. I Nat sprang en Bombe under et Godstog paa Hovedlinien gennem Ryeskov ved Borup. 11 Vogne blev afsporet, og Trafiken i begge Retninger spærret. Ingen Mennesker kom dog til Skade. Togkontoret oplyser i denne Forbindelse, at et andet Tog skulde være afgaaet, men blev saa forsinket, at man afsendte det normale danske Godstog først. Ved Eksplosionen afsporedes 11 Godsvogne og en Personvogn. Det sydlige Spor blev gjort ryddeligt ved 7-8-Tiden, saaledes at den nødtørftigste Persontrafik vil kunne gennemføres. Det nordlige Spor ventes ikke ryddet før tidligst en Gang i Morgen, da Vognene ligger væltet og stærkt indfiltret i hverandre, ligesom der er Skade paa Banelegemet. Den nødvendigste Godstrafik ledes over Næstved- eller Holbækbanerne.

Fra Jylland meddeles, at der Mandag Kl. 22 skete en Sprængning paa Linien Vejle N.-Skibby; Omfanget af Skaden er endnu ukendt.

Kl. 1,18 fandt der en Eksplosion Sted under et Godstog paa Linien Hovslund-Over Jersdal; herved afsporedes, 4 tomme tyske Vogne med alle Hjul, og indtil videre udveksles Passagerer og Brevpost paa Stedet.

Chefredaktør Svend Aage Lund hentet af Gestapo. I Morges ved 7-Tiden blev Chefredaktør Svend Aage Lund, Berlingske Tidende, afhentet i sit Hjem af 2 Gestapo-Folk, iøvrigt de samme, som tidligere har hentet Chefredaktøren. Han fik Besked om at medtage en Kuffert med Tøj, hvilket ikke tyder paa, at han alene blev hentet til en Afhøring. Man staar ret uforstaaende over for Begivenheden, men gisner dog om, at den sættes i Forbindelse med, at Medarbejder ved Berlingske Tidende, Redaktør Helge Knudsen, har afslaaet et Tilbud om at blive Leder af "Skandinavisk Telegrambureau" efter Hr. Gilberts Død.

Beskudt med en Haglbøsse. I Morges blev Brandvæsenets Ambulance kaldt til Hjørnet af Jarmers Plads og Vester Voldgade, hvor 3 Kvinder var blevet skudt i Benene, tilsyneladende med en Haglbøsse. De paagældende er Frk. Holmberg, Gothersgade 145,5., Frk. A. Severin, Havnegade 53, og Frk. A. Keuer, Oehlenschlægersgade 42, og desuden var en tysk Mandsperson blevet saaret. De blev kørt til Kommunehospitalet. Brandvæsenets Ambulancetjeneste kan ikke opgive nærmere Enkeltheder om det passerede.

Brandvæsen og Vagtværn. Københavns Brandvæsen havde i sidste Vagtdøgn 62 Ambulanceudrykninger.

Fra Bandvæsenet [i. e. Brandvæsenet] i Gentofte og paa Frederiksberg er der intet at


489

berette fra Natten. Det samme er Tilfældet for Vagtværnene i de tre Kommuner.

Mordet i Nørregade. Københavns Sporveje meddeler, at den ene af de to Mænd, som den 8. December blev skudt i Nørregade, er løst ansat Remisearbejder ved Svanemølle Remise, Børge Nielsen. Han var født i 1917 og blev ansat ved Sporvejene i 1938. Han betegnes som en flink, paa1idelig og hurtig Arbejder. Remisearbejder Nielsen havde Fridag den paagældende Dag.

Tysker saaret. Torsdag Aften ved 17-Tiden blev en Tysker ramt af Skud i Kolonialforretningen, Dronningensgade 48. Man ved iøvrigt ikke andet om Episoden, end at Skudene blev affyret ude fra Gaden.

Provinsen.

Randers: I Gaar Formiddags blev Randers Diskontobank besat af tysk Politi og Gaden udenfor spærret indtil Kl. 16. Kunderne i Banken fik ikke Lov til at gaa, men maatte staa med oprakte Hænder i flere Timer. Ved 14-Tiden blev 7 af Bankens Personale kørt bort i Lastbil, men efter ca. tre Timers Forløb blev de atter frigivet, medens Gestapo anholdt Bogholder Simonsen, en Mand paa ca. 60 Aar.

Der har endvidere været Eftersøgning i Administrationsbygningen, hvor Ekspeditionssekretær Rønne blev anholdt. Endvidere anholdtes paa Fællesforeningen to Mænd, den ene Søn af Borgmester Sørensen.

Under Razziaen i Diskontobanken samlede der sig en Mængde Mennesker for begge Ender af den afspærrede Gade, men hver Gang, der blev for mange, affyrede Gestapomændene deres Revolvere i Fortovet, saa Kuglerne rikochetterede op mellem Publikum. Ingen kom til Skade.

Løgstør: Lørdag Aften kom det til en Del Uroligheder i Gaderne, idet nogle Arbejdere, som kom i Lastbiler fra en Arbejdsplads i Nærheden, optraadte meget udæskende og kom i Klammeri med den Folkemængde, der snart samledes omkring dem. Det lykkedes Arbejderne at faa startet den ene af Lastbilerne paany, og i denne for de op og ned ad Gaderne for at splitte Menneskemængden. Dernæst kørte Bilen til Aggersund og afhentede en halv Snes bevæbnede Soldater. Mens Bilen var væk, blev de resterende Arbejdere gennempryglet af Folkemængden, men da Soldaterne kom til Stede og affyrede flere Salver paa langs ad Gaden, blev der hurtigt Ro. En ung Mand, Ege Andersen, kom ikke hurtigt nok væk, og blev taget med til Aggersund. Der kom ingen til Skade. Søndag Eftermiddag blev en af Byens Vagtmænd, Aage Clemmensen, beordret til Møde hos Værnemagten i Aggersund. Han var endnu Søndag Aften ikke vendt tilbage.


490

Haderslev: De 15-1600 tyske Arbejdere, som for Tiden opholder sig paa Egnen, faar hver 10 Kr. 45 Øre om Dagen samt fri Station. Mange af dem bruger deres Penge til Indkøb af supplerende Levnedsmidler.

Padborg: Det meddeles, at den ene af de fire Rutebiler, som bragte Politimænd hjem fra Tyskland, straks returnerede for at hente et Hold Gendarmer i Neuengamme.

Odense: Fredag Morgen foretog det tyske Politi en Razzia paa Falck Stationen paa Klostervej og i en Ejendom overfor, hvor nogle Medlemmer af Korpset bor. Falckfolkene paa Stationen forsøgte at flygte over en Mur, men mødtes paa den anden Side af bevæbnede Politimænd. De undslap derefter i en Udrykningsvogn. Ogsaa Flertallet af Mændene i den over for Stationen liggende Ejendom forsvandt. Man mener, at Aktionen kan føres tilbage til de tidligere omtalte Anholdelser af tre Falck-Folk.

Varde: Ifølge uofficiel Meddelelse er Læge Knud Nordentoft den 1. December afgaaet ved Døden og begravet i Husum. Han blev 48 Aar og efterlader sig Hustru og tre Børn. - Som tidligere meddelt er Politimester Simoni ogsaa død i tysk Fangenskab.

Horsens: Lørdag Nat eksploderede en mindre Bombe i Horsens Honningdepot, der ejes af Fabrikant Jens Nielsen. Skaden var meget ringe. Søndag Aften eksploderede to Bomber i Ejendommen, Sundvad 18 C, der indehaves af Slagtermester Dam og bebos af Manufakturist Balleby, Maskinmester Anthonsen og Lærer Andersen. De to Bomber lavede et Hul i Trappen og blæste Ruderne i Opgangen ud, men derudover skete ingen Skade.

Roskilde: Det meddeles, at henved 100 tyske Politisoldater i Søndags foretog en Gennemsøgning af De danske Spritfabriker i Roskilde. Tilsyneladende havde man intet Resultat. Eftersøgningen menes at staa i Forbindelse med, at den danske Hær i sin Tid havde Vaabendepot paa Fabriken.

Hillerød: I Gaar Formiddags foretog Gestapo paany en Razzia i Byen og anholdt derunder 6-7 Mænd. Blandt de anholdte er Inspektør Larsen, Frederiksborg Arbejdsanstalt.

Næstved: Der har været Razziaer paa "Herlufsholm" og paa Gymnasiet i Haslev, men ingen af Stederne blev der foretaget Anholdelser.

Haderslev: Værnemagten sendte i Fredags en halv Snes Soldater til fhv. Skovløber Boysens Bopæl i Rurup ved Toftlund, og fandt her en Desertør, en Feldwebel, der var Kæreste med Boysens Datter. Han stammer fra Bedsted og har antagelig meldt sig frivilligt. Boysen og Desertøren blev begge taget med.


491

Onsdag den 13. December 1944.

Tyskerne overtaget Sabotage-Bevogtningen paa Værfterne. I Gaar ved 12-Tiden rykkede tyske Politisoldater og en Del civile ind paa Skibsværfterne for at overtage Sabotage-Bevogtningen. Det drejer sig om Burmeister & Wain og Nordhavnsværftet i København, i Provinsen Svendborg Skibsværft, Helsingør Værft, Nakskov Skibsværft, Frederikshavn Skibsværft og Aalborg Værft. Derimod har man ingen Underretning fra Odense Staalskibsværft. Hos Burmeister & Wain deltager ca. 300 Mand i Bevogtningstjenesten, og paa Nordhavnsværftet ca. 50. Udskiftningen af de danske Sabotagevagter skete uden Episoder, ligesom der heller ikke fandt nogen egentlig Arbejdsnedlæggelse Sted. I Arbejdsgiverforeningen oplyser man i Dag til Morgen, at Arbejdet er i Gang overalt, og at der ikke er noget Tegn paa Optræk til øjeblikkelige Vanskeligheder. - Der foreligger nogle Detailler fra Provinsen. Fælles for alle Indberetninger er, at man ikke mener, Arbejderne vil protestere mod den tyske Besættelse ved at nedlægge Arbejdet, hvilket altsaa heller ikke er sket. I Aalborg blev Værftet besat af ca. 100 Tyskere. Nakskov Værft blev besat af ca. 50 Tyskere, som installeredes i Maskinsnedkeriet, men det er Meningen, der skal bygges Barakker til dem paa Værftets Grund; Træet er allerede ankommet. Her blev Arbejdet ganske vist nedlagt, men vistnok kun for at Arbejderne kunde drøfte Situationen paa et Møde. Det blev vedtaget at gaa i Arbejde straks Onsdag Morgen. Fra Helsingør meddeles, at de danske Sabotagevagter blev afvæbnet, forinden Tyskerne overtog Vagten. Arbejderne paa Værftet og Eftermiddagsholdet blev meget grundigt visiteret. Patruljerne paa Gaderne er blevet forstærket og bevæbnet med Maskingeværer og Maskinpistoler, hvad man ikke tidligere har været Vidne til i Helsingør. I København er alle Burmeister & Wains Afdelinger besat, og det samme gælder Nordhavnsværftet. Paa Refshaleøen var der svagt Optræk til Arbejdsnedlæggelse, men det blev ikke til noget.

Chefredaktør Svend Aage Lund løsladt. Det viste sig, at Anholdelsen af Chefredaktør Svend Aage Lund, Berlingske Tidende, beroede paa en Misforstaaelse, hvorfor Chefredaktøren efter et kortvarigt Forhør igen blev løsladt. Aarsagen til, at man hentede Chefredaktør Lund, var, at Berlingske Tidende havde bragt et Billede, hvor man saa Shellhuset i Baggrunden, men da Billedet var godkendt af Censuren, kunde der ikke rettes nogen Bebrejdelse mod Bladets Redaktion. Tyskerne pointerede, at Afhentningen udelukkende skyldtes dette Billede.

Kvinde saaret. Tirsdag Aften bleven ukendt Kvinde ramt af et Skud i Reventlowsgade ud for Hovedbanegaarden. Hun blev baaret op paa Centralhotellet. Ingen dansk Ambulance var blevet tilkaldt.


492

SS-Mand anholdt. Københavns Vagtværn anholdt Tirsdag Formiddag en SS-Mand, Stig Lindvig, paa Hotel Rio, Lavendelstræde 15, sigtet for Tyveri af Linned og Sokker. Lindvig gik frivilligt med til Vartov, idet han afslog en anden SS-Mands Tilbud om, at hente Hjælp i Jernhanegade. Den anholdte blev senere afleveret til det tyske Politi. Naar han udleveredes til det tyske Politi, skyldes dette naturligvis udelukkende, at Manden er i tysk Tjeneste. Vagtværnet udleverer ingen Dansk til de tyske Myndigheder.

Arresteret. I Mandags er ifølge Meddelelse fra Hospitalsvæsenet, Forvalter G. A. Solem, Rekonvalescenthjemmene, sammen med sin Hustru blevet arresteret af det tyske Politi. De nærmere Omstændigheder kendes endnu ikke.

Sprængstoffund. Fredag Aften blev der i Gaarden til Tordenskjoldsgade 25 fundet noget Sprængstof, som afleveredes til det tyske Politi. Samme Aften foretog Gestapo en Razzia i Ejendommen, hvorunder der fandt noget Skyderi Sted. Man mener, at stud. jur. Arne Molkjær er blevet dræbt og en Kammerat saaret.

Razzia. Ved 22-Tiden Tirsdag Aften blev Vagtværnet kaldt til Dalføret 9, hvorfra det blev meddelt, at der gentagne Gange blev raabt om Hjælp. Da Vagtværnet kom til Stede, traf man tysk Politi i Gaarden, der meddelte, at de vilde tale med en Mand i Ejendommen angaaende Vaaben. Vagtværnet trak sig derpaa tilbage, og det vides ikke, hvad der iøvrigt er passeret.

Lastvognen afleveret til Vagtværnet. Tirsdag Aften kørte en Lastvogn op foran Vagtværnets St. 10, hvor Chaufføren afleverede Tændingsnøglen med Bemærkningen: "Det er fra Frihedsraadet," hvorefter han forsvandt. Vognen tilhører Oliekompagniet "Rhenania", Nørregade 15.

Røvet 6.000 Kr. En Chauffør fra "American Tobacco" blev Tirsdag Eftermiddag af 3 Revolvermænd tvunget bort fra sin Varevogn. Bilen er senere fundet i Fælledparken. Der var da stjaalet ca. 6.000 Kr. fra den, men det øvrige Indhold af Cigaretter og Tobak var i Behold.

Jernbanesabotage. Paa Aarhus H skete ifølge Meddelelse fra Togkontoret i Aftes ved 22-Tiden Sprængning i en tysk Barak. Barakken blev tildels ødelagt, men uden at noget Menneske kom til Skade. Mellem Bolderslev og Tinglev skete Kl. 1,05 en Sprængning under et tysk Transporttog. Venstre Cylinder paa det tyske Lokomotiv bev [i. e. blev] ødelagt, men ingen Mennesker kom til Skade, og Toget kunde rangere over Sprængningsstedet. 2 Skinner skal udveksles, men Trafikken ventes genoptaget Kl. 9,00.


493

Døde i Tyskland. Politibetjent Helge Sigurd Nielsen fra Kolding er død i Tyskland, 29 Aar gammel. Han kom til Kolding fra Aalborg. Desuden er en anden Koldingbetjent, Poul Rupert Rosendahl Rasmussen, tidligere Aarhus, ligeledes død i Tyskland.

Brandvæsen og Vagtværn. Københavns Brandvæsen havde i det forløbne Vagtdøgn 65 Ambulanceudrykninger, men ingen i Anledning af Skudepisoder eller lignende.

Brandvæsenet og Vagtværnet i Gentofte og paa Frederiksberg har intet særligt at berette fra Natten.

Provinsen.

Arresterede. Sognepræst i Hadsten, Pastor Juhl-Rasmussen, og Formanden for Menighedsraadet i Hadsten, Gaardejer Frederik Petersen, Højskolegaarden, er Natten til Tirsdag arresteret af Gestapo.

I Esbjerg er Stationsleder Havemose paa Falck-Stationen blevet anholdt. Han er tillige Chef for det kommunale Vagtværn.

Aarhus: Entreprenør Ole Dyhr blev i Gaar Middags skudt ned, da han sammen med sin 8-aarige Søn kom gaaende ud for Sabroes Fabriker. Tre unge Mænd kørte paa Cykle op ved Siden af Entreprenøren. Den ene trak en Revolver og affyrede tre Skud mod ham, som bl. a. ramte ham i Halsen. Paa Kommunehospitalet betegner man hans Tilstand som haabløs. En Kugle er gaaet gennem Rygmarven og har lammet ham. Da den unge Mand havde affyret sin Revolver, forsøgte han sammen med sine to Kammerater at forsvinde. De kørte hver sin Vej, og blev skarpt forfulgt under kraftig Skudveksling. Jagten fortsatte gennem Sønderallé [Sønder Allé] til Amaliegade, hvor Skytten forsvandt ind i en Ejendom, hvorfra der er Gennemgang til Søndergade. Da han kom ud her, blev han standset af en tysk Vagtpost, men affyrede et Skud og undslap. - Ole Dyhr er tidligere Inspektør i National-Scala og Søn af den tidl. Indehavet af Beyers Hotel i Aalborg. Han har haft Forretningsforbindelser med Værnemagten.

- Den 20-aarige Frk. Maren Margrethe Bertram, Klostergade 70, blev i Aftes skudt ned fra et Baghold. Hun havde faaet en Kugle gennem Nakken, og den var gaaet igennem, til Kæben. Hendes Tilstand er alvorlig. Paa Hospitalet mumlede hun noget om, at nogle af hendes Bekendte havde lokket hende i Baghold og derefter skudt hende.

Aalborg: Natten til Tirsdag indtraf en Række voldsomme Eksplosioner i den lille Landsby Haverslev ved Hobro, hvor Mejeriejer Fjeldsøs Mejeri og Købmand Kjemtrups Generatorbrændefabrik blev sprængt i Luften og fuldstændig ødelagt. De Folk, der opholdt sig i Bygningerne, blev beordret ud, og kort efter lød fire Eksplosioner. I Mejeriet blev den


494

ene Gavl sprængt, og Maskineriet samt Mejeriejerens Lejlighed blev ødelagt. I Generatorfabrikken styrtede Murene sammen, og der gik Ild i Generatorbrændet. Man mener, at ca. 25 Mand deltog i Attentatet. De var maskerede, og kort før Eksplosionerne foretog de Afspærringer af Omraadet.

Grenaa: Aarhus Sten- og Gruskompagnis Stenværk paa Gjerrild Nordstrand var Natten mellem Mandag og Tirsdag udsat for en Række voldsomme Eksplosioner. Der har været anbragt en halv Snes Bomber rundt omkring i Virksomheden, der har lidt saa stor Overlast, at den maa ligge stille foreløbig. Da Dagen brød frem, saa man overalt paa Værket Spor af Ødelæggelser. Murbrokker, Tagpap og Bjælker flød overalt. Akkumulatorstationen, der er indrettet i en særskilt Bygning, var sprængt, og Bygningen væltet. Tre Lokomotiver var sprængt, og Smede- og Maskinværkstedet havde taget en Del Skade. To Gravemaskiner var ligeledes ødelagt. Det Transportbaand, der fører Stenmaterialerne til Stationen, var meget beskadiget, og en Tunnel, som Baandet passerer igennem, var sunket sammen.

Vejle: Sent Mandag Aften skete en kraftig Eksplosion paa Vejle-Vandelbanen i Svendsgade i Vejle. Ca. en Alen af Skinnelegemet sprængtes bort. Toget med Arbejdere til en stor Arbejdsplads i Vandel kunde ikke starte Tirsdag Morgen, og først ud paa Eftermiddagen var Skaden udbedret.

 

Torsdag den 14. December 1944.

25 syge hjem fra Neuengamme. Tirsdag Morgen afgik 3 Biler fra Aabenraa til Interneringslejren i Neuengamme, hvorfra der skal hjemføres ca. 25 syge Personer. Ligesom de øvrige hjemsendte Politifolk vil de formentlig efter overstaaet Sygdom blive interneret i Frøslev-Lejren. Paa Rejsen fra Buchenwalde til Frøslev-Lejren døde den 47-aarige frederiksbergske Politimand Woer-Christensen efter en Operation, der maatte foretages undervejs. De hjemkomne er i Frøslev-Lejren blevet undersøgt af danske Embedslæger.

Det meddeles iøvrigt nu officielt, at Gendarm Jens Albrecht Pedersen, f. 22. Maj 1913, er død i Neuengamme den 29. November af Lungetuberkulose. Endvidere kan oplyses, at Bryderen, Overbetjent Bernhard Wosylus, Aalborg, er død i Buchenwalde den 20. November, 38 Aar gammel.

Ro paa Værfterne. Ogsaa Odense Staalskibsværft er blevet besat. Besættetsesstyrken bestaar af et halvt Hundrede fransk-tyske Politioldater, som skal indkvarteres paa Værftets Omraade. Hovedkasserer Otto Wolf oplyser iøvrigt i Dag til Morgen, at der hersker Ro paa Værfterne. Efter


495

hvad der yderligere oplyses fra anden Side skal Ankomsten af det tyske Mandskab ikke have givet Anledning til Reaktion. Arbejderne bliver ikke visiterede ved Ankomsten, men det tyske Bevogtningsmandskab har dog forbeholdt sig Ret til stikprøvevis Visitation. Lastbiler og lign. vil blive undersøgt ved Ankomsten til Omraadet.

Jernbanesabotage. Ved 17,30-Tiden i Gaar Eftermiddags skete paa Strækningen Skanderborg-Stilling en Sprængning under et Værnemagtstog. Der skete dog ingen Skade, og Trafikken kunde genoptages 3 Timer senere. Paa Fredericia Station indtraf i Aftes flere Sprængninger i forskellige Spor; desuden indtraf en Eksplosion under et personførende Tog under Udkørsel fra Fredericia Station mod Pjedsted, hvilket medførte, at Toggangen blev indstillet.

Paa Aarhus H eksploderede en privat tom Tankvogn paa Havnesporet. Der skete dog ingen Skade paa Sporet. - Rydningen af Hovedlinien Roskilde-Ringsted ved Borup tilendebragtes ved 23-Tiden i Aftes. Godstrafikken blev herefter genoptaget paa begge Spor. - Paa Taulov Station fjernedes i Nat 3 ueksploderede Bomber.

Københavnske Politimænd til Frøslev. Af de paa Politigaarden internerede Politimænd er i Onsdags ført ca. 30 til Frøslev-Lejren. Blandt de overførte er et større Antal fra Statsadvokatens Afdeling for særlige Anliggender.

Arresterede. Afdøde Ingeniør Falcks 15-aarige Søn, Birger Falck, blev Onsdag Morgen, Dagen efter Faderens Begravelse, afhentet i Hjemmet af to Mænd, som menes at være fra det tyske Politi. I Gaar blev iøvrigt en anden ung Mand, Erik Hall Kolbe, Søn af Fuldmægtig E. Hall Kolbe, Ordrupvej 16, afhentet af Gestapo. Desuden er to af Telefonselskabets Ingeniører, Paul Draminsky, Fabritius Allé 8, og Poul L. Thonning, Tranegaardsvej 36, blevet arresteret, medens en tredie Ingeniør ved Telefonselskabet er forsvundet. Ogsaa Værten i Restauranten i Rosengaarden, hvor en Stikker under Navnet "Hestetyven" i sin Tid blev skudt, er arresteret sammen med sin Kone og Søn. Fra Vejle meddeles, at Lederen af Kommandocentralen, Kaptajn Geertsen, Tirsdag Aften er blevet anholdt af det tyske Politi. Og i Helsinge er der Natten til Onsdag paany foretaget en Række Anholdelser. Det drejer sig denne Gang om 9 Personer, deriblandt 3 Sønner af Vognmand Th. Sørensen. De mange Arrestationer sættes i Forbindelse med tysk Formodning om Vaabentransporter.

Vagerdamperen "Absalon" minesprængt. Onsdag Eftermiddag er Fyrvæsenets Vagerdamper "Absalon" minesprængt ved Mosegrunden i Kattegat, midtvejs mellem Sejrø og Hjelm. Skibet, der havde 20 Mands Besætning og førtes af Kaptajn Krogsbæk, var paa Vej til Korsør. I Løbet


496

af et Kvarter gik Skibet ned, 19 Mand af Besætningen reddede sig, medens 1. Maskinmester Olsen, der var 55 Aar og hjemmehørende i København, gik ned med Skibet. De overlevende blev taget op af en tysk Minestryger, som satte Kurs mod Kalundborg. Her gik den paa Grund ved Gisseløre Fyr og kom først ind til Kalundborg sent paa Aftenen. Ved Ankomsten maatte tre Mand, Overmatros Schou, Hovmester Schack og Fyrbøder Damgaard, alle af København, indlægges paa Sygehus med alvorlige Benbrud, 4 andre var kommet, lettere til Skade, og Resten havde faaet mere eller mindre alvorlige Knubs.

Gaderazziaer. Det tyske Politi foretog i Gaar en Række Gaderazziaer, i Formiddagstimerne paa Østergade, Højbro og Amagertorv, hvor Folk blev afkrævet Legitimationskort og visiteret for Vaaben. I St. Kongensgade blev Folk beordret ud af Sporvognene for at blive undersøgt, medens Sporvognene kørte videre. Om Eftermiddagen var der Razzia paa Vesterbros Torv, og om Aftenen paa Enghavevej. Paa Rodosvej, hvor der ved 20-Tiden var en Del Skyderi, fik en Dame et Chok og maatte føres paa Hospitalet.

Dræbt og kørt bort. Ved Middagstid i Gaar blev en Mand skudt paa Hjørnet af Ndr. Frihavnsgade og Hobrogade. Han blev dræbt fra en Opel-Vogn, bemandet med civile Personer, som tog den Dræbte op og kørte bort.

Anholdt af Vagtværnet. Københavns Vagtværn anholdt i Gaar Eftermiddags en Kontorist Svend Richard Mollerup, Odensegade 28. Han blev anholdt i Ejendommen, Valkendorfsgade 16 for Uterlighed overfor en mindreaarig Dreng. Da han havde Papirer paa sig fra Organisation Todt, blev han afleveret til det tyske Politi.

Tysk Bevogtningstjeneste. Vægtfabrikken paa Stubmøllevej blev Tirsdag Aften besat af et Hold tyske Politisoldater. Det drejer sig efter det oplyste om en Bevogtningstjeneste af tilsvarende Art, som er indført paa Skibsværfterne.

Razzia paa det forkerte Sted. Natten til Tirsdag blev der ringet paa hos Fru Karen Lund, som bebor en 8 VæreIsers Lejlighed, Gl. Kongevej 86 B. Halvdelen af Værelserne er udlejet til 4 unge Mennesker. Fruen turde imidlertid ikke lukke op, selvom der blev sagt, at det var Hjælpepolitiet, og at hun skulde aabne. Døren blev saa sprængt, og ind traadte 3 dansktalende Mænd, som alle var iklædt sort Uniform og bevæbnet med Maskinpistoler. De eftersøgte 2 Personer, som imidlertid ikke boede i Lejligheden og aldrig havde boet der. Ikke desto mindre blev der foretaget en Husundersøgelse, og imens maatte de 4 Logerende staa med Hænderne i Vejret. Da man intet fandt, forlod de 3 Mænd Lejlig-


497

heden, iøvrigt med følgende Bemærkning: "Hvis De ikke lukker op næste Gang, skal De komme til at bære Lig ned herfra."

Mange Tyverier i Gentofte. I den senere Tid er der forekommet ualmindelig mange Tyverier i Gentofte Kommune. I det sidste Døgn har Vagtværnet saaledes alene modtaget en Snes skriftlige Tyverianmeldelser. Ogsaa Røverierne florerer. I Gaar fik Vagtværnet bl. andet Meddelelse om, at en Dame var blevet frarøvet sin Haandtaske med ca. 75 Kr. Røverne var i dette Tilfælde 3 unge Mennesker, som kom cyklende med Halvmasker for Ansigtet.

Københavns Brandvæsen havde i sidste Vagtdøgn 62 Ambulanceudrykninger. Vagtværnene i København og paa Frederiksberg har intet at berette fra Natten.

Provinsen.

Odense: I Morges hørtes et mægtigt Drøn over Byen. Det viste sig, at stamme fra en Eksplosion i Odinstaarnet. Taarnet er brækket sammen i 2. Sals Højde og styrtet ned over de omliggende Marker. Eksplosionen var saa kraftig, at Huse omkring Banegaardsterrænet rystede. Taarnet var 175 m højt og Europas næsthøjeste.

- I Ejendommen, Nyborgvej 93, som ejes af Slagter Petersen, er af det tyske Politi fundet et større Vaabenlager. For et Aarstid siden udlejede Slagter Petersen et Par Kælderrum til en ung Mand, som sagde, han skulde bruge dem til Møbelopbevaring. En Undersøgelse, som det tyske Politi foretog sammen med nogle danske Nazister, viste, at der var store Mængder Vaaben og Ammunition i Kælderen. Ingen kender den unge Mand, som har lejet Kælderen.

Randers: Aktionen mod Randers Diskonto- og Laanebank har haft en meget alvorlig Karakter. Banken var aaben Onsdag, men tyske Vagter var opretholdt, og den grundige Undersøgelse af alle Bankens Lokaliteter og Rum fortsættes. Det er nu en Kendsgerning, at der er arresteret tre af Bankens Personale, Fuldmægtig Falking og Bankassistenterne Rabbe og Hagerup-Petersen. Det vides, at en af disse mistænkes for Sabotage og en for Opbevaring af Vaaben: Et Forlydende siger, at der er fundet Vaaben i Banken, men kun i forholdsvis ringe Mængde, saaledes at man ikke forventer Repressalier mod Banken eller Bankbygningen. Det kan oplyses, at Bankfuldmægtig Pein er død i Forbindelse med Aktionen. Han blev syg i sit Hjem, da han Tirsdag Aften fik Meddelelse om, at han eftersøgtes af tysk Politi. Han led af et Hjerteonde og døde en Time senere.

Alarmtilstanden i Aftes. Der blev i Aftes varslet Alarmtilstand over Jylland, Nordsjælland og København, hvilket skyldtes Overflyvning af "svage Kampformationer".


498

Fredag den 15. December 1944.

89 Mennesker ført fra Vestre Fængsel til Tyskland. I Gaar blev 89 danske Statsborgere ført fra Vestre Fængsel til Tyskland, deraf 11 Kvinder. Transporten foregik i 4 Politibiler, som ledsagedes af en lille Vogn til Gedser, hvorfra Fangerne ved Middagstid afrejste med Færgen.

Død i tyske Interneringslejre. I Tiden fra den 19. til den 29. November er følgende danske Politimænd afgaaet ved Døden i Buchenwalde:

Johannes Abel, f. 22. August 1895 (Overbetjent i Københavns Politi).

Hans Andersen, f. 23. September 1892 (do.).

Oluf Emborg, f. 15. November 1902 (Politifuldmæglig paa Frederiksberg).

Aage Eskesen, f. 13. Marts 1897 (Overbetjent i Københavns Politi).

Mogens Andreas Frost, f. 9. November 1901 (Politikommissær i Odense).

Johannes Hansen, f. 13. Januar 1922.

Valdemar Henriksen, f. 5. Maj 1895 (Overbetjent i Københavns Politi).

Viggo Høier, f. 14. September 1897 (do.).

Heinrich Hormann, f. 27. November 1918.

Leo Jochumsen, f. 27. Maj 1914.

Hardi Jørgensen, f. 22. April 1905 (Københavns Politi).

Christian Mortensen, f. 27. Maj 1892 (Overbetjent paa Frederiksberg).

Svend Schaldemose Nielsen, f. 16. Maj 1900 (cst. Politimster i Odense).

Leo Kristian Theissen, f. 15. Maj 1916.

Ernst Therslund, f. 15. April 1894 (Overbetjent i Københavns Politi).

I Neuengamme er Alfred Nielsen, f. 4 September 1894, og Klaus Rønholdt, f. 10. April 1923, ligeledes døde.

Gestapo lukket Mønstringskontoret. I Morges fandtes det tyske Segl paa Døren til Mønstringskontoret paa Hjørnet af Borgergade-Dr. Tværgade. Det vides, at Mønstringsbestyrer Kastrup Olsens Hustru er blevet anholdt i Hjemmet, Overgaden o/ Vandet 106. Derimod vides der i dette Øjeblik intet nærmere om Mønstringsbestyrer Kastrup Olsens Skæbne, ligesom man heller intet ved om, hvorfor Kontoret er blevet lukket. Hr. Kastrup Olsen er Suppleant paa den konservative Liste til Borgerrepræsentationen og skulde rykke ind i Rigsdagen ved Nybesættelsen i Anledning af Redaktør Steins Død.

Tysk Soldat skudt. I Gaar blev en tysk Soldat skudt ud for Vognmandsmarken 39. Værnemagtens Ambulance kørte ham til Militærkvarteret i Vognmandsmarkens Skole, men det menes, han var død ved Ankomsten hertil. Gadens Beboere holdt sig saavidt muligt inden Døre hele Dagen i Gaar.

Løsladelser. Den 15-aarige Birger Falck, Søn af afdøde Motorsagkyndig, Ingeniør Erik Falck, er paany blevet løsladt. Desuden er følgende


499

Politifolk løsladt: Politikommissær Lange, Kriminalassistent Ekhardt, Overbetjent Flindt Larsen og Politibetjent von Bruun.

Lærling saaret. I Smallegade ud for Ejendommen Nr. 42 indtraf i Gaar en Episode, hvorunder en Lærling fra den Kgl. Porcelænsfabrik Aage Hermann Valentiner Schmidt, Rødegrund 40, 5. Sal, blev saaret. En revolverbevæbnet Mand affyrede 3 Skud efter en flygtende ung Mand, men ramte i Stedet for Lærlingen, som segnede om paa Fortovet. Revolvermanden og den forfulgte forsvandt hver i sin Retning. Den saarede Lærling, der blev bragt til Frederiksberg Hospital, havde lidt et stort Blodtab, da et Projektil havde punkteret en af de store Aarer i Laaret.

Drabet paa Englandsvej. Den i Dagspressen omtalte Fru Petersen, der er fundet dræbt i en Vaskekælder paa Englandsvej, menes at have haft Forbindelse med det tyske Politi. Hun opgives at være Datter af Slagtermester Corneliussen, Torvegade, der for nogen Tid siden blev skudt, og ogsaa hendes Moder menes at være omkommet ved et Attentat.

Sabotagebrand. Torsdag Aften opstod der Sabotagebrand paa Svanemøllevej 66, hvor Træbygningsfirmaet Nicolaysen & Nielsen har Kontorer og Tegnestuer. Der var anbragt 7 Baal. Paa Trappen var der saaledes tændt Baal i Firmaets Papirer, men Ilden blev opdaget saa hurtigt, at der ikke skete nogen nævneværdig Skade. Firmaet beskæftiger ca. 1000 Mand og har store Arbejder for tysk Regning, For nogen Tid siden blev Hr. Nicolaysens Bil iøvrigt sprængt i Luften uden for Paladshotellet.

Jernbanevogne med Halm brændt. Paa Frederiksberg Godsbanegaard brændte i Dag 4 Vogne med Halm..

Smugkroværten paa Taget. Københavns Vagtværn blev lidt over Midnat kaldt til Ejendommen, Baggesensgade 28 A. Meldingen lød paa, at 7 revolverbevæbnede Personer havde besat Ejendommen. Det viste sig, at Døren til 2. Sal, hvor en Smugkrovært ved Navn Elvin Andersen boede, var sprængt. Lejligheden var tom og bar Spor af, at Kamp havde fundet Sted. Et Øjeblik senere kom Værten til Stede og forklarede, at han sammen med en Dame havde maattet flygte op paa Taget, hvor de havde skjult sig. Selv mente han, at Grunden til Episoden var, at han et Par Dage i Forvejen havde anmeldt to Mænd til det tyske Politi.

Husundersøgelse. Gentofte Vagtværn blev i Nat rekvireret til Mantziusvej 1, der bebos af Fuldmægtig Preben Leschly. Da Vagtværnets Folk kom til Stede, blev de mødt af en halv Snes Mænd, hvoraf 5-6 var revolverbevæbnede. De legitimerede sig alle som tilhørende det tyske


500

Politi. I det samme blev en stor Kuffert baaret ned til en af de holdende Vogne.

Brandvæsen og Vagtværn. Københavns Brandvæsen havde i det sidste Vagtdøgn 59 Ambulanceudrykninger. Gentofte Brandvæsen, Frederiksberg Vagtværn og Togkontoret har intet at berette.

Arresterede. Formanden for Sogneraadsforeningen for Sydsjælland, Sogneraadsformand og Sognefoged Gert Jørgensen, er i Gaar Morges blevet anholdt og ført til København. Meddelelsen herom er indgaaet fra Næstved. - Fra Helsinge meddeles, at de Personer, som den 28. November blev arresteret i Helsinge-Valby Kommune, var: Kontorist Erik Willi Larsen (f. 1917), Landpostbud Svend Orla Rasmussen (f. 1921), Vognmand og Zoneleder Jens Laurits Christian Olsen (f. 1894), Kommunebogholder Henry Ejnar Nielsen (f. 1922), Malermester Kamp Alfred Larsen (f. 1897), Slagtersvend Ernst Ingemann Olsen (f. 1907), Elektriker Aage Nielsen (f. 1914), Tømrersvend Villy Nielsen (f. 1918), Chauffør Jens Jørgensen (f. 1901), og Blikkenslagermester Niels Jørgen Einer Mortensen (f. 1899).

Fra Aarhus indberettes, at Arbejdsmand Jens Chr. Andersen, Gudumholm, er arresteret af Gestapo. Arrestationen siges at staa i Forbindelse med Tyskernes Aktion i Nordjylland for at finde Vaaben, der formenes nedkastet fra Flyvemaskiner. Formentlig i samme Forbindelse har Tyskerne arresteret Cyklehandler Chr. M. Pedersen, Romdrup, samt Skovfoged R. A. H. Ortmann, Smedemester Aage Chr. Mortensen og Forvalter Oluf Grandjean, alle af Klarup. - Iøvrigt har Røde Kors meddelt, at det skal dreje sig om Arrestationer af ialt 18 Personer, mistænkt for at have Forbindelse med de Vaaben, der formenes nedkastet over nordjyske Egne.

Jernbanesabotage. Torsdag Aften indtraf en Eksplosion i en Godsvogn paa Aarhus H, læsset med en Betonblandemaskine. Maskinen blev ødelagt, medens Vognen og Sporet ikke tog nogen Skade. Videre meldes om en Sprængning paa Taulov Station, og desuden har Trafikken været indstillet paa Strækningen Holmstrup-Odense paa Grund af formodet Sabotage.

Provinsen.

Aarhus: Entreprenør Ole Dyhr, som forleden blev saaret ved et Attentat, er død paa Kommunehospitalet.

- I Aftes trængte 5 revolverbevæbnede Mænd ind paa Bosch-Depotet i Fjordsgade 12, hvis Indehaver er Civilingeniør P. Warming. Arbejderne blev drevet ud, og kort efter eksploderede en Bombe i det elektriskmekaniske Værksted, hvor der ogsaa findes en Diesel-Prøvestation. Hele Ejendommen blev raseret, men ingen Mennesker kom til Skade.


501

Silkeborg: I Gaar Morges skete en Eksplosion paa Hovedgaden i Kellerup. Vinduerne i en Del Butikker og Privatlejligheder blev knust.

Haderslev: I Onsdags foretog det tyske Politi en Razzia mod Andreas Erichsens Manufakturforretning, hvor man ønskede at anholde den 18-aarige Kommis Erik Schlosser. Den unge Mand løb op paa 1. Sal og sprang fra et Halvtag ned i Gaarden. En af Politimændene løb om i Gaarden og beskød den flygtende, som saaredes med to Skud. Han blev herefter baaret ind i Bilen, som saa kørte bort, formentlig til Kolding. Den unge Mands ældre Broder befinder sig i en Lejr i Tyskland.

Holbæk: Det er indberettet, at Parcellist Chr. Rasmussen, Ellinge Kohave, der formodes at være i tysk Tjeneste, i Lørdags blev skudt i Maven, hvorved Tarmen perforeredes. Den saarede skal have to Sønner ved Østfronten, og hans Hustru har i den senere Tid samlet ind til den tyske Vinterhjælp.

Slagelse: De 7 revolverbevæbnede Røvere, som i Gaar Formiddags stjal 30.000 Kr. fra Landmandsbankens Afdeling i Tølløse, kørte bort i en rødbrun Vogn med graa Kaleche, K. 27292.

Hillerød: Man frygter, at der er opstaaet Vanskeligheder ved Driften af Ejendommen "Strødam". Overgartner Brøndsel og hans to Medhjælpere, Gartnerne Ladefoged og Thoning Andersen skal være arresteret af Gestapo. Desuden savnes 7 af Gaardens Elever, og hverken Godsejer Jarl eller hans Hustru er hjemme.

 

Lørdag den 16. December 1944.

Man har nu faaet konstateret, at det tyske Politi Torsdag Eftermiddag indfandt sig i Mønstrings- og Forhyringskontoret, Dr. Tværgade 30. Man regner med, at Personalet er blevet arresteret sammen med Kontorets Leder, Mønstringsbestyrer Kastrup Olsen. Lukningen af Kontoret vil medføre en Del praktiske Vanskeligheder. - Som meddelt blev Fru Kastrup Olsen anholdt Fredag Morgen. Hverken hun eller hendes Mand havde boet hjemme, og Fruen kom for at tilse Lejligheden. Da hun kom hjem, var der Husundersøgelse i Gang og Vagt uden for Døren. Fru Kastrup Olsen ringede derfor paa hos Genboen og kom ind her, men blev saa lidt senere afhentet. Da hun og hendes Mand ikke boede samme Sted uden for Hjemmet, har hun ikke vidst noget om, hvad der var foregaaet inde paa Kontoret.

Supplerende Oplysninger om de Dræbte. Fra Retsmedicinsk Institut foreligger nogle supplerende Oplysninger til Udenrigsministeriet om de Dræbte i Tiden fra den 29. November til den 12. December. - Under en Episode i Istedgade den 17. November blev Arbejdsmand Robert An-


502

dreasen, Absalonsgade 38, ramt i Ryggen af en Kugle. Han døde den 28. November paa Kommunehospitalet. Den i Dagspressen omtalte Tjener Harry Edvin Nielsen, som blev fundet i Frihavnens 10-Meter Bassin den 6. December, var blevet arresteret af Tyskerne under en Razzia den 28. Oktober i Kafé "Røde Maske" paa Fælledvej. Han menes at være død den 28. Oktober. Manden, som blev fundet dræbt den 9. December uden for Fotoforretningen, Nørrebrogade 70, er identificeret som Fotograf Henry Juul Juulsdorf, Finsensvej 10 C. Endelig er den unge Mand, som blev fundet dræbt paa Prags Boulevard for nogle Dage siden, identificeret som Lagerekspedient Jacob Hieronimus Schack Grauber, født 1921.

Bagermester dræbt i Morges. Tidlig i Morges blev Bagermester Kristian Larsen dræbt ved Skud ud for sin Gadedør, Hvidovregade 7. De dræbende Skud blev affyret af en ukendt Mand, som forsvandt. Liget er ført til Retsmedicinsk Institut.

Husundersøgelsen hos Fuldmægtig Leschly. Om Husundersøgelsen hos Fuldmægtig Leschly i Villaen, Mantziusvej 1, kan yderligele oplyses, at Hovedøren blev sprængt, da der ikke blev lukket hurtigt nok op. Fuldmægtigen var ikke hjemme, og de tyske Politifolk nøjedes med at foretage en ret overfladisk Undersøgelse og holdt ikke Forhør eller foretog Anholdelser. Der er heller intet fjernet fra Villaen, saa den Kuffert, man har set en af Politifolkene forlade Villaen med, har saaledes været medbragt.

Løsladt fra Politigaarden. Uden nærmere Motivering blev Politikommissær Lange, Overbetjentene Spliid, Gørslev og Rostoff Andersen samt Kriminalassistent Reuter i Gaar løsladt fra Politigaarden.

Jernbanesabotage. Paa Strækningen Vejle-Daugaard skete i Aftes Sprængninger i begge Spor, saa en Del Skinner maa udveksles. I Morges kunde Kørslen dog genoptages paa det højre Spor. I Aftes forekom ligeledes en Sprængning i et Sporskifte paa Løsning Station. Paa Strækningen Hovslund-Rødekro skete i Nat en Eksplosion under et Tog, hvorved 4 Mandskabsvogne, to Fællesklassevogne samt 2 lukkede Godsvogne væltede. En Fællesklassevogn kørte op i en Fiskevogn. Lokomotivpersonalet og en tysk Soldat paadrog sig nogle lettere Snitsaar. Fra Padborg og Fredericia afsendtes Hjælpetog til Ulykkesstedet, hvortil ogsaa ankom en Kørekran. Rejsende og Gods maa udveksles paa Stedet, og Strækningen bliver næppe farbar før hen under Aften.

Brandvæsen og Vagtværn. Brandvæsenet og Vagtværnet i København, paa Frederiksberg og i Gentofte har intet at meddele fra Natten. Københavns Brandvæsen har haft 64 Ambulanceudrykninger i det forløbne Døgn og 17 Brandudrykninger, dog alle til Smaabrande.


503

Skyderi i den indre By. Sent i Gaar Eftermiddags forekom noget Skyderi i den indre By, i Raadhuskvarteret. Der var ogsaa nogle Ambulanceudrykninger, men det var ikke danske Ambulancer, der blev anvendt, saa man har ikke ad denne Vej kunnet faa konstateret Karakteren af de udspillede Episoder.

Provinsen.

Aarhus: Den i Dagbladene omtalte stud. jur. Johs. Jørgensen, der blev dræbt, da han forlod Eksamen, siges at have haft Forbindelse med det tyske Politi. Hans Broder deltager som Frivillig paa tysk Side.

Aalborg: Fredag Morgen eksploderede en mindre Bombe under en Lastbil med danske Arbejdere. Bomben var anbragt under Bilens ene Baghjul. Arbejdsmand Lars Jensen, Absalonsgade, fik nogle lettere Kvæstelser.

Haderslev: Den i Gaar omtalte Erik Schlosser er død paa Feltlazarettet i Vojens. Haderslev flagede i den Anledning paa halv Stang i Gaar, og Episoden har yderligere skærpet Situationen i Byen. Den afdøde unge Ekspedient menes ikke at have begaaet noget illegalt, men blot at have forsøgt paa at flygte af Frygt for at komme til at lide samme Skæbne som Broderen, der blev anholdt for over et Aar siden, og som nu befinder sig i tysk Koncentrationslejr.

Aabenraa: Automobilhandler Kock er død i Tyskland, 56 Aar gammel. Han efterlader sig flere Børn.

Odense: Da det tyske Skib, Damperen "Lindenau" i Gaar Formiddags sejlede ud gennem Odense Kanal med en Ladning Flæsk, blev der inde fra Land affyret nogle Skud mod det, og medens Besætningen var optaget af Skyderiet, løb Skibet paa en Mine, som muligvis er udlagt af Sabotører. Det lykkedes dog at faa Skibet sat paa Grund, men det kunde ikke fortsætte.

Kerteminde: Natten til i Gaar blev der foretaget Sabotage mod Fiskebiler og Fiskerbaade i Havnen. 4 Kvaser, tilhørende Fiskeeksportør Rasmus Jørgensen, blev sprængt i Luften, efter at Besætningerne i Forvejen var purret ud. Kvaserne var paa 20-60 Tons. Endvidere ødelagdes 2 Fiskebiler, ligeledes tilhørende Eksportør Rasmus Jørgensen, samt en tredie Fiskebil, hvis Ejer var Fiskeeksportør Johannes Abbenæs. Den anrettede Skade anslaas til 3-400.000 Kr.

Helsingør: Tidligt Fredag Morgen blev Helsingør Brandvæsen kaldt til Kronborg, hvor det brændte i Hestestalden ved Kornetskolen. Ganske vist var der ingen Ild at se, men en kvælende Røg slog Mandskabet i Møde. Hestene var ført ud, før Brandvæsenet kom til Stede. Det blæste


504

kraftigt, men til alt Held var Vinden østlig og bar bort fra Slottet. I Løbet af et Par Timer var Ilden slukket, og Bygningen, der er forholdsvis ny og forsynet med Betonloft, led derfor ikke større Skade. Branden i Stalden, der benyttedes af Tyskerne, skyldes en Kakkelovn.

 

Mandag den 18. December 1944.

Enken efter den for et Par Maaneder siden dræbte tyske Politimand Sustmann-Ment blev i Lørdags fundet skudt paa Hjørnet af Stefansgade og Husumgade. Der er ingen Vidner, og de øvrige Omstændigheder kendes heller ikke.

Søndag Aften ved 23-Tiden blev den 20-aarige Blikkenslager Jens Emil Bech Olsen, Strandvej 262 A, skudt uden for Charlottenlund Palmehave. Det var nogle unge Mennesker, der affyrede Skudet, og i deres Selskab var en ung Artist, Lillian Erna Rostoch, som blev fanget og senere overgivet til Vagtværnet, medens de øvrige flygtede. Blikkenslager Olsen er senere død paa Amtssygehuset. Det menes ikke at være noget politisk Motiv, der ligger til Grund for Mordet.

Død i Tyskland. Forlagsboghandler Elkan Frederik Willam Bierberg er afgaaetved Døden den 3. December.

Episode paa Hovedbanegaarden. Søndag ved 23,30-Tiden opstod Uro paa Hovedbanegaarden ved Nedgangen til S-Toget. En Schalburg-Mand var kommet i Skænderi med Publikum, som han truede med Revolver. Vagtværnet og nogle Jernbanefolk greb ind og trak bort med Manden, som ellers sandsynligvis vilde være blevet slaaet fordærvet af den ophidsede Menneskemængde. Schalburgmanden blev overgivet til det tyske Politi, som lod ham gaa efter at have frataget ham Revolverpatronerne.

Sabotage. Søndag Kl. 22,15 skete tre kraftige Eksplosioner i Svejse-Elektrode-Fabriken "Esab", Trekronergade 92. Eksplosionerne kunde høres over hele Byen. Ved Sprængningen blev Tørreanlægene og Presserne fuldstændig ødelagt. Virksomheden havde Arbejde for tysk Regning.

Hentet Planer og Tegninger paa Kastrup Kommunekontor. To revolverbevæbnede Mænd tiltvang sig i Lørdags udleveret Planer og Tegninger over forskellige Fabriksanlæg i og ved Kastrup By. Planerne laa paa Kommuneingeniørens og Bygningsinspektørens Kontorer i Kommunens Administrationsbygning. Forinden de to Mænd tog afsted i en Bil, de havde haft holdende i Nærheden, sagde de til Kommuneingeniøren, at Planerne vilde blive leveret tilbage i Løbet af 5 Dage.

Tilbage fra Neuengamme. I Gaar: kom 5 Gendarmer og 3 civile internerede tilbage til Danmark fra Neuengamme. Gendarmerne var:


505

Svend Erik Dons, f. 21. April 1918 i Aarhus,

Ove Bengt Hansen, f. 3. August 1917 i København,

Erich Siegfried von Haven-Theilade, f. 25. Maj 1917 i Haslev.

Bror Niels Jørgen Nielsen, f. 17. Januar 1918 i Gentofte,

Kristen Nielsen, f. 14. Marts 1894 i Langeskov.

De civile var:

Axel Rambøll Jørgensen, f. 23. Oktober 1882,

Eigil Bahnzon Jensen, f. 2. September 1914,

Carl Erik Glud, f. 17. Juni 1920 i København.

Alarmtilstanden Lørdag Nat. Natten til Lørdag blev der blæst Alarmtilstand eller Flyvervarsel over store Dele af Landet. Saavidt man kan skønne er der foretaget Mineudlægninger i Kattegat og Øresund. Søfartskontoret oplyser, at forskellige Sejlløb er spærret.

LB-Vagt holdt op. LB-Brandvagten i Ejendommen Peter Vedelsgade paa Amager blev Fredag Aften holdt op. Der blev taget nogle Uniformer, Tæpper og Lygter samt LB-ernes Tjenestebeviser.

Eksplosion i Kingosgade 17. Søndag Aften skete der Eksplosion i en Skrædderforretning og en Barbersalon i Ejendommen, Kingosgade 17. Forretningerne blev raseret, og der knustes nogle Ruder i Kvarteret, men iøvrigt var Skaden relativt ringe.

Jernbanesabotage. Togkontoret oplyser, at Strækningen Hovslund-Rødekro, hvor der Natten til Lørdag eksploderede en Bombe under et tysk Militærtog, atter blev gjort farbar Lørdag Aften.

Natten til Søndag skete der Sprængning under et Godstog paa Strækningen Lunderskov-Vamdrup. Tenderen blev afsporet med et Hjulsæt, de forreste 8 Vogne væltede, og de efterfølgende 8 afsporedes. Der blev afsendt Hjælpetog fra Fredericia og Flensborg, ligesom en Kørekran blev rekvireret Søndag Eftermiddag. Rejsende og Gods maatte udveksles paa Stedet, men Søndag ved 21-Tiden var Strækningen atter farbar.

Mellem Varde og Sig eksploderede Søndag Morgen en Bombe paa Banelinien, og i Nærheden blev fundet en ueksploderet Bombe.

Fra Fredericia meddeles, at der for nogle Aftener siden eksploderede 4-5 Bomber ved Banegaarden. Bomberne sprang skiftevis langt ude og paa den anden Side af Remisen og inde i Nærheden af Banegaarden. Der er ikke modtaget tilsvarende Meddelelse fra Togkontoret. Det meddeles videre, at Ekstraarbejderne ved en Deputation hos den fungerende Forstander har søgt at faa ændret Arbejdsforholdene, idet der for Tiden skydes meget paa Banegaardens Omraade, og Arbejderne er bange for at blive beskudt, saasnart de under Arbejdet kommer udenfor Projektørernes Omraade.


506

Provinsen.

Aalborg: Fredag Aften trængte to berusede Soldater ind paa Amtssygehuset. De knuste en Del Ruder, skød omkring sig og forsøgte desuden at bortføre en Sygeplejeelev. Byvagten, som i Mellemtiden var tilkaldt, rekvirerede Feltgendarmeriet, men inden dette kom til Stede, var Soldaterne forsvundet.

- Sent Fredag Aften kom 3 sværtbevæbnede Mænd, forsynet med Halvmasker, ind paa Biebergs Baadebyggeri. De gennemsøgte en Del Papirer paa Baadebyggeriets Kontor, men forsvandt uden at tage noget med sig.

Aarhus: Politibetjent Poul R. Rasmussen, Silkeborgvej, er, ifølge Meddelelse til Familien, død i Tyskland, 26 Aar gammel.

Silkeborg: Lørdag Morgen forsøgte nogle revolverbevæbnede Mænd at forcere Adgangen til Koopmanns Svineslagteri. De blev beskudt af tyske Vagtposter, men aabnede ogsaa selv Ild, før de forsvandt. En tysk Vagtpost blev saaret i Skulderen.

Aabenraa: Overmontør Jens Nørregaard har faaet Meddelelse om, at hans 22-aarige Søn Egon Nørregaard, er blevet dræbt under Flugtforsøg fra Kolding Arrest.

Odense: Det tyske Politi rømmede i Lørdags den gamle Politistation paa Odense Raadhus. Samtidig medtog Tyskerne en stor Mængde Papirer, som var opbevaret her fra Tiden før 19. September.

 

Tirsdag den 19. December 1944.

Ø.K.s Ejendom sprængt i Luften. I Morges Kl. 6,55 er Det Østasiatiske Kompagnis Hovedbygning, Holbergsgade 2, blevet sprængt i Luften. Straks efter opstod Brand i Ruinerne, og alt, hvad der kunde brænde, blev ødelagt af Ilden, deriblandt ogsaa Kompagniets livsvigtige Arkiv. Forud for Sprængningen er der gaaet følgende Episoder, som et Udrykningshold fra Københavns Vagtværn har været Vidne til: - Kl. 6,19 blev Vagtværnets Station i Hindegade kaldt til Holmens Kanal Nr. 9 (Livsforsikringsselskabet "Hafnia"s Ejendom). Meldingen lød paa, at Ejendommens Vagt var blevet holdt op. Vagtmændene delte sig ved Ankomsten til Bygningen i to Hold, som hver ad sine Veje naaede frem til Porten i Tordenskjoldsgade, hvor de blev holdt op af to Mænd med Halvmasker og Maskinpistoler. Til Stede var desuden "Hafnia"s Vagt, der ligeledes var blevet holdt op. Sammen blev de ført over i en Port i Ø. K.s Ejendom og stillet op med Ansigtet mod Muren. Her var desuden Rengøringskoner og Kompagniets private Vagtmandskab. De blev holdt op af 5-6 Mænd med Halvmasker og Maskinpistoler, som alle var civile, men talte gebrokkent Dansk. En af Vagtværnets Folk kan desuden oplyse, at han har hørt


507

et Replikskifte paa Tysk. Den kraftigste og største af Vagtværnets Mænd blev kommanderet til at bære to Kufferter, fyldt med Bomber, fra Porten op paa 2. Sal, hvor de blev anbragt i to forskellige Kontorer. Naar Byvagten kunde afgøre, at Indholdet var Bomber, skyldes det, at han saa Lunterne stikke frem. Han blev, efter at Kufferterne var anbragt, atter ført ned i Porten og anbragt med Ansigtet mod Muren. I Mellemtiden fik Rengøringskonerne og Kompagniets Portnere Lov til at bringe nogle personlige Ejendele ned, men det var ogsaa alt, hvad der blev taget med bort fra den kostbare Bygning. Efter Øjenvidnernes Skøn opholdt der sig 25-30 civile maskerede Personer i Bygningen, og de var ligeledes udstyret med Maskinpistoler, men hvad de foretog sig, havde man ikke Mulighed for at iagttage. Der gik endnu et Kvarter, efter at Kufferterne var bragt op paa 2. Sal, før der skete noget, men saa fik de fangne i Porten Besked om, at de skulde skynde sig ned til Nyhavn og blive der. Undervejs maatte de ikke vende sig om, og hvis det skete, vilde de blive skudt, da de dækkedes af Folk med Maskinpistoler. Vagtmesteren fra Byværnet kunde dog som den eneste blive tilbage for at advare eventuelle forbipasserende, ligesom han ogsaa fik Lejlighed til at advare Folk i en nærliggende Butik. Selv havde Sprængningsholdet foretaget en Afspærring nede ved Nyhavn, saa Folk ikke kunde komme op forbi Ø.K. ad denne Vej. Et Øjeblik efter, at Folkene fra Porten var kommet i Sikkerhed nede ved Nyhavn, kom Eksplosionen, et drønende Brag, som tydede paa, at Bomberne var indstillet til at sprænge samtidig. Ved Eksplosionen, som fik store Dele af den solide Bygning til at styrte sammen, sprængtes samtidig en Mængde store Ruder i Nabobygningerne "Hafnia", Hotel "Kongen af Danmark", Nationalbanken og Landmandsbanken, desuden blev nogle Mennesker lettere saaret af Glassplinter. Man mener, der har været udlagt to Hold Bomber.

Straks efter Eksplosionen udbrød der heftig Ild i Ruinerne. Brandvæsenet, som blev tilkaldt, kunde ikke redde Værdierne fra at gaa op i Luer. Varmeudviklingen var saa kraftig, at der en Overgang opstod Ild i Genbobygningen, Hotel "Kongen af Danmark", men det lykkedes Brandvæsenet at slukke Antændelsen og forebygge nye. Sprængningsholdets Folk forlod Stedet enkeltvis eller i Smaagrupper og forsvandt i forskellige Retninger endnu før Eksplosionen fandt Sted. Der menes ikke at være dræbt nogen ved Eksplosionen, hvis Motiver man i dette Øjeblik intet ved om. Skaden løber op i adskillige Millioner Kroner, men kan forøvrigt slet ikke gøres op i Penge, da det er nationale Værdier, der er blevet ødelagt ved de maskerede Herrers Gerninger.

Luftalarmen i Aftes. I Aftes blev der blæst Luftalarm i store Dele af Landet. Der meldes om Indflyvninger over Jylland fra Nordvest. De fremmede Maskiner forlod dansk Omraade langs Øresundskysten fra


508

Helsingør til Amager. Under den anden Luftalarm fløj Maskiner - formentlig de samme - tilbage i modsat Retning. Der foreligger ingen Meddelelser om Bombenedkastninger eller Mineudlægning paa dansk Omraade.

Sabotage. I Gaar Formiddags blev der forøvet Sabotage mod et Maskinværksted, Hollænderdybet 3-5. Værkstedet blev delvis ødelagt, og der knustes nogle Ruder i Kvarteret. Den 79-aarige Enkefru Kjær, Sundparken 11, 1. Sal, som netop passerede paa Vej til de Gamles Julefest i Hollænderbyen, fik et Chok ved Lyden af Eksplosionen. Fru Kjær var død ved Ankomsten til Sundby Hospital.

Mandag Aften blev Forretningen Fiskehuset "Lækkerbisken", Vesterbrogade 165, bombesprængt. Man mener, Eksplosionen er foranstaltet af Sabotører.

Tysk Soldat dræbt. I Gaar ved 16-Tiden blev en tysk Soldat dræbt paa Strandvejen ud for Zionskirken. Han forsøgte at afvæbne to Sabotører, men efter at den ene var afvæbnet, skød den anden Soldaten ned, hvorefter de begge flygtede.

Mange Røverier. Der har i de sidste Dage været usædvanlig mange Røverier over hele Byen. Et af de største fra i Gaar var et "hold-up" i "Kvindeligt Arbejderforbund", Nørre Allé 17 A, hvor to revolverbevæbnede Mænd hentede 10.000 Kr. (Københavns Afdeling 6).

"Laant" en Ambulance. Mandag Aften blev en Ambulance fra Adelgade kaldt til Palægade 6. Da Ambulancen kom hertil, blev den af 2 revolverbevæbnede Mænd tvunget til at køre til Aldersrogade. Her blev en tredie Mand taget op, og samtidig blev Mandskabet tvunget ud af Bilen, medens de tre Mænd kørte videre med den. Vognen er senere fundet uskadt paa Lyngbyvej.

Razzia i Peder Skrams Gade. I Gaar foretog det tyske Politi Undersøgelser hos et Firma i Peder Skramsgade 17, 2. Sal. Det menes, at der er foretaget nogle Anholdelser i samme Forbindelse. En Dame, der bebor Lejligheden ved Siden af Firmaet, blev taget med. Kl. ca. 18,30 indfandt det tyske Politi sig paany. Ved dette Besøg antraf de tyske Politifolk Journalist Willy Andersen, Ritzaus Bureau, der bebor et Værelse, udlejet af det paagældende Firma. Ogsaa han blev anholdt. De nærmere Omstændigheder kendes ikke.

Færgetrafikken. Togkontoret meddeler i Dag til Morgen, at Færgetrafikken Helsingør-Helsingborg og København-Malmø foreløbig er indstillet.


509

Provinsen.

Horsens: Godset Palsgaard i Bjerre Herred er Søndag blevet beslaglagt af Tyskerne, der foreløbig har taget selve Slottet, den store Gildeshal samt Elektricitetsværket i Besiddelse. Godset ejes af Godsejerinde Fru Schou, der er gift med Overretssagfører Falbe-Hansen, København. Paa Godset findes en af Fru Schous Svigersøn, Ingeniør E. O. Andersen, drevet Virksomhed, der er overflyttet fra Hamburg.

Grenaa: Ved 4 Sabotageeksplosioner er nogle Maskiner, tilhørende Entreprenør C. Carlsen, Randers, blevet ødelagt i Grenaa Havn. Ved samme Lejlighed blev Grenaa-Hundested Færgefart's Kontorbygning ogsaa ødelagt. Bygningen blev benyttet af Entreprenør Carlsen.

Haderslev: Kriminalassistent J. E. N. Lindholm, Toftlund, er blevet anholdt af Gestapo. Lindholm har været bortrejst fra Byen et Par Dage efter Ophævelsen af Politiet. Han opgives i alt Fald tidligere at have været Nationalsocialist.

- En ung Dekoratør i "Magasin du Nord", John Christensen, er blevet anholdt paa Gaden af en civilklædt Dansker i tysk Tjeneste. Der blev sat en Revolver i Siden paa ham. John Christensen er hjemmehørende i Svendborg, men har i nogen Tid haft Beskæftigelse i Haderslev.

Faaborg: Natten til Mandag skete der Eksplosioner i to store Støbejernspramme, der var trukket op paa Beddingen. Ved Sprængningen anrettedes ogsaa Skade paa et Par Fiskekuttere. Prammene skulde nu pr. Bane have været transporteret bort.

Næstved: "Dansk Skovindustris Krydsfinerfabrik" har for 4. Gang været ude for Sabotage, og Skaden opgives denne Gang at være større end tidligere.

Helsingør: En Portør fra Jernbanestationen er paa Vej til Girokontoret af to Revolvermænd frarøvet ca. 10.000 Kr.

 

Onsdag den 20. December 1944.

Som omtalt i Morgenbladene er en Mand i Gaar blevet dræbt ud for Bernstorffsvej 162. Der foreligger herom følgende supplerende Oplysninger fra Gentofte Vagtværn: I en Garage ved Ejendommen paa Bernstorffsvej blev to Mænd, som vistnok var i Færd med at fjerne en Bil, overrasket af to andre, som menes at have tilhørt det tyske Politi. Da Vagtværnet senere kom til Stede - tilkaldt af en Nabo - laa den ene af de to førstnævnte saaret paa Jorden, medens den anden blev holdt op af de to sidstankomne. Lidt senere kom det tyske Politi med to Udrykningsvogne, bemandet med tilsammen en Snes Sommerfolk. Den saarede blev nu


510

skudt tre Gange gennem Hovedet, medens den anden førtes bort. Til Vagtværnet sagde Sommerfolkene, at de ikke skulde interessere sig for Sagen, da det drejede sig om et Par Røvere. Den Dræbte blev kørt til Gentofte Amtssygehus. Der fandtes ingen Identifikationspapirer paa ham, og det eneste Spor, der maaske kan lede til Identifikation, er en Vielsesring, som bærer Indgraveringen "Ester".

Endnu en Støjsender ødelagt. Søndag Formiddag kørte en Personbil og en Lastbil op foran en Støjsenderbygning paa Islevbrovej. Vagtmandskabet blev holdt op, og der blev udlagt Bomber i Bygningen. Et Øjeblik efter, at Sabotørerne var kørt bort, sprang Bygningen i Luften. - Det var ogsaa en Søndag Formiddag, Støjsenderen paa Amager blev sendt i Luften.

Luftalarmerne. Luftalarmerne over København i Aftes skyldtes, at nogle Grupper fremmede Maskiner var inde over Kattegat og Køge Bugt, formentlig for at lægge Miner ud.

Drabet ved Charlottenlund Palmehave opklaret. Søndag Aften blev som tidligere omtalt den unge Blikkenslager Jens Emil Olsen dræbt ud for Charlottenlund Palmehave. Det meddeles nu, at en ung Mand har henvendt sig til Tyskerne paa Politigaarden og fortalt, at det var ham, der havde skudt Blikkenslageren, men at det skete i Nødværge. Attentatmanden var i Besiddelse af tysk Waffenschein og er underkastet tysk Retsforfølgning.

Dræbt paa Strandvejen. Grosserer Holger Viktor Petersen, Strandvej 136 A, er Onsdag Morgen blevet skudt ud for Strandvej 211. Han døde paa Stedet, og man har intet Spor af Revolvermændene.

Razzia paa Nørrevold. Natten til Tirsdag foretog det tyske Politi en Razzia i en Ejendom Nørrevold 7. Alt tyder paa, at Eftersøgningen gjaldt Skolebetjent L. Christiansen (Frk. Zahles Skole). Skolebetjenten, der er Formand for Socialdemokratisk Forening i 3. Kreds (Raadhuskredsen), menes imidlertid at være forsvundet sammen med sin Familie, før det tyske Politi kom.

Arresterede. Gestapo har i forrige Uge arresteret Apoteker, mag. scient. N. Chr. Larsen Møller, Randers. Den arresterede er Medlem af Dansk Samling, men iøvrigt vides intet om Aarsagen. Desuden har Værnemagten afhentet Pastor S. G. Jul-Rasmussen, Galten, Frugtavler Fr. Pedersen, Hadsten, Medhjælper Anders Huulgaard, Galten, og Frk. Anna Meldgaard, Østergade 67, Hadsten. Yderligere meddeles, at Gaardejer Rs. Peter Rasmussen, Kirial pr. Grenaa, forleden blev afhentet paa sin Ejendom af tysk Politi. I Sønderborg er i den senere Tid foretaget


511

yderligere følgende Arrestationer: Bødker Jacob Edvard Høj (f. 1896), Slagteriarbejder Charly Jensen (f. 1902), Murersvend Peter Ohlsen (f. 1880), Sadelmagersvend Knud Christian Mikkelsen (f. 1880), Banearbejder Max Bahrt (f. 1922) og Arbejder Anton Warming (f. 1909).

I Haderslev arresterede Gestapo Mandag Aften den ca. 20-aarige Ernst Nielsen, Søn af Trikotagehandler Aksel Nielsen, og den ca. 20-aarige Richard Heisselberg, Gaasekærsgade. Begge de paagældende studerer i København, men var for Tiden hjemme paa Besøg.

Brandvæsen og Vagtværn. Københavns Brandvæsen havde i sidste Vagtdøgn 61 Ambulanceudrykninger. Brandvæsenet paa Frederiksberg og i Gentofte samt de tre Vagtværn har intet særligt at berette fra Natten.

Provinsen.

Aarhus: Tirsdag Aften blev der ringet paa Døren til Amtsraadsmedlem, Konsulent C. P. Lauridsens Gaard i Vejlby. Da Fru Lauridsen lukkede op, blev hun beskudt, og ramtes i den ene Side af Hovedet. Revolvermanden forsvandt. Fru Lauridsen blev forbundet paa Hospitalet, men kunde senere føres til sit Hjem. Nærmere Omstændigheder kendes ikke.

Viborg: Natten til Tirsdag eksploderede en Bombe i et endnu kun halvt opført Beskyttelsesrum foran Urmager Svend Israelsens Forretning. Ved Eksplosionen væltede Beskyttelsesrummets Mur ud paa Fortovet, desuden blev Forretningen ødelagt, men ingen Mennesker kom til Skade.

Kolding: Tirsdag Aften eksploderede en Bombe i en Bil uden for A/S Th. Knudsens Bilforretning i Dalbygade. Bilen blev ødelagt, og der knustes mange Ruder i Nabolaget.

Hillerød: For et Par Uger siden blev ved en Razzia i Hillerød arresteret en Snes Mennesker, der blev indsat i Vestre Fængsel. Derfra blev de onsdag sammen med andre danske Fanger sendt til en Koncentrationslejr ved Hamborg.

Bornholm: Efter hvad Inselkomandanten har meddelt, vil der i nær Fremtid komme 15 tyske uniformerede Gendarmer til øen. De vil blive stillet under den derværende Gestapochefs Ledelse. Samtidig har Kommandanten meddelt, at der tillige vil blive stationeret 2 Baade af det tyske Søpoliti ved Bornholm.

- Den for kort Tid siden arresterede Journalist Kure fra "Bornholms Socialdemokrat" er blevet overført til Vestre Fængsel.

Skibby: Seks maskinpistolbevæbnede Røvere fjernede Tirsdag Morgen Kl. 3 nogle Tromler Benzin fra Garagen hos Rutebilejer Alex Jensen,


512

Skibby. De forsøgte ogsaa at trænge ind i Jensens Lejlighed, men forsvandt, da Rutebilejeren skød paa dem med sit Jagtgevær.

Ingen Jernbanesabotage. Togkontoret har i det sidste Døgn ikke modtaget nye Meldinger om Jernbanesabotage.

 

Torsdag den 21. December 1944.

I Forbindelse med det tyske Sikkerhedspolitis Sprængning af Villaen Chr. Winthers Vej 4, tilhørende den tidl. Gesandt i Ægypten, Minister Arnstedt, kan oplyses, at der den foregaaende Aften var Razzia i Ejendommen. Herunder blev Indehaveren af den ene Lejlighed i Villaen, Civilingeniør Hostrup-Schultz, arresteret. Gesandten beboede ikke selv Villaen for Tiden, hvilket der dog ikke var noget usædvanligt i, eftersom han normalt paa denne Tid af Aaret har Bopæl andetsteds. Villaen blev totalt ødelagt, og det lykkedes kun at bjerge relativt lidt af det kostbare Indbo.

Ildkamp mellem tysk Politi og Danske. Ambulancen hentede i Gaar ved Middagstid en tysk Civilperson, som var blevet saaret i venstre Ben. Det var sket ud for Ejendommen, Amagerbrogade 139. Kort efter blev Ambulancen kaldt til Hveensvej 1, hvor en ukendt Mand var dræbt ved Skud. I Forvejen var en dansk Bil blevet forfulgt ud ad Amagerbrogade af en tysk Bil. Ved Hveensvej gjorde den danske Bil Holdt og begyndte at beskyde den tyske Bil. Under Ildkampen blev en Tysker saaret og en Dansker dræbt. De øvrige Danske flygtede ind i forskellige Ejendomme i Nærheden. Tyskerne rekvirerede Forstærkninger og omringede Komplekset, men de nærmere fortsatte Begivenheder kendes ikke.

Sabotage. I Morges blev Autoværkstedet "Bena", Gl. Køge Landevej 75, sprængt i Luften og ødelagt af Sabotører. Værkstedet bestod af en Træbygning og har iøvrigt tidligere været ude for Sabotage.

Onsdag Aften blev Maskinværkstedet "Rixen", Holmbladsgade 87, ødelagt ved Bombeeksplosion. Der opstod ikke Brand, men Ødelæggelsen var alligevel stor, og mange Ruder i Kvarteret blev knust.

En Eksplosion ved 21-Tiden i Aftes i Nærheden af Emdrupvej-Lyngbyvej Krydset menes at stamme fra Sabotage i en Bil. Der blev ikke rekvireret nogen dansk Udrykning til Stedet.

I Morges ved 7,45-Tiden skaffede en Snes revolverbevæbnede Mænd sig Adgang til Maskinfabrikken "Asra", som drives af Hr. Bohnstedt-Petersens Medarbejder, Driftsleder Erling. Vagterne blev holdt op, og Arbejderne her og i nogle nærliggende Virksomheder sendt bort. To Bomber anbragtes i Maskinfabrikken, hvis Værkstedshal blev ganske ødelagt.


513

Mand dræbt i Bogholder Allé 76. I Morges blev Brandvæsenets Ambulance kaldt ud til Bogholder Allé 76. De tilstedeværende fortalte Ambulancefolkene, at en Mand laa dræbt inde i Ejendommen, men at de ikke skulde gaa derind, da der var udlagt Sprængstof. Da det hævdedes bestemt, at Manden var død, kørte Ambulancen tilbage. Ved 10-Tiden blev der ringet fra det tyske Politi og forlangt en Vogn til at køre den Døde bort. Samtidig opgav man, at Sprængstoffet var fjernet. Der blev saa sendt en Rustvogn ud efter den Afdøde, som kørtes til Nørre Hospital, og derfra senere til Retsmedicinsk Institut. Det er siden blevet opklaret, at den Dræbte var en ca. 20-aarig Sabotagevagt, Høgh-Rasmussen. Nogle Sabotører havde udlagt en Sprængbombe i Ejendommen, men Høgh-Rasmussen rev Lunten af og blev saa skudt. Senere kom Folk fra Sommers Vagtkorps til Stede og tog Affære.

Ti Byvagter holdt fanget. Vagtværnet fik sent i Aftes Meddelelse om, at Kommunens Vagtmand ved Brandvæsenets Byggeplads paa Hjørnet af Vigerslev Allé og Hansstedvej var forsvundet. Der blev saa sendt 4 Mand fra Vagtværnet derud, dels for at se efter den forsvundne Vagtmand og dels for at holde Opsyn med Byggepladsen. Senere blev der sendt fire Mand ud til Afløsning, men da det første Hold ikke vendte tilbage til Mønstringen Kl. 2 om Natten, sendte Vagtværnet yderligere 2 Ordonnanser ud for at eftersøge de forsvundne. Lidt senere blev der ringet til Vagtværnet, at man ikke skulde sende flere Folk ud de to første Timer. Mere blev der ikke sagt. Da Sagen endelig opklaredes, viste det sig, at nogle bevæbnede Mænd havde været paa Stedet, formentlig for at søge efter Benzin, som man troede var opbevaret der, hvilket dog ikke var Tilfældet. Efterhaanden som Byvagterne kom til, blev de holdt op og ført bort, for at Mændene kunde arbejde uforstyrret paa Pladsen. Der skete iøvrigt ikke Byvagterne noget.

Dræbt i Absalonsgade. I Aftes fandtes en Mand liggende død helt inde i den anden Baggaard til Absalonsgade 36. Han var skudt, formentlig ramt ude paa Gaden, men har saa slæbt sig ind i Gaarden eller er blevet slæbt derind. Der fandtes ingen Papirer, som muliggjorde en Identifikation.

Overfaldet af Revolvermand i sit Hjem. I Aftes blev der ringet paa hos Grosserer Permin i Gentofte. Hr. Permin lukkede selv op, da han ventede sin Søn hjem paa dette Tidspunkt. Udenfor stod imidlertid en skummelt udseende Mand, som rodede i Jakkelommen. Grosserer Permin vilde smække Døren i, men i det samme stak den Fremmede Foden imellem. Det lykkedes imidlertid at faa Manden skubbet ned ad Trappen, men i Mellemtiden havde han faaet en Revolver frem og skød efter Hr. Permin, dog uden at ramme. Kuglen gik mod Muren inde bagved i Entreen,


514

men sprang tilbage og ramte Fru Permin, der blev rettere saaret og maatte bringes til Hospitalet. Revolvermanden forsvandt.

Den Dræbte var Schalburgmand. Den 44-aarige Grosserer Holger Viktor Petersen, som i Gaar Morges blev skudt ud for Strandvej 211, var Schalburgmand og havde tidligere optraadt i Uniform. Han har haft en Grøntforretning i Ejendommen Strandvej 136 A, men da Ruderne ved flere Lejligheder blev knust, solgte han Forretningen.

Hentet Duplikatorer i Varedirektoratet. I Tirsdags hentede nogle bevæbnede Mænd 3 Duplikatorer i Varedirektoratet, og i Gaar hentedes et Kartotek for Tildelinger af Benzin og Schwelkoks.

"Hold up" i Billetkontorer. Nogle københavnske Biografer som for Tiden spiller tyske Films, var Lørdag Aften ude for, at Revolvermænd i Billetkontorerne tiltvang sig udleveret Konvolutterne med Navne og Adresser paa de Folk, som havde bestilt Billetter til Filmene. I de fleste Tilfælde blev Konvolutterne udleveret.

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Vagtdøgn 76 Ambulanceudrykninger. - Fra Togkontoret er der intet at berette i Dag til Morgen.

Provinsen.

Aalborg: Onsdag Aften trængte 3 bevæbnede Mænd ind til Redaktør P. C. Jacobsen, "Aalborg Amtstidende". Redaktøren sad og talte sammen med Bladets Forretningsfører, Ewald Carlsen, som tidligere har været ansat ved "Horsens Folkeblad". Foretningsfører Carlsen blev dræbt ved Skud, hvorefter Revolvermændene forsvandt. I Byen anser man det for sandsynligt, at det dræbende Skud var tiltænkt Redaktør Jacobsen, som for nylig var kommet hjem fra et Sygehusophold.

Aarhus: Købmand Alfred Jørgensen, Montanagade 58, blev Onsdag Aften, da han var paa Vej hjem fra sin Forretning, overfaldet og frarøvet 400 Kr. i Kontanter. Han blev derefter tvunget med tilbage til Forretningen, hvorfra han maatte udlevere Tobaksrationen. Før Røverne tog Afsked med ham, sagde de, at saafremt Røveriet blev anmeldt inden Kl. 22 samme Aften, vilde Købmanden være en død Mand næste Dag.

- Onsdag Morgen er Smedemester C.F. Gardinos blevet myrdet i sit Hjem af to Mænd, som ankom i en lille graa Bil. Smedemester Gardinos havde forskellige Tillidshverv, var bl. a. Sekretær i "Aarhus Smedelaug" og indtog en fremtrædende Plads inden for N.I.O.G.T.

- En ældre Mand blev Onsdag Formiddag, da han kom ud fra Posthuset paa Frederiksbjerg, ramt af Revolverkugler, som affyredes fra en lille graa Bil, som kom kørende gennem Frederiks Allé. Den Saarede førtes til Kommunehospitalet, men er endnu ikke identificeret.


515

- Da den 47-aarige Journalist ved "Aarhus Amtstidende" Morten Sørensen ved 9-Tiden Onsdag Formiddag gik over Frederiksbjerg Torv, kørte en lille graa Bil op paa Siden af ham. Gennem et Vindue i Bilen blev der fra en Maskinpistol affyret en Salve mod Journalisten, der ramtes af to Skud i Halsen og dræbtes paa Stedet. - Den forleden dræbte stud. jur. Johs. Jørgensen, der mentes at have været meget tyskvenlig, har i sin Tid været løs Medarbejder ved samme Blad, og det siges, at han og Morten Sørensen stod i skarpt Modsætningsforhold til hinanden. Fra anden Side oplyses, at den graa Bil var ledsaget af en Motorcykel, hvis Fører for Passageren i Bilen udpegede Journalisten mellem Trafikanterne paa Gaden. Afdøde havde været ansat ved Aarhus Amtstidende i 25 Aar og havde adskillige Tillidshverv.

Silkeborg: Kriminalbetjent Poul Nørregaard er død i Tyskland, ca. 35 Aar gammel. For 4 Aar siden blev Nørregaard forflyttet fra København til Silkeborg.

Esbjerg: Ved Gjesingbro paakørte en OT-Lastvogn Tirsdag Eftermiddag en Deling tyske Soldater. Ti af Soldaterne blev kørt ned og seks maatte føres paa Hospitalet, ret alvorligt kvæstede. I den Uro, der opstod som Følge af Paakørslen, løsnede flere af Soldaterne Skud, hvorved tre Soldater ramtes.

Sønderborg: Overgendarm Th. E. Jessen er den 1. December død i Tyskland. Han var født i 1898 og havde været i Gendarmeriets Tjeneste siden 1919.

Odense: Pastor Ejler Johannes Poulsen, Kingokirken, er Natten til Onsdag blevet anholdt af det tyske Politi.

- Politibetjent Arne Harald Petersen er den 15. November død i Tyskland, 48 Aar gammel.

- Odense største og nyeste Kommuneskole, Korsløkkeskolen, er blevet beslaglagt.

Holbæk: Cand. pharm. Tørring, "Elefantapoteket", er arresteret af Gestapo.

Frederikssund: Nogle pistolbevæbnede Mænd tømte Natten til Onsdag Benzintanken ved Skoven Brugsforening for 300 Liter.

Gilleleje: Tre Fiskere og Konditor Erik Friis er arresteret, sigtet for at have hjulpet Konditorens Broder illegalt til Sverige.

 

Fredag den 22. December 1944.

I Gaar, 3 Dage før Jul, blev 130-140 danske Fanger ført fra Frøslev-Lejren sydpaa.


516

Sabotage mod Uniforms-Skrædderi paa Nørregade. I Gaar Eftermiddags trængte fire Mænd med Maskinpistoler ind paa Fa. Scheuer & Mørchs Systuer, Nørregade 7, hvor der tidligere er syet Politi-Uniformer, men i de tre sidste Maaneder fremstillet Sommer- og Schalburg-Uniformer. Virksomheden beskæftiger ca. 70 Damer, som beordredes til at forsvinde; de fik dog Lejlighed til at medtage deres personlige Ejendele. Mændene slæbte en Del Stoffer ud paa Gulvet og overhældte det med Benzin, hvorefter de stak Ild paa Værkstedet og forsvandt. Det var meget vanskeligt far Brandvæsenet at arbejde paa Stedet, da Benzinantændelsen nu og da gav Anledning til Smaaeksplosioner. Brandfolkenes Bestræbelser maatte derfor hovedsagelig indskrænkes til at hindre Ilden i at brede sig til Nabolokalerne. Firmaets Systue blev aldeles ødelagt.

Atter Sabotage i Maskinfabriken "Rixen". I Morges var Maskinfabriken "Rixen", Holmbladsgade 87, udsat for en ny Sabotage, hvorved Resten af Virksomheden blev ødelagt. Firmaet, der er Underleverandør af Varer til Tyskland, beskæftigede indtil i Gaar 60 Mand.

Luftalarmerne i Aftes. De tre Luftalarmer i Aftes var foranlediget af Overflyvninger i stor Stil. Der var Indflyvning af Grupper paa op til 70-80 Maskiner, og til visse Tidspunkter menes der at have været flere Hundrede Maskiner over Landet. Det fremgik ikke af Rapporterne ude fra Landet, hvilke Ruter Maskinerne havde, og der synes ikke at have været Tale om regelret Overflyvning paa Vej til og fra Tyskland, men man antager, at navnlig Farvandet mellem Jylland og Sverige har været Maalet. Bornholm havde Forvarsel paa et vist Tidspunkt. Der er ikke fra noget Sted meldt noget om Skader, Nedstyrtninger eller lignende. Det svenske Luftværn paa Kysten over far Helsingør traadte i Aktion.

Drab. I Gaar Midags ved 12-Tiden blev en ukendt Mand dræbt ud for Ejendommen Frederikssundsvej 282. Der kom straks Sommerfolk til Stede og slæbte den Dræbte ind i en Port. Senere bragte de ham selv bort. Ingen danske Myndigheder blev tilkaldt i Anledning af Episoden.

Torsdag Aften blev en ukendt Mand skudt ud for Kapelvej 15. I dette Tilfælde blev der rekvireret en dansk Ambulance til at køre den Dræbte til Retsmedicinsk Institut.

Sabotage mod Maskinfabriken "Magneto". I Aftes indtraf to kraftige Eksplosioner paa Maskinfabriken "Magneto", Jagtvej 157, men hverken Brandvæsenet eller Redningskorpset blev tilkaldt.

Episoden i Bogholder Allé 76. I Ejendommen Bogholder Allé 76, hvor en ung Sabotagevagt, Høgh-Rasmussen i Gaar blev dræbt, findes en Maskinfabrik, og det var den, Sabotageforsøget blev rettet imod. Fabrikens Indehaver er den dræbte unge Mands Fader, Ingeniør Høgh-Rasmussen.


517

Vagtposterne satte sig iøvrigt til Modværge, og det kom herunder til Ildkamp. Sabotørerne flygtede i en Bil.

Overlæge hentet af Gestapo. I Gaar ved Middagstid indfandt Gestapo sig paa Overlæge, Dr. med. Tage Christiansens Bopæl, Bernstorffsvej 108. Det berettes, at Overlægen blev taget med af det tyske Politi.

Episode ved Vesterport. I Aftes ved 23,30-Tiden blev Brandvæsenets Ambulance kaldt til Vesterport, hvor en Mand ved Navn E. Jacobsen, Vesterbrogade 122, var blevet skudt i højre Laar. Han blev ført til Lazarettet paa Nyelandsvej.

Brandvæsen og Vagtværn. Københavns Brandvæsen havde i sidste Vagtdøgn 82 Ambulanceudrykninger. - Vagtværnene og Brandvæsenet paa Frederiksberg og i Gentofte har intet særligt at berette fra Natten.

Mystik paa Buddinge Station. I Aftes blev det sidste Tog paa Slangerupbanen standset i Nærheden af Buddinge Station af to Mand, som meddelte, at der var lagt Bomber i to Tankvogne paa Stationspladsen. I Nat ved 3-Tiden blev Stationsforstanderen vækket af to revolverbevæbnede Mænd, som sagde, at Stationen vilde blive sprængt i Luften. Dette skete dog ikke. En tysk Sprængningskommando har rangeret de to Tankvogne bort. Ved en telefonisk Forespørgsel i Formiddags meddeltes paa Stationen, at der ikke er sket noget.

Provinsen.

Aalborg: I forrige Uge er der yderligere arresteret 26 Mennesker i Aalborg Amt. Blandt de arresterede er Trikotagehandler Carl Alfred Christensen, Hadsund, (amerikansk Statsborger), Sagførerfuldmægtig, cand. jur. Jørgen Erik Svenstrup Petersen, Hadsund, stud. pharm. Helge Richard Ott, Hadsund, og Handelsmedhjælper Agner Hæsum Svendsen, Arden. I samme Uge er der transporteret 19 Personer fra den derværende Arrest til Frøslev-Lejren. En derværende Repræsentant fra Røde Kors har faaet Lov til Juleaften at besøge samtlige arresterede, der befinder sig i tysk Fængsel i Aalborg. Han maa medbringe en Pakke til hver enkelt indeholdende Madvarer, Tobak og Konfekt.

Horsens: Natten til i Gaar anrettedes ved to Bombeeksplosioner store Ødelæggelser paa Søndergade. Kort før Eksplosionerne skete, kørte en lille gul Bil ind i Byen sydfra, og straks efter den havde forladt Byen, hørtes Eksplosionerne. Den ene Bombe var anbragt paa Trappen til Schous Sæbehus, der blev meget medtaget, og forskellige Forretninger, der har til Huse i samme Ejendom, fik alle Ruderne knust. Husets eneste Beboer, Ejendommens Indehaverske, Frk. Marie Nielsen, fik et Chok. Den anden Bombe var placeret i Gangen til Ejendommen, Søndergade 27


518

mellem Bagermester Zeuners Forretning og Johanne Andersens Sygeplejeforretning. Begge Forretninger er totalt ødelagt. I Sygeplejeforretningen udbrød en Brand, som det dog lykkedes at faa slukket i Løbet af en Times Tid. Et Betonloft hindrede Flammerne i at brede sig. Ved Eksplosionerne knustes i Hundredevis af Ruder paa Strøget, bl. a. i Raadhuset, Jørgensens Hotel, Horsens Bank og Handelsbanken. Ingen Mennesker kom til Skade. - Det nøjagtige Tidspunkt for Eksplosionerne var Kl. 2,30.

Vejle: Torsdag Morgen Kl. 4,15 indtraf en meget kraftig Eksplosion i Ejendommen, Fredericiagade 3. Bomben menes at have været anbragt i Vejle Møbelfabriks Lokaler i Ejendommen, hvor der tillige er Købmandsforretning, Fiskeforretning og fire Beboelseslejligheder. Købmandsforretningens Lager af Julevarer brændte eller blev ødelagt paa anden Maade, ligesom Beboelseslejlighederne blev fuldkommen raseret. Lejlighederne beboedes af Kolonialhandler, Enkefru Uldall-Jensen, Fiskehandler Andersen, Snedkermester S. E. Nielsen og Overpostassistent Jensen. De tre førstnævnte fik reddet en Del af deres Indbo, men Overpostassistenten mistede alt. Af selve Fabriksbygningen, der var paa to Etager, er intetsomhelst tilbage, og det kan næppe betale sig at reparere Sidebygningen og Forhuset, der er haardt medtaget baade af Eksplosionen og af Ilden. Den samlede Skade andrager mellem 150.000 og 200.000 Kroner. Ejendommen ejes af Repræsentant Sofus Jensen, Stampesvej 5. Snedkeriet, der beskæftigede 7 Mand, var forpagtet af Snedkermester F. E. Nielsen. Benzinstationen, Fredericiagade 1, blev ligeledes beskadiget ved Eksplosionen. Desuden er et Par Garager bag ved Tankstationen beskadiget, og et stort Antal Ruder i Omegnen er knust.

Horsens: To maskerede, revolverbevæbnede Mænd trængte Torsdag Morgen Kl. 9,30 ind paa Stadsingeniørens Kontor og tiltvang sig udleveret Planerne over "Bygholm Parkhotel" og den nye Statsskole, som begge er beslaglagt af Tyskerne.

Nykøbing Mors: Sent Onsdag Aften fik Vognmand Poul Jensen, Erslev paa Mors, Besøg af 6 revolverbevæbnede, maskerede Mænd. Beboerne blev ført hen i et nærliggende Hus, hvor de blev holdt under Bevogtning. Mændene anbragte derefter Bomber i Vognmændene Poul Jensens og Axel Jensens Garager, og lidt efter hørtes tre kraftige Eksplosioner, hvorved to Lastbiler blev delvis ødelagt. Den ene af Garagerne blev helt ødelagt, og Poul Jensens Hus blev stærkt beskadiget, og en Del Ruder i de omliggende Ejendomme knustes.

Kolding: Onsdag Aften blev to store Kølevogne, tilhørende Vognmand P. C. Terling, ødelagt ved Bombeeksplosion i Garagerne.

Tønder: Kontorelev Kaj Pedersen, Rends, som arresteredes den 27. November, er blevet løsladt den 14. December.


519

Odense: Foruden de i Gaar omtalte Beslaglæggelser meddeles, at yderligere Overgades Skole samt Snapindgaarden er beslaglagt. Desuden skal Fyns Forum holdes i Beredskab. Odense kommunale Skolevæsen raader herefter kun over fire Skoler, og to af disse er endda delvis taget i Brug som Husvildebarakker. Undervisningsforholdene vil efter Nytaar blive yderst vanskelige.

Svendborg: Under Filmsforestillingen i Svendborg Bio Onsdag Aften trængte tre revolverbevæbnede Mænd ind i Operatørrummet. De fjernede to Spoler med en Del af den tyske Film, der spilledes, men lovede senere at levere Spolerne tilbage. Dernæst satte de en Grammofon i Gang og rullede en engelsk Krigsfi1m. Nogle tyske Soldater, der overværede Forestillingen, forsøgte uden Resultat at forfølge Revolvermændene.

Roskilde: Tirsdag Aften efter den dobbelte Luftalarm tog en Deling Schalburg- og Gestapomænd afsted fra Roskilde mod Lindenborgkanten, hvor de var paa Eftersøgningsarbejde hele Natten samt om Onsdagen. Der blev foretaget en Del Husundersøgelser paa Egnen, men intet fundet.

 

Lørdag den 23. December 1944.

I Anledning af Julen er 50 Politimænd og 40 civile internerede blevet løsladt fra Frøslev-Lejren. Fra det tyske Fængsel i Odense er løsladt 4 Fanger, fra Kolding 5, Esbjerg 1 og fra Vestre Fængsels tyske Afdeling 75.

Karen Aabyes Villa sprængt i Luften. Forfatterinden Karen Aabyes Villa, "Kisum Bakke", Højgaard Allé i Bagsværd, blev i Gaar Middags sprængt i Luften, utvivlsomt af det tyske Politi. Karen Aabye var ikke hjemme.

Fundet dræbt. I Torsdags blev en Mand fundet dræbt ud for Vejlesøvej 8 i Holte. Mandens Legitimationskort lød paa Arbejdsmand Hans R. Christensen Lind, Møllegade 5, København, 24 Aar gammel.

Til Retsmedicinsk Institut er indbragt Liget af en Politibetjent. Han havde sit Politiskilt paa sig, men de nærmere Enkeltheder kendes ikke.

Efterspil fra mislykket Sabotageforsøg. Den i Morgenbladene i Dag omtalte Leo Jerrick, som Fredag Eftermiddag blev saaret ved Skud i Bogholder Allé, var Marinevægter og tilknyttet Vagten i Høgh-Rasmussens Maskinfabrik, Bogholder Allé 76, hvor et Sabotageforsøg forleden mislykkedes, og hvor en Søn af Indehaveren blev skudt, da han skar Lunterne til Bomberne over.

Sabotagen paa Wegame. Ud over Morgenbladenes Meddelelse om Sabotage paa Fabrikken Wegame kan oplyses, at en tysk Vogn blev øde-


520

lagt ved Eksplosion, og at en tysk Sprængningskommando fandt en ueksploderet Bombe i en anden Vogn.

Razzia i Morges. Mellem Kl. 8 og 9 foretog det tyske Politi en Razzia paa Vesterbrogade mellem Platanvej og Kingosgade. Det var dog væsentligst Cyklisterne, man interesserede sig for, og de blev alle standsede for at vise Legitimationskort. Saavidt vides blev ingen anholdt.

3-4 Politibetjente arresterede. Et Hold fra Sommerkorpset overraskede under en Razzia i Onsdags 3-4 Politibetjente, der alle blev anholdt. Korpset eftersøgte en Mand, der sigtedes for i en Embedsstilling at have udstedt falske Papirer.

Sommermand saaret sig selv. I Nat blev der ringet til Brandvæsenet fra en Sommermand, Kaj Østerberg, der har været Kantinechef i Hobro, men som for Tiden bor i Badstuestræde. Det var herfra, han ringede, og han bad Ambulancen komme i Anledning af en Abort. Brandfolkene svarede efter deres Instruks, at de ikke maatte rykke ud i et saadant Tilfælde, med mindre der fulgte en Læge med. Hr. Østerberg truede Brandvæsenet ret kraftigt og sagde bl. a., "at han nok skulde faa ordnet den Rede". Det lykkedes ved Brandvæsenets Medvirken at faa rekvireret Lægevagten og en Ambulance. Sommermanden og en Kammerat insisterede paa selv at bære Baaren ned fra 2. Sal. Ved en uforsigtig Manøvre greb Haandtaget fat i Østerbergs Revolver, som gik af og ramte ham i Skridtet, saa Ambulancen maatte tage ham med paa Hospitalet.

Omtalt som "Situationsbisse". Gentofte Vagtværn modtog i Gaar Anmeldelse om en Episode, som fandt Sted den 16. December om Formiddagen hos Grosserer Hammerbak, Almindingen 60 i Søborg. Fire revolverbevæbnede Mænd var kommet ind paa hans Kontor og havde holdt det tilstedeværende Personale op og gennemsøgt Skrivebordene. Revolvermændene sagde, at de kom fra Holger Danske, og at Hr. Hammerbak var en "Situationsbisse", der udnyttede fattige Folk. Da Revolvermændene øjensynlig udelukkende ønskede at tale med Hr. Hammerbak, og denne ikke var til Stede, trak de sig tilbage, iøvrigt uden at medtage noget.

Forfulgt paa Sporvogn. I Gaar blev Lærer Jæger, der bor paa Frederiksberg, men som er ansat ved Rødovre Skolevæsen, truet paa Raadhuspladsen af to revolverbevæbnede Mænd. Han slap imidlertid fra dem op paa en Sporvogn, men de fulgte efter og fortsatte med at true ham under Kørslen ud ad Gl. Kongevej, og ved Allégadekrydset sagde de til ham, at han maatte staa ud ved Hospitalsvej, det næste Stoppested, ellers vilde han blive skudt. Han stod ud og flygtede, uden at der dog blev skudt efter ham, ind paa den nærliggende Brandstation ved Howitz-


521

vej, hvor han kom i Sikkerhed. Lærer Jæger var ret stærkt medtaget af Skrækken og maatte køres hjem i Ambulance. Han mener, at de to Mænd har været Røvere, da der ikke kan være Tale om politisk Motiv af den ene eller den anden Art.

Byvagt frarøvet sin Mundering. Natten til Fredag blev en Mand fra Københavns Vagtværn holdt op af to Revolvermænd paa Hjørnet af Slotsgade og Blaagaardsgade. De fratog ham Hue, Kappe og Stav, men hvad der laa i Kappens Lommer, afleveredes, deriblandt ogsaa nogle Penge. Det har saaledes kun været Munderingen, Revolvermændene var interesseret i.

"Hold-up" i Varedirektoratet. I Varedirektoratets Afdeling i Møntergade 2 fjernede nogle Revolvermænd i Torsdags de til Skattevæsenet udarbejdede Lister over Personalets Indtægter.

Episode paa Østerport Station. Kl. 16,37 i Gaar faldt et Skud paa Østerport Station. En Mand paa Vej ind i Ventesalen blev beskudt af en anden, der opholdt sig i Hallen. Han blev ikke ramt, og i Forvirringen forsvandt begge.

Skibsundersøgelse. Da Det Forenedes Fragtbaade forleden skulde afgaa til Oslo, blev de efter at have forladt Kajen kaldt tilbage. Det tyske Politi gik om Bord og foretog en nøje Undersøgelse; paa hvert af Skibene blev der foretaget 2-3 Anholdelser.

Drabet paa Kapelvej. Som omtalt i Gaar blev en ung Mand dræbt paa Kapelvej ud for Nr. 78. Det var et Bud, Egon Mortensen, Jægersborggade 3, 3. Sal. Han kom kørende paa en trehjulet Cykle med en Dreng paa Ladet. Drengen har iøvrigt ikke kunnet give anden Oplysning end Budets Navn og Bopæl.

Film fjernet. Ved 22,30-Tiden blev den tyske Film "De tre gode Venner" fjernet fra "Windsor Bio" af 3-4 revolverbevæbnede Mænd. De indfandt sig umiddelbart efter den sidste Forestilling.

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Vagtdøgn 76 Ambulanceudrykninger. Fra Vagtværnene foreligger intet særligt, heller ikke Togkontoret har noget at berette.

Provinsen.

Reservebetjent, tidl. Glarmester Helge Petersen (f. 8. Februar 1918), som sidst gjorde Tjeneste i Stubbekøbing, er død i Tyskland. Dødsaarsagen angives at have været Bughindebetændelse. Endvidere er Politibetjent P. R. Rasmussen, Randers, Søn af Tilskærer Rasmussen og Hustru, Rønde, død i Tyskland. Endelig har Slagter Martinus Petersen og


522

Hustru, Grindsted (Vejle Amt), faaet Meddelelse om, at deres Søn, Politibetjent Egil Krogh Petersen (født 21. November 1920), er død i Tyskland den 8. December.

Aarhus: Fredag Morgen eksploderede en Bombe ved Flydekranen i Nærheden af "Derby" Maskinfabrik og Isværket. Kranen blev en Del beskadiget, men ellers skete intet.

Kolding: Torsdag Aften sprang to Bomber i en Fiskebil, tilhørende Vognmand Jens Knudsen, Esbjerg. Senere paa Aftenen eksploderede ogsaa to Bomber i en Fiskebil, hvis Ejer var Vognmand P. C. Terling, Kolding. Begge Vogne blev totalt ødelagt.

Vejle: Torsdag Aften indtraf 4 Eksplosioner i Vejle-Vandel-Grindstedbanens Remiser i Vejle. Der var anbragt Bomber paa Banens eneste tre Damplokomotiver, og 2 Cylindre paa den ene Maskine og en Cylinder paa hver af de to andre blev ødelagt. Remisens Glasruder blev knust, og Banens to Motorvogne blev beskadiget. Der udbrød Brand i et Skab med Mandskabets Tøj. Ingen Mennesker kom til Skade. Al Banens Trækkraft er sat ud af Spillet, saa man maa laane et Lokomotiv fra Statsbanerne.

Haderslev: I København anholdt det tyske Politi i Gaar to Sønner af Sognepræst Aaholm i Vojens, Trykker Jørgen Aaholm, 25 Aar, og Elev Poul Aaholm, 22 Aar. Endvidere er i København arresteret Elev i Haderslev Katedralskole, Anker Gram, Søn af Folketingsmand Jørgen Gram. Sønnen forsvandt for et Par Uger siden fra Haderslev efter at have været eftersøgt. Endelig er en ung Mand, G. Egeskjold, Søn af Seminarielærer Egeskjold, Haderslev, blevet arresteret.

Middelfart: En revolverbevæbnet Mand henvendte sig Tirsdag Aften til nogle forbipasserende Gymnasieelever fra Fredericia Gymnasium og spurgte efter Sygekassekasserer Skræppenborg Nielsen. Kassereren blev advaret og undslap gennem et Vindue. Han var blandt de arresterede i Dagene omkring den 29. August i Fjor.

Hillerød: En Personbil og en Tankbil kørte Torsdag ved 15-Tiden op til DDPA's Tank ved Godsbanegaarden i Hillerød, og mens en halv Snes revolverbevæbnede Mænd holdt Vagt, blev der pumpet 4000 Liter Benzin fra Tanken over i Tankvognen, hvorefter begge Biler forsvandt.

 

Onsdag den 27. December 1944.

I Juledagene har det været ret stille i Byen, uden Ubehageligheder af samme voldsomme Karakter som i Dagene forinden. Der foreligger saaledes ingen Meddelelser om Razziaer, Sprængninger eller Arresta-


523

tioner. Alligevel formørkedes Helligdagene af enkelte Mord og et særlig uhyggeligt Overfald.

Juleaftens Dag blev Vagtværnet kaldt til Kafé "International", Toldbodvej 40, hvor man fandt en Kvinde - det viste sig senere at være Indehaversken, Fru Anna Marie Christensen, Herninggade 10 - liggende paa Gulvet med flere dybe Hug i Hovedet. Overfaldet havde fundet Sted i Baglokalet, hvor der laa en større Blodpøl. Derfra var Fruen slæbt ud bag Skænken i Restauranten, hvorfra der igen var Spor til en Kurvestol midt i Lokalet, hvor den Overfaldne laa, da Byvagten kom til Stede. Der var knust en Rude til Kaféen, og herigennem var Voldsmændene kommet ind i Lokalet. Vidner forklarer, at de, efter at have hørt Lyden af splintret Glas, senere saa 3 tyske Marinesoldater komme løbende bort fra Ejendommen. De to løb mod Havnen, den tredie mod Bredgade. Derefter har ingen forladt Kaféen. Den Overfaldne blev bragt til Militærhospitalet. Det viste sig, at hendes Taske var gennemrodet, men iøvrigt vides endnu ikke, om der er stjaalet noget, eller hvad der eventuelt er stjaalet. Fru Christensen, der var meget haardt medtaget, er atter kommet til Bevidsthed og vil sandsynligvis kunne afgive Forklaring. Nogle Minutter efter at Vagtværnet var kommet til Stede, ankom Sommers Vagtkorps, hvorefter Vagtværnets Folk trak sig tilbage.

2. Juledags Aften blev en ca. 20-aarig Mand fundet dræbt af Revolver skud paa Trianglen. Han blev bragt til Rigshospitalet, men det var ikke muligt at fastslaa hans Identitet, da han ingen Legitimationspapirer havde paa sig.

Samme Eftermiddag blev en ung Mand, Helge Sødring, Enghavevej 245 (menes at være Schalburgmand), skudt paa Hjørnet af Enghavevej og P. Sabroes Gade. Sødring kom gaaende med civil Frakke over Uniformen, da en ung Mand kom op paa Siden af ham og skød ham gennem Hovedet. Han blev bragt til Lazarettet paa Nyelandsvej, men var død ved Ankomsten. Endnu før den unge Mand, som havde affyret det dræbende Skud, var kommet bort, kom et Hold Sommerfolk til Stede. Den unge Mand sprang ind i en nærliggende Ejendom, og der blev skudt fra begge Sider. Det endte med, at Sommerfolkene trak sig bort, og den unge Mand forsvandt.

Arbejdsmand Erik Hansen, Augustavej 91, Herlev, blev Natten til 2. Juledag saaret i højre Skulder ud for Grundtvigs Hus, antagelig fordi han undlod at standse efter Tilraab. Den saarede Arbejdsmand blev indlagt paa Feltlazarettet paa Nyelandsvej.

1. Juledags Aften blev Brandvæsenets Ambulance kaldt til "Rossini"s Selskabslokaler i Valby, hvor Musiker Gunnar Rasmussen, Guldbergsgade 41, St., var blevet ramt i Ryggen af et Skud. Der var opstaaet Uro


524

i Lokalerne, hvorfor en Gæst havde tilkaldt Tyskerne. Straks efter Ankomsten affyrede Tyskerne et Par Skud, og et af disse Skud ramte Musiker Rasmussen.

Sabotage paa Statsbanernes Centralværksted. 2. Juledags Aften opstod der paa Statsbanernes Centralværksted Ild i en stor Personvogn med Jerngitter for Vinduerne, som var indrettet til Fangetransport. Vognens Karosseri blev ødelagt af Ilden, som menes opstaaet ved Sabotage.

Københavns Brandvæsen havde i Vagtdøgnet, som udløb Kl. 8 i Morges, 69 Ambulanceudrykninger. Fra Gentofte og Frederiksberg er der intet at berette.

Mislykket "hold-up"-Forsøg paa Fagforeningskontor. Til Frederiksberg Vagtværn er indgaaet Anmeldelse om, at der den 21. December KL. 18,10 har fundet et "hold-up" Sted paa Støberi-, Special- og Maskinarbejderforbundets Kontor, Pileallé [i. e. Pile Allé] 27 (Formand Viggo Larsen). To revolverbevæbnede Mænd indfandt sig ved Forbundets Kasse og forlangte denne udleveret under Trusel med Revolvere. Kassererassistent Ejnar Sørensen, som troede, der var Tale om en Spøg, bad de to Mænd "skrubbe af". I det samme affyrede den ene af dem et Skud. Ejnar Sørensen dukkede hurtigt ned bag Skranken og trykkede paa Alarmklokken. Røverne blev herved saa forskrækket, at de flygtede. Det er oplyst, at Manden, som skød, var ca. 162 cm høj, havde mørkt Haar og var maskeret. De havde begge viklet Tørklæder for Underansigtet. Kassererassistenten mener at være i Stand til at genkende Manden, som skød.

Mælkeassistent holdt op. Da Mælkeassistent Børge Nielsen forleden kom ud fra Kaffebaren, Ellegaardsvej 88 i Gentofte, hvor han netop havde afleveret Varer, blev han holdt op af et Par Mænd, som sagde: "Hit med Skillingerne". Han maatte udlevere Tasken, som indeholdt ca. 800 Kr. samt en Del Regnskaber.

Provinsen.

Kolding: Torsdag Aften skete tre Bombeeksplosioner, som foraarsagede Skader til henved 2 Mill. Kr. Den første Eksplosion indtraf i Andelssvineslagteriets Pølsekogeri paa Havnen, den næste i Fællesforeningens store Nybygning i Klosterstræde, hvor Manufakturafdelingen og Kontorerne har tilhuse. Den store Bygning var hurtigt omspændt af Flammer. Under Branden knækkede en af Brandvæsenets Stiger, og Underassistent Schmidt, Dalbygade, styrtede ned fra 6 m Højde, men saaredes dog ikke mere, end at han selv kunde gaa hjem. Kort forinden Bombeeksplosionen var Brandvæsenet blevet underrettet om, hvad der


525

vilde ske. Det var Nattevagten paa F. D. B., som alarmerede Brandvæsenet. Han var blevet holdt op af tre revolverbevæbnede Mænd, som tvang ham til at lukke sig ind i Bygningen, hvor de anbragte Bomberne. Saa snart de havde fjernet sig, slog Nattevagten Alarm. I Løbet af Natten nedbrændte den 3-Etages Bygning til Grunden, men endnu inden Brandvæsenet var naaet særlig langt frem med Slukningsarbejdet, hørtes den tredie Eksplosion. Den skete ud for "Engelsk Beklædningsmagasin", hvis Indehaver er Købmand Holger Kellstrup. Magasinet blev fuldstændig raseret, og desuden knustes adskillige Ruder i Forretningerne i Østergade og i de tilstødende Gader. Skaden vilde være blevet endnu større, hvis ikke adskillige Forretninger i den sidste Tid havde faaet sat Skodder for Vinduerne.

Horsens: Om Eksplosionerne i Horsens Søndergade Natten til Torsdag kan yderligere oplyses, at der opstod Glasskade paa ca. 100.000 Kr. Man havde bemærket en lille gul Bil køre ind i Byen, kort før Eksplosionen hørtes, og kort efter Eksplosionen paany forlade Byen i Retning af Vejle. Umiddelbart efter Eksplosionerne kom ca. 50 SS-Officerer til Stede fra "Jørgensens Hotel" med Pistoler i Hænderne og forlangte, at Brandvæsenet skulde indstille Slukningsarbejdet. Brandvæsenet har over for den tyske Kommandant i Horsens nedlagt Protest.

Aarhus: Juleaftens Dag arresterede det tyske Politi Pastor Ry, Riisskov, Læge Kirketerp, Marselisborg Hospital, og Journalist Remmer Hansen jun.s Frue. Hendes Mand var ikke til Stede, hvorfor hun blev taget i Stedet for; hun blev dog løsladt Dagen efter.

Odense: Da Publikum 1. Juledag om Aftenen forlod Fyns Forum efter et Boksestævne, kom det til Skudveksling uden for Bygningen. Ved denne Lejlighed saaredes den i Dagspressen omtalte Grosserer Larsen, der hævdes tidligere at have været Medlem af Frikorps Danmark.

Holbæk: Fra "Grandteatret" fjernedes efter Forestillingen 2. Juledag "Münchhausen-Filmen" og fra "Kinoteatret" "Drømmesøen".

 

Torsdag den 28. December 1944.

Lørdag Aften indtraf en mystisk Episode paa Raadhusannekset "Bernstorffshus". En Mand havde henvendt sig ved Porten og spurgt efter "Portner Jensen", men faaet den Besked, at der ikke var nogen her af det Navn. "Saa er det nok henne i Nr. 19," blev der svaret, hvorefter Manden forsvandt. Lidt senere blev en Rude i Porten til "Bernstorffshus" slaaet ind, og gennem den ituslaaede Rude blev der stukket en Revolver ind, og Vagten fik Besked om at lukke op. Da dette var sket, kom 3-4 maskerede, revolverbevæbnede Mænd ind og gennede Vagten tilbage i et


526

lille Vagtlokale, forlangte og fik udleveret Nøglerne til Huset. Fem Minutter senere kom Mændene tilbage, og idet de meddelte, at "nu er den Sag ordnet", forsvandt de. Raadhusforvalteren, som straks blev tilkaldt, foretog sammen med Raadhusbetjentene en hurtig Gennemgang af Lokalerne, først og fremmest for at konstatere, om der var udlagt Bomber. Da man ikke fandt noget mistænkeligt, blev der ikke foretaget noget yderligere før den næste Dag, da Direktør N. P. Nielsen blev tilkaldt, og en ny Undersøgelse foretaget, ligeledes uden noget Resultat. Man afventede saa den første Arbejdsdag efter Helligdagene. Det blev da med Sikkerhed konstateret, at ingen af de ansatte paa Kontorerne savnede noget i deres Skuffer eller paa Bordene, ligesom det ogsaa konstateredes, at alle Kontormaskiner var til Stede. Man har herefter opgivet at finde ud af den dybere Hensigt med dette dramatiske Besøg.

Overfaldet i Kafé "International". Den overfaldne Indehaverske af Kafé "International", Toldbodvej 40, Fru Anna Marie Christensen, var endnu i Gaar for svag til, at Lægerne kunde tillade, at Fruen blev afhørt. Det eneste, hun hidtil har kunnet fortælle paa Hospitalet, er, at hun har Erindring om, at hun var i Færd med at tælle nogle Penge, da Overfaldet skete, men hvad der siden er foregaaet, ved hun ikke. Den overfaldne Dame er ca. 70 Aar og har faaet 4-5 Kraniebrud, et af disse saa alvorligt, at Hjernen er blottet. Fru Christensen er under Behandling af Overlæge Busch.

Lærling dræbt. Ambulancen blev i Morges tilkaldt fra Valby Maskinfabrik i Anledning af, at en Lærling, Ole Nielsen, Hollænderdybet 36, udenfor paa Gaden var blevet skudt af nogle civile. Lærlingen var ramt i Hoved og Bryst og død, da Ambulancen ankom. Begivenheden fandt Sted lidt før Kl. 7.

Razziaer. Et Hold Sommerfolk foretog i Nat en Razzia paa Ceresvej. En af Beboerne tilkaldte Vagtværnet, da der var Skyderi i Kvarteret, men Vagtværnet kunde i dette som i lignende Tilfælde ikke foretage sig noget. Det menes, at man har eftersøgt en Desertør fra et af de frivillige Korps.

Det tyske Politi standsede i Gaar enkelte Sygetransporter paa Gaden og foretog Undersøgelser af Ambulancerne. En bestemt Sygevogn blev tilmed undersøgt hele to Gange paa Vejen til Hospitalet.

I Lørdags foretog nogle Sommerfolk en Razzia paa Købmagergade omkring "Messen", hvor de forfulgte to unge Mennesker, som formentlig har været eftersøgt for illegalt Arbejde. Efter en hidsig Jagt blev de to unge Mennesker fanget og ført bort som anholdte. Øjenvidner beretter, at de fangne blev behandlet meget haardhændet.


527

Saaret sig selv. I Ejendommen Ryesgade 40 hentede Brandvæsenets Ambulance i Gaar en 15-aarig Schalhurgmand, Carl Emil Nielsen, Blegdamsvej 25. Han havde skudt sig selv i Laaret, formentlig ved et Vaadeskud.

I et lignende Tilfælde havde en anden ung Mand, vistnok et Medlem af "Hipo" (det tyske Hjælpepoliti), skudt sig i Foden. En "Hipo"-mand ringede til Brandvæsenet fra Restaurant "Kit-Kat", men da Ambulancen kom til Stede, var den Saarede allerede borte.

Portner paa "Torotor" saaret. Portner Jens Peter Davidsen paa Fabriken "Torotor" i Ordrup blev i Gaar saaret ved et Skud i Armen. Episoden, hvis nærmere Enkeltheder iøvrigt ikke kendes, fandt Sted ved 7-Tiden om Morgenen. Der har iøvrigt tidligere været Sabotage mod "Torotor", som arbejder for tysk Regning. For kort Tid siden blev saaledes en Lastbil med Varer herfra sprængt i Luften.

Anmeldelser til Vagtværnet. Frederiksberg Vagtværn har i den senere Tid modtaget mange Tyverianmeldelser, blandt de sidste fra Sekretær Agnete Wienholtz, Godthaab Tapet- og Farvehandel, Købmand Harald Hansen, Modehandler Frida Nansen, Vinhandelen "Osborne", Fru E. Bähr, Slagter Robert Crafford og Det konservative Folkeparti. I det sidste Tilfælde (Ceresvej 17) er Kontorets Tobaksbeholdning fjernet, og samtidig er der stjaalet et Radioapparat. Vagtværnet har tillige modtaget en Røverianmeldelse fra Buntmagernes Fagforening. Der er tilstillet Statsadvokaten Rapport om de nævnte Anmeldelser.

Holdt op. Et Bud, Bent Alfred Christensen, Baggegaardsvej 24, har anmeldt til Frederiksberg Vagtværn, at han er blevet holdt op af to revolverbevæbnede Mænd paa Holger Danskes Vej og frarøvet de Penge, han havde paa sig. Budet anslaar Røvernes Alder til ca. 25 Aar. De var begge iført lange Støvler, den ene Skihue og den anden Kasket.

Anholdt. Ingeniør Vesterager Petersen, Helsingør, er blevet afhentet af det tyske Politi.

Provinsen.

Aarhus: Fhv. Skolebestyrer Einar Kirkegaard, Viby, er død den 4. December, 61 Aar gammel. Skolebestyrer Kirkegaard, der er død i tysk Fangenskab, var fra 1920-1934 Leder af "Kirkegaards Realskole" i Aarhus, og gennem en Aarrække redigerede han Bladet "Den danske Realskole".

- I Tyskland er Kriminalassistent Hans Chr. Spangaa død, 33 Aar gammel. Han begyndte i 1936 som Politibetjent i Lemvig og forflyttedes herfra 2 Aar senere til Aarhus, hvor han gjorde Tjeneste som Kriminalbetjent og sidst tillige som Instruktør ved C.B.-Uddannelsen.


528

Aalborg: En ung Mand, Christian Iver Johansen, Fiskersøn fra Asaa, er blevet skudt af en tysk Patrulje, da han ikke standsede paa Ordren herom. Han blev tilmed bange og gav sig til at løbe. Skudene ramte ham i Brystet, og han døde paa Stedet.

- Natten til 2. Juledag eksploderede nogle Bomber i et Garageanlæg, som tilhørte Hønseriejer Sigurd Petersen, Bukhøj pr. Østrup. I og ved Garagerne stod en Lastbil og 3 Personbiler, alle i god Kørestand. De blev ødelagt ved Eksplosionerne, og desuden knustes en Del Ruder i Hønseriejerens Lejlighed.

Hjørring: En lille 6-aarig Dreng, Søn af Husbestyrerinde Vita Poulsen i Aalborg, løb 2. Juledag ind i et afspærret Omraade ved Blokhus, hvor han sammen med Moderen var paa Besøg. Der skete en Eksplosion, og Drengen blev haardt medtaget, men kunde alligevel slæbe sig tilbage. Han blev indlagt paa Kommunehospitalet i Aalborg.

Odense: Da Værftsarbejderne - et Par Hundrede Mennesker - i Gaar Morges var paa Vej til Odense Staalskibsværft, blev de ud for Hedviglundsskoven beskudt. Skibsværftsarbejder H. P. Olsen, Skibhusvej 435, blev ramt i Hovedet og døde siden paa Sygehuset. Der er ikke tilvejebragt Klarhed over, hvem der affyrede Skudene mod Arbejderne.

Helsingør: Kroejer Thomsen, Snekkersten Kro, er død i en tysk Interneringslejr den 4. December. Fru Thomsen modtog Meddelelsen herom lige før Jul.

 

Fredag den 29. December 1944.

Efter særlig Tilladelse har Dansk Røde Kors til Danskere, der hensidder i de tyske Fængsler i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Kolding, Odense samt i Vestre Fængsel i København udleveret en Pakke indeholdende Smør, Ost, Pølse, Æbler, Karameller og Cigaretter. Til hver af de internerede i Frøslevlejren har Dansk Røde Kors sendt en Pakke med Æbler, Karameller og Cigaretter.

Dødsfald i Tyskland. I Tyskland er den 29. November Kaptajn i Artilleriet Carl Aage Ingvardsen, Aarhus, afgaaet ved Døden, 45 Aar gammel. Desuden er Kriminalbetjent Hans Chr. Spangaa, Aarhus, død den 19. December, og Overgendarm Carl P. Grøn, Krusaa, død den 2. December.

Arresterede. Præstegaardsforvalter Laurits Peder Høj-Christensen, Galten ved Randers, er arresteret den 20. December. I Haderslever Studenterne Ernst Nielsen og Richardt Meyer-Heisselberg anholdt kørt [i. e. kort] før Jul. Fra Odense meddeles, at Redningsinspektør Marius Jensen, Kontorchef Aage Andersen, Stationsleder Hansen fra Falck-Stationen i Kerte-


529

minde og Stationsleder Ljungdahl, Rudkøbing, er blevet løsladt kort før Jul. Ogsaa Lektor A. Diemer, Haderslev, er blevet løsladt.

Dræbt. Paa Østergade ud for Illum dræbtes i Lørdags to Mænd, medens en Kvinde saaredes. Det oplyses nu, at de dræbte var den 20-aarige stud. polyt. Otto Raarup samt Gunnar Bruun Jensen, begge fra Odense. Den saarede Kvinde var en Søster til Raarup.

Razzia i "Enghave-Bio". I Aftes blev Billetkontoret i "Enghave-Bio" ringet op fra Politigaarden og underrettet om, at Sabotører vilde forsøge at trænge ind i Biografen. Kort efter - Kl. ca. 20,30 - omringede det tyske Politi Biografen og Café "Engholmen" samt Frederiksholms Selskabslokaler, der ligger lige ved Siden af Biografen. Der hørtes en livlig Skydning, og herunder blev Mælkeassistent Erik Sørensen, Toftegaardsallé [i. e. Toftegaards Allé] 24, saaret af Skud i Hovedet og i højre Ben, da han kom ud fra Café "Engholmen". Han førtes til Lazarettet paa Nyelandsvej.

Luftalarmen. Aarsagen til Luftalarmen i Nat var Indflyvning af et større Antal Maskiner. De kom nordfra ned over Kattegat og drejede af mod Vest.

Falsk Bekendtgørelse udsendt. I Gaar Eftermiddags udsendte Ministeriernes Pressesekretariat gennem Ritzaus Bureau følgende fortrolige Meddelelse til Bladene: - Statens Annonce- og Reklamebureau er blevet gjort opmærksom paa, at nogle jydske Blade i et Brev, poststemplet Aarhus, har faaet tilsendt et Annoncemanuskript om en Aftale mellem Danmarks Nationalbank, Handels-, Finans- og Indenrigsministeriet paa den ene Side og de kompetente tyske Myndigheder paa den anden om Arbejdsforhold.

Statens Annonce- og Reklamebureau, som foregives at have udsendt Manuskriptet, og Indenrigsministeriet, som forgives at have undertegnet det, saavel som de øvrige i Manuskriptet nævnte Ministerier kender intet til nogen saadan Annonce, og Bladene advares derfor mod at benytte Manuskriptet.

Bekendtgørelsen, som iøvrigt allerede er blevet trykt i adskillige jydske Blade, havde følgende Ordlyd:

"Vedrørende Arbejder for tysk Regning i Danmark!

Paa Foranledning af Danmarks Nationalbank er der mellem Repræsentanter for Finansministeriet, Handelsministeriet, Arbejdsministeriet og Indenrigsministeriet paa den ene Side og de kompetente tyske Myndigheder i Danmark paa den anden Side sluttet Overenskomst om visse Nyordninger vedrørende Arbejder for tysk Regning i Danmark. Formaalet er Forenkling af Administrationen og Simplificering af Arbejdernes Udførelse. Det er herefter bestemt: 1) Alle danske Arbejds- og Løn-


530

aftaler gælder ogsaa for Arbejder for tyske Myndigheder, dog saaledes at Tillæg for Arbejder af særlig Karakter kan ydes. Alle Særaftaler annulleres med øjeblikkelig Virkning. 2) Alle Henvendelser om Arbejde skal ske gennem den paagældende Fagforening eller Erhvervsorganisation (f. Eks. Arbejdsgiverforeningen). Personer eller Virksomheder, staaende uden for Organisationen, skal foretage Henvendelse til nærmeste tyske Arbejdsanvisningskontor. 3) Virksomheder, som efter den 9. April 1940 væsentlig har ændret Produktionen eller Arbejdsydelse for tysk Regning, er ikke berettiget til at fortsætte dermed, men Dispensationer kan gives ved omgaaende Ansøgning, der i Landdistrikterne stiles til Amtmanden, i Købstæderne til Borgmesteren. Saadanne Virksomheder skal dog overholde de gængse Arbejdsbetingelser. 4) Virksomheder, oprettet efter den 9. April 1940, med det særlige Formaal at udføre Arbejder eller Leverancer for Besættelsesmagten eller Organisation Todt, er ligeledes ikke berettiget til at fortsætte hermed, men kan i visse Tilfælde opnaa Dispensation ved Henvendelse til ovennævnte Myndigheder. Hensigten med Paragrafferne 3 og 4 er i videst muligt Omfang at fordele Arbejder for tysk Regning mellem bestaaende Virksomheder i respektive Brancher. 5) For Kørsel for tysk Regning er bestemt, at denne fortrinsvis skal udføres af organiserede Transportvirksomheder (Vognmænd, Bilejere o. l.) til de af de paagældende Organisationer fastsatte Tariffer, resp. Maksimalpriser. Tillæg kan ydes for Arbejder af særlig Karakter. For Kørsel paa offentlig Vej skal den almindelige danske Lovgivning overholdes. Ikke-organiserede Personer eller Firmaer, som hidtil har kørt for tysk Regning, vil kunne forvente Dispensation for Kørsel i hidtidigt Omfang ved omgaaende Indsendelse af Ansøgninger til Amtmand eller Borgmester. 6) Disse Bestemmelser træder i Kraft med øjeblikkelig Virkning. Fortjenester i Strid med ovenstaaende vil - uden Hensyn til hafte Omkostninger - ikke kunne forventes udbetalt. Bestemmelserne er af midlertidig Karakter. Planer for en endelig Ordning er under Udarbejdelse og vil snarest, senest den 10. Januar 1945, blive offentliggjort af saavel danske som tyske Myndigheder.

Indenrigsministeriet, den 27. December 1944."

Provinsen.

Odense: Den i Gaar omtalte Episode, hvorunder en Arbejder paa Staalskibsværftet blev dræbt, har givet Anledning til, at Arbejdet indstilledes paa Værftet. Forhandlinger mellem Værnemagten, Borgmester Werner, Fagforeningens Bestyrelse og Værftets Direktion er resulteret i, at Arbejdet fremtidig skal begynde Kl. 9 i Stedet for som hidtil Kl. 7,45. Arbejdet paa Værftet blev herefter genoptaget.

Esbjerg: Kontorist Niels Jensen Bødker spurgte for nogle Dage siden i Agerbæk en tysk Soldat om hans Alder. Soldaten svarede, at han var


531

17 Aar, hvorefter Bødker ønskede ham Glædelig Jul. Soldaten skød derefter Kontorist Bødker, som ramtes i Underlivet og senere er død paa et Hospital i Esbjerg. Fra anden Side oplyses dog, at Skudet blev affyret, fordi Bødker misforstod Soldatens Ordre om at passere Gaden.

Randers: Den ca. 30-aarige Guldberg Christensen, København, er under et Familiebesøg i Randers forsvundet sammen med den 25-aarige Tjener Ahlmann Petersen, Randers. Det er nu oplyst, at der har været Husundersøgelse i Ahlmann Petersens Hjem, og man anser det for sandsynligt, at de to Mænd er blevet arresteret.

Horsens: Under en Gaderazzia 2. Juledag blev 3 unge Mennesker, der var bevæbnede, taget med til Officerskvarteret paa Jørgensens Hotel. Det saa ud, som om Politisoldaterne vidste, paa hvilke Personer de skulde slaa ned.

Skanderborg: Ikke mindre end 50 Ejendomme er blevet beskadiget ved Bombeeksplosionerne. Skaden anslaas til ca. 135.000 Kr. paa Bygningerne alene.

Nørre-Sundby [i. e. Nørresundby]: Vagtmandskabet paa Elektricitetsværket er blevet holdt op. Det menes, Revolvermændene var ude efter Vaaben, men Vagtmandskabet var ikke bevæbnet.

 

Lørdag den 30. December 1944.

I Morges lidt før Kl. 7 blev Valdemar Nielsens Metalvarefabrik, Hjørnet af Thorasvej og Peder Ibsensvej paa Nørrebro, sprængt i Luften af Sabotører. Der lød 3 Eksplosioner, og den ca. 600 Kvadratmeter store Værkstedsbygning blev fuldstændig ødelagt, og der udbrød. Ild enkelte Steder i Ruinerne, men Ilden blev ret hurtigt slukket af Brandvæsenet. Ingen Mennesker kom til Skade. (Fabrikken maa ikke forveksles med Valdemar Nielsens Metalvarefabrik i Valby).

Overlæge arresteret. Overlæge Ove Nielsen, Østbanegade 19, blev Torsdag Aften afhentet af det tyske Politi og ført til PoIitigaarden. Forinden havde der været Razzia paa Nyeborg og Gleerups Klinik paa Tranegaardsvej i Hellerup, hvor Overlægen indlægger Patienter.

Saaret. I Aftes blev Formanden for Menighedsraadet i Hvidovre, Lærer Birktoft, Hvidovregade 5, skudt gennem Hovedet ved Hvidovre Kirke. Han blev i haardt medtaget Tilstand bragt til Militærhospitalet.

Brand i D.N.S.A.P.s Mødelokale. I Nat ved 2-Tiden blev Frederiksberg Brandvæsen kaldt til Smallegade 41, hvor D.N.S.A.P.s Mødelokale paa 1. Sal stod i Brand. Der var hældt Benzin ud paa Træværket, saa Ilden tog godt fat. Lokalet blev fuldstændig raseret.


532

Razzia i Bygningsdirektoratet. Gestapo foretog i Onsdags en Razzia i Bygningsdirektoratet. Der blev anstillet forskellige Undersøgelser i Kontoret, og en af Funktionærerne, Ingeniør Villy Bang, Ved Klostret 2, blev anholdt.

Episoden i Blaagaardsgade. Som omtalt i Morgenbladene blev to Mænd, Svend Nielsen og Børge Sørensen, i Aftes saaret under Skyderi paa Hjørnet af Blaagaardsgade og Baggesensgade. Begge er under Episoden blevet frarøvet deres Penge.

Meddelelsen om Drabet af Smedemester Henning Klee, der dræbtes paa Kronprinsensvej, kan suppleres med, at Smedemesteren var i Besiddelse af Revolver og havde Tilladelse til at bære Vaaben.

Politiet overført til Krigsfangelejr. De tidligere i Buchenwald internerede danske Polititjenestemænd er blevet overført til en egentlig Krigsfangelejr, Mühlberg, der ligger mellem Dresden og Torgau.

Løsladelserne før Jul. Fra de tyske Myndigheder har Udenrigsministeriet modtaget en Fortegnelse over de danske Statsborgere, som før Jul er løsladt fra tyske Fængsler her i Landet. Fra Vestre Fængsel i København er løsladt følgende: - Peter Katholm, f. 31. December 1910. Viggo Thorslund-Jensen, 16. September 1928. Knud Henning Svendsen, 26. Oktober 1928. Oskar W. Haufort-Nielsen, 25. Februar 1918. Walter Vag. Nielsen, 5. September 1922. Karl Walter Petersen, 9. Juni 1925. Mogens Kongstad-Petersen, 5. November 1926. Georg Helge Naver, 4. Maj 1925. Henning Scheel, 15. Oktober 1921. Ole Olsen, 18. December 1889. Ejner Larsen, 9. September 1909. Henry Charles Reeve, 11. September 1895. Knud Ernst Johansen, 28. September 1918. Ole Peter Børge Hansen, 17. August 1921. Bruno Alfred Nielsen, 23. Marts 1919. Bernhardt Ch. Andersen, 1. Oktober 1896. Grete di Belsito (f. Blomsterberg), 10. Novoember 1902, Erik Harald S. Eilers-Schacke, 16. November 1909. Svend, Anders Sørensen, 15. Februar 1922. Flemming Dyrsted, 14. April 1928. Finn Bendtsen, 17. Februar 1922. Hans Edvard Henriksen, 21. Juni 1921. Aksel Henriksen, 2. August 1921. Aage Skadhauge-Risager, 29. December 1915. Esben Ljunggreen-Rasmussen, 15. Marts 1928. Evy Laura Holmquist (f. Eberlein), 2. Oktober 1898. Julius Axel Nielsen, 20. Marts 1909. Marie Sofie Larsen, 2. September 1911. Henning Elmstrup, 15. Februar 1925. Helge Eskild Kristensen, 27. August 1922. Skov Peder Oluf Jørgensen, 10. Januar 1914. Svend Aage Madsen, 3. Maj 1913. Erik Helms Jensen, 22. Oktober 1923. Edmund Rasmussen, 12. Februar 1910. Halfdan Hansen, 13. April 1914. Frederik C. O. Nortung, 11. Maj 1880. Eigel Olsen, 11. Juli 1909. Erik Madsen, 17. Juni 1915. Povl Christian Jørgensen, 7. November 1917. Jørgen Schjøtt, 4. Juni 1918. Karl Verner Gynther, 5. November 1924. Oda Petersen, 11. December 1921. Karl Godtfried Jensen, 29. Oktober 1911. Tonny Leif Johansen, 11. August 1926. Svend Christensen, 9. December 1902. Carl


533

Helmuth Frederiksen, 21. Februar 1920. Svend Lanner-Jensen, 2. Marts 1926. Arnild Kampmann, 13. September 1923. Frede Juul Jensen, 24. December 1919. Svend Aage Jensen-Lygaa, 22. Januar 1912. Jørgen Richard Rassow-Jens, 14. Februar 1921. Lauritz Jens Olsen, 8. Marts 1894. Lindhard Birger Rasmussen, 12. August 1920. Erhard Hartvig Larsen, 22. April 1919. Wladislaw Lücik, 30. December 1920. Arne Nielsen, 21. Juni 1905. Vigi Gurli Helagaun, 20. September 1923. Erik Møller-Jensen, 21. Maj 1924. Grete Pantmann, 5. Februar 1915. Vera E. S. Andersen, 3. April 1907. Flindt Herbert Helagaun, 13. November 1919. Kai Emil Ch. Sachmann, 25. August 1909. Erna Johanne Nielsen, 2. Februar 1897. Georg Karl Ch. J. Gradert, 25. November 1888. Børge Grøndal, 7. Januar 1919. Thorvald Daalsgaard-Nielsen, 4. Oktober 1896. Oluf Harald Rasmussen, 29. November 1919. Karl Henry Ludvigsen, 24. Februar 1915. Jørgen Olsen Thorberg, 25. Februar 1900. Anders Feldberg, 17. Marts 1904. Enok Engel, 18. Maj 1913. Robert Hansen, 18. Marts 1894. Doussine Elkiær, 28. Juli 1904. Niels Andersen, 25. September 1913. Karl Børge Hansteen Lynborg, 6. November 1918. Holger Hansen, 24. December 1919. Søren R. J. Bording, 24. Juni 1907. Christian Frederik Witten, 4. August 1906.

Fra den tyske Arrest i Odense er løsladt:

Hans Ove Andersen, 16. Maj 1909. Holger Hansen, 18. Marts 1903. Otto F. Bech Ljungdahl; 6. December 1899. Marius Jensen, 4. December 1895.

Fra Kolding:

Gunnar Midtgaard, 25. September 1909. Hans Andreas Skourup, 25. August 1906. Henry Erland Olsen, 25. Juni 1908. Hans Frederiksen, 8. Januar 1901.

Fra Esbjerg:

Eigil Havemose-Petersen, f. 11. Maj 1902.

Fra Frøslev:

Erik Vilhelm Andersen, 10. Februar 1900. Christian Astrup, 25. Marts 1910. Viggo H. I. Bache, 8. September 1904. Jens P. Clemmensen, 27. April 1894. Poul W. Coster, 25. November 1915. Egon Dannemand-Jørgensen, 3. Marts 1910. Mogens E. H. Daurup, 15. Februar 1920. Ove Eriksen, 24. Marts 1913. Westy R. Ejlund, 8. Januar 1908. Carl K. Eriksen, 30. August 1909. Frits V. L. Gyldenlykke, 13. April 1913. Haldor Hald-Kristensen, 29. November 1907. Ove B. Hansen, 18. April 1899. Mogens H. Hansen, 7. Marts 1922. Hilda Hansen, 9. Januar 1903. Karsten Honoré, 16. Juni 1928. Poul Jensen, 23. April 1901. Hans M. Jensen, 13. Oktober 1904. Knud E. Jørgensen, 28. December 1926. Hans E. J. Kokborg, 9. November 1915. Adalbert Kristensen, 2. Maj 1909. Allan R. W. Larsen, 3. November 1901. Ulla Madsen, 2. April 1913. Eli Magnussen, 29. Juli 1901. Leif Melton, 11. September 1908. Svend A. Nielsen, 15. April 1904. Peter K. J. Nielsen, 23. December 1919. Svend A. L. Nielsen, 17. Januar 1912. Svend A. Nielsen, 9.


534

Marts 1928. Agnete Nørlyng, 11. Marts 1911. Gregers Nørlyng, 26. Maj 1908. Gert Olsen, 25. Februar 1921. Hans E. Olsen, 27. April 1928. Jørgen Rambøl-Andersen, 2. November 1920. Oskar J. S. Rasmussen, 18. April 1901. Michael Rosengreen-Larsen, 22. Januar 1923. Orla Schuldt, 8. Maj 1915. Martin Thuesen, 3. April 1909. Thyra Vindekilde, 15. Marts 1917. Anders Vinten-Johansen, 17. Marts 1909. Karl Georg Fuhrmann, 30. Maj 1899. Ester Hansen, 2. November 1915. Helge Joachim Pedersen, 7. Januar 1921. Henrik Børge Nielsen, 1. December 1910. Bent Bondo Gravensen, 5. August 1919. Elise Pindborg-Beckwith (f. Dræby), 12. November 1911. Hans Christian Madsen, 31. December 1914. Poul Henning Gillesberg, 19. Juni 1926.

Endvidere løslodes følgende internerede Polititjenestemænd fra Frøslevlejren:

Frederik Abildrose, f. 8. Maj 1894. Hans Andersen, 1. September 1891. Laurits C. Andersen, 17. Oktober 1890. Edward Bendtzen, 12. Juni 1910. Karl Breaa, 21. November 1909. Sigesmund Bruhn, 19. Juli 1914. Emil Chrst. Carlsen, 10. September 1892. Paul Christiansen, 26. November 1897. Peter Due, 15. Marts 1912. Hans Mikkelsen Færk, 6. Marts 1897. Orla Chr. Vard. Girbo, 30. September 1917. Karl Grabow Grander, 14. April 1896. Krist. Joh. Hansen, 10. Oktober 1910. Aage Haxel, 19. April 1899. Svend Hermannsen, 4. September 1907. Holger Hjardemaal, 20. September 1891. Paul Holm, 13. Juni 1907. Jens Ernst Jällinghof, 5. August 1900. Hans Peter Jelsgaard, 11. Marts 1893. Laurits Jensen, 6. Februar 1897. Gerhard Jensen, 1. November 1908. Werner Klein, 20. April 1902. Johannes Kolsbjerg, 13. Januar 1896. Magnus Kreiborg, 13. April 1898. Svend Aage Kreiborg, 26. Januar 1913. Verner Kring, 15. April 1912. Jan Egon Gilb. Karlsen, 2. Februar 1914. Carl Larsen, 17. Juli 1907. Poul Helmuth Otto Larsen, 25. Juli 1907. Svend Aage Larsen, 14. December 1918. Ernst Lund, 31. Marts 1909. Oluf Peder Madsen, 22. Juni 1903. Albert Mathias Mathiesen, 23. December 1892. Aage Mikkelsen, 5. April 1901. Karl August Mortensen, 10. April 1893. Thorvald Johannes Nederstrøm, 10. Juni 1893. Alfred Olesen, 8. December 1915. Charles Petersen, 28. April 1903. Frantz A1fred Petersen, 23. Maj 1891. Julius Petersen, 2. Marts 1893. Lars Ove Rasmussen, 19. Oktober 1921. Kaj Rath, 4. August 1918. Frederik Andreas Simonsen, 6. Juli 1890. Peter Simonsen, 30. December 1889. Viggo Soltoft, 12. April 1895. Alfred Svensson, 5. December 1897. Viktor Søndberg, 5. Marts 1894. Bruno Vogesser Sørensen, 8. August 1908. Martin Jørgen Clausen, 5. Februar 1891. Gustav Bent Pürschel, 8. Juni 1911. Erik Hennings, 22. Oktober 1915. Gustav Kongerslev, 28. Januar 1917. Martin Emil Andersen.

Provinsen:

Horsens: Meddelelsen om, at et Antal SS-Officerer skulde have hindret Brandvæsenet i at gaa i Arbejde efter Bombeeksplosionerne, var ikke


535

rigtig. Efter de foreliggende Oplysninger er der ikke fra nogen Side gjort Forsøg paa at hindre Brandvæsenets Slukningsarbejde.

Viborg: Medens Medlemmer af Maskinarbejdernes Fagforening og Tømrernes Fagforening Torsdag Aften holdt Juletræsfest i Viborghallen, blev der Kl. 22,30 givet telefonisk Meddelelse om, at en Bombe vilde eksplodere i Løbet af en halv Snes Minutter. De tilstedeværende ca. 1.000 Mennesker forlod straks Lokalerne. Ved 1-Tiden, altsaa 2 1/2 Time senere, sprang en Bombe, som var anbragt i en Havesal. Der skete dog ikke nogen nævneværdig Skade paa Bygningen ud over, at Vinduerne blev knust. Ingen Mennesker kom til Skade.

Struer: Torsdag Aften skete 5 Eksplosioner paa Struer Svineslagteris Pølsemageri og Konservesfabrik. Der anrettedes stor Skade paa Maskinanlæget. Vinduer og Døre sprængtes, og en Del af Loftet styrtede ned. I Pølsemageriet laa 3.000 kg Kød, som blev delvis ødelagt. Det er iøvrigt usikkert, om Virksomheden kan komme i Gang foreløbig.

Esbjerg: 2. Juledags Formiddag iværksattes en kraftig Skydning med skarpe Projektiler ind over Esbjerg By. Flere Projektiler faldt ned paa Gaderne og eksploderede, 3 Mennesker blev lettere saaret. Det var Formanden for Esbjerg Fiskeriforening Jens Simon Christensen, en 8-aarig Dreng, Søn af Arbejdsmand Christensen, Nørregade 14, og Fiskeskipper Hans Lauridsen, Strandby Kirkevej 56. De Saarede blev bragt til Sygehuset og forbundet, hvorefter de to kunde føres til deres Hjem, medens Lauridsen maatte indlægges, da han havde faaet en Projektilstump i Ryggen.

- Da Teglværksbestyrer Andreas Villemoes den 22. December om Aftenen var paa Vej over til Teglværket for at fyre i Ovnen, blev han holdt op af tre revolverbevæbnede Mænd. Da han troede, at han var ude for et Overfald, forsøgte han at flygte, og der affyredes adskillige Skud efter ham. Han ramtes i Skulderen og blev derefter anholdt af de tre Mænd, der viste sig at tilhøre det tyske Sikkerhedspoliti. Villemoes førtes til et tysk Lazaret, hvor han blev forbundet. Dagen efter blev han løsladt, da det viste sig, at der forelaa en Fejltagelse.

Odense: Da den 30-aarige Skuespil1er Bent von Müllen sammen med nogle Kammerater Fredag ved 22-Tiden forlod Odense Teater, blev de standset af tre Mænd, der bad om at se deres Legitimationskort. De fik disse og spurgte yderligere, om det var von Müllen, de havde for sig. Da dette bekræftedes, skød de ham gennem Hovedet, hvorved han dræbtes paa Stedet.

Hillerød: Natten til Fredag har der været en omfattende Razzia i Hillerød, hvorunder ca. 20 Personer menes arresteret, bl. a. to Tjenere fra Hotel København. Den ene skal dog senere være blevet løsladt paany.


536

Helsinge: Da der i den senere Tid er foretaget talrige Arrestationer paa Helsingeegnen, rettede en Deputation fra Helsinge-Valby Sogneraad for nogle Dage siden Henvendelse til de tyske Myndigheder i København og oplyste, at der paa Grund af de talrige arresterede - det drejer sig om ca. 40 - var Mangel paa Arbejdskraft i Kommunen. Deputationen henstillede, at der fandt en snarlig Afhøring af de arresterede Sted.

København: I Formiddags KL. 10,35 blev Brandvæsenet kaldt til Svanemøllevej 92, en Vi1la, hvor der er Systue i Kælderen. Der var udlagt en Bombe i Kælderen, og ved Eksplosionen var store Dele af Villaen blevet ødelagt, men Bygningen styrtede ikke sammen, og saa vidt vides kom heller ingen Mennesker til Skade.

- Ingeniør og Frue saaret. Ved 9-Tiden i Formiddags rekvireredes Brandvæsenets Ambulance til Rasmus Rask Vej 10 (Valby). Meldingen lød paa, at "Sabotører skyder en af Beboerne". Ved Ankomsten viste det sig, at Ingeniør Paul W. Meyer, som boede paa 1. Sal, var blevet saaret af Skud, og at hans Frue ligeledes var saaret. Ingeniøren blev bragt til Lazarettet paa Nyelandsvej, medens Fru Meyer blev kørt til Kommunehospitalet. Om Motivet vides i dette Øjeblik intet, ligesom der heller ikke kan oplyses noget om, hvorvidt det virkelig er Sabotører, der har foretaget Attentatet.


Forrige Indhold Næste

Tilbage til toppen


Navigation:

Indholdsoversigt

Titelark

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4, 1. del

Kapitel 4, 2. del

Kapitel 4, 3. del

Kapitel 4, 4. del

Efterskrift

Registre


© Selskabet for Københavns Historie 4. november 2015
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |
© Selskabet for Københavns Historie 2005 - 2006