sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske Besættelse
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Søren Hansen (red.)
Titel: Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske Besættelse
Udgivet: Kbh., Bianco Luno, 1946
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Kapitel 4, 3. del
Note:

 

[536]

Tirsdag den 2. Januar 1945.

Radiofabrikken "Torotor" sprængt i Luften. I Morges Kl. 7 blev Radiofabrikken "Torotor" paa Kollegievej i Gentofte sprængt i Luften. Det skete under yderst dramatiske Omstændigheder. Hele Egnen omkring det gamle Sct. Andreas Kollegium, hvor Fabrikken havde til Huse, var besat af Sabotører. Episoden kom til at koste 2 Menneskeliv, idet Chauffør i Gentofte Brandvæsen Evald Hansen, Ellegaardsvænge 16, blev skudt under Udrykningen, og desuden omkom en tysk Vagtpost, som var stationeret i et Taarn paa Bygningen.

Paa rent militær Vis havde Sabotørerne spærret Adgangen til Fabriksbygningen ved at afspærre de vigtigste Tilførselsveje i Omegnen. Paa Hjørnet af Ordrupvej og Ordruphøjvej var der saaledes etableret en Maskingeværrede. Besættelsen medførte ogsaa, at Vagtværnet hindredes i at rykke ud. Gentofte Brandvæsen blev alarmeret nogle Minutter over Kl. 7, og sendte straks et Udrykningshold afsted med Officersvognen i Spidsen. Det var mørkt paa dette Tidspunkt, og man har formodentlig ikke udefra kunnet se, at denne Personvogn tilhørte Brandvæsenet. Ud for Christianshvilevej blev Vognen beskudt, og Chaufføren faldt sammen over Rattet, ramt af en Serie Skud. Han var død, før man naaede frem til Hospitalet. Sabotørerne trak sig ret hurtigt tilbage, saa vidt man kan


537

skønne, uden at nogen af dem blev saaret eller anholdt. De tyske Politisoldater kom ganske vist hurtigt tilstede, og der var en Del Skyderi i Kvarteret, men som sagt mener man ikke, at Sabotørstyrken har haft Tab. Fabrikken, der tidligere har været ude for Sabotage, blev denne Gang fuldstændig ødelagt.

Maskinfabrikken "Præcision" ødelagt. I Morges Kl. 7,15 er Maskinfabrikken "Præcision", Emdrupvej 28, sprængt i Luften. Fabrikken fremstillede Drejebænke. Der var udlagt to Bomber, hvoraf den ene eksploderede.

Farlige Forbrydere anholdt. De danske Myndigheder er for Tiden ved at rulle en meget farlig Forbryderbande op. Det drejer sig om Forbrydere, der under Foregivende af, at de kom fra Shellhuset, trængte ind i private Lejligheder og sagde, at de skulde eftersøge illegalt Materiale. I Stedet for raserede de Hjemmene og forsvandt. Den samme Bandes Medlemmer har kapret Taxavogne, taget Passagerer op og udplyndret dem. Som det vil vides, forekom der en Overgang Tilfælde af denne Art praktisk talt hver Nat. To af de anholdte, Støberiarbejder Egil Henning Boris Sørensen, Lyngstrupvej 33, 2. th., og Chauffør Anton Pedersen, Gravervænget 7, St., har tilstaaet Plyndringer i Prokurist Pabsts Villa og hos Afdelingschef Wulff Jørgensen. Desuden 4 Tilfælde af Udplyndringer fra "laante" Taxavogne. Der er foretaget en tredie Anholdelse. Det drejer sig om Arbejdsmand Jens Henrik Pedersen, Magistervej 58, 1. tv. Han nægter sig dog skyldig, mener genkendt af tilstedeværende Damer i de to udplyndrede Hjem. Der arbejdes videre med Sagen og forestaar nye Anholdelser, ligesom man i denne Forbindelse eftersporer et Lager af Tyvekoster m. m.

Taaregasbomber i Nørrebros Teater. Under Forestillingen i Nørrebros Teater Søndag Eftermiddag blev der fra Balkonen kastet nogle Taaregasbomber ud over Publikum. Folk flygtede ud, og Jerntæppet gik ned. En halv Times Tid senere kunde Forestillingen genoptages efter en Udluftningsproces.

Ret roligt i Nytaarsdagene. Nytaarsaften og Nytaarsdag var der ret roligt i Byen. Nytaarsaften forekom ganske vist en Del Skyderi i Istedgadekvarteret, og der hørtes Udrykningssignaler fra Ambulancer, men Brandvæsenets Ambulance havde ingen Udrykninger hertil, og der er heller ikke indbragt saarede eller døde til Kommunehospitalet. Af andre Begivenheder kan nævnes, at en ung Mand blev skudt i en Trappeopgang. Han var blevet raabt an af en tysk Vagtmand, men i Stedet for at efterkomme Ordren om at standse flygtede han ind i Trappeopgangen. Vagtværn et beretter ogsaa, at der paa Nørrebro er blevet skudt mod en


538

Sporvogn, paa en af hvis Perroner der stod to Byvagter. De mener dog ikke, det var dem, der blev skudt efter. Skudene gik ned under Sporvognen.

Røverne forsvandt. Den 29. December blev Frederiksberg Vagtværn alarmeret til Hjørnet af Frederiksberg Bredegade og Allégade, hvor to revolverbevæbnede Mænd optraadte. De var ude for at røve Penge, men var forsvundet, da Vagtværnet kom.

Provinsen.

Kerteminde: Natten til den 30. December skete der store Ødelæggelser paa Langgade, hvor to store Bomber eksploderede med faa Minutters Mellemrum. Den første Eksplosion fandt Sted ud for Ove Bisgaards Manufakturforretning. Bomben har her været anbragt lige uden for Butiksdøren, der i Stumper og Stykker blev slynget helt ind i Forretningen, hvor Glasmontre, Reoler og Diske og en Del Varer blev ødelagt, ligesom selve Indgangen og de fire store Butiksruder samt alle Ruder i Privatlejligheden paa første Sal blev knust. Den anden Bombe var anbragt foran Butiksdøren hos Boghandler A. Olsen, der bor Langgade 26, lige over for Manufakturforretningen. Denne Bombe har antagelig været af noget større Kaliber, idet Ødelæggelsen her var total, og Bomben sprængte et stort Hul i Gulvet ned til Kælderen. Eksplosionen var saa voldsom, at Forretningens Facade fuldstændig sprængtes, ligesom alt, hvad der fandtes i Butikken af Varer og Inventar, ødelagdes, og en Del deraf slyngedes langt ud paa Gaden. Ogsaa det bag Forretningen liggende Bogbinderværksted blev fuldstændig, ødelagt ved den kraftige Eksplosion, og i Boghandlerens Privatlejlighed paa 1. Sal skete der ligeledes meget stor Skade. Ogsaa i Jens Nielsens Cigarforretning i samme Ejendom skete der store Ødelæggelser, ligesom samtlige Ruder fra Kælder til Kvist sprængtes. De to kraftige Eksplosioner bevirkede, at Butiksruder og Ruder i Privatlejligheder i de nærliggende Ejendomme knustes, og Lufttrykket var flere Steder saa kraftigt, at Gadedøre og Vinduer sprang op, medens Laase og Hasper blev revet af. Særlig slemt gik det ud over Urmager og Guldsmed H. P. Jacobsen, Margrethe Hvidtfeldt, Urmager A. Olsen, Dora Jensen, Købmand Edvard Jørgensen, Slagtermester Herluf Andersen, Cyklehandler Alfred Jensen og Købmand Gunnar Hedekærs Forretninger, der alle ligger paa samme Side som den ødelagte Boghandel. Men ogsaa i de nærliggende Gader, Trollegade og Brunstræde, gik en Del Ruder i Løbet. Efter Eksplosionerne flød hele Hovedgaden med Glasskaar og Dele af Inventar fra de ødelagte Forretninger. Falck og Vagtværn et traadte straks i Virksomhed med Oprydning og Afspærring. Efter et løseligt Skøn andrager Skaden omkring 100.000 Kr.

539

Faaborg: Natten til den 30. December eksploderede en kraftig Bombe i et gammelt Maskinværksted, der er indrettet i en særlig Bygning paa Faaborg Jernstøberi og Maskinfabrik. Ved Eksplosionen styrtede Værkstedsbygningen sammen, og en Mængde Ruder knustes i Omegnen. Ingen Mennesker kom til Skade, men alle Maskiner i Værkstedet blev ødelagt, medens de øvrige Afdelinger paa Jernstøberiet forblev uskadt.

Aarhus: Den 29-aarige Arbejdsmand Niels Egon Becher Christensen, Kirchsplads 7, blev Nytaarsaften skudt ned og dræbt af to Cyklister. Det opgives, at han havde nazistiske Sympatier.

Nykøbing M.: Natten til den 30. December trængte 4 maskerede Mænd ind til Sygekassekasserer A. Poulsen i Tødsø, og tvang ham med Vaaben i Haand til at udlevere Sygekassens kontante Midler. Udbyttet blev ca. 500 Kr. Man har ikke noget ordentligt Signalement af Røverne.

Holstebro: Om Morgenen den 30. December eksploderede to Bomber i en Garage, som tilhører Vognmand Niels Pedersen i Hvam Mejeriby. I Garagen stod tre Lastbiler, hvoraf den ene blev helt ødelagt og de to andre stærkt beskadiget. Eksplosionen var saa kraftig, at Garagens Vægge røg langt bort. Der knustes en Del Ruder i Naboejendommene, men ellers skete ingen Skade.

København: Den 29. December har Indenrigsministeriet faaet Meddelelse om, at den tyske Marine gennem Udenrigsministeriet har anmodet om at faa Københavns Havnevæsens Administrationsbygning paa Toldboden stillet til Disposition mod til Gengæld at afgive til Havnevæsenet de Lokaler, som den tyske Marine for Tiden benytter i Ejendommen Kvæsthusgade 6, som ejes af Grosserer P. Schram. Københavns Havnevæsen har protesteret mod at afgive Administrationsbygningen.

 

Onsdag den 3. Januar 1945.

Ved 20-Tiden i Aftes blev der ringet paa hos Lagerforvalter Møller, Radiofabrikken "Always", og 4-5 revolverbevæbnede Mænd, som udgav sig for at være Bude fra Radiofabrikken, trængte ind og skød Forvalteren. Han blev saa haardt saaret af Skudene, at han døde paa Vej fra sit Hjem, Maglekildevej 7, til Frederiksberg Hospital.

Dødsfald. Direktør Egil Bahnson Jensens Familie i København har faaet Meddelelse om, at Direktøren den 29. December er død. Han blev arresteret af Tyskerne i Begyndelsen af Maaneden og flyttedes siden fra Vestre Fængsel via Horserød og Frøslev til Koncentrationslejren i Neuengamme. Herfra blev han den 17. December i syg Tilstand ført tilbage til Frøslev, hvorfra han igen overførtes til Hospitalet i Aabenraa,


540

hvor han nu er død, efter at der yderligere var stødt en Lungebetændelse til.

Sabotagen i St. Kongensgade 108. Som omtalt i Dagspressen fandt i Søndags en Eksplosion Sted i Ejendommen St. Kongensgade 108, hvor en Virksomhed fabrikerede Startbatterier for tysk Regning. Indehaveren er ikke, som mange har faaet Opfattelsen af, Fabrikant Henry Christensen, som fremstiller Vandkander, Spejle og lign., men en anden Lejer i Ejendommen, Fabrikant Madsen, som etablerede sig her for et Aarstid siden.

Overlæge Ove Nielsens Anholdelse. Som forleden meddelt er Overlæge Ove Nielsen blevet anholdt af det tyske Politi, men den ved samme Lejlighed omtalte Razzia fandt ikke Sted mod Nyeborg og Gleerups Klinik paa Tranegaardsvej, men paa Klinikkens Afdeling i Bredgade. Paa denne Klinik blev Sygeplejeelev Frk. Soya anholdt.

Sabotørernes Biografforestillinger. En Snes københavnske Biografer fik ved den sidste Forestilling 2. Juledag Besøg af Sabotører. De holdt Taler og foreviste en Tegnefilm; "Anders And i den tyske Rustningsindustri". Eksempelvis i Grøndals Bio formede Episoden sig saaledes: Pludselig under Fremføringen af Filmen "Lev Livet let" blev der blændet af, og en Mandsstemme gav Publikum Ordre til at forholde sig rolig. Derefter spilledes "Home, sweet Home" og "Kong Christian". Under den sidste Melodi rejste Folk sig. Fra Højttalerne lød derefter en Mandsstemme, der advarede Folk mod at snakke for meget, idet han blandt andet henviste til, at mange fædre og Brødre maatte tilbringe denne Jul i Fangelejre, fordi der var blevet snakket for meget. Saa forevistes Tegnefilmen, der gav Anledning til Meningstilkendegivelser. Endelig sluttedes af med "Der er et yndigt Land".

Gestapobesøg hos Vagtværn. I Aftes indfandt 2 Mand fra Gestapo sig paa Gentofte Vagtværn og gennemgik Listen over de Medlemmer af Vagtværnet, som havde Vagt paa det paagældende Tidspunkt. Der blev ikke givet Oplysninger om Formaalet, men Gestapomændene gjorde heller ingen Optegnelser.

I Morges foretog det tyske Sikkerhedspoliti en Razzia i Blidahpark 6, hvor man eftersøgte en ung Mand, der imidlertid ikke var hjemme.

Københavns Brandvæsen havde i det forløbne Vagtdøgn 68 Ambulanceudrykninger. Ingen i Anledning af Skudepisoder eller lign.

Provinsen.

Horsens: De Fanger, som efter Domme ved den tyske Krigsret er sendt til Afsoning i Statsfængslet i Horsens - 15 Mand - blev Fredag


541

Eftermiddag befriet ved et meget dristigt Kup, som udførtes af revolverbevæbnede Mænd, der kørte op foran Statsfængslet i en CB-Sanitetsbil. Fangerne var paa en halv Times Gaardtur og gik samlet i et Gaardaflukke. Pludselig sprang en Gruppe Mænd frem paa Murkronen, som indhegner Fængselsgaarden. Med Maskinpistoler holdt de de vagthavende Fængselsbetjente i Skak, medens en Rebstige blev stukket ned i Gaarden. Ad denne forsvandt de 15 Fanger over Muren og derfra videre gennem Jerntraadshegnene, der i Forvejen var klippet igennem af Befrierne. CB-Sanitetsvognen tog de 15 Fanger og de øvrige Mænd op, hvorefter Vognen forsvandt i stor Fart. Der blev ikke vekslet Skud, men en Fængselsbetjent fik den ene Arm brækket under Haandgemæng i Fængselsgaarden, da han vilde forsøge at holde Fangerne tilbage. Antallet af Deltagere i Kuppet kendes ikke, men udover de Mænd, der arbejdede paa Muren, maa man regne med, at et større Antal har været impliceret som Vagtposter i Omegnen. Statsfængslet slog straks "den store Alarm", og alt, hvad man raader over af Mandskab og Hjælpemidler, blev sat ind i Eftersøgningen.

Randers: En ung Mand blev Natten til 2. Juledag skudt af en tysk Vagtpost i en Have bag Fabrikken "Danar" ved Hobrovej. Fabrikken benyttes for Tiden af Tyskerne til Indkvartering. Folk saa Manden blive baaret bort, og en tysk Soldat oplyste, at det var en ung dansk Mand, men ingen er siden anmeldt som døde nogetsteds eller begravet i Randers. Haveejerne i Kvarteret har underskrevet en Erklæring om, at det er paa egen Risiko, de færdes i deres Haver mellem Kl. 17 og Kl. 6.

- Natten til Fredag er Vognmand M. Jensens Garage nedbrændt, og 3 Lastbiler samtidig ødelagt. Vognmanden kørte for Værnemagten.

Aarhus: Natten til Lørdag eksploderede 3 Bomber i K. Turms Lædervarefabrik, Bruunsgade 46-48. Fabrikken styrtede sammen, og der opstod Ild i Ruinerne.

- Paa Entreprenør Aarslevs Oplagsplads i Riisskov opstod Torsdag Aften paany en voldsom Brand, hvorved nogle Træbygninger med Materialer blev ødelagt og et Par Tønder Benzin eksploderede. Derimod reddedes en Træbygning med 14 Biler, tilhørende Firmaet Bülow og Co.

- I Aftes ved 22-Tiden eksploderede en Del Bomber paa Murermester Siegler Petersens Oplagsplads i Viby. Et Træskur og en Del raat Træ brændte.

Hjørring: Nytaarsdag om Aftenen blev der paa Banegaarden affyret Revolverskud mod den 24-aarige Gunnar Højmark Petersen, Hjørring. Han blev ramt i Brystet og styrtede om. En tysk Soldat, der var til Stede, og som vilde gribe ind, blev ramt af et Skud i Tindingen og dræbt paa Stedet. Det lykkedes Revolvermanden at forsvinde i Forvirringen.


542

Den saarede Højmark Petersen, som endnu levede, bad om at blive ført til det tyske Lazaret.

Thisted: Nytaarsaften eksploderede en Bombe uden for Boghandler Hjalmar Lyngbæks Ejendom i Hurup. Samtidig blev der fundet en Bombe uden for Konditor Rikardt Krabbes Forretning. Nogle unge Mennesker bar Bomben uden for Byen, hvor de gravede den ned, uden at den eksploderede. Ved Eksplosionen uden for Boghandler Lyngbæks Ejendom knustes en Mængde Ruder i Kvarteret.

Aggersund: Juleaftens Dag blev en Fiskekutter ved en Fejltagelse beskudt af en tysk Vagtpost, og Fisker Poul Rasmussen Schmidt blev ramt. Han er senere død.

Aalborg: Røde Kors i Aalborg har faaet Meddelelse om, at Politibetjent Svend Anton Sørensen, Nørre Sundby [i. e. Nørresundby], er død i Tyskland.

- Paa Gaderne i Aalborg er der i de sidste Dage fundet Haandbomber. Søndag Morgen fandt saaledes en 12-Aars Dreng en Bombe ved Ansgar Kirke. Da nogle forbipasserende advarede Drengen, kastede han Bomben fra sig. Den eksploderede, men lykkeligvis kom ingen Mennesker til Skade. Nytaarsmorgen maatte Louisegade afspærres, da man havde fundet en Haandbombe her. I dette Tilfælde blev Bomben fjernet af en Sprængningskommando.

Hobro: Gestapo anholdt i Slutningen af sidste Uge en Lærling hos Isenkræmmer Dahl og en Svend hos Bagermester Luccassen. Ved samme Lejlighed blev 8 Personer eftersøgt, men de var forsvundet.

Haderslev: Læge Ruud og Købmand A. Hundewadt jun., som nogen Tid har siddet i det tyske Fængsel i Kolding, er blevet løsladt.

Aabenraa: Natten til Søndag blev 7 Sporskifter paa Padborg Station sprængt ved Bombeattentater. Stationen blev ringet op, og Personalet fik Besked om at fjerne sig, da der var udlagt Bomber. Kort efter sprang Sporskifterne i Luften. Da Opringningen til Stationen, efter hvad der senere blev oplyst, var sket fra en Jernbanetelefon, arresterede det tyske Politi den fungerende Stationsforstander Høgsbro Petersen og hele det øvrige tjenestegørende Mandskab, 17 ialt, der i aaben Lastbil blev ført til Aabenraa. Fra Flensborg ankom et Hjælpetog med et større Antal Arbejdere, der begyndte en Udbedring af Skaden. Senere er yderligere tre Jernbanemænd blevet anholdt, medens 16 af de arresterede er frigivet. De tre førstnævnte var Stationsarbejder Herluf Christensen, Otto Emil Hansen og Hjælpearbejder Hans Jørgen Hansen. De paagældende havde ikke haft Vagt paa Stationen, da Sabotagen fandt Sted. Den ikke frigivne af de først arresterede er Hjælpearbejder Th. Møhl.


543

Tønder: En Lejebil fra Haderslev blev Nytaarsdag ved 19-Tiden beskudt af en fremmed Flyver, da Vognen befandt sig paa Hovedlandevejen. Chaufføren, Hakon Asmussen, Haderslev, var ene i Vognen. Han blev saaret i Arme og Ben. og fik desuden nogle Strejfskud i Ryggen.

Varde: Mandag Formiddag fandt en Sprængning Sted under et tysk Militærtog paa Strækningen Varde-Sig. Ingen Mennesker kom til Skade, men fem 4-akslede Personvogne blev afsporet, og der udsendtes Hjælpetog fra Esbjerg. Ved 23-Tiden samme Aften var Skaden saaledes udbedret, at Trafikken kunde genoptages.

Holbæk: Nytaarsaften foretog en større Styrke Sabotører Attentat mod et tysk Anlæg ved Vipperød. En Snes Mand spærrede begge Ender af Vejen ved Anlægget, og hjemvendende Nytaarsgæster, der færdedes ad denne Vej, blev anholdt og anbragt under Bevogtning i et Kælderrum i en Bygning i Nærheden, hvor de sad en Timestid, før de fik Lov til at gaa. Derefter gik Mændene ind paa Stationens pigtraadsafspærrede Omraade, hvor de formentlig har holdt Personalet i Beboelseshuset i Skak ved Vagtposter uden for Døre og Vinduer; i hvert Fald hørtes kun et enkelt Skud. Derpaa anbragte Mændene tre Bomber. Den ene raserede Garage og Lagerhuset, de andre to sprængte et Maskinhus med elektriske Maskiner m. v. fuldstændigt. En svær Betonmur, som netop i de sidste Dage var bygget uden om dette Hus' ene Ende, styrtede sammen ud mod Vejen. En mindre Brand opstod, men den blev hurtigt slukket af Falck. Senere indfandt tysk Militær sig og foretog nogle Husundersøgelser i Vipperød, samt anholdt et Par af Stationsbyens Beboere, der førtes til Afhøring, saa vidt vides uden noget Resultat.

Næstved: I de sidste Dage af December Maaned har det tyske Politi anholdt følgende 15 Personer paa Præstøegnen: Overskovfoged Sloth, Melteskov, Landmand Harald Madsen, Broskov, og Landmand Sigurd Madsen, alle af Baarse Sogn; Skovfoged Hansen, Hollænderskoven, Præstø; Godsejer Fugmann, Bredeshave, Fodermester Frederiksen, smst., Radioforhandler Alfr. Petersen, Tappernøje, og Bagersvend Karl Alb. Nielsen, smst., alle af Snesere Sogn; Kontorassistent G. Jørgensen, Faksinge Sanatorium; Forvalter Staunstrup, Præstø; Forvalter Knud Jørgensen, Liliendal, Gartner Alfred Nielsen, Tolstrup, Tømrersvend Leo Jensen og Maskinarbejder Ove Henriksen af Kalvehave Sogn, samt Forvalter Mønsted, Jungshovedgaarden.

Af disse er Skovfoged Hansen, Hollænderskoven, igen løsladt, medens de øvrige i Automobiler er ført til København.

København: En Del af de internerede fra Politigaarden, hvoraf de fleste iøvrigt var indlagt paa Hospitaler, er blevet løsladt. De løsladte opgives at være: Kriminalassistent Anders Christensen (Afd. D), Kriminalassistent Erlandsen (St. 8), Overbetjentene Bergh-Christensen, Bo-


544

gaard og Pardorf (Flyverne), Overbetjent Ankerstjerne (Afd. D), Kriminalassistent Holton (Bedrageriafd.), Kriminalbetjentene Milland og Louis Larsen (Flyverne), Kriminalbetjent Tønder og Gytje (4. Afd.), Kriminalbetjent Juul-Petersen (Bedrageriafd.), Kriminalbetjent Oluf Jensen (Vagten), Kriminalbetjent Carlsen og Opdagelsesbetjent Bang (Registraturen).

Af de i sin Tid paa Politigaarden tilbageholdte 106 Mænd er der nu ca. 55 tilbage.

 

Torsdag den 4 Januar 1945.

To Villaer sprængt i Luften. Kl. ca. 2,30 i Nat blev Villaen Højsagervej 10 i Valby sprængt i Luften. Efter hvad der opgives af det tyske Politi, der dog synes at være optraadt civilt. Et ungt Ægtepar, Cigarhandler Ejnar Weische og Bertha Weische, der bor i Naboejendommen Nr. 8, blev forskaaret af Glassplinter og maatte køres til Hospitalet, hvorfra de dog kunde udskrives efter at være blevet forbundet. Ifølge Kraks Vejviser beboedes den sprængte Villa af Snedker J. C. Willerslev og Mekaniker Har. Jeppson.

En halv Time senere ankom det tyske Politi og nogle Civile til Villaen C. F. Richsvej 20, hvis Ejer, Overingeniør Kristian Bak ved Københavns Elektricitetsværker, for ca. 3 Maaneder siden blev arresteret af Tyskerne og ført til Frøslev. Overingeniørens Frue er ligeledes arresteret. Villaen beboedes af Overingeniørens Moder og hans to Børn, desuden var der to unge Piger til Stede. Beboerne fik Besked om at være ude i Løbet af 3 Minutter. De naaede lige netop at komme inden for Døren hos Naboen, da Bygningen sprang i Luften. Nabovillaerne blev noget molesteret, saaledes faldt hele Gavlsiden sammen i Nr. 25, der tilhører Cigarfabrikant C. Hansen, men ingen Mennesker kom til Skade.

Lastbiler bombesprængt paa Halmlorvet. I Morges ved 4-Tiden hørtes nogle voldsomme Eksplosioner paa Vesterbro. Det var 5-6 Lastbiler, som var parkeret paa Halmtorvet, der blev bombet. Bilerne blev fuldstændig ødelagt, og et Par forbipasserende Kvinder blev ramt af Glassplinter og maatte forbindes paa Hospitalet.

"Hold-up" paa Rationeringskontor. I Formiddags kom 8 Mand, bevæbnet med Maskinpistoler, ind i Gymnastiksalen ved Hollændervejens Skole, hvor der for Tiden er Efterudlevering af Rationeringskort. De talte ca. 300 Sæt Rationeringskort op og tog desuden et Antal Købekort, afleverede en i Forvejen udskrevet Kvittering for Kortene og forsvandt igen. Det menes ikke, at Kortene har været beregnet for Den sorte Børs.

7 unge Mennesker anholdt. Det tyske Politi trængte i Gaar Eftermiddags ved 17-Tiden ind i en Lejlighed paa Frimestervej 15, hvor fire


545

tilstedeværende unge Mænd og tre Kvinder blev anholdt. Blandt de anholdte er en Søn af Borgmester H. P. Sørensen, den 23-aarige Søren Sørensen, som er ansat i Socialdirektoratet under Magistratens 3. Afdeling.

Endnu nogle Anholdelser. Et Hold Sommerfolk foretog i Gaar ved Middagstid Razzia i en Lejlighed paa Hjørnet af Korsgade og Blaagaardsgade. De sprængte Døren til en Lejlighed paa 3. Sal, hvor der befandt sig 4 Mænd og en Kvinde. En af Mændene søgte at redde sig ved at springe ud ad Vinduet. De øvrige blev ført til Shellhuset. Senere fjernede Sommerfolk en Del Materiel fra Lejligheden, som efter hvad der oplyses, havde været beboet af de Paagældende i nogle Maaneder. Lejligheden var tidligere beboet af nogle Jøder, der forlængst er flygtet til Sverige.

Manden, der havde forsøgt Flugt ved at springe ud, blev ført bort i en tysk Ambulance; det vides ikke, om han var blevet dræbt.

Razzia hos Revisor Helge Andersen. Gestapo og Sommerfolk indfandt sig i Nat hos statsaut. Revisor Helge Andersen, Centralanstalten for Revision, og foretog en meget indgaaende Ransagning af hans Bolig, Gammelhaveallé [i. e. Gamlehave Allé] 5. Der blev imidlertid ikke fundet noget, og de tyske Politifolk trak sig tilbage uden at foretage noget yderligere.

Truet Vagtværnet. Sent i Aftes kom et støjende Selskab ned gennem Farvergade. De patruljerende Vagtværnsfolk bad dem være rolige, men som Svar paa denne Opfordring blev der affyret et Skud. Vagtværnsfolkene trak sig tilbage til Vartov, men der blev dog holdt øje med Selskabet, som fortsatte til Restauranten "Kit-Kat" og herfra senere til Bahns Hotel i Badstuestræde. Det tyske Politi blev underrettet, da Vagtværnet var afskaaret fra at foretage sig yderligere i dette Tilfælde.

Maskinfabrik ødelagt. I Morges ved 7-Tiden blev der af Sabotører udlagt Bomber i G. Johanssens Maskinfabrik, Elmegade 5. Fabrikken, der for Tiden arbejdede for tysk Regning, bestod af en ca. 50 m lang Træbygning. Det var Sabotørerne selv, der alarmerede Brandvæsenet, formentlig fordi de samtidig vilde advare, da der laa mere Sprængstof i Bygningen. Maskinfabrikken nedbrændte, og Branden var ret farlig, men det lykkedes i Løbet af en Timestid Brandvæsenet at faa fuldkommen Herredømme over Situationen.

Udplyndringer. En Medarbejder ved "Nationaltidende", Redaktør Mogens Nyholm, blev paa Vejen hjem sent Tirsdag Aften holdt op i Overgaden oven Vandet. En daarligt klædt Person stak en Revolver i Siden paa ham og sagde: "Kom saa." I første Øjeblik frygtede Hr. Nyholm for, at han skulde føres bort, men følte sig dog straks noget beroliget, da


546

endnu en Mand dukkede op og viste ham en Jernstang. Han blev da klar over, at det "kun" drejede sig om et gement Røveri, hvilket ogsaa viste sig at slaa til, for han maatte aflevere Overfrakke, Jakke samt Tegnebogen med ca. 220 Kr. Resten af Hjemturen kom han til at tilbagelægge i Skjorteærmer.

I Aftes blev en LB-Pligtig, Christian Christensen, holdt op af to Revolvermænd i Skoven mellem Taarbæk og Fortunen paa Vej fra LB-Vagten i Taarbæk til sit Hjem. Han blev frarøvet Kappe, Hue og Vaabenfrakke, samt Bælte og Legitimationspapirer.

Gentofte Vagtværn har i den senere Tid modtaget ualmindelig mange Anmeldelser om Indbrud og Tyveri. Alene i Gaar indgik 15 Anmeldelser om Tyveri af Sølvtøj, Beklædningsgenstande og lign. I flere Tilfælde drejede det sig tilmed om Tyverier til ret store Beløb.

Københavns Brandvæsen havde i sidste Vagtdøgn 80 Ambulanceudrykninger.

Jernbanesabotage. Ved 23-Tiden i Aftes skete der Sprængning i en Tankvogn paa Herning Station. Tankvognen havde et Indhold af 14.000 kg Petroleum til Værnemagten. Vognen blev ødelagt, og Halvdelen af Indholdet spildtes. Paa Strækningen Struer-Herning er Toggangen indstillet paa Grund af tre Sprængninger. Ligeledes er Toggangen indstillet paa Strækningen Skjern-Hobro, da der skete en Sprængning paa Linien Kl. 1,30. Mellem Skanderborg og Allen skete samtidig 5 Sprængninger, mellem Horsens og Hatting 2 Sprængninger, og i Morges yderligere en Sprængning Syd for Horsens. Paa begge Linier er Toggangen indstillet.

Sabotagen paa "Torotor". Efter Sabotagen paa "Torotor" meddeles, at Fabrikken bl. a. beskæftigede sig med Fremstilling af Dele til V.1-Vaaben.

Provinsen.

Horsens: Der foreligger nu nye Enkeltheder om Bortførelsen af de 15 Fanger fra Statsfængslet. Da Sanitetsvognen kørte op ved Fængslets Østside, var den fulgt af en Ligbil, hvori der menes at have været civilt Tøj til de 15 Fanger. Sanitetslastvognen er Tirsdag Aften fundet i en Tørvelade ved Tyrsted, en halv Snes Kilometer Syd for Horsens. Den havde kørt 189 Kilometer, og det eneste, der var efterladt, var en Sæk med tre Fangekasketter.

Den eneste af de 16 Sabotører, der afsonede deres Straf i Horsens, som ikke kom bort, var Christmas Møllers Skipper; han laa syg. Fængselsinspektør Borgschmidt Hansen var ikke hjemme, da Befrielsen skete. Han sammenkaldte straks efter sin Hjemkomst Pressen og gav Orientering om, hvad der var sket. De fire Betjente, der kontrollerede de 15


547

Sabotører under Gaardturen, havde ikke andet at gøre end at række Armene i Vejret, da de blev truet med Maskinpistoler. Imidlertid kom en Reservebetjent til Stede og vilde tilkalde Hjælp med sin Fløjte. Da Trusler ikke hjalp, var der en af Sabotørerne, der imidlertid var blevet forsynet med Vaaben af Hjælperne, som med et Slag med et Revolverskæfte brækkede hans Arm. Hele Befrielsesaktionen varede kun tre Minutter. Straks efter Aktionen blev der etableret dobbelt Vagt, der var stærkt bevæbnet.

Randers: Det tyske Politi nedbrændte i Gaar Morges et Sommerhus ved Hobro Vesterfjord, tilhørende Telefonmontør Krogh Andersen; der blev sagt, at man havde fundet Sprængstoffer i Huset.

Hjørring: I Lendum skete Natten til Onsdag nogle Bombeeksplosioner, hvorved en halv Snes Personer kom til Skade. Eksplosionerne fandt Sted i et Garageanlæg, som tilhørte Tømrer Th. Sørensen. Ved den anden Eksplosion fik Chauffør Niels Jørgensen en Del Glassplinter i Ansigtet og Tømrer Hans Jensen Armen revet op. Der kom nu en Del nysgerrige til, og lidt senere eksploderede endnu to Bomber, hvorved en Del Mennesker saaredes. Ialt maatte en halv Snes under Lægebehandling, tre er tilmed ret alvorligt saaret.

Grenaa: To revolverbevæbnede Mænd trængte Tirsdag Aften ind til Murer Albert Busk, Grønland 15. De var maskerede og beordrede de tilstedeværende ud af Huset, der skulde sprænges i Luften. For at understrege Virkningen af denne Ordre affyrede de nogle Skræmmeskud. Kort efter blev Huset sprængt i Luften. De to maskerede Herrer kørte bort i en Bil, hvor der i Forvejen sad to andre med Halvmaske paa. I den med Albert Busks Hus sammenbyggede Naboejendom væltede Brandmuren ind i en Stue, hvor der tilfældigvis ikke opholdt sig Mennesker. Albert Busk er Kasserer i sin Fagforening.

Haderslev: Amtstuefuldmægtig Jensen er blevet anholdt den 28. December.

 

Fredag den 5. Januar 1945.

Maskinhallen og Kedelrummet paa Tuborgs Fabrikker er i Nat Kl. 3,33 sprængt i Luften. Skaden er saa omfattende, at Fabrikkens tekniske Ledelse anser det for tvivlsomt, om Virksomheden kan komme i Gang før Krigen er forbi. Om Enkelthederne har Chefen for Gentofte Brandvæsen, Carl Larsen, og Tuborgs Brygmester, Civilingeniør Steenberg, givet os følgende Oplysninger: - Telegrafledningen til Gentofte Brandvæsen (Luftledningen) blev afbrudt Kl. 3,33, saa Eksplosionen maa være sket i samme Øjeblik. Lidt forinden var ankommet et halvt Hundrede civilklædte, dansktalende Mænd, hvoraf en Del var maskerede, til Tuborg.


548:

De tvang Fabrikkernes faste Vagtmandskab til at bære Kufferter, som hver vejede ca. 75 kg, ind i Maskinhallen og ned i Kedelrummet. Efter at have anvist, hvor Kufferterne skulde staa, fik Vagtmandskabet og de tilstedeværende Maskin- og Kedelfolk Besked om at bringe sig i Sikkerhed. Et Øjeblik senere kom Eksplosionen. Sprængladningerne har aabenbart været indstillet til at eksplodere samtidig, for der hørtes kun et enkelt Brag. Gentofte Brandvæsen, som først alarmeredes fra Tuborgs Vagttaarn, var paa Pladsen 8-10 Minutter efter Eksplosionen. Paa dette Tidspunkt var Gerningsmændene allerede forsvundet. Der opstod Ild enkelte Steder i Ruinerne, saaledes var en Oliebeholdning blevet antændt, og der gik et Par Timer med at faa den slukket, men Branden var iøvrigt ikke af farlig Karakter. Foruden Brandvæsenet kom det tyske Politi til Stede og foretog Afspærringer og senere en tysk Sprængningskommando, som gennemførte en foreløbig Undersøgelse. I Kvarteret sprængtes en Del Vinduer, og Brygmesterens Bolig paa Tuborgs Omraade, Strandvej 52, blev en Del molesteret.

Virksomheden beskæftigede ca. 1000 mandlige og 380 kvindelige Arbejdere, som altsaa indtil videre formentlig vil blive arbejdsløse. Der bliver dog foreløbig en Del Arbejde med Oprydningen. Skadens Omfang anslaar Brygmester Steenberg skønsmæssigt til ca. 1 Mill. Kr., men dette Skøn er dog med alt Forbehold, da Skadens Omfang endnu ikke kan overses ganske. Den første Tid vil der endnu kunne tappes en Del Øl, nemlig den færdigbryggede Mængde. Strømmen kan tilføres fra NESA, som maa overtage Fabrikkernes Strømforsyning indtil videre, da Tuborgs eget Elektricitetsværk er sat ud af Drift ved Ødelæggelsen. - Man har et svagt Haab om, at den ene af Kedlerne vil kunne sættes i Stand og derved muliggøre Driften af en Turbine, men det vil først vise sig efter Oprydningen.

I Formiddags Kl. godt 8,30 blev der fundet en ueksploderet Kuffert, hvorfor den tyske Sprængningskommando øjeblikkelig tilkaldtes. Trafikken paa Strandvejen blev spærret, og Fabriksomraadet evakueret. Kl. 9,55 havde den tyske Sprængningskommndo afsluttet Arbejdet uden at finde flere Kufferter. Den fundne Kuffert blev sat paa en Cyklebagagebærer og kørt bort samtidig med, at Trafikken paa Strandvejen atter blev givet fri.

Fabrik for Flyvemaskinedele ødelagt. I Morges Kl. 7 blev en Virksomhed ved Navn "Jensen-Industri", Hillerødgade 30, fuldstændig ødelagt ved 3 Bombeeksplosioner. Der var forinden ankommet ca. 25 bevæbnede Mænd, som paa sædvanlig Maade udlagde Bomberne efter at have advaret og beordret de tilstedeværende i Sikkerhed. Paa Fabrikken, der iøvrigt ejedes af Hr. Bohnstedt Petersen, hvis Hovedvirksomhed i Frihavnen kort før Jul blev totalt ødelagt, fremstilledes Plader til Flyvemaskindele.


549

Saaret af tyske Soldater. Til Kommunehospitalet indbragtes ved Midnatstid 2 Mænd, som havde været i Konflikt med tyske Soldater paa Østerbrogade i Nærheden af Den Frie Udstillings Bygning. Den ene var alvorligt kvæstet i Hovedet. Lidt senere indbragtes til Rigshospitalet en Mand ved Navn Porsing, Skjoldsgade 11. Han havde været i Konflikt med tyske Marinesoldater og var blevet sparket i Hovedet. De nærmere Omstændigheder ved Overfaldet kendes ikke.

Razzia. I Nat foretog tysk Politi en Razzia i Ejendommen Enighedsvej 2 ved Charlottenlund Station. Gadedøren blev sprængt, og 4 bevæbnede tyske Politifolk skaffede sig Adgang til Bogtrykker Th. Priors Lejlighed paa 4. Sal. Saa vidt oplyses var ingen hjemme.

Jernbanesabotage. Paa Fredericia Banegaardsomraade skete i Aftes 10 Sprængninger, hvilket medførte, at al Trafik blev indstillet. Senere paa Aftenen kunde Forbindelsen med Fyn dog genoptages, og i Morges kunde der tillige tages Tog ind fra Øst og Syd, og senere paa Dagen ventede man at faa Forbindelsen nordpaa retableret. I Aftes forekom desuden to Sprængninger paa Strækningen Fredericia-Taulov, og paa Strækningen Pjedsted-Fredericia indtraf 3 Sprængninger, paa Strækningen Horsens-Hatting 1 Sprængning, Struer-Skjern i Nat 2 Sprængninger, Strækningen Hanbjerg-Vinderup ligeledes 2 Sprængninger i Nat. Desuden sprang sent i Aftes en Bombe i en Godsvogn, som stod paa Trustrup Station, læsset med et Tipvognslokomotiv. Lokomotivet blev ødelagt, medens Godsvognen ikke beskadigedes nævneværdigt.

Københavns Brandvæsen havde i sidste Vagtdøgn 64 Ambulanceudrykninger.

Vaabenrazzia. I Aftes ved 18-Tiden foretog det tyske Politi Visitationer for Vaaben paa Højbro Plads.

Provinsen.

Aalborg: Torsdag Eftermiddag blev Syssellederen for DNSAP i Aalborg Amt, Ejnar Laursen, dræbt ved Skud, da han sammen med sin Hustru og en Gæst, Malermester S. G. Andersen, Oue pr. Hadsten, stod uden for sit Hjem i Skipper Clements Gade. Malermesteren blev saaret i Skulderen. - Der blev lagt Blomster paa det Sted, hvor Syssellederen var dræbt, og opstillet Vagter. Da en ung Mand, Elektriker Ejner Meyer Christensen, Prinsensgade, senere paa Eftermiddagen nærmede sig Stedet, blev han skudt og døde paa Stedet.

Aarhus: Repræsentant Søren Leth, Kongensvej i Viby, blev Onsdag Aften beskudt paa en Billardsalon paa Clemens Torv. Han blev ramt i Maven og førtes haardt saaret til Hospitalet.


550

Horsens: Den 27-aarige Træindustriarbejder Børge Jensen blev Torsdag Morgen paa Vej til sit Arbejde raabt an af nogle tyske Vagtposter, og da han ikke standsede, blev han skudt. Han ramtes i Panden og døde paa Stedet. Den unge Arbejder efterlader sig Hustru og 2 Børn.

Randers: Landsretssagfører Mosbech og Ekspeditionssekretær Rønne, Kommunekontoret, er løsladt efter at have siddet i tysk Arrest en Maaned.

Slagelse: Falck blev i Gaar kaldt ud til "Villadsens Minde" ved Næsby Strand for at redde en tysk Flyver, som med Faldskærm hang fast i Trætoppene. Han var bevidstløs efter at være slæbt et langt Stykke gennem Vandet og ind over Land, men før man naaede København med Ambulancetransporten, var han dog kommet til sig selv.

Køge: Torsdag Morgen skete to Eksplosioner i Ørum-Hansens Maskinfabrik, Vordingborgvej. Sabotørerne havde paa Forhaand advaret Arbejderne og ligeledes adviseret Fabrikanten og hans Familie. Der blev givet god Tid, saa bl. a. en Bogholderimaskine kunde bringes i Sikkerhed, før Bomberne eksploderede. Maskinhallen blev delvis ødelagt, hvorimod Smede- og Maskinværkstedet ikke tog større Skade. Ingen Mennesker kom til Skade, bortset fra, at Husassistenten hos Fabrikant Ørum-Hansen fik nogle lettere Snitsaar af Glassplinter.

 

Lørdag den 6. Januar 1945.

Krigsforlis. Paa Refsnæs hørtes tidligt Fredag Morgen en usædvanlig kraftig Eksplosion ude fra Havet. Da det endnu var mørkt, kunde man ikke afgøre, hvad der var sket, men saa snart det blev lyst, observeredes nogle Sømil ude i Kattegat Vraget af et stort Skib. Der blev af de tyske Myndigheder rekvireret Ambulancetog og Ambulancer fra flere sjællandske Byer. I Løbet af Dagen indbragtes nogle saarede og døde, desuden drev Lig i Land paa Refsnæs Kyst. Fiskerne kunde ved Hjemkomsten fra deres Fangstture berette om, at der flød en Mængde Lig ude på Vandet, saa man kan vente, at der i de kommende Dage vil drive mange Lig ind paa Kysten ved Refsnæs.

Begivenheden og navnlig det store Opbrud af Ambulancer til Kalundborg gav i Gaar Anledning til Rygter om, at et kombineret Troppetransport- og Ammunitionsskib var sprængt i Luften i Kalundborg Havn, men dette var altsaa ikke rigtigt.

Husundersøgelse hos Borgmester H. P. Sørensen. Som forleden meddelt er Borgmester H. P. Sørensens Søn, den 23-aarige Søren Sørensen sammen med nogle andre unge Mennesker blevet anholdt. Torsdag Formiddag, paa et Tidspunkt, da ingen var hjemme, blev der foretaget Husundersøgelse hos Borgmesteren. Fire Gestapomænd havde lukket sig ind


551

i Lejligheden, formentlig ved Hjælp af Søren Sørensens Nøgler, og var i fuld Gang med Husundersøgelsen, da Fru H. P. Sørensen, som havde været paa Visit hos Naboen, kom hjem. Sønnens Værelse blev ret grundigt gennemsøgt, medens den øvrige Del af Huset undersøgtes mere overfladisk. Gestapomændene tog ikke noget med af Betydning, og man har heller ikke siden sporet nogen Reaktion efter Besøget.

Stjaalet Rationeringskort i Hvidovre. Fredag Aften trængte 3 revolverbevæbnede Mænd ind paa Kommunekontoret i Hvidovre, hvor de tiltvang sig udleveret ca. 400 Sæt Rationeringskort.

Saarede. I Aftes ved 21,45-Tiden blev der skudt fra Omegnen af Vestre Fængsel. En Kugle slog ned paa en Linie 10-Sporvogn og strejfede en af Passagererne i venstre Ben. Den saarede er Typograf Jørgensen, Kjeldsgaardsvej 21. Han blev bragt til Kommunehospitalet.

Under Skudveksling paa Hjørnet af Enghavevej og Matthæusgade blev en tilfældig forbipasserende, Sekretær K. H. Hansen, Rørholmsgade 7 B, saaret i højre Hofte. Episoden fandt Sted om Eftermiddagen.

Sabotage. Resterne af den Bohnstedt-Petersenske Virksomhed, "Jensen-Industri" i Hillerødgade, blev sent i Aftes ødelagt ved en ny Sabotage. Nogle Maskiner var ikke blevet gjort ubrugelige ved Sabotagen om Morgenen, men det skete uigenkaldeligt om Aftenen. Da man frygtede, at der endnu laa ueksploderede Bomber paa Stedet, blev Sporvejslinierne 11 og 19, der ellers passerer Fabrikken, Resten af Aftenen dirigeret ad en anden Rute.

Lastbilen blev tilbageleveret. Forleden kørte en Lastbil op foran en af det københavnske Vagtværns Stationer. Chaufføren afleverede Vognen og Tændingsnøglen til Portvagten og forsvandt. Vognen var om Formiddagen røvet paa Godsbanegaarden, men med den Besked til Chaufføren, at den vilde blive leveret tilbage i Løbet af kort Tid. Vognen tilhørte Dansk Andels-Æg-Eksport, Vermlandsgade 73.

Attentatet paa Ingeniør Paul Meyer. Om Ingeniør Paul Meyer, som den 3. Januar blev saaret ved et Attentat i sit Hjem paa Rasmus Rasks Vej, kan nu oplyses, at han arbejdede for tysk Regning.

To Mennesker dræbt. I Aftes ved 19-Tiden trængte 4 revolverbevæbnede Mænd ind i en Vinstue paa Bülowsvej Nr. 50, hvor de skød en Mand og en Kvinde. Manden blev dræbt paa Stedet, medens Kvinden, Fru Bjørn Petersen, Lunagervej 17, døde en halv Time senere paa Frederiksberg Hospital. Man er endnu ikke helt klar over den dræbte Mands Identitet.

Vagtværnet blev vist bort. Da en Patrulje fra Frederiksberg Vagtværn i Nat passerede Alléenberg Garagerne ved Frederiksberg Allé, opdagede.


552

de, at en Snes Mand var i Færd med at lukke sig ind i Garagerne. Da Vagtmændene lyste paa Stedet, viste det sig, at det var Folk fra det tyske Hjælpepoliti (Hipo). Vagtværnsfolkene fik Besked om at fjerne sig straks. Senere observerede man, at en Del af Hjælpepolitiet kørte bort i Retning mod Byen.

Jernbanesabotage. Trafikken over Fredericia Banegaard blev i Gaar genoptaget i alle Retninger. Lidt over Middag skete der nye Sprængninger paa Strækningen Fredericia-Pjedsted, men Kl. 17 kunde Strækningen atter passeres. Ogsaa paa de øvrige bombesprængte Strækninger i Jylland blev Trafikforholdene bragt i Orden i Gaar.

Provinsen.

Kolding: Onsdag Aften blev Vagtværnets Udrykningsvogn sprængt i Luften uden for Vagtlokalet paa Raadhuset. Senere eksploderede en Bombe i Herreekviperingsforretningen "Carlton". Hele Forretningen blev ødelagt, men ingen Mennesker kom til Skade.

Skagen: Fredag Eftermiddag krigsforliste Kutteren "Esperance", S. 65, tilhørende Skipper Jens Jørgen Møller. Mandskabet roede over til en anden Kutter og kom iøvrigt ikke noget til.

Aalborg: "Rebildhus" er igen blevet lukket. Denne Gang er samtlige Lokaler i Bygningen blevet beslaglagt.

Grenaa: Natten til Onsdag foretog Gestapo en omfattende Razzia, først i Havnen og senere i Byen. Der anholdtes nogle unge Mennesker, desuden eftersøgtes forgæves Direktør Henrik Rosenvinge, Prokurist Carlo Munk, Bogholder Abildtrup fra Grenaa Dampvæveri, Trafikassistent William Rosenvinge, Lærer Kaj Thorup og Lederen af Kommandocentralen. CB-Politiets Sanitetsvogn og en mindre Patruljevogn blev beslaglagt, da Tyskerne mente, de var brugt til hemmelige Transporter af Vaaben, leveret fra engelske Flyvemaskiner. Lederen af Kommandocentralen og Politimester Andersen samt de unge LB'er var i skarpt Forhør. Onsdag Eftermiddag afsluttedes Undersøgelserne.

Roskilde: De Paarørende til den 31-aarige Politifuldmægtig Thorkild Petersen, der tidligere gjorde Tjeneste i Søndre Birk, har faaet Meddelelse om, at Thorkild Petersen er død den 23. December.

 

Mandag den 8. Januar 1945.

Razzia under Luftalarmen. I Kvarteret omkring Jagtvejen, den tilstødende Strækning af Strandvejen og Strandboulevarden blev der under den sidste Luftalarm Lørdag Aften foretaget en større Razzia. Da Alar-


553

men blæste af, traadte en Mængde uniformerede Mænd ud fra Gadedørene i Urbansgade. Kort efter affyredes Skud fra Pistoler og Maskingeværer. Under Skydningen flygtede alle Trafikanter omkring det store Gadekryds. En Mand ved Navn Nørregaard, Brammingegade 5, fik et Skudsaar i højre Laar; han kunde dog bringe sig i Sikkerhed i Øresundsgade, hvorfra han blev hentet i en Ambulance.

Sporvognsepisoder. Søndag Aften Kl. 20 blev en Passager i en Linie 11 Bivogn i Rantzausgade hidsig som Følge af nogle kaade unge Menneskers Optræden. Han trak en Revolver, viste Vaabenlegitimationen og affyrede et Skud gennem Vognen uden dog at skade nogen. Revolvermanden begyndte nu at forlange Legitimationskort forevist af forskellige Passagerer, men gik senere ned paa Gaden - Sporvognen var i Mellemtiden standset - og fyrede en ny Serie Skud af, et af Skuddene ramte en Haandbøjle i Sporvognen. Der kom en Udrykning fra Værnemagten til Stede, og da Manden nu vilde undløbe, blev der skudt tre Skud efter ham. Han opgav derefter sin Flugt og lod sig arrestere. Episoden medførte en halv Times Sporvognsstandsning.

Søndag Eftermiddag opstod der Slagsmaal i en Sporvogn paa Hjørnet af Amagerbrogade og Holmbladsgade. Vagtværnet blev tilkaldt og anholdt en af de to Urostiftere, medens den anden forsvandt. Den anholdte var Ove Harry Elleboe, Bergthorasgade 22, 1. Sal. Han var i Besiddelse af et Ausweis til Flyvepladsen ved Værløse.

Slotsarkitekten afhentet. Slotsarkitekt Thorvald Jørgensen er i Nat blevet afhentet af det tyske Politi. Slotsarkitekten, som nu er 77 Aar gammel, havde netop afsluttet et Hospitalsophold. Man formoder, der foreligger en Fejltagelse.

Attentatet paa Bülowsvej. Den Mand, der som omtalt i Lørdags er blevet dræbt ved et Attentat i Restauranten Bülowsvej 50 B, er identificeret som Politibetjent Malmros, der var tilknyttet det tyske Politi. Den Kvinde, han var sammen med, Fru Engla Petersen, som ligeledes dræbtes, var gift med Politibetjent Bjørn Petersen, der nu sidder i Frøslevlejren, hvortil han er ført fra Buchenwalde.

Skydning ved Restaurant "Tosca". Lørdag Aften Kl. ca. 22,30 stødte en Vagtværnspatrulje ud for Hectors Forretning paa tre store Drenge, som var indviklet i et Slagsmaal. Da de fik Ordre til at passere Gaden, gjorde de Ophævelser, og en af dem viste et tysk Rejsepas, idet han hævdede at være knyttet til Værnemagten. Under den fortsatte Diskussion løb en af Drengene hen til Restaurant "Tosca" og hentede nogle tyske Soldater, som gav sig til at skyde ned ad Gaden. Skuddene tilkaldte Feldgendarmeriet, til hvem Lederen af Vagtværnets Patrulje forklarede Sagen. Feldgendarmeriet havde intet at bemærke til Vagtværnets Optræden.


554

Hentet Skrivemaskiner og Duplikatorer. Ved Midnatstid Natten til Lørdag blev en Taxachauffør holdt op af to Revolvermænd paa Jagtvejen. Han fik Ordre til at køre til "Standard Electric" paa Hjørnet af Sigurdsgade og Raadmandsgade. Her havde ca. 16 Mænd hentet 6-7 Skrivemaskiner, Duplikatorer og Duplikatorpapir, som blev læsset i Taxavognen. Chaufføren fik nu Ordre til at køre til Jagtvejen, hvor han blev sat af, og Vognen kørte videre. Taxavognen er senere kommet til Stede.

Røveri. Fredag Aften blev Sekretær Frk. Elga Elisabeth Nielsen, boende Melchiors Plads 4, paa Vej fra Triangelteatret til Ndr. Frihavnsgade frarøvet en Haandtaske, indeholdende 527 Kr., hvoraf hun om Eftermiddagen havde faaet de fleste udbetalt paa et Sagførerkontor. Røveren - en Mand i tysk Marineuniform - forsvandt ned ad Odensegade.

Sendt en SS-Mand efter Kuffert. Den ca. 70-aarige Grosserer Brøndum, Carl Johans Gade 43, tilkaldte i Gaar Vagtværnet for at faa klaret, hvorledes han skulde forholde sig over for en SS-Mand og en Civil, som forlangte at komme ind i hans Lejlighed. Vagtværnet kom hurtigt til Stede, og det viste sig da, at de to Herrer ønskede udleveret en Kuffert, som en Frk. Gunvor Christensen havde staaende i Lejligheden, som Pant for 20 Kr. Ved Vagtværnets Mellemkomst blev Affæren ordnet saaledes, at SS-Manden fik overladt Kufferten og forsvandt.

Vagtværn og Brandvæsen. Vagtværnet og Brandvæsenet i de tre Hovedstadskommuner har haft en usædvanlig stille Nat. Der er ikke forekommet Begivenheder af særlig Art, og Københavns Brandvæsen har kun haft 37 almindelige Udrykninger i det forløbne Vagtdøgn, som sluttede Kl. 8 i Morges.

Beskydning af Toget i Aarup. Statsbanernes Distriktschef for 2. Distrikt oplyser paa Forespørgsel fra Udenrigsministeriets Pressebureau, at Stationspersonalet har fortalt, at Beskydningen af Toget i Aarup, hvorved der omkom saa mange Passagerer, skal staa i Forbindelse med, at der har fundet en stor Luftkamp Sted umiddelbart i Nærheden af Ulykkesstedet. En officiel Rapport vil fremkomme i Dagens Løb.

Jernbanesabotage. Lørdag Aften fandt en Sprængning Sted ved Hedensted Station. I Gaar skete der Eksplosion under et Særtog med Arbejdere paa Vej fra Oksbøl til Esbjerg. To Personvogne blev afsporet, men ingen Mennesker kom til Skade. Endelig forekom i Aftes Sprængning i en Stabel Skinner paa Fredericia gamle Station.


555

Provinsen.

Randers: En Søn af Handelsskoleforstander Nielsen og en anden ung Mand er blevet idømt livsvarigt Fængsel for illegal Virksomhed. Straks efter Dommen blev de overført til tysk Fængsel, men de er nu flyttet til Koncentrationslejren Sachsenhausen.

- En Gymnasiast Simes Nielsen, Søn af afd. Dyrlæge Nielsen, blev lige før Jul anholdt paa Randers Statsskole. Han er siden sendt til Frøslev.

- Nogle tyske Soldater, som gjorde Vagttjeneste ved Depoter ved Havnen, har i de sidste Dage paa deres Vej til og fra Kasernen holdt Civile op for at faa Cigaretter. Forleden blev et Medlem af Vagtværnet ogsaa holdt op. Han gjorde Anmeldelse til den stedlige Kommandantur, som lovede at tage sig af Sagen.

Aalborg: Kartoffeltørreriet paa Østerbro er blevet ødelagt ved Bombeeksplosion og Brand. Den 4-Etages Ejendom blev fuldstændig ødelagt.

Fredericia: Der er i den senere Tid om Natten knust Ruder hos tyskvenlige Forretningsfolk.

- En Del Udstillingsvinduer i "Fredericiagaarden" og i den tilstødende "Riddergaard" er blevet ødelagt ved Skudsalver fra en forbikørende Bil. Kuglerne var gaaet gennem Forretningslokalerne ind i Væggene. Der er blevet talt 39 Kugler. Ved denne nye Form for Strøgattentat er der tillige ødelagt en Del Varer i de forskellige Forretninger.

Odense: Et Sommerhus i Kratholm, tilhørende Adjunkt Niels Foged, som for Tiden ikke befinder sig i Odense, er i Aftes blevet ødelagt ved Bombeeksplosion og Brand.

- Bud Jens Peter Christensen, Dampfarveriet Klaregade 12, er i Fredags blevet skudt i Forretningen. Gestapo havde anholdt ham og givet ham Haandjern paa, men da han slog voldsomt om sig, skød Gestapofolkene paa ham. Han blev saaret og førtes bort i en af Falcks Ambulancer. Redningskorpset maa ikke oplyse, hvor han er ført hen, og hans videre Skæbne er ukendt. Bud Christensen er ca. 30 Aar, gift og har 2 Børn. Gestapo vilde samtidig anholde et andet Bud i samme Forretning, men han var flygtet.

Horsens: Der har Natten til Fredag været udkæmpet en voldsom Ildkamp langs Banelinien umiddelbart Syd for Horsens. Sabotører forsøgte ved Midnatstid at anbringe Bomber ved Jernbanelinien mellem Hatting og Horsens. Sabotørerne blev imidlertid overrasket af henved 100 tyske Soldater og trak sig tilbage til Hesteskoven, der ligger mellem Banelinien og Bygholm Landevej. Ildkampen strakte sig over 4-5 Timer.

Roskilde: To tyske Gendarmer fra den lokale Station indfandt sig i Fredags paa Motorkontoret og forlangte at faa en Fortegnelse over, hvem


556

der har benzindrevne Biler i Politikredsen. Dette nægtede de to Damer paa Kontoret. De blev saa afkrævet Legitimation, og deres Navne skrevet op, hvorefter de to Mænd selv gik i Gang med at finde de ønskede Oplysninger i Kontorets Arkiv. Tyskerne har en Gang tidligere krævet Oplysning om benzindrevne Biler, men blev afvist, efter at man havde rettet en Forespørgsel til Justitsministeriet.

Om Aftenen blev der begaaet Indbrud i Motorkontoret. Indbrudet blev dog først opdaget Lørdag Morgen. Ukendte Mænd har fjernet Motorregistret, Kartoteket over Motorkøretøjer og over Motorførere.

Ringe: Lørdag Aften blev en Flyvemaskine skudt ned ved Ringe paa Nordfyn. En Jagermaskine styrtede ned ved 5-Tiden Søndag i Nærheden af Rødekro i Sønderjylland.

Næstved: Kaptajnløjtnant Hansen-Møller, der var en kendt Rytter og Indehaver af flere Championater inden for Ridesporten, er faldet i Grækenland. Han deltog i Krigen paa allieret Side som Flyverobservatør. Før Krigen var Kaptajnløjtnanten tjenstgørende ved Randers og sidst Næstved Rytterregimenter.

 

Tirsdag den 9. Januar 1945.

Som meddelt i Morgenbladene er Bestyreren af "Denka-Radio"s Filial paa Toftegaardsalle 8, Hr. Anker H. Knudsen, Haydnsvej 1, i Gaar ved 16-Tiden blevet dræbt i sin Forretning. To Mænd kom ind i Forretningen og affyrede de dræbende Skud, hvorefter de forsvandt.

I Morges Kl. 5,15 blev Forretningen ødelagt ved Bombeeksplosion. I den øvrige Del af Ejendommen, en 4-Etages Bygning, skete en Del Ravage, ligesom der i det omliggende Kvarter sprængtes 30-40 store Butiksruder og flere Hundrede almindelige Ruder. Brandvæsenet blev ikke tilkaldt, da der ikke opstod Ild og ingen Mennesker saaredes nævneværdigt. Heller ikke Vagtværnet kan give nogle fyldestgørende Oplysninger om Episoden ud over, hvilken Skade der er sket. Man maa derfor afvente en nærmere Afklaring, før yderligere Oplysninger kan bringes.

Bortført fra Retten i Nordre Birk. Lørdag Eftermiddag fandt en Bortførelse Sted fra Retslokalet i Nordre Birk. Om Episoden foreligger følgende Enkeltheder: Dommer Thal-Jantzen havde sat Retten med Fuldmægtig Sinding fra Statsadvokaturen som Anklager og Landsretssagfører N. C. A. Nielsen som beskikket Forsvarer. Mødet begyndte Kl. 14, og der var tilsagt nogle Vidner til Sagen, der behandledes for lukkede Døre. To unge Mennesker, Thorsen og Hermansen, var anklaget for Røveri af nogle CB-Kapper. En ung Mand stak Hovedet ind i Retssalen og blev af Arrestbetjenten gjort opmærksom paa, at Sagen behandledes


557

for lukkede Døre. Umiddelbart efter trængte imidlertid to unge Mennesker ind fra Gangen ude fra Arresten og to andre ad den almindelige Indgang til Retssalen. De var bevæbnet med Maskinpistoler. De tilstedeværende blev holdt op, og Fængselsbetjenten blev undersøgt for Vaaben. Arrestanterne blev skubbet ned mod Udgangen, og straks efter forsvandt alle ud i en ventende Bil. Det hele varede kun Sekunder. Retten havde Indtryk af, at det var "pæne unge Mennesker", og den, der sidst forlod Salen, sagde "Undskyld og Farvel".

Rettelse: I Fredags bragte vi Meddelelse om en tysk Husundersøgelse hos Bogtrykker Th. Prior, Enighedsvej 2. Det viser sig, at det var hos Bogtrykkerens Nabo, Kommunelærer Bøcker-Petersen, at Undersøgelsen fandt Sted. Kommunelæreren var ikke hjemme.

Arresteret. Natten til Søndag ringede det tyske Politi paa i en Lejlighed Maglekildevej 13 og spurgte efter den Logerende, Løjtnant Larsen, der gør Tjeneste som Vagtværnsmand. Han blev senere fundet af det tyske Politi og ført til Paavisning i Lejligheden. Paa Loftet fandt man hans Tjenestevaaben. Løjtnant Larsen blev ført bort.

Bil sprængt i Luften. I Morges blev en Bil med Lægeskilt sprængt i Luften paa Sjælør Boulevard.

Jernbanesabotage. Togkontoret meddeler, at der i Morges skete en Sprængning paa Strækningen Blaahøj-Drantum, men Trafikken ventes genoptaget i Løbet af Formiddagen. Togkontoret oplyser forøvrigt ogsaa, at Trafilkken over Storstrømsbroen har været indstillet i Nat, da en drivende Mine er observeret i Nærheden af Broen.

Hentet Rationeringskort. I Gaar Eftermiddags indfandt to yngre revolverbevæbnede Mænd sig paa Kredskontoret i Hørsholm og krævede de resterende Benzin- og Generatorbrænde-Kort udleveret, hvorefter de forsvandt.

Om Formiddagen kørte en Taxavogn op foran Farum Kommunekontor, og Passagererne, 5-6 maskinpistolbevæbnede Mænd, gik ind paa Kontoret. De skar Telefonledningerne over og tiltvang sig udleveret Folkeregistret med 2000 Navne, de endnu ikke afhentede Rationeringskort samt nogle LB-Uniformer.

Ført til Frøslev. Det er indberettet, at Dommerfuldmægtig Erik Bondo Svane, Søn af fhv. Viceskoledirektør Svane, Kredslæge L. Lauritzen, Haderslev, og Arbejdsmand Hans Lassen, Aabenraa, der alle har siddet i den tyske Afdeling af Arresten i Aabenraa, den 30. December er overført til Interneringslejren i Frøslev.

Vagtposter langs den jydske Længdebane. Der er nu sat Vagtposter langs hele den jydske Længdebane med 50 m Mellemrum.


558

Provinsen.

Horsens: Gestapo foretog i Lørdags en Snes Anholdelser i Byen, men nogle af de anholdte blev dog løsladt efter Afhøring og Ransagning i deres Hjem. Gestapo syntes i særlig Grad at interessere sig for Fængselsbetjentene. Medens Razziaen stod paa - det var i Morgen- og Formiddagstimerne - blev alle Udkørselsveje bevogtet. Der er opgivet følgende Navne paa anholdte: Stationsleder A. Petersen, Zoneredningskorpset, Fængselsbetjent Bruno Larsen, Adelgade, Grønthandlerske Fru Signe Christensen, Fugholm (senere frigivet), Ekspedient Henriksen, Vimmelskaftet (ansat hos Holmboe & Søn), Barber Thomsen og Hustru, Aaboulevarden (senere frigivet), Fængselsbetjent Oksbøl, Grønnegade, Fængselsbetjent Lars B. Møller, Fabriksvej 56 (opgives at have været borte, da Gestapo kom), Entreprenør Hans Nielsen, Nordlystvej, Fru Anker-Kjær, Aaboulevarden (senere frigivet), Sparekasseassistent Evald Henry Petersen, Adelgade, Kusk Verner Rasmussen, Aaboulevarden 94, Bagersvend Jørgen Petersen, Jessensgade 4, samt fhv. Politibetjent, nu Zoneassistent Hans Henrik Wægter Petersen.

Odense: Lørdag Aften blev der sat Ild paa en Lejlighed, som indtil Dagen i Forvejen havde været beboet af Disponent Adsersen og Hustru, Tøjrensningsanstalten "Perawin". Det var et af denne Forretnings Bude, J. P. Christensen, der i Fredags blev skudt af Gestapo, da han satte sig til Modværge ved Anholdelsen. Episoden omtaltes i Meddelelserne i Gaar.

Kolding: Sognepræst Vindel og Hustru, Starup Præstegaard, har faaet Meddelelse om, at deres Søn, den 24-aarige Toldmedhjælper Knud Henrik Vindel, er død den 6. December.

Fredericia: Natten til Lørdag kørte en Opelvogn op foran "Fredericia Avis" og affyrede en Maskinpistolsalve mod den store Glasrude i Bygningen. Der var ingen Mennesker paa Bladet, da Attentatet fandt Sted.

Nykøbing Sj.: Tyskerne har i Fredags arresteret Læge Schwartz-Nielsen, Snertinge, Biografdirektør Carl Veilsgaard, Nykøbing Sj., og Smedesvend Kurt Simonsen, ligeledes Nykøbing Sj. Man ved intet om Aarsagerne til Arrestationerne.

Roskilde: En Søn af Murerarbejdsmand Jens Nielsen, Borgerdiget 39, blev Søndag Aften ramt af et Skud, da han gik i Absalonsgade. Kuglen gik gennem begge Kinder, saa den unge Mand har ikke kunnet fortælle noget yderligere om Episoden.

Hillerød: Hos Isenkræmmere i Frederikssund forlangte nogle bevæbnede Mænd i Lørdags udleveret Ladningerne af Sprængstof. Det var ikke store Beholdninger, Isenkræmmerne laa inde med. Materialet samledes


559

sammen paa en Lastbil, som man havde taget hos Købmand Axel B. Lange. Revolvermændene kørte herefter ud af Byen.

Kalundborg: Meddelelsen i Søndags i udenlandsk Radio om, at der i Forbindelse med Skibskatastrofen ved Røsnæs skulde være sket meget store Ødelæggelser i Kalundborg, er ikke rigtig. Som det ogsaa fremgik af vore Meddelelser om Begivenheden, er der ikke sket nogen Skade i Kalundborg, hverken i Havnen eller i Byen.

 

Onsdag den 10. Januar 1945.

Kulsituationen. I Løbet af December har Krigsbegivenhedernes Udvikling medført en alvorlig Forværring af Kulsituationen. Københavns Belysningsvæsen har saa godt som intet af Betydning modtaget og slet ingen Gaskul fra Westfalen. Hovedparten af de øvreschlesiske Kul egner sig absolut ikke til Fremstilling af Gas.

Under de dansk-tyske Handelsforhandlinger, som foregaar for Tiden, har de tyske Myndigheder imidlertid lovet, at der skal indtræde en Bedring i Tilførslerne i Løbet af Januar, og der skal allerede være 50.000 Tons klar til Københavns Belysningsvæsen, men desværre er det øvreschlesiske Kul, som næppe egner sig til Gasfremstilling. Den normale Tilførsel har tidligere været ca. 150.000 Tons pr. Maaned, saa en Tilførsel paa 50.000 Tons forslaar ikke ret meget. Under Forhandlingerne har Tyskerne iøvrigt stillet i Udsigt at kunne levere Kul fra Westfalen til Februar.

I Forbindelse med de svigtende Kultilførsler kan det oplyses, at de københavnske Gasværker nu har udleveret de Koks, man har til Disposition for almindeligt Salg til forbrugere. Restbeholdningen og den daglige Produktion maa - paa Grund af de tilførte Gaskuls daarlige Kvalitet - forbeholdes selve Gasproduktionen til Underfyring af Ovnene. Herefter har man kun Smuld og Nøddekoks til Videresalg blandt private Forbrugere. Beholdningerne heraf vil blive forbeholdt Aldersrentenydere, De kommunale Udsalgssteder og smaa Brændselshandlere. Kvantiteterne af disse Varer er relativt smaa, og de maa siges ikke at være velegnede til Fyring i almindelige Kakkelovne, specielt ikke Smuldet.

Ovenstaaende Meddelelse maa af forskellige Grunde behandles med en ganske særlig Diskretion, og ingen af de givne Oplysninger maa omtales i Dagspressen, heller ikke Standsningen af Kokssalget.

Vice-Bygningsinspektør forsvundet. Siden i Onsdags har Vice-Bygningsinspektør under Gentofte Kommune, Arkitekt H. Mendahl, Ledreborgs Allé 16, været forsvundet. Hans Familie har forespurgt hos Tyskerne, om han skulde være anholdt, men har overalt faaet den Besked, at der ikke er anholdt nogen af det Navn.


560

I Onsdags blev Arkitekt R. J. Wehage, der ogsaa er tilknyttet Gentofte Kommune, anholdt i sit Hjem, Hans Jensens Vej 44. Anholdelsen foregik under ret dramatiske Forhold. Der blev ringet paa, og da Arkitekten lukkede op, fik han stukket en Maskinpistol i Maven og erklæredes for anholdt. Hans Hustru har nu faaet Besked om, at det tyske Politi har afsluttet Sagen mod ham, og at han vil blive ført til Tyskland.

Dødsfald. Civilingeniør Poul Seidenfaden er ifølge Underretning til Familien død den 23. December. Ingeniør Seidenfaden blev kun 29 Aar gammel.

Sabotage. I Aftes fandt en Eksplosion Sted i en lukket belgisk Godsvogn, som stod paa Godsbaneterrænet, lastet med Flyvemaskinedele til Tyskland. Vognen blev knust, og Indholdet spredtes over Pladsen. Eksplosionen fandt Sted ved 20-Tiden.

Ved 21,30-Tiden i Aftes opstod en mindre Sabotagebrand i Træskæreriet "Lygten" i Sigurdsgade. Der var hældt en brændbar Vædske ud over en Stabel Træ, men det lykkedes hurtigt Brandvæsenet at faa Ilden slukket. Det tyske Politi, som ogsaa kom til Stede, fandt en mystisk Pakke, som tilsyneladende indeholdt Sprængstof. Pakken blev fjernet af en Sprængningskommando.

Københavns Brandvæsen havde i det sidste Vagtdøgn 70 Ambulanceudrykninger. Iøvrigt kan tilføjes, at Natten har været usædvanlig stille. Der foreligger hverken Meddelelser om krigslignende Begivenheder eller om Røveri af nogen Art. Heller ikke Togkontoret har modtaget Meldinger om særlige Begivenheder.

Provinsen.

Roskilde: Den 25-aarige Arbejdsmand Egon Toftegaard Nielsen, der i Søndags blev indlagt paa Hospitalet efter at være blevet saaret, og som om Aftenen blev dræbt i Sygeværelset, havde, efter hvad der oplyses, tyske Interesser.

Skive: Der er foretaget en Række Razziaer, hvorunder bl. a. Lærer Nørlem-Andersen, Fuldmægtig Andreas Hansen, Kommunekontoret, Vognmand Malmstrøm og et Par unge Mennesker er anholdt. Den anholdte Lærer var fremtrædende Medlem af Terrænsportsforeningen.

 

Torsdag den 11. Januar 1945.

Slotsarkitekt Thorvald Jørgensen blev i Gaar løsladt og vendte i Aftes tilbage til sit Hjem. I Betragtning af sit svage Helbred har Slotsarkitekten det relativt godt.


561

Vicebygningsinspektørens Forsvinden. Om Vicebygningsinspektør H. Mendahls Forsvinden kan gives følgende supplerende Oplysninger: Da Arkitekt R. J. Wehage, der som nævnt ogsaa er ansat under Gentofte Kommune, ikke indfandt sig paa Kontoret om Morgenen Onsdag den 3. Januar, ringede Hr. Mendahl til hans Hjem. Fruen, med hvem han kom til at tale, gjorde et stærkt oprevet Indtryk og sagde, at hun ikke kunde udtale sig nærmere. Vicebygningsinspektøren tog saa ud til Arkitekt Wehages Bopæl, Hans Jensens Vej 44. Paa dette Tidspunkt opholdt det fremmede Politi sig endnu i Hjemmet. Fru Wehage har meddelt, at ogsaa Mendahl blev taget med.

En Henvendelse fra Fru Mendahl til Tyskerne har ikke skaffet Klarhed i Sagen, idet de tyske Myndigheder har meddelt Fruen, at man ikke har anholdt nogen af det Navn.

Arresteret. Lægekandidat Preben E. Hess-Thaysen, Kanslergade 5, er Onsdag Morgen blevet arresteret af det tyske Politi under Vagttjenesten paa Rudolph Berghs Hospital.

Endvidere er Tobaksfabrikant B. Nobel Onsdag Formiddag blevet hentet af det tyske Politi paa Fabrikken. Prinsessegade 62. Endelig er Repræsentant Trærup Andersen, Politiken, blevet arresteret Tirsdag Morgen.

Husundersøgelse. Det tyske Politi skaffede sig i Morges Adgang til Ingeniør Carl Wegeners Lejlighed, Ordrupvej 35 F, og foretog en grundig Husundersøgelse. Ingeniør Wegener og Familie har været bortrejst i nogen Tid og var saaledes ikke hjemme.

Razzia i Ejendomme paa Amagerfælledvej. Natten til Tirsdag foretog 14 Gestapo- og Sommerfolk en Razzia i Ejendommen, Amagerfælledvej 30, hvor de sprængte Døren til en Lejlighed i Stuen hos Familien Krengemose. Lejligheden blev gennemsøgt, hvorpaa man undersøgte en Række andre Lejligheder i Opgangen, saaledes fik man paa 4. Sal Adgang til Departementschef Diges Lejlighed. Ogsaa denne blev gennemsøgt. Det menes, at man har søgt efter en Person ved Navn Berthelsen. Razziaen blev fortsat igen Natten til i Gaar. Denne Gang drejede det sig om Ejendommene Nr. 27-35.

Sabotage mod Systue. I Tirsdags ved 17-Tiden blev der forøvet Sabotage mod en Systue i Griffenfeldtsgade 27. En Mand i Postbuduniform ringede paa og sagde, at han havde en Pakke til en af Syerskerne. Da Døren blev lukket op, trak han en Revolver frem og holdt de Tilstedeværende op, samtidig med at han gav Ordre til Mørklægning. En Del bevæbnede Mænd kom nu til, afmonterede Symaskinerne og tog nogle af de vigtigste Dele af Maskinerne med ned i en Bil. Da Sabotørerne var ved at gaa, fandt de et Lager af Stof til tyske Uniformer, som de be-


562

sluttede sig til at tage med. Et Par Mænd blev sendt ned paa Gaden for at holde en Lastbil op, medens de øvrige bar Stoffet ned i Trappegangen. Kort efter kørte de bort med Stoffet i en tilfældig Lastbil.

"Hold-up" paa Apotek. I Aftes ved 21,30-Tiden blev Ekspedienten paa Apoteket Gl. Kongevej 82 holdt op af to bevæbnede Mænd, som forlangte at faa udleveret Forbindsstoffer, men da der ikke fandtes noget paa Apoteket, gik de igen.

Isenkramlager ødelagt. I Nat Kl. 3,45 udbrød en voldsom Brand i Hans Schourups Isenkramlager, Rosenvængets Allé 20. 3. og 4. Etage samt Loftet blev fuldstændig raseret. Brandvæsenet fik først hen paa Morgenstunden Herredømme over Ilden, som menes at være paasat.

Razzia. Onsdag Morgen foretog det tyske Politi en Undersøgelse hos Viceskoledirektør Th. Nystad, Drosselvej 7. Efter nogen Undersøgelse forlod Politiet Lejligheden uden at medtage noget, ligesom der heller ikke fandt Arrestationer Sted.

Københavns Brandvæsen havde i sidste Vagtdøgn 77 almindelige Ambulanceudrykninger.

Rettelse. Provinsmeddelelsen om, at der skal være sat Vagtposter langs hele den jyske Længdebane med 50 m Mellemrum, er ikke rigtig. Statsbanernes 2. Distrikt i Aarhus meddeler, at der Tid efter anden paa forskellige Strækninger udsættes tyske Vagtposter med korte Mellemrum, som nogen Tid efter atter inddrages, men det har hidtil kun drejet sig om midlertidig Anbringelse paa korte Strækninger, og iøvrigt ikke alene paa den østjyske Længdebane.

Den senere Tids dræbte. Om de Drab, der har fundet Sted i Tiden fra den 13. December til 1. Januar, er der gennem Udenrigsministeriets Pressebureau tilvejebragt følgende supplerende Oplysninger: 1) Den ukendte Mand, som blev fundet skudt i Rigensgade den 16. December, er identificeret som fhv. Bogbinder Thorvald Aage Falck Nielsen, Fredericiagade 82, født d. 6. April 1901. 2) Den ukendte Mand, der blev skudt af Sommerfolk i en Garage paa Bernstorffsvej Dagen efter, er identificeret som Bud Carlo P. Christensen, Fuglegaardsvænget 62, født d. 20. September 1916. 3) Manden, der blev fundet dræbt i Absalonsgade den 20. December, er identificeret som Politibetjent Johan Pedersen, Folkvarsvej 29, født d. 25. December 1916. 4) Savskærer Henning Steen Aage Hansen, Hillerød, som blev opgivet pludselig død i Vanløse, var fundet skudt i Bogholder Allé ud for Nr. 70. 5) Som tidligere meddelt er en Mand fundet dræbt paa Vejlesøvej i Holte. Navnet, der blev opgivet i Henhold til et paa den Afdøde fundet Legitimationskort, var falskt. Den


563

dræbte er identificeret som Politibetjent Gunnar Alsvold, Prinsensgade 4 A, født d. 19. Juni 1920. 6) Den 22. December omtalte Dagspressen Fundet af et Lig paa Geels Bakke. De i Meddelelsen givne Oplysninger var ikke rigtige. Den dræbte var Befragter Leif Einar Bindesbøl Schiønnemann, Toftholms Allé 12, født d. 13. Maj. 1924. 7) Den 29. December omtalte Dagspressen Fundet af en død Mand i Jernbane Allé. Navnet blev opgivet som Kaj Holm. Den paagældende, var imidlertid Handelslærling Leif Holm, og han blev skudt af to Personer, som indfandt sig i den Forretning, hvor han var ansat. 8) Den 29. December nævnte Dagspressen, at Lærling Ove Nielsen var blevet fundet dræbt paa Gl. Køge Landevej. Den paagældende var Maskinlærling Poul Ole Nielsen, Hollænderdybet 36. Han blev skudt paa Gl. Køge Landevej, vistnok af to Mænd, som, kørte forbi i Bil. Den afdøde skal indtil kort forinden have været Medlem af DNSAP. 9) Den 28. December blev en da ukendt Mand fundet skudt paa Trianglen. Han er senere identificeret som Chauffør Edmund Emil Christoffersen, Ryesgade 114 A. 10) Den 19. December indbragtes til Retsmedicinsk Institut Liget af en ca. 35-aarig Mand, som var fundet skudt i Bryghusgade. Om ham foreligger ikke yderligere Oplysninger.

Provinsen.

Aarhus: Møbelfabrikant Asmussen, Hellevad, har faaet Meddelelse om, at hans Søn, Møbelsnedker Jens Peter Asmussen, er død i Tyskland den 27. December.

Aalborg: I det tyske Fængsel viedes i Gaar Eftermiddags Lærerinde Frk. Poulsen, Vejlgaard, til Johannes Poulsen, Vejlgaard, som for Tiden er Arrestant hos Tyskerne. Ogsaa Frk. Poulsen har en Overgang været fængslet. Som Forlovere fungerede Lederen af Røde Kors i Aalborg, Konsul Sigurd Müller og hans Sekretær.

Fredericia: Cand. mag. K. S. Rasmussen, Gefionsvej, er død i Tyskland den 2. December, 36 Aar gammel. Han var Søn af Overlærer Bent Rasmussen, Tranebjerg.

Kolding: Det tyske Politi har i Mandags arresteret Læge Einar Rossen og Bankassistent Chr. Hovborg, Nationalbankens Kolding-Filial.

Odense: En Elev paa Teknisk Skole, Frederik Nymann, Guldbergvej 31, er Tirsdag Aften blevet ramt i Laaret af, et Skud, da han passerede Paaskestræde.

Roskilde: Den 57-aarige Fiskerimedhjælper Johannes Nielsen Frandsen blev sent Tirsdag Aften saaret af et Revolverskud i venstre Ben. Han stod uden for sin Bopæl, Hersegade 21, da Attentatet fandt Sted.

- Onsdag Aften blev den 36-aarige Frede Palmkvist-Hansen dræbt ved Skud uden for sit Hjem, Helligkorsvej 17 E. Der hørtes en Serie


564

Skud, og Manden blev fundet død med 2-3 Skud gennem Hovedet. Han havde Arbejde ved Politigaarden i København.

Stege: I Tirsdags blev der foretaget Ransagning paa "Møns Dagblad". Der var en halv Snes bevæbnede tyske Politisoldater om Undersøgelsen, som ogsaa omfattede Redaktørens og Forretningsførerens Lejligheder. Man søgte efter en Pistol og illegale Skrifter, men ingen af Delene fandtes. Paa Hotel "Skandinavien" i Stege arresteredes samme Dag Kok Zieger Jørgensen, som var i Besiddelse af et illegalt Skrift.

 

Fredag den 12. Januar 1945.

Ført sydpaa. Der er tidlig i Morges ifølge Meddelelse fra sønderjydske Bladredaktioner til Udenrigsministeriet ført et større Antal danske Fanger sydpaa fra Frøslev.

Kontrolbesøg paa Telefoncentralerne. Københavns Telefonselskab og de øvrige Telefoncentraler har modtaget Meddelelse om, at der, for at forhindre Aflytning af den tyske Telefontrafik, ved Hjælp af tyske Fagfolk vil blive indført Kontrol med de danske Telefon- og Telegrafcentraler. Føreløbig [i. e. Foreløbig] vil enkelte tyske Teknikere aflægge uanmeldte Kontrolbesøg paa Centralerne, og der er fra tysk Side rettet Anmodning om, at Kontrolpersonalet faar Adgang til alle Anlæg. De tyske Kontrollører er i Besiddelse af Legitimation, der skal forevises, inden de faar Adgang til Centralerne.

Skibssabotage. I Nat blev Brandvæsenet alarmeret til Søndre Toldbod, hvor der var Ild i en Kreaturdamper "Ann Helen Clausen", Kolding. Der var anbragt enkelte Brandbomber, men kun sket Antændelse et Par Steder i Skibet, i Mandskabs-Lukafet og i Maskinrummet, hvor det brændte i noget olievædet Tvist. En af Brandbomberne havde Mandskabet selv kastet over Bord. Det lykkedes ret hurtigt at faa Ilden slukket, og Skaden var relativt ringe.

"Gæsteoptræden" i "Rialto". Onsdag Aften trængte ca. 40 maskerede Mænd, bevæbnede med Geværer, ind i "Rialto"-Teatret, hvor man lige havde begyndt 2. Forestilling af Hornbæk-Revyen. Mændene standsede Forestillingen og bad Skuespillerne forlade Scenen. De præsenterede sig nu som "Danske Frihedskæmpere", og der annonceredes en Film fra Bombardementerne paa London 1940, samtidig med, at Publikum blev bedt om ikke at fløjte med paa Melodierne eller komme med for kraftigt Bifald, da Opmærksomheden ellers kunde blive henledt paa Teatret udefra. Der vistes en realistisk Film fra Bombardementerne paa London i 1940, saa fulgte en Pladegengivelse af en Tale af den danske Konge. Denne Tale paahørte Teatergæsterne staaende. Til Slut holdt Anføreren en Tale


565

til Publikum, hvori der advaredes mod at snakke for meget, da dette kan bringe mange Mænds Liv i Fare. De maskerede Mænd forlod herefter Teatret, og lidt efter kunde den afbrudte Forestilling fortsættes.

Episoder. Ambulancen hentede i Aftes i Vimmelskaftet Tjener André, Aadalsvej 17. Han havde været i Konflikt med nogle tyske Soldater og var blevet saaret af Bajonetter. Saarene var dog ikke alvorligere, end at Hr. André efter at være forbundet paa Kommunehospitalet kunde tage hjem.

I Gaar først paa Eftermiddagen foretog det tyske Politi en Razzia i Assurandør Lunds Kontorer paa Amagertorv 9. En Inkassator blev arresteret, og senere paa Dagen var der Ransagning i hans Hjem paa Amager.

Ved 17-Tiden i Aftes blev der foretaget Visitationer omkring Knippelsbro, al Trafik blev standset, ogsaa Sporvognene.

Ved 16-Tiden i Gaar Eftermiddags hentede Ambulancen en ukendt Mand, som var blevet saaret i Brystet paa en Restaurant i Ejendommen Ryesgade 40. Manden, der havde skudt, var i Uniform med SD-Mærke paa Brystet. Han fortalte selv, at han havde skudt, og underrettede det tyske Politi om Begivenheden. Den saarede blev ført til Kommunehospitalet.

Vagtværnet fik i Onsdags en anonym Meddelelse om, at der stod en Lastbil til Afhentning paa en nærmere angivet Gade ude paa Amager. Det viste sig at være en af "Medicinalco"s Varevogne".

Sabotagen paa Maskinsnedkeriet. I Tilslutning til Morgenbladenes Meddelelse om Sabotagen paa Maskinsnedkerværkstedet, Skøjtevej i Kastrup, kan oplyses, at den paagældende Virksomhed fremstillede Ammunitionskasser.

Provinsen.

Aarhus: I Nat blev "Vennelyst Teater" sprængt i Luften. Bombemændene ankom i et Par Biler, og Gaden blev spærret paa begge Sider af Teatret med Pigtraadsspærringer. Det tilstedeværende Personale blev samlet sammen og spærret inde i et lille Værelse, mens Bomberne blev anbragt. Direktøren og hans Hustru var ikke hjemme, men opholdt sig i et Selskab paa den anden Side af Gaden, da Sprængningerne skete. Ved disse blev Teatersalen fuldstændig ødelagt, og kun selve Facadebygningen staar tilbage, ligesom Direktørens Lejlighed menes reddet. Skaden anslaas til ca. en halv. Million Kroner.

Løgstør: Natten til Torsdag er Folkeregistrets Kartoteksmateriale blevet fjernet fra Kommunekontoret.


566

Silkeborg: I Aftes blev en tysk Tandlæge i Uniform skudt ned. Det skete Kl. ca. 17.

Vejle: Ved 21-Tiden i Aftes skete en Sprængning i et af Hovedsporene paa Banegaarden. Der blev desuden fundet 5 ueksploderede Bomber. Efter at et Sporkryds var udskiftet kunde Trafikken genoptages. Trafikstandsningen havde da varet 1 1/2 Time.

Ribe: Ved Retten i Ribe er Gaardejer Valdemar Brogaard, Øster Vedsted, i Gaar dømt til at betale en Bøde paa 2.000 Kr. for ulovligt Salg af 3 Svin. Sønnen, som havde medvirket ved Handelen, fik en Bøde paa 500 Kr. En Husmand, som havde solgt en So, blev idømt en Bøde paa 300 Kr.

Sønderborg: I Gaar Eftermiddags blev 25 af de internerede Gendarmer løsladt fra Frøslev-Lejren. Røde Kors var de løsladte behjælpelige med Befordring, og flere af Omegnens Landmænd stillede Kaner til Raadighed.

Odense: I Gaar Eftermiddags blev den 20-aarige Per Kraiberg Petersen, som stammer fra Svendborg, dræbt ved Skud.

- I Aftes eksploderede en Bombe under en Kølevogn, som stod uden for Fyns Kølehus. Der var netop læsset 5-6 Tons Flæsk paa Vognen, da Eksplosionen fandt Sted.

Lørdag den 13. Januar 1945.

I Onsdags fandt det tyske Politi Vaaben i en Tepavillon paa Bernstorff Slots Domæne, ikke langt fra "Bernstorffhøj", hvor Prins Axel bor, men uden for Omraadet, som hører til "Bernstorffhøj". Den følgende Dag blev Slotsgartner F. A. Hansen, dennes 17-aarige Datter, 15-aarige Søn og en ung Pige fra en nærliggende Ejendom anholdt af det tyske Politi, men senere paa Dagen frigivet med Undtagelse af Slotsgartneren, som stadig er holdt tilbage.

I en Samtale med de tyske Myndigheder i Shellhuset har Prins Axel Torsdag Forrmiddag præciseret og ved Hjælp af Generalstabskort dokumenteret, at den omtalte Tepavillon ikke ligger paa "Bernstorffhøj"s Omraade. Da en Uklarhed paa dette Punkt saaledes er hævet, og da Hs. kgl. Højhed ikke har haft noget som helst Kendskab til Pavillonens Udnyttelse, maa Sagen være fuldt klarlagt for Prinsens Vedkommende.

Sabotage paa Østerport Godsbanegaard. I Aftes ved 22,30-Tiden blev 2 tomme Godsvogne sprængt i Luften paa Østerport Godsbanegaard. Det anses for sandsynligt, at Sabotagen har været rettet mod nogle Vogne, der stod belæsset paa et Spor i Nærheden. Ved Eksplosionen knustes en Del Ruder ved Nedgangstrapperne til Perronen, i Læskurene paa selve Perronen og i nogle Ejendomme i Østbanegade.


567

"Hold-up". Paa Vej til Handelsbanken blev to Mænd fra Maskinfabrikken "Eha", Frederiksholms Havnevej 14, i Gaar Eftermiddags holdt op af et Par unge Mænd paa Enghavevej. Røverne tvang de to Mænd med Pengene ind paa en Trappeopgang, hvor Røveriet foregik.

I Aftes blev Fabrikant Gustav E. Thidemann Canning, Hvidørevej 56, paa Vej hjem holdt op af to bevæbnede Mænd, som paastod, at de skulde undersøge ham for Vaaben. De tog hans Tegnebog og fulgte ham til Hjemmet, hvor de holdt Fruen og en Søn op, medens de gennemsøgte Huset. Tilsyneladende tog de ikke noget med sig, men afleverede tilmed den tømte Tegnebog.

Episode. Paa Hjørnet af Raadhuspladsen og Frederiksberggade blev en tysk Soldat Kl. ca. 17,40 i Aftes skudt ned af en Gestapomand. Soldaten ramtes i Maven og blev kørt til Nyelandsvej.

Razziaer. I Aftes var der Razzia i Restaurant "Tosca" i Frederiksberggade. Der blev anholdt nogle Personer, som førtes bort.

I Nat foretog det tyske Politi sammen med Sommerfolk en Razzia i Ejendommen Jægersborg Allé 48 A hos Frk. E. Madsen. Der blev ikke fundet noget, og det tyske Politi trak sig tilbage sammen med Sommerfolkene uden at foretage sig yderligere.

Jernbanesabotage. Kl. ca. 1,40 i Nat fandt en kraftig Sprængning Sted paa Jernbanelinien mellem Viborg og Bækkelund. Der skal udskiftes nogle Skinner, men Trafikken menes at kunne genptages ved. Middagstid i Dag.

Provinsen.

Silkeborg: De lokale Blade indeholdt i Gaar følgende Meddelelse fra SS und Polizeigebietführer Jütland-Nord: "Den 11. Januar 1945 blev en tysk Værnemagtslæge i Silkeborg skudt af Snigmordere. Til Genoprettelse af Ro og Orden og Sikkerhed anordner jeg følgende: 1. I Tiden fra Kl. 17,30-8,00 er det forbudt den danske Befolkning at færdes paa de offentlige Gader, Veje og Pladser. Ved Overtrædese af Forbudet gøres der Brug af Skydevaaben. 2. Undtaget er Læger, Jordemødre og det til Oprettelse af den offentlige Forsyning og Færdsel nødvendige Personale, naar det er i Besiddelse af en særlig Tilladelse (Ausweis), der omgaaende skal indhentes paa Ortskommandanturen. 3. I Tiden Kl. 17,30-8,00 maa Gadedørene ikke være aflaasede. Ved Overtrædelse af Forbudet udsætter de paagældende sig for svære Straffe."

- Det tyske Politi har hos Borgmesteren forlangt og faaet udleveret Adresserne paa samtlige Medlemmer af Byvagten. Hele Vagtværnet er derefter blevet arresteret, men fra tysk Side har man tilkendegivet, at


568

Arrestationerne ikke staar i Forbindelse med Drabet paa Værnemagtslægen. Der er alene Tale om en generel Undersøgelse af Silkeborg Vagtværns Forhold.

Aalborg: I forrige Uge er der arresteret 21 Personer, der tilhører de saakaldte "asociale Elementer".

Vejle: Pastor Haldor Hald, Vejle, er blevet løsladt efter at have siddet arresteret nogen Tid.

Kolding: Natten til Fredag blev der paa Godsbanegaarden stukket Ild i en Godsvogn, der indeholdt Faareskindspelse, Uniformer og Træskostøvler. Baade Vognen og Indholdet blev ødelagt.

Tønder: Det lokale Feldgendarmeri eftersøgte forleden Luftværnssouschef Løjtnant Erik Marquardsen baade paa Luftværnskontoret og i hans Hjem.

Frøslev: Der foreligger nu autoritativ Bekræftelse paa, at nye Deportationer af danske Statsborgere har fundet Sted Fredag Morgen fra Frøslev-Lejren til Tyskland. Der er ført 236 Personer af Sted, saa vidt vides er det hovedsagelig samlede Grupper af anholdte fra Jylland.

Odense: Beboerne i Ejendommen Adamsgade 42 fik Natten til Fredag af det tyske Politi Ordre til at forlade Ejendommen, da denne skulde sprænges i Luften. Man havde i Forvejen eftersøgt Ejeren. Ved Eksplosionen blev ikke blot Nr. 42 ødelagt, men ogsaa to Naboejendomme beskadigedes meget stærkt. Samme Nat anholdtes i Ejendommen, Hans Rasmussens Vej 21, Repræsentant Larsen og dennes Hustru, der er Damefrisørinde. De sigtedes begge for illegal Virksomhed. Desuden anholdtes en ung Mand i samme Ejendom. Kl. ca. 3 kom det tyske Politi tilbage og meddelte, at Hr. og Fru Larsens Lejlighed skulde tilintetgøres. Alle Beboere i Ejendommen blev evakuerede, men paa Forespørgsel fik de at vide, at deres Ejendele ikke var i Fare. Lidt før Kl. 4 lød eksplosionen, hvorved Repræsentant Larsens Lejlighed blev totalt ødelagt, 5 andre Lejligheder i Komplekset saa godt som ødelagt, et Ismejeri og en Bagerbutik beskadiget. - Tidligere paa Natten var der hørt talrige Skudvekslinger i den nordlige Del af Byen. Man formoder, der har været Kamp mellem det tyske Politi og illegale Personer.

Næstved: I den senere Tid er der ifølge Indberetninger til Udenrigsministeriet arresteret 18 Mennesker i Sydsjælland. Blandt de arresterede er Gaardejer Poul Tissot Nielsen, Faksinge, Medhjælper Axel Kvist Sørensen, Faksinge Sanatorium, samt Amtsvejmand Karl Petersen, Tubæk, Skibinge Sogn, som alle skal være sigtet for formodet Deltagelse i Vaabenindsmugling fra Sverige.


569

Mandag den 15. Januar 1945.

Fra Vestre Fængsel til Tyskland. Natten til Lørdag er der sendt en større Transport af Fanger fra København (Vestre Fængsel) til Tyskland. Gennem Nykøbing F. passerede 11 Lastbiler og 4 andre Biler, der, saa vidt man kunde skønne, indeholdt Bevogtningsmandskab. Vognene kørte straks om Bord i Færgen ved Gedser, og blev om Formiddagen ført over. De første Vogne observeredes ved 2,30-Tiden om Natten, og de sidste kørte gennem i Nykøbing F. Kl. 7,45. Man antager, at Deportationen har været af stort Omfang, da der mellem de 11 Vogne var flere store Busser. - Som meddelt i Lørdags blev der Fredag Morgen ført 236 Fanger fra Frøslev sydpaa, hovedsageligt samlede Grupper af anholdte fra Jylland. Saa vidt man kan skønne, følges ved Deportationer i Almindelighed det Princip at udpege Fangerne gruppevis uden Hensyn til, hvor stor eller lille Tilknytningen har været til det, de paagældende er blevet interneret for.

Luftalarmen Søndag Aften. Luftalarmen i Aftes skyldes, saa vidt man har kunnet konstatere, Mineudlægninger. Indflyvningen fandt Sted over Thisted-Løgstør og Tilbageflyvningen vistnok samme Vej. Der er ikke indberettet noget om Bombenedkastninger eller Beskydninger.

Vagtmester anholdt. I Nat indfandt det tyske Politi sig paa Vagtværnets Station, Hindegade 2, og anholdt Vagtmester Leif Knudsen. I Forvejen havde det tyske Politi været i Vagtmesterens Hjem og anholdt hans Frue. De blev begge ført bort.

Skudt. Ud for Lemvigh-Müller & Muncks Lagerplads i Vasbygade hentede Ambulancen Søndag Aften en ukendt Mand, der var skudt i Ryggen. Han levede endnu ved Indlæggelsen paa Kommunehospitalet.

Truet med at skyde Vagtmesteren. Natten til Søndag stødte en Patrulje af Vagtværnet ved Hjørnet af Prinsensgade og Adelgade paa en Mand, som gik og truede de forbipasserende med en Pistol. Patruljen rekvirerede Forstærkning fra den nærmeste Station, men Manden holdt hele Udrykningen op og truede med at skyde Vagtmesteren, hvis ikke Holdet forsvandt, inden han havde talt til 3. Byvagterne løb derfor tilbage til deres Vogn, startede den og kørte Manden ned. Han tog ikke selv nogen nævneværdig Skade, hvorimod en ledsagende Dame, som han greb fat i, fik nogle lette Kvæstelser. Efter Paakørslen var Manden forhandlingsvenlig, og legitimerede sig som Ernst Richard Andersen, Rolstedsvej 21, Medlem af Sommerkorpset.

Taget 600 Liter Benzin. Et Hold Sabotører trængte Fredag Eftermiddag ind paa Lemvigh-Müller & Muncks Lagerplads i Vasbygade og forlangte udleveret et Benzindepot, som skulde være skjult der. De havde


570

selv Lastbiler og tomme Tromler med. Blandt Personalet, udvalgtes en bestemt Mand, som blev tvunget til at pumpe Benzinen op af Tanken i Jorden. Efter halvanden Times Forløb havde han faaet 600 Liter over i Tromlerne, hvorefter Sabotørerne kørte bort. Det menes, at den Mand, der blev tvunget til at pumpe, var Medlem af DNSAP.

Ambulance holdt op. I Søndags blev en af Brandvæsenets Ambulancer holdt op paa Frederikssundsvej. Ambulancen blev fyldt med Kapper og lign., og Chaufføren blev beordret til at køre til Nørrebros Runddel, hvor han sattes af, medens de ledsagende bevæbnede Mænd kørte videre. Brandvæsenet har senere faaet Ambulancen tilbage.

Paagrebet Tyve. Fredag Aften anholdt Vagtværnet 3 unge Mennesker i Borgergade, da de kom slæbende med nogle Dyner. De havde Skræmmepistoler paa sig. I Hjemmet fandt man en Mængde Tyvekoster; hovedsagelig Overtøj og Pelse. De unge Mennesker blev ført til Vestre Fængsel, men de er efterlyst af Værnemagten, da de er rømmet fra Frikorps Danmark.

Beskudt. Lørdag Aften blev en Oberleutnant Herbst skudt i Skulderen paa Restaurant "Granada" i Hammerichsgade. Han blev ført til Nyelandsvej.

- Fredag Aften blev Vognmand H. V. Jensen, St. Kongensgade 74, livsfarlig saaret, da han kørte i sin Bil gennem Herfølge paa Vej hjem fra Falster, hvor han havde afsluttet en Bilhandel. Han blev kørt til Køge Sygehus. Det menes, at Bilen er blevet raabt an, men ikke er standset.

Skræmmeskud under Luftalarmen. Under Luftalarmen Lørdag Aften blev der affyret Skræmmeskud i Frederiksberggade og Vesterbros Passage for at faa Folk til at gaa i Beskyttelsesrummene.

Sabotage. Lørdag Middag opstod Brand i Ejendommen, Classensgade 71, tilhørende Nordisk Fjerfabrik. Lokalet, hvori Ilden opstod, var udelejet til Siemens, og der fandtes her Kemikalier og elektriske Artikler. Branden var paasat.

- Maskinfabrikken "Præcision" paa Emdrupvej blev paany Lørdag Morgen udsat for Sabotage, hvorved Resten af Virksomheden ødelagdes.

- Hos Firmaet Helweg Mikkelsen, hvor der Fredag Aften varen større Brand, fremstilledes bl. a. Maaleinstrumenter for tysk Regning.

Arresteret. Det tyske Politi anholdt i Onsdags en Søn af Fyrdirektør Paul Sinding.

Jernbanesabotage. Paa Aarhus Hovedbanegaard skete Lørdag Aften Eksplosioner i tre Jernbanevogne med Værnemagtsgods. - Paa Lun-


571

derskov Station forekom Lørdag Aften to Sprængninger i Sporskifter, og paa Viborg Station skete Natten til Søndag Sprængning i Drejeskiven. Det vil tage en halv Snes Dage at reparere Drejeskiven.

Provinsen.

Aalborg: I Skipper Clements Gade, hvor Sysselleder Laursen for kort Tid siden blev fundet dræbt, fandt man Lørdag Morgen Dyrlæge Axel Richardt Møller, Brønderslev, liggende dræbt i sin Bil, ramt af 7-8 Skud i Hovedet. Den afdøde Dyrlæge havde i flere Perioder været Borgmester i Brønderslev, valgt af de Konservative. Paa Landevejen ved Bouet i Nærheden af Nørre Sundby fandt man ligeledes om Morgenen Dyrlæge Møllers Assistent, Dyrlæge Vagn Ole Larsen, dræbt af flere Skud gennem Hovedet. Ved Middagstid om Lørdagen blev Automobilhandler A. C. Andersen Buchardt, Reberbanegade 16, dræbt paa Holbergs Plads i Aalborg. En Mand paa Cykel affyrede et Skud mod ham, og han dræbtes paa Stedet. Hr. Buchardt var en Overgang Ejer af et Kartoffeltørreri, som for en Ugestid siden var Genstand for Sabotage.

- A/S Adolph Holsts Fabriksbygninger i Korsgade blev Natten til Lørdag ødelagt ved Bombeeksplosioner. Alle Murene styrtede sammen, og samtidigt faldt de tunge Maskiner ned gennem Etagerne. Endvidere opstod der Ild i nogle meget store Papirlagre. Virksomheden, der beskæftigede 150 Mand og ikke arbejdede for fremmed Regning, menes ikke at komme i Gang igen før efter Krigen. Skaden anslaas løseligt til ca. 1 Mill. Kr.

- Forleden brændte et tysk Halmlager i Ø.K.-Cementfabrikken i Nørre Sundby [i. e. Nørresundby]. I Forbindelse hermed indvikledes Sabotagevagten i Skyderi, hvorunder en ung Mand blev ramt i Benet. Han førtes til Amtssygehuset, men blev senere fjernet ved et "hold-up". Den i Dagspressen omtalte Person, der blev fundet dræbt mellem Cementrørene paa Pladsen, er antagelig blevet skudt under samme Episode.

Aarhus: Købmand Søren Rasmussen Skaade, Fredericiagade 21, blev i Søndags dræbt af 2 Skud i Hovedet. Drabet fandt Sted paa Restaurant "Friheden" i Marselisborg Skov, og de dræbende Skud affyredes af to ukendte Mænd. Det menes, at Købmanden har haft tyske Forbindelser.

- Fredag Aften eksploderede en Bombe i Kælderen under "Jysk Handels- og Landbrugsbank". Den paagældende Del af Kælderen benyttes af Værnemagten.

Struer: Tidligt Søndag Morgen er Bang & Olufsens fabrikker blevet ødelagt. Hovedbygningen styrtede helt sammen, og Varelager og Maskiner ødelagdes fuldstændigt. Ved Eksplosionerne blev 25 Ejendomme j Nærheden stærkt beskadiget, ligesom Vand-, Lys- og Fjernvarmeforsyningen fra Fabrikken til de omliggende Huse blev afbrudt. Ingen Men-


572

nesker kom til Skade. Omkring 300 Arbejdere og Funktionærer var beskæftiget paa Fabrikken, der ikke menes at komme i Gang igen før efter Krigen. Skaden anslaas til 3-4 Mill. Kroner. Et Par Timer før Eksplosionerne blev Fabrikkens tre Nattevægtere holdt op af revolverbevæbnede Mænd. Nogle Minutter før Eksplosionerne blev de dog løsladt for at kunne advare Beboerne i Nabolaget. - Paa Fabrikkerne fremstilledes Radiomodtagere, Radiodele, Grammofonværker og Kinomaskiner.

Esbjerg: Det tyske Politi har anholdt Togfører Bjerregaard, Finsensgade 11, Togbetjent H. H. Petersen, ligeledes Finsensgade 11, Portør Hilbert Pedersen, Valdemarsgade 10, Togbetjent Bjerregaard og dennes Hustru, Skjoldsgade 79, samt Formanden for Esbjerg Bokse- og Brydeklub, Arbejdsmand Martin Hjuler. Desuden har Indremissionær H. Munck, Esbjerg, været i et langvarigt Forhør. Foranledningen menes at være den, at Missionær Munck ved lokale Møder skal have bedt for de Fangne og for dem, der af Omstændighederne er henvist til at leve under Jorden.

Odense: I Lørdags dukkede et Par allierede Flyvemaskiner ned over Odense Staalskibsværft og affyrede nogle Maskingeværsalver. Der blev dog ingen Mennesker saaret, og Skaden var ubetydelig.

- Torsdag Aften trængte nogle bevæbnede Mænd ind hos Vognmand, tidl. Karruselejer Einar Hansen, som siden Slutningen af September har været knyttet til Odense Politistation. Hr. Einar Hansen og Familien fik 5 Minutter til at forsvinde i, og derefter sprængtes Huset i Luften. Huset laa paa Demantsvej i Nærheden af Dalum Papirfabrik. En Timestid senere fik Chauffør Casparsen, Munkerisvej 5, en Frist paa 3 Minutter til at forsvinde fra sit Hus, som saa blev sprængt i Luften. Chaufføren har tidligere gjort Tjeneste som frivillig ved Østfronten.

Holbæk: Frk. Aase Nielsen, Allerup, blev Lørdag Aften dræbt ved Skud.

 

Tirsdag den 16. Januar 1945.

Fra tysk militær Side meddeles, at Spærretiden i Silkeborg er ophævet i Dag til Morgen Kl. 7. Der har i den Tid, Spærretiden har varet, ikke været Episoder af nogen Art i Byen. Vagtværnet, der arresteredes i Fredags, er atter løsladt.

Fundet Ammunition. Paa Byggepladsen til det nye Frederiksberg Raadhus er der fundet et Oplag af Ammunition.

Attentater. Der er i det sidste Døgn forekommet 4 Attentater eller Drab i København. - I Aftes blev en Syerske P. Hansen, Lundtoftegade 111, 4. Sal, skudt ned i sin Lejlighed. da en ukendt Mand ringede paa Døren;


573

da Syersken lukkede op, affyrede han en Salve mod hende. Hun ramtes i Hovedet og Underlivet. Ambulancen førte hende til Bispebjerg Hospital. - Sent i Aftes blev Brandvæsenets Ambulance kaldt til Hjørnet af Elbagade og Maltagade, hvor en ukendt Mand var skudt i Hovedet. Ambulancen kørte ham til Sundby Hospital, men de nærmere Enkeltheder kendes ikke. - Ved 21-Tiden i Aftes blev Portier Finn Mollerup, Colbjørnsensgade 16, skudt i Skulderen under et Ophold i "Den kvikke Kanin", Lavendelstræde 15. Han førtes til Kommunehospitalet, men blev senere efter egen Anmodning overflyttet til Lazarettet paa Nyelandsvej. - I Nat er en tysk Soldat ved Navn Hartmann blevet skudt i Hovedet og i stærkt medtaget Tilstand kørt til Kommunehospitalet, hvorfra han senere er overført til Lazarettet paa Nyelandsvej. Episoden fandt Sted i Ejendommen, Dr. Tværgade 54 paa 5. Sal.

Paa Hjørnet af Vesterbrogade og Viktoriagade blev Kusk V. Nielsen, Ny Carlsbergvej 88 A, sent i Aftes slaaet i Ansigtet med et Revolverskæfte, da han fremkom med nogle Ytringer i Anledning af noget Skyderi, som lige havde fundet Sted. Han blev ført til Kommunehospitalet og forbundet, men kunde straks tage til sit Hjem.

Anholdt. For nogle Dage siden er Brandmand Erik Valin, Frederiksberg Brandvæsen, blevet anholdt af det tyske Politi.

Razzia. Frederiksberg Vagtværn blev i Nat kaldt til Villaen paa Hjørnet af Ternevej og Mariendalsvej. Det viste sig, at det tyske Politi holdt Razzia her, hvorfor Vagtværnet trak sig tilbage.

- For nogle Dage siden fik Frederiksberg Vagtværn Melding om Indbrud hos Trafikassistent Frk. J. F. Krarup, Solvej 2, St. Vagtværnet konstaterede, at der antagelig var foretaget en Ransagning af det tyske Politi, idet Lejligheden var endevendt. Tilsyneladende var der ikke fjernet noget fra Lejligheden.

Sabotage. Lørdag Eftermiddag trængte et Hold Sabotører ind paa Skrædderiet, Classensgade 71, hvor der syes Uniformer. Der anbragtes Brandbomber, men ikke alle antændtes, og Branden blev derfor ikke særlig omfattende. Det paagældende Skræderi har tidligere været Genstand for Sabotage.

Provinsen.

Vejle: Natten til Mandag blev Nattevagten i Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeningers store Bygning paa Borgvold holdt op af 4 revolverbevæbnede Mænd, da han vilde lukke sig ind i Bygningen. De gav ham Ordre til at lukke op og trængte ind i Bygningen, hvor de anbragte 8 Sække med Sprængstof. De fire af Sækkene blev lagt i Elevatoren og Resten i Oliekælderen. Efter at Revolvermændene havde udført deres


574

Forehavende, lod de Nattevagten gaa. Denne ringede straks til Forretningsfører Fr. Svenningsen, F. D. B., der sammen med et Par Mand begav sig ind i Fællesforeningens Bygning. I Mellemtiden lød en Eksplosion, som hørtes over store Dele af Vejle. Det var en Bombe, som havde været anbragt ved Benzinstationen paa Dæmningen, og som øjensynligt skulde have antændt Sprængledningen, der førte over til F. D. B. Ved denne Eksplosion kom Vagtværnet til Stede. De Mænd, som efterhaanden var kommet til, gik ind i F. D. B.s Bygning og klippede Sækkene fra hinanden, hvorefter de bar dem ud i Gaarden. Ved Eksplosionen blev paa Benzinstationen nogle Ruder knust, men ellers skete ingen Skade.

Rødding: Mandag Aften blev der sat Ild paa nogle Lastbiler, som stod paa Mekaniker Schmidts Værksted. Der var antændt et Baal af Træuld, overhældt med Benzin.

Horsens: Lørdag Aften kom den 27-aarige Blikkenslager Henry E. Frederiksen, Fælledvej 66, paa Etablissementet "Nørrelyst" i Klammeri med tre Personer. Skænderiet fortsatte udenfor efter Lukketid og endte med, at Frederiksen blev stukket i Brystet med en Bajonet. Han døde inden Ankomsten til Hospitalet, og Drabsmanden forsvandt i Mørket. Sagen er overgivet til det tyske Feldgendarmeri.

Randers: I et Godstog, som var undervejs fra Randers til Grenaa, bl. a. med en halv Snes Vogne med Hør til Grenaa Hørskætteri, opstod der af en eller anden dunkel Aarsag Ild i en af Vognene. Togpersonalet fik Vognen koblet fra og kørt ind til Grenaa, hvor Ilden slukkedes.

Næstved: Torsdag Aften kom tre revolverbevæbnede Mænd ind paa en af Afdelingerne paa Oringe. De holdt den vagthavende Sygeplejerske op med Revolvere, og medens dette foregik, var en af Patienterne, Tjener Haagensen fra Bornholm, i fuld Gang med at forberede sin Flugt sammen med Revolvermændene. Sygeplejersken fik Ordre til ikke at røre paa sig, før 10 Minutter efter at Mændene og Haagensen var forsvundet. Haagensen var indlagt til Observation, fordi han i Rønne havde skudt en Kvinde.

 

Onsdag den 17. Januar 1945.

I Morges Kl. 6,35 blev Portvagten i "Dansk Aluminiums-Industri", Englandsvej 32, holdt op af Sabotører, som udlagde 3 Bomber i Fabrikshallen for Overfladebehandling af færdige Aluminiumsvarer. Bygningen, der er ca. 600 m2, blev delvis ødelagt, og desuden blev en Mur ind til De forenede Konservesfabriker stærkt beskadiget.

Flyvervarslingen. Flyvervarslingen ved Midnat skyldtes Indflyvning af allierede Maskiner, der gik ind over Læsø og Anholdt; hvorfra de


575

drejede sydpaa over Kattegat, hvor de kredsede nogen Tid, inden de atter forlod dansk Omraade med vestlig Kurs. Der er ikke indgaaet Meldinger om Bombenedkastning eller om Virksomhed fra Antiluftskyts.

Anlægsgartner dræbt. I Aftes ved 21,30-Tiden blev en Mand fundet døende paa Tuborgvej ud for Nr. 134. Da Ambulancen kom til Stede, rykkede nogle uniformerede Korpsfolk frem og sagde, at de havde den paagældendes Papirer. Den saarede blev opgivet at være Anlægsgartner Lindhardt, Emdrupvej 158. Han var ramt af 20-30 Kugler og døde kort efter i Ambulancen.

Arresteret. Læge Borghild Andersen, Vesterbrogade 89, er Tirsdag Morgen blevet hentet i sit Hjem af det tyske Politi.

Løsladt. Overlæge Ove Nielsen, som for ca. 3 Uger siden blev arresteret af det tyske Politi, og som siden har siddet paa Politigaarden, er blevet løsladt.

Hentet Tegninger hos "Siemens". I Gaar Formiddags rykkede en halv Snes Sabotører ind hos "Siemens", Blegdamsvej 124. De tog en Del Tegninger, Beskrivelser o.lign. vedrørende tyske Arbejder. Ud over at Personalet blev holdt op, skete der intet.

Ransagning paa Amagertorv. En Patrulje fra Vagtværnet opdagede i Nat ved 2-Tiden, at 5-6 Personer interesserede sig ret stærkt for Gitterdøren til Nr. 15. Da Vagtværnet henvendte sig til de paagældende, legitimerede en af dem sig som tilhørende Gestapo og gav Vagtværnsfolkene Ordre til at gaa videre, hvad de ogsaa gjorde, men lidt senere hørtes et Brag. Det var Gitterdøren, der blev sprængt. Senere paa Natten kom Vagtværnsfolkene tilbage for at undersøge, hvad der var sket. Saa vidt man kunde skønne, havde der været Razzia i Stuckenbergs Boghandel. Man mener, at de fremmede har lukket sig ind i Forretningen ved Hjælp af Nøgler, da man havde set, at de havde et stort Nøgleknippe med sig.

Episode paa Amager. Taxachauffør Tage Meyer, Wagnersvej 6, blev i Nat hyret til en Tur paa Amager. Da Vognen K 1515 var i en Sidegade til Holmbladsgade, blev Chaufføren holdt op, og Passagererne kørte selv videre. Taxachaufføren ringede til Vagtværnet, der rykkede ud til Kvarteret, hvor man ikke saa noget til K 1515, men derimod fandt en herreløs Taxavogn K 1334, men da Lederen af Vagtværnsholdet vilde undersøge Vognen, fik han af en Hipomand Besked om at køre tilbage, da der vilde blive "knaldet", hvis man fortsatte med at køre rundt i Kvarteret. Vagtværnet trak sig saa tilbage.

Død i Tyskland. Gennem Dansk Røde Kors er der givet Meddelelse om, at Blikkenslager Einer Lundvang, født 1916, er død i Neuengamme


576

den 6. December. Dødsaarsagen angives at være Hjertesvækkelse. En ung Kontorist i Kriminalpolitiet i Svendborg, Arne Kjeld Jørgensen, Søn af Arbejdsmand Ejnar Jørgensen, Dronningholmsvej 21, Svendborg, er død i Tyskland den 26. December. Han blev anholdt den 16. Juni og nogen Tid senere ført til Tyskland.

Razzia paa Vinstue. Et Hold Sommerfolk foretog i Gaar Eftermiddags Razzia paa Vinstuen "Bernikow" i Kristen Bernikowsgade. Der blev taget en halv snes Gæster med, og blandt disse Pressefotograf Kielstrup, Berlingske Tidende.

Telefonbombe. Der blev i Aftes ringet til Berlingske Tidende, at der vilde ske en Eksplosion. Arbejdet blev afbrudt Kl. ca. 22,30, men kunde genoptages en Time senere, da der ikke var sket noget.

Provinsen.

Aalborg: I den forløbne Uge er der ført 28 danske Fanger fra den tyske Arrest i Aalborg til Frøslev. Blandt de overførte er Barbermester Sørensen og Hustru, Algade, begge paa ca. 60 Aar. Deres Søn, Ole Sørensen, er eftersøgt som sigtet for Drabet paa Herreekviperingshandler Frits Borup. Forældrene menes at være taget i hans Sted.

- Sysselleder Ejnar Laursen blev i Onsdags begravet fra Als Kirke i Østjylland under Udfoldelse af stor Højtidelighed. Kirken var fyldt af Repræsentanter for DNSAP og den tyske Værnemagt, det tyske Politi o. s. v. Ved Baaren stod Schalburgfolk Æresvagt, og der blev saluteret over Graven. I en Uge efter Drabet stod Schalburgfolk Æresvagt paa det Sted i Skipper Clementsgade, hvor Laursen blev dræbt, og der var henlagt store Kranse paa Gaden.

Aarhus: Den 36-aarige Tømrer Leo Hoffmann vendte i Gaar hjem efter at have haft Arbejde i Udlandet nogen Tid. Hans Hustru havde ikke ventet ham hjem før til Marts og havde, da Manden kom tilbage, Besøg af en tysk Soldat. Da Ægtemanden traadte ind i Stuen, affyrede Soldaten to Skud mod ham, hvoraf det ene ramte i Lungen. Herefter forsvandt Soldaten.

Hustruen, der truede med at begaa Selvmord, da det gik op for hende, hvad der var sket, blev taget i Forvaring af Vagtværnet. Hun forklarede, at hun kun havde kendt den paagældende Soldat et Par Timer. Tømrer Hoffmann er siden død paa Hospitalet.

- Fredag Aften blev et transportabelt Anlæg, som tilhører Tyskerne, sprængt i Luften i Aarhus Nordhavn.

Grenaa: Mandag Aften trængte nogle bevæbnede Folk ind paa Gaardejer Petersens Gaard i Bredstrup, hvor der var opstaldet 10 Heste, til-


577

hørende udenbys Vognmænd. De bevæbnede Gæster ødelagde Seletøjet til de ti Heste, hvorefter de forsvandt.

Skive: Paa Herregaarden Spøttrup er der i en af Kældrene fundet Vaaben og Ammunition. Det tyske Politi har ligeledes i Ejendommen "Vulkan" i Skive fundet et Oplag af Vaaben og Ammunition.

Thisted: Det tyske Politi har foretaget en Række Anholdelser i Hurup i Anledning af Bombeeksplosionen Nytaarsnat. Blandt de deltagende i Razziaen var en dansk Statsborger ved Navn Møbius. Det hævdes, at der hos en af de arresterede er fundet Sprængstoffer, tilhørende Værnemagten.

Esbjerg: Dommerkontoret og Dommerens private Lejlighed i Havnegade er beslaglagt og skal rømmes i Løbet af en Maaned. Dommerkontoret flyttes til Politiets tomme Lokaler paa Raadhuset.

Frederikssund: En ukendt Dame, ca. 25 Aar, blev Mandag Aften skudt i Østergade af to unge Mennesker. Den ukendte Dame er ikke død, men hendes Tilstand meget farlig.

Næstved: Ingeniørkaptajn Vald. Keller, der er Motorsagkyndig i Vordingborg, er arresteret af det tyske Politi.

Holbæk: Efter Nedskydningen af den 17-aarige Aase Nielsen har det tyske Politi anholdt hendes tidligere Kæreste, Kontorist Willy Jeppesen og dennes nuværende Kæreste, Damefrisørinde Ruth Hansen.

Espergærde: En Postsæk, bl. a. med 3.200 Kr., er røvet paa Stationen.

 

Torsdag den 18. Januar 1945.

Ildkamp paa Amtssygehusets Grund. Gentofte Amtssygehus har fra i Aftes til i Morges Kl. 6 været besat af Sommerfolk, og paa Sygehusets Grund er der i Nattens Løb foregaaet Ildkamp mellem Folk tilhørende den illegale Bevægelse og Medlemmer af Sommerkorpset. Der menes at være dræbt 2 Sommerfolk og 1 Mand paa den modsatte Side. Nogen officiel Bekræftelse paa Antallet af dræbte foreligger dog ikke endnu, men Opgivelsen stammer fra ret sikker Kilde. Kampen skal bl. a. have fundet Sted i Tunnelen, som fører til Operationsstuen.

Enkelthederne i den Udvikling, som førte til Episoden, opgives fra flere samstemmende Kilder at være følgende: En Bil med Lægeskilt kom i Aftes kørende med stærk Fart ud ad Søborg Hovedgade. Da den naaede frem til Hjørnet af Vangedevej, blev den beskudt kraftigt af Hipo- eller Gestapomænd. Vognen blev ramt af flere Kugler, og 3 af dens Ringe punkterede. Passagererne, som menes at have været 3-4 Mænd, flygtede og forsvandt i Mørket. En af de flygtende var saaret.


578

Forfølgerne rekvirerede nu Falck til at slæbe Vognen ind paa Politigaarden. Netop som man var klar til at køre bort med den havarerede Bil, kom en meget altereret Kvinde løbende og fortalte, at en saaret Mand var bragt ind i en nærliggende Ejendom, hvorfra Ambulancen netop havde kørt ham til Amtssygehuset. Denne Oplysning foranledigede, at Hipo- og Gestapofolkene slog Alarm til Razzia paa Amtssygehuset. Siden indtraf en anden Begivenhed i samme Forbindelse. Der rekvireredes en Ambulance til Baunegaardsplads i Nærheden af Amtssygehuset. Da Ambulancen kom frem, blev Mandskabet holdt op og ført over i en Taxa, medens de bevæbnede Mænd kørte videre med Ambulancen. Denne forcerede Amtssygehuset, hvor en saaret Mand blev taget med, formodentlig den saarede fra Bilen, som herved bragtes i Sikkerhed. Da Gentofte Vagtværn ved 2-Tiden om Natten paa Foranledning af en Moder, hvis Søn gør LB-Tjeneste paa Sygehuset, og som var blevet ængstelig, fordi Sønnen ikke kom hjem, ringede til Sygehuset, blev der ikke svaret. Vagtværnet sendte saa en Vogn derop for at undersøge, hvad der eventuelt kunde være i Vejen. Ved Hovedporten blev Vagtværnet standset af 4 Sommerfolk med Maskinpistoler og straks tvunget til at køre tilbage. Om Begivenhederne inde paa Hospitalets Grund vides endnu til Formiddag ikke stort mere end det i Indledningen nævnte. Hospitalsdirektøren er syg, og Forvalteren er gaaet til Ro efter Nattens dramatiske Begivenheder. Besættelsen blev som nævnt først hævet ved 6-Tiden i Morges.

Pengene tilbage fra en Røver. I November var Rodekontoret ved Parkstykket udsat for et Røveri, hvorved nogle bevæbnede Mænd tiltvang sig udleveret den tilstedeværende Kassebeholdning. En af Deltagerne i Røveriet har aabenbart faaet Samvittighedsnag siden, for forleden Dag afleverede han sin Part af Udbyttet 2.138 Kr., til en Vagtmester i Vagtværnet.

Sabotage. I Morges Kl. 7,03 blev Frederiksberg Brandvæsen alarmeret fra et Alarmskab til Hjørnet af Ørstedsvej [i. e. H. C. Ørstedsvej] og Rosenørns Allé. Det viste sig, at en lille Værkstedsbygning, tilhørende Mouritz Andersens Radioforretning, var ødelagt ved Bombeeksplosion. Der fremstilledes Radiorør, og man mener, at Eksplosionen skyldes Sabotage.

Straks efter Brandvæsenets Ankomst mødte 2 tyske Udrykningsbiler, hvorefter Brandvæsenet trak sig tilbage, idet det var konstateret, at der ikke var udbrudt Brand. - Værkstedsbygningen laa inde i Gaarden.

Episoder. Ambulancen blev i Nat kaldt til Hotel "Astoria" i Anledning af, at en Mand skulde være skudt paa Gaden. Da Ambulancen kom, var den saarede eller dræbte imidlertid bragt bort i en anden Bil.

- Paa Hjørnet af Vestergade og Kattesundet blev Kleinsmed Stefan


579

Leünik, Ny Østergade 11, i Aftes saaret ved flere Skud i Laar og Lægge, da han standsede op for at overvære et Slagsmaal. Kleinsmeden er tyskfødt, men har dansk Indfødsret. Han førtes til Nyelandsvej, men overførtes senere til Kommunehospitalet.

- I Nattens Løb er der udfoldet en livlig Aktivitet fra det tyske Politi, og det er kommet til Episoder adskillige Steder i Byen, navnlig i den indre By, men Resultatet af disse Episoder og Razziaer er ikke registreret hos nogen dansk Myndighed. Hverken Brandvæsen eller Redningskorps har været tilkaldt, ligesom andre Hjælpekilder heller ikke har kunnet give Oplysninger.

Provinsen.

Aarhus: En 16-aarig Dreng blev forleden alvorlig saaret ved, at en hjemmelavet Bombe, han sad og eksperimenterede med, eksploderede mellem Hænderne paa ham. Den unge Mand fik bl. a. den ene Haand revet helt af.

Grenaa: En Lastbil, som tilhørte en Vognmand fra Aarhus, blev forleden sprængt i Luften i "Autocentralen" i Aagade. Ved Eksplosionen sprængtes en Del Ruder.

Vejle: Tirsdag Aften skete en Eksplosion i Briketfabrikken ved Vejle Nordbanegaard. Fabrikkens Lokaler benyttes for Tiden af Værnemagten som Oplagsrum. Skaden ved Eksplosionen var ikke særlig stor.

- Tirsdag Aften trængte nogle maskerede og bevæbnede Mænd ind paa Mekaniker Schlemmings Autoværksted og tiltvang sig udleveret en Personvogn, tilhørende Værnemagten. Vognen var indsat til Reparation, men endnu ikke færdigrepareret, da Revolvermændene forlangte den udleveret. Mekanikeren blev truet til at gøre Reparationen færdig.

Fredericia: De lokale Blade indeholdt i Gaar følgende Meddelelse fra den tyske Værnemagt: "Paa Grund af de stadig gentagne Sprængninger paa Banegaardsomraadet er Gangstien fra Banegaarden til Prangervej spærret for al Færdsel - uden Undtagelse - Dag og Nat."

Aabenraa: Den i Morgenbladene omtalte Standsning af Sønderjyllands Højspændingsværk Onsdag Formiddag skyldtes, at et tysk Fartøj ved den usædvanlig lave Vandstand kom til at standse Værkets Kølevandstilførsel.

 

Fredag den 19. Januar 1945.

En halv Snes revolverbevæbnede Mænd trængte lidt før Midnat ind paa Apolloteatret. Paa dette Tidspunkt var der kun to Bartendere og to af Teatrets Damer i Bygningen. De blev jaget ud paa Gaden med


580

Besked om at fjerne sig fra Stedet hurtigst muligt, da Bygningen skulde sprænges i Luften. To Byvagter blev paa deres Patrulje standset i Nærheden af Teatret af fire civilklædte Mænd med Maskinpistoler og fik Ordre til at gaa hver til sin Side og holde Folk borte, da Teatret vilde blive sprængt i Luften om et Øjeblik. De vægrede sig først ved at efterkomme Ordren, fordi de følte sig noget desorienteret ved hele Situationen, men da der blev sagt til dem, at de vilde blive skudt, hvis ikke de straks adlød, blev Ordren fulgt. To Minutter senere - et Par Minutter over Midnat - hørtes den første Eksplosion, og straks efter fulgte den anden, som var endnu kraftigere. I Løbet af forbavsende kort Tid stod hele Bygningen i Flammer, saa man maa formode, at der har været udlagt Brandbomber eller er anvendt brændbare Vædsker. Efter Eksplosionerne blev Folk holdt borte med Trusel om Skydning. Brandvæsenet var tre Kvarter senere fuldkommen Herre over Ilden, der en Overgang var meget farlig for Nabobygningerne. Tivolis Kontor blev en Del beskadiget baade af Ild og Vand, og en Del af Arkivet blev ødelagt. - Teatrets Bygning blev fuldstændig ødelagt, tilbage er kun Facaden og Ruindyngerne. Det er ikke muligt endnu med nogen Sikkerhed at opgøre Skadens Størrelse, men det skønnes, at den andrager ca. 700.000 Kr.

Razzia paa Sct. Lucas-Stiftelsen. Natten til i Gaar var der Razzia paa Sct. Lucas-Stiftelsen paa Bernstorffsvej. Formentlig stod denne Razzia i Forbindelse med den samtidige Episode paa Gentofte Amtssygehus. Ved 3-Tiden hørtes Skydning ude paa Bernstorffsvej, og kort efter trængte nogle Sommerfolk og tyske Soldater i grønne Uniformer ind i Hospitalet og forlangte udleveret en Mand, som tidligere paa Natten skulde være indlagt med Skudsaar. Det blev meddelt, at der ganske rigtigt var indlagt en Mand, men han var senere død af sine Saar. De fremmede forlangte da Liget udleveret, og dette skete. Samtidig tog de den visiterende Læge med, og han er saa vidt vides ikke siden frigivet. Sommerfolkene og Soldaterne blev staaende et Stykke Tid nede i Porten, fordi de - efter hvad de selv sagde - frygtede et Angreb, men da alt syntes at være roligt i Nabolaget, forsvandt de. Det er sandsynligt, at den afdøde var identisk med Manden, som befriedes fra Amtssygehuset tidligere paa Natten. Den Omstændighed, at Ambulancen, som benyttedes, senere fandtes uden for Sct. Lucas-Stiftelsen, kunde i hvert Fald tyde herpaa. Torsdag Formiddag var der atter Razzia paa Sct. Lucas-Stiftelsen, hvor denne Gang et halvt Hundrede Gestapo- og Sommerfolk spærrede Tilgangene til Hospitalet og foretog en meget grundig Eftersøgning.

Sabotagen paa Grundtvigsvej. Om den i Morgenbladene omtalte Sabotage paa Ingeniør Emmeches Fabrik paa Grundtvigsvej kan yderligere oplyses, at Ildkampen mellem Sabotørerne og den svært bevæbnede Sabotagevagt begyndte en halv Time før Eksplosionen. Fabrikken, som


581

tidligere har været Genstand for Sabotage, var meget omhyggeligt bevogtet. Kampen foregik over store Dele af Kvarteret, hen ad Grundtvigsvej, ud paa Bülowsvej og videre ad Danasvej til Ørstedsvej [i. e. H. C. Ørstedsvej]. Da Tyskernes Forstærkning ankom, afbrød Sabotørerne den elektriske Strøm til Gadebelysningen, saa de kraftige Lamper foran Fabrikken slukkedes. Kampen fortsatte efter Eksplosionen, og det menes, at ogsaa en 20 mm Kanon har været i Virksomhed. Selvom der utvivlsomt baade har været døde og saarede, blev ingen danske Ambulancer anvendt, og enhver dansk Myndighedsperson, som søgte frem til Stedet, blev afvist ved Spærringerne. Sabotørerne havde i Forvejen varskoet en Del af Beboerne og anmodet dem om at aabne Vinduerne, da der vilde komme et Brag. Denne Del af Advarslen foregik ved, at nogle Sabotører raabte fra Gaden ind til Villaerne og Ejendommene.

Skudt efter Vagtværnsfolk. I Nat fik Vagtværnets Hovedstation Melding om, at en Vagtværnspatrulje var blevet beskudt i Sundevedsgade, men da Udrykningsholdet kom til Stede, var Gerningsmændene forsvundet. Ved 4-Tiden gentog Episoden sig i Lille Istedgade. Vagtværnet rykkede da ud med 4 Vogne, og det lykkedes at anholde 3 bevæbnede Mænd i Kvarteret. De anholdte svarede til det opgivne Signalement og blev derfor taget med til Hovedstationen. Det viste sig, at de anholdte havde tyske Papirer paa sig, hvorfor de straks afleveredes til de tyske Myndigheder.

Mordet paa Direktør H. C. Hansen. Man staar fuldkommen uforstaaende over for Mordet paa Direktør H. C. Hansen, "Baltica". Han havde ingen politiske Interesser og levede yderst stilfærdigt, interesserede sig kun for sit Arbejde og sin Familie. Dir. H. C. Hansens Afdeling inden for "Baltica" var Brandforsikring og Tyveriforsikring.

Hentet Benzin paa F. D. B. Fire bevæbnede Mænd holdt Torsdag Middag Portneren op i Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeningers Bygning i Njalsgade. De hentede herefter ca. 400 Liter Benzin, som stod i Dunke, bl. a. nede i Syrekælderen. En Del af Benzinen tilhørte Statens civile Luftværn.

Sabotage. Tidligt Torsdag Morgen blev Vaskeriet "Guldborg", Guldbergsgade 84, fuldstændig ødelagt ved Sabotage. Vaskeriejeren, Hr. Mollerup, blev taget paa Sengen af nogle bevæbnede Mænd. I Vaskeriet, som havde en Del Uniformer til Rensning, blev noget af Tøjet overhældt med Saltsyre, før Bygningen blev bombet.

Razzia. I Aftes var der Razzia i Ejendommen, Rantzausgade 62-64, og der blev taget forskelligt med derfra

Død i Tyskland. Freskomaler og Dekoratør Tage Voersaa-Nielsen, der bor i New Orleans, hvor hans Hustru og to Børn opholder sig, men


582

som lige før Krigen var kommet hjem paa Besøg, er ifølge Meddelelse gennem Røde Kors til de Paarørende død i Neuengamme den 12. December af Dysenteri. Han blev arresteret i Odense den 9. Maj i Fjor.

Provinsen.

Odense: Natten til Torsdag hørtes kraftige Eksplosioner ude fra den store Arbejdsplads ved Lunde. Der menes at være anrettet en betydelig Sabotage paa Ingeniør-Materiel.

Frederikssund: Den i Onsdags omtalte unge Dame, som blev saaret ved flere Skud paa Gaden, er efter Operationen af Gestapo forlangt overført til Nyelandsvejs Lazaret, da hun tilhørte det tyske Politi.

Rungsted: Ved 17-Tiden i Onsdags blev en Mand, som er Tolk hos Gestapo, beskudt ud for Restaurant "Jomsborg" i Nærheden af Stationen. Tre ukendte Mænd fyrede løs paa ham ind mellem tilfældigt forbipasserende. Han menes at være ramt i Benet og Underlivet og førtes i en Ambulance til den tyske Afdeling paa Skodsborg. Ved samme Lejlighed saaredes Fru Ilse Nielsen, som tilfældigt opholdt sig i Nærheden. Hun gik og grusede uden for "Jomsborg", der tilhører hendes Moder. Fru Nielsen blev alvorligt saaret i Underlivet, og hendes Tilstand menes at være kritisk.

Holte: Sent Onsdag Eftermiddag foretog det tyske Politi Razzia paa et Trykkeri i Holte, som hævdes at trykke illegale Blade, bl. a. "Dansk Presse". Der blev foretaget Beslaglæggelse af Blade, og Bogtrykkeren samt en Lærling blev taget med.

Vejle: Maskinmester Erik Rask, Løsning, som for en halv Snes Dage siden blev saaret i højre Arm, er død paa Horsens Kommunehospital. Han saaredes i sin Tid paa den Maade, at en Kugle fra et Varselskud, som var rettet mod Jorden, sprang op og ramte ham i Armen. Maskinmesteren kom ud for Episoden ved at overhøre et Tilraab.

Horsens: Driftsleder A. Petersen fra Zoneredningskorpset og hans Søn, Politibetjent Petersen, som blev afhentet af Gestapo under den sidste Razzia i Horsens, er løsladt og vendt tilbage til deres Hjem.

- I Aftes skete der Sprængninger i begge Jernbanespor paa Strækningen Horsens-Hatting. Trafikken ventedes dog genoptaget sent om Aftenen eller Fredag Morgen.

 

Lørdag den 20. Januar 1945.

I Gaar Morges kørte en Lastbil op foran Skolen for Haandvaaben. De tyske Vagtposter blev holdt op, og Folkene paa Lastbilen læssede alle de Vaaben paa Vognen, denne kunde tage, men da der var flere tilbage,


583

standsedes en forbipasserende Lastvogn fra Burmeister & Wain. Da ogsaa denne Vogn var blevet læsset med en Del Vaaben, kørte begge Vogne bort. - Skolen ligger paa Amager.

Arresterede. Folketingsmand Jørgen Gram blev Fredag Middag anholdt i sit Hjem i Gabøl og ført til Aabenraa. Folketingsmanden blev dog løsladt hen paa Aftenen. Læge Svend Damkilde, Odense, er Natten til Fredag blevet anholdt af det tyske Politi. Aarsagen til Arrestationen kendes ikke. Paa Børsen arresterede det tyske Politi i Gaar Veksellerer Heckscher-Sørensen. Fra Aalborg meddeles, at der Natten til i Gaar blev foretaget en Del Anholdelser. En af de eftersøgte, der er Søn af Blomsterhandler Frederiksen, Bispensgade, forsøgte at flygte, men blev saaret og bragt til det tyske Feltlazaret.

Skudt i sin Lejlighed. Den i Morgenbladene omtalte C. Frederiksen, der Fredag Eftermiddag blev skudt i sin Lejlighed, Herluf Trollesgade 24, er identisk med Robert Frederiksen, der i sin Tid var Meddeler til Bladet "Kamptegnet". Ved sin Død var han i Besiddelse af Legitimationspapirer fra det tyske Politi.

Røveri. I Aftes trængte 6 revolverbevæbnede Mænd ind i Fabriksarbejdernes Forbunds Kontor, Bjelkes Allé 32, hvor de tog Beholdningen af kontante Penge og Kontingentmærker.

- I Aftes trængte endvidere 3 bevæbnede Mænd ind i Grosserer H. S. Lunaus Forretning, Tordenskjoldsgade 14, og tvang Grossereren til at udlevere sin Tegnebog, som indeholdt 4.400 Kr.

Saaret. I Aftes foretog Sommerfolk en Razzia paa Grækenlandsvej, hvor de beskød en Stuelejlighed i Nr. 20, hvorved den 15-aarige Børge Christoffersen, som bor Aalandsgade 37 St., blev ramt i højre Laar.

Razzia. I Villaen Parkovsvej 43, Gentofte, foretog det tyske Politi i Gaar en indgaaende Ransagning. Villaen, der tilhører Civilingeniør J. Chr. Islef, har i nogen Tid staaet ubeboet.

Afhentet til Hospitalsindlæggelse. Nogle civile, dansktalende Herrer fra det tyske Politi henvendte sig sent i Aftes paa Grosserer A. Madsens Bopæl, Aurehøjvej 1, og forlangte, at Husassistenten, Frk. Else Hansen, skulde følge med. Der blev sagt, at hun havde paaført 10 tyske Soldater venerisk Sygdom og skulde indlægges paa et Hospital.

Brandbombe gennem Brevkassen. Brandvæsenet blev i Aftes kaldt til J. Tvedes Skræderforretning, Aaboulevarden 11. Der var stukket en Brandbombe ind gennem Brevkassen, men Ilden kunde hurtigt slukkes.

Jernbanetabotage [i. e. Jernbanesabotage]. Sent i Aftes skete der Sprængning i begge Jernbanespor mellem Hatting og Løsning ved Horsens. I det ene Spor kunde


584

Trafiken genoptages i Morges (sydgaaende Retning), og det andet Spor menes at kunne bringes i Orden i Løbet af Formiddagen i Dag. Tidlig i Morges skete Sprængning i begge Spor mellem Horsens og Hatting. Der skal udveksles 4 Skinner.

Folkeregister fjernet. I Gaar Eftermiddags blev Folkeregistret i Taastrup fjernet og kørt bort i en Bil.

Hold up paa Palladium. En bevæbnet Røver tiltvang sig i Gaar Eftermiddags Adgang til Kasseekspeditionen paa "Palladium"s Atelier i Hellerup. Røveren, fik udleveret Kontantbeholdningen paa ca. 3.000 Kr.

Dødsfald i Tyskland. Læge Knud Nordentoft, Varde, er ifølge Meddelelse til Familien død i Tyskland. Læge Nordentoft, der blev 48 Aar, blev anholdt omtrent samtidig med Politimester Simoni, Varde, som ligeledes for nogen Tid siden er død i Tyskland, hvilket tidligere er meddelt - Mekaniker Evald Hansen, Lavgade 2, Haderslev, er død den 11. December i Tyskland.

Provinsen.

Aalborg: To bevæbnede Mænd tvang Tirsdag Aften Dommerfuldmægtig Helge Stoustrup til at udlevere Motorregistret samt et Par Protokoller.

Aarhus: Hovedfyret for Indsejlingen til Aarhus Havn blev i Aftes sprængt i Luften. Det laa i Nærheden af Skovvej.

Odense: Da den 20-aarige Bent Kaa Olsen i Gaar kom ud fra Ejendommen Bredstedgade 14, hvor han havde været oppe for at besøge sine Svigerforældre, blev han af tre-fire revolverbevæbnede Mænd trængt ind i Opgangen igen. De affyrede nogle Skud mod ham, og da Falcks Ambulance kom til Stede, var han afgaaet ved Døden. Den dræbte menes at have haft tyske Forbindelser.

Middelfart: Paa Middelfart Autocentral, der tilhører Direktør Steffen Petersen, blev der forleden Nat fjernet 22 store Autodæk, hovedsageligt fra tyske Biler, som var til Reparation paa Værkstedet

Nykøbing S.: Onsdag Aften blev Smedemester Svend Clausen ramt i Nakken af et Skud, da han misforstod et Tilraab fra en tysk Vagtpost om at standse. Smedemesteren blev kørt til Amtssygehuset og er nu udenfor Fare, skønt han havde lidt et stort Blodtab. Begivenheden har foranlediget følgende Henvendelse fra Byraadet til Byens Borgere, underskrevet af Borgmesteren: "Da der i den sidste Tid er forefaldet beklagelige Episoder, som har medført alvorlig Fare for Beboernes Liv, henstiller jeg paa Byraadets Vegne, at alle Byens Borgere, navnlig ogsaa Ungdommen, afholder sig fra enhver Provokation til Uroligheder. Situa-


585

tionen er saa alvorlig for vor By, at denne Henstilling absolut maa følges. Paa Foranledning af den tyske Kommandant skal jeg henstille, at alle, der maatte blive raabt an, straks standser, da der ellers vil blive skudt"

Rønne: Onsdag Aften forsvandt en Duplikator fra Kommunekontoret og to saa godt som nye Skrivemaskiner fra Fiskeeksportør Espersens Bygning i Sydhavnen.

Mandag den 22. Januar 1945.

I Morges ved 7,30-Tiden trængte 3 bevæbnede Mænd ind i et Værelse paa Bahns Hotel i Badstuestræde, hvor de affyrede en Serie Skud mod Fotograf Svend Poulsen, Strandgade 6, medens han laa i Sengen. Den saarede Fotograf førtes til Kommunehospitalet. Det menes ikke, han kan overleve Attentatet.

Ud for Restaurant Columbus paa Aaboulevarden blev en ukendt ung Mand i Aftes dræbt ved Skud. Den dræbte blev bragt til Frederiksberg Hospital, men nærmere Enkeltheder vedrørende Drabet kendes ikke.

Ved 19,30-Tiden i Aftes hentede Ambulancen en ukendt Mand og Kvinde, som begge var blevet haardt saaret af Skud. Episoden fandt Sted ud for de Classenske Boliger paa Godthaabsvej. Efter eget Ønske blev begge de saarede ført til Feltlazarettet paa Nyelandsvej.

Episode i Fodgængertunnellen. Sent Lørdag Aften anholdt Vagtværnet i Fodgængertunnellen en civilklædt Schalburgmand ved Navn Louis Hansen, der havde affyret en Del Skud i Tunnellen. Sammen med Kammeraten Viggo Poul Bjerking, der ligeledes havde opholdt sig i Tunnellen, blev han afleveret til den tyske Overfaldskommando. Ved samme Lejlighed fandt Vagtværnet i Tunnellen en meget forslaaet Mand ved Navn Egon Godtfred Møller, der førtes til Kommunehospitalet. Den Overfaldne har intet nærmere oplyst.

Skyderi paa Melchiors Plads. Ved 9-Tiden i Morges opstod et voldsomt Skyderi paa Melchiors Plads ved Nordre Frihavnsgade. En Del Mennesker blev kørt paa Hospitalet, men Episoden er endnu ikke oplyst.

Skudt i et Bogtrykkeri. I Morges blev Bogholder Viggo Børge Petersen, Gl. Kongevej 91, beskudt i et Bogtrykkeri, Teglgaardsstræde 13. Han ramtes i Bryst og Mave og blev saaledes meget haardt medtaget, men levede endnu ved Indlæggelsen.

Københavns Brandvæsen har i det sidste Døgn haft 56 almindelige Ambulanceudrykninger og slet ingen Brandudrykninger.

"Telefonbombe" mod Vagtværnet. I Nat ringede en Mand, som efter Stemmeføringen at dømme var beruset, til Gentofte Vagtværn paa Villa


586

"Adelaide" og fortalte, at Vagtværnsfolkene var nogle "Skruebrække-Mikler", men nu skulde de passe paa, for om et Øjeblik røg Villaen i Luften. Opringningen blev ikke taget særlig højtideligt, og der skete heller ikke noget.

Jernbanesabotage. Paa Strækningen mellem Silkeborg og Funder skete i Gaar nogle Sprængninger. Henved en halv Snes Skinner maa udveksles.

Razziaer. Lørdag Eftermiddag foretog det tyske Politi Razziaer i Ristorante Italiano og paa Nørrebrogade Nr. 8 og 10.

Fundet dræbt. Lørdag Aften blev en Mand fundet ved Sundby Remise. Han var saaret af et Skud igennem Hovedet og blev ført til Sundby Hospital.

Telefonbomber mod Restauranter. I Aftes havde Restauranterne National Scala og Olympia Telefonbomber. Olympia lukkede ved 21-Tiden og aabnede ikke senere.

Illegal Filmsforevisning. Lørdag Aften trængte 30-40 bevæbnede Mænd ind i Alléteatret i Jægersborg Allé, hvor de foreviste en Film. En af Mændene holdt en stærk nationalbetonet Tale i Forbindelse med Filmsforevisningen. Efter en Snes Minutters Forløb forsvandt Mændene igen, hvorefter Teatrets Program kunde gennemføres.

Arresterede. I Slutningen af forrige Uge menes der at være arresteret mere end en Snes Personer i Aalborg, blandt disse Pastor Henrik Christensen og Overpakmester Nybæk-Christensen. Fra Tønder indberettes, at Ekstraarbejder ved Statsbanerne Andreas Tæstensen, Tinglev, og Telegrafarbejder Jacob Lorentzen er arresteret og ført til Aabenraa. I Hillerød er arresteret Skatteinspektør Aksel Silberg og dennes Medarbejder i Folkeregisteret Jørgen Seifert. - Det tyske Politi eftersøgte i Onsdags Politifuldmægtig Mikkel Lund, Toftlund, og henvendte sig blandt andet paa Moderens Gaard "Lundsgaard" i Hammelev Sogn. Politifuldmægtigen var imidlertid borte. Gaarden blev gennemsøgt, da man hævdede, at der var skjult Vaaben. Eftersøgningen var uden Resultat. - Fra Haderslev meddeles, at Typograferne Christian Hjort, Herbert Steffen og Jep Jespersen Paulsen, som alle er ansat paa Dagbladet "Dannevirke", er arresterede. To andre Typografer fra Bladet eftersøgtes forgæves.

Fra Frøslev til Tyskland. Fra Haderslev meddeles, at Oberstløjtnant Elmgren, Kaptajn Muxoll samt Overlæge i Hæren Harry Hansen, alle hjemmehørende i Haderslev, er ført fra Frøslev til tysk Koncentrationslejr.

Død i Tyskland. Den 48-aarige Papirarbejder Christian Eriksen Byth, Silkeborg, er den 28. November død i Tyskland. Endvidere den 45-aarige


587

Murer Sofus Madsen, Øster Havnegade 8, Aalborg, (i Begyndelsen af December), den 51-aarige Overgendarm fra Grænsegendarmeriet (19. December) og endelig Overgendarmerne Christian Asmussen, Bov, C. C. Skov, Rønshoved, J. V. Christensen, Skelde, H. P. Gimm, Nørremølle, og Gendarm E. T. Kjærulf, Frøslev.

Provinsen.

Aalborg: Natten til Lørdag forekom der kraftig Skydning i Byen. Ved Østeraas blev en tysk Marinesoldat dræbt.

Aarhus: Det forleden omtalte Drab paa Leo Hoffmann viser sig nu at have en anden Forklaring. Hustruen har over for Vagtværnet tilstaaet, at hun sad sammen med en gammel Ven fra Vejby, da Manden uventet kom hjem. Vennen blev smidt ud, og Manden gav Hustruen nogle Lussinger. Hustruen tog herefter en Revolver og affyrede med den nogle Skud mod Manden. Hun tilstod, at Historien om, at hun var sammen med en tysk Soldat, som hun havde truffet et Par Timer i Forvejen, var urigtig.

- Fredag Aften fjernede en halv Snes bevæbnede Mænd flere Ruller af den tyske Film "Drømmesøen" fra "Bio" i Aabyhøj. Filmen skulde have haft Premiere den følgende Dag.

Svendborg: Nogle bevæbnede Mænd trængte Fredag Aften ind paa Stadsingeniørens Tegnestue paa Raadhuset. Kontoret blev gennemsøgt, men saa vidt vides tog Mændene ingenting med sig.

Thisted: Den for nogen Tid siden arresterede Apoteker Kierulff er ført til Frøslev.

København. Om Episoden paa Melchiors Plads kan nu - Kl. 11,30 - oplyses, at to dræbte Mænd er ført bort fra Kampstedet. Den ene menes at være en civil Sommermand. Han var forsynet med tyske Papirer. Den anden dræbte har man derimod ingen Oplysninger om. En forbipasserende, Fru Nielsen, Nordre Frihavnsgade 100 A Stuen, fik et Skudsaar i Laaret og maatte bringes til Rigshospitalet. Fruen kom tilfældigt ind i Skudlinien. Skudvekslingen fandt Sted mellem civile, og man ved ikke noget om Anledningen til Episoden.

Den paa første Side *) omtalte Bogholder Viggo Børge Petersen, der i Morges blev saaret i Teglgaardsstræde, opgives at have haft nazistiske Interesser.

 

Tirsdag den 23. Januar 1945.

De to dræbte ved den i Gaar omtalte Episode i Nordre Frihavnsgade ved Melchiors Plads var den konstituerede Chef for Schalburgkorpset,

*) Her Side 586.


588

Premierløjtnant T. I. P. O. Madsen og den ca. 37-aarige Købmand Kaj Kragh-Nielsen, som ogsaa indtog en ledende Stilling i Schalburgkorpset.

Damper opbragt ved Fejltagelse. Svensk Radio bragte Søndag Aften Meddelelse om, at en tysk Patruljebaad havde opbragt en dansk Damper kun nogle Hundrede Meter ud for Helsingborg. Det har senere vist sig, at den paagældende Damper var "Trondhjem", tilhørende D. F. D. S. Damperen var paa Vej til Göteborg og havde fulgt den sædvanlige Kurs. Patruljebaaden tog imidlertid "Trondhjem" med ind paa Helsingør Red, men i Gaar Morges fik Kaptajnen Lov til at sejle igen. Føreren paa den tyske Patruljebaad troede, Damperen illegalt vilde gaa ind til Helsingborg, og det var derfor, han opbragte den.

Sabotagen paa Hans Just's Magasiner. Medens Sabotagen i forrige Uge paa Hans Just's Magasiner i Aarhusgade var rettet mod 4. og 5. Sal, var det i Gaar 3. Sal, som blev ødelagt. Her har Firmaet "Elektro-Mekano" Værksteder, hvor der fremstilles Senderrør. Bygningens Hjørner var bevogtet af tyske Soldater, og Magasinernes eget Vagtpersonale opholdt sig i Kælderen. Nogle faa Minutter før Eksplosionerne skete, havde Vagterne været en Tur omkring i Bygningen, men uden at opdage noget usædvanligt. Man antager, Sabotørerne er kravlet over et Plankeværk til Viborggade og forsvundet ad samme Vej. Efter Eksplosionerne hørtes nogen Skydning, men ingen menes at være ramt.

Hentet Legitimationskort. Mandag Formiddag hentede en halv Snes bevæbnede Mænd ca. 200 Legitimationskort og en Del Stempelmateriale i Københavns Folkeregister.

Fiskekutter opbragt. I Onsdags blev Fiskekutteren 1127 "Tove" af København opbragt af det tyske Politi ude i Sundet. Der var 5 Flygtninge ombord.

Garagebrand. Et Garageanlæg i Slotsgade 3 brændte i Aftes. Foruden Garagen brændte ti opklodsede Biler.

Bølge af Jernbanesabotage. Der er i de sidste Dage gaaet en Bølge af Jernbanesabotage over Jylland, og der er som Følge heraf opstaaet en Del Trafikforstyrrelser. - Paa Vejle H-Station blokeredes begge Hovedspor Lørdag Eftermiddag paa Grund af Sprængninger. Paa Varde Station blev Vandforsyningen Lørdag Aften afbrudt paa Grund af en Sprængning i Vandtaarnet. Sent Lørdag Aften indtraf to Sprængninger i Dobbeltsporet paa Strækningen Hatting-Løsning. Trafikken kunde dog genoptages Søndag Morgen. Natten til Søndag forekom to Sprængninger paa Strækningen Silkeborg-Funder og Søndag Morgen fire Sprængninger under et Tog mellem Hampen og Ejstrupholm. Tenderen blev afsporet,


589

men ingen Mennesker kom til Skade. Endelig beretter Togkontoret om tre Sprængninger Søndag Formiddag paa Strækningen Silkeborg-Funder, hvor der paany Mandag Morgen skete en Sprængning. I Forbindelse med det sidste Attentat afsporedes to Personvogne og en Pakvogn. Vognene kom til at staa saaledes, at de tillige spærrede for Strækningen Silkeborg-Lysbro paa Kjellerupbanen, som her løber parallelt med Funderbanen. Paa Sprængningsstedet indtraf om Eftermiddagen endnu en Eksplosion, hvorved den 31-aarige cand. pharm. Svend T. Kreigergaard-Møller blev dræbt. Den dræbte, der var Søn af Apoteker Møller, Ørneapoteket, Silkeborg, havde sammen med andre nysgerrige stillet sig op for at se paa Rydningsarbejdet.

Brand i Damper. Brandvæsenet blev i Morges alarmeret til Damperen "Margrethe" ved Kvæsthusbroen. Der var udbrudt Ild i Kullasten. Det lykkedes dog ret hurtigt at bekæmpe Ilden. Skaden menes ikke at være særlig stor. Der foreligger formentlig ikke Sabotage.

Sabotagevagt overfaldet. Sabotagevagt i Værløselejren Ole Hansen, boende Onsgaards Tværvej 6, blev sent i Aftes overfaldet, da han var i Nærheden af sit Hjem. Han blev ret stærkt medtaget og maatte bringes til Amtssygehuset.

"Auto-Industri" ødelagt. Automobilforhandler N. Rasmussens Virksomhed "Auto-Industri", Vesterbrogade 91, blev Lørdag Aften ødelagt ved to voldsomme Bombeeksplosioner.

Forsøget mislykkedes. En halv Snes unge Mennesker gjorde Lørdag Aften et mislykket Forsøg paa at tage LB.-Uniformer fra Statens civile Luftværns Depot i Tømmerup paa Amager.

Provinsen.

Horsens: Søndag Aften eksploderede Bomber i følgende fire Virksomheder: Horsens Kølerfabrik, tilhørende Fabrikant A. F. Nielsen, Sønderbrogade 41, Aktieselskabet Borchardt Nielsens Fabrik for Automobildele, Løvenørnsgade, Motor- og Maskinfabriken Filip Jensens Eftf. i Berlinsgade og Møller og Jochumsens Maskinfabrik, Allégade. Der opstod betydelig Skade paa Maskiner og Bygninger.

Esbjerg: Byraadsmedlem, Arbejdsmand Christian Sørensen, der tilhører Uafhængigt Arbejderparti, er blevet arresteret af det tyske Politi.

Skive: Arbejdsmand Albert Fritz Nielsen, født den 1. Januar 1920 i Aarhus, er den 22. December død i Neuengamme. Han efterlader sig Hustru og to Børn.

Aalborg: Blandt den senere Tids anholdte er Postkontrolør Tholander og Frue, den 21-aarige Birgit Aase Nepper, Helgolandsgade, og en Gym-


590

nasieelev, der i sin Tid var Medlem af den saakaldte "Churchill-Klub". Den unge Mand forsøgte at flygte ved at springe ud af et Vindue paa 2. Sal, da det tyske Politi kom. Han brækkede begge Ben og blev indlagt paa tysk Hospital. Det menes, at Anholdelserne staar i Forbindelse med Sigtelse for illegal Bladvirksomhed.

Haderslev: Idrætsinspektør, Seminarielærer F. Braae-Hansen, som har siddet arresteret et halvt Aars Tid, er løsladt fra Frøslev-Lejren.

Assens: Haarby Fjerkræslagteri, en to-etages Bygning, er blevet ødelagt ved Bombeeksplosioner.

Birkerød: Lørdag Aften fjernede fem bevæbnede Mænd ca. 7.000 Kartotekskort fra Folkeregistret.

Hillerød: Det forleden fjernede Materiale fra Værløse Folkeregister er fundet i en Skov mellem Værløse og Ballerup, forkullet eller revet i Smaastykker.

Nykøbing S.: Murermester Robert Larsen og to unge Mennesker, Karsten Gundersen, Søn af Skomagermester Gundersen, og Poul Barfoed, Søn af Vejformand Barfoed, er blevet anholdt af det tyske Politi.

 

Onsdag den 24. Januar 1945.

Familie-Journalens Bygninger sprængt i Luften. Carl Allers Etablissement (Familie-Journalen) er i Aftes Kl. 23,35 sprængt i Luften. Hele Virksomheden er totalt ødelagt af Brand- og Sprængbomber. En Snes Mennesker i Naboejendommene blev lettere saaret af Glasskaar, Vagtmester Ernst Tommy Lillieqvist, Nørre Alle 11, 3. Sal, blev skudt og døde paa Stedet, desuden fik to Brødre Erik og Ernst Hansen Skudsaar, medens Byvagt Holger Lindby Petersen, Brøndkærs Vej 3, 2. Sal t. v., blev haardt saaret ved at faa et Radiatorstykke ned over sig. Glasskaden i Bydelen er den hidtil største. Der er knust Ruder paa Vigerslev Allé, Toftegaards Allé, Toftegaards Plads, Gl. Jernbanevej og Valby Langgade helt ned til Pileallé. Lufttrykket fra Eksplosionerne var saa voldsomt, at Tagene paa flere Ejendomme i Nærheden af Allers Etablissement blev revet op. Alt disponibelt Materiel fra de københavnske Brandstationer og Hovedbrandstationen blev sat ind paa at bekæmpe Ilden, men der var intet at gøre, den store Virksomhed blev totalt ødelagt. Skaden menes at være den hidtil største af sin Art her hjemme. I de moderne Bygninger fandtes i Øjeblikket uerstattelige Maskiner til Værdi af adskillige Millioner Kroner.

Efter de Oplysninger, det har været muligt at fremskaffe i Morges, har Hovedbegivenhederne udviklet sig paa følgende Maade: - En Maskinsætter hos Carl Aller fortæller, at 4-5 maskerede, civile Mænd i


591

Aftes trængte ind i Maskinsætteriet og tvang Arbejderne til at gaa over paa Trappen i Hovedbygningen. I de første 1 1/2 Time observerede man herfra, at der blev baaret en Mængde Kufferter ind i de forskellige Bygninger. Kl. ca. 23,30 beordredes Folkene til at forlade Virksomheden, da den vilde blive "blæst op" i Løbet af et Par Minutter. De løb alle ud ad Vejen, og 2-3 Minutter senere lød 3 Eksplosioner. Umiddelbart efter fandt man Byvagt Petersen liggende stønnende paa Jorden, ramt af en Jerndel. - Fra anden Side oplyses, at der har været en Snes Mænd i Virksomheden, alle bevæbnet med Maskinpistoler. Magasinet paa disse Pistoler sad ud til venstre, naar Pistolerne holdtes i Skudstilling. Paa mindre end eet Minut efter Detonationen kom Folk i sorte Uniformer til Stede. De gav alle i Nærheden Besked om at forsvinde, men da det øjensynligt ikke gik hurtigt nok, begyndte de at skyde. Det var under en saadan Episode, de to nævnte Brødre Erik og Ernst Hansen blev saarede - Erik Hansen i Næse og Arm, Ernst Hansen i den ene Arm. Selv har Ernst Hansen fortalt, at han sammen med Broderen havde staaet uden for Ejendommen Toftegaards Allé 45 og talt med nogle unge Mennesker, da der pludselig blev Uro i begge Ender af Gaden. De unge Mennesker løb derfor op ad Trappen til Afsatsen ved 3. Sal. Herfra saa de nogle Mænd i sorte Uniformer standse op paa den modsatte Side af Gaden og aabne Ild mod Ejendommen. Samtidig trængte nogle andre, ligeledes i sorte Uniformer, ind i Huset og begyndte at skyde op gennem Trappeskakten. De to saarede Brødre blev i en Taxa ført til Kommunehospitalet. Man mener ikke, der var flere saarede i Ejendommen.

Noget før Eksplosionen var Vagtværnet blevet ringet op af en Dame i Nabolaget, som meddelte, at hendes Mand, der var nede med Hunden, ikke var vendt tilbage, og at Naboen, som var blevet sendt ud for at søge efter ham, ligeledes var forsvundet. Vagtværnet sendte derfor 3 Mand af Sted fra Valby-Stationen, blandt disse Vagtmester Lillieqvist. I Nærheden af Familie-Journalen opdagede de, hvad der var paa Færde, hvorfor Vagtmesteren vilde skynde sig til en Telefon for at give Meddelelse om det, der var under Forberedelse. I det samme blev han beskudt, og et Øjeblik efter lød Eksplosionerne. Paa Hospitalet, hvortil den haardt saarede Vagtmester hurtigst muligt blev bragt, viste det sig, at Kuglen var gaaet ind i venstre Hofte, havde perforeret Tarmene og Blæren og var gaaet ud gennem højre Hofte. Byvagt Petersen menes at have faaet Brud paa Rygsøjlen. - Paa Kommunehospitalet behandledes iøvrigt følgende for Snitsaar: Viggo Knudsen, Lyshøjgaardsvej 21, 2. Sal, Inga Nørthen, Kjeldsgaardsvej 6, 3. Sal, Ruth Nørthen, Kjeldsgaardsvej 6, 3. Sal, Svend Arnesen, Kjeldsgaardsvej 6, Stuen, Hjalmar Petersen, Kjeldsgaardsvej 8, Stuen, Gurli Petersen, Kjeldsgaardsvej 8, Stuen, Esther Haxholm, Kjeldsgaardsvej 8, 1. Sal, Ole Haxholm, Kjeldsgaardsvej 8, 1. Sal, Axel Bjerg, Hulgaardsvej 104, 2. Sal.


592

Bombe paa Benzintanken. I Morges opdagede en forbipasserende, at der var hængt en Bombe paa Benzintanken ud for C. F. Richs Vej 103. Frederiksberg Brandvæsen sørgede for, at Kvarteret blev afspærret, og tilkaldte en Sprængkommando.

D.N.S.A.P.-Lokale raseret. Der opstod sent i Aftes Sabotagebrand i D.N.S.A.P.s Lokale paa 1. Sal i Ejendommen Smallegade 41. Lokalet blev fuldstændig raseret, men Brandvæsenet kunde slukke Ilden ved Hjælp af en Haandsprøjte.

Tolv Mand af Skibsbesætning arresteret. Lørdag Eftermiddag arresterede det tyske Politi tolv Mand af Besætningen paa Det Danske Kulkompagnis Damper "Skandia". Skibets Fører, Kaptajn C. C. Stengade, 1. Styrmand E. Malby Hansen og Maskinmester Florin er blandt de arresterede.

Dræbte. Tirsdag Aften hyrede to Mænd en Taxa paa Værnedamsvej og bestilte Tur til Rødovre. Da Vognen var i Jernbane Allé, hørte Chaufføren et Skud inde fra Passagersædet. Han standsede Vognen, men fik i det samme stukket en Revolver i Siden og blev tvunget til at køre videre. Paa Hjørnet af Doktorhaven og Annexgaardsvej fik Chaufføren Besked om at standse, og den ene af Mændene kastede den anden, som var livløs, ud af Vognen og tvang saa Chaufføren til at køre tilbage til Værnedamsvej. Her betalte han 60 Kr. for Kørslen og Rengøring af Vognen, hvorefter han forsvandt. - Liget af den dræbte blev senere fundet af Beboerne paa Annexgaardsvej. Alle Papirer var fjernet, saa den afdøde kunde ikke identificeres.

En Marinevægter Aksel Nielsen, Vedelavej 5, blev ved 17,30-Tiden i Aftes skudt og dræbt paa Hjørnet af Auroravej og Roskildevej. Den dræbte førtes til Nyelandsvejs Lazaret.

Hipo-Bil gennem Butiksrude. En af Hjælpepolitiets, de saakaldte Hipo-Folks Biler kørte i Nat gennem en Butiksrude og endte inde i Columbia-Imports Forretning, Frederikssundsvej 135. Ingen blev saarede, men Loftet og den ene Gavl truede med at styrte ned over Bilen.

Supplerende Oplysninger om dræbte. Om nogle af de sidste Drab indtil den 15. Januar foreligger nu supplerende Oplysninger. - Kommunelærer Søren Birktoft, som, blev hentet i sit Hjem af ukendte Personer og skudt ned uden for Hvidovre Præstegaard, er død efter en Operation den 29. December. Den ukendte Mand, som den 19. December blev fundet dræbt i Bryghusgade, er identificeret som Arkitekt John Orla Hansson, Norsvej 4. En ukendt Mand, som blev fundet skudt i Vasbygade, er identificeret som Frands Thorvald Hansen, Thorskov. Den paagældende blev iøvrigt genkendt hurtigt efter Drabet. Han var kendt


593

Nazist. Repræsentant Svenn Lykke Frederiksen, Vesterbrogade 94, som blev skudt ned ud for Lido Bar, da han vilde hjælpe en Kvinde, der blev pryglet af en Mand, er død af sine Saar den 14. Januar.

Provinsen.

Aarhus: Bibliotekar ved Aarhus Kommunebibliotek Erik Kristian Schötler Nielsen er den 19. December død i Neuengamme.

Slagelse: Natten til Tirsdag er der forøvet et Bombeattentat mod Maskinfabrikken "Slagelse", Slotsgade 29, som indehaves af Fabrikant C. A. Hansen. Kl. 23,20 eksploderede to Bomber i den to-etages Maskinhal. Virkningen var meget voldsom, og Ydermurene blev bogstavelig talt pustet bort, mens Taget faldt ned over alle Maskinerne. Fabrikken, der fremstiller Presser, Stansemaskiner o. l., beskæftigede 50 Arbejdere. Ogsaa en Del af Kontoret er ødelagt ved Eksplosionen, men der opstod ikke Brand, og ingen Mennesker kom til Skade.

Roskilde: Fabrikant Poul Møllers Maskinfabrik i Borup blev Natten til Tirsdag delvis ødelagt ved Bombeeksplosioner. Ved 24-Tiden trængte tre sværtbevæbnede Mænd ind i Fabrikken, hvor de holdt de to Sabotagevagter op og afvæbnede dem. Der blev anbragt tre Bomber, og ved Eksplosionerne forvoldtes alvorlig Skade paa den ældre Del af Fabrikkens Bygninger. Murene og Taget har taget Skade, ligesom Maskinerne er ødelagt, derimod er Maskinerne ikke ødelagt i den nyere Del af Fabrikken. Der sprængtes en Del Ruder bl. a. i Fabrikantens Privatbolig og i et Tog, der holdt paa Stationen. Der kom ingen Mennesker til Skade. Fabrikken beskæftigede 40 Arbejdere.

Ringsted: To unge Mænd traadte Tirsdag Eftermiddag ind i Banken for Ringsted og Omegns Filial i Gørslev. De tvang med Revolvere Personalet til at udlevere 20.000 Kr., hvorefter de forsvandt. I Efteraaret blev der samme Sted røvet 5-6.000 Kr., og man mener, at det er de samme Personer, der har været paa Spil denne Gang.

København: Tirsdag Eftermiddag blev Blomsterhandler, Fru G. Tingsted, Griffenfeldtsgade 54, anholdt af Gestapo. En Times Tid senere, det var ved 16-Tiden, blev 2 Mænd anholdt af Tyskerne i Blaagaardsgade ved Korsgade, medens en 3. flygtede i Bil.

 

Torsdag den 25. Januar 1945.

De planlagte og indtil Onsdag forhandlede Brændselsrestriktioner vil blive yderligere skærpede, idet Forudsætningerne for den oprindelige Plan har ændret sig. Forværringen i Situationen er opstaaet ved, at de


594

Beredskabslagre, man har, maa forventes at blive reduceret yderligere ved visse Leverancer.

Jernbanesabotage. Onsdag Eftermiddag skete en Eksplosion under et tysk Militærtog paa Strækningen Odense-Holmstrup. Ingen kom til Skade, og der skete heller ingen Afsporing af Vogne. Trafikken i det venstre Spor blev klar en Timestid senere, medens det højre Spor først kunde befærdes sent i Aftes.

- I Nat fandt en Sprængning Sted paa den fynske Hovedlinie mellem Kauslunde og Nørre Aaby. Trafikken kan først genoptages i Dag til Morgen. I Mellemtiden kan Trafikken over Fyn ikke gennemføres.

Sabotage. Onsdag Aften blev en Benzintank ved Sundby Remise sprængt i Luften. - Desuden blev anrettet Sabotage paa K. Larsens Maskinfabrik, Nørre Allé 3. Der opstod stor Skade ved Eksplosionen, ogsaa de omliggende Ejendomme led nogen Skade. En forbipasserende Dame fik et Chok og maatte køres til Hospitalet.

Stjaalet 100 Autodæk paa Toldboden. Ved Middagstid i Gaar tiltvang to Lastbiler med bevæbnede Mænd sig Adgang til Toldboden. De tvang Arbejderne til at læsse ca. 100 Autodæk op paa Bilerne, som derefter kørte bort.

Razziaer. Teknisk Skole paa Frederiksberg fik i Gaar Formiddags Besøg af Gestapo. Eleverne maatte i en Timestid staa med Hænderne i Vejret. Saa vidt vides blev der intet fundet og heller ingen Arrestationer foretaget.

- I Aftes trængte et Hold Sommerfolk ind paa Restaurant "Mayfair" og foretog Razzia blandt Restaurantens Gæster.

- Frederiksberg Vagtværn blev ved 2-Tiden i Nat kaldt til Dr. Priemesvej 2, hvor nogle Personer var i Færd med at sprænge Døren til Urtekræmmer C. B. Larsens Lejlighed. Da Vagtværnet kom til Stede, holdt der udenfor en Vogn, tilhørende det tyske Sikkerhedspoliti, og Vagtværnet fik Besked om at trække sig tilbage. De paagældende, som sprængte Døren, var 2 tyske Politisoldater og 3 Sommerfolk. De opgav at søge en Spillebule, men da de havde forvisset sig om, at den ikke fandtes i Lejligheden, trak de sig tilbage.

Skipper arresteret: Skipper Hinze, M/S Merkurpaket af Rønne, blev Mandag, kort efter at han med Skibet havde forladt Københavns Havn, standset af en tysk Patruljebaad og tvunget tilbage til Havnen. Her blev Skipperen anholdt og ført til Vestre Fængsel.

Provinsen.

Hjørring: Overlæge P. Kofoed, Hjørring Centralsygehus, blev Onsdag Formiddag arresteret af Gestapo, sigtet for illegal Virksomhed. Samtidig


595

blev Boghandler Erik Nielsen, Strandgade, anholdt. Overlægens Arrestation var ret dramatisk. Midt paa Formiddagen indfandt der sig paa Sygehuset en dansktalende Mand, der ønskede at tale med Overlægen i Anledning af et Sygdomstilfælde. Overlægen var optaget, hvorfor man bad Manden, der opgav Navn og Adresse, om at vente. Han sagde imidlertid, at han daarligt kunde taale Hospitalslugten, hvorfor han vilde komme igen senere. Straks efter kom han tilbage, denne Gang ledsaget af 5-6 maskinpistolbevæbnede Mænd, der trængte ind i Lægeværelset, hvor samtlige Læger blev holdt op og visiteret. Overlægen blev derefter arresteret.

Aarhus: En Transformatorstation paa Hjørnet af Langelandsgade og Ringgade blev Tirsdag Aften sprængt i Luften.

Odense: En Kølevogn med Flæsk, tilhørende A. Mortensen, Esbjerg, standsedes paa Middelfartvej. Der anbragtes en Bombe under Bilen, hvis Forparti ødelagdes ved Eksplosionen. Det skete Onsdag Middag.

Brønderslev: Tirsdag Aften skete en voldsom Eksplosion paa "Pedershaab Maskinfabrik". En ny kostbar Maskine, som anvendtes ved Fremstilling af Motorsneplove, blev fuldstændig ødelagt. Tidligere paa Aftenen havde der været forsøgt Sabotage, og der var ved denne Lejlighed skudt efter Virksomhedens Portner. Natholdet var af denne Grund ikke gaaet paa Arbejde. Der var saaledes ingen Arbejdere paa Fabrikken, da Eksplosionen skete. Virksomheden fremstillede roterende Sneplove.

 

Fredag den 26. Januar 1945.

Beslaglæggelse. Den tyske Værnemagt har beslaglagt Københavns Havnevæsens Administrationsbygning, Ndr. Toldbod 7. Det er Marinen, Enhed Skagerak, der overtager Bygningen. Havnevæsenet er flyttet til Ejendommen Lundsgade 9, der tidligere er benyttet af Organisation Todt, men som har staaet tom siden den 1. September.

"Hold up". Paa Københavns Kommunes Kørselsafdelings Hovedkontor, Jagtvej 227, er der i Formiddags foretaget et "hold up". Røvernes Udbytte var 3-4.000 Kr.

Episoder. I Aftes ved 21-Tiden forekom Skyderi paa Hjørnet af Struenseegade og Skyttegade, hvorunder en ukendt Kvinde fik et Skud gennem Hovedet. Den saarede blev bragt til Militærhospitalet. Desuden blev Snedkermester Petersen, Humlebækgade 29, ramt i Hovedet og Ben, og Lagerarbejder Pilpert, Willemoesgade 39, blev ligeledes ramt i Hovedet. Nogle unge Mennesker, der kom fra Gymnastik i Hans Tavsensgades Skole, og som var paa Vej over Skolegaarden, blev kommanderet "Hænderne op", men da dette formodentlig ikke er gaaet hurtigt nok,


596

blev der skudt, og to af de unge Mænd saaredes, medens andre undgik at blive ramt ved at kaste sig ned paa Jorden samtidig med, at der aabnedes Ild. De to saarede blev i Brandvæsenets Ambulance kørt til Lazarettet paa Nyelandsvej. Det har iøvrigt ikke været muligt at skaffe nogen Klarhed over, hvad der laa til Grund for Skyderiet i Kvarteret.

- I Aftes blev der to Steder i Byen skudt paa Vagtværnspatruljer. Paa Hjørnet af Nørrebrogade og Kapelvej blev en Udrykningsvogn beskudt, og Vagtværnsfolkene maatte søge Dækning ved Husmuren. Lidt senere opstod der livligt Skyderi i Kvarteret. Skudvekslingen foregik mellem civile, og Vagtværnet blev ikke klar over, hvad der laa til Grund for Episoden. Da der senere blev Ro, kørte Vagtværnsfolkene bort, uden at nogen af dem var blevet saaret. Det andet Tilfælde af Skydning paa Vagtværnets Folk skete ud for "Dronningegaarden" i Dronningens Tværgade. Her affyrede en civilklædt Mand et Par Skud mod to Byvagter paa det modsatte Fortov. Kuglerne gik ind i Muren lige ved Siden af Byvagterne, som straks søgte Dækning i en Kælderhals. Revolvermanden, der efter et Replikskifte med to andre Civilpersoner i Nærheden var fuldstændig klar over, at det var Byvagter, han skød efter, forsvandt sammen med de to paagældende Civilpersoner hurtigt i Retning af Gothersgade.

- Ud for Ejendommen Vesterbrogade 2 C blev to Mænd i Gaar Eftermiddags beskudt og sank blødende om paa Fortovet. Den ene, som havde faaet et alvorligt Skudsaar i Maven, førtes til Kommunehospitalet. Hans Identifikationspapirer lød paa Navnet Møllgaard-Andersen, Savoy-Hotellet. Den anden saarede blev i en tysk Ambulance ført til Nyelandsvej, og hans Identitet er ikke oplyst.

- Ved Middagstid i Gaar trængte en ukendt Mand ind i Røgerikælderen, Gl. Jernbanevej 16, Valby, og affyrede her nogle Revolverskud mod Husejer Gravengaard. Han blev ramt i Hovedet og i Ryggen. Ved Ankomsten til Hospitalet var Husejeren afgaaet ved Døden.

- I Gaar Eftermiddags, det var ved 15,30-Tiden, opstod Skudveksling mellem to Mænd ud for Ejendommen Enghavevej 108. De ramte ikke hinanden, men derimod fik den 10-aarige Dreng Bent Aagaard, Enghavevej 162, 1. Sal, et Strejfskud i venstre Side.

- Frederiksberg Brandvæsen blev i Aftes kaldt til Mariendalsvel [i. e. Mariendalsvej] 35, hvor et Medlem af det tyske Politi var blevet saaret ved Skud. Den paagældende kørtes til Lazarettet paa Nyelandsvej.

Anholdelser. Kontorist ved Stadens Hovedkasse Emil A. Hover er i Nat blevet anholdt i sit Hjem.

- Direktør Arne C. Poulsen, "Sesam-Laase-Service", Koldinggade 14, blev i Gaar Eftermiddags arresteret. Senere paa Dagen hentede det tyske


597

Politi en Personbil, som tilhørte Dir. Poulsens Familie. Vognen stod i Garageanlæget "Esso", Middelfartgade 15.

- Fra Hillerød indberettes, at Assistent Jørgen Kjeldsgaard-Pedersen og Assistent Robert Henry Pedersen, der begge var beskæftiget med Ligningsarbejde, er blevet arresteret. Herefter fulgte Arrestation af samtlige Embedsmænd i Ligningskommissionen og Folkeregistret. Af Hillerød Kommunes 24 Tjenestemænd er nu 5 anholdt og 2 sygemeldt. Af de fraværende er 4 Afdelingschefer. Folkeregistret er blevet lukket, og Ligningskommissionen mangler kvalificeret Arbejdskraft. Byraadet har i samme Anledning rettet Henvendelse til Indenrigsministeriet.

Telefonbomber mod "Bladkompagniet" og "Tuborg". Bladkompagniets Administrationsbygning, Østerbrogade 7 C, blev i Gaar Formiddags evakueret paa Foranledning af en Meddelelse om, at der var udlagt Bomber. Der blev tilkaldt en Sprængkommando, og Ejendommen afspærredes, og desuden spærrede tyske Soldater og Sommerfolk en stor Strækning af Østerbrogade. Undersøgelsen i Bladkompagniets Bygning gav imidlertid ikke noget Resultat.

- I Morges Kl. 5,30 blev der ringet til Tuborg, at der var lagt Bomber i Flaskehallen. De tilstedeværende Arbejdere gik i Beskyttelsesrum, men da der ikke skete noget, blev Arbejdet genoptaget Kl. 7,30.

Husundersøgelse. I Nat foretog Gestapo Husundersøgelse hos Civilingeniør Sv. Nordby Knudsen, Onsgaardsvej 27. Vagtværnet, som blev tilkaldt af Civilingeniøren, blev holdt tilbage. Der skete ingen Anholdelser, og der blev heller ikke fjernet noget fra Hjemmet.

Razzia. Natten til Torsdag har nogle Mænd, som erklærede, at de tilhørte det tyske Politi, gennemsøgt Carlsberg-Laboratoriet.

Fjernet Legitimationskort. I Gaar Formiddags trængte 4 revolverbevæbnede Mænd ind paa Frederiksberg Folkeregister, hvor der forøvrigt forleden blev røvet nogle Legitimationskort. Denne Gang blev Personalet i Ekspeditionskontoret holdt op, og de bevæbnede Mænd tog 130 Kort, Stempler, Farvepuder og et Apparat til at fastgøre Billeder med. Personalet mener at kunne fastslaa, at det ikke var de samme Revolvermænd som sidst.

Jernbanesabotage. Sent i Aftes skete 3 Sprængninger i Sporskifter paa Aarhus Rangerbanegaard. Trafikken paa Hovedbanegaarden og Rangerbanegaarden blev indstillet og er først kommet i Gang i Dag til Morgen. I Morges fandt en Sprængning Sted paa Linien mellem Marslev og Odense. Sprængningen skete i begge Spor samtidig med, at et Jernbanetog passerede Stedet. Der afsporedes en Vogn, men ingen Mennesker kom til Skade.


598

Provinsen.

Aalborg: Ved Midnatstid Natten til i Gaar blev der kastet 3 Bomber ind i nogle tyske Barakker ved Kjellerupsgades Skole. Der skete ikke nogen nævneværdig Skade, men i Nabolaget knustes en Del Ruder.

- Sent i Aftes udbrød Brand i DNSAP's Arbejdsfronts Kontor i Algade. Ekviperingshandler Borups Forretning, som ligger ved Siden af, blev ogsaa beskadiget en Del.

- Onsdag Aften opstod der Brand hos Tømrermester Mogensen, Kastedvej. Der blev fundet en halv Snes tilrettelagte Baal i Værkstedet. Brandvæsenet rykkede ud og foretog Slukning, men fik et Par Slanger gennemhullet af Skud.

Vejle: Politiassistent Peter Kristensen Bjuring er død i Tyskland den 6. Januar.

Hørsholm: Fru Ilse K. Nielsen, som for en Ugestid siden blev saaret af en vildfarende Kugle, da der blev forøvet Attentat mod den lokale Tolk for Gestapo, er død paa Sygehuset. Tolken er iøvrigt ogsaa død siden. Fru Ilse K. Nielsen var gift med Mekaniker Chr. Gammeltoft Nielsen, Rungsted, og blev kun 36 Aar gammel.

 

Lørdag den 27. Januar 1945.

Ved 22-Tiden i Aftes blevet stort Antal Tankanlæg beskadiget ved Sabotage, bl. a. Anlægene Lyngbyvej 36, Lyngbyvej 412, Randersgade 7, Strandvejen 42, Vester Farimagsgade, Hj. af Strandparkvej og Strandvej, Parkeringspladsen ved Duntzfeldts Allé, Lyngby Hovedgade 84, Slotholmsvej i Rødovre, Ndr. Fasanvej, Ahlmanns Allé, Hj. af Kalkbrænderivej og Skanderborggade og Anlæget over for Vandværket paa Gl. Kongevej. Her blev Sporvognstrafikken en Overgang afbrudt af Tyskerne, som bevogtede Tankstationen, efter at Eksplosionerne havde fundet Sted. I Forbindelse med Eksplosionerne blev der knust en Mængde Ruder i Ejendommene over for eller ved Siden af de respektive Tankanlæg.

Blodig Episode. Kl. 15,30 i Gaar udspilledes en blodig Episode ved Hjørnet af Nygade og Nytorv, hvorunder Strøget af Hipo-Folk blev afspærret fra Nytorv til Vimmelskaftet. Nogle Hipo-Folk i Bil forfulgte en anden Bil med 4 Personer. Den forfulgte Bil standsede pludselig op, Passagererne sprang ud og forsøgte to og to at flygte hver til sin Side. Hipo-Folkene skød efter dem og ramte den ene, Maskinarbejder Hadahl, Vigerslevvej 233. Den saarede sank sammen paa Gaden, hvorefter en Hipo-Mand gik hen og dræbte ham med flere Skud mod Tindingen. Den dræbte blev straks visiteret og senere kørt bort i en tilkaldt Ambulance. To af de flygtende Sabotører vendte sig og affyrede nogle Skud mod


599

Hipo-Folkene, af hvilke en eller to menes at være blevet dræbt. Den fjerde af de flygtende blev saaret og anholdt. Under Skudvekslingen saaredes tillige Frk. Else Christiansen, Sct. Annægade 30, og to tyske Marinesoldater, som var kommet til. Brandvæsenets Ambulance kunde først efter 20 Minutters Forløb køre den saarede af de flygtende til Nyelandsvej Lazaret, hvorfra han senere bragtes til Shellhuset. Da Hipo-Folkene var kørt bort, kom det tyske Politi og tvang to Gadefejere til at dække Blodpølene og fjerne nogle Blomsterbuketter fra det Sted, hvor Hipo-Folkene havde skudt den ene af de flygtende.

Urigtige Forlydender om Attentat. Der gik i Gaar Forlydender om, at Handelsminister Halfdan Hendriksen skulde være skudt. Der nævntes ligeledes andre kendte Navne. Disse Forlydender var lykkeligvis ikke rigtige.

Annonceforbud mod "Berlingske". En bestemt Annonce *) i Berlingske Morgenavis har foranlediget Annonceforbud mod Bladet til og med den 2. Februar. Kun Dødsannoncer og Overordentlige Bekendtgørelser maa bringes i Morgenudgaven.

Arresterede. Landsretssagfører N. C. A. Nielsen og dennes Fuldmægtig, cand. jur. Ole Henning Nielsen, blev i Onsdags anholdt ved en Razzia paa Landsretssagførerens Kontor, Raadhuspladsen 16.

- I Nat foretog det tyske Politi en Razzia i Ejendommen, Hyldegaardsvej 49, hvor Værktøjsmager Svend Aage Christiansen blev arresteret.

Dødsfald. Damen, som forleden blev saaret under Skudvekslingen i Struenseegade, Fru Gudrun Moltzen, er Fredag Morgen afgaaet ved Døden. - Reklamekonsulent Otto Malling er den 20. December død i Tyskland, 41 Aar gammel.

Saaret. En Mand ved Navn Balslev, hjemmehørende i Stege paa Møn, blev i Gaar Formiddags saaret af et Skud, da han gik ind gennem Gadedøren til Enghaveplads 21. Det vides ikke, hvorfra Skudet kom. Den saarede blev indlagt paa Kommunehospitalet.

Den dræbte Husejer. Det oplyses, at den Torsdag dræbte Husejer Gravengaard havde tyske Forbindelser.

Hærværk hos Nimb. Efter Lukketid Fredag Aften er der forøvet Hærværk i Selskabslokalerne hos Nimb (Wivex). Der var skaaret lange Flænger i de polstrede Møbler og bagefter sat Ild paa. Det lykkedes dog hurtigt Brandvæsenet at faa Ilden slukket.

Anholdelser og Razzia. Vagtværnet blev Natten til Fredag kaldt ud til Østrigsgade 16, hvor Døren var brudt op til en Lejlighed paa 2. Sal,

*) cfr. Side 602.


600

i hvilken der menes at have været Razzia. Nogle Dage i Forvejen var Beboerne, der først var flyttet ind for kort Tid siden, blevet arresteret af tysk Politi.

Trusel mod Cigarhandler. Indehaveren af Cigarforretningen "Trio", Islevhusvej 5, blev Torsdag Eftermiddag i sin Forretning truet med en Revolver. Vagtværnet blev tilkaldt og fangede kort efter Manden, der var gaaet hen til Husum Station. Han havde et Ausweis fra de tyske Myndigheder, lydende paa Navnet Cornelius Krassinicoff.

Atter hentet Benzin hos F. D. B. Torsdag Middag trængte 5 bevæbnede Mænd, som havde en Lastbil holdende udenfor, ned i Syrekælderen hos F. D. B. i Njalsgade, hvor de tog en Tromle med Benzin samt 650 Flasker Rensebenzin (Purozin). Rensebenzinen tilhørte Sanitetsvæsenet. Benzintromlen kunde Revolvermændene ikke faa med, da de forrige Gang hentede Benzin hos F. D. B. Ved denne Lejlighed stod en Jernbanevogn oprangeret foran Nedgangen til Syrekælderen.

Jernbanesabotage. Paa Nyborg Station skete Fredag Aften Sprængning foran et Sporskifte, og paa Strækningen Marslev-Odense i Nat to Sprængninger i begge Spor. Paa Kauslunde-Middelfart-Strækningen skete ligeledes i Nat en Sprængning i venstre Spor. Endvidere meddeler Togkontoret, at der i Gaar skete Eksplosion under et Tog mellem Nyborg og Hjalby [i. e. Hjulby]. En Truck afsporedes, men ingen kom til Skade. Endelig er der fundet en ueksploderet Bombe mellem Helenstrup og Tommerup.

Provinsen.

Aalborg: I Ugen 14.-21. Januar er der paa Aalborgegnen arresteret ca. 40 Mennesker. Blandt disse er ogsaa Skovrider Foldsach fra Dronninglund Storskov.

Aarhus: I Gaar Morges blev en Del Officerer, som gør Tjeneste i Luftværnet, anholdt. Det drejer sig om Kaptajn Rasmussen, Kaptajn Karl Forsen, Løjtnant Skodsborg Nielsen, Løjtnant Raahouge-Nielsen og endnu en Befalingsmand ved Navn Lorentzen. Endvidere er der anholdt et Antal Militærpersoner, der ikke var knyttet til Luftværnet.

Aabenraa: I Tyskland er den 48-aarige Overgendarm Henry P. Petersen død den 23. December, og ligeledes er den 50-aarige Grænsevagtmester Peter Christiansen, Rens, afgaaet ved Døden.

Svendborg: Natten til Fredag blev den vagthavende paa Løveapoteket af fire bevæbnede Mænd tvunget til at udlevere ca. 4.000 Hovedpinetabletter af de Arter, der skal Recept til, og endvidere 200 ccm Morfinopløsning samt nogle Morfinsprøjter. Andet blev der ikke rekvireret.


601

Odense: Det tyske Politi har anholdt Journalist R. P. Petersen, som, indtil han i Fjor fratraadte, havde været Medarbejder ved "Fyns Socialdemokrat" i 25 Aar.

Holbæk: Vallekilde-Hørve Kommunes Folkeregister blev fjernet i Torsdags. Siden har man fundet de forkullede Rester af Registret, som er blevet hrændt paa den udtørrede Lammefjord.

 

Mandag den 29. Januar 1945.

Jernbanesabotage. I den forløbne Week-end er der forekommet adskillige Tilfælde af Jernbanesabotage, selvom Snefaldet i Forvejen havde lammet Trafikken. Lørdag Formiddag opstod Eksplosioner under et Lokomotiv paa Strækningen Odense-Holmstrup. Lokomotivet fik et Hjul afsporet, men ellers skete ingen nævneværdig Skade. Lidt senere sprængtes et Stykke Skinne bort i Sporet ved Siden af. Lørdag Aften skete Sprængning mellem Odense og Marslev og mellem Fredericia og Middelfart (2 Sprængninger i Sporskifter). Paa selve Middelfart Station sprang to Krydsninger. Paa de fynske Privatbaner har der været langvarige Standsninger, ligeledes paa Grund af Sprængninger, saaledes paa Strækningerne Middelfart-Brænderup, Brænderup-Bogense og Odense-Svendborg.

- Søndag Middag indtraf Sprængninger i begge Hovedspor i den vestlige Ende af Middelfart Station. Trafikken kom først i Gang ved 8-Tiden i Morges. Søndag Aften blev Trafikken indstillet mellem Odense og Holmstrup paa Grund af nye Sprængninger i begge Spor. Senere paa Aftenen skete Sprængninger i begge Spor mellem Odense og Marslev. Trafikken i det højre Spor kunde dog genoptages i Nat. Paa Strækningen Kauslunde-Nørre Aaby indtraf ligeledes Søndag Aften Sprængninger i begge Spor.

Dræbt. I Søndags blev Fru Stella Jensen fundet dræbt i sin Lejlighed, Danmarksgade 2 A. Hun havde faaet flere Skud i Hovedet og havde tilsyneladende været død i nogen Tid. For nogle Dage siden omkom hendes Mand paa samme Maade. De menes at have haft Forbindelse med det tyske Politi.

Falske Alarmeringer. Søndag Aften var Københavns Brandvæsen ude for 2 falske Alarmeringer, den ene til Bladkompagniet, den anden til Saga Bio. I det sidste Tilfælde gik Meldingen ud paa, at Bygningen var styrtet sammen og mange Mennesker dræbt.

Sabotage. I Gaar ved 21-Tiden eksploderede 2 Bomber i M. P. Pedersens Radiofabrik i en lille Villa paa Hjørnet af Platanvej og Vesterbrogade. Eksplosionerne skete i Tagetagen, og der opstod Brand, men


602

denne kunde dog ret hurtigt slukkes. Medens Brandskaden saaledes ikke var særlig stor, skete der en Del Ødelæggelse ved Eksplosionen.

Telefonbomber mod "Mønten". Lørdag Aften blev Trafikken paa en Del af Amager Boulevard spærret. Foranledningen menes at have været Telefonbomber mod Den kgl. Mønt. Sommerfolk foretog Visitation af Sporvognspassagererne, men tilsyneladende uden at finde noget. Aktionen varede i ca. 3 Kvarter.

Fundet død. Søndag Formiddag blev Ambulancen kaldt til Viksøvej [i. e. Veksøvej] 126, hvor Svend Viegebrandt var fundet død.

Livsfarlig saaret. I Lørdags blev en yngre Mand, Kaj Jensen, Olfert Fischersgade [i. e. Olfert Fischers Gade] 53, skudt i Baghovedet paa Hjørnet af Gl. Kongevej og Meldahlsgade. I livsfarlig saaret Tilstand blev han bragt til Lazarettet paa Nyelandsvej. Det menes, at Kaj Jensen havde tyske Forbindelser.

Razzia paa Hovedbanegaarden. Søndag ved 18-Tiden foretog det tyske Politi en Razzia paa Hovedbanegaarden. Alle blev undersøgt for Vaaben, derimod forlangte det tyske Politi ikke forevist Legitimationskort.

Tysk Officer dræbt. Under en Episode paa Mariendalsvej Torsdag Aften er en tysk Officer blevet dræbt ud for Nr. 35. Han blev bragt til Lazarettet paa Nyelandsvej.

Atter fjernet Autodæk. I Torsdags har bevæbnede Mænd hentet Resten af "Continental"s Bildæklager i Vestindisk Pakhus ved Toldboden. Udbyttet var denne Gang 80-90 Dæk. Man mener iøvrigt ikke, det er de samme Revolvermænd som første Gang, derimod var Lastbilen vistnok den samme.

Bomberne blev uskadeliggjort. Søndag Aften maatte Trafikken paa Sporvejslinierne 11 og 19 lægges om, fordi der var udlagt Bomber i en Maskinfabrik paa Hjørnet af Glentevej og Fasanvej. Bomberne blev uskadeliggjort af en tysk Sprængkommando.

Annonceforbudet mod "Berlingske Tidende". Det menes at være en lille Fødselsdagsartikel om Redaktør Ebbe Munck, der har givet Anledning til Annonceforbudet mod Berlingske Tidende.

Provinsen.

Aarhus: Under Razziaen Fredag Morgen blev ca. 25 Mennesker arresteret. Blandt andre anholdtes ved Vestre Luftværn Ingeniør Kremer og Løjtnant Heiberg-Christensen, som dog senere blev løsladt begge, Assistent, Løjtnant Schou, Ny jysk Købstad-Kreditforening, og en Del yngre Mennesker, sigtet for kommunistisk Virksomhed: Raadhusbetjent Stecher Christensen, Poul Erik Knudsen, Gunner Poulsen, Frank Sørensen og


603

Gunner Jensen, alle boende i Samsøgade, samt Elektrikerlærling Houlberg Christensen, Søndre Ringgade.

- Købmand S. F. Frank, der for nogen Tid siden blev beskudt af to ukendte Mænd ud for sit Hjem paa Randersvej, blev Fredag Eftermiddag paany saaret af Skud. To unge Mænd i C.B.-Uniform kom ind i det Værelse, hvor Købmand Frank laa, en 7-Sengs Stue paa Kommunehospitalet, og medens den ene af de unge Mænd blev staaende i Døren, gik den anden hen til Franks Seng og affyrede et Par Skud mod ham, hvorefter de begge forsvandt. Købmanden blev denne Gang alvorligt saaret.

Odense: Den 27-aarige Svend Aage Petersen, Overstræde 5, blev Fredag Aften saaret af to Skud i Brystet og et i højre Arm. Saarene menes dog ikke at være livsfarlige. Hr. Petersen har været SS-Frivillig paa Østfronten.

- Natten til Lørdag opstod der atter Brand paa Maskinfabrikken "Vulcan". Kontoret blev fuldkommen raseret. Sidste Gang var det Fabrikkens Modellager, der blev ødelagt.

Roskilde: Det tyske Politi foretog Razzia i Byen i Lørdags. Paa "Roskilde Dagblad" søgtes Journalisterne Torben Wolff og Jørgen Arboe Rasmussen, men de var ikke til Stede. Jørgen Arboe Rasmussen blev ogsaa søgt i sit Hjem, hvor han ganske rigtig opholdt sig, men det lykkedes ham at undslippe over Hustagene.

Slagelse: Smedesvend Frithjof Lilliengren, der var i Arbejde hos Smedemester Andersen, Duerup, blev Fredag Aften skudt ned. Han ramtes i begge Arme, Ryggen og Hovedet. Der var tre Mand om Attentatet. Smedesvenden skulde om nogle Dage være rejst til København for at blive Marinevægter.

Rønne: For anden Gang er der forøvet Attentat mod Bogbinder Christian Diderichsen, der er Tolk for Gestapo. Denne Gang ledsagede han 3-4 tyske Politisoldater paa en Razzia i Damgade, da et Par ukendte Mænd aabnede Ild mod ham. Han skød igen, dog uden at ramme, hvormod han selv blev ramt. Paa Sygehuset, hvortil hans Ledsagere bragte ham, viste det sig, at han havde faaet et Skud i den ene Lunge.

- Lørdag Morgen foretog det tyske Politi en Razzia paa Bornholm og anholdt herunder nogle Politifolk. Blandt de anholdte er Politimester d'Auchamp, Kriminalpolitiets Medlemmer og flere Medlemmer af Ordens- og Kystpolitiet. Telefoncentralen i Rønne var besat, mens Razziaen stod paa.

 

Torsdag den 30. Januar 1945.

Lørdag Morgen er Forlagsboghandler Bjørn Erichsen blevet arresteret af det tyske Politi. Hr. Bjørn Erichsen sigtes for illegal Virksomhed.


604:

Razzia hos Luftværnets Ledere. I Lørdags henvendte nogle civilklædte Tyskere sig paa Luftværnets Kontor, Sct. Annæ Plads, og anmodede om en Samtale med Luftværnsinspektør Schrøder og Kontorchef B. Aarøe, men da ingen af disse var til Stede, forlangte Tyskerne, at Afdelingsleder Schultz skulde følge med til Shellhuset. Under Afhøringen her maatte han nøje redegøre for Luftværnets Forhold. Man lagde fra tysk Side ikke Skjul paa, at Aarsagen til, at man ønskede Forbindelse med Luftværnsinspektør Schrøder og Kontorchef Aarøe, var den, at man havde faaet Underretning om, at der skulde være Vaaben paa Luftværnsskolen paa Bernstorff Slot.

I Løbet af Dagen foretog det tyske Politi en Razzia paa Slottet, hvor Luftværnsinspektør Schrøder har Privatbolig. Ogsaa denne Lejlighed blev nøje gennemsøgt. Samtidig hermed blev der foretaget en Ransagning i Kontorchef Aarøes Villa i Skodsborg. Luftværnsinspektør Schrøder henvendte sig i Gaar i Shellhuset, hvor man meddelte ham, at der ikke var fundet noget som helst af mistænkelig Art ved de foretagne Undersøgelser, og at Skolen kunde fortsætte uændret. Iøvrigt er ogsaa Luftværnets Læge, Dr. Toftemark, der blev anholdt i Fredags uden for sit Hjem, blevet løsladt.

Arresterede. Det meddeles fra Odense, at Baron Erik Juel-BrockdorfI, Hindemae, er blevet arresteret af det tyske Politi. I Esbjerg er Kommunelærer Hansen, Falckredder Freddy Jespersen og Maskinsætter Evald Sørensen, "Socialdemokraten", arresteret af ukendt Aarsag. Endvidere kan oplyses, at Lokomotivfører Ole Gregersen, Roskilde, er blevet anholdt Lørdag Formiddag.

Jernbanesabotage. Paa de saboterede fynske Jernbanestrækninger kunde der i Gaar Formiddags atter aabnes for Trafikken, men i Aftes skete der paany Sprængninger mellem Middelfart og Lillebæltsbroen, og mellem Hjulby og Ullerslev skete Sprængning under et Tog. En Personvogn afsporedes med et Hjulsæt, og en Godsvogn væltede, hvorved begge Spor spærredes, men der kom ingen til Skade. Trafikken paa de to sidst saboterede Strækninger ventes genoptaget i Dag til Formiddag. Paa Strækningen Aalborg-Skalborg indtraf i Nat Sprængning under et tysk Militærtransporttog. Heller ikke her kom nogen til Skade, og Toget kunde fortsætte. Paa Randers Station skete i Nat en halv Snes Sprængninger i Sydenden af Stationen, hvor Sprængladningerne blev anbragt af ca. 25 bevæbnede Mænd, der holdt Personalet i Skak. Trafikken sydpaa er indstillet. Paa Strækningen Nr. Sundby-Aalborg indtraf i Nat en Sprængning i det højre Spor, men Skaden vil kunne udbedres i Løbet af Formiddagen.

Fjernet Staalhjelme. Lørdag Morgen blev 30 Staalhjelme fjernet fra


605

Magasin du Nords Ejendom i Vingaardsstræde. Portneren blev holdt op af en halv Snes Mand.

Razziaer. Københavns Vagtværn blev ved 4-Tiden i Nat kaldt til Bispeparken 3, hvor der mentes at være Indbrud i Kælderen. Da Vagtværnets Folk kom til Stede, blev de holdt op af det tyske Politi, som foretog en Undersøgelse i Kælderen.

Vagtværnet paa Frederiksberg var ved Midnatstid ude for et lignende Tilfælde. Der blev meddelt, at et Indbrud var under Udvikling i Ejendommen, Vodroffsvej 24. I Nærheden af Ejendommen blev de tilkaldte Byvagter standset af det tyske Politi og sendt hjem. Hvad der iøvrigt foregik i Ejendommen, fik de intet at vide om.

Stille Vagtdøgn. Brandvæsenet i de 3 Hovedstadskommuner har haft en usædvanlig stille Nat. Der har forøvrigt i hele Døgnet kun været nogle enkelte Smaabrande og almindelige Ambulanceudrykninger, saaledes ingen i Anledning af Skudepisoder eller lignende.

Provinsen.

Aalborg: Ambulancen blev Lørdag Morgen af det tyske Sikkerhedspoliti kaldt til Løkkegade 2, hvor man paa 3. Sal skulde hente 3 Mænd, som var saaret af Skud. Det viste sig, at den ene allerede var død, og at de to andre var meget stærkt medtaget. De blev alle ført til Kamilianerkliniken. Lidt senere fik Ambulancetjenesten Besked om at hente endnu en dræbt Mand i samme Ejendom. Det meddeles, at de tre først afhentede var tyske Medlemmer af Sikkerhedspolitiet, medens den sidste var af dansk Nationalitet, men iøvrigt kender man intet til de nærmere Omstændigheder.

Aarhus: Mandag Aften blev en tjenstgørende LB'er ved Navn Holck paa Hjemvejen afkrævet Legitimation. Da han ikke reagerede paa Opfordringen, men cyklede videre, blev der skudt efter ham, og han saaredes af et enkelt Skud.

Kjellerup: Planteskoleejer Jacob Duelund, Kjellerup Mark, blev Søndag Aften beskudt af en Indbrudstyv. Et Skud ramte Duelund i Brystet og beskadigede den ene Lungespids.

Herning: Vaskeriet "Neptun", Fynsgade, er blevet fuldstændig ødelagt ved en Brand Natten til Mandag. Vaskeriet var for et lille Aarstid siden ude for en større Brandskade. Denne Gang var Ødelæggelsen total, kun Murene staar tilbage.

Odense: Lørdag Aften blev der fra en Telefonbox i Ringe meddelt den lokale Stationsforstander, at man ikke skulde sende noget Tog afsted, da det løb Faren for at blive sprængt i Luften. Paa Foranledning af


606

Trafikkontoret i Odense indstillede de sydfynske Jernbaner herefter Trafikken, og en paafølgende Undersøgelse viste, at Banelegemet var sprængt ved Lammehave mellem Ringe og Pederstrup. Skaden blev udbedret i Løbet af Søndagen.

Svendborg: Natten til Søndag hørte Træarbejder Johs. Haulrich, Vester Skjerninge, at der blev kaldt paa ham ude fra Vejen. Da han aabnede Døren paa Klem for at undersøge, hvem der kaldte, affyredes et Skud mod ham. Skudet gik ind i Ryggen og ud gennem den ene Arm. Den saarede blev ført til Svendborg Sygehus.

- Vagtkorpset ved en Transformatorstation paa Faaborgvej blev Mandag Aften omringet af en halv Snes bevæbnede Mænd, som tog Korpsets Vaaben.

Rønne: De tyske Myndigheder har beslaglagt Toldboden i Nexø. Toldvæsenet skal rykke ud inden den 10. Februar. Desuden er Kommandantboligen i Rønne beslaglagt.

- De fleste af de anholdte Politifolk er blevet løsladt Lørdag Aften.

 

Onsdag den 31. Januar 1945.

I Aftes blev den 24-aarige Assistent Georg Jensen, Østerbrogade 34, skudt ned paa Ellemosevej ud for Nr. 72. Han var ramt i Lungen, og en Kugle var gaaet ind i venstre Side lige over Hjertet, medens en tredie Kugle havde ramt hans Kongemærke og var prellet af. Den dødeligt saarede Assistent blev indlagt paa Amtssygehuset i Gentofte. Det menes, at han samarbejdede med det tyske Politi.

Saaret under Røveriforsøg. Frisørmester Christian Vilhelm Wunder, Bianco Lunos Allé 2, blev i Aftes udsat for et Røveriforsøg ud for Smallegade 35. De nærmere Omstændigheder kendes iøvrigt ikke, men Frisørmesteren er blevet indlagt paa Frederiksberg Hospital med Skudsaar i det ene Laar.

Sabotage. Ved 18-Tiden i Aftes hørtes to Eksplosioner ude fra Svanemøllekvarteret. En Kulkran i Kalkbrænderihavnen, tilhørende Firmaet Tuxen & Hagemann, blev sprængt i Luften.

- Om Morgenen antændte et Hold Sabotører Brand i Konerding og Nielsens Symaskinelager, Raadhusstræde 3. De hældte i Forvejen Petroleum ud over Lokalet, og Ilden fik derved fra Begyndelsen temmelig stor Udbredelse. Sabotørerne, der ankom i Lastbil, traf undervejs to af Vagtværnets Folk ved en Telefonautomat paa Hjørnet af Frederiksborggade og Farimagsgade. For en Sikkerheds Skyld blev Byvagterne taget med og maatte overvære Brandstiftelsen, men fik dog Lov til bagefter at alarmere Brandvæsenet.


607

Endnu en Brandstiftelse. Gentofte Brandvæsen blev i Nat kaldt til Villaen Snertingevej 46, som tilhører den tyske Fabrikant Franz Køhler. Det brændte paa 1. Sal, hvor der stod opmagasineret en Del Møbler, og Tagkonstruktionen blev stærkt beskadiget, før det lykkedes at faa Ilden slukket.

Jernbanesabotage. Ved 23-Tiden i Aftes blev der foretaget 6 Sprængninger paa Strækningen Aalborg-Skalborg, og ved Midnatstid forekom Sprængning i et Sporskifte i den nordlige Ende af Aalborg Banegaard. Trafikken kunde dog genoptages en Timestid senere. Fra Randers Station meddeles, at Trafikken mod Syd blev genoptaget paa begge Spor i Gaar Eftermiddags. Trafikken mod Øst blev ligeledes genoptaget om Eftermiddagen, medens Trafikken mod Nord først ventes genoptaget i Dag.

Provinsen.

Aalborg: Natten til Fredag opstod Ild i DNSAP's Arbejdsfronts Kontor i Algade. Skaden var ret betydelig.

- I den lille Skov Leere blev i Gaar fundet Liget af en ung Mand, delvis indsvøbt i en Presenning. Benene var bundet sammen, og der havde været anbragt en Sprængladning ved Ansigtet. Den afdøde var ganske ukendelig.

- Sent Mandag Aften blev der forøvet Sabotage mod et mekanisk Værksted i den gamle Bryggeribygning paa Østergade i Nørre Sundby [i. e. Nørresundby]. En Del Værkstedsmaskiner og to Tipvognslokomotiver blev ødelagt. Beboerne var i Forvejen blevet advaret.

Hjørring: Til den arresterede Overlæge Kofoeds Frue har det tyske Politi oplyst, at Overlægen havde erkendt at have distribueret Eksemplarer af "Frit Danmark" og indsamlet et mindre Beløb til Bladet. De danske Myndigheder har over for den tyske Konsul i Aalborg gjort opmærksom paa, at det nu er anden Gang, Hjørring Centralsygehus paa Grund af Forholdene her i Landet staar uden nogen Overkirurg, og at Amtet i Betragtning af den Lægemangel, der er i Danmark, herved er bragt i en ganske overordentlig vanskelig Situation. En Henvendelse i tilsvarende Retning er tilstillet Indenrigsministeriet.

Sæby: Det er officielt indberettet, at Tyskerne den 24. Januar har arresteret følgende: Slagteridirektør Johannes Hans Nielsen Skensved, Fru Anna Margrethe Magdalene Skensved, Bankdirektør Jens Rasmus Felsen, Skipper Karl Rasmus Grenius Rasmussen, Skipper Jens Christian Jensen, Tandtekniker Niels Karl Mortensen Fabricius, Skibsbygmester Karl Jacob Ditlev Pedersen, Skibstømrer Hermann Pedersen, Toldassistent Knud Erik Nielsen, Arrestforvarer Martin Anton Mørck, Gartner Ratzje Rudolf Wilhelm Wittdorff og Skipper Ove Jæger Christensen. Om Aarsagerne


608

til Arrestationerne er intet oplyst, heller intet om, hvortil de paagældende er ført.

Aalborg: Den tidligere omtalte Episode i Løkkegade foreligger nu nærmere belyst. Tre Mand fra det tyske Sikkerhedspoliti trængte ind i en Lejlighed paa 3. Sal i Løkkegade 2, medens to Mand blev nede paa Gaden. Aktionen gik ud paa at anholde en ung Mand, hvis Navn man ikke kender. Da de tre Mænd kom ind i Soveværelset, fyrede den unge Mand løs paa dem med en Maskinpistol, han havde taget med i Sengen. De blev alle tre ramt, den ene døde paa Stedet, medens de to andre saaredes haardt. Den unge Mand flygtede op paa et Loftsværelse, hvor han laasede sig inde. De to Politifolk nede fra Gaden løb imidlertid efter ham og affyrede gennem den lukkede Dør en Salve Skud, hvoraf 5-6 ramte ham. Den unge Mand var død, da Døren til Værelset blev brudt op.

Randers: Det tyske Politi har i Mørke Sogn arresteret Kæmner Niels Gundersen og Kontorassistent Anders Nold Jensen.

- I Forbindelse med den store Jernbanesabotage paa Randers Station fandt en Ildkamp Sted i Nærheden af Baneterrænet mellem Sabotører og tyske Politisoldater, som kom til Stede paa Ski. Lokale Forlydender om, at flere Sabotører og tyske Soldater skulde være dræbt, er ikke rigtige. En tysk Overbanermester, som vilde fjerne Tændsatsen fra en Bombe, fik alle fem Fingre paa den ene Haand revet af.

Ribe: Den 33-aarige Civilingeniør Knud Jensen, der var ansat paa Ribe Jernstøberi, og som var Søn af Kontorchef Jensen i "Jern- og Metalindustriens Sammenslutning", er død i Neuengamme den 22. December.

Odense: En halv Snes bevæbnede Mænd trængte Natten til Tirsdag ind paa Allerup Jernstøberi og Maskinfabrik, hvor der bl. a. fremstilles Sporskifter til De Danske Statsbaner. Der blev udlagt 7 Bomber, som alle eksploderede. Skaden, som menes at beløbe sig til godt 200.000 Kr., var særlig stor i Kedelsmedien og Maskinhallen. Alle tilstedeværende i Ejendommen blev dirigeret ned i Beskyttelsesrummet.

Omtrent samtidig blev Maskinfabrikken "Phønix" i Østergade ødelagt ved Bombeeksplosioner. Forinden fik Portneren og et Par Mænd, som arbejdede i Virksomheden, Besked om at fjerne sig og ikke vende tilbage. Ogsaa denne Virksomhed fremstillede Sporskifter til Statsbanerne.

- I Gaar Formiddags blev der paa Grund af formodet Bombeudlægning ikke sendt Tog af Sted paa Privatbanerne fra Odense til Bogense, Middelfart og Kerteminde.

Svendborg: Mandag Aften skete der Eksplosion under to store Kedler i Kogeriet paa Svendborg Andelssvineslagteri. Kedlerne blev fuldstændig ødelagt, men ellers skete der ingen nævneværdig Skade, og Driften i Kogeriet vil kunne genoptages i Løbet af nogle Dage.


609

Rønne: Mandag Aften fjernede to bevæbnede og maskerede Mænd en Duplikator fra Aksel Nicolajsens Maskinskrivningsbureau, Østergade 12.

København: Den arresterede Bogforlægger Bjørn Erichsen var syg og skulde i Løbet af kort Tid have gennemgaaet en Operation for Galdesten. Hans Familie har henvendt sig paa Shellhuset, i Vestre Fængsel og paa Dagmarhus for at faa afleveret Tøj, men overalt har man erklæret ikke at kende noget til Arrestationen. Der behøver dog ikke at ligge noget foruroligende heri, idet de tyske Myndigheder undertiden ikke ønsker nogen Form for Kontakt mellem en Anholdt og dennes Paarørende, før der har fundet en indgaaende Afhøring Sted.

 

Torsdag den 1. Februar 1945.

I Morges blev en lille Maskinfabrik i Ejendommen, Borgergade 91, hvor der fremstilledes Værnemagtsgods, ødelagt ved Sabotage. Der hørtes en enkelt, usædvanlig kraftig Eksplosion, hvorved Murene i de tilstødende Baggaardshuse trykkedes ind, og alle Ruder knustes i den gamle Frimurerloge i Klerkegade, hvor der nu er tysk Kaserne. Brandvæsenet blev ikke tilkaldt, og Vagtværnets Folk fra den nærliggende Station blev vist tilbage af tyske Soldater, som faa Minutter senere spærrede Pladsen af.

En Del af Rationeringskortene tilbagesendt. I Lørdags hentede tre bevæbnede Mænd en Del Rationeringskort paa Statistisk Kontor i Hans Nansens Gaard. De tog 300 Sukkermærker, 572 Brødkort til Voksne, 728 til Børn, 162 Købekort til Mænd, 61 til Kvinder og 204 Forbrugerkort (Kød). I Tirsdags modtog Statistisk Kontor imidlertid en Pakke, som indeholdt 300 Sukkermærker, 270 Brødkort til Voksne, 600 til Børn og 125 Forbrugerkort. I en Følgeskrivelse opgav man, at der ikke var Brug for de paagældende Kort, som havde været med i den fjernede Beholdning. Naar man sendte de resterende Kort tilbage, var det for at undgaa, at de kom ud paa den sorte Børs.

Nyt Forbud mod "Berlingske". Berlingske Morgenavis er blevet ramt af et nyt Forbud, idet den tyske Censur indtil videre forbyder Anmeldelse i Bladet af Teatre og Film, ligesom Bladet heller ikke maa bringe Annoncer vedrørende Teatre og Film. Naar det almindelige Annonceforbud ophæves, maa Bladet altsaa udkomme uden Teater- og Biografannoncer. Det nye Forbud skyldes Anmeldelsen af den tyske Film "Mine Drømmes Kvinde". Den paagældende Anmeldelse var skrevet af Magister Kragh-Jacobsen, som iøvrigt heller ikke maa skrive i Bladet efter denne Anmeldelse.


610

Raadhusbetjent anholdt. Raadhusbetjent J. Harald Nygaard, der gør Tjeneste i Hans Nansens Gaard, er Onsdag Eftermiddag blevet afhentet af nogle civilklædte Herrer, som menes at have tilhørt det tyske Sikkerhedspoliti.

Nattens Skudepisoder. I en Baggaard til Nørrebrogade 200 blev i Morges fundet en død Mand, som havde faaet 2 Skud gennem Hovedet. Han havde været død nogle Timer, og man formoder, at han er blevet skudt paa Gaden og slæbt ind i Baggaarden. Den dræbte er ca. 20 Aar. Han havde ingen Papirer paa sig.

Brandvæsenets Ambulance blev ved Midnatstid kaldt til Baggesensgade 10, hvor en Mand ved Navn Nielsen Sørensen, Nørregade 7, Ringsted, var blevet skudt i Maven. Den saarede blev bragt til Rigshospitalet.

- Lidt senere blev en Tysker ved Navn Wildgruber, Hamborg, skudt i Maven paa Gl. Torv. Han blev i Ambulance ført til Kommunehospitalet og senere overført til Lazarettet paa Nyelandsvej.

Razziaer. Det tyske Politi ankom i Gaar Middags i to af Politiets store Udrykningsvogne til Firmaet C. Olesen paa Højbroplads. Der affyredes Skræmmeskud, og de tyske Politifolk trængte ind i Forretningslokalerne, hvor de først besatte Telefonbordet. De eftersøgte en Person ved Navn Liebgott, og to andre Mænd, men ingen af disse var til Stede.

- I Gaar Eftermiddags affyredes en Del Skud i Vestergade, og Folk maatte med Hænderne foldet over Nakken forsvinde ned mod Nytorv. Man mener, Tyskerne eftersøgte en bestemt Person.

Røvet 50.000 Kr. hos Brdr. Houlberg. I Gaar ved Middagstid trængte 7 bevæbnede Mænd ind paa Brdr. Houlbergs Kontor i Kødbyen og tvang Personalet ved Kassen til at udlevere hele den kontante Beholdning, der var paa godt 50.000 Kr. Pengene skulde have været anvendt til Lønudbetalinger. Man har intet Spor efter Røverne.

Den sprængte Kulkran. Som meddelt i Gaar er en Kulkran i Kalkbrænderihavnen sprængt. Det oplyses nu, at Kranen netop benyttedes til Indladning af Kul, der for Statsbanerne skulde transporteres til Jylland.

Jernbanesabotage. Vandtaarnet paa Vemb Station blev i Nat ødelagt ved Sprængning. - Det oplyses iøvrigt fra Pressekilde, at det 3 Timer forsinkede Eksprestog fra København i Tirsdags ved 23-Tiden maatte standse paa Svendstrup Station paa Grund af Sabotage forude. Af de ca. 400 Passagerer begav Flertallet sig til Fods mod Aalborg (15 km), medens ca. 85 overnattede i Toget.

- Vandkranen paa Ribe Station blev i Aftes sprængt i Luften.


611

Sabotagebrand i Skindergade. Ved 22-Tiden Onsdag udbrød Ild i et Sadelmagerværksted i Skindergade 31, hvor der fremstilles Patrontasker, Remme og lign. for tysk Regning. Der brændte et Læderlager og en Del færdige Varer.

Razziaen paa Hovedbrandstationerne. Ved 10-Tiden i Formiddags foretog Tyskerne Razziaer paa Hovedbrandstationerne i København, paa Frederiksberg og i Gentofte. Det var Radiomodtagere og -sendere, man var ude efter. I København blev der taget 8 Anlæg, som var deponeret for Storkøbenhavns Luftværnskommando i Brandstationens Box. Paa Frederiksberg tog man 1 Vogn med paamonteret Sender og Modtager, og i Gentofte 1 transportabelt Anlæg og 1 stationært. Motiveringen for disse Rekvisitioner var, at man frygter, Sabotørerne skulde tage Anlægene, som iøvrigt aIlerede for et halvt Aarstid siden paa tysk Foranledning blev sat ud af Drift. Tyskerne undersøgte Brandvæsenets Udrykningsvogne for at konstatere, hvorvidt der fandtes paamonterede Radioapparater, og medens Razziaen stod paa - ca. 1 1/2 Time - kunde der ikke foretages Udrykninger, i hvert Fald ikke fra Hovedstationen i København.

Ung Mand skudt i Gentofte. I Formiddags er en ung Mand, Arkitekt Axel Anker Høy, Elinorsvej [i. e. Ellinorsvej] 8, Søn af Pastor Høy, sammesteds, blevet dræbt. Den unge Mand opholdt sig i Baglokalet i Otto Pedersens Bagerforretning, Bernstorffsvej 158, da 3 Mand trængte ind til ham, og den ene affyrede Skud. Han blev ramt af 3 Skud i Hovedet og var død ved Ankomsten til Amtssygehuset.

Provinsen.

Aarhus: Natten til Onsdag eksploderede to Bomber i en Lager- og Værkstedsbygning, tilhørende Bülow & Co., Trøjborgvej. Bygningen, som er overtaget af Tyskerne, blev fuldstændig ødelagt, og desuden ødelagdes nogle Biler, der var indsat til Reparation. En Mængde Ruder knustes i Naboejendommene.

Aalborg: Den stærke Østenvind har i disse Dage ført i Hundredevis af Drivminer ind paa Kysten mellem Hals og Asaa. Minerne eksploderer mod Drivisen, og Detonationerne er saa kraftige, at Husene i Byerne langs Kysten ryster. Der er dog ikke anrettet nogen Skader endnu.

Alt Sendemateriale Landet over beslaglagt. Det er ikke alene i Hovedstaden, der i Formiddags har fundet Beslaglæggelse Sted af Radiomodtagere og -sendere, men Aktionen har været landsomfattende. Saavidt man kan skønne, er alt Sendemateriale, som Brandvæsenet og offentlige Myndigheder disponerede over, blevet beslaglagt i Formiddagstimerne.


612

Fredag den 2. Februar 1945.

Til Udenrigsministeriet er der fra officiel tysk Side stillet Krav om, at Danmark i den nærmeste Tid skal modtage ca. 10.000 Saarede fra Tyskland. Man undersøger nu Mulighederne for Anbringelse af disse Saarede. Det er sandsynligt, at der omkring i Landet maa afgives Skoler til denne Indkvartering, men endnu er dette store Spørgsmaal ikke afklaret.

Generalskifte i Danmark. Den Øverstkommanderende over de tyske Tropper i Danmark, General von Hanneken, faar overdraget nye Opgaver i Tyskland og afløses som Øverstkommanderende i Danmark af General Linnemann, som tidligere bl. a. har gjort Tjeneste i Balticum.

Skibsforliset. Rederiet C. K. Hansens Damper "Viborg", der som meddelt i Morgenbladene er forlist i Østersøen, var et af de 8 Skibe, som Tyskerne havde beordret til at udføre Pligtrejse. "Viborg" var paa Vej fra Stettin til Danzig, og man mener, Forliset skyldes Minesprængning.

Røveriet hos Houlberg. Røverne, som fjernede Kassebeholdningen hos Brdr. Houlberg i Kødbyen, var udstyret med et Maskingevær, Model 1911, 9 mm. Ved Røveriet fjernedes ca. 16.000 Kr. i Kontanter og ca. 43.000 Kr. i Checks. De paagældende Checks er imidlertid i Gaar blevet sendt tilbage til Firmaet.

Jernbanesabotage. Under et Tog fra København til Nykøbing F. skete der i Gaar Kl. ca. 22 en Sprængning, da Toget kørte Nord for Vordingborg. Lokomotivet blev paa Sporet, medens Vognene afsporedes og blokerede det modgaaende Spor. Trafikken kan næppe genoptages før ved Middagstid. Ved Afsporingen blev en tysk Soldat let saaret, og en Dame fik et Chok. Passagererne blev udvekslet paa Stedet og ankom senere til Nykøbing F.

- Paa Strækningen Randers-Bjerregrav skete i Nat 6 Sprængninger, deraf 5 i det sydgaaende Spor. Paa Strækningen Odder-Stevnstrup skete ved Midnatstid 9 Sprængninger, deraf 4 i det sydgaaende Spor, og endelig er der i Morges sket Sprængninger i begge Spor paa Strækningen Aalborg-Skalborg.

Provinsen.

Aarhus: I Morges Kl. 7,30 skete en ganske usædvanlig kraftig Eksplosion i et Pakhus i Aarhus Sydhavn ved Siden af F.D.B.s Frølager. Pakhuset, der for Tiden benyttedes til et særligt Formaal, blev totalt ødelagt. Ved Eksplosionen blev 3-4 Personer i Nærheden alvorligt kvæstet.

- Meddelelsen i Dagspressen om Plyndringen af de ilanddrevne Lig paa Djurslands Nordkyst har skabt megen unødig Harme, da Under-


613

søgelser viser, at der ikke er foretaget nogen Plyndring, og at Ligene ikke er skændet paa nogen Maade. En tysk Patrulje fandt Jollen med de to Lig, som en Fisker havde trukket op paa Stranden. Patruljen tog Papirer og Værdigenstande og afleverede dem til Sognefoged, Smedemester Jensen, Fjellerup, for at Genstandene ikke skulde blive stjaalet. Der var hverken skaaret eller revet i Ligenes Tøj, ligesom Støvlerne ikke var taget af de Døde.

Randers: Luftværnskontorets Kartotek over LB'erne inden for samtlige Tjenestegrene blev Onsdag Eftermiddag fjernet af 2 bevæbnede, maskerede Mænd.

Ribe: Umiddelbart efter at Vandkranen paa Ribe Station var blevet ødelagt ved Eksplosion, anholdt det tyske Politi Ledvogter Egon Kjær Thorbensen og dennes Hustru. Fru Thorbensen er senere løsladt, medens Manden stadig er arresteret.

Svendborg: Atter Onsdag Aften har Svendborg Andelssvineslagteri været ude for Bombeeksplosioner. De tre store Kedler i Fedtsmelteriet eksploderede samtidig med voldsom Kraft. Maskinanlæget til Kedlerne blev samtidig ødelagt, og Ødelæggelserne er i det hele taget væsentlig større end den foregaaende Nat. Ved Eksplosionerne slog en 25-30 m høj Flamme i Vejret, dog uden at der skete nogen Antændelse. I Nøglehullet til Smelteriets Hoveddør var sat en Lap Papir, hvorpaa der stod: "Bomber - Livsfare".

Odense: Paa de nordfynske Baner og paa Nordvestbanen var Trafikken i Gaar Torsdag indstillet paa Grund af Telefonopringningen om Bombeudlægninger. Linierne maatte først afpatruljeres og undersøges for Sprængstof, inden der kunde sendes Tog af Sted. Der blev iøvrigt ikke fundet noget paa Banestrækningerne.

Roskilde: Under en af de sidste Dages Stor-Razziaer er Bogbinder H. F. Rasmussen, Skomagergade, blevet anholdt. Paa Folkeregistret er der søgt efter Vaaben, men man fandt intet.

 

Lørdag den 3. Februar 1945.

En stor Mellembygning i "Horwitz & Kattentid"s tidligere Fabrikskompleks, Kigkurren 8 paa Amager, blev ved 7,30-Tiden totalt ødelagt ved Brand og Bombeeksplosion. I Bygningen fremstillede "Seibæks mekaniske Etablissement" Værnemagtsgods af et meget brandfarligt Stof. Beboerne i Nærheden saa, at der pludselig udbrød Brand i Bygningen, og et Øjeblik efter stod det hele i lys Lue, samtidig med, at der lød en kraftig Eksplosion. Brandvæsenet mødte straks med et stort Slukningsmateriel og ikke mindre end 12 Ambulancer, da man frygtede, at der


614

var mange Saarede i Bygningen. Dette var dog ikke Tilfældet, og kun en enkelt Ambulance blev benyttet. Det var til en chokramt Person fra Nabolaget. Der var en Overgang Fare for, at de øvrige Bygninger i Komplekset ogsaa skulde blive draget ind i Brandomraadet, men det lykkedes i Løbet af et Par Timer Brandvæsenet at blive fuldkommen Herre over Situationen. I Forbindelse med Sabotagen opstod ogsaa nogen Skade paa den nærliggende "Nordisk Fiat A/S".

Sabotage paa Maskinfabrik. Ved 7-Tiden i Morges hørtes over det meste af Byen 4 Eksplosioner. Det var Maskinfabrikken C. F. Riedel & Lindegaard, der blev ødelagt ved Sabotage. Fabrikkens Indehaver er Fabrikant Egon von der Leith, og Virksomheden havde til Huse Kingosgade 11.

Razzia og Ildkamp. Sent i Aftes foretog Hipo-Folk (Sommerfolk, der gør Tjeneste som Hjælpepoliti) Razzia hos Fabrikant Kolbe, Sønderdalen 58. Det var, saa vidt vides, Fabrikantens Søn, man søgte, men han var ikke hjemme. Forinden Razziaen opstod Ildkamp i Nærheden, og efter Razziaen atter Ildkamp - tilmed temmelig kraftig - nede paa Vangedevej, men nærmere Enkeltheder om Episoden savnes.

Sabotagevagt saaret. En Sabotagevagt ved Navn Schmidt, Gyritegade 11, blev i Aftes paa Vejen hjem beskudt i Nærheden af Vibenshus, men saaredes dog ikke mere, end at han kunde gaa hjem. Brandvæsenets Ambulance kørte ham senere til Rigshospitalet.

Skyderi i Vanløse. I Aftes opstod kraftig Skudveksling i en Ejendom ved Arnestedet i Vanløse. Brandvæsenet blev tilkaldt, og 3 Personer blev kørt til Nyelandsvejens Lazaret i haardt saaret Tilstand. Sommerfolk tog sig af endnu nogle saarede, vistnok 3. Efter hvad der oplyses, havde 4 unge Mennesker holdt 2 Sommerfolk indespærret i en tom Lejlighed i den paagældende Ejendom i 6 Dage. Paa en eller anden Maade var Hipo blevet underrettet, og da de vilde befri de 2 Sommerfolk, kom det til Skudveksling. Et af de unge Mennesker, der holdt Sommerfolkene indespærret, skal være blevet dræbt, og begge de indespærrede Sommerfolk alvorligt saaret.

Laant Vagtværnsuniformer. I Gaar Eftermiddags blev Lyngby Vagtværn kaldt til Chr. Winthersvej 3, hvor der skulde opholde sig nogle mistænkelige Personer. Da Vagtværnets Udrykningsvogn med 6 Mand kom til Stedet, blev de holdt op og beordret ned i Kælderen. Her fratog man Byvagterne deres Huer og Kapper og kørte saa bort i Vagtværnets Bil. Senere blev der ringet til Vagtværnet og opgivet, hvor Vognen var at finde. Foruden Vognen fik Vagtværnet ogsaa de "laante" Kapper og Huer tilbage.


615

Jernbanesabotage. Toggangen er endnu indstillet paa Strækningen Randers-Bjerregrav paa Grund af formodet Sabotage. - Paa Strækningen Lunderskov-Vamdrup skete i Aftes Kl. 22,05 Sprængning under et Tog. Maskinen afsporedes og væltede ned ad Skraaningen, desuden afsporedes Togfører-Bremsevognen, og 3 Godsvogne kørte op i hinanden, men ingen Mennesker kom til Skade. Endelig er der sket en Sprængning i Sporene paa Strækningen Løgstrup-Skals.

Overfald. Brandvæsenets Ambulance blev Fredag Aften kaldt til Kongens Nytorv, hvor en Kvinde var blevet overfaldet og kvæstet i Hovedet af nogle tyske Marinesoldater. Da Ambulancen ankom, var Kvinden blevet bragt ned paa Hotel Phønix i Bredgade, hvorfra Ambulancen kørte hende til Nyelandsvejs Lazaret. Den overfaldne havde ingen fast Bopæl, idet hun i den senere Tid havde boet paa forskellige Hoteller.

Pakhuseksplosionen i Aarhus. Den i Gaar omtalte kraftige Eksplosion i et Pakhus i Aarhus Sydhavn menes at være opstaaet ved, at en Kortslutning har udløst en Sprængladning. Der var netop forøvet Sabotage mod en Transformatorstation i Sydhavnen. Ved Eksplosionen dræbtes nogle Personer, og en halv Snes saaredes. Der menes dog ikke at være danske Statsborgere mellem de dræbte og saarede.

Dødsfald. Lederen af Vestre Luftværns-Kommandocentral i Aarhus, Kaptajn A. S. Rasmussen, er i Gaar død i den tyske Arrest. Det menes, Kaptajnen har taget Gift.

Mandag den 5. Februar 1945.

Cirkulære om Ansættelse i Vagtværnet. Det tyske Riges Befuldmægtigede i Danmark har ifølge et Cirkulære fra Justitsministeriet bestemt, at der ved fremtidige Ansættelser i Vagtværnet skal gives det tyske Sikkerhedspoliti Meddelelse om, hvem man ønsker at ansætte. Fremkommer der Indsigelse fra det tyske Sikkerhedspoliti, kan Ansættelsen ikke finde Sted. Foranlediget heraf har Justitsministeriet foreskrevet, at der skal afgives Oplysninger om de paagældendes fulde Navn, Fødselsaar og -dag samt Fødested. Disse Oplysninger tilstilles Justitsministeriet, der saa videresender dem til det tyske Sikkerhedspoliti. Der vil kun blive givet de nævnte Oplysnnger om de vordende Byvagters Personalia.

Fra tysk Side har man endvidere krævet, at Vaaben, som tages i Forvaring af Vagtværnene, straks skal afleveres til det tyske Politi. - Herom siger Justitsministeriet, at dette Krav bør opfyldes ved omgaaende Aflevering af eventuelle fundne Vaaben til det Arresthus, hvortil Vagtværnet overfører anholdte Personer. Arresthuset vil da drage Omsorg for det videre fornødne.


616

Livligt Skyderi i Nat. Der er i Nat forekommet kraftig Skydning over hele Byen, hovedsagelig i Kvarteret omkring Godsbanegaarden og i Sidegaderne til Vesterbrogade. Skydningen begyndte allerede ved 21-Tiden og stilnede først af midt paa Natten.

Dræbte. Lørdag Aften blev fhv. Kaptajn F. Colding, Bagsværdvej 71 A, skudt ned i sin Lejlighed og dræbt. Den afdøde Kaptajn blev bragt til Gentofte Amtssygehus. Han havde formentlig tyske Forbindelser.

- En yngre Mand ved Navn J. Hansen, Broholms Allé 13, blev Lørdag Aften skudt i Næstvedgade ud for Nr. 2. Kuglen ramte i Nakken, og den unge Mand dræbtes paa Stedet. I en Ambulance blev Liget bragt til Lazarettet paa Nyelandsvej.

- Brandvæsenets Ambulance blev i Aftes ved 22-Tiden kaldt til Grøndals Parkvej 56, hvor Maskinarbejder Vald. Christensen var blevet skudt i sin Lejlighed. Skudet var affyret gennem Vinduet udefra og havde ramt ham i Hjertet. Han døde paa Stedet.

Attentater. Fredag Aften blev Fotograf Fru Schrøder skudt ned i sin Forretning, Torvegade 53. Fruen, der var ramt i Ansigtet og højre Arm, blev i stærkt medtaget Tilstand bragt til Sundby Hospital.

- I Gaar ved 16-Tiden kom 7 bevæbnede Mænd ud til Løjtnant i Schalburg-Korpset Banner-Jensen, Lykkesholms Allé 7 A, og forsøgte Attentat mod ham, hvilket imidlertid mislykkedes. Under Skudveksling blev en af Attentatmændene dræbt, men forinden de øvrige trak sig tilbage, kastedes en Haandgranat ind i Lejligheden, og denne blev fuldstændig raseret, dog uden at Hr. Banner-Jensen selv kom til Skade. Den dræbte, som endnu ikke er identificeret, blev bragt til Frederiksberg Hospital.

Visitation paa Vagtværnsstation. Sent Lørdag Aften kom tre maskinpistolbevæbnede Mænd fra Hipo ind paa Vagtværnets Station paa Brønshøjvej. Til Vagten udenfor sagde Anføreren: "Grabberne op". Under Visiteringen af den paagældende Byvagt fortsatte han med at sige: "Det er godt gjort, vi skal visitere Vagtværnet, men vent, til Russerne kommer, saa bliver der ikke een Vagtmand tilbage." Denne Bemærkning blev senere gentaget under Afhøring paa Stationen, bl. a. over for Undergruppeføreren i Vagtværnet. Alle de tilstedeværende Byvagter blev undersøgt for Vaaben, men da der intet fandtes, trak Hipo-Folkene sig tilbage.

Sabotagen hos Riedel & Lindegaard. I Tilslutning til Meddelelsen i Lørdags om Bombeeksplosionerne hos C. F. Riedel & Lindegaard, Kingosgade 11, kan oplyses, at Virksomheden lavede Skinnemateriel og Sporskifter til D.S.B. De ansvarlige Deltagere i Firmaet er Fabrikanterne H. V. Schwartz og Ebbe Schwartz samt Civilingeniør Egon von der Lieth.


617

Sabotage mod Automobilværksted. I Morges Kl. 8,55 anbragte tre bevæbnede Mænd 3 Bomber i E. Th. Pedersens Automobilværksted, Kronprinsessegade 46. Personalet fik Besked om at fjerne sig, hvorefter Bomberne blev udlagt. Ved Eksplosionerne blev Værkstedet stærkt raseret.

Hjem fra Tyskland. Fredag Aften ankom 30 Grænsegendarmer fra Neuengamme til Frøslevlejren. Fra Neuengamme er yderligere ført 12 civile Fanger tilbage til Danmark.

Jernbanesabotage. I den forløbne Weekend er der rettet en Række Sabotageangreb mod det jydske Jernbanenet. Lørdag Aften skete 3 Sprængninger under et Særtog mellem Ellishøj og Støvring, hvorved Maskinen og de to efterfølgende Vogne afsporedes, dog uden at nogen Mennesker kom til Skade. Videre skete i Lørdags Sprængninger mellem Riisskov og Lystrup, mellem Ribe og Vidding og under et Transporttog mellem Vammen og Møldrup, hvorved to Vogne væltede og otte afsporedes, desuden blev Sporet revet op i ca. 110 m Længde, og enkelte Mennesker saaredes lettere. Om Aftenen forekom Sprængning under et Transporttog mellem Ribe og Vidding [i. e. Hviding]. Toget var sydgaaende. Ingen kom til Skade. - Natten til i Gaar indberettedes ligeledes Sprængningen under et Transporttog, der befandt sig mellem Brørup og Vejen. En Vogn afsporedes, men ingen kom til Skade. Endelig meldes om Sprængninger i Søndags mellem Holstebro og Bur, mellem Holstebro og Tvis, 13 Sprægninger paa Fredericia Station, hvorved 11 Sporskifter ødelagdes, Sprængning i et Sporskifte paa Ribe Station, 6 Sprængninger foran et tomt Transporttog mellem Herning og Nørre Kollund. Desuden er der indtruffet en lang Række mindre Eksplosioner paa Jernbanerne ved Viborg, Randers, Aarhus, Tønder, Varde og Fredericia.

Provinsen.

Aarhus: Lørdag Eftermiddag trængte en halv Snes bevæbnede Mænd ind paa Maskinfabrikken, Fredensgade 16. Personalet fik Ordre til at forsvinde, hvorefter der blev anbragt 4-5 Bomber, som nogle Minutter senere bragtes til Eksplosion. Ved Eksplosionerne og den paafølgende voldsomme Brand blev Virksomheden fuldstændig ødelagt.

Horsens: Onsdag Formiddag brændte et stort tysk Lager, som laa paa Havneterrænet. Lageret omfattede bl. a. store Bunker af Tæpper og Uniformsgenstande samt hen ved 2.000 Par Militærstøvler. Det blev altsammen ødelagt af Ilden.

- Vagtværnet anholdt Onsdag to Mænd, der arbejder i den tyske Afdeling paa Andelsslagteriet. De havde sammen med syv andre Horsensianere gennem længere Tid sendt Sortbørs-Kødvarer til den tyske Kantine i Skanderborg. Den næste Dag blev de to Fanger forlangt ud-


618

leveret, men Dommer Skovgaard afslog dette. Der er fra tysk Side ingen Reaktion herpaa.

- Landinspektør Clemmesen, der er Broder til Borgerrepræsentant, Overlæge Dr. med. Carl Clemmesen, er for nogen Tid siden blevet anholdt af Gestapo, sigtet for Deltagelse i Sabotage paa 4 Maskinfabrikker i Byen.

Korsør: Fredag Aften blev der meddelt Falcks Redningskorps, at der vilde ske en Eksplosion ved Halskov-Broen. Vagtværn et spærrede Gaderne, som fører til Broen, og lidt efter lød nogle Eksplosioner. Statsbanernes Kulkran og en anden Kulkran, tilhørende Slagelse Kulkompagni, blev ødelagt. Der var ogsaa udlagt Bomber i Kraner tilhørende Firmaet Th. Rasmussens Sønner og Dansk Andels-Kulforretning, men ingen af disse Bomber eksploderede.

Slagelse: Johs. Olsen & Søns Maskinsnedkeri i Slotsallé [i. e. Slotsalléen] har været udsat for Sabotage. Der skete Eksplosion i Maskinrummet og opstod samtidig en voldsom Brand. Hele Virksomheden med Undtagelse af en Sidebygning blev ødelagt.

Roskilde: Den tidligere Formand for De samvirkende Soldaterforeninger og Roskilde Garderforening, Grosserer Volmer Nielsen, blev i Lørdags anholdt af det tyske Politi.

Hillerød: Den 34-aarige Landbetjent Carl Pautsch, Lille Værløse, er den 16. Januar død i Tyskland. Dødsaarsagen opgives at være Lungehetændelse.

Næstved: Den 60-aarige Malermester H. P. Larsen, Ringstedgade 95, blev Lørdag Aften anraabt af en Patrulje fra Schalburg-Korpset. Da han ikke straks standsede, affyredes to Skud mod ham. Han ramtes i Laaret, hvorved Laarbenet knustes, og Hovedaaren blev skaaret over.

Rønne: Bogbinder L. Diderichsen, der har fungeret som Tolk for det tyske Politi i Rønne, blev den 27. Januar indlagt paa Sygehuset efter et Attentat. Han havde faaet et Skud i Lungen. Søndag Morgen trængte nogle ukendte Personer ind paa Sygehuset og beskød ham igen. Denne Gang saaredes han livsfarligt med tre Skud, hvoraf et gik gennem Munden.

 

Tirsdag den 6. Februar 1945.

Under et Møde i Vareforsyningsraadet forleden blev det oplyst, at Statsbanerne med de nuværende Lagre kun har Brændsel til 1 Maaneds Forbrug. Det blev henstillet at undersøge Mulighederne for en Ombygning af Statsbanernes Materiel, saa man ikke er afhængig af udenlandske Kul som eneste Brændstof.


619

Fundet dræbt i Søborg Mose. I Efteraaret forsvandt Inspektør Johansen, der arbejdede paa Hovedbanegaardens Restaurant, og siden har man ikke hørt noget fra ham. For nogle Dage siden blev hans Lig fundet i Søborg Mose, stærkt lemlæstet. Inspektør Johansen var en fremtrædende Nazist og Medlem af det daværende "Førerraad".

Razziaer. I Gaar Formiddags foretog Gestapo og Sommerfolk en Storrazzia i Karréen mellem Aaboulevarden, Julius Thomsens Gade, Kleinsgade og Herman Triers Plads. Karreen blev omringet, og Gestapofolkene trængte ind i Fru Buchtrups Pensionat paa 2. og 4. Sal. Selv var Fru Buchtrup ikke hjemme, men to Damer i Pensionen blev ført bort, og i Gaarden beskød Gestapo to unge Mænd, medens en Sommermand blev saaret under en Ildkamp paa 5. Sal. Alle de saarede blev kørt til Nyelandsvejs Lazaret. Ved samme Lejlighed arresteredes Urtekræmmer Møller, Aaboulevarden 5.

- I Nat kom Gestapo og Sommerfolk ud til Gentofte Vagtværns Hovedstation i Villa Adelaide. De forlangte udleveret Listen over Byvagterne og konfererede denne med en Liste, de selv medbragte. En af Byvagterne, Svend Christiansen, Søn af Kaptajn Christiansen, Olaf Poulsensvej [i. e. Olaf Poulsens Vej] 4, blev anholdt. Senere blev der foretaget Husundersøgelse paa hans Bopæl hos Faderen.

- Paa en lille Halmfabrik, Ordrupvej 42, er der ligeledes i Nat foretaget Razzia af Gestapo og Sommerfolk. Udrykningen var usædvanlig stor, men saa vidt vides blev der ikke fundet noget.

- Søndag omringede 20 Sommerfolk Villaen "Elverhøj" paa Hjørnet af Slotsherrensvej og Høgholtvej, hvor man eftersøgte danske Politimænd. Der var ingen Mennesker i Villaen.

- Lørdag Formiddag foretog tysk Politi en Razzia i en Urmagerbutik paa Hjørnet af Saxogade og Istedgade. Her anholdt man 11 danske Politimænd. To andre søgte at løbe bort, og det lykkedes den ene at undslippe, medens den anden blev dræbt.

- Mandag Kl. 15,30 foretog Gestapo og Sommerfolk en Sort-Børs-Razzia i Saxogade. En halv Snes Mennesker blev anholdt. I Lørdags havde der 3-4 Gange været kortvarige Razziaer samme Sted, dog uden Anholdelser.

Skudt ud for "Brønnum"s Restaurant. Mandag Aften blev en ung Mand, hvis Dæknavn var Erik Damgaard, Amagerbrogade 4, beskudt, da han kom ud fra Restaurant Brønnum paa Kg. Nytorv [i. e. Kongens Nytorv]. Han blev ramt af en Serie Skud og førtes senere i Ambulance til Nyelandsvejs Lazaret. De, der havde beskudt ham, menes at være Sommerfolk, som har været ude for at anholde ham. Fra Restauranten satte de paagældende sig i telefonisk Forbindelse med Politigaarden. - (Den dræbte var Journalist Arboe-Rasmussen).


620

Dræbt i sin Entré. Brandvæsenets Ambulance blev i Aftes kaldt til Stendal 10 i Kastrup, hvor en Mand ved Navn Hansen var blevet skudt i sin Entré. Han var ramt i Maven og Hovedet og var død paa Stedet.

Atter udsat for Attentat. Ingeniør V. Meyer, Rasmus Rasks Vej 10, som den 30. December var ude for et Attentat i sit Hjem, blev atter i Aftes beskudt. Paa Hjørnet af Frederiksberg Allé og Frydendalsvej blev han angrebet af 5 ukendte Personer. Han blev saaret og i en formentlig tysk Ambulance sendt af Sted til Nyelandsvej. Undervejs fik han imidlertid Ambulancen til at standse, steg ud og forsvandt.

Luftværnsinspektør Schrøder bortført. Mandag ved 15-Tiden blev Luftværnsinspektør Schrøder holdt op af et Par Revolvermænd, da han i sin Bil kørte ud af Porten ved Statens civile Luftværns Kontorer paa Sct. Annæ Plads. De tvang ham til at køre op ad Bredgade, hvor Bilen standsedes, og yderligere to Mænd steg ind. En LB'er søgte at standse Mændenes Forehavende, men blev holdt tilbage ved Revolvertrusler. Først Kl. 17,30 hørte man paany noget til Luftværnsinspektøren, han var da efter at have maattet fungere som Chauffør for Mændene i et Par Timer blevet sat af ude paa Vesterbrogade, hvorefter Mændene var forsvundet med Bilen.

Sabotage paa Godsbanegaarden. Et Par Minutter over Midnat hørtes to kraftige Eksplosioner fra Københavns Godsbanegaards Terræn, og i Morges blev Brandvæsenet kaldt ud til Godsbanegaarden for at slukke Ild i et Par Banevogne. Ved Sabotage og Brand er der ialt ødelagt 4 Godsvogne, lastet med demonterede Flyvemaskiner, som skulde sendes til Tyskland.

Løsladelser. Der er fra Frøslevlejren blevet løsladt 25 Grænsegendarmer.

- I Lørdags er Forlagsboghandler Bjørn Erichsen blevet løsladt fra tysk Arrest her i Byen.

Værnemagten forbød Adgang til Aarhus Hovedbanegaard. I Morges Kl. 4 forbød Værnemagten Adgang for alle civile Rejsende til Aarhus Hovedbanegaard, og Togkontoret meddeler, at Forbudet næppe kan ventes hævet i Dag. Forud var der gaaet adskillige Sabotagehandlinger. Saaledes sprængtes Kl. 20,05 fem Sporskifter paa Aarhus H, og lidt over Midnat endnu et Sporskifte. Der meldes iøvrigt om adskillige Sprængninger paa det jyske Jernbanenet inden for sidste Døgn. Paa Strækningen Herning-Gødstrup skete Kl. 0,50 tre Sprængninger. Paa Rampen ved Nørre Sundby Banegaard blev Kl. 2,10 fire Tipvognslokomotiver sprængt. Mellem Hanbjerg og Vinderup skal 14 Skinner udveksles efter Sprængninger, desuden skal det venstre Indgangsspor i Hanbjerg ud-


621

veksles. Paa Strækningen Grindsted-Blaahøj skete i Nat i Løbet af en Timestid flere Sprængninger, mellem Troldhede og Kibæk to Sprængninger Kl. 4,15 og paa Strækningen Vinderup-Grønbjerg fem Sprængninger ved 5-Tiden i Morges. Her skal udveksles 10 Skinner. Mellem Aalborg og Svendstrup samt mellem Randers og Bjerregrav er der kun Kørsel paa Enkeltspor. Endelig meddeler Togkontoret, at Reparationerne endnu ikke er tilendebragt paa Strækningen Holstebro-Bur, Holstebro-Struer, men man haaber at blive færdig i Løbet af Dagen. Strækningen Holstebro-Tvis og Tvis-Sønderport er nu farbar, medens Strækningen Holstebro-Aalestrup næppe bliver farbar i Dag.

Fundet 3-400 Patronhylstre. I Kvarteret omkring Københavns Godsbanegaard og paa Godsbanens Terræn er der i Gaar fundet 3-400 Patronhylstre, som formentlig maa stamme fra de Episoder, der her har fundet Sted Natten til Mandag. Man har iøvrigt stadig ikke nogen sikker Underretning om, hvad der i Virkeligheden er sket.

"Hold-up". I Aftes blev Mejeriejer Stæhr, Godthaabsvej 32, i sin Forretning holdt op af 4 bevæbnede Mænd, som tvang ham til at udlevere sine kontante Penge, ca. 350 Kr., og alle tilstedeværende Smørmærker.

LB'erne maatte aflevere Kapperne. Søndag Morgen kom en halv Snes bevæbnede Mænd ind paa Søborg Skole, hvor de tvang en LB-Brandkolonne, der netop holdt Øvelse, til at udlevere Kapperne. De tilstedeværende 45 LB'er maatte hver aflevere sin Kappe.

Provinsen.

Aalborg: Sabotører anbragte Mandag Eftermiddag Bomber under en Del Biler, der stod paa Mekaniker A. P. Petersens mekaniske Værksted i Bonnesensgade. Forinden blev det tilstedeværende Personale sendt ud. Der skete 4 Eksplosioner, og en Del af Bilerne blev ødelagt.

Kolding: Under en Razzia i Vamdrup er der foretaget en Del Anholdelser, bl. a. af Isenkræmmer Kaj Jensen, Vulkanisør P. A. Sørensen, Landmand Viggo Madsen og Landmand Thorvald Johansen. En Del Mennesker blev forgæves eftersøgt. Gestapo og Militæret samlede en Mængde Mennesker sammen til Afhøring paa Missionshotellet. En stor Del af de afhørte fik dog Lov til at gaa.

- Der blev i Aftes kastet en mindre Bombe mod "Jyske Tidende"s Trykkeri. Der skete dog ikke nogen større Skade udover, at en Garage blev molesteret og en Del Ruder i Bladhuset og Nabobygningerne knust.

- Søndag Aften skete en Bombeeksplosion om Bord paa Damperen "Helgoland" af Lybæk. Skaden var dog ikke særlig stor. "Helgoland" sejler Kreaturer til Tyskland.


622

Fredericia: Vagtværnet har beslaglagt 500 kg røget Flysk [i. e. Flæsk], som var ustemplet. Værnemagten henvendte sig senere og forlangte Flæsket udleveret, da det var bestemt for Værnemagtspersoner. Dette blev nægtet, og Stadsdyrlægen har siden kasseret Flæsket som uegnet til Menneskeføde. Flere danske Statsborgere har været arresteret i Forbindelse med Sagen, der ikke er fuldt opklaret.

- Søndag Aften blev den ca. 30-aarige Bogholder Børge Thorlacius, boende Nykøbing F., livsfarligt saaret ved et Attentat i Orla Lehmannsgade.

- Det kgl. Døvstummeinstituts Hovedbygning og Gymnasiets to Gymnastiksale er i disse Dage blevet overtaget af de tyske Myndigheder. Desuden overtages Størstedelen af Forsikringsselskabet "Dannevirke"s store Bygning ved Havnen den 10. Februar.

Rønne: Den ofte omtalte Bogbindermester Diderichsen er død i Gaar.

- Fem af de danske Politifolk, som arresteredes for nogle Dage siden, er atter frigivet.

Roskilde: Den 30-aarige, tyskorienterede Snedkersvend Nordahl Petersen, Weysegangen 9, er blevet skudt i en Cigarforretning paa Hjørnet af Hestetorvet og Algade. Han var død ved Ankomsten til Sygehuset.

Korsør: Firmaet Th. Rasmussens store Kran og Kørevogn er nu blevet ødelagt ved Eksplosion. Et tidligere Forsøg paa at ødelægge denne Kran mislykkedes.

Slagelse: Ved et "hold-up" er der stjaalet 4.500 kg Fedt fra Andelsslagteriet.

 

Onsdag den 7. Februar 1945.

Atter i Nat er en Række Benzintanke blevet sprængt. Det skete mellem Kl. 20 og 21, og blandt de ødelagte Benzintanke er Anlæg i Valby Langgade, Griffenfeldtsgade, Classensgade, Aarhusgade, Hillerødgade, Farumgade, Lundtoftegade, Tuborgvej 52 (Firmaet Grue), Herninggade og Jensløvsvej 6-8. Ved den sidste Eksplosion, som var særlig kraftig, knustes en Del Ruder i Omegnen, hvilket iøvrigt ogsaa var Tilfældet i Forbindelse med de øvrige Eksplosioner. Ud over de nævnte Tankeksplosioner forekom yderligere 3, nemlig paa Holger Danskes Vej, Forchhammersvej og Ingemannsvej.

Sabotørerne besatte Toget. Ved 22-Tiden i Aftes blev Stationsbestyreren paa Forlev Station holdt op af 5-6 revolverbevæbnede Mænd og tvunget til at forblive inde paa Kontoret. Samtidig blev et Godstog, der afgaar fra Korsør Kl. 22,10, standset ved Indkørselssignalet til Forlev Station. 5-6 Revolvermænd besatte Toget, bordede Lokomotivet og rangerede selv ved Fløjtesignaler Toget ind paa Forlev Station, hvor det


623

rangeredes paa Plads, saaledes at en bestemt Godsvogn kom til at staa ud for en Lastbil, der i Mellemtiden var rullet op. Denne Godsvogn, der var en Værnemagtsvogn, bevogtet af to tyske Soldater, blev aabnet, og Indholdet, som menes at have bestaaet af Vaaben og Ammunition, læsset over paa Lastbilen, som derefter kørte bort. Den ene af de to tyske Soldater blev saaret og ført i Ambulance til Slagelse.

Tiltagende Jernbanesabotage. Der er atter i det sidste Døgn forekommet talrige Tilfælde af Jernbanesabotage. Efter de indgaaede Rapporter at dømme forøges Omfanget af disse Sabotagehandlinger fra Dag til Dag. - Den i Gaar omtalte Spærring af Aarhus Hovedbanegaard, som blev foretaget af Værnemagten Kl. 4 om Morgenen, blev, forøvrigt mod Forventning, hævet inden Middag. Natten til i Dag er der registreret Sprængning under et tysk Orlovstog mellem Tim og Ulfsborg, hvorved en Personvogn beskadigedes, dog uden at noget Menneske kom til Skade. Paa Aarhus Hovedbanegaard forekom atter i Nat Sprængninger i to Sporskifter og i Godsafgangssporet. Desuden er der sket Sprængninger ved 7-Tiden i Morges, men Omfanget af disse er endnu ikke kendt. Fra Skjern Station meldes om Sprængning i Dobbeltkrydsningen, fra Vejle indberettes Sporskiftesprængning og en forbigaaende Trafikstandsning, fra Silkeborg-Funder 6 Sprængninger, fra Aalborg Havnebane Sprængning i begge Havnespor, fra Silkeborg Station Sprængning i 2 Sporskifter, fra Grindsted-Kroager Sprængning midt paa Linien, og endelig foreligger Meddelelser om Genoptagelse af Trafikken paa en Del af de tidligere sabotageramte Strækninger.

Fra det sjællandske Distrikt meddeles i Nat, at et Godstog, som afgik fra Vordingborg til København Kl. 23, maatte returnere, da Lokomotivføreren havde observeret et Ildglimt fra en Eksplosion paa Strækningen foran Toget. Trafikken blev derfor indstillet paa Strækningen Klarskov-Vordingborg, indtil der i Dag til Morgen kan foretages nærmere Undersøgelser. Fra Slagelse Station er ved Midnatstid hørt Eksplosion paa Strækningen mod Nord, hvorfor Trafikken indstilledes paa Strækningen Slagelse-Frederikslund. Ved Eftersynet i Morges blev intet fundet, saa Trafikken kunde genoptages. Ogsaa paa Strækningen Vordingborg-Klarskov er Trafikken atter kommet i Stand. Det skete Kl. godt 8 i Morges.

Razziaer. Atter i Aftes var der Razzia hos Vagtværnet i Villa Adelaide i Gentofte. Tre Gestapofolk af Officersrang opholdt sig paa Stedet fra Kl. 22,45 til 23,30, netop inden for det Tidsrum, da Vagtskiftet fandt Sted. Fremgangsmaaden var den samme som den foregaaende Nat, men ingen blev taget med.

- To Gange i Nat foretog Gestapo Razzia i Villaen Soløsevej 13, tilhørende Sekretær Truelsen i Landbrugsministeriet. Villaen er for Tiden ubeboet, og Ingen blev antruffet under Razziaerne.


624

- Gestapo og Sommerfolk stormede i Gaar en Lejlighed i Chr. d. IX's Gade 2. Det menes, at man paa et Forlag har eftersøgt illegale Blade.

Mislykket Attentatforsøg. I Aftes Kl. 18,30 blev der ringet paa hos Repræsentant Poul Viggo Justesen, L. E. Bruunsvej 8. Da Repræsentanten lukkede op, stod nogle unge Mennesker udenfor, og han smækkede straks Døren i uden at tale med dem. Et Øjeblik efter blev der affyret en Serie Skud gennem Døren, hvorefter de unge Mennesker forsvandt. Ingen blev saaret.

De sidst løsladte Gendarmer. Det oplyses, at af de 25 Gendarmer, der er løsladt fra Frøslev, var de 10 netop hjemkommen med den sidste Transport fra Tyskland, medens de øvrige i Forvejen opholdt sig i Lejren.

Ført til Frøslev. Kort før Jul blev Journalist Villy Andersen fra Ritzaus Bureau anholdt af det tyske Politi. For et Par Dage siden er han fra Vestre Fængsel ført til Frøslev.

Provinsen.

"Nordschleswigsche Zeitung" skriver Søndag under Titlen "Militært Opraab i Flensborg" følgende: Borgmester Dr. Kracht og Kredsleder Riecken retter paa Grund af talrige Flygtninges Ankomst fra Øst et Opraab til Flensborgs Befolkning. Det er for Flensborg en selvfølgelig Pligt at tage sig af de haardt ramte Folkefæller og i saa vid Udstrækning som muligt lindre deres Skæbne.

Haderslev: Statsseminariets Øvelsesskole, der i December blev beslaglagt af Tyskerne, men i Begyndelsen af Januar frigivet, er atter overtaget af Tyskerne. Da Katedralskolen og Hertug Hansskolen i Forvejen er beslaglagt, er kun Sct. Severinskolen fri. Ogsaa den tyske Skole har maattet rømme sin Bygning og har nu Lokaler i det tyske Bibliotek.

Fredericia: Natten til i Gaar eksploderede en kraftig Bombe i Danmarksgade. Eksplosionen gik i særlig Grad ud over Th. Knudsens Forretning og Ruderne i adskillige Butiker. Det paagældende Forretningskvarter er flere Gange tidligere blevet stærkt raseret ved Bombeeksplosioner.

Horsens: Kontorassistent Egil Jørgen Fussing, Krystalgade 1, er død i Neuengamme den 5. Januar. Han efterlader sig Hustru og to smaa Børn.

- Tirsdag Formiddag blev den ca. 24-aarige Villy Alfred Sørensen skudt ned i Opgangen til sit Hjem, Søndergade 22. Han er siden død paa Hospitalet.


625

Hjørring: Der hørtes Natten til Tirsdag to voldsomme Eksplosioner fra Havneterrænet i Hirtshals. Et dobbelt Sporskifte blev sprængt, og desuden sprængtes Jernbanevægten paa Heerfordts Kulplads.

Sæby: Mandskabet paa Paketbaaden "Sæby", der sejler i Rutefart paa København, er blevet anholdt.

 

Torsdag den 8. Februar 1945.

Der blev i Aftes givet Luftalarm over Midtjylland, en Del af Sønderjylland, hele Fyn, Sjælland og Lolland-Falster. Alarmen skyldtes meget store Overflyvninger i flere Bølger af Maskiner, der kom ind over Jyllands Vestkyst og forlod Landet i østlig og sydøstlig Retning. Senere vendte de tilbage paa en noget sydligere Kurs. Der meldes ikke om Bombenedslag, Antiluftskydning el. lign.

Store Transporter af Flygtninge. Der er ifølge "Flensborg Avis" kommet store Transporter af Flygtninge fra de truede Egne af Nordøsttyskland til Flensborg. Flygtningene faar ved Ankomsten anvist nogle Skoler, men skal siden fordeles i deres Kvarterer. Bladet meddeler, at man i Anledning af det store Antal Flygtninge har beslaglagt yderligere Beboelsesrum, saa Folk nu kun maa disponere over samme Antal Værelser som Antallet af Personer i Husstanden. Overtallige Værelser skal anmeldes.

Jernbanesabotagen. Ogsaa i Nat er der foregaaet en Del Sabotage paa de jyske og sjællandske Jernbaner. Ved 23-Tiden i Aftes fandt en kraftig Eksplosion Sted Vest for Slagelse Station, hvorved alle fire Spor blev revet op. I Aftes skete ligeledes Sprængning under et Værnemagtstog mellem Struer og Humlum. Toget førtes af to danske Lokomotiver, hvoraf det ene samt to Vogne blev afsporet. Fem aabne Vogne læsset med Biler væltede, men ingen Mennesker kom til Skade. Statsbanerne sendte i Morges en Kranvogn til Ulykkesstedet. Fra Strækningen Herning-Studsgaard meldes om Sprængninger, fra Ulfborg Station om Sprængning i Indgangssporskiftet Nord, og fra Vidding-Brøns talrige Sprængninger. Mellem Farris og Sommersted skete ved 1-Tiden i Nat Sprængning under et tysk Orlovstog. To Vogne blev afsporet, og fire væltede. Heller ikke her kom, ifølge Togkontorets Meddelelse, noget Menneske til Skade. Paa Ulykkesstedet arbejder baade et dansk og et tysk Hjælpetog. I Morgentimerne er Rejsende og Rejsegods blevet udvekslet. - Endelig er rapporteret Sprængning i et Sporskifte paa Ringkøbing Station og en Skinnesprængning mellem Herning og Sunds. - Fra Hjørring er indgaaet Meddelelse om, at der Onsdag Morgen er rettet en kraftig Sabotage mod Havnesporet Syd for Sæby Station. For-


626

bindelsen mellem Stationen og Havnen er herved blevet afbrudt, saaledes at Gods til videre Befordring ad Søvejen maa omlades paa Banegaardsterrænet.

Drabet paa Overbetjent V. Tolderlund. Som omtalt i Morgenbladene er Overbetjent V. Tolderlund Onsdag Eftermiddag blevet dræbt. 3 Cyklister affyrede en halv Snes Skud mod ham og forsvandt saa. Hr. Tolderlund havde Forbindelse med det tyske Politi.

Hentet Benzin paa "Carlsberg". 1.500 Liter Benzin, tilhørende Brandvæsenet, blev i Onsdags hentet paa "Carlsberg". Der var 20-30 Mand om Arbejdet, og man lod Benzinen pumpe op i medbragte Beholdere, som kørtes bort i en Luftværnsbil. En LB'er blev tvunget til at køre. Først ud for den tyske Vagt ved Alsgades Skole blev han afløst og sendt tilbage.

Sabotage mod Julius Tafdrup. Tirsdag Morgen trængte en Del bevæbnede Mænd ind i Julius Tafdrups Konfektionsfabrik paa Vesterbrogade, hvor de med Mukkerter ødelagde en Del Specialmaskiner.

Stille Nat. Brandvæsenet og Vagtværnene i København og Gentofte samt paa Frederiksberg har haft en usædvanlig stille Nat. Der er ikke forekommet Begivenheder af særlig Art, og Københavns Brandvæsen havde kun 59 almindelige Ambulanceudrykninger. - Over det meste af Byen hørtes ved 20,30-Tiden en kraftig Eksplosion, men Brandvæsenet blev ikke tilkaldt og har heller ikke kunnet faa konstateret, hvor Eksplosionen skete.

Provinsen.

Ribe: To Drenge fra Rejsby er blevet dræbt i Minefeltet uden for Diget. De var endnu i Live, da man fandt dem, men er siden døde paa Sygehuset i Ribe.

Esbjerg: Da det tyske Politi i Onsdags var ved at undersøge en Lastbil i Kongensgade, kom et "Tuborg"-Hestekøretøj gennem Tunnelen ved Kongensgade, og Kusken lagde ikke Mærke til et Tegn fra Politisoldaterne om at standse. Der faldt saa to Skud, og de to Mænd paa Vognen, den 45-aarige Hans Ehlers og den 17-aarige Gert Andersen, blev ramt. Det er senere meddelt, at de begge maatte have en Fod amputeret.

Aalborg: Paa Frederik Fuchs Entreprenørvirksomhed i Nørre Uttrup er en Cementblandemaskine sprængt i Luften. Desuden er Kontorbygningen brændt.

- En af Entreprenørfirmaet Carl Nielsen & Hougaard's Personbiler, som var indleveret til Reparation i Brønderslev, blev Natten til Onsdag slæbt ud paa Gaden og sprængt i Luften.


627

Nibe: Sent Tirsdag Aften er Nibe Muslingekogeri blevet stærkt beskadiget ved Bombeeksplosioner. Der var anbragt Bomber i Kogeriet, ved to Lokomobiler og ved Kogekedlerne, som alle blev ødelagt.

Sæby: Foruden den i Gaar omtalte Paketbaad har Tyskerne yderligere beslaglagt 3 store Kuttere, og et tysk Patruljeskib har slæbt dem bort fra Havnen. En Del Medlemmer af Besætningerne er arresteret.

Odense: Konservesfabrikant Bjarne Eckhoffs Villa, Buchwaldsgade 51, var Natten til Onsdag udsat for Bombeeksplosion. Skaden blev dog ikke særlig stor. Villaen er for Tiden ubeboet, da Fabrikanten flyttede bort, efter at hans Fabrik ved Siden af for nogen Tid siden blev sprængt i Luften.

- I Tirsdags foretog Tyskerne Razzia paa Geodætisk Instituts fynske Afdeling, Vestergade 2. Samtidig blev der foretaget Husundersøgelse i Institutets tidligere Lokaler paa Odense Slot. Saa vidt vides blev der anholdt 7-8 Mand, deriblandt nogle danske Officerer.

Roskilde: Roskilde Halmvarefabrik blev Natten til Onsdag ødelagt ved Eksplosion og Brand. Fabrikanten anslaar Skaden til ca. 200.000 Kr. Virksomheden, som iøvrigt tidligere har været udsat for Sabotage, kan ikke komme i Gang før et godt Stykke Tid efter Krigens Ophør.

Slagelse: Slagelse Andelssvineslagteri var Tirsdag Aften udsat for Telefonbomber. Der blev slaaet Alarm, og Beboerne i Omegnen blev evakueret, hvorefter Vagtværnet foretog en grundig Undersøgelse, men uden at finde Bomber.

Hjørring: Det tyske Politi har i Hirtshals foretaget 9 Anholdelser. Blandt de anholdte er Fiskehandler Erik Gaardboe, Fiskehandler Søren Løth, Fiskehandler Chr. Løth, Fisker Ole Olsen, Bogholder Kryhl, Isenkræmmer I. C. Christensen og Manufakturhandler Marion Toft.

Fredag den 9. Februar 1945.

For at skaffe Plads til et Antal tyske Flygtninge fra de østlige Egne har den tyske Værnemagt midlertidigt beslaglagt alle Skoler i Aabenraa By og Amt, tilligemed Børneasyler og Børnehaver i Aabenraa, Politikontoret, 2 Sommerrestauranter og Sognepræsternes Konfirmandsale. Der ventes nogle Tusinde Flygtninge til Aabenraa By og Amt i Løbet af Fredagen. Som Følge heraf er Skolegangen fuldstændig indstillet. I de øvrige sønderjyske Byer træffes der Forberedelser til privat Indkvartering af Flygtninge, hovedsagelig hos den tysksindede Befolkning. Det synes at være Tanken, at Flygtningene snarest skal anbringes i Lejre.


628

Razzia paa Gentofte Raadhus og Brandstation. Ved 10-Tiden i Gaar kørte 3 store Udrykningsbiler og 7 mindre Personvogne op foran Gentofte Raadhus og Brandstationen. Alle Døre blev besat, og der blev givet Ordre til, at ingen maatte forlade Kontorerne. Deltagerne i Razziaen - godt et halvt Hundrede tyske Politisoldater og Sommerfolk - gik meget grundigt til Værks, afsøgte samtlige Kontorer og Afdelinger, formentlig for eventuelt at finde illegalt Materiale, men der blev intet fundet af denne Art, og heller ikke foretaget Anholdelser. Praktisk talt alle tilstedeværende maatte opgive deres Navne og Adresser, som blev noteret op, men nogen Liste blev ikke medtaget. Derimod fik Borgmester Aage E. Jørgensen Besked om, at man ønskede en fuldstændig Fortegnelse over alle, som arbejdede paa Gentofte Raadhus. Aktionen varede i henved 3 Timer, og Telefonforbindelsen med Raadhuset og Brandstationen var herunder afbrudt, idet Omstillingsbordene de to Steder blev holdt besat hele Tiden.

Anholdelser. Redaktør Tage Taaning, der redigerer Berlingske Tidendes Ugeblad "Landet", blev Natten til i Gaar anholdt af det tyske Politi. Desuden anholdtes to Sønner af Landsretssagfører N. G. A. Nielsen, der selv for kort Tid siden blev anholdt paa sit Kontor. - For et Par Dage siden blev Landstingsmand, Forpagter Krarup, Eskildstrup, anholdt under en Visitation i Toget. Forpagter Krarup bar Vaaben og havde glemt at tage sin Vaabentilladelse med. - Fra Sønderborg meddeles, at der i Torsdags er foretaget følgende Anholdelser: Vagtmester Edmund Jessen, Kamgarnsspinderiet, Textilarbejderne Hans Jespersen, Frits Wehrs, Ernst og Willy Hartig, Kontorassistent Jens Bøvadt, Sundkvistgade, Krigsinvaliden Lorentzen, Oehlenschlægersgade, Formanden for Atletikklubben "Alsia", Otto Hansen, Rønhaveplads, Arbejdsmændene Peter Mynster, Kirkegade, Niels Poulsen, Houbogade, og Hans Jensen, Houbogade.

2 Villaer sprængt i Luften. Paa Foranledning af det tyske Politi blev to Villaer i Gaar sprængt i Luften. Den ene, Højlandsvangen 52, tilhørte Dameskræderinde Fru Berg, den anden, Kildebakkegaardsvej 226 i Søborg, tilhørte ifølge Kraks Vejviser Overassistent Leo Sanderhoff. Ved Sprængningen paa Højlandsvangen blev de omliggende Huse stærkt molesteret.

Luftalarmerne i Aftes. Atter i Aftes blev der blæst Luftalarm over store Dele af Landet. Man har konstateret, at en Del Maskiner har kreset over det sydlige Kattegat, Samsø og den nordlige Del af Øresund, medens andre Grupper har været virksomme i Farvandene Syd for Danmark. Atter andre Grupper fortsatte til Omraaderne omkring Bornholm, som mod Sædvane ogsaa havde Luftalarm, og endelig menes andre


629

Grupper at have været endnu længere mod Sydøst. Der er hørt enkelte Detonationer under Overflyvningen; man antager, at det drejer sig om Miner, der er eksploderet ved at ramme Vandoverfladen, og der er ikke Indberetninger om Skader af nogen Art. Svagere Antiluftskyts var i Virksomhed ved København. Det menes, at en Maskine skal være skudt ned Syd for Helsingborg.

Dræbt under Razziaer. I Gaar Eftermiddags kom en Gestapomand og en civilklædt Tysker ind i Café "Lynet" i Blaagaardsgade og gik hen mod en Mand ved Navn Kors, Egilsgade 32, som netop stod og spillede Billard. Da Kors opdagede Tyskerne, søgte han at flygte, men blev beskudt og saaret i Maven. Han kørtes til Nyelandsvejs Lazaret, men menes at være død ved Ankomsten hertil.

- Under en Razzia i Gothersgade ved 14-Tiden blev en ung Mand saaret i Benene. Da Brandvæsenets Ambulance kom, var han imidlertid borte. Fra anden Side er det meddelt, at Skræddermester Poul Henry Nielsen, Gothersgade 8, blev dræbt under Razziaen, medens hans Søn, der var saaret, blev belagt med Haandjern og ført bort. Formentlig er det den samme unge Mand, som Brandvæsenet blev tilkaldt for at køre paa Hospitalet.

Sabotage. I Morges ved 7-Tiden hørtes en kraftig Bombeeksplosion paa Vesterbro. Det blev siden konstateret, at Eksplosionen hidrørte fra Sabotage i Nichro-Forchromningsanstalten ved Hilmark & Winther, Vesterbrogade 60. Virksomheden, der for Tiden arbejder under Højtryk, blev til Dels ødelagt, og der knustes samtidig en Del Ruder i Naboejendommene.

- Brandvæsenet blev i Morges Kl. 7,30 kaldt til Godsbanegaarden, hvor der fra nogle Brandbomber var gaaet Ild i en Banevogn, belæsset med Møbler til Eksport. En Trediedel af Vognens Indhold blev ødelagt.

- Endnu en af Hr. Bohnstedt Petersens Virksomheder, nemlig Autoropas Værksted, Østerbrogade 6, er blevet ødelagt ved Sabotage. Sabotørerne trængte ind i Virksomheden ved 16-Tiden og gennede Arbejderne ud, hvorefter der blev anbragt Bomber. Ved den paafølgende Eksplosion og Brand blev Virksomheden fuldstændig ødelagt.

Episode i "National-Scala". I Gaar fratog nogle unge Mennesker en tysk Officer hans Tjenestepistol paa Toilettet i National-Scala. 5-6 tyske Marinesoldater, som havde opholdt sig i Restauranten, forfulgte de unge Mennesker ned ad Gaden og affyrede Skud efter dem, men det lykkedes dem vistnok at undslippe.

Razzia i Vimmelskaftet. Ved 14-Tiden i Gaar foretog tyske Politisoldater en større Razzia i Vimmelskaftet og det tilstødende Kvarter. Razziaen foregik baade i Ejendommene og paa Gaden. Senere paa Dagen


630

gik en tysk Soldat amok i Vimmelskaftet og begyndte at skyde omkring sig. Den tyske Overfaldskommando, der tager sig af lignende Sager, blev tilkaldt og tog Manden med sig.

Fjernet 11 Tønder Olie. En halv Snes Sabotører fjernede i Gaar 11 Tdr. Olie fra Frederiksberg Kommunes Plads ved Fabrikvej.

Dristige Sort-Børs-Herrer. Kaffebaren over for Vesterport Station er et af de Steder, hvor der foregaar en livlig Sort-Børs-Handel, og holdes derfor under Observation af Vagtværnet. I Gaar blev en Patrulje Vidne til, at 3 Sommerfolk ankom i Bil og foretog store Indkøb af Cigaretter og lign., medens Vagtværnet saa til. Da Sommerfolkene kørte bort, fik de et Hurra fra de Sorte-Børs-Herrer, som derefter skyndsomst trak ind paa Kaffebaren, hvor de haanlo ad Byvagterne, som ikke var i Stand til eller rettere var uden Beføjelse til at skride ind.

Fundet saaret. I en Gaard ved "Axelborg" blev en ung Mand, Leo Nielsen, i Gaar fundet saaret af Pistolskud. Brandvæsenets Ambulance kørte ham paa Hospitalet.

Jernbanesabotage. Der er atter i det sidste Døgn foretaget en Række Sabotagehandlinger mod det jyske Jernbanenet. Saaledes meldes om Sprængning i Indgangssporskiftet paa Randers Havnebane, Sprængning paa Strækningen Ulfborg-Tim, 5 Sprængninger paa Strømmen Station, 2 Sprængninger mellem Daugaard og Vejle, flere Sprængninger mellem Taulov og Eltang, 2 Sprængninger i hvert af Sporene mellem Stevnstrup og Randers og 2 Sprængninger i Broklappen ved Færgestedet paa Nykøbing M. Desuden meldes i Dag til Morgen, at der i Nat er forekommet flere Sprængninger mellem Skørping og Støvring, 2 Eksplosioner mellem Randers og Bjerregrav, Sprængninger mellem Horsens og Tvingstrup, 5 Sprængninger mellem Vejle og Børkop, en Sprængning mellem Brande og Tyregod, flere Sprængninger mellem Vidding [i. e. Hviding] og Rejsby, mellem Ringkøbing og Hee, paa Hammerum Station, mellem Ejstrupholm og Hampen, mellem Vojens og Over Jerstal, paa Privatbanerne mellem Sæby og Sulbæk under et Værnemagtstog, der var paa Vej til Padborg med 37 Godsvogne i Transit, samt endnu nogle mindre Sprængninger. - Storebælts-Overfarten var det meste af Dagen i Gaar indstillet paa Grund af Minefare. - Ved Slagelse skal der udveksles 6 Skinner. Man regner med, at Trafikken paa Hovedbanens ene Spor kan genoptages ved 12-Tiden i Dag.

Provinsen.

Aalborg: Natten til Onsdag er "Kvindeligt Arbejderforbund"s Kartotek med Navnene paa Medlemmerne fjernet.

- Onsdag Aften opstod Brand forskellige Steder i Margarinefabriken


631

"Axa"s Bygninger, der rummer forskellige tyske Lagre. Alle Brande var paasat.

Hjørring: De lokale Blade bragte i Gaar Meddelelse om, at nogle bevæbnede Mænd var trængt ind hos en Husmand og havde forlangt udleveret Spiritus. Da Konen havde sagt, at man ikke 1avde Spiritus i Huset, var hun blevet skudt i Brystet, og Manden, der var kommet til Stede, var blevet dræbt. Den saarede Kone blev siden paa Naboernes Foranledning bragt paa Sygehuset. Hun havde faaet Skud gennem Bryst og Mave, og hendes Tilstand er meget alvorlig.

Viborg: Fedtsmelteriet paa Andels Svineslagteriet er blevet ødelagt ved 4 Bombeeksplosioner. Selve Slagteriets Drift berøres ikke af Sprængningen.

Varde: Der er forøvet Sabotage mod Konservesafdelingen paa Varde Svineslagteri. Driften kan foregaa uhindret.

Vordingborg: To Frysemaskiner paa Masnedsund Andels Svineslagteri samt Kølerummet er ødelagt ved Bombeeksplosion. Skaden ca. 100.000 Kr. Ingen Standsning i Driften.

 

Lørdag den 10. Februar 1945.

I Morges Kl. 8,20 blev Arbejderne og Personalet i Hans Lystrups Autoværksteder, Pileallé [i. e. Pile Allé] 5, holdt op af Sabotører og fik Besked om at søge Sikkerhed. Der blev udlagt Bomber i Monteringshallen, men kun nogle enkelte eksploderede. Et Par af Maskinerne blev ødelagt, og desuden skete forskellig anden Ravage i Hallen, Glastaget knustes, og Skillevæggene i Kontorerne, som ligeledes var af Glas, stod heller ikke for det voldsomme Lufttryk. Faa Minutter efter Eksplosionerne var Tyskerne og Sommerfolk paa Stedet, og Sabotørerne flygtede, nogle over Plankeværket ind paa Frederiksberg Kirkegaard, andre stak gennem de smaa Haver ind i Søndermarken og Frederiksberg Have, medens endnu nogle Stykker slap bort paa en Motorcykle med Sidevogn. Sporvognstrafikken i Pileallé [i. e. Pile Allé] blev indstillet Kl. halv ni og genaabnet Kl. 9. Straks efter Tyskernes Ankomst var der nogen Ildkamp, og Frederiksberg Brandvæsen mødte med 2 Ambulancer, som imidlertid ikke straks maatte komme ind. Der blev heller ikke Brug for Ambulancerne, da der ingen var saaret under Ildkampen. I modsat Fald skulde Tyskerne have taget eventuelle saarede med i deres Udrykningsvogne, men det saa Brandvæsenets Folk i hvert Fald intet til, og der var heller ikke Blodspor paa de Steder, hvor Skudvekslingen havde fundet Sted. Saa vidt man kan skønne, slap alle Sabotører bort.


632

Fra Vestre Fængsel til Frøslev. Torsdag Formiddag blev henved 200 Mennesker sendt af Sted fra Vestre Fængsel til Frøslev. Blandt disse er Borgmester H. P. Sørensens Søn, Søren Sørensen, der er ansat i Socialdirektoratet under Københavns Kommune. Som tidligere omtalt blev Søren Sørensen for nogen Tid siden anholdt sammen med 4-5 andre unge Mennesker.

Dødsfald i Tyskland. Overbetjent Holger Edward Hansen, Københavns Politi, er den 25. Januar død i Neuengamme. Her er desuden død Baadebygger Poul Nielsen, Skelskør, og Grænsegendarm Arne Hansen, Rudbølle [i. e. Rudbøl].

Drab, Saarede, Razziaer og lign. Fredag Aften blev Ambulancen kaldt til Smørumvej, hvor en ung Mand, Aage Jensen, hvis Adresse er ukendt, var blevet alvorligt saaret af Skud i højre Arm og venstre Laar. Han blev kørt til Nyelandsvejens Lazaret, og Ambulancen fik Besked om at komme tilbage for at hente endnu en Saaret. Da Ambulancen atter kom, blev der sagt, at vedkommende var død og fjernet af Tyskerne. Man formoder, der har været Skudveksling mellem Sommerfolk og Sabotører. - Under noget Skyderi paa Axeltorv Torsdag Aften kom en ung Mand, Snedkersvend Robert Olsen, Guldbergsgade 34, ind i Skudlinien og blev saaret i Benene. Ambulancen blev af det tyske Politi beordret til at køre den unge Mand til Lazarettet paa Nyelandsvej. - Sent Fredag Aften blev Arbejdsmand Erik Toft, boende Ny Carlsbergvej [i. e. Ny Carlsberg Vej] 86, 1., skudt i Brystet og dræbt. Det skete ved Ejendommen Nr. 84. - I Aftes blev Ambulancen kaldt til Rhodosvej 15, hvor Fru Mikkelsen, boende Amagerbrogade 207, 3. Sal, var saaret ved Vaadeskud i højre Ben. Hun blev bragt til Sundby Hospital. - Det meddeles, at den unge Mand, som forleden blev skudt ved Restaurant Brønnum ved Kgs. Nytorv, var Journalist Arboe-Rasmusssen, Roskilde, Søn af Chefredaktør Arboe-Rasmussen, Ekstrabladet.

Jernbanesabotage. De fleste tidligere sabotageramte Jernbanestrækninger er nu atter farbare, men samtidig meldes om nye Sprængninger. Saaledes sprængtes Fredag Aften 3 Sporskifter paa Nørre Sundby [i. e. Nørresundby] Station, mellem Horsens og Tvingstrup forekom i Nat 5 Sprængninger, mellem Hørning og Stilling en Sprængning i det sydgaaende Spor, mellem Løsning og Hedensted 2 Sprængninger i det sydgaaende og 1 i det nordgaaende Spor, paa Fredericia Station Sprængning i et Sporskifte, mellem Jerstal og Hovslund i Morges Sprængning under et Værnemagtstog, men Togkontoret oplyser, at ingen kom til Skade, og at der ikke opstod materiel Skade. Mellem Bregstrup [i. e. Bajstrup] og Faarhus forekom ligeledes Sprængning under et Værnemagtstog, hvorved 6 Personer saaredes og indbragtes paa Aabenraa Sygehus, mellem Regen [?] og Røddrup [?] skete i Aftes Sprængninger i begge Spor, mellem Ribe og Vidding [i. e. Hviding] 7 Sprængninger ved Mid-


633

natstid, og i Morges atter Sprængninger, mellem Silkeborg og Svejbæk skete sent i Aftes 9 Sprængninger, mellem Silkeborg og Funder 1 Sprængning, Troldhede Station fik i Nat sprængt et Sporskifte, og mellem Herning-Sunds blev der i Morges fundet ueksploderede Bomber.

"Hold-up" i Skræddernes Fagforeningsbygning. Ved 18-Tiden i Gaar trængte 5-6 bevæbnede Mænd ind i Skræddernes Fagforeningsbygning, Vendersgade 29, hvor Personalet blev holdt op. Kasserer Hans Nielsen i "Fagforeningen af Herrekonfektion af 1883" fik Besked om at udlevere Pengene. Da Kassereren imidlertid gjorde Ophævelser og satte Alarmsystemet i Gang, blev Røverne utaalmodige og affyrede et Skræmmeskud lige hen over Hovedet paa ham. Røverne kom herved i Besiddelse af den kontante Beholdning, ca. 1200 Kr. Samtidig foregik Røveri i "Konfektionssyerskernes Fagforening" i samme Bygning, hvor Udbyttet blev ca. 300 Kr.

Lille Razzia paa Raadhuset. Ved 11-Tiden i Formiddags kom 3 civile Danskere, tilhørende det tyske Sikkerhedspoliti, ind paa Raadhusforvalterens Kontor for at afhente en ung Dame, Frk. Birgitte Andersen, der er ansat her. Den unge Dame er imidlertid sygemeldt for Tiden, saa der kom ikke noget ud af Razziaen. Foruden de 3 Personer, som kom ind paa Kontoret, var der endnu to med til at holde Vagt udenfor.

Provinsen.

Kolding: Kreaturdamperen "Clara Clausen" af Kolding og Stykgodsdamperen "Carl Clausen" af Svendborg, begge tilhørende Rederiet C. Clausen, Svendborg, blev Torsdag Aften ved 19-Tiden begge ramt af Bombeeksplosioner. "Clara Clausen" fik Siden revet op, og der opstod en saa stor Lækage, at Skibet sank i Løbet af tre Minutter. "Carl Clausen" blev ramt i Agterskibet ved Skruen, og det var kun ved Hjælp af de vandtætte Skodder [i. e. Skotter] og Pumperne, det lykkedes at holde Damperen flydende. Ingen Mennesker kom til Skade, og der var ingen Kreaturer ombord i "Clara Clausen".

Aalborg: To kraftige Eksplosioner ødelagde Torsdag Aften Kedelanlæget i en stor Nybygning paa Aalborg Skibsværft. Kedlerne var fornylig blevet anbragt i Nybygningen, men der var givet Ordre til, at de skulde fjernes igen og sendes til Nakskov. Nybygningen, et af Hansaskibene, der bygges for tysk Regning, var paa 5000 Tons og den største, der endnu er blevet bygget paa Aalborg Værft. Fredag Middag har det tyske Politi arresteret ca. 100 Værftsarbejdere, der alle var beskæftiget paa Nybygningen. I store Udrykningsvogne blev de, ført til Højskolehotellet.


634

Aarhus: Bogholder Chr. Dahl, Høegh Guldbergsgade 103, blev i Gaar Eftermiddags beskudt af to Mænd. En af Kuglerne ramte ham i Panden, og i dødeligt saaret Tilstand indlagdes han paa Kommunehospitalet.

- Natten til Torsdag er der flere Steder i Byen blevet opklæbet hvide, trykte Plakater med Fredspropaganda paa tysk Sprog.

- Natten til i Gaar indtraf to Bombeeksplosioner i G. Jacobsens Forretning "Dansk Skrivemaskine-Tilbehør", Aarhusgade 62. Inventaret blev fuldstændigt ødelagt og Bygningen stærkt beskadiget. Der opstod Brand, som det dog hurtigt lykkedes Brandvæsenet at faa slukket.

Odense: Natten til Fredag eksploderede 7 Bomber i Mekaniker M. O. Hansens Automobilværksted, som for Tiden er udlejet til en anden Mekaniker. Ved Eksplosionerne blev 7-8 Lastbiler, som var indleveret til Reparation, ødelagt.

- Natten til Fredag blev Vagterne paa "Dansk Akkumulator- og Elektromotorfabrik", Østrigsgade 10-18, holdt op af 3 bevæbnede Mænd og tvunget til at gaa med omkring i Virksomheden. Under denne Rundgang blev nogle elektriske Omformere og en Maskine ødelagt med Hamre, og i Maskinhallen anbragtes 2 Bomber, der senere ødelagde en stor Slibemaskine og en halvautomatisk Drejebænk. Ved Eksplosionen knustes tillige Værkstedsreolerne, og Bygningen blev en Del molesteret. Ingen Mennesker kom til Skade.

Bogense: Smedemester I. M. Nielsens Værksted og Garage er blevet bombet, og 4 Biler derved ødelagt.

Rønne: Da Bornholmerbaaden "Østersøen", tilhørende "Dampskibsselskabet af 1866", Onsdag Aften skulde afgaa fra København, kom tysk Politi og Sommerfolk, ledsaget af en Kvinde, ombord og foretog Razzia, hvorved 7-8 Personer anholdtes. Da Baaden kom til Bornholm, foretog det tyske Politi fra Rønne paany en Razzia, men ved denne Undersøgelse blev intet fundet.

- Natten til Torsdag blev 2 Biler bombesprængt. De tilhørte Entreprenør Lindstrøm, Rønne, og en københavnsk Entreprenør, som begge arbejdede for Værnemagten.

Hjørring: Da en Lastbil med danske Arbejdere Onsdag Aften passerede en tysk Vagtpatrulje mellem Tværved og Bindslev, blev Vognen beskudt, fordi Chaufføren ikke standsede efter at være raabt an. To af Arbejderne, den 25-aarige Martin Petersen og den 35-aarige Svend Aage Thomsen, begge fra Tuen, blev saaret, Petersen af Skud i begge Laar, Thomsen af et Skud gennem den ene Arm.


635

Mandag den 12. Februar 1945.

Til Sandholm- og Høvelte-Lejrene er ankommet ca. 1000 tyske Kvinder og Børn fra de besatte tyske Omraader. De kom til Birkerød i Godsvogne, belagt med Halm, og blev saa installeret i Militær-Lejrene.

Jernbanesabotagen. I den forløbne Weekend er Jernbanesabotagen fortsat med uformindsket Styrke, men paa adskillige af de sabotageramte Strækninger er Trafikken genoptaget eller ventes retableret i Løbet af ganske kort Tid. Til Togkontoret er indgaaet Meldinger om nye Sprængninger paa følgende Strækninger: Mølvang-Gadbjerg, Langaa Station, hvor 5 Sporskifter er ødelagt, Stilling-Skanderborg, Fredericia Station, hvor der foruden Sprængning i det nordgaaende Spor ogsaa forekom Eksplosioner i to Godsvogne med Fisk til Tyskland, Odense Station, hvor Sporskiftet til Skinnelageret blev sprængt, Give-Farre, Tvis-Holstebro, hvorfra der meldes om 15 Sprængninger, Hjerm-Holstebro 19 Sprængninger, Holstebro-Bur 3 Sprængninger, Skjern Station Sprængning i 7 Sporskifter, Esbjerg-Tjæreborg Sprængninger under et Værnemagtstog, hvorved 1 Vogn afsporedes, Esbjerg-Guldager Sprængning under et Godstog, hvorved ogsaa afsporedes 1 Vogn, uden at nogen kom til Skade, Sig-Thistrup flere Sprængninger, Brabrand Station 1 Sprængning i højre Spor, Brabrand-Aarhus Sprængning i begge Spor, Jelling-Sørup en enkelt Sprængning, Herning-Studsgaard Sprængning under et Arbejdstog, uden at nogen kom til Skade. Endelig meddeles fra Brande, at to britiske Jagermaskiner skal have beskudt et Brunkulstog, der holdt paa Stationen ved Gejlbjerg Brunkulsleje. Hverken Lokomotivet eller Personalet blev ramt.

Episode paa Nørrebro. Lørdag Aften foretog Hipo-Folk en Razzia i NIOGT's Bygning, Griffenfeldtsgade 7, hvor en sluttet Forsamling holdt Fastelavnsfest. Af en eller anden Grund blev der aabnet Ild, dels inde i Bygningen og dels udenfor, hvorved 3 Mennesker blev saaret og 1 dræbt. Den dræbte var Jord- og Betonarbejder Robert Eriksen, Vigerslev Allé 13. Han kom tilfældigt forbi sammen med sin Hustru og 3 Børn. En af de saarede var Medhjælper Arne Guldbrandsen. De saarede blev efter Ordre fra Hipo-Folkene kørt til Lazarettet paa Nyelandsvej, hvorfra den ene, som havde Skudsaar i Hovedet, førtes til Militærhospitalet, den anden til Rigshospitalet, medens den tredie blev paa Lazarettet. - Lørdag Aften eksploderede en Bombe i Kafé "Luna" paa Hjørnet af Jagtvej og Aldersrogade. Der har tidligere været Uroligheder i Kaféen, som besøges meget af tyske Soldater. En halv Snes Minutter opstod Skyderi ved Nørrebros Runddel, formentlig i Forbindelse med Eksplosionen i Kaféen. Folk i Sporvogne, som i det samme passerede Stedet, maatte lægge sig ned af Frygt for at blive ramt.


636

Skudt gennem Entrédøren. I Lørdags ved 12,30-Tiden ringede nogle unge Mennesker paa hos Familien Palsbjørn, Frederiksborggade 48, 4. Sal. Da der ikke blev lukket op, skød de igennem Entrédøren, hvorved Lejlighedens Indehaver, Hr. Palsbjørn, blev ramt i Armen. Derefter flygtede de fremmede. Hr. Palsbjørn rekvirerede Ambulancen, som kørte ham til Nyelandsvejs Lazaret.

Drabet paa Mekaniker Elof Knud Jensen. Som meddelt i Morgenbladene er den 40-aarige Mekaniker Elof Knud Jensen, Nattergalevej 6, blevet dræbt ved et Attentat i "Grøndals Kro", Sallingvej 13. Han var i Besiddelse af tyske Legitimationspapirer.

Sabotagen hos Hans Lystrup. Efter den officielle Meddelelse om Sabotagen hos Hans Lystrup, Pileallé 5, skulde flere Mennesker være saarede og bragt til Hospitalet. Paa Frederiksberg Hospital har man imidlertid ingen saarede modtaget, og Brandvæsenets 4 Ambulancer, som opholdt sig paa Stedet, medens Skyderiet foregik, har heller ingen saarede ført bort, ligesom Ambulancernandskabet heller ikke har set nogen blive saaret. Der var heller ingen tyske Ambulancer til Stede, saa eventuelle saarede maa være ført bort i Udrykningsvognene. Ogsaa den opstaaede Skade bedømmes forskelligt. I den officielle Meddelelse siges, at Virksomheden er blevet helt ødelagt, medens Brandingeniøren ikke skønner, at Maskinanlægget er blevet overvældende beskadiget. Derimod er som nævnt Monteringshallens Tagkonstruktion, Skillevægge og lign. ganske sønderslaaet ved Eksplosionerne. Ogsaa nogle af Vinduerne i den nærliggende Frederiksberg Kirke knust. Glasskaden her var dog ikke større, end at Gudstjenesterne kunde gennemføres i Gaar.

Dødsfald i Tyskland. I Neuengamme er den 23-aarige Elektriker Orla Georg Lauge Olsen, den 27-aarige Hans Børge Nielsen, den 32-aarige Tarmmester Isak Isaksen, Aalborg, og den 39-aarige Fisker Henry Jensen Hede, Skive, afgaaet ved Døden. Desuden er Overgendarm Gustav Jørgensen, Sæd ved Tønder, og Overgendarm Jens Markussen, Kollund, døde i Tyskland.

Provinsen.

Aalborg: De i Anledning af Sabotagen paa en Nybygning ved Aalborg Skibsværft anholdte Værftsarbejdere er atter sat paa fri Fod.

Aarhus: Lørdag Aften blevet Medlem af det tyske Politi, Arthur Kryger, Blaamejsevej 26, fundet dræbt ved Skud paa Toilettet i Forlystelsesetablissementet "Casino". Der menes at foreligge Selvmord.

- To unge Mænd, Knud Hedemann Nielsen, Annagade 45, og Aage Robert Mortensen, Montanagade 15, blev Lørdag Aften beskudt af to Mænd i sorte Regnfrakker og begge ramt i Benene.


637

- Fredag Aften blev der udlagt Bomber i Egekvists Maskinfabrik, Gamle Vejlby ved Aarhus. Ved de paafølgende Eksplosioner blev Virksomheden stærkt beskadiget. Forøvrigt var Fabrikken ogsaa udsat for Sabotage i Efteraaret.

- Jysk Væddeløbsbanes Stalde er beslaglagt af Værnemagten. De ca. 50 Heste, som var opstaldet her, er overført til Gaarde i Nærheden af Aarhus.

Randers: Den 65-aarige tidl. Realskolebestyrer P. E. Wassmann, der var Tolk hos Tyskerne, blev Fredag Aften dræbt ved Skud gennem Hovedet, da han kom gaaende i Søndergade.

Esbjerg: Fredag Aften blev Grosserer Hans Christian Markus Lund saaret ved Skud i Underlivet. Den saarede, der er hjemmehørende Sct. Knudsgade 4 i Odense, blev indlagt paa Kommunehospitalet.

Vejle: I Fredags. holdt 6 Mand Arbejderne og Vagtmandskabet op paa Ustrup Baadebyggeri i Bredballe. Der blev udlagt Bomber i et mindre Fartøj, som senere ødelagdes ved Eksplosion og Brand.

Haderslev: Tyske Officerer har foretaget Undersøgelser af Hotellerne ved Kjelstrup Strand med Henblik paa en eventuel Placering af Flygtninge. Der er dog ogsaa Tale om Placering af Soldater. Endvidere har Medlemmer af det tyske Mindretal i Omegnen faaet Anmodning om at stille Lokaler til Disposition for Flygtninge.

Nørre Sundby: Motorsejleren "Ulla", der er hjemmehørende i Nørre Sundby [i. e. Nørresundby], er blevet beslaglagt i Rønne Havn, hvor den havde indtaget en Last Lervarer til Mariager. Kaptajnen og Besætningen er arresteret.

 

Tirsdag den 13. Februar 1945.

Søndag Aften ankom en Transport, bestaaende af ca. 1500 Tyskere, til København. Halvdelen blev ført videre til Nordsjælland, medens den anden Halvdel sendtes med Tog til Jylland.

Overlæge bortført. Tre daarligt klædte Mænd indfandt sig i Gaar Kl. ca. 14,30 i Overlæge Jes Jessens Konsultation paa Kongens Nytorv, holdt Klinikdamen op og afventede, at Overlægen skulde komme ud og kalde den næste Patient ind. Da Overlægen et Øjeblik senere viste sig i Døren, blev han truet med Revolver og troede straks, det drejede sig om et Røveri, hvorfor han trak Tegnebogen op af Lommen og vilde give den til de fremmede, men blev straks gjort bekendt med, at der ikke var tale om Røveri. Overlægen blev, belagt med Haandjern, ført ned i en ventende Bil, som saa forsvandt op gennem St. Kongensgade mod den ensrettede Kørsel.


638

Læge Ulf Hansen dræbt. Under Ildkampen Lørdag Aften i Griffenfeldtsgade blev den 34-aarige Læge Ulf Hansen, Aaboulevarden 86, dræbt, da han kom ind i Skudlinien. Lægen kom kørende paa Motorcykle paa Vej til sit Hjem fra et Sygebesøg og ramtes bagfra af et Projektil. Foruden Teorien om Vaadeskud er der ogsaa Mulighed for at Lægen paa Grund af Motorstøjen ikke har hørt Raabet om at standse.

Urmagersvend dræbt. Mandag Eftermiddag kom nogle bevæbnede Mænd ind i en Urmagerforretning i St. Strandstræde 16, hvor Urmagersvend Garthausen, Romsøgade 3, var paa Besøg. Urmagersvend Garthausen blev skudt ned i Baglokalet og dræbt paa Stedet. Han var i Besiddelse af tysk Ausweis.

Rigspolitichefen løsladt. Rigspolitichef Begtrup-Hansen, som har været arresteret siden den 19. September i Fjor, blev i Gaar løsladt.

Arresteret i Nat. Ved 1,30-Tiden i Nat trængte Gestapo ind i Redaktør Jens Nybergs Lejlighed, Østervold 14. Razziaen varede til Kl. ca. 3,30 og endte med, at Gestapo anholdt Redaktør Nyberg og dennes yngste Søn, den 21-aarige Arkitektstuderende Flaetcher Nyberg. Redaktør Nyberg lider af Hjertesygdom og er for Tiden angrebet af en alvorlig Nerveekzem.

Sprængningen af de to Villaer i Utterslev. Som meddelt fra SS-Pressekontoret sprængte det tyske Sikkerhedspoliti i Lørdags Maskinarbejder Robert Bjerres Ejendom, Nebbegaardsbakken 17, i Luften, og desuden sprængtes Snedkermester Eskild Børge Christoffersens Villa, Ørevadsvej 32. Den foregaaende Aften skal der have været Ildkamp ved Robert Bjerres Hus, hvor der iøvrigt menes at være dræbt en tysk Politisoldat. Beboerne i Snedkermester Christoffersens Ejendom flyttede ud Fredag Aften, og Lørdag Formiddag ankom tyske Politisoldater, som ved Middagstid efterfulgtes af de Mennesker, som foretog Sprængningen. Der skete forøvrigt betydelig Skade paa Naboejendommene, Ruderne knustes, og Murværket revnede. Huset nærmest ved Nr. 32 fik desuden et stort Stykke af Taget revet af.

Saaret ved Skud. Ambulancen blev i Morges Kl. godt 7 kaldt til Classensgade 15, hvor en ukendt Mand var blevet skudt i venstre Laar. Han blev kørt til Nyelandsvejens Lazaret.

Kulkran sprængt. Ved 18-Tiden i Gaar blev en Kulkran i Sydhavnen sprængt af Sabotører. Kranen havde, efter hvad der oplyses, Søndagen igennem lastet en tysk Damper med Kul fra Frederiksberg Kommunes Lager paa D. F. K.s Plads. Tyske Soldater og Sommerfolk undersøgte Kvarteret, men uden Resultat.


639

Til Afhøring paa Shellhuset. Luftfartsdirektør Knud Gregersen blev i Gaar Formiddags hentet til Afhøring paa Shellhuset. Senere paa Dagen fik han Lov til at gaa.

Arresteret: Under en Razzia paa Kunstbladet "Samleren"s Redaktion for nogle dage siden arresteredes Redaktør Jens Rasmussen.

Jernbanesabotagen. I Modsætning til de foregaaende Dage er der i Dag kun indgaaet sparsomme Meldinger om Jernbanesabotage. Fra Jylland forelaa saaledes indtil i Morges ingen Meldinger. - Togkontoret oplyser, at der Natten til Søndag fandt Sprængning Sted mellem Næstved og Vordingborg ved Lundby samt i et Sporskifte Syd for Vordingborg. Ved den sidste Sprængning blev Trafikken over Storstrømsbroen afbrudt. Skaderne er dog blevet udbedret i Løbet af Søndagen.

Dødsfald i Tyskland. Overbetjent i Kystpolitiet Vilhelm Røgild Nielsen, Frederikshavn, Kontorassistent Aage Andersen, Aalborg, og Kriminalassistent Erling Christiansen, Sønderborg, er døde i Tyskland.

Provinsen.

Aabenraa: I Aabenraa venter man, at ialt ca. 12.000 Flygtninge vil blive placeret i Sønderjylland. Af disse er nogle Tusinde ankommet til Flensborg, hvorfra de i Løbet af Mandagen blev transporteret nordpaa i Særtog. Saaledes ankom et Særtog til Aabenraa med ca. 1.000 Flygtninge, der blev undersøgt af Læger paa Banegaarden og foreløbig anbragt i Skoler og andre større Lokaler.

Aalborg: Ca. 30 bevæbnede Mænd trængte Søndag ved 21-Tiden ind i Autoværkstedet "Nordjydsk Hanomag" i Sankelmarksgade i Aalborg, tilhørende Anders Nielsen; Virksomheden har tidligere været ejet af den afdøde Sysselleder Ejnar Laursen. Der blev udlagt flere Bomber, som ved deres Eksplosion ødelagde flere kostbare Maskiner, hvis Værdi anslaas til ca. 150.000 Kr., samt nogle Biler, der var til Reparation. I Forbindelse med denne Sabotage opstod en Del Skyderi omkring Budolfi Plads, hvorunder 5 Mennesker blev saaret. Haardest medtaget er den 16-aarige Realskoleelev Jørgen Esben Knudsen, Fuglsangs Allé 24, Lindholm, der har faaet Skud gennem Lungen, den 18-aarige Typograflærling Ole Sejersen, Dalgasgade 22, der er skudt gennem den ene Arm, som er brækket, og Orla Jensen, Samsøgade 7, der er skudt gennem begge Hænder, hvorved Fingrene har taget Skade.

- Byvagten blev Mandag Eftermiddag kaldt til Haandværkerforeningens Bygning, hvor der var meddelt, at der var udlagt Bomber. To Gange tidligere i Dagens Løb blev Byvagten kaldt til andre Bygninger, hvor der ogsaa blev fundet Bomber. En tysk Sprængningskommando fjernede dem.


640

Skanderborg: Torsdag indfandt Gestapo sig paa Landsretssagfører Chr. Hedegaards private Bopæl i Skanderborg. Efter at Lejligheden var undersøgt, blev Landsretssagføreren taget med, tilligemed hans Jagtgevær og tilhørende Ammunition. Han er sandsynligvis ført til Aarhus. Samme Dag kom Gestapo til Amtslæge Riiskjær, Skanderborg, og opfordrede under Trusel om øjeblikkelig Arrestation Amtslægen til at opgive Adressen i Aarhus for Sønnen stud. jur. Mogens Riiskjær. Amtslægen opgav Adressen, hvorefter Tyskerne trak sig tilbage.

Hobro: Lørdag og Søndag fra Kl. 17 til næste Morgen er al kørende Trafik sydpaa ad Hovedvej 10 mellem Aalborg og Hobro blevet standset ved Støvring af tyske Vagtposter. De standsede alle Køretøjer, Cykler og Biler, der blev konfiskeret og undersøgt, hvorefter de paagældende har kunnet faa dem udleveret næste Morgen. Som Følge heraf har en Mængde Mennesker de to sidste Nætter maattet overnatte i Støvring. Man venter, at Kontrollen genoptages Mandag Eftermiddag. Ogsaa ved Indkørselen til Aalborg er der i de sidste Dage foretaget en nøje Kontrol med alle Trafikanter, men der har dog ikke været foretaget Konfiskation af Køretøjer. Fra anden Kilde erfares, at ogsaa Trafikken nordpaa fra Hobro mod Rold Skov er blevet vist tilbage. Rutebilerne kan ikke gennemføre deres Ture, idet Spærringen ifølge Meddelelse Mandag til Rutebilstationen i Aalborg gennemføres fra Kl. 15.

Næstved: Formentlig foranlediget af, at der for nogle Dage siden nedkastedes nogle Tromler i et Villakvarter i Næstved, har det tyske Politi foretaget forskellige Arrestationer. Senest er arresteret Gaardejer Rs. Petersen, Ishøj, Murermester Peter Petersen, Ny Holstedvej, og fhv. Kasernemester Laur. Nielsen, Ny Holstedvej, i og ved hvis Ejendomme de paagældende Tromler landede. Desuden arresteredes Officiant E. H. Jensen, Militærvej. Man har eftersøgt Ritmester Buchholtz Nielsen, der imidlertid ikke var til Stede. Arrestationen af Luftværnschefen, Stadsingeniør Frandsen, begrundes med, at han havde undladt at underrette Værnemagten, til Trods for, at han skal have været paa det Sted, hvor Nedkastningen havde fundet Sted paa et Tidspunkt, da de illegale Grupper arbejdede. Borgmester Calum, der ikke havde været hjemme, da det tyske Politi eftersøgte ham, henvendte sig efter sin Hjemkomst fra en Tjenesterejse paa den tyske Kaserne, hvor han overfor Kommandanten protesterede kraftigt mod de foretagne Arrestationer, dog uden Resultat.

 

Onsdag den 14 Februar 1945.

Gestapo har i Nat foretaget en større Razzia i Søborg. Der menes at være arresteret adskillige, bl. a. er Læge A. Falkenborg Andersen,


641

Frødingsallé [i. e. Frødings Allé] 8, og Ingeniør Martensen, ligeledes Frødingsallé [i. e. Frødings Allé], taget med af Politisoldaterne. Hele Natten blev der skudt kraftigt i Søborg.

Jernbanesabotagen. De sidste to Døgn er det gaaet stærkt ud over Banelinierne i Vest- og Midtjylland, og i det hele taget er Intensiteten i Jernbanesabotagerne ingenlunde aftaget. Den mest omfattende Enkeltsabotage foregik ved Midnatstid Natten til i Gaar. I tre Lastbiler ankom et halvt Hundrede Sabotører til Holstebro Station, og i Tiden indtil Kl. 6 om Morgenen gennemførtes 20 Sprængninger, deraf i 5 Krydsninger og 5 Sporskifter. Ogsaa Vandkranen i Stationens Sydende samt en Del Lys- og Telegrafledninger blev ødelagt. Det var hele Dagen i Gaar umuligt at føre et Tog gennem Stationen. Togene fra Struer maatte holde udenfor, og Togene fra Vemb og fra Vildbjerg kunde heller ikke føres igennem. Først i Aftes Kl. 21,35 kunde Trafikken, paa Stationen genoptages. Inden for Omraadet Ringkøbing-Esbjerg-Ribe gives følgende Detailmeldinger om Sprængninger: Skjern Station 2 Sporskifter, Skjern-Tarm en Sprængning i begge Skinner, Tarm-Ølgod 1 Sprængning, paa Sig Station sprængtes et Signalhus, hvorved Linien blokeredes, desuden sprængtes et Sporskifte, mellem Guldager-Esbjerg sprængtes en Skinne, mellem Esbjerg og Tjæreby Sprængning under et Lokomotiv, som blev let beskadiget, samtidig med at en Skinne blev revet op; desuden har Trafikken været indstillet paa forskellige Linier, fordi man havde Formodning om, at der var foregaaet Sabotage. Fra Midtjylland meldes om 6 Sprængninger mellem Fasterholt og Brande, Trafikstandsning mellem Brande-Tyregod, 6 Sprængninger mellem Brande og Lundfod, 2 Sprængninger mellem Filskov og Blaahøj, 2 Sprængninger mellem Varde og Hyllerslev, mellem Funder og Engesvang samt mellem Funder og Christianshede er der i Nat sket 5 Sprængninger, paa Skjern Station 1 Sprængning i østre Rangerhoved, mellem Tibæk og Troldhede i Nat 6 Sprængninger, og i Morges en Sprængning i et Sporskifte paa Borris Station.

Paa Vojens Station er der forekommet Sprængning under et tomt Godstog, og mellem Taulov og Fredericia er to tyske Vagtposter paakørt og dræbt. Ved Paakørselen sprængtes deres Haandgranater, hvilket gav Anledning til Formodning om Sabotage og et Par Timers Trafikstandsning. Paa Strækningen Sommersted-Farris sluttede den tyske Kran sent Mandag Aften Oprydningsarbejdet efter Togulykken forleden, hvorefter Linien paany er farbar.

To Jernbanesabotører dræbt: Ved 18-Tiden i Lørdags gik 2 Mænd, klædt som Banearbejdere, ind paa Banelinien Syd for Indkørselen til Horsens Station, hvor de efter at have hilst paa de tyske Banevagter begyndte at grave. Der skete aabenbart for tidligt en mindre Eksplosion, som tiltrak Banevagternes Opmærksomhed, og de begyndte straks at


642

skyde. Under Ildkampen blev de to Sabotører dræbt og en tysk Soldat saaret. Den vagthavende Løjtnant fra Feldgendarmeriet gav Tilladelse til at føre Ligene bort. De blev saa kørt til Kommunehospitalet, men midt om Natten afhentet af Tyskerne. Da Sabotørerne var forsynet med Legitimation som Banearbejdere, anholdt det tyske Politi straks efter Baneingeniør Holst og den vagthavende Overassistent, men de blev dog begge senere løsladt.

Dræbt. Brandvæsenets Ambulance blev i Aftes kaldt til Frederikssundsvej 14, hvor en ukendt Kvinde var fundet skudt. Den Dræbte blev ført til Retsmedicinsk Institut.

- En Mand, om hvem man kun ved, at han hedder Larsen; blev i Aftes skudt gennem Hovedet i Ejendommen, Omøgade 8. Han blev bragt til Militærhospitalet.

Hipo-Razzia paa Kaffebar. Hipo foretog Mandag Eftermiddag en Razzia i Kaffebaren, Saxogade 66. Der opstod en Del Skyderi, men den danske Ambulance, som senere tilkaldtes, blev afvist, selvom man mener, der har været to saarede paa Stedet. Alle Kaffebarens Gæster, ca. 30 Personer, blev ført til Afhøring. Hvor mange der efter endt Afhøring holdtes tilbage, ved man ikke.

Provinsen.

Aabenraa: Det tyske Mindretals Ledelse har ved sin Fører udsendt et fornyet Opraab til den tyske Ungdom i Nordslesvig om at melde sig frivilligt under Fanerne. "Du skal" - hedder det - "vise, at du ikke lader dit Folk i Stikken i det Øjeblik, hvor der er mest Brug for dig." Ved et Møde i Søndags i Mindretallets politiske Raad oplyste Lederen af de tyske Kvindeorganisationer, at det tyske Mindretal med forbilledlig Offervilje vil underkaste sig Gennemførelsen af den store Hjælpeaktion for Flygtningene.

Kolding: Riis Toft Skole og Kolding Købmandsskole skal indrettes til tyske Lazaretter. Desuden er den kommunale Børnehave og en privat Villa i Nærheden beslaglagt til Bolig for Læger og Sygeplejersker. Den private Kolding Døtreskole er beslaglagt, formentlig til Brug for Flygtninge, og endelig er Restaurationen "Olympia" ved Kolding Stadion beslaglagt, og der er foretaget Opmaaling af Kolding Centralbibliotek.

Aalborg: Mandag Aften skete en Eksplosion ud for Manufakturhandler Th. Springborgs Udstillingsvindue i Klostergyden. De store Spejlglasruder samt en Del andre Ruder i Bygningen og i Naboejendommene sprængtes.


643

- Arbejdsmand Charles Andersen, Østergade 26, Hadsund, er død i Neuengamme.

Nyborg: 20 Fanger er Søndag Aften blevet befriet fra Nyborg Statsfængsel. Aktionen blev gennemført af ca. 25 bevæbnede Mænd, som fik Hjælp fra to af Fængslets Funktionærer.

Odense: Søndag Morgen og den foregaaende Nat skete 3 Bombeeksplosioner i et Lager af Jernbaneskinner og Sporskifter, tilhørende Statsbanerne. Materiellet blev stærkt ødelagt.

- Mandag Aften eksploderede en Bombe i en Garage ved Allégade 71. Garagen og nogle Biler tilhørende Værnemagten og det tyske Politi blev ødelagt, og samtidig knustes en Del Ruder i Kvarteret.

Helsingør: Søndag Aften skete en Eksplosion paa Karlskov Savværk paa Gl. Banegaardsvej. Der var lagt en Bombe under Dampmaskinen, som driver Værket, og den materielle Skade ved Eksplosionen blev betydelig.

 

Torsdag den 15. Februar 1945.

Andelsslagteriernes Fælleskontor foreslog den 13. Februar Oprettelse af et Beredskabslager paa 2.000 Svin i Flæskehallens Kølerum. Forslaget herom blev straks i Gaar tiltraadt. Det er Meningen, Lageret skal bestaa af forlods indsendte Svinekroppe til Københavns Forbrug. Lageret udskiftes successivt, som der kommet nye Tilførsler frem. Omkostningerne ved Opbevaringen af Flæsket afholdes af Københavns Kommune. Lageret vil være oparbejdet i Løbet af en Uges Tid.

"Hold up" paa Raadhuset. I Gaar Formiddags Kl. 11,15 indfandt en Snes unge Mennesker, der var bevæbnede, sig paa Raadhusforvalterens Skrivemaskinestue i Raadhusets Bagbygning. De angav at komme fra "De frie Danske" og meddelte at de skulde hente noget Papir og en elektrisk Duplikator. I Løbet af en Snes Minutter fjernede de et Oplag af Gennemslagspapir, som blev stoppet i Sække, desuden tog de Skrivestuens bedste Duplikator og en Skrivemaskine, men meddelte, at saavel Duplikatoren som Skrivemaskinen vilde blive leveret tilbage i Løbet af 4 Uger. Personalet paa Skrivestuen blev kommanderet hen til Væggen og fik Besked om at holde sig i Ro. Desuden blev Portvagten ved Brandstationen samt de Raadhusbetjente, der kom til Stede, holdt op. Raadhusforvalter Kaarøe blev taget med ned til Vagten, der iøvrigt havde Besked om at lade Folk passere ud og ind som sædvanlig, blot maatte man ikke foretage sig noget. Derfor kunde Borgmester H. P. Sørensen midt under Episoden passere gennem Porten, hilse paa Vagten og den bevogtede Raadhusforvalter uden at opdage noget som helst. Bagefter gik Raadhusforvalte-


644

ren op og spurgte Borgmesteren, om han havde været klar over, at han havde passeret lige gennem et "hold up". "Nej," lød Svaret, "det var dog som. . . . . . [i. e. Fandens]".

Løsladt. Det viste sig, at Overlæge Jes Jessens Anholdelse skyldtes Hipo. Overlægen blev i Aftes løsladt.

Flygtningestrømmen. I de sønderjyske Byer saa man den 12. Februar Krigen paa nærmere Hold end nogensinde tidligere under denne Krig. Det var den første Flygtningestrøm fra Østfronten, der holdt sit Indtog. Fra Aabenraa meddeles, at det næsten udelukkende var Kvinder og Børn, som var med det lange Særtog, der ved 16-Tiden Mandag rullede ind paa Stationen og blev modtaget af de tyske Organisationer. Det var Mødre med Børn i alle Aldre, ogsaa Børn i Barnevogn. I Flensborg havde man ikke kunnet opfylde Løftet om at foretage Lægeundersøgelse af Flygtningene til Danmark. Amtslægen i Aabenraa havde derfor mobiliseret alle Byens Læger, der ved Ankomsten i Toget underkastede dem en lettere Undersøgelse. Efter denne blev de i Hold, dels i Biler, dels til Fods, ført til Byens Skoler, hvor de faar den første Forplejning, og hvorfra de senere skal fordeles til de tyske Hjem i Amtet. De fleste havde været undervejs i 2-3 Uger og stammede fra østpreussiske og pommerske Egne. Amtslægen oplyser, at der blandt de ca. 700 Mennesker, der kom med første Tog, var 20 med smitsomme Sygdomme eller Utøj. 3 kom paa Sygehuset, de øvrige 17 paa det tyske Infirmeri. Senere paa Aftenen kom yderligere et Tog med ca. 350 Flygtninge til Aabenraa.

Til Sønderborg ankom Natten til Onsdag et Særtog med 45 Vogne, der rummede ialt 1040 Flygtninge, der assisteret af tyske Marinesoldater og Hjemmetyskernes Organisationer blev bragt til Indkvarteringsstederne: Byens Skoler, nogle Hoteller og Kasernen. Man venter ogsaa, at den store nye Haandværkerskole vil blive beslaglagt til de evakuerede. Mange af Flygtningene saa ud til at have gennemgaaet haarde Lidelser. Hovedparten var Kvinder og Børn, og de medbragte megen Bagage. Ingen af Flygtningene maa forlade Indkvarteringsstederne, før de er blevet lægeundersøgt. Umiddelbart efter Ankomsten Natten til Onsdag blev de bespist fra tyske Feltkøkkener. I de sidste Dage er der blandt Mindretallets Medlemmer foregaaet en omfattende Indsamling af Beklædningsgenstande.

Man venter i de nærmeste Dage nye store Transporter. Fra Padborg berettes, at der er meldt om op til 12.000, og det skal være Hensigten, at en Del af disse skal indkvarteres Nord for Kongeaaen:

Fra Aalborg meddeles, at Poul Paghsgades Skole [i. e. Poul Paghs Gades Skole] og Nørresundby Kommuneskole er blevet beslaglagt af de tyske Myndigheder. De skal


645

anvendes som Lazaretter for ca. 2500 haardt saarede Soldater, der ventes til Aalborg i nær Fremtid. foruden de to Skoler, hvoraf Poul Paghsgades Skole [i. e. Poul Paghs Gades Skole] er Byens største, skal ogsaa Folkets Hus i Nørre Sundby [i. e. Nørresundby] anvendes som Lazaret. Børnene i Nørre Sundby Skole [i. e. Nørresundby Skole] har i Forvejen været 11 Maaneder uden Skoleundervisning.

De første østtyske Flygtninge, Kvinder og Børn, blev Onsdag set paa Aalborgs Gader, det drejer sig om ca. 100 Mennesker.

Luftalarmen. I Aftes blev der givet Luftalarm over det meste af Landet. Der synes at have været større samlede Indflyvninger fra Vest med senere Drejning mod Syd og ret hurtig paafølgende Tilbageflyvning. Der meldes ikke om Bombenedkastning eller Mineudlægning, og ingen Statsbaneoverfarter er spærret. Store Bælt blev frigivet umiddelbart efter Alarmen, og første Færge afgik allerede Kl. 23,26. En Flyvemaskine faldt under Alarmen ned ca. en Mil Syd for Holbæk. Der opstod Brand i Maskinen og antændtes et Stykke Plantage. Der er intet oplyst om Maskinens Nationalitet eller Besætningens Skæbne.

Jernbanesabotagen. Der er i Nat forekommet færre Sprængninger paa Jernbanelinierne i Jylland end de foregaaende Nætter. Til Morgen meldes om en Sprængning mellem Esbjerg og Guldager, 4 Sprængninger mellem Esbjerg og Tjæreborg, 3 Sprængninger mellem Børkop og Pjedsted og 3 Sprængninger mellem Horsens og Tvingstrup. Desuden har Trafikken været indstillet paa forskellige Linier paa Grund af formodet Sabotage. I Gaar Morges indtraf en Sprængning uden for Skjern Station paa Linien til Dejbjerg. Paa Esbjerg Station brændte Natten til Onsdag 2 Hjælpevogne. Branden opstod efter Bombeeksplosioner. Baade Vognkasserne og Indholdet blev ødelagt, medens Undervognene ikke tog nogen Skade.

Langaa Station var i Tirsdags besat af tyske Soldater, der visiterede alle til og fra Stationen. Ved en Fejltagelse blev nogle Jernbanefolk anset for Sabotører og blev beskudt af Vagtposterne uden dog at blive ramt. Beskydningen medførte, at hele Personalet paa Stationen nedlagde Arbejdet. Det blev genoptaget efter et Par Timers Forløb, da den tyske Kommandant i Langaa afgav Forsikring om, at Gentagelse ikke vilde finde Sted. Tirsdag Aften blev Besættelsen af Stationen hævet.

Død i Tyskland. Maler A. K. Petersen, Trepkasgade i Aarhus, er død i Tyskland. Han har ved Byraadsvalg i Aarhus været opstillet som kommunistisk Kandidat og var iøvrigt en af de kendte hjemlige Kommunister. Endvidere er Tømrersvend Henry Nielsen, der var Vicevært ved Tømrernes Stiftelse i Aarhus, ligeledes død i Tyskland.

Dræbte. I Meldahlsgade blev Onsdag Formiddag en Mand dræbt. Oplysningerne om Hændelsen er ret forskelligartede, og det er ikke klart,


646

hvad der er sket. En Beretning gaar ud paa, at Manden blev skudt paa Hjørnet af Meldahlsgade og Gl. Kongevej ved en Maskinpistolsalve, der ramte ham i Underlivet. En anden Beretning siger, at han blev skudt inde i Bygningen, Meldahlsgade 5, og yderligere siges, at man mener, at han har opholdt sig i et Værelse og er blevet skudt med Maskingeværskud gennem Væggen fra det tilstødende Værelse. Det er ogsaa uklart, hvem den dræbte er. Han havde et Legitimationskort med Navnet Hans Flavin, Lyngbyvej 34, men det menes, at han i Virkeligheden er Vognmand Valdemar Nielsen, Ordrup. Liget er ført til Retsmedicinsk Institut.

- Paa Hjørnet af Stilledalen og Lindeallé blev Onsdag Kl. 17,30 Vinkyper Aage Nielsen, Lindeallé [i. e. Linde Allé] 36, og Kommunelærer Rasmussen, Nedertoften 15, fundet dræbt ved Skud. Det menes, at de 2 Mænd, der var Naboer, har staaet og talt sammen, men de øvrige Omstændigheder er ikke opklaret.

"Hold up" paa Det kgl. Teater. Onsdag Formiddag Kl. 10 trængte en halv Snes Revolvermænd ind paa Det kgl. Teater, hvor de tvang Portneren til at vise Vej; de ønskede at tale med Balletdanser Leif Ørnberg, der var ved at undervise i Balletskolen. Ørnberg blev tvunget med hen til sit Kontor og Omklædningsværelse, hvor han blev holdt op en halv Times Tid, medens der blev foretaget en Ransagning. Der blev intet fjernet under denne Ransagning. En Version gaar ud paa, at Revolvermændene tog en Række Fotografier af Balletdanseren. De fjernede sig derefter, uden at der skete yderligere.

Rettelser. En Meddelelse, ifølge hvilken Skræddermester Henry Nielsen skulde være blevet dræbt og en Søn af ham anholdt under en Razzia i Gothersgade 8 den 8. Februar, var fejlagtig. Saa vidt det har kunnet oplyses, har der fundet en Razzia Sted ikke i Baghuset hos Direktør Nielsen, men i Forhuset hos en Fabrikant af Konfektionsvarer. De nærmere Omstændigheder har ikke kunnet opklares.

- Meddelelsen om, at en Kulkran tilhørende DFK blev sprængt Mandag Aften i Sydhavnsgade efter om Søndagen at være anvendt ved Lastning af en tysk Damper, var ogsaa fejlagtig. Mandag Aften sprængtes 2 Kraner, dels en Kran tilhørende Hovedstadens Kulforsyning, dels en Kran tilhørende DDK. Den sidste havde om Søndagen været benyttet til at laste Kul i Lægtere fra Beredskabslager til Brug for Strandvejsgasværket og Østre Gasværk.

Dræbt i Urmagerforretning. I Gaar blev en 26-aarig Ekspedient, hvis Navn ikke er oplyst, skudt og dræbt i Gislasons Urmagerforretning, H. C. Ørstedsvej 66. Den Dræbte bragtes til Feltlazarettet paa Nyelands-


647

vej og derfra til Frederiksberg Hospitals Lighus. Det var to unge Mænd, der dræbte Ekspedienten.

Nyt Legitimationssystem hos B. & W. Det tyske Politi har fra i Dag indført et nyt Legitimationssystem paa Refshaleøen. Hver af Arbejderne skal forinden han gaar om Bord i et Skib afgive Navn og Nummer, og desuden skal Tidspunktet noteres. Den samme Kontrol finder Sted, naar Arbejderen forlader Skibet.

Skudveksling mellem Biler. Paa Kongevejen i Lyngby foregik i Gaar Eftermiddags Skudveksling mellem 2-3 Gestapobiler og en Personbil, men de nærmere Enkeltheder kendes ikke.

Sporvejsfunktionær dræbt i Formiddags. Kl. 9,18 i Formiddags hørte den vagthavende Trafikmester ved Sporvejsremisen paa Nørrebro Skydning udenfor. Trafikmesteren aabnede Vinduet og saa en halv Snes civile Mænd skyde ned gennem Esromgade. Der blev affyret 7-8 Skud. Efter at Skyderiet var ophørt, konstateredes, at en kørende Tjenestemand, Herluf Freidy Joan Alfred Andersson, var blevet dræbt. Andersson havde gjort Tjeneste i Remisen til Kl. 9. De nærmere Omstændigheder ved Episoden kendes endnu ikke.

Razzia og Skyderi ved Gasværksvejens Skole. I Formiddags er der foretaget Razzia mod Gasværksvejens Skole, og Inspektør Stricker-Petersen samt dennes Søn er taget med til Shellhuset. Enkelthederne omkring Episoden, der endnu, medens dette skrives, ikke er afviklet, er ret uklare. Man mener, det er Skolebetjent Bærentzen, det fremmede Politi har været ude efter. Lærerne og Børnene blev straks sendt hjem. I Forbindelse med Razziaen blev der skudt.

Provinsen.

Aarhus: Paa Frichs Fabrik i Aabyhøj savnes 17 Mand, som enten er forsvundet fra deres Bopæl eller arresteret.

- Bogholder Chr. Dahl, Høegh Guldbergsgade 103, som i Fredags blev saaret, er nu død paa det tyske Feltlazaret. Ved Attentatet var han i Besiddelse af Revolver og tysk Vaabentilladelse.

- Den 30-aarige Aarhusianer Kurt Andersen, der er Direktør for Vinfirmaet Aug. Gerners Eftf. i København, er blevet anholdt og sendt til Frøslev.

Aalborg: Den 16-aarige Jørgen Esben Knudsen, Fuglesangervej 24, Nørre Sundby, er død efter at være saaret under Skyderiet paa Budolfi Plads.

Randers: Forleden blev der fjernet ca. 2.000 kg Fedt fra Randers


648

Svineslagteri. Natten til Onsdag er Størsteparten af Fedtet blevet fordelt til en Række børnerige Familier i Byens nordlige Kvarterer. Da Familierne Onsdag Morgen aabnede deres Entrédøre, fandt de foran hver en Pakke Fedt. Vagtværnet modtog Anmeldelse om Sagen, og Fedtet er nu tilbageleveret til Slagteriet.

Esbjerg: Onsdag Formiddag fandt der en Ildkamp Sted i Kvarteret omkring Havnegade, Englandsgade, Borgergade, hvor vildfarne Kugler kom ind gennem et Vindue paa første Sal i Englandsgade 15. En ældre Dame, Fru Kragh, blev saaret af to Skud i venstre Haand og Arm. Ogsaa i Kvarteret omkring Sygehuset blev der skudt, og et Projektil gik gennem Vinduet til en af Stuerne paa den medicinske Børneafdeling, hvor det borede sig ind i en Sengestolpe uden at nogen kom til Skade.

Aabenraa: Efter Togattentatet ved Bajstrup har Gestapo i de sidste Dage arresteret en Række unge Mennesker i Padborg, Bov og Frøslev. En af Sognets kendte danske Mænd, Gaardejer Søren Linding, blev eftersøgt, idet man havde Mistanke om, at han havde skjult Vaaben. Han slap bort, hvorefter Gestapo erklærede, at hans Gaard vilde blive sprængt i Luften den 12. Februar Kl. 17, saafremt man ikke forinden fik Besked om, hvor Vaabnene var gemt. Søren Linding naaede at faa underrettet Familien, der var i Færd med at flytte Bohavet ud, om Vaabnenes Gemmested i Eftermiddagens Løb, og da man videregav denne Oplysning til Gestapo, lykkedes det at redde Gaarden.

Odense: Onsdag Eftermiddag er 3 Mennesker blevet dræbt og 2 haardt saaret. Grosserer Harkjær-Simonsen og dennes Hustru, Bella Viola H.-S., blev i Opgangen til deres Hjem, Brogade 3, angrebet af Revolvermand. Fruen ramtes i Baghovedet og dræbtes paa Stedet, medens Hr. Harkjær-Simonsen blev haardt saaret af flere Skud i Maven. Ved Hoveddøren til Ejendommen fandtes den 27-aarige Mekaniker Harry Cecil Hansen, Godthaabsgade 33, liggende dræbt. Lidt senere blev den 30-aarige Montør Gürner (Petersen), Drewsensvej 19, fundet haardt saaret, og endelig er den 50-aarige Grønthandler Hans Jørgen Rasmussen blevet dræbt i sin Kælderbutik, Fredensgade 44. Saa vidt vides tilhørte Grosserer Harkjær-Simonsen og Frue, Grønthandler Rasmussen og Montør Gürner alle DNSAP, medens dette ikke var Tilfældet med Mekaniker Harry Cecil Hansen.

Næstved: To Næstved-Borgere, Reinholdt Mortensen og Aage Larsen, er for nogle Dage siden død i Frøslev-Lejren. Det er oplyst, at den ene er død af en Hjertesygdom, medens den anden blev dræbt ved en Mineeksplosion under et Forsøg paa Flugt.

- Af de forleden arresterede er nu løsladt Luftværnschefen, Stads-


649

ingeniør Frandsen, Brandassistent Baltzer Nielsen, Murermester Peter Petersen, fhv. Kaserneforvalter Laur. Nielsen og Gaardejer Rs. Petersen, "Ishøj".

 

Fredag den 16. Februar 1945.

To Mand fra Gestapo henvendte sig i Gaar i Københavns Skattedirektorat og forlangte udleveret en Personaleliste. I Forstaaelse med Overborgmester Viggo Christensen nægtede Direktør Christophersen at udlevere nogen Liste over Personalet og henviste Kravet til Udenrigsministeriet. Dir. Christophersen blev derefter taget med til Shellhuset, og senere hentedes yderligere Vicedirektør Toft og Ekspeditionssekretær Plesner til Afhøring. De fik imidlertid ret hurtigt Lov at gaa, hvorimod Dir. Christophersen endnu i Dag til Morgen er holdt tilbage paa Shellhuset. Overborgmesteren orienterede straks i Gaar Eftermiddags Udenrigsministeriet om det passerede, og i Formiddag søger man gennem Udenrigsministeriet at faa Skattedirektøren frigivet.

Efter Besøget i Skattedirektoratet henvendte Gestapo sig i Lønningsdirektoratet paa Raadhuset, hvor man ogsaa forlangte Personalelister udleveret. Gestapo fik forevist Personalekartoteket, men dette havde ingen Interesse, man ønskede en Liste eller Kartotekkort, som viser Medarbejderens private Adresse, Nummeret paa det Kontor, hvor Vedkommende arbejder, og lign., men saadanne Fortegnelser eller Kartoteker af denne Art eksisterer ikke inden for Kommunens Institutioner, saa alene af denne Grund var det ikke muligt at efterkomme Gestapos Ønske.

Razziaen paa Gasværksvejens Skole. Der foreligger nærmere Oplysninger om Episoden i Gaar paa Gasværksvejens Skole. Den omtalte Razzia blev foretaget af Sommerfolk. Nogle gik ind i Skolebetjent Bærentzens Lejlighed, medens andre søgte efter Inspektøren. Tilsyneladende uden at vide, at Skolebetjentens Lejlighed i Forvejen var besat, hamrede nogle af Deltagerne i Razziaen paa Døren ind til Lejligheden. Indefra svaredes med en Maskinpistolsalve gennem Døren, hvorved en Sommermand dræbtes.

Skolens Lærere og Børnene blev sendt hjem. Inspektør Stricker-Petersen og hans Søn blev taget med til Afhøring paa Shellhuset, desuden tog Sommerfolkene en Rengøringskone med. Skolebetjent Bærentzens Skæbne er endnu ukendt. Han er forsvundet.

Stor Sabotage i Frihavnen. I Aftes Kl. 8 er der sket en stor Sabotage i Frihavnen, hvorved 40-50 m af Østkajen er sprængt og to Kraner styrtet i Vandet. Østkajen løber parallelt med Langelinie paa Frihavnssiden. Skaden er saa omfattende, at Kajen foreløbig ikke kan bruges.


650

Fabrikssabotage i Blaagaardsgade. I Morges er Fabriken "Drico", Blaagaardsgade 36 E, blevet fuldstændig ødelagt ved Sabotage. Fabriken fremstillede Røntgenapparater og havde til Huse paa 3. Sal. Ved Eksplosionerne blev to Etager nedenunder, hvor Trykkeriet "Cicero" findes, ligeledes ødelagt. Der skete ogsaa nogen Skade paa de omliggende Ejendomme, bl. a. knustes en Del Ruder.

Episode paa Højdevej. Der er i Formiddags forekommet Skudepisoder ved Højdevej 13 paa Amager. Der var stor Udrykning af Sommerfolk hertil, og Brandvæsenet blev rekvireret til at køre en dræbt Mand bort. Man har ikke noget Navn paa den Dræbte. Ved Skudvekslingen blev Portner Danielsen, Højdevej 13 St., saaret i Skulderen.

Sabotage paa Benzintank ved Vanløse Station. I Morges Kl. 7,30 blev der rettet Sabotage mod D.D.P.A.s store Benzintank lige ved Vanløse Station, hvor der menes at have været et Benzinlager for fremmed Regning. Eksplosionen var ualmindelig voldsom og gav yderligere Anledning til Trafikforstyrrelser paa S-Banen i Formiddagstimerne.

- I Aftes ved 19,30-Tiden blev iøvrigt to andre Benzintanke sprængt, den ene laa ved Søborg Hovedgade Nr. 124, den anden ved Holte Automobilcentral.

Arresterede. Formanden for Socialdemokratisk Vælgerforenings 15. Kreds, Utterslev, Carl Marx Rasmussen, Astrupvej 10, er Natten til i Gaar blevet anholdt af Gestapo i sit Hjem.

I Gaar Eftermiddags blev LB-pligtig Ljungkvist anholdt under sin Vagttjeneste paa Christiansborg, og senere blev der foretaget Razzia i hans Hjem.

Lastbilchauffør saaret. Sent i Gaar Eftermiddags blev en Chauffør ved Navn Larsen, Toftkærsvej 28, Gentofte, ramt af et Skud i Hovedet, medens han sad i sin Lastbil. Det skete paa Tagensvej ud for Nr. 169. Han blev i Ambulance kørt til Bispebjerg Hospital. Nærmere Enkeltheder kendes iøvrigt ikke ud over, at det var Hipo, som rekvirerede Ambulancen.

Maskinfabrik ødelagt. Thomsens Maskinfabrik paa Peter Andersens Vej er i Gaar ved 19-Tiden blevet delvis ødelagt ved Sabotage.

Tankbil bortført. Da en Tankbil, som tilhørte Fyr- og Vagervæsenet, lastet med Benzin, i Gaar Eftermiddags passerede Knippelsbro, blev Chaufføren af Revolvermænd tvunget ud af Vognen, hvorefter Mændene kørte bort med den.

Holbæk-Borger saaret. I Aftes blev Brandvæsenets Ambulance kaldt til I. E. Ohlsensgade [i. e. J. E. Ohlsensgade] 7, hvor en Mand ved Navn Jørgen Haarløv, bosiddende i Holbæk, havde faaet et Strejfskud i venstre Skulder. Han blev bragt til Kommunehospitalet.


651

Provinsen.

Kolding: To tyske Tog bragte i Gaar Eftermiddags 2.000 Kvinder, Børn og gamle Mænd til Byen, hvor Halvdelen af Flygtningene indkvarteredes paa Højskolehjemmet, Restaurant "Alhambra", Døtreskolen, Pigeskolen og i nogle af Vagtværnets Barakker, medens den anden Halvdel indkvarteredes paa Landet i Byens Omegn.

Struer: I Gaar ankom hertil 24 Vogne med saarede tyske Soldater, som skal anbringes paa Lazaretter i Byen. Man anslaar Antallet af ankomne Saarede til godt 500, og der ventes flere i nær Fremtid. De Saarede bliver indkvarteret paa KF.U.M., Vestre Skole og Folkets Hus. Desuden bliver Gymnasiet omdannet til Lazaret.

Fredericia: Siden i Lørdags har Tyskerne bevogtet Udfaldsvejene gennem Volden. Alle, der passerer Portene, skal vise Legitimation, og medbragte Pakker og lign. bliver undersøgt. Byen er saaledes i Øjeblikket delt i en indre og ydre Zone.

- Natten til Tirsdag hændte det atter, at en Remisearbejder blev beskudt kort efter at have vist sine Papirer. En Kugle gennemborede hans ene Øreflip.

- Natten til Onsdag ankom ca. 500 Saarede til en af Byens Skoler. Indtil nu er 59 Ejendomme i Byen blevet beslaglagt.

Aalborg: I Gaar Eftermiddags blev L. O. Jensens automekaniske Værksted, Østerbro 50, ødelagt ved Sabotage. Der var udlagt 4 Bomber, som alle eksploderede.

- Onsdag Aften var Firmaet "Carlsvognene" atter udsat for Sabotage, hvorved en af Selskabets store Omnibiler blev fuldstændig ødelagt.

- Onsdag Aften er "Brovaskeriet", Søndergade 2, Nørre Sundby [i. e. Nørresundby], blevet ødelagt ved en paasat Brand.

Odense: Grosserer Harkjær-Simonsen ligger haardt saaret paa det tyske Feltlazaret i Fredericia. Det oplyses, at der var tre Mænd om Angrebet paa ham, nemlig den dræbte Mekaniker Harry Cecil Hansen og den saarede Kaj Petersen (kaldet Gürner), samt en tredie, som slap bort. Kaj Petersen, der blev indlagt paa Odense Amtssygehus, er Torsdag Formiddag blevet bortført af ukendte Revolvermænd.

Nakskov: Natten til Tirsdag er Syd for Lolland sket en Eksplosion, hvorved en tysk Damper forliste. En Del af de ombordværende kom paa en Flaade ind i Nakskov Fjord, hvor de landede ved Enehøje og stærkt forkomne blev bragt til Nakskov Sygehus. Andre reddede er med Forfrysninger og mindre Kvæstelser indbragt til Sygehuset.

Jernbanesabotagen. Togkontoret giver Kl. 11,15 følgende Oplysninger om Sabotage og Trafikforstyrrelser paa Statsbanerne: Ved en Eksplosion


652

i D.D.P.A.s Benzintank ved Vanløse Station i Morges knækkede Køreledningen over 4 Spor og faldt ned. Trafikken har siden været indstillet indtil Kl. 10, da Skaden var udbedret. - Kl. 9,17 skete Eksplosion under et Særtog, efter at dette havde passeret Røde Port ved Roskilde mod København. Der afsporedes 11 Vogne, men ingen væltede, og Maskinen blev paa Sporet.

I Aftes Kl. 19,30 skete Sprængning under Tog 413 øst for Middelfart. Maskinen og to Vogne væltede, men ingen kom til Skade. Der er rekvireret Krantog fra Aarhus. - Sprængninger rapporteres at have fundet Sted mellem Esbjerg og Guldager, hvor 2 Skinnestykker skal udveksles, paa Esbjerg Havnebane skete i Aftes 2 Sprængninger i Sporskifter, og endelig har Trafikken været indstillet mellem Holstebro og Struer fra Kl 21,30 til 0,55 paa Grund af formodet Sabotage.

 

Lørdag den 17. Februar 1945.

Havnedirektør Laub myrdet. Direktør W. Laub, Københavns Havnevæsen, er i Aftes Kl. ca. 20,50 blevet myrdet i sit Hjem, Henningsens Allé 19. Havnedirektøren opholdt sig sammen med sin Frue og en Søn paa 1. Sal i Villaen og hørte en Rude blive knust nede i Stuelejligheden. Familien gik ned for at undersøge, hvad der var paa Færde, og mødte da paa Trappen 3-4 Mænd, som forlangte at se Havnedirektørens Legitimationskort, og efter at Havnedirektøren havde legitimeret sig, fik Fruen og Sønnen Besked om at gaa tilbage til 1. Sal og blive der, medens Havnedirektøren maatte gaa med ind i et Værelse i Stueetagen. Lidt senere lød der Skud inde fra Stuen. Fru Laub ringede straks til en Læge og underrettede Vagtværnet. Havnedirektøren blev fundet dræbt af Skuddene.

Forstander Gille, Københavns Maskinistskole, myrdet. Forstander for Københavns Maskinistskole, Heinrich Gille, er i Nat ved 1-Tiden blevet myrdet af ukendte Mænd i sit Hjem, Montagnevej 5. Forstander Gille blev dræbt af 7 Skud, medens han laa i sin Seng. Den tilkaldte Ambulance kørte den dræbte Forstander til Retsmedicinsk Institut.

Endnu to Mord. I Morges blev Fabrikant Johannes Nielsen, Linde Allé 34, fundet dræbt af Skud i Brystet. Desuden er Skuespiller V. Stæhr, Reberbanegade 11, fundet dræbt ud for Tycho Brahes Allé 31. Han var dræbt ved Nakkeskud. I Hr. Stæhrs Lejlighed er der iøvrigt fundet et Pas, lydende paa Navnet Rasmussen.

250 Fanger fra Frøslev til Tyskland. I Gaar blev der fra Frøslev-Lejren ført ca. 250 Fanger over Grænsen til Tyskland.


653

Attentat paa cand. mag. Kjeld Hjortø. I Aftes lidt før Midnat trængte nogle bevæbnede Mænd ind i Inspektør, cand. mag. Kjeld Hjortøs Lejlighed, Grøndals Parkvej 22. De affyrede en Række Skud mod Inspektør Hjortø, der ramtes i Hoved, Ryg og Arme. Inspektøren blev ført til Bispebjerg Hospital, men menes ikke at kunne overleve Attentatet. Kjeld Hjortø, der er Søn af afdøde Forfatter Knud Hjortø, er knyttet til "Akademisk Kursus".

Sabotagen paa det tyske Benzindepot ved Vanløse Station. Som kort meddelt i Gaar blev der foretaget Sabotage mod et Benzindepot ved Vanløse Station paa Hj. af Vanløse Allé og Apollovej. Depotet tilhørte de tyske Myndigheder. Meddelelserne fra i Gaar kan iøvrigt suppleres med følgende: Der ankom et halvt Hundrede Sabotører i Varebiler, og straks opstod Ildkamp mellem Sabotørerne og det tyske Vagtmandskab, men Sabotørerne havde Overtaget og fik anbragt 5 Bomber, som ved Sprængningen fuldstændig ødelagde Depotet. Længe efter Eksplosionerne blev der skudt med Maskinpistoler og Kanoner, og der blev ligeledes kastet Haandgranater. Skyderiet var saa livligt, at S-Togene som nævnt indstillede Kørslen et Par Timer. Det menes, at nogle af Kombattanterne blev saaret, og derudover ramtes en tilfældig forbipasserende, Fyldepennereparatør Lauritzen, Hanstholmvej 26, der kom ind i Kugleregnen, af flere Skud. Han af gik kort Tid efter ved Døden. En Chauffør ved Navn Christiansen, Jyllingevej 29, der arbejdede paa Depotet, blev saaret af et Skud i Armen.

Skattedirektøren ventes løsladt i Dag. Endnu i Morges sad Skattedirektør A. Christophersen som Fange hos Gestapo. Der er gennem Udenrigsministeriet gjort energiske Forestillinger hos de tyske Myndigheder og opnaaet Tilsagn om Skattedirektørens Frigivelse i Dag eller i Morgen.

Feldwebel overfaldet. I Aftes blev Feldwebel Otto Gams paa Amagerbrogade overfaldet af et Par Cyklister. Under Episoden, som fandt Sted ud for Nr. 243, blev Feldweblen saaret i Skulderen af Skud fra sin egen Revolver. Revolveren blev ham iøvrigt frarøvet.

Togkontorets Rapport, der sædvanligvis foreligger om Morgenen, er endnu Kl. 10,30 ikke indløbet og ventes først en Gang i Eftermiddag, saa det er ikke muligt at give Oplysninger om Jernbanesabotage og lign. i denne Udsendelse.

Provinsen.

Der er atter indløbet Meddelelse om nye Dødsfald blandt danske Politibetjente i Tyskland. Den 26-aarige Politibetjent Johannes Nielsen, Struer, er død den 22. Januar. Reservepolitibetjent Aksel Rothe Petersen,


654

Sorø, der gjorde Tjeneste paa Svendsgades Politistation i København, er død den 14. Januar, og Overgendarm H. J. Marcussen, er død den 11. Januar.

Odense: Natten til i Gaar blev Formanden for den konservative Vælgerforening i Odense, Boghandler Aage Johansen, arresteret af det tyske Politi.

Aalborg: Torsdag Aften eksploderede 5 Bomber i 5 Jernbanevogne paa Sporet ved Koopmanns Svineslagteri. Vognene var lastet med Briketter og Halm. Ved Eksplosionerne blev Vognenes Lejer ødelagt.

Fjerritslev: Arbejdsmand Otto Sørensen blev i Onsdags skudt af en tysk Vagtpost ved Bangsbo Skov. Arbejdsmanden standsede ikke, da han blev raabt an.

Silkeborg: Fredag Middag skaffede en Snes arbejdsklædte Sabotører sig Adgang til Dansk Automobilbyggeri, ogsaa kaldet Darrs Automobilfabrik, der er Jyllands største Reparationsværksted, idet den beskæftiger mellem 400 og 500 Mand. Sabotørerne udlagde 14 Bomber i Hallerne, og ved Eksplosionerne ødelagdes de fleste af Maskinerne i Hallerne. Ingen Mennesker kom til Skade. I Anledning af Sabotagen blev der foretaget en halv Snes Arrestationer blandt Arbejdere paa Fabriken, men de paagældende skal senere paa Dagen være blevet løsladt.

Grenaa: Natten til i Gaar indtraf flere Eksplosioner i Byen. Der kastedes 2 Bomber ind i Barbermester Clausens Forretning, Storegade 10, hvorved Forretningen blev fuldkommen raseret. Desuden kastedes en Bombe ind i Garagen hos Smedemester Laursen, Lillegade 49. Her ødelagdes en Lastbil, tilhørende Vognmand Schneider, Tranehusene. Endelig blev en anden Lastbil, som var indleveret til Reparation hos Andreas Jacobsen A/S, ødelagt ved en Bombeeksplosion.

Vejen: Karetmagerlærling Viggo Matthiesen fra Eskelund ved Brørup blev Torsdag Aften saaret af den tyske Vagtpost ved Jernbaneviadukten. Lærlingen nægtede at vise sit Legitimationskort.

Odense: Den 27-aarige Magasinforvalter Gunnar Paulsen, Benediktgade 19, blev Fredag Aften dræbt ved Hjemkomsten. Han dræbtes af talrige Maskinpistolkugler.

Korsør: Murerarbejdsmand Peter Petersen, Lilleø, er blevet dræbt af en tysk Vagtpost, fordi han ikke standsede paa Tilraabet.

Slagelse: Natten til i Gaar er der foretaget store Razziaer i Slagelse og Ruds Vedby. I Slagelse menes Razziaen at have omfattet 30-40 Ejen-


655

domme, og der skal være forekommet Skudepisoder. I Ruds Vedby skal bl. a. Læge Hartel og Forpagter Petersen, Vedbygaard, være arresteret.

Roskilde: Det i Gaar omtalte Tog, som afsporedes ud for Røde Port, var belæsset med Lastbiler til København. En halv Snes Vogne væltede af Sporet (afsporedes), og ved Eksplosionen blev nogle af Bilerne og Godsvognene beskadiget.

- Handelsskolen og Duebrødre Hospital er krævet rømmet inden Søndag Aften. Formentlig skal Bygningerne anvendes som Lazaretter.

København: Skoleinspektør Stricker-Petersen, dennes Søn, der er Lærer, samt Skolebetjent-Medhjælper Baunsgaard fra Gasværksvejens Skole er atter løsladt fra Shellhuset. Skoleinspektøren var baade sjæleligt og legemligt saa medtaget, at han straks maatte søge Lægebehandling. Inspektør Stricker-Petersen ligger nu til Sengs i sit Hjem. Ogsaa Sønnen og Skolebetjent-Medhjælperen er syge. Skolebetjent Bærentzen er, som tidligere nævnt, forsvundet. Sandsynligheden taler for, at han er flygtet.

 

Mandag den 19. Februar 1945.

Tyskerne spærrede i Lørdags ved 15-Tiden Adgangen til Frihavnen og standsede Arbejdet en Timestid. Denne Spærring har, saa vidt man i Dag kan skønne, været Indledningen til Beslaglæggelser. Det Danske Kulkompagnis og De Forenede Kulimportørers Kulpladser i Kalkbrænderihavnen blev beslaglagt, men muligvis er Kulkompagniets Plads senere blevet frigivet, derimod synes Beslaglæggelsen af De Forenede Kulimportørers Plads og Lager at være opretholdt, i hvert Fald har Københavns Belysningsvæsen faaet officiel Meddelelse om, at ca. 600 Tons, som Belysningsvæsenet havde liggende paa denne Plads er beslaglagt. Da der endnu føres visse Forhandlinger, er det ikke muligt at give nærmere Oplysninger om, hvor store Mængder, Beslaglæggelsen omfatter, men dette vil formentlig kunne gives i Morgen.

Jernbanesabotagen. I Morges ved godt 4-Tiden skete Eksplosion foran et Godstog ved Indkørslen til Herlev Station. 6 Vogne væltede, og Trafikken paa Frederikssundsbanen blev derved blokeret, men efter hvad Togkontoret meddeler, kom ingen Mennesker til Skade. Københavns Sporveje forstærkede i Anledning af Trafikstandsningen paa Frederikssundsbanen Driften paa Husumlinien og var i det hele taget Statsbanerne behjælpelig med at faa Passagererne ind i Morgentimerne.

Togkontorets Meldinger om Sabotage er iøvrigt ikke særlig omfattende. Der er Lørdag Aften forekommet Sprængninger i 10 Sporskifter ved Brabrand Station, og mellem Holsted og Brørup har Trafikkken fra Lørdag Kl. 20,10 til Søndag Morgen været indstillet paa Grund af for


656

modet Sabotage. Det samme var Søndag Aften Tilfældet mellem Aalborg og Skalborg.

Skattedirektør A. Christophersen endnu ikke løsladt. Gennem Røde Kors søgte Fru Skattedirektør A. Christophersen i Lørdags om Tilladelse til at besøge sin Mand. Anmodningen blev afslaaet med den Motivering, at Direktøren skulde løslades, men dette er endnu ikke sket i Dag til Formiddag. Gennem Udenrigsministeriet vil der straks i Dag blive rettet nye Henvendelser til de tyske Myndigheder, som tidligere har afgivet Løfte om, at Skattedirektøren skulde blive frigivet i Løbet af Lørdagen eller den følgende Dag.

Episoder. Søndag Aften blev Brandvæsenets Ambulance kaldt til Restaurant "Bellevue" i Studiestræde ved Siden af det tyske Soldaterhjem. I Restauranten var Fyrbøder Svend Løvgren, Larsbjørnstræde 11, blevet skudt i Hovedet og dræbt paa Stedet. Den Dræbte førtes til Kommunehospitalet og derfra til Retsmedicinsk Institut.

- I Aftes hentede Ambulancen i Ny Adelgade Smed Hans Petersen, Næstvedgade 5. Han havde faaet Skudsaar i den ene Arm.

- I Aftes blev der ringet paa hos Arbejdsmand Madsen, Sandbjergvej 25, og da Arbejdsmanden ikke lukkede op, blev der skudt gennem Døren. Ingen blev ramt, men Arbejdsmanden fik et Chok og maatte føres paa Hospitalet.

- En tysktalende Dame, den 26-aarige Fru Larsen, Bagsværdvej 95, blev Lørdag Eftermiddag opsøgt i sit Hjem af 2 bevæbnede Mænd, der skød hende i Hoved og Bryst. Hun blev indlagt paa Gentofte Amtssygehus.

"Hold-up". Grosserer Willy Peter Hansen, Skjoldgaardsvej 8, blev Lørdag Aften holdt op af 3 bevæbnede Mænd og tvunget ind i en benzindrevet Bil. Under Turen, som endte paa Charlottenlund Station, blev han frarøvet 5.295 Kr., som skulde have været indsat i Døgnbox. Han blev desuden truet til ikke at gøre Anmeldelse den første halve Time.

- Vicevært Svend Aage Andersen, Raadhusvej 5, kom ligeledes Lørdag Aften ud for et "hold up", men da han raabte om Hjælp, blev der skudt Skræmmeskud. Viceværten flygtede ind i en Lejlighed i Nr. 9 paa Raadhusvej og slap saaledes fra Røverne, der til Gengæld knuste Ruderne i Ejendommens Trappeopgang.

- Elektromekaniker Willy Hansen, Sundvej 12, 2. Sal, Hellerup, blev i Lørdags holdt op, men han havde ingen Penge paa sig, og da han ikke hurtigt nok fik afleveret sit Armbaandsur, skød Røverne paa ham. Kuglen flaaede hans venstre Arm op paa langs. Høverne flygtede, og den saarede Mekaniker blev i Ambulance bragt til Sygehuset.


657

Provinsen.

Sønderborg: Sindssygehospitalet i Augustenborg blev Lørdag Middag omringet af ca. 30 tyske Politisoldater. Der blev foretaget en Razzia, og herunder menes at være fundet et Lager af amerikanske Vaaben, der skal have været skjult i et Drivhus. Undermaskinmester Knudsen blev arresteret. Først Kl. 14 ophævedes Afspærringerne, og det tyske Politi fjernede sig.

Vejle: Vejle Dampvaskeri - en 2-Etages Bygning i Vestergade 32 - blev i Fredags fuldstændig ødelagt ved Sabotage. Skaden anslaas til ca. 150.000 Kr.

Esbjerg: Natten til Lørdag blev den 37-aarige Mekaniker Leo Johannesen, Nørregade 12, fundet dræbt af et Skud i Ryggen.

- I Fredags arresterede det tyske Politi Kommandørkaptajn Foss og Kvartermester E. J. Sørensen fra Luftværnskontoret i Esbjerg.

Sønderborg: For nogle Dage siden anholdt Vagtværnet en mange Gange straffet Person ved Navn Anton Hansen, der var sigtet for Plattenslageri, idet han hos Paarørende til Arrestanter havde forsøgt at faa og enkelte Steder havde faaet Penge til at hjælpe de anholdte med. Under et Retsmøde henvendte fire Gestapofolk sig i Retten og forlangte Hansen udleveret. Statsadvokaten protesterede, men fik at vide, at man om fornødent vilde medtage den anholdte ved Magt. Hansen fulgte herefter med Tyskerne.

Aalborg: Fredag Aften blev Laugesens Fabrikker, Vesteraagade 18, ødelagt ved Sabotage.

Hjørring: Chauffør Harry Ørtoft blev i Fredags dræbt af Skud, da han kørte gennem Nørre Aaltum ved Blokhus. Drabsmanden blev anholdt af en Militærpatrulje.

Ringsted: Under Razziaen forleden Nat sprængte det tyske Politi Døren til Oberstløjtnant Christensens Lejlighed i Tinggade. Oberstløjtnanten blev anholdt for et Par Maaneder siden. Denne Gang blev hans Søn taget med. Under Razziaen arresteredes ogsaa Bankdirektør J. P. Christensen, Harhoff Allé, Proprietær Hey, Tholstrupgaard, Gaardejer Christiansen, Vasegaard i Sneslev, Lærerpersonalet ved Høm og Vetterslev Skoler og Gaardejer Mouvielle, Gyrstinge, samt adskillige andre.

 

Tirsdag den 20. Februar 1945.

4 Læger myrdet i Odense. I Morges trængte 3 maskerede Mænd ind i Lægeboligen paa Odense Amts og Bys Sygehus, hvor de, efter hvad der foreløbig er oplyst, henvendte sig til 4 tilfældige Læger. Disse Læger


658

er senere fundet skudt paa den nederste Trappeafsats i Opgang 2. Lægerne, hvis Navne er Fabricius-Møller, Ørsberg, Hvalkoff og Dahlsgaard, er alle døde. Til en tilfældig forbipasserende sagde en af de maskerede Mænd, at der var udlagt Bomber i Lægeboligen. Bygningen, som bestaar af 3 Opgange, blev derfor straks evakueret.

Læge Fabricius-Møller er Søn af Folketingssekretær Jens Møller, Læge Jørgen Hvalkoff Søn af Driftsingeniør Hvalkoff, Esbjerg, og Læge Dahlsgaard Søn af Underdirektør Dahlsgaard i Privatbanken. De dræbte Læger er i Alderen 28-30 Aar.

Endnu 2 Mord i Odense. Ved 7-Tiden i Morges blev Falck kaldt til Konsul G. Christgaus Villa paa Hunderupsvej 220. Meldingen lød paa, at Konsulen var skudt. Det viste sig, at Konsul Christgau var ramt af flere Skud. Ved Ankomsten til Hospitalet var han død.

- Elektroinstallatør Valdemar Petersen, Middelfartvej 55, er blevet myrdet i sin Forretning.

Nye Fangetransporter sydpaa. Mandag Formiddag observeredes en ny Fangetransport gennem Nykøbing F. paa Vej til Gedser. Den bestod af 2 store Politibiler, som skønnedes hver at have 20-30 Personer med. Der var ogsaa Kvinder blandt Fangerne. Bilerne kørte direkte ud paa Færgen.

Fra den tyske Arrest i Aalborg er der i disse Dage sendt en Fangetransport til Frøslev. I Transporten var bl. a. Dir. Thomsen, Frederikshavns Værft, Dir. Skensved og Frue, Sæby, og Dir. Felsen, Sæby.

Vagtchefen arresteret. Den daglige Leder af Københavns Vagtværn, Vagtchef B. Melchior Larsen, Taasingegade 42, blev i Gaar Eftermiddags arresteret af Gestapo paa Vagtværnets Kontor i Vartov. Foranledningen til Anholdelsen menes at være et Personalespørgsmaal i Relation til en bestemt Sag.

Kulbeslaglæggelserne. Den 23. Januar beslaglagde Dr. Best 30.000 t Kul fra de danske Beredskabslagre, "da Anvendelsen af disse Kul var nødvendig for det tyske Riges krigsvigtige Opgaver". Beslaglæggelsen blev derpaa effektueret over for Statens Beredskabslager i Kalkbrænderihavnen.

I Gaar modtog Udenrigsministeriet en ny Skrivelse fra Dr. Best med følgende Indhold: - "Det har nu vist sig, at Afskibningen af de 30.000 t paa denne Lagerplads volder store Vanskeligheder, fordi de nødvendige Afskibningsindretninger mangler.

Da Formaalet for den krigsvigtige Anvendelse af de 30.000 t Kul kræver en hurtig Afskibning, ser jeg mig tvunget til at foretage en Ombytning af de beslaglagte Kulmængder, idet man maa gribe til Kulpladser med mere egnede Afskibningsindretninger.


659

Jeg anordner derfor nu Beslaglæggelse af følgende Firmaers Kullagre:

1) Tuxen & Hagemann, Kalkbrænderihavnen,

2) Forenede Dampskibsselskaber, Refshaleøen,

3) Danske Kul-Komp., Frihavnen,

4) Forenede Kulimportører Foersom & Co., Kalkbrænderihavnen.

Disse Kullagre vil - da der indtil nu er afskibet ca. 5.000 t Kul fra Kalkbrænderihavnen - blive taget i Brug for saa vidt angaar et Kvantum paa indtil 25.000 t.

I samme Maalestok, hvori der sker Afskibninger fra disse Kullagre, vil de tilsvarende Mængder blive frigivet fra Lageret i Kalkbrænderihavneen."

Sprængning under Værnemagtsgodstog. I Aftes ved 23-Tiden eksploderede en Bombe under et Værnemagtsgodstog mellem Herning og Gødstrup. Lokomotivet, der var en tysk Maskine, afsporedes og kom til at staa paa tværs af Skinnerne. 6 Vogne afsporedes og kørte op i hinanden, og desuden afsporedes 3 Vogne i den bageste Del af Stammen. Ved Afsporingen dræbtes 8 Personer, og 32 saaredes, deraf 3 haardt. Blandt de saarede er 3 Kvinder og 3 Børn. Alle de saarede er indlagt paa Herning Amtssygehus. Togføreren, Pakmester Thaarup, Fredericia, fik venstre Ben klemt og blev ligeledes indlagt paa Amtssygehuset.

Jernbanesabotagen. Togkontoret meddelte i Morges, at der er sket en Række Sprængninger paa Aarhus Hovedbanegaard. Saaledes er Maskineriet til Kultransportanlægget, Maskinhuset og Kulkranen sprængt. Endvidere er en Kørekran blevet beskadiget. Sabotagen fandt Sted ved 22-Tiden i Aftes. Der er desuden indgaaet Rapport om 2 Sprængninger mellem Aalborg og Skalborg.

Razziaer. Natten til Mandag trængte Sommerfolk ind i en Smugkro, Dronningens Tværgade 48; Gæsterne blev holdt op, efter at Døren til Lejligheden var blevet gennemhullet af Skud fra en Maskinpistol. Efter at 2 af Gæsterne var blevet anholdt, fjernede Folkene sig atter.

- Kl. 16,15 Mandag foretog Tyskerne Razzia i Esromgade og Bragesgade, og Kl. 16,27 blev en Mandsperson anholdt paa Nørrebrogade ved Slangerupbanen. Forinden var der blevet affyret en Salve Skud, og en Fru Petersen, Nedertoften 13, blev ud for Ejendommen Nørrebrogade 232 ramt i højre Laar.

- Endvidere blev der foretaget et Par Razziaer paa Hovedbanegaarden. Den første begyndte Kl. 17,35 og varede en halv Time, men tilsyneladende blev ingen anholdt. Den næste begyndte Kl. 19,25 og varede 20 Minutter. I begge Tilfælde lod det til, at man udelukkende interesserede sig for Vaaben.

- Mandag Aften foretog Sommerfolk Razzia i Café "Grenen". 2 Mand


660

blev anholdt, efter at Sommerfolkene havde taget deres Penge og Cigaretter i Forvaring.

Marinesoldat saaret af en Kvinde. Ud for Amager Boulevard 8 blev en tysk Marinesoldat i Aftes ramt af Skud i Brystet og i venstre Fod. Han blev bragt til Nyelandsvejs Lazaret. Det menes, at Skudene er blevet affyret af en Kvinde.

Skattedirektøren stadig ikke frigivet. I Henhold til det givne Løfte havde man ventet Skattedirektør A. Christophersen løsladt i Gaar, men endnu i Dag til Formiddag var Skattedirektøren ikke sat paa fri Fod.

"Hold up". 4 bevæbnede Mænd trængte Lørdag Aften ind i Kemikaliefabrikken "Danydea" i Hedehusene, hvor Vagtmanden blev holdt op. Der blev imidlertid ikke fjernet andet end Kontorets Skrivemaskine. Et Par Aftener i Forvejen var der gjort et mislykket Forsøg paa at fjerne en Skrivemaskine fra Hedehusene Skærvefabriks Kontor.

Provinsen.

Der er nu ankommet ialt 2050 østtyske Flygtninge til Aabenraa, 1800 til Haderslev, 1400 til Tønder, 1600 til Sønderborg, 2000 til Kolding og flere Hundrede til Vorbasse. Efter hvad der Mandag er meddelt de danske Myndigheder, kan der Tirsdag ventes nye Flygtningetog til det sydlige Jylland. Af de ankomne Flygtninge er en død af Meningitis, 2 af Skarlagensfeber og en af Difteri.

Aabenraa: Læge Theilmann og Frue, Over Jerstal, Sygeplejerske Frk. Lildholdt, Vedsted, hendes Broder, Gaardejer Lildholdt, er blevet eftersøgt af det tyske Politi og arresteret med Undtagelse af Gaardejer Lildholdt, der var forsvundet. Desuden er Købmand Fiilskov, Krusaa, blevet arresteret.

Haderslev: Der er ankommet 2-300 Italienere, formentlig Krigsfanger, som er anbragt paa Kasernen. De faar Forplejning i den tyske Borgerforening.

- 10 bevæbnede Mænd tiltvang sig i Lørdags udleveret to Tromler med 300 kg Oksefedt fra Stationens Varehus.

Randers: Der er i de sidste Dage foretaget en Række Arrestationer i Randers og Omegn samt i Hobro. Blandt de arresterede i Randers er Læge Krogh, Overbetjent Sand, Restauratør Viggo Sørensen, Fuldmægtig Holting i Vagtværnet, Forsikringsinspektør Thomsen, Cyklehandler E. Christiansen og Bogbinder Mæhle. Flere Kriminalbetjente blev eftersøgt, men var ikke hjemme. I Omegnen anholdtes Pastor Christensen, Spentrup, og Provst Exner, Hald. Sidstnævnte er atter løsladt Mandag, men i Stedet er hans to Sønner, der gaar i Statsskolen i Randers, blevet


661

arresteret. I Hobro er bl. a. arresteret: Redaktør Bech Sørensen, Hobro Venstreblad, Direktør Balling, Banken for Hobro og Omegn, Billedhugger Petersen og flere af hans Personale, Souschef i CBU-Kolonnen, Løjtnant Jensen og Kolonnechef Honnens de Lichtenberg samt Købmand Bech Hansen.

Aalborg: Der praktiseres en ny Sabotage-Metode. Med Forhamre er Maskinerne i Aalborg Ventil- og Maskinfabrik blevet ødelagt ved denne Metode. Det samme har været Tilfældet i Laugesens Maskinfabrik i Vesteraa. - Sabotagen mod "Carlsvognene" fortsættes, dog bomber man ikke Bilerne mere, men fjerner dem. - Beddingen paa Vestre Baadehavn er ødelagt ved Eksplosion.

Odense: Cyklegrosserer N. C. Nielsens Villa, Hunderupvej 180, blev i Aftes stærkt beskadiget ved et Bombeattentat. Grosserer Nielsen har været udsat for Pengeafpresningsforsøg og boede ikke i Villaen for Tiden.

Svendborg: Sømandshøjskolen, der tilhører Sømandsmissionen, er blevet beslaglagt. - En Barak er overladt som Hjem for tilrejsende Sømænd.

 

Onsdag den 21. Februar 1945.

Odense hærget af Bombeeksplosioner i Nat. Til Meddelelsen om Mordet paa de 4 unge Odenselæger føjer sig i Dag en Katastrofe af anden Art. Byen er i Nat blevet hærget af ca. 15 voldsomme Bombeeksplosioner, som har ramt Bladhuse, Forretningsejendomme og Kontorbygninger i Kvarteret omkring Nørre-, Vester- og Kongensgade. Ødelæggelserne blev fuldbyrdet af store Brande i Forbindelse med Eksplosionerne.

Paa Fisketorvet eksploderede 3 Bomber i "Fyns Tidende"s Bygning. En Del af den øverste Etage styrtede ned, og der udbrød en Brand, som med rivende Hast bredte sig til hele Huset. Det lykkedes at faa Trykkeripersonalet reddet, men man gaar ud fra, at Maskiner, Papirlager o. s. v. er ødelagt. Paa Fisketorvet skete store Ødelæggelser med knuste Udstillingsvinduer o. s. v. I Vestergade 6 ramte en Eksplosion "Fyens Stifttidende"s midlertidige Redaktion, som blev fuldstændig ødelagt. I Vestergade 48 tændte Bombeeksplosionerne Brand i Forsikringsselskabet "Haand i Haand"s store 5-Etages Bygning, hvor alt blev ødelagt. Her laa 3 store Forretninger i Stueetagen, og foruden Selskabets Kontorer fandtes en Række Konsultationsværelser for Læger samt andre Kontorer i Ejendommen. Andre Bomber ramte den store St. Knuds Ejendom paa Hjørnet af Mageløs og Vestergade, hvor et Stykke af Muren styrtede ned, her ødelagdes St. Knuds Konditori, "Fyens Venstreblad"s Redaktion og Normanns Forlag.


662

En stor Brand udbrød som Følge af Eksplosionen i Hjørneejendommen, Kongensgade-Slotsgade, hvor Herreekviperingshandler H. C. Andersen har Forretning, men der findes Kontorer i de 4 Etager. Branden bredte sig til Nabohuset, hvor det kendte Cyklefirma Fred. Rasmussen har Kontoret. Endvidere sprængtes en Bombe paa Hjørnet af Vestre Stationsvej og Kongensgade. Der skete Ødelæggelser - hovedsagelig Glasskader - paa Odense Toldkammer.

Endnu til Morgen foreligger der ikke Meddelelser om dræbte eller saarede. Katastrofen er langt den største, der hidtil under denne Krig har ramt Byen.

Nyt Mord og Mordet paa Lægerne. I Gaar blev der forøvet et syvende Mord, idet Løjtnant Vagn Tang, Gyldenløvesgade 6, blev myrdet paa sin Bopæl. Løjtnant Tang var Søn af afd. Overretssagfører Skjold Tang; "Fyns Venstreblad". Han efterlader sig Hustru og et lille Barn. - Morderne opsøgte ogsaa Teaterdirektør Helge Rungwald. De ringede paa Døren og raabte, at Huset vilde springe i Luften, men da Teaterdirektøren ikke kom ud, nøjedes de med at skyde gennem Entrédøren, hvorefter de forsvandt.

Om Mordet paa de 4 Læger foreligger nu mere koncise Oplysninger end de, der blev givet i Meddelelserne i Gaar: 6-7 maskerede, bevæbnede Mænd indfandt sig i Lægeboligen paa Amtssygehuset. De ringede paa alle Dørene i Opgang 2's tre Etager, og samtidig blev der raabt, at der var anbragt Bomber i Huset, som om faa Minutter vilde springe i Luften. De fire første, der kom ud, var alle unge Lægekandidater paa knapt 30 Aar, og da de naaede ned i Stueetagen, blev de dræbt paa Stedet. De fire Dræbtes fulde Navn er: Henning Magnus Adelsten Dalsgaard, cand. med. 1944, født 28. Juli 1917 i København, Søn af Underdirektør Dalsgaard i Privatbanken, København. Jørgen Hvalkof, cand. med. 1943, født 9. September 1916 i Jerne, Esbjerg, Søn af Driftsingeniør Aage Hvalkof. Chr. Fabricius Møller, cand. med. 1945, født 29. Januar 1917 i København, Søn af Folketingssekretær Jens Møller. Henning Ørsberg, cand. med. 1940, født 26. Maj 1915 paa Frederiksberg, Søn af Grosserer Ørsberg.

Den dræbte Grosserer Gustav Christgau, der blev 44 Aar gammel, var svensk Vicekonsul og Indehaver af det store Kaffefirma Aug. Christgau. Ogsaa da Revolvermændene trængte ind i hans Villa, raabte de om, at der var lagt Bomber. Hans Hustru naaede at komme over i en Annexbygning til Villaen, mens Konsulen blev skudt ned i sit Soveværelse.

Patient fjernet fra Sygehuset: I sidste Uge er en ung Mand, der var indlagt paa Odense Amtssygehus i saaret Tilstand, blevet fjernet af nogle Kammerater. Han skal have gjort sig skyldig i illegal Virksomhed. En tilsvarende Episode fandt Sted i Efteraaret.


663

Direktør Christophersen og Vagtchefen løsladt. Skattedirektør A. Christophersen blev i Gaar Eftermiddags løsladt af det tyske Politi. Ligeledes blev Vagtchef Melchior Larsen løsladt. De har det begge godt.

Protester fra de danske Myndigheder. Fra danske Administrationsmyndigheder har Dr. Best modtaget en Protest mod den senere Tids Deportationer af danske Statsborgere samtidig med, at der i Strid med Haager-Konventionen føres tyske Flygtninge herop. De danske Myndigheder har i samme Forbindelse krævet Grænsen spærret og sat under dansk Bevogtning. Man ønsker ikke at føre Forhandling med Tyskerne om Rationeringsmærker og lign. til deres Flygtninge.

Ingen Nekrologer over Myrdede. Den tyske Censur gav i Gaar Bladene Meddelelse om, at der ikke maa bringes Nekrologer over Personer, der er dræbt ved Revolverattentater.

Uopklarede Eksplosioner og Skudvekslinger. I Nat er der foregaaet livligt Skyderi paa Christianshavn og ude paa Amager, nærmere betegnet i Kvarteret omkring Politistationen Under Elmene. Der blev anvendt automatiske Vaaben og Haandgranater, men mellem hvem Skyderiet foregik eller Aarsagerne har det ikke været muligt at faa opklaret. En tilsvarende Mystik omgiver 3 Eksplosioner, som blev hørt over hele Byen ved 6-Tiden i Morges. Brandvæsenet ved ikke, hvor Eksplosionerne fandt Sted, ligesom heller ingen af de storkøbenhavnske Vagtværnsstationer har kunnet give Oplysninger.

Vagtmester dræbt. Den 36-aarige frederiksbergske Brandmand Victor Collin, der for Tiden gjorde Tjeneste ved Frederiksberg Vagtværn, blev i Aftes dræbt af to Maskinpistolskud i Underlivet. Han var sammen med en Kollega sendt ud til Solbjerg Mejeri, hvor et Indbrud var under Udvikling. Det var her, han blev dræbt.

Overfald paa Byvagter. Vagtmester Elbo, der gør Tjeneste ved Station 1, Vartov, kom under en Inspektion ved 2-Tiden i Nat paa Christianshavn ud for en ubehagelig Oplevelse. Patruljen blev standset af nogle Hipo-Folk, som gav den Ordre til øjeblikkelig at søge tilbage til Vartov. Denne Ordre ledsagedes af en Trusel om, at der vilde blive skudt, hvis Byvagterne ikke øjeblikkelig gik tilbage. Da Vagtmesteren svarede med et "Hov, hov", blev han slaaet med knyttet Næve i Ansigtet, og der blev sagt, at hvis de ikke straks tog tilbage, vilde de blive skudt paa Stedet.

Beskydning af en Vagtværnsvogn. Københavns Vagtværn blev ved Midnatstid kaldt til Jacob Erlandsensgade 7, hvor man formodede, at et Biltyveri var ved at foregaa fra Garagerne i Gaarden. Fra Vagtværnet foreligger følgende Rapport om Forløbet af denne Udrykning:


664

"... Vi kom til Stede og standsede saaledes, at Projektøren lyste ind gennem Porten. Vi løb ind igennem denne; men saa snart vi kom ind i Gaarden, blev vi standset med Raabet: "Stands eller vi skyder". Samtidig kom fire af Sommers Folk i Uniform ud gennem Porten, bevæbnet med Maskinpistoler. Da Chaufføren saa dem, startede han øjeblikkelig Bilen og kørte for fuld Fart ned ad Jac. Erlandsensgade [i. e. Jacob Erlandsens Gade] mod Østerbrogade. Da Sommerfolkene saa det, sendte en af dem en Salve med Maskinpistolen efter Vognen. Denne blev ramt af to Skud, men standsede ikke. Chaufføren forklarede senere, at han, da han troede, at det drejede sig om Bilrøvere, vilde bringe Vognen i Sikkerhed.

En af Sommerfolkene bemærkede: "Saa kan De godt gaa". En anden sagde: "Hvorfor Fa'en stopper De ikke, naar vi siger det, det har kostet en Frederiksbergvagtmand Livet i Aften".

Udrykningsholdet forlod derefter Stedet for at se efter Vognen. Det viste sig, at den var kommet tilbage til Stationen.

I Mellemtiden var der af private Mennesker blevet rekvireret Assistance fra Vartov. Denne, der bestod af to Udrykningsvogne, var blevet sendt af Sted, da vi kom hjem. En Mand blev sendt ned for at stoppe dem, og det lykkedes at faa dem standset, inden de naaede Stedet, hvor "Hipo" opererede."

Episode ved "Godthaabshave". I Morges var der Razzia i en Lejlighed i Godthaabshave 16. Der foregik Skudveksling og blev kastet Haandgranater ind i Lejligheden. To unge Mennesker, som menes at være sigtet for illegal Virksomhed, blev taget med.

Provinsen.

Vejle: Mandag Aften trængte en halv Snes bevæbnede Mænd ind paa Amtssygehuset. Nogle af dem gik ind paa et Sygeværelse, hvor den 30-aarige Bogholder Børge Thorlacius fra Nykøbing F. laa efter et Attentat den 4. Februar. De affyrede en Maskinpistolsalve mod ham, og han dræbtes paa Stedet.

Aarhus: Ca. 200 Flygtninge er ankommet hertil. Aarhushallen er beslaglagt. Det samme gælder Fjordsgades Skole og Byens Missionshuse.

 

Torsdag den 22 Februar 1945.

Bombeattentater og Brande i Aarhus. I Nat er der overgaaet Aarhus tilsvarende Ødelæggelser som Odense Natten forinden. Godt en halv Snes Bomber er eksploderet i den gamle Forretningsgade Guldsmedegade, paa Nørregade og i Ryesgade. De første Meddelelser herom gaar ud paa, at Eksplosionerne indtraf mellem Kl. 1 og 1,30, hvorved en halv Snes Bygninger med blandet Beboelse og Forretning sprængtes, og de


665

fleste Steder opstod Brand efter Eksplosionerne. Værst medtaget er det store Ejendomskompleks Guldsmedegade 1-9 og Klostergade 27-31, som tilhører samme Konsortium. Desuden er Guldsmedegade 10-16, Guldsmedegade 27, Nørregade 34 og Nørregade 12 bomberamt og hærget af Brand. Blandt de helt eller delvis ødelagte Enkeltvirksomheder kan nævnes Restaurant "Maritza", "Aarhus Teater", hvor Facaden og Foyeren er helt ødelagt og Tilskuerrummet delvis, "Nentz Boligmontering", Ryesgade, Maiboms Skotøjsforretning, Nørregade, "Fona Radio", Stæhrs Strømpeforretning, samt en større Herrelingeriforretning. De nævnte Forretninger er kun et mere tilfældigt Uddrag af Skadens Omfang. Katastrofen har kostet 4 Menneskeliv, deraf er 3 dræbt under Forsøg paa at springe ud fra 4. Sal, og 1 menes at være indebrændt.

Det har iøvrigt været vanskeligt at faa Oplysningerne frem, da Telefonforbindelsen til Morgen er meget vanskelig. De foreliggende Meddelelser stammer fra Aarhusbladene, som ikke er berørt af Ødelæggelserne, saaledes som Tilfældet var i Odense. Det almindelige Indtryk er, at Skaderne og specielt Brandenes Omfang er væsentlig større end i Odense. - Muligvis er det de samme Attentatfolk, som foretog Sprængningerne i Odense, i hvert Fald observeredes nogle Biler Onsdag Aften med Odenses Kendingsbogstav paa iøvrigt falske Nummerplader.

Natten til Onsdag var Raadhuset iøvrigt udsat for et Bombeattentat. Der skete lidt Ødelæggelse i Folkeregisterkontorerne og Skade paa Facaden, men ikke særlig stor.

Hvad der gik forud i Odense. Forud for Mordet paa de 4 Læger, Bombeødelæggelserne og nu sidst Spærretiden gik Attentatet paa et fremtrædende Medlem af DNSAP, Grosserer Harkjær-Simonsen og dennes Hustru, som blev dræbt. Foran Grossererens Bolig, hvor en Ildkamp havde fundet Sted, fandtes den 27-aarige Mekaniker Kaj Petersen saaret. Mekanikeren blev indlagt paa Amtssygehuset, hvor han senere blev afhentet af sine Kammerater, der holdt Sygehuspersonalet og de tyske Vagtposter op. Mekaniker Petersen blev derefter paa en Baare ført ud til en Ambulance og kørt bort.

Den 40-aarige Elektroinstallatør Valdemar Petersen, Middelfartsvej, som Mandag Eftermiddag blev skudt ned i sin Butik og dræbt paa Stedet, var kendt i Byen for sine nazistiske Sympatier.

Grossereren saaret af Røvere. Ved Midnatstid trængte 4 bevæbnede Mænd ind i Grosserer V. Jacobsens Lejlighed, Danas Plads 16, 2. Sal. Grosserer Jacobsen, der er Repræsentant i "American Tobacco Comp.", fik Ordre til sammen med sin Hustru at staa med Ansigtet ind mod Væggen efter at have anvist, hvor Lageret af Cigaretter fandtes. Røverne stoppede ca. 20.000 Cigaretter af danske Mærker i en Sæk og vilde til at forsvinde, da Grosserer Jacobsen pludselig løb ud til Køkkendøren


666

og raabte om Hjælp. Der blev affyret et Par Skud efter ham, og han sank sammen, ramt i Ryggen og i Siden. I livsfarligt saaret Tilstand blev Grosserer Jacobsen kørt til Frederiksberg Hospital.

Skyderiet paa Amager. Det er nu konstateret, at det usædvanlig kraftige Skyderi paa Christianshavn og Amager Natten til Onsdag ikke havde Forbindelse med Razziaer paa Sabotører eller andre illegale Personer. Skyderiet var særlig livligt omkring Baadsmandsstræde og omkring Politistationen Under Elmene. - Det er stadig ikke lykkedes at lokalisere de 3 store Eksplosioner, som hørtes ved 6-Tiden Onsdag Morgen.

Luftalarmen i Aftes. Aarsagen til Luftalarmen i Aftes var Overflyvning af mindre Styrker, som navnlig kredsede over Storebælt og det sydlige Kattegat, formodentlig for at udlægge Miner. Enkelte Maskiner kom ogsaa ind over Sydsjælland; der er ikke indgaaet Meldinger om Bombenedkastninger eller Nedskydninger.

Razzia paa Danmarks tekniske Højskole. I Gaar Eftermiddags var der Razzia paa Danmarks tekniske Højskole. Det menes, der var medbragt en Fange, som skulde udpege en bestemt Person. Nogle af Laboratorierne blev gennemsøgt, saa vidt vides uden at der blev foretaget Anholdelser.

Stud. polit. bortført. I Gaar Eftermiddags kom to civile Personer ind i Filialen for Sparekassen for København og Omegn, Strandvejen 88, og spurgte efter den 28-aarige stud. polit. Erling Kærn, Søn af Overlæge Kærn, Fredericia. Den unge Mand gik frem foran Skranken og fik nu stukket en Revolver i Siden, blev ført udenfor og kørt bort i en ventende Bil, en Opel Kaptajn A 8339, som iøvrigt menes at have tilhørt Kriminalpolitiets Station paa Bernstorffsvej. Vognen kørte ind mod Byen, og man har siden ikke hørt noget om den bortførte, muligvis drejer det sig om en Arrestation.

Jernbanesabotagen. Der er i det sidste Døgn kun forekommet et enkelt Tilfælde af Jernbanesabotage, mellem Grindsted og Krogager, hvor der skete 6 Sprængninger.

Provinsen.

Arrestationer. Gestapo har arresteret Købmand P. A. Petersen, Hillerød, Redaktionssekretær Helge Langkilde-Hansen, Hillerød, Søn af Redaktør Lauritz Hansen, Frederiksborg Amtsavis, Tandlæge A. Haastrup og Hustru, Hvidovre, Skovfogedaspirant Dines Petersen og Skovfogedelev Mackeprang Nielsen fra Silkeborg Statsskovdistrikt. Sidstnævnte sigtes for Vaabenbesiddelse.


667

Silkeborg: Tyskerne beslaglagde i Gaar Langs Seminarium, der ogsaa omfatter Kostskole og Gymnasium, Pigeskole og Underskole. Til Borgmesteren udtalte Tyskerne, at det drejede sig om Straffeforanstaltning, da nogle af de Personer, der sigtes for Drabet paa en tysk Læge og for Sabotagen mod Darr's Virksomhed, skal have haft Forbindelse med Personer paa Seminariet. Beslaglæggelsen volder store praktiske Vanskeligheder, og man søger derfor at opnaa en Udsættelse af Flytningen til den 3. Marts.

Aalborg: Tirsdag Aften eksploderede en Bombe i Nymøllestræde. Virkningen af Eksplosionen var voldsom. Brostenene blev revet op, og flere Husfacader stærkt beskadiget. Der kom dog ingen Mennesker til Skade.

Odense: I Aftes foretog Gestapo Razzia i Brockmanns Hotel, paa Restaurant "Landsoldaten" og i den nye Forsamlingsbygning. Alle Steder blev Gæsterne og Personalet kropsvisiteret, og de 2 første Steder blev der holdt 7-8 Personer tilbage.

Bornholm: De bornholmske Mejerier har maattet indstille den direkte Smøreksport til tyske Havne, da der ikke har kunnet skaffes Tonnage. I Stedet for udføres Smørret nu via København.

- I Rønne er Teaterbygningen, Østre Skole og Hotel "Phønix" beslaglagt. De tyske Myndigheder har desuden udtalt Ønske om at overtage Dansk Oliekompagnis Bygning paa Havnen.

 

Fredag den 23. Februar 1945.

I Nat er Randers Teater, en stor 3-Etages Bygning, sprængt i Luften. Ingen Mennesker kom til Skade, men Naboejendommene blev stærkt molesteret. - I Morges Kl. 5,35 blev Haandværkerforeningens Bygning i Silkeborg ligeledes totalt ødelagt ved Bombeeksplosioner. Heller ikke her menes nogen at være kommet til Skade.

I Aalborg herskede i Gaar stor Nervøsitet, idet man frygtede, at det allerede i den kommende Nat skulde blive Byens Tur til at lide samme Skæbne som Odense og Aarhus. Mange Beboere i Forretningsgaderne og i de store Ejendomskomplekser paa Vesterbro flyttede for Natten ud hos Bekendte i Yderkvartererne. I det hele taget har Katastroferne i de to Byer skabt stor Nervøsitet omkring i Købstæderne.

Katastrofen i Aarhus. Under Ruinerne af Ejendommen Guldsmedegade 5 frygter man, der ligger 4 eller 5 Mennesker, idet der ikke er hørt noget til Sagfører Hollmark og dennes Familie, som tæller 3 Medlemmer, ligesom man heller ikke har haft Forbindelse med en Direktør og hans Hustru, som ogsaa boede i Huset. Der sættes alt ind paa at faa


668

Tomten ryddet, saa der kan skabes Vished, hvorvidt de Paagældende ligger under Ruinerne. I Nat er 2 Brandmænd blevet kvæstet under Slukningsarbejdet ved, at en Mur væltede ned over dem. En af de Saarede har faaet en meget alvorlig Hjernerystelse, medens den anden paadrog sig Kvæstelser af forskellig Art. - Alle Beboere i de brandhærgede Ejendomme har foreløbig faaet anvist Kvarter i Paradisgades Skole. Ingen af dem har reddet andet ud af Katastrofen, end det, de gik og stod i.

Hele Byen flagede i Gaar paa halv Stang, og der var nogen Uro i forskellige industrielle Virksomheder, navnlig i Havnen og hos Frichs. I Svejseriet "Derby", som arbejder for tysk Regning, begyndte en Arbejdsnedlæggelse, men Tyskerne jog Folkene tilbage og derefter blev Arbejdet genoptaget. Nogle ubekræftede Meddelelser gaar ud paa, at der i andre private Virksomheder og offentlige Institutioner er sket Arbejdsnedlæggelser som Udtryk for Sorg og Medfølelse for de bomberamte.

Mord. Forstander Steffensen Hansen, Ungdomshjemmet i Kindstrup ved Gelsted, blev Tirsdag Aften skudt ned og dræbt af en Del maskinpistolbevæbnede Mænd. Forstanderen laa syg og forsøgte at flygte, da Attentatmændene i tre Biler kørte op foran Ungdomshjemmet.

- I Aarhus er en Repræsentant Sølling Fynbo i Nat blevet fundet med flere Skud gennem Hoved og Bryst. Han laa paa Trappen ud for Strandvej Nr. 136.

- I Aarhus er desuden myrdet Købmand Kay Schmidt, Sct. Pauls Kirkeplads 7. Onsdag Eftermiddag trængte nogle bevæbnede Mænd ind i hans Butik og affyrede en Række Skud mod ham og forsvandt saa paa Cykel. Købmand Schmidt var kendt som en særpræget, meget national Mand.

- Torsdag Aften blev Former Oscar Edmund Weiling Christensen, Nørrebrogade 16 i Aarhus, skudt ned af 3-4 unge Mænd.

Jernbanesabotagen. Ved 7-Tiden i Morges skete der en Sprængning i et tysk Militærtog mellem Tølløse og Hvalsø. De sidste 14 Vogne i Stammen afsporedes eller væltede. Sporet er sprængt paa ca. 100 Meter, og det menes, at 3 tyske Soldater er kommet til Skade. - Togkontoret melder endvidere om Sprængning af et tysk Lokomotiv mellem Aarhus og Hasselager, 3 Sprængninger under et tysk Transporttog mellem Ullerslev og Langeskov. Maskinen blev beskadiget, og en Personvogn afsporedes. Paa Vordingborg Station indtraf i Aftes Sprængninger i to Sporskifter og yderligere en Sprængning i Stationens Nordende.

Skyderi paa Amager. I Aftes foregik en Del Skyderi i Kvarteret Grækenlandsvej-Elbagade paa Amager. Nogle tilfældige forbipasserende blev


669

ramt, saaledes fik Fru Hansen, Smyrnavej 24, et Skud i venstre Ben, og en Mand ved Navn Gunnar Sørensen, Elbagade 9, blev ligeledes saaret.

Ogsaa ved Adelgade var der Skyderi. Her hentede Ambulancen Arbejdsmand Andersen, Ane Cathrinesvej [i. e. Ane Katrines Vej] 36,3. Han var blevet ramt af et Skud i højre Arm.

Ligget saaret paa Fortovet. Ved 22-Tiden i Aftes blev Gentofte Vagtværn alarmeret fra Fredensvej 16. Det blev opgivet, at der laa en Mand og stønnede ude paa Fortovet. Da Vagtværnet kom til Stede, laa der ganske rigtigt en saaret Mand ud for Nr. 20, men man kunde ikke foretage sig noget, da der var Hipofolk i Aktion. Det konstateredes dog, at der har været en Del Skyderi i Kvarteret. Vagtværnet maatte trække sig tilbage uden Tilladelse til at rekvirere Ambulancen.

Arresterede. Under en Razzia forleden paa Byplanafdelingens Tegnestue i Stadsingeniørens Direktorat anholdtes løst ansat Tegner Viggo Bang, f. 1919, Tegnerelev Johannes Wünsche, f. 1925, og Tegner, stud. polyt. E. Bang, f. 1924. Forinden Anholdelserne blev der foretaget en Undersøgelse af Kontoret, Personalets Skabe og Skuffer, men iøvrigt ikke medtaget noget Materiale fra denne Undersøgelse.

Ogsaa fra Provinsen foreligger Meddelelser om Arrestationer. I Skørping er tidl. Sogneraadsformand, Læge Bartoldy, anholdt, hvilket har givet Anledning til Arbejdsnedlæggelser i Byen. Paa Luftværnets Kontor i Assens foretog det tyske Politi i Gaar en Anholdelse, hvorefter Kontorets Mandskab gik hjem. Fra Aalborg meddeles, at Læge Varberg, Vejgaard, blev anholdt Natten til Onsdag, og i Hobro er yderligere arresteret Bogtrykker F. Møller, Vognmand Viktor Miehe, Installatør Falkenberg-Petersen, Arbejdsmand Chr. Hilligsøe-Christensen, Billedhuggersvendene Gunnar Nielsen, Holger Nielsen og Svend Aage Hald samt CBU'er Børge Jørgensen. Disse Navne udgør kun et Faatal af de talrige Arrestationer, der foretages ud over hele Landet, uden at man har Mulighed for at foretage nogen Registrering.

Provinsen.

Aalborg: En Ambulance blev Onsdag Eftermiddag efter en falsk Alarm holdt op af to bevæbnede Mænd. Ambulancefolkene blev sat af, hvorefter Vognen kørte til Kommunehospitalet, hvor Læger og Sygeplejersker blev holdt op, medens en ung saaret Mand, der for nylig var indlagt, blev ført bort. Ambulancen blev senere afleveret.

- Under en Razzia hos Fru Købmand Gram Hansen, Parkbebyggelsen i Kærby, begik en ung Mand, hvis Navn endnu ikke er kendt, Selvmord. Han boede til Leje i et Værelse, hvor han opholdt sig, da Tyskerne kom. Der blev skudt gennem Døren, hvorefter den unge Mand dræbte sig selv.


670

- En ung Mand i Kaas blev forleden dræbt, da han ikke standsede paa en Vagtposts Raab. Han blev i Gaar begravet, og i den Anledning holdt alle Forretninger og Virksomheder i Kaas lukket.

- Til Landsbyen Vadum ved Nørre Sundby [i. e. Nørresundby] er fra Tyskland ankommet en Del Kvinder og Børn. De er indkvarteret i Barakker, der tidligere er anvendt af det tyske Militær. Flygtningene havde været en Uge undervejs.

Silkeborg: Det meddeles, at de Anholdte, der paastaaedes at have Tilknytning til Langs Seminarium, hvilket gav Anledning til Seminariets Beslaglæggelse, i Virkeligheden var knyttet til Silkeborg Seminarium, der forlængst er beslaglagt af Tyskerne.

Fredericia: Der er til Byen ankommet et Par Hundrede Flygtninge og saarede Soldater, som er blevet indkvarteret i Latinskolen.

Kolding: Vagtmester A. H. Høj, Lydersholm, er død i Tyskland, 49 Aar gammel. Vagtmesteren, der var tilknyttet Grænsegendarmeriet, efterlader sig Hustru og to voksne Børn.

Svendborg: En Nat i Begyndelsen af Ugen skaffede nogle bevæbnede Mænd sig Adgang til Isbryderne "Tyr" og "Thor" i Svendborg Havn. De fjernede en Del vigtige Ting i Maskineriet.

Odense: Som Følge af Spærretiden har Fyns kommunale Telefon af Hensyn til Personalet ogsaa indført Spærretid, saaledes at der i Tiden Kl. 20-23 kun kan føres livsvigtige Samtaler.

Udgangsforbudet i Odense blev ikke forud meddelt de danske Myndigheder i Byen, Borgmesteren erfarede først om Foranstaltningerne gennem Radioen.

Rønne: Forleden arresteredes en Ingeniør Aagaard, der er beskæftiget ved tyske Arbejder. Den Paagældende, der i Virkeligheden er Forsikringsinspektør og ikke Ingeniør, menes at være arresteret paa Grund af visse økonomiske Transaktioner.

 

Lørdag den 24. Februar 1945.

I Gaar ved 14,30-Tiden blev flere tyske Soldater dræbt ved en Episode paa Roskildevej i Rundkørslen ved Nr. 184. En lille graa Bil med 4 Personer blev forfulgt af tyske Politifolk i to andre Vogne. I Rundkørslen kørte den forfulgte Vogn mod Kantstenen, Passagererne sprang ud og gik i Dækning bag Bilen, over hvis Tag de fyrede løs med deres Maskinpistoler, I det samme kom et Hold tyske Soldater forbi paa Vej ud til Carltorp-Fabrikken, hvor de skulde afløse et Vagthold. Delingen kom ind i Skudlinien, og allerede ved den første Salve dræbtes 4 Soldater, medens 2 saaredes, Kampen blev derefter spredt over Terrænet. Det menes, at


671

en enkelt af de 4 forfulgte blev taget, medens de øvrige skal være undsluppet. I de følgende Timer foretog det tyske Politi indgaaende Eftersøgninger i Kvarteret, men Resultatet heraf kendes ikke.

Byvagt dræbt. Den 26-aarige Byvagt Erik Eriksen, Westend, er i Aftes blevet dræbt. Sammen med en LB'er havde han paa Vesterbro anholdt en ung Mand, som søgte at røve en Taske fra en Dame. En ældre, tilsyneladende pæn Herre spurgte Vagtværnsmanden, om han kunde være til Hjælp. Eriksen bad ham trække Cyklen. Da de kom ud for Ejendommen Viktoriagade 11, trak den ældre Mand en Revolver og dræbte Eriksen med et Skud gennem Tindingen, hvorefter han kørte bort paa Cyklen.

Dræbte. Der foregik i Gaar flere Drab i København. I en Lejlighed, Thorvaldsensvej 13,2., blev Fru Agnes Margrethe Walthing og en Mand ved Navn Otto Ditlev Nielsen begge dræbt af Skud. Senere paa Eftermiddagen blev Fru Walthings Søn, Tjener Walthing, fundet dræbt i Bøndernes Hegn, skudt gennem Baghovedet. Det menes, han er kørt ind i Skoven i en Bil med to andre Personer, som vendte alene tilbage i Vognen.

- I Nat blev en ukendt Mand fundet dræbt af en Serie Kugler ud for Roskildevej 33. Den Dræbte bragtes til Frederiksberg Hospital.

- I Morges blev der paa Hjørnet af Collinsgade og Østersøgade [i. e. Øster Søgade] fundet en Mand dræbt af 14-15 Skud. Den Dræbte er identificeret som Natvægter Andersen, Istedgade 14.

- Ud for Adelgade 64 fandtes Kl. 3,30 en Mand dræbt af flere Skud. Hans Papirer lød paa Navnet Cunoode, Hyltebjerg Allé 19.

Skudveksling ved Søpavillonen. Ved Middagstid i Gaar fandt der Skudveksling Sted ved Søerne, nærmere betegnet omkring Søpavillonen og i Nærheden af Forsikringsselskabet Tryg's Ejendom. En Ambulance fra Falcks Redningskorps, der netop kom fra Kommunehospitalet, hvor en Patient var blevet afleveret, blev af nogle Mennesker paa Gaden anmodet om at køre ned til Søerne for at hente en Dame, der var blevet ramt af Skud. Da Ambulancen kom derhen, blev der stadig skudt ret kraftigt, og nogle Mennesker laa i Dækning paa Fortovet ved Søpavillonen. Under Skydningen var Sygeplejerske Aase Elsborg fra Dr. Vernings Klinik paa Vodroffsvej ved en Fejltagelse blevet saaret i Benet.

Sabotage i Sydhavnen. Kl. 17,35 blev 2 Kraner paa Chr. Rahrs Jernplads i Sydhavnen ødelagt ved Sabotagesprængning.

Flygtet fra Shellhuset. I Gaar Formiddags undslap et Par Anholdte fra Shellhuset. De blev forfulgt under kraftig Beskydning, hvorunder en Sporvogn ramtes af 5 Skud, dog uden at nogen blev saaret.


672

Marinevægter anholdt. I Aftes opdagede et Par patruljerende Vagtværnsfolk, at en Mand var ved at brække en Smørrebrødsvogn op. Da de henvendte sig til ham, bad han dem skrubbe af, men Vagtværnsfolkene anholdt ham. Det viste sig, at Manden var Marinevægter. Han blev senere udleveret til det tyske Politi.

Jernbanesabotage. Paa Aarhus Rangerbanegaard sprængtes i Aftes 11 Sporskifter, hvorved Kørslen til og fra Godspladsen er umuliggjort. Der meldes yderligere om flere Bombesprængninger ved Mølleengen. Disse Eksplosioner har anrettet betydelig Skade, og desuden er 3 danske Arbejdere blevet alvorlig saaret. Mellem Herning og Nybo skete i Aftes Sprængning under et tysk Godstog, hvorved de 5 bageste Vogne blev afsporet. Fra Hovedgaard Station meldes om Sprængning i begge Spor, fra Sallingsund-Overfarten, at Lejerne i Broklappen er fjernet, og at der vil gaa nogle Dage, inden Broklappen kan anvendes. Mellem Hjørring og Hæstrup forekom i Nat Sprængning under et tysk Militærtog. Maskinen og 10 Vogne afsporedes, og der udbrød Brand, hvorved 6 Vogne brændte. Der menes at være 1 dræbt og 13 haardt saaret i Transporten. Mellem Struer og Hjerm er der ligeledes sket Sprængning under et tysk Transporttog. Enkelte Vogne afsporedes, men ingen kom til Skade.

Anholdelse. Paa Skodsborg Sanatorium har det tyske Politi anholdt Dir. John Olsen, Palladium, samt hans Hustru.

Store Ødelæggelser i Aarhus, Grenaa og Randers.

I Nat er Aarhus atter blevet hærget af store Eksplosioner, og desuden er Grenaa og Randers draget ind under Nattens Ødelæggelser med Spræng- og Brandbomber. Fonnesbechs Ejendom i Aarhus, Anton Christensens store Herreekviperingsforretning ved Clemens Bro er sprængt og brændt, desuden er der sket en Del Skade paa Jydsk Telefons Administrationsbygning, ligesom Alfr. Sørensens Ejendom, Søndergade 14, er blevet ødelagt. Foruden disse Sprængninger i Byens Hjerte berettes om Eksplosioner andre Steder i Byen, saaledes om to Eksplosioner paa Marselisborg Allé.

I Grenaa er praktisk talt hele Hovedstrøget lagt øde af Spræng- og Brandbomber. I Flæng kan saaledes nævnes, at et stort Manufakturhus er nedbrændt fra Kælder til Kvist, Købmand Brandstrups Ejendom, Engelsteds Installationsforretning og 2 Manufakturforretninger hører til de totalt ødelagte. Desuden er Afholdshotellet, Sparekassen for Grenaa og Omegn og Messens Forretning meget haardt ramt. I Byens Gader ligger Bunker af Glasskaar, og Terrorhandlingerne har sat sig Spor vidt omkring det bomberamte Kvarter.

I Randers er Dansk-Svensk Staals store Bygning paa Hjørnet af Nørregade og Fabriksstræde totalt ødelagt af Sprængbomber og Brand.


673

Familier, som boede i Ejendommen, maatte redde sig ud i det blotte Linned. Ogsaa Randers Amts Avis, som ligger over for, blev molesteret, men dog ikke mere, end at Bladet fortsat kan udkomme.

Der meldes iøvrigt om betydelig Glasskade og forskellige Skader af anden Art i Tilslutning til Ødelæggelsen af den store Randersbygning.

3 Mord i Roskilde-Villa. Ved 4,30-Tiden i Morges hørte Vagtværnet i Himmelev Skud ude fra Vejen. En nærmere Undersøgelse viste, at Skudene stammede fra en Villa, tilhørende Afdelingslederen i Landbrugsministeriets Kødforsynings-Udvalg, Fuldmægtig Knud Evald Bryning. I Garagen ved Villaen fandtes Fuldmægtig Bryning liggende halvt paaklædt, skudt gennem Hovedet, og inde i Soveværelset fandtes Fru Bryning myrdet i Sengen. I Villaen blev der fundet endnu en Person dræbt, en fuldt paaklædt Mand.

Provinsen.

Aarhus: Natten til Fredag blev der affyret en Del Skud mod Husene i Lundingsgade, nær ved Godsbanegaarden. Endvidere blev der kastet en Granat ind i en Stuelejlighed, Lundingsgade 7 A. Granaten eksploderede under en Seng, hvor den 60-aarige Fru Johanne Simonsen laa og sov. Som Aarsag til Skyderiet angives fra tysk Side, at der fra den paagældende Ejendom skulde være blevet skudt paa tyske Soldater. Fru Johanne Simonsen blev saa svært kvæstet ved Eksplosionen, at hun Fredag er afgaaet ved Døden af sine Kvæstelser.

- Torsdag Eftermiddag blev der paa Eugen Warmings Vej fundet en Mand, der var dræbt af Skud i Hovedet. Han er senere identificeret som Oscar Willy Baggersgaard. Han var dansk, men i tysk Tjeneste.

Grenaa: Natten til Fredag er der fra Grenaa Andels Svineslagteri stjaalet 3.000 kg Fedt. Desuden er 558 halve Svinekroppe ødelagt, idet de er blevel overhældt med Saltsyre. Desuden er der ved en Eksplosion blevet ødelagt en Pumpe. Slagteriets Drift paavirkes ikke af det passerede.

Fredericia: Der har i de sidste Dage været nogen Uro i Fredericia. Blandt andet er et tysk Vagtlokale blevet angrebet og nogle Vaaben frataget Vagterne. Det kom til noget Skyderi, men saa vidt vides blev ingen saaret.

Skanderborg: Landsretssagfører Hedegaard og stud. jur. Mogens Riiskjær, der anholdtes den 8. Februar, er blevet ført til Frøslev.

Beslaglæggelser. Fra Hundested meddeles, at 11 Familier paa "Skansen", et Højdedrag uden for Byen, maa rykke ud af deres Ejendomme med kort Varsel. Husene er blevet beslaglagt af den tyske Værnemagt.

- Fra Randers foreligger der Meddelelse om, at Værnemagten i Gaar


674

beslaglagde la Cours Realskole paa Tøjhushavevej, der bestyres af Frk. Bie. Skolen ejedes af Skolebestyrer Wassmann, der for nylig blev skudt ned paa Gaden i Randers, men den var bortforpagtet til Frk. Bie.

- I Fredericia er Hannerup Badehotel, 2 Villaer paa Havnepladsen og Nørremarkskolen blevet beslaglagt.

- Fra Skanderborg er indgaaet Beretning om, at Amtets Brændselsudvalg har modtaget 2 Beslaglæggelser, lydende paa Brænde til Værnemagten i Viborg og i Fredericia. Dekreterne er tilbagesendt med Bemærkning om, at Udvalget alene fungerer som Rationeringsorgan ved Fordelingen af Pligthugsten, og at denne Fordeling forlængst er afsluttet.

 

Mandag den 26. Februar 1945.

Bombeeksplosion i Jyllandsekspressen. Sent Lørdag Aften blev Jyllandsekspressen Nord for Hobro udsat for et Terror-Angreb, som kostede en halv Snes civile Passagerer Livet; desuden saaredes haardt et lignende Antal, medens 25 blev lettere saaret. Katastrofen opstod ved, at en Fosforbombe anbragt i en blandet 1. Klasse- og Fællesklassevogn eksploderede. Endnu i Morges maatte Begivenheden ikke omtales i de danske Aviser. Søndag Morgen udsendte Statsbanerne følgende Meddelelse til Stationerne om den indtrufne Katastrofe:

"Efter at Tog Nr. 25 Kl. 22,50 Lørdag Aften var afgaaet fra Hobro Station og befandt sig ca. halvanden Kilometer Nord for Hobro, skete en Eksplosion i den forreste Vogn, en blandet Første- og Fællesklassevogn. Ved Eksplosionen opstod der Brand, der bredte sig til den næstforreste Vogn, der ligeledes var en blandet Passagervogn."

Over for Udenrigsministeriets Pressebureau oplyses, at Eksplosionen er foraarsaget af en Fosforbombe, der har været anbragt paa Toilettet i den forreste Vogn. Denne blev fuldstændig sprængt, og der gik Ild i den. De fleste af Passagererne blev ved Eksplosionen slynget ud af Vognen, men et enkelt Menneske kom ikke ud og indebrændte. Den forreste Del af næste Vogn blev ligeledes meget stærkt ramponeret, Taget faldt delvis ned og alle Ruder sprængtes. Passagererne i denne Vogn blev stærkt forskaaret, men ingen af dem blev dræbt. I Vogn Nr. 3 var der ingen Saarede. De to mest medtagne Vogne blev rangeret ind paa Hobro Banegaard. Af den forulykkede Vogn staar kun Staalskelettet tilbage. Halvdelen af Siderne og Tagkonstruktionen er sprængt bort, men Understellet er ikke ødelagt. Toget var ca. tre Timer forsinket fra Aarhus, hvilket var Grunden til, at det ikke var kommet længere ved Ellevetiden om Aftenen. Der opstod ingen Panik blandt Passagererne, da Ulykken indtraf, og de Passagerer, der var i Stand til det, hjalp de øvrige Passagerer, dels med at komme ud af den brændende Vogn, og dels med at anlægge interimistiske Forbindinger. Ambulancer fra Aalborg, Hobro, Randers,


675

Aalestrup, Aars, Hadsund og CBU-Kolonnen kørte bort med de Saarede og Dræbte, og i Løbet af en Time lykkedes det Brandvæsenet fra Hobro at faa Ilden slukket. Katastrofebelysningen var i Funktion. Katastrofen indtraf nogle faa Hundrede Meter fra det Sted, hvor en ganske tilsvarende Ulykke den 8. Oktober forrige Aar lidt før paa Aftenen ramte det samme Tog.

Ved Attentatet dræbtes: Harald Mikael Jensen, Radioforhandler, født 13. Juni 1893, Søndergade 7, Aalborg. - Peter Chr. Thomsen, Lagerforvalter, født 22. Marts 1892, Schleppegrellsgade 48, Aalborg. - Volmer Nielsen, Repræsentant, født 7. September 1905, Laurids Skausgade 3, 3., København. - Verner Barkeltin, Musiker, født 5. August 1924, Præstegade 18, Haderslev. - Ernst Møller, Købmand, f. 25. April 1913, Jernbanegade 7, Aalborg. - O. Frank Jørgensen, Kiropraktor, Hasserisgade 2, Aalborg. - Gunnar Leo Hansen Dreier, Arbejdsmand, Fromsgade 20, Nykøbing F. - Ukendt Dame: brune Ridebenklæder, brune Ridestøvler, mørk Frakke med Ræveskindshesætning, blondt Haar, smal Guldring med 3 Sten, den midterste blaa, Inskription: "EK 24.8.1940", muligvis staaet paa Toget i Randers, (menes at være identisk med Gerda Thomsen, Ladegaardsgade 2, Aalborg). - Ukendt Dame: svær, 50-60 Aar, forlorne Tænder i Overmunden, tynd Vielsesring uden Inskription, blaagraa øjne, tyndhaaret, tyk blaanistret Kjole, hvid Blondekrave, hjemmestrikket ulden Trøje (menes at være den dræbte Lagerforvalter Thomsens Hustru), - et forkullet Lig uden Spor af Klæder eller andet, der kan anvendes til Identifikation.

Paa Hobro Amtssygehus blev følgende Saarede indlagt: Arnth Mørch, 34 Aar, Ekspedient, Aarhusvej 2, Randers, Hjernerystelse. - Sten H. Møller, Repræsentant, Bispensgade 12, Aalborg, Hjernerystelse. - Frank Larsen, 26 Aar, Vestergade 37, Aalborg, Hjernerystelse. - Thøger Frederiksen, Forsøgsleder, Svendstrup, Laarbensbrud. - Vilbrecht Ebbesen, Sekretær, Rørsangervej 21, København, Brud paa Skulderbladet. - Peter Holst, 35 Aar, Grosserer, Ordrupvej 70, Ordrup, venstre Ben amputeret, aabent Brud paa højre Ben, haabløst medtaget. - F. A. M. Lerche, 38 Aar, Civilingeniør, Aaboulevarden 55, København, Kraniebrud. - Ewald Christensen, 19 Aar, født i Hørby, Arbejder, Adresse: Idrætshallen, Oksbøl, aabent Benbrud.

Paa Sygehusene i Aalborg indlagdes følgende Saarede: Ellen Agnethe Mouritzen, Raffnsallé 11, Aalborg, stærk Ansigtslæsion. - G. Blom, Proprietær, Henriksholm, Romdrup, lettere kvæstet i Hovedet. - Carl Størup, Albanigade 15, Odense, lettere kvæstet i Hovedet. - Desuden blev 25 lettere saarede i Ambulancer ført til deres Hjem.

16 dræbt ved tysk Militærtogs Afsporing. Natten til Lørdag blev et tysk Militærtog paa Vej fra Aalborg til Hjørring afsporet ved Hæstrup


676

Station 6 km uden for Hjørring. Kort forinden Toget passerede Stedet, var 2 Skinnelængder sprængt bort. Lokomotivet drejede rundt og kom til at staa tværs over Banelegemet med Tenderen hængende ned ad Skraaningen. De 11 efterfølgende Vogne væltede til begge Sider. 4 af Vognene kom straks i Brand, antagelig ved, at Ild fra Kakkelovnene antændte Halmen i Vognenes Bund. Der menes at være omkommet 16, og desuden har Falcks Ambulancer bragt ca. 25 Saarede til et Lazaret i Hjørring. Der udsendtes Hjælpetog fra Aalborg og Frederikshavn. Formentlig gaar der nogle Dage endnu, før Banelinien kan gøres klar, og indtil da er Hjørring afskaaret fra Jernbaneforbindelse sydfra.

Sovevogn afsporet. Som meddelt i Lørdags skete Fredag Aften en Sprængning under et tysk Transporttog mellem Struer og Hjerm. Det afsporedes nogle Vogne, blandt disse en Sovevogn, som afsporedes med to Hjulsæt. Ingen kom til Skade, og Trafikken kunde genoptages ved Middagstid i Lørdags. Sovevognens Passager rekvirerede en Bil og fortsatte i denne sin afbrudte Rejse.

Togkontorets Morgenrapport. I Rapporten i Dag til Morgen fra Togkontoret berettes, at 20 bevæbnede Mænd Kl. 5,40 i Morges tvang en Overportør paa Godsbanegaardens Pakhus 1 til at ledsage sig hen til Luge 16 for at faa anvist, hvor noget Værnemagtsgods stod. De bortførte herfra 34 Colli, nemlig 22 Kasser og 12 Tønder. Godset blev læsset paa 2 Biler og kørt bort.

- Kl. 4 i Morges skete en Sprængning paa Frederikssundsbanen mellem Vanløse og Husum ud for Søndervigsvej 14. Et Skinnestykke sprængtes bort, og Toggangen maatte indstilles. De Rejsende blev saa vidt muligt befordret ind til Byen med Sporvognene.

- Der er sket Sprængninger mellem Skanderborg og Hylke, Skanderborg og Stillinge, hvor 11 Skinner skal udveksles, mellem Horsens og Hatting, Vejen og Brørup, Vejen og Andst, Brande og Fasterholt - 9 Sprængninger - Ejstrupholm og Brande 9 Sprængninger, og mellem Brande og Blaahøj 4 Sprængninger.

- I et Tog mellem Herlev og Ringede [?] eksploderede en Bombe i en af Godsvognene, som var læsset med Biler, hvilket, gav Anledning til, at Togpersonalet ved Togets Ankomst til Herlev Station Kl. ca. 4,30 i Morges blev "holdt op" af tyske Soldater. Personalet blev dog igen løsladt Kl. 8,15.

Haandgranater mod Sporvogn. I Aftes blev der 2 Gange kastet en Haandgranat eller et lignende Sprængstof ind i en Linie 2-Bivogn. Det første Attentat skete Kl. ca. 21,05 paa Christianshavns Torv. Haandgranaten blev kastet ind paa Perronen midt i Vognen og saarede en Passager, som maatte bringes til Sundby Hospital. Da den samme Vogn


677

senere passerede Hovedbanegaarden, blev der igen kastet en Haandgranat ind i den. Denne Gang kom ingen Passagerer til Skade, men der knustes en Rude.

Sabotage mod Maskinfabrik. I Gaar Kl. ca. 21,50 blev der forøvet Sabotage mod Johannesen og Lunds Maskinfabrik, Ryesgade 55. Fabriken, der har til Huse i Stuen, blev udsat for Bombesprængning, og der udbrød Brand, hvorved ca. 100 m2 Lokale blev fuldstændig ødelagt. Ilden gik nogle Steder igennem Loftet til 1. Sal, hvor Vinhandler Valdemar Jørgensen har Lager. Der skete nogen Skade paa Lageret.

42 Politimænd til Frøslev fra Tyskland. I Lørdags ankom 42 Politimænd i en Bilkonvoj fra Lejren i Mühlberg til Frøslev, hvor de indtil videre interneres.

Provinsen.

Randers: I Tilslutning til Meddelelsen i Lørdags om Sprængningerne i Dansk-Svensk Staals store Ejendom paa Hjørnet af Nørregade og Fabriksstræde kan yderligere oplyses, at en Skorsten væltede under Slukningsarbejdet. 2 Mand, Tømrer Gunnar Krogsgaard og Montør ved Elektricitetsværket K. Simonsen, blev begravet under Murbrokkerne. De blev dog hurtigt befriet og ført paa Hospitalet. Krogsgaard havde paadraget sig et Brud paa Rygraden og Simonsen et Brud paa det ene Laar samt en dyb Flænge i Laaret. En Nattevagt har set en K-Vogn holde foran Dansk-Svensk Staals Forretning kort før Eksplosionen. En tilsvarende Vogn eller den samme er set i Grenaa, hvor den mødte nogle Natrenovationsmænd. Fra Randers forsvandt Bilen i stærk Fart nordpaa.

Grenaa: Kort før Midnat Natten til Lørdag eksploderede her - lige ledes omtalt i Lørdags - kraftige Sprængladninger fra Torvet ned gennem Storegade. Ved Eksplosionerne ødelagdes Manufakturhandler Ove Vogels Herreekviperingsforretning, Torvet Nr. 2, og Købmand Otto Brændstrups Manufakturforretning paa Hjørnet mellem Aagade og Storegade; i Løbet af et Kvarter var Bygningen omspændt af Flammer. Foruden Forretninger og 4 Lejligheder i denne Bygning ødelagdes Isenkræmmer Rex Andersens Forretning, Kaffemagasinet, som tilhører Købmand Ejnar Nielsen, Fiskehallen, tilhørende Mikael Rasmussen, samt et Tatol-Sæbehus, videre skete der store Skader paa Afholdshotellet og Sparekassen for Grenaa & Omegn, ligesom Messen, Storegade 19, som tilhører Købmand Anders Dyhr-Nielsen, blev totalt ødelagt. Ogsaa Genbo- og Naboejendommene til Storegade 19 blev beskadiget, saaledes navnlig "Importøren" og Købmand Schiøtler-Nielsens Forretning.

Aarhus: Ved det sidste Attentat Natten til Lørdag anbragtes Bomberne ud for Buntmager Alfred Sørensens Forretning, Søndergade 14, ved


678

Manufakturhandler Vilhelm Kleins Forretning, Søndergade 2, samt paa Aaboulevarden under Sct. Clemens Bro. Ved Eksplosionerne skete meget betydelige Skader paa Trikotagefirmaet Anton Christensens Lokaler og A/S A. Fonnesbechs Modemagasins Lokaler under Clements Bro. Jydsk Telefons Administrationsbygning, der ligger paa Clements Bro, blev ogsaa stærkt medtaget, Buntmager Alfred Sørensens Forretning, Søndergade 14, blev totalt ødelagt, ligeledes skete store Skader paa Bandtholtz' Skotøjsforretning og paa Aarhus Diskontobank. Der eksploderede ogsaa Bomber ud for Slagtermester Aage Steenbergs Forretning paa Hjørnet af Marselisborg Allé og Heibergsgade, samt ud for Ostehandler A. Rasmussens Forretning, Marselisborg Allé 15. Ved Eksplosionerne kom ingen Mennesker alvorligt til Skade.

Aalborg: I Lørdags bortførte det tyske Politi et Par unge Mænd fra en Ejendom i Borgergade. De unge Mænd var belagt med Haandjern. Politiet affyrede Skræmmeskud mod en Del nysgerrige, hvorved Fru Installatør Larsen, Nørre Sundby, blev ramt i Laaret og i Brystet.

Viborg: Torsdag Aften blev 2 unge døvstumme Haandværkere dræbt af Skud fra en tysk Patrulje, som havde raabt efter dem.

Løgstør: Sømand Ove Andersen, Søn af Elektriker Andersen, Løgstør, er den 31. December død, efter Opgivelse fra tysk Side under et Flyverangreb paa Hamborg. Desuden er den 40-aarige Arbejdsmand Valdemar Olsen, Havekolonien "Laboremus", Løgstør, død i Tyskland.

Holbæk: Værnemagten har bebudet, at Byens Centralskole, der besøges af ca. 1600 Børn, skal benyttes til Rekreation for tyske Soldater.

Arrestationer. Den konstituerede Vagtchef ved Luftværnscentralen i Aarhus, Løjtnant J. Lykke Christensen, Politimester Ewald, og Redaktør Kaj Sørensen, "Socialdemokraten" i Assens, samt Fru Landsretssagfører Eigaard, Helsinge, en Søn af fhv. Telegrafkontrollør Albrechtsen, Hillerød, og Gartner Poul Hansen med Familie, Varde, er blevet anholdt af det tyske Politi. Et Par Medlemmer af Gartnerfamilien blev dog løsladt igen i Gaar.

 

Tirsdag den 27. Februar 1945.

En Konvoj med 12 syge Politifolk kom i Gaar Eftermiddags til Frøslev sydfra. Fuldmægtig Schierning i Udenrigsministeriet havde ledsaget Politifolkene fra Lejren hertil. Under Rejsen blev Fuldmægtigen saaret i Benet af en Granatsplint, da man i Nærheden af Hamborg kom ind i et Luftangreb.

- Der er ligeledes hjemsendt fra Tyskland 31 saakaldte asociale Individer og en politisk Arrestant. De passerede i Nat Padborg, hvor den


679

politiske Arrestant samt 2 syge blev efterladt i Frøslevlejren, medens de øvrige 29 fortsatte til København.

- I Fredags passerede en aaben Lastbil med danske Jernbanemænd i Uniform Haderslev paa Vej sydpaa. Bagefter fulgte en overdækket Lastbil; der var Militærvagt med Fangetransporten.

- Til Haderslev er yderligere ankommet 700 Flygtninge, som er indkvarteret i Skoler og andre offentlige Bygninger, hvor der i Forvejen befinder sig ca. 1000 tyske Flygtninge.

Villa brændt. Natten til i Gaar blev en Villa, Bjeverskov Allé 51 i Hvidovre, brændt af. Ifølge Kraks Vejviser tilhørte Villaen Møbelhandler Petersen.

Attentat mod Leif Ørnberg. Balletdanser Leif Ørnberg blev i Gaar Formiddags beskudt paa Dyrehavevej i Klampenborg, hvor han sammen med sine faste Ledsagere og en Dame stod og saa paa Bøgerne i et Boghandlervindue. En Bil stoppede op i Nærheden, to Mænd steg ud og affyrede et Par Pistolskud mod Hr. Ørnberg. En af Ledsagerne trak omgaaende sin Pistol op og begyndte at skyde igen, hvorefter Mændene kørte bort. Leif Ørnberg blev ikke ramt direkte af Skudene, men en Splint fra Væggen eller maaske et rikochetterende Projektil ramte ham i Laaret. Saaret var dog ikke alvorligere, end at han kunde deltage i Skydningen efter Attentatmændene og bagefter tage af Sted, uden at det blev nødvendigt at rekvirere Ambulance.

3 Mennesker saaret i Skindergade-Kvarteret. I Gaar ved 14-Tiden forekom et livligt Skyderi i Kvarteret Skindergade-Skoubogade-Nygade. Episoden opstod i Forbindelse med et "hold-up" i Guldsmedebutiken, Skindergade 44, hvortil Vagtværnet var kaldt. Forinden var Hipo-Folkene kommet til Stede, saa Vagtværnet kom ikke til at tage sig af Sagen. Der blev saaret 2 Mænd, den ene i en Trappeopgang, og desuden blev en tilfældig forbipasserende Dame ramt inde i Skoubogade. Den paagældende Dame kom sammen med to smaa Børn.

Razziaer og Anholdelser. Under en Razzia i Lørdags anholdt det tyske Politi Overbetjent Høedt fra Københavns Opdagelsespoliti samt Overbetjentene Meilstrup og K. K. Laursen fra Ordenspolitiet. Endvidere anholdtes Politibetjent Hedegaard og førtes sammen med de øvrige til Vestre Fængsel.

- Natten til Søndag blev der ringet paa hos Repræsentant K. Poulsen, Ryparken 88, og spurgt efter en Person, som man paastod, Poulsen holdt skjult. En Undersøgelse viste imidlertid, at der ikke var nogen Fremmede i Lejligheden, men inden Mændene trak sig tilbage, skød de Repræsentant Poulsen i det ene Laar. Han blev indlagt paa Bispebjerg Hospital.


680

- Søndag Aften anholdt Gestapo paa Restaurant "Skandia" to Mænd med Pistoler.

- Sent i Aftes foretog det tyske Sikkerhedspoliti en Razzia hos Fuldmægtig Wilh. Ramm, Duntzfeldts Allé 35, hvor man eftersøgte en Familien ukendt Mand, Bent Jensen. Selv var Fuldmægtig Ramm ikke hjemme. Det fremmede Politi foretog en Husundersøgelse, som ikke gav noget Resultat.

Sygeplejeelev anholdt. Mandag Aften afhentede Gestapo Sygeplejeelev Lily Gram paa hendes Værelse i Fløj L paa Kommunehospitalet. Aarsagen ubekendt.

Jernbanesabotagen. Trafikken paa flere af de sabotageramte Strækninger er nu genoptaget, men der er samtidig sket en Række nye Sprængninger. I Dag til Morgen melder Togkontoret saaledes om Sprængninger paa følgende Strækninger: Hylke-Hovedgaard, Vejle H.-Munkebjerg, Fredericia-Taulov, Kolding-Eltang, Herning-Nørre Kollund, Fasterholt St. og Ribe-Hvidding [i. e. Hviding], hvert af Stederne er der foretaget et Par Sprængninger. Trafiken er delvis allerede genoptaget eller ventes genoptaget i Løbet af Morgenen. Paa Strækningen Gørding-Holsted skete i Nattens Løb 25 Sprængninger. Skadens Omfang er endnu ikke kendt. I Frederikssund skete lige efter Midnat Sprængninger i Stationens Oplag af gamle Sporskiftedele. Der sprængtes tillige en Del Ruder, men iøvrigt skete ingen Skade.

Vedrørende Ulykken mellem Herning og Nybo meddeles, at den fra Hamborg lovede Kran foreløbig ikke kommer, hvorfor Sporet indtil videre maa forlægges uden om Ulykkesstedet.

Det tyske Politi overtager Nyropsgade 18. Over for Ejendomsdirektoratet har det tyske Sikkerhedspoliti fremsat Anmodning om at leje Kommunens Ejendom Nyropsgade 18, der ligger mellem Shellhuset og Organisation Todts Domicil. Ejendommen, der er en 2-Etages Bygning, har tidligere været anvendt til Kontorbrug, men er for Tiden ubenyttet paa Grund af Beliggenheden. Det tyske Sikkerhedspoliti har endvidere anmodet om at leje de tidligere Lokomotivremiser paa det gl. Banegaardsterræn. Remiserne er i Forvejen udlejet til Garagebrug og lign. Normalt foregaar Overtagelsen af Bygninger ved Beslaglæggelse, men naar dette formentlig ikke sker i det foreliggende Tilfælde, er det fordi man fra tysk Side har tilkendegivet, at Beslaglæggelse betyder øjeblikkelig Overtagelse, medens der ved Lejemaal bliver givet en Frist til Afvikling af de nugældende Lejeforhold.

Attentat mod tysk Civilperson. En civil Tysker ved Navn Wolfgang Preusser, Egneborgvej 3, Hvidovre, blev i Gaar Formiddags udsat for et


681

Attentat, da han passerede Ny Kongensgade. To ukendte Personer affyrede en Serie Skud mod ham og ramte ham i begge Laar. Tyskeren blev bragt til Kommunehospitalet.

Provinsen.

Aarhus: Der er sket en Bombeeksplosion i Aarhushallen og herved anrettet en Del Skade i Bygningen. For nogle Dage siden blev Hallen beslaglagt til Brug for tyske Flygtninge.

- Da Rederiet "Anholt"s Paket "Anholt" Lørdag Morgen lagde til ved Aarhus, gik en halv Snes bevæbnede Mænd om Bord og forlangte udleveret 500 kg Sprængstof, som skulde anvendes til Stødoptagning i Jylland. Sprængstoffet blev kørt bort paa en ventende Lastbil.

- Lørdag Eftermiddag er Arbejdsmand Niels Rasmussen, Badstuegade 18, blevet alvorligt saaret og to andre Arbejdere lettere saaret uden for Arbejdsmændenes Fællesledelses Kontor i Studsgade. En Klynge Arbejdere, som skulde til Kontrol, stod og talte sammen paa Gaden uden for Kontoret, da en yngre Mand, der udgav sig for at tilhøre det tyske Sikkerhedspoliti, bad dem passere Gaden. Da han ikke syntes, det gik hurtigt nok, trak han en Revolver frem og fyrede en Serie Skud mod Arbejdsmændene. Niels Rasmussen blev ramt i den ene Lunge, mens to andre fik Strejfskud. Byvagten anholdt den unge Mand, og det viste sig, at han intet havde med det tyske Sikkerhedspoliti at gøre, men at han derimod var Medlem af det Vagtkorps, der patruljerer ved Aarhus Politistation i Mejlgade. Han blev afleveret til det tyske Politi.

- I Aftes fandt man under Ruinerne i Guldsmedgade 9 en af de savnede fra Bombekatastrofen, Frk. Katrine Petersen.

Aalborg: Søndag Aften foregik et kraftigt Skyderi paa Vesterbro og Boulevarden. Vesterbro blev paa et Tidspunkt bestrøget med Maskinpistoler, dog uden at nogen ramtes.

Haderslev: Boghandler C. Fr. Algreen-Petersen, som i et Aarstid har siddet i Frøslev, er blevet løsladt. Ligeledes er Tjener Einer Leth løsladt efter nogle Maaneders Ophold i Frøslev.

Esbjerg: I de sidste Dage har Gestapo bl. a. anholdt Repræsentant Gejsing, Slagtermester Chr. Petersen, Vardevej, Lærerinde Frk. Bonde og fru Købmand Frederiksen, Nørregade, samt hendes to Døtre.

- Det kommunale Vagtværn har i Løbet af de sidste Dage modtaget Anmeldelser fra Folk, som paa Gaden er blevet "holdt op" af Sysselleder Børge Halfdan Holding, der har frataget de Paagældende deres Legitimationskort.

Hobro: Skovpavillonen, der ejes af et Aktieselskab, men er overtaget af Tyskerne, nedbrændte Søndag Aften til Grunden. Den benyttedes ikke


682

til Beboelse, men der opbevaredes en Del Inventar og bl. a. en Del Halm. Muligvis er Ilden opstaaet ved Tobaksrygning i Halmen.

Aarhus: I Morges er der paa Baggesensvej fundet en Mand dræbt af Skud. Den Dræbte er identificeret som Murerarbejdsmand Olaf Sørensen.

Faaborg: Dir. Brønner - Tapetfabrikken "Fiona", som er en af Byens største Industrivirksomheder - er blevet arresteret af Gestapo.

 

Onsdag den 28. Februar 1945.

En halv Snes Mennesker saaret eller dræbt i Blaagaardsgade. I Eftermiddagstimerne i Gaar udspilledes nogle blodige Episoder i Blaagaardsgade, hvorfra en halv Snes Mennesker - dræbte og saarede - kørtes bort i Brandvæsenets Ambulancer. Det begyndte med, at 2 Mænd forsøgte at holde nogle Sortbørs-Folk op paa Hjørnet af Blaagaardsgade og Baggesensgade. Der blev taget nogle Cigaretter fra de Folk, Kuppet gik ud over, men da Røverne vilde fjerne sig, fulgte en større Menneskemængde efter. Røverne forsvarede sig med Revolvere og saarede herunder to af Forfølgerne, en Mand ved Navn Bøgh, Parmagade 15, og en anden, hvis Efternavn er Christensen, boende Ved Blegdammen 3. Menneskemægden fik imidlertid fat paa Røverne og gennempryglede dem saa voldsomt, at de var bevidstløse, da Hipo-Mændene kom og afhentede dem. Det er meddelt, at den ene af Røverne var forsynet med tysk Ausweis.

Et Par Timer senere blev Brandvæsenets Ambulance alarmeret til Hjørnet af Todesgade og Blaagaards Plads. Her fandt man en af Politiets lukkede Udrykningsvogne gennemhullet af Kugler, og paa Førersædet sad en Mand dræbt over Rattet. Der menes iøvrigt ogsaa at være kastet en Haandgranat ind i Vognen, som antages at være rykket ud for at foretage en Razzia i en Kaffebar. Ved Episoden er der i hvert Fald blevet dræbt 2 Hipo-Mænd og 4 haardt saaret. Desuden er 5 andre, vistnok tilfældige Passanter, saaret. Den 14-aarige Poul Jensen, Todesgade 18, blev saaret i Ryggen, Arne Pedersen, Blegdamsvej 68, i højre Ben, Fru Andersen, Slotsgade 3, ligeledes i højre Ben; en ukendt Mand havde ogsaa faaet Skudsaar i Benet, og endnu en ukendt Mand var saaret saa haardt, at han døde inden Ambulancefolkene kunde tage sig af ham.

Ved 22-Tiden blev en Del Forretninger i Blaagaardsgade hærget af Bombeeksplosioner. Skaderne indskrænker sig dog gennemgaaende til knuste Ruder. Blandt de bomberamte Forretninger er Restaurant "Sevilla" i Nr. 29 A, Slagterbutikken i Nr. 12, Restaurant "Lynet", en Kaffebar, tilhørende Gurli Iversen, to Forretninger i Nora-Centralens Ejendom Nr. 8, hvor der var skudt gennem Ruderne, Butikkerne i Nr. 12 og 14, hvor ogsaa Ruderne til adskillige Privatlejligheder var knust, nogle


683

øjensynlig af Kugler. Endelig er et større Antal Ruder i Ejendommen Nr. 15 knust. I det hele taget er den Del af Gaden, det er gaaet ud over, stærkt præget af Skydning. Bomberne menes at være anbragt uden for Forretningerne eller i Lyskasserne. Der hørtes 3 Eksplosioner ved 22-Tiden, og senere paa Natten skete yderligere Eksplosioner i Kvarteret.

Jernbanesabotagen. I Aftes skete 2 Sprængninger Vest for Roskilde paa Kalundborgbanens Spor. Det lykkedes en Banearbejder at standse et Tog umiddelbart før et andet Sted, hvor der var fundet Bomber. En Sprængkommando fjernede Bomberne. Trafikken maatte indstilles baade paa Vestbanen og Nordvestbanen.

Til Gentofte Station meddeltes i Morges telefonisk, at der formentlig var lagt en Bombe i S-Toget paa Nordbanen. Man fik hurtigt alle Passagererne ud af Toget paa Jægersborg Station, og S-Togs Trafikken mellem Gentofte og Lyngby indstilledes, samtidig med at en Sprængkommando blev tilkaldt.

Fra 2. Distrikt foreligger til Morgen Beretninger om en ny Række Sprængninger, navnlig er en Række Sporskifter blevet ødelagt. Der er forekommet Sprængninger paa Vraa Station, Vejle H. Station, Brønderslev Station, samt paa Strækningerne Vraa-Brønderslev, Pjedsted-Fredericia, Fredericia-Taulov, Vamdrup-Farris, Vejen-Brørup, Sig-Tistrup; endvidere paa Tistrup Station, Ølgod Station og Farre Station.

Episoder. Nogle bevæbnede Mænd gik i Gaar ind paa Ahms Kursus, Nørregade 21, hvor de beskød en tysk Elev. Den saarede bragtes til Kommunehospitalet, hvorfra han senere overførtes til Lazarettet paa Nyelandsvej.

- En tysk Dame blev i Gaar saaret af et Skud i højre Ben ud for Frederiksberggade 27.

- Frederiksberg Brandvæsens Ambulance hentede sent i Aftes Liget af en Mand, som var fundet skudt paa Gaden uden for Roarsvej 30.

- I Aftes blev en ukendt Mand beskudt fra en Bil paa Kongens Nytorv. Brandvæsenet kørte den Saarede til Kommunehospitalet.

Anholdelse. En 44-aarig Skomager er anholdt, sigtet for Mordet paa Byvagt Erik Eriksen.

Provinsen.

Aarhus: Forvaltningsnævnet for Krigsforsikring har fra 1. Marts oprettet et Afdelingskontor i Aarhus. Baggrunden er de omfattende Krigsskader, der er sket i Byen. Af de 7.000 Ejendomme, der findes i Aarhus, er 2.145 eller ca. en Trediedel blevet ramt af Krigsskader af større eller mindre Art.

- Vedrørende det i Gaar omtalte Drab oplyser Familien til den


684

nævnte Murer Olaf Sørensen, at det ikke kan være ham, der er dræbt, da han næppe paa det paagældende Tidspunkt kan have været i Aarhus, ligesom Signalementet ikke stemmer. Det menes nu, at den dræbte er en Aarhus-Student.

Esbjerg: Over for Borgmesterkontoret er det fra tysk Side udtalt, at man kan vente 1.000-1.500 tyske Flygtninge til Esbjerg. Restaurant Børsen er Tirsdag blevet beslaglagt, formentlig til dette Formaal.

Ribe: Ribe Borgerskole og Statskvindeseminariet er Tirsdag blevet beslaglagt til tyske Flygtninge, der skal indkvarteres paa Skolerne. Seminariet faar Lov til at beholde en enkelt lille Bygning med Bibliotek og Laboratorium, og Undervisningen henlægges iøvrigt til Katedralskolen. Borgerskolens Elever vil faa Undervisning hveranden Dag paa Katedralskolen, da denne Skoles Elever paa Grund af Trafikforholdene kun gaar i Skole hver anden Dag.

Næstved: Der har i den forløbne Uge været ført Forhandlinger med Skolemyndighederne i Næstved om Udlevering af Skolen paa Jernbanegade, der ogsaa rummer Gymnasiet, idet den skulde anvendes som Lazaret for ca. 800 saarede Soldater. Samtidig skulde Teknisk Skole overtages til 400 saarede Soldater. Søndag Eftermiddag forhandlede Repræsentanter for Værnemagten med Rektor Krüger Rasmussen om Overtagelse af en af Byens nyeste Skoler, Kildemarkskolen, der skulde anvendes som Officersskole, medens der paa Garderhusarkasernen og Statskasernen skulde indkvarteres Tropper med Heste. De to Kaserner er netop i sidste Uge blevet rømmet, og de bortdragende har medtaget alt Inventar.

Thisted: Natten til Tirsdag blev der under en Overflyvning af en allieret Maskine fra denne affyret en Maskinkanonsalve mod nogle Olietanke ved Havnen, tilhørende Det Forenede Oliekompagni. Tankene blev ramt af flere Projektiler, og 7-800 l Solar-Olie, bestemt for Fiskefartøjer, flød ud. Ogsaa nogle Ejendomme i Byens sydlige Kvarterer ramtes, dog uden at Mennesker kom til Skade.

Løsladelser. De 29 saakaldte asociale Personer, der Natten til Tirsdag kom over Grænsen, er blevet løsladt.

 

Torsdag den 1. Marts 1945.

Nye Uroligheder i Blaagaardsgade-Kvarteret. Atter i Gaar Eftermiddags opstod Uroligheder i Blaagaardsgade-Kvarteret, og om Aftenen blev der foretaget en større Razzia, hvor bl. a. Sporvognspassagerer blev visiteret. Lidt før Midnat maatte Brandvæsenet rykke ud med to Ambulancer i Anledning af, at to Mænd var blevet skudt i Baggesensgade. Den


685

ene var, efter hvad der senere er oplyst fra Retsmedicinsk Institut, Jord- og Betonarbejder Otto Jensen Iversen, Højskole Allé 22, Kastrup, den anden Arbejdsmand Aage Nielsen, Vedbækgade. Endnu forinden Ambulancerne kom, var en Vagtværnspatrulje paa Stedet og fik oplyst, at der fra en Hipo-Vogn var skudt ned gennem Gaden, og at det øjensynligt var rent tilfældigt, at de to Arbejdsmænd var blevet Ofre for Skyderiet. Byvagterne tog samtidig med Ambulancerne ud til Retsmedicinsk Institut, bl. a. for at faa opklaret, hvem de Dræbte var. Her blev Byvagterne "holdt op" af Hipo-Folkene, som ogsaa var fulgt efter, og som undersøgte dem for Skydevaaben. En Timestid senere var det atter galt ude i Blaagaardsgade-Kvarteret. Denne Gang blev en ny Vagtværnspatrulje beskudt af en Hipovogn, formentlig den samme, som var kørt tilbage. Byvagterne søgte Dækning i en Port. Antagelig hidkaldt af Skyderiet dukkede en tysk Patruljevogn nu op, kørte hen til Hipovognen, og efter en Samtale maatte Hipo-Vognen køre til Fælledvejens Station med Folk fra den tyske Patrulje paa Trinbrættet. Resten af Natten var der Ro i Blaagaardsgade.

Hørups Statue sprængt i Luften. I Morges ved godt 6-Tiden blev Willumsens Statue af Hørup ved Indgangen til Kongens Have sprængt i Luften.

4 Mennesker fundet dræbt. Paa Roskildevej er i Nat fundet 2 Mænd dræbte af Skud, og i Morges fandtes i Lersøparken en tredie Mand, som ligeledes var dræbt af Revolverskud. De var alle 3 uden Legitimationspapirer. I Morges hentede Brandvæsenets Ambulance en Chauffør ved Navn Lassen, Højdevangen. Han var fundet dræbt af Skud paa Tagensvej. Den Dræbte blev kørt til Retsmedicinsk Institut.

Jernbanesabotagen. Kl. lidt over 17 i Gaar skete der en Eksplosion under et Tog paa Vej fra Roskilde til Kalundborg. Eksplosionen skete paa samme Sted som den foregaaende Dags Sprængninger (ved Darupvejen). Ved Eksplosionen blev Togets forreste Vogn afsporet, og 5 Mennesker haardt saaret samt en Del lettere saaret. De haardt saarede er: Togfører H. C. Christensen, Portør Kaj Carlis Jensen, Frk. Inga Johansen, Frk. Kirsten Christensen og Frk. Rigmor Christiansen. De blev alle indlagt paa Roskilde Amtssygehus, hvor ogsaa de lettere saarede kom under Behandling.

Den telefoniske Meddelelse til Jægersborg Station i Gaar Morges om, at der skulde være anbragt Bomber i et S-Tog, viste sig at være forkert. Togstandsningen paa Holte-Banen i Anledning af Telefonbomber varede et Par Timer.

I Gaar forekom der nye Sprængninger paa Strækningen Børkop-Pjedsted, paa Aalborg Station samt paa Nørre Kollund Station, og i Dag til Morgen berettes om Sprængning i et Skinnelager paa Horsens Station; desuden sprængtes Vandtaarnet paa Vojens Station i Morges Kl. 4.


686

Razzia hos Kursusbestyrer Ahm. Som meddelt i Gaar er en tysk Elev paa Ahms Kursus i Nørregade blevet saaret ved et Attentat. Formodentlig foranlediget heraf foretog Hipo Natten til i Gaar Razzia hos Kursusbestyrer Ahm, Ny Kongensgade 15, 2. Døren blev sprængt og Lejligheden gennemsøgt, dog uden at der blev fjernet noget eller foretaget Anholdelser. Der har ligeledes fundet Undersøgelse Sted i Kursusets Værelser og paa Kontoret, hvorfra der blev medtaget en Liste over Eleverne.

Episode paa Vesterbro. I Gaar Eftermiddags opstod Skudveksling ved Restaurant "Maritza" paa Vesterbro mellem Hipo-Folk og en Mand fra Politigaarden ved Navn Hansted. Hr. Hansted blev ramt i Brystet og ført til Nyelandsvejs Lazaret. En tilfældigt forbipasserende, Frk. Vibeke Frederiksen, Haandværkerhaven 41, fik under Skydningen et Strejfskud i venstre Overarm.

Arresterede. Det tyske Politi har arresteret Marketender Langballe og Hustru, Politigaardens Marketenderi. Endvidere er arresteret Ingeniør Kampmann, Skodsborg Strandvej 257.

Ildkamp ved Dragør Kirke. Sent Tirsdag Aften udkæmpedes ved Dragør Kirke en Ildkamp mellem 6 Civile og nogle tyske Politifolk. Herunder blev en Tysker dræbt og en anden haardt saaret, medens de Civile reddede sig ved Flugt.

Løsladt. Læge Chr. Hansen, København, er blevet løsladt fra Frøslev.

2 mindre Sabotager. Der opstod i Aftes Ild i Møbelfabriken "Ringen", Nørrebrogade 212, umiddelbart efter en Bombeeksplosion. Der skete dog ikke større Skade, og Ilden blev hurtig slukket. Lidt senere sprang en Bombe ved en Benzintank ud for Hansens Maskinværksted, Provstevej 11. Heller ikke her skete nogen større Skade.

Provinsen.

Kolding: I Gaar fandtes i Byens Blade følgende Annonce, indrykket af Formanden for Epidemikommissionen, Borgmester Juhl, og den fungerende Kredslæge H. Wendt:

"Da der er konstateret Plettyfus i Kolding, opfordres Befolkningen til at lade foretage en effektiv Undersøgelse af, hvorvidt der i de respektive Hjem maatte forefindes Lus, idet Sygdommen kun smitter Personer, der er befængt med Lus. Undersøgelse foretages af Kredslægen, og Udgifterne ved Undersøgelsen afholdes af det Offentlige."

Borgmesteren har indtil videre lukket Byens to Biografer for at hindre Smittens Udbredelse.


687

Aarhus: To Byvagter, den 31-aarige Anders Nielsen og den 40-aarige C. C. Laursen, blev i Gaar Formiddags dræbt. De var kaldt hen til en Forretning, hvor 2 Personer vilde sælge en Harmonika, som man mente var stjaalet. Da de to Personer blev klar over, at de var afsløret, trak de Revolverne og dræbte Byvagterne. Anders Nielsen var Formand for Aarhus Atletikklub og efterlader sig Hustru og 2 smaa Børn, C. C. Laursen var oprindelig Kørelærer. Ogsaa han efterlader sig Hustru og Børn.

Hjørring: For nogen Tid siden udsendtes fra Hirtshals en tysk Patrulje og nogle Vagtværnsfolk til Landsbyen Horne, hvorfra der var indberettet, at 2 Russere terroriserede Beboerne og forlangte Spiritus. Det viste sig, at de to russiske Soldater havde begaaet Indbrud i Brugsforeningen, og da de blev anholdt, var de endnu i Besiddelse af nogle Tyvekoster herfra. Dagen efter blev Sogneraadsformand H. Pedersen, Horne-Asdal, af den stedlige Kommandant tilsagt til at give Møde i Infanterilejren i Hirtshals for at vidne i Sagen. Den stedlige Oberst Bachmeyer afhørte Sogneraadsformanden og en af de Soldater, der havde deltaget i Anholdelsen. Derefter blev den første af de skyldige ført ind og afhørt paa Russisk. Afhøringen resulterede i, at Soldaten blev dømt til Døden og skudt paa Stedet. Herefter kom den næste Russer ind. Ogsaa han dømtes til Døden, men paa Anmodning af Sogneraadsformanden fandt Henrettelsen ikke Sted i hans Paasyn.

Haderslev: Seminariets Øvelsesskole, der hidtil har været anvendt som Kaserne for tyske Arbejdere, blev forleden frigivet, men atter beslaglagt, da det tyske Orts-Lazaret paa Ungdomsskolen i Vojens skal flyttes hertil. Tyskerne regner med, at Øvelsesskolen kan rumme ca. 300 saarede Soldater og indrettes til dette Formaal.

Odense: Formanden for den konservative Vælgerforening i Odense, Boghandler Aage Johansen, er blevet løsladt.

- Tirsdag Aften blev Paalæggerske Harriet Strey fundet død i Lejligheden, Middelfartvej 58, 2. Sal. Hun var dræbt af flere Skud i Hoved og Hals. Det menes, at Paalæggersken havde Forbindelse med det tyske Politi.

- 3 Lastbilet blev i Aftes ødelagt ved Bombeeksplosioner ud for Mekaniker Rasmussens Værksted, Store Gasvej 44-46. Alle Ruder i den store Beboelsesejendom paa den modsatte Side blev knust.

Næstved: Tirsdag Aften eksploderede en Bombe mellem nogle Smaabaade i Havnen. Bunden blev slaaet ud paa adskillige Baade, og desuden sprængtes en Del Ruder.

Nykøbing M.: Natten til i Gaar har en halv Snes bevæbnede Mænd fjernet ca. 6.000 kg Fedt fra Andelsslagteriet.


688

Fredag den 2. Marts 1945.

Ti danske Statsborgere henrettet. Fra officiel tysk Side foreligger Meddelelse om, at 10 danske Statsborgere ved tysk Krigsret er blevet dømt til Døden for bevæbnet Overfald, Mord og Sabotage. Dommene er fuldbyrdet den 27. Februar, og de henrettede er følgende:

Erik Crone, født 29. Maj 1919 i Aarhus,

Poul Madsen, født 23. Oktober 1915 i København,

Einar Axel Larsen, født 16. August 1906 i Slagelse,

Svend Glendau, født 12. Marts 1910 i Tim,

Karl Gustav Stricker-Brøndsted, født 13. December 1915 i Hellerup,

Karl Børge Sørensen, født 25. Juli 1925 i København,

Preben Richard Christensen, født 8. August 1925 i København,

Preben Gylche, født 30. Januar 1927 i København,

Andreas Bronislov Wadeksloff Nielsen, født 31. Marts 1918 i Brøndbyerne,

Harald Christensen, født 28. Maj 1915 i Faaborg.

Henrettelserne skal ifølge uofficielle Meddelelser have fundet Sted i Vestre Fængsels Gaard. Erik Crone er Søn af Oberst Gustav Crone, Rungsted, Karl Gustav Stricker-Brøndsted Søn af Lærer Brøndsted ved Øregaards Gymnasium, og Preben Richard Christensen Søn af Journalist og Tegner ved Social-Demokraten Richard Christensen.

Kontorchef Kjeld Johansen anholdt og senere løsladt. Chefen for Statistisk Kontor, Kontorchef Kjeld Johansen, og Fuldmægtig, cand. jur. Conrad Jacobsen blev i Gaar Eftermiddags anholdt af civile, dansktalende Medlemmer af det tyske Politi. Kontorchef Kjeld Johansen blev ved Anholdelsen belagt med Haandjern. Nogle Timer senere blev de begge løsladt med den Besked, at der forelaa en Fejltagelse. Kjeld Johansen er stærkt medtaget efter den kortvarige Anholdelse, medens Fuldmægtig Conrad Jacobsen har det godt.

Kvinde skudt. En Del bevæbnede Mænd foretog i Gaar Formiddags Afspærring af Kvarteret omkring Frithiof Nansens Plads, medens andre trængte ind i Baronesse v. Bülows Lejlighed i Nr. 8, hvor de skød Baronessens Datter, Fru Lüders. Fruen blev ramt af flere Skud i Hovedet og døde paa Stedet.

To unge Mennesker skudt i Elmegade. Ved 14,30-Tiden i Gaar affyrede en Mand en Række Skud mod to andre, der kom gaaende sammen. De sank begge om, den ene dræbt paa Stedet, den anden døde lidt senere. Et Øjeblik efter kom 5-6 andre Mænd og gav sig til at skyde med Maskinpistoler ned ad Gaden. Der kom ogsaa nogle tyske Soldater til, men efter at Mændene havde legitimeret sig over for disse, trak Soldaterne


689

sig tilbage, saa man maa gaa ud fra, at de aktive har tilhørt det tyske Politi. To unge Mennesker, som havde taget Ophold paa en Trappegang i Nærheden, blev arresteret.

Under Skyderiet saaredes en ung Dame, Frk. Nielsen, Ryesgade 25, ved et Strejfskud i Hovedet. Hun blev forbundet hos Læge Parsberg, Nørrebrogade 42. Herfra rekvireredes en Ambulance, men da denne kom til Stede, beordrede det tyske Politi Ambulancefolkene til først at køre en dræbt Mand bort fra Nørrebrogade, formentlig en tredie dræbt fra Episoden i Kvarteret.

Moder og Datter saaret. I Morges ved 4-Tiden foretog nogle dansktalende, uniformerede Personer Razzia i Stuelejligheden Ordrup Jagtvej 48 E, som beboes af Direktør Ingemann, der ikke var hjemme, da Razziaen fandt Sted. Der blev kastet en Haandgranat ind i Lejligheden og anvendt Skydevaaben. Fru S. Ingemann blev saaret i Benet, og hendes Datter i Ryg og Arm. De blev senere bragt paa Sygehuset.

Dræbt paa Serridslevvej. Ved 17-Tiden i Gaar blev en Herre med Mappe skudt ud for Serridslevvej 6. Den Paagældende døde straks; i den rekvirerede Ambulance blev den Dræbte kørt ind til Shellhuset. Endnu i Formiddags havde de danske Myndigheder ikke haft Lejlighed til at identificere den Dræbte, men man frygter, det er Kaptajn Erik Holst, som boede i Ejendommen og netop ventedes hjem paa dette Tidspunkt. Han kom ikke hjem og har siden været forsvundet. Kaptajn Holst var knyttet til Fiskeridirektoratet.

Bortført. Stationsforstanderen paa Gentofte Station har meddelt det lokale Vagtværn, at der i Gaar Morges fandt en Bortførelse Sted fra Perronen. To bevæbnede Mænd henvendte sig til en midaldrende Herre og bortførte ham. Man ved ikke, hvem den paagældende er.

Fjernet Cyklegummi o. lign. I Gaar Eftermiddags fjernede en halv Snes Mænd en Del Cyklegummi, Dæk, Lygter og lign. fra Werner Grundahls Forretning i Gyldenløvesgade. Den medbragte Lastvogn kunde imidlertid ikke starte, da den var læsset. Mændene kaprede derfor en tilfældig forbikørende Lastvogn og læssede Delene over paa denne.

- Om Formiddagen indfandt ligeledes en halv Snes bevæbnede Mænd sig i en Skotøjsfabrik paa Vesterbrogade og forlangte sig udleveret et Depot af tyske Militærstøvler. Fabrikanten oplyste imidlertid, at Støvlerne tilhørte CBU, hvorefter de bevæbnede Mænd forsvandt uden at tage noget.

- Fra Akkumulatorfabrikken, Jagtvej 145, blev i Gaar fjernet 75 Akkumulatorer. De kørtes bort paa en Lastbil.

Anholdelser. I Morges er Ingeniør E. H. Kirchhoff, Emmasvej 15, blevet afhentet af Gestapo og Hipo. I Onsdags blev to unge Mennesker,


690

der gik og fotograferede ud for Ryesgade 28, hvor Nordwerk har en Afdeling, anholdt af Værkets eget Vagtkorps.

Løsladelser. Dir. John Olsen, Saga Bio, og Hustru er blevet løsladt.

Jernbanesabotagen. Fra Statsbanernes 1. Distrikt meldes om Sprængning af Døren til Pumpehuset i Maskinafdelingen i Gedser. Der fandtes en Bombe liggende i Huset, og da dette ligger nær ved Jernbanelinien, blev Trafikken indstillet. Dette skete Kl. 9 Torsdag Morgen. Der tilkaldtes en Sprængningskommando fra Næstved, men da denne endnu om Aftenen ikke var ankommet, var Driften fortsat standset; ogsaa Færgetrafikken Gedser-Warnemünde var indstillet. Kl. 4,40 i Nat blev Bomben, som man antog for at være af særlig farlig Art, fjernet af Specialister fra Næstved. Den viste sig at være en Pakke med Bivoks. Trafikken, blev genoptaget i Morges Kl. 5,10. - Fra Statsbanernes 2. Distrikt meddeles i Dag til Morgen, at Trafikken omkring Viborg og Herning har ligget stille i Nat paa Grund af formodet Sabotage. Dette gælder alle Strækningerne fra Viborg mod Ravnstrup, Rødkjærsbro, Bækkelund og Løgstrup, samt fra Herning efter Nørre Kollund, Hammerum, Studsgaard og Gjødstrup. Paa Strækningen Vraa-Sulsted er der fundet tidsindstillede Bomber. Desuden er der forekommet Sprængninger mellem Lerbjerg og Laurbjerg, mellem Børkop og Pjedsted, mellem Langaa og Ulstrup. Endelig er Trafikken i Morges indstillet paa Strækningen Farris-Sommersted og Brørup-Holsted paa Grund af formodet Sabotage. Der er paany Dobbeltsporkørsel Aalborg-Nørre Sundby, men Enkeltsporkørsel Lunderskov-Vejen og Vejen-Brørup.

Provinsen.

Aarhus: Der er i Bladene bragt Meddelelse om, at en Mængde falske Rationeringsmærker er i Omløb i Jylland. Det drejer sig om Smør-, Sukker- og Franskbrødsmærker, der kun adskiller sig fra de almindelige Mærker ved ikke at have Prikker i Hjørnerne. Det oplyses, at Mærkerne er udstedt af Handelsministeriet til Brug for den tyske Værnemagt.

Aalborg: Der har Natten til i Gaar været kraftigt Skyderi i flere Kvarterer i Byen. Til Hospitalet er indhragt Frk. Gunhilda Nielsen fra Svenstrup. Hun havde faaet et Skud i Laaret, og Togbetjent Karl Jacobsen, Schleppegrellsgade 76, ramtes af en Kugle i højre Ben. Endvidere er Grønthandler A. Østergaard, Priorsgade 1, blevet ramt af en Kugle i Brystet.

- Det sidste ubeskadigede Muslingekogeri ved Limfjorden, Hvalpsund Muslingekogeri, er Natten til Onsdag blevet ødelagt ved en Række Bombeeksplosioner.


691

Hobro: Bankdirektør Balling, Redaktør Bech Sørensen, Bogtrykker Møller og Ekviperingshandler Borg Petersen er ført til Frøslev.

Horsens: Der er i den sidste Tid udbudt en Del falske 10 £-Sedler. De udbydes for 10 Kr. pr. Stk.

Vejle: 5 bevæbnede Mænd holdt Onsdag Aften Arbejderne op i Dr. phil. Paul v. Elsners kemiske Fabrik i Grejsdalen, "Thiosan"-Fabrikken. Samtidig blev der draget Omsorg for, at Villaen ved Siden af, hvor Dr. Elsner bor, blev evakueret. Der blev udlagt Bomber, og Fabrikken blev sprængt. Ved Eksplosionen blev et stort Marmeladelager ødelagt, medens der i de omliggende Villaer ikke skete anden Skade, end at nogle Ruder knustes.

Odder: En Ildkamp udviklede sig Torsdag Formiddag i Hou, da en halv Snes Sabotører forsøgte Attentat mod Hou Savværk. Sabotørerne ankom i to Biler, kørte ind paa Savværket og holdt Vagtmandskabet op, hvorefter de afbrød Telefonerne og spærrede Arbejderne inde. Kort efter blev de atter frigivet, og Sabotørerne kørte bort efter at have erklæret, at alt var i Orden. Det var imidlertid lykkedes en Vagtmand at faa tilkaldt Værnemagten, og under Bortkørselen kom det til en Ildkamp, hvorunder et Par Soldater og en Sabotør saaredes. Kugler trængte ind i de omliggende Huse. Det lykkedes Sabotørerne at slippe bort. Alt Arbejde var standset, da man frygtede Eksplosion, imidlertid skete der intet.

Randers: Læge Krogh, der for kort Tid siden blev anholdt, er atter løsladt.

 

Lørdag den 3. Marts 1945.

Der er over for Viborg Kommune stillet Krav om Plads for 5000 Saarede og Flygtninge. Blandt andet er samtlige 3 Kommuneskoler, Arbejdernes Forsamlingsbygning, Viborghallen, Hans Tavsens Hus og Asmildkloster Landbrugsskole beslaglagt. Endvidere er der til anden Anvendelse lagt Beslag paa 3 af Byens Hoteller, Haandværkerforeningen, Generalkommandoens Bygning og samtlige Kaserner.

- I Gaar ankom flere Hundrede saarede tyske Soldater til Odense med et Samaritertog og adskillige Røde Kors Biler. De blev indlagt paa Sct. Knuds Gymnasium.

Beskudt ved Landbrugsmuseet. Ved 20,40-Tiden i Gaar rekvireredes en Ambulance til Landbrugsmuseet i Lyngby for at hente en død Mand. Ved Ankomsten var der imidlertid ingen, men et Øjeblik efter kørte det tyske Politi fra Lyngby op, og i det samme kom nogle Mænd frem, hvorefter det tyske Politi gav Ild. En ung Mand fik venstre Ben skudt over og


692

kørtes i den rekvirerede Ambulance til Amtssygehuset. Den Saarede var Johannes Stefan Jørgensen, Søn af afd. Kommunelæge Stefan Jørgensen, som blev myrdet i Fjor.

12 Aars Dreng saaret. I Gaar Eftermiddags blev en 12 Aars Dreng, Bent Holm, boende Kalkbrænderivej 54,2., paa Strandboulevarden raabt an af nogle Hipo-Folk. Drengen blev øjensynlig bange og løb. Der blev saa skudt efter ham, og han ramtes i det ene Laar saa uheldigt, at Benet brækkede.

Under den Razzia, Hipo-Folkene her foretog, menes iøvrigt at være skudt en Mand, men da vedkommende ikke kørtes bort i dansk Ambulance, kender man ikke de øvrige Enkeltheder.

Atter Skyderi i Blaagaardsgade-Kvarteret. Sent i Gaar Eftermiddags forekom atter Skyderi i Blaagaardsgade-Baggesensgade-Kvarteret. Nogle Hipofolk skød i Gaderne, saa vidt vides dog uden at nogen blev ramt. Et Par Byvagter, som var søgt ind i en Port, kiggede udenfor, netop idet nogle Hipomænd passerede. Hipo hilste Byvagterne med følgende Bemærkning: "Se saa at faa Næsen trukket tilbage, ellers skal I faa den skudt af."

Løsladelser. Fra Frøslevlejren er løsladt: Politiadvokat Th. Beckett, Kriminalbetjent Harald Jensen, Københavns Opdagelsespoliti, Overbetjent Charles Hansen og Kriminalbetjent Lund, Lyngby.

Overbetjent flygtet. For en Ugestid siden blev Overbetjent Høedt i Københavns Opdagelsespoliti arresteret og indsat i Vestre Fængsel. I Mandags flygtede Overbetjenten.

Skyderi paa Tomsgaardsvej. Torsdag Eftermiddag blev en Lastbil fra "De 4 K'er" læsset med Tromler beskudt paa Tomsgaardsvej. Chaufføren blev ramt og muligvis dræbt, medens en anden Mand paa Vognen menes at være undsluppet. Kort Tid efter kom nogle Hipo-Folk til Stede og begyndte at skyde i Gaden.

Drabet paa Serridslevvej. Formodningen om, at det skulde være Kaptajn Erik Holst, der blev dræbt ved Attentatet paa Serridslevvej, er i nogen Grad blevet bestyrket. To Mænd fra Fiskeridirektoratet, Bekendte af Kaptajn Holst, har anmodet Myndighederne i Shellhuset om Tilladelse til at se Liget, men denne Tilladelse er ikke blevet givet. - Det vides, at en Søn af Kaptajn Holst, Kornet Poul Erik Holst, samme Dag er arresteret, og man har begrundet Formodning om, at ogsaa Kaptajnens anden Søn, Civilingeniør Hugo Holst, er taget.

Razzia paa Avnstrup Sanatorium. Til Hospitalsdirektøren foreligger Indberetning om en Razzia, som for kort Tid siden blev foretaget paa


693

Avnstrup Sanatorium. Tidlig om Morgenen ankom hertil en større Styrke, antagelig 150-200 Mand, af det tyske Sikkerhedspoliti. Sanatoriet og Avnstrupgaard blev omringet samtidig med, at et større Antal Politisoldater rykkede ind i Sanatoriets Bygninger, hvor de gennemsøgte Personale- og Funktionærboligerne, Patientbygningen og de øvrige hertil hørende Bygninger. De foregav at søge efter Skovrider Krarup og en Fuldmægtig. Paa Sygestuerne forlangte de forevist Legitimationskort og undersøgte Patienternes Skabe. En halv Snes Patienter blev i Nattøjet beordret ud af deres Senge og ført ind i Sanatoriets Vestibule, hvorfra de efterhaanden kaldtes ind til Forhør paa Kontoret. Blandt Patienterne var 2 Politifolk, men de havde opholdt sig som Patienter paa Sanatoriet i lang Tid forud for Aktionen mod Politiet. Efter Afhøringen sendtes Patienterne atter ud i Vestibulen, hvor de var under Bevogtning.

Det tyske Politi forlod Sanatoriet efter 2-3 Timers Forløb. Deres Ankomst med skudklare Maskinpistoler og andre Vaaben havde virket stærkt chokerende paa Patienterne og Personalet. Nogle af de kvindelige Patienter brød sammen i Graad, og det varede nogle Dage, før den Ro, der er nødvendig for Patienternes Helbredstilstand, atter kunde skabes.

Skudt under Flugtforsøg. Vagtchef ved Vestre Luftværnskommando i Aarhus, Løjtnant Hans Lykke Christensen, er, efter hvad der nu meddeles, dræbt under Flugtforsøg.

Jernbanesabotagen. Der er atter i det sidste Døgn forekommet talrige Sprængninger paa jydske Banelinier. I Aftes skete 10 Sprængninger paa Strækningen Ringkøbing-Hee, 4 Sprængninger Ringkøbing-Velling, 1 Sprængning Stevnstrup-Langaa, 8 Sprængninger Randers-Stevnstrup, 8 Sprængninger Bjerregrav-Randers, og 1 Sprængning paa Filskov Station. Desuden er fundet 6 ueksploderede Bomber mellem Hvidding og Rejsby samt 8 ueksploderede Bomber mellem Kolkær og Nørre Kollund.

Paa Strækningen Sommersted-Vojens forekom Sprængninger i Sporet under et tomt Lazarettog for Padborg-Transit. 4 Personvogne afsporedes, hver med 1 Hjulsæt. Toget førtes af en dansk Maskine. Lokomotivføreren og Fyrbøderen fik nogle Skrammer, men ellers kom ingen noget til.

Provinsen.

Ribe: Det tyske Politi arresterede Natten til Torsdag to Gymnasiaster, en Herreekviperingshandler, en Kolonialkommis og endnu en ung Mand.

Skanderborg: For en Ugestid siden blevet Tankanlæg i Sølyst-Kvarteret besat af en Snes bevæbnede Mænd, som tvang Tankpasseren til at tømme Benzinlageret, ca. 200 Liter, som tilhørte Værnemagten. Benzinen blev kørt bort paa en Lastbil og i 2 Personbiler.


694

Aarhus: Natten til Torsdag eksploderede en Bombe i Frk. Erna Madsens Delikatesseforretning i Marselisborg Allé. Der skete kun materiel Skade. Forøvrigt var Forretningen nogle Dage i Forvejen ude for et lignende Sabotagetilfælde.

 

Mandag den 5. Marts 1945.

Som meddelt i Dagspressen kom en tysk Bil Lørdag Formiddag kørende ad Vesterbrogade fra Raadhuspladsen. I Bilen befandt sig en dansk Fange. Da Vognen standsede op for rødt Lys ved Gasværksvej-Hjørnet, rev den Anholdte sig løs, sprang ud af Vognen og løb ned gennem Teater-Passagen. Ifølge Pressemeddelelsen ramtes Flygtningen af flere Skud og dræbtes.

Under Skydningen blev flere forbipasserende saaret, Brandvæsenets Ambulance kørte 4 paa Hospitalet, nemlig Bud Erik Johansen, Sct. Pederstræde 9 B, 2., den haardtsaarede Gartner Jacobsen, Skjalm Hvidesgade 1 - Gartneren sad oppe i et Træ paa Vesterbros Torv og var beskæftiget med Beskæringen af Træet -, Bygningssnedker Hansen, Hothers Plads 7 - ramt af 2 Skud -, og en tysk Soldat, som var saaret i venstre Laar. Det menes tilmed, at endnu flere er blevet saaret.

Intern tysk Episode paa Axeltorv. Lørdag Aften forekom en Del Skydning mellem Uniformerede paa Axeltorv. Tre tyske Soldater og en Frivillig ved Navn Jørgen Larsen, som var hjemme paa Orlov fra Østfronten, blev saaret. Brandvæsenets Ambulancer kørte dem til Lazarettet paa Nyelandsvej. Ved Ankomsten hertil var en af de tyske Soldater død.

Voldtægt i Gentofte-Villa. Lørdag Formiddag indfandt 3 revolverbevæbnede Mænd sig i en Gentofte-Villa, hvor Fruen var alene hjemme. I Forvejen havde de sendt et Barn ind for at spørge Fruen, om hendes Mand var hjemme, hvad han ikke var. De tre Mænd, som alle var lurvede klædt, gennemsøgte Lejligheden og tog et Guldarmbaandsur. Bagefter trængte den ene af Mændene Fruen ind i Badeværelset, hvor han øvede Voldtægt mod hende. De tre Fyre forsvandt fra Ejendommen i en benzindrevet Bil. De var dansktalende. Lidt senere skete Anmeldelse til Vagtværnet, og Fruen blev indlagt paa Amtssygehuset, og derfra overført til Retsmedicinsk Institut.

Razzia i Fru Stefan Jørgensens Villa. Det blev i Gaar fra Fru Dr. Plum, Ibstrupvænget 5, meddelt Gentofte Vagtværn, at Villaen Brogaardsvej 43, som tilhører hendes Moder, Enke efter Kommunelæge Stefan Jørgensen, havde været udsat for Razzia eller Indbrud. Vagtværnet foretog en Undersøgelse, som viste, at de paagældende havde skaffet sig Adgang gennem Kælderen og havde gennemrodet hele Huset. Der


695

brændte endnu Lys i Ejendommen. Fru Stefan Jørgensen ligger for Tiden syg paa Hospitalet, og Datteren tilsaa derfor Villaen. Man formoder, at den Undersøgelse, der er foregaaet i Hjemmet, staar i Forbindelse med den i Lørdags omtalte Episode ved Landbrugsmuseet i Lyngby, hvor en Søn af Fru Stefan Jørgensen, Johannes Stefan Jørgensen, blev saaret.

Drabet paa Serridslevvej. Det er nu godtgjort, at den Dræbte paa Serridslevvej er Kaptajn Erik Holst, som var tilknyttet Fiskeridirektoratet. Ganske vist har Myndighederne i Shellhuset nægtet at lade nogen se Liget eller at udlevere dette, men ad anden Vej er der skabt Vished for, at Kaptajn Holst er den Dræbte. De Mænd, som udførte Drabet, har siddet i Lejligheden og ventet paa ham. Som nævnt var Kaptajn Holsts 2 Sønner, Civilingeniør Hugo Holst og Kornet Poul Erik Holst, lige forinden blevet anholdt.

Bortførelse. Tandlæge Olsen, Købmagergade 30, meddelte i Gaar til Gentofte Vagtværn, at hans Assistent, Edvard Møller, Ingersvej 32, havde været forsvundet de 2 sidste Dage. Vagtværnet foretog en Undersøgelse i Hr. Møllers Ejendom. Det viste sig, at hele Huset var gennemrodet, og Lyset brændte endnu paa et af Loftsværelserne. Naboerne kunde oplyse, at der havde været rullet ned i de sidste 2 Dage. Man ved ikke, hvem der har bortført den paagældende.

Løsladelse. Arkitekt Hans Hansen, der for nogen Tid siden blev arresteret af det tyske Politi, er atter løsladt.

Godthaabsvejens Skole som Lazzaret. Det menes, at Godthaabsvejens Skole, som blev beslaglagt for et Par Aar siden, skal indrettes til tysk Lazaret.

Jernbanesabotagen. I Morges oplyste Togkontoret, at der Søndag Aften er sket 5 Sprængninger paa Jernbanestrækningen Silkeborg-Svejbæk, 6 Sprængninger Silkeborg-Risenbro [i. e. Resenbro], 1 Sprængning Aalborg-Nørre-Sundby [i. e. Nørresundby], 5 paa Strækningen Skanderborg-Hylke, 12 Rødekro-Hovslund, og 3 Skanderborg-Alken. Paa Grund af formodet Sabotage har Trafikken Natten til Mandag været indstillet paa Strækningerne Herning-Kølkær og Stilling-Skanderborg.

Provinsen.

Aarhus: Lørdag Formiddag ankom ca. 1.500 Flygtninge, hovedsageligt Kvinder og Børn, pr. Tog til Aarhus. Man rekvirerede Trambusser til at køre dem til deres Kvarter paa to Skoler og Aarhus Seminarium, der er blevet beslaglagt.


696

- Den 30-aarige Korrespondent Wilhelm August Peters, Rentemestervej 36, København, der for Tiden boede paa Hotel Royal i Aarhus, er Lørdag Eftermiddag ved 16-Tiden blevet skudt ned uden for Hotellet. Han blev ramt af et Skud i Nakken og dræbtes paa Stedet. Skudet blev affyret af en Mand, der cyklede forbi Royal. Efter at Korrespondenten var skudt, udviklede der sig et livligt Skyderi omkring Aarhus Domkirke, og herved blev den 69-aarige forhenværende Kurvemager, Carl Nielsen, Banegaardsgade 6, Aarhus, saaret alvorligt i Underlivet.

- Fredag Aften eksploderede Bomber ved Købmand J. W. Johansens Forretning, Hans Brogesgade 12. Butikken blev ødelagt, og der knustes en Del Ruder i Nabolaget.

Randers: Tyskerne har beslaglagt Missionshotellet "Ansgar". I Forvejen var Hadsundsvejens Skole blevet beslaglagt. Begge Bygninger skal bruges til Indkvartering af tyske Flygtninge.

Skive: 4 bevæbnede Mænd tiltvang sig Fredag Aften Adgang til Pølsemageriet paa Skive Andelssvineslagteri. Der blev udlagt 3 Bomber, som ved Eksplosionen fuldstændig ødelagde Maskinerne i Pølsemageriet, og desuden knustes en Del Ruder i den øvrige Del af Bygningen.

Randers: Da Overdyrlæge N. M. Mose Søndag Morgen ved Totiden sammen med sin Hustru var paa Vej hjem fra Egegaarden i Helsted, hvor de havde været til Middag, blev han ud for Helstedgaard raabt an af en tysk Vagtpatrulje. Dennes Fører har forklaret, at Dyrlægen ikke standsede, og at Patruljen beskød Bilen. Begge Bagringe ramtes og punkterede, og et Projektil trængte ind i Vognen og ramte Dyrlægen i Ryggen. Han førtes til Centralsygehuset i Randers. Det oplyses Søndag, at Projektilet har ramt Dyrlægen i Rygraden, og at hans Tilstand er alvorlig.

Kolding: Den gamle Del af Automobilhandler Carl Jakob Jensens Værkstedsbygning i Sdr. Havnegade nedbrændte Fredag Aften. I Værkstedet brændte tillige en halv Snes Automobiler, en Del Olietønder, Benzinbeholdere samt Maskiner og Værktøj. Ilden menes at være paasat, da den udbrød samtidig flere Steder.

Lyngby: Fredag Eftermiddag blev Vagtholdet paa Akkumulatorfabriken paa Lyacvej holdt op af 3 bevæbnede Mænd, som siden kørte bort med 11 værdifulde Startelementer.

 

Tirsdag den 6. Marts 1945.

Der har nu i en Uge ingen Overfart været paa Gedser-Warnemünde-Ruten, efter at den tyske Færge sidste Søndag havde foretaget en Tur til Gedser og tilbage. Den danske Færge og dens Ledsagedamper ligger


697

i Gedser Havn og den tyske Færge i Warnemünde. Hvornaar Færgefarten kan genoptages, vides ikke. Alt det Gods, som ventede i Gedser paa Overførsel, er blevet sendt til Padborg.

Eksplosioner i Hipos Garager. I Gaar ved 18-Tiden hørtes 2 kraftige Eksplosioner. De stammede fra nogle Garager ved Hambrosgade. Garagerne, der tidligere tilhørte Krisepolitiet, bliver nu benyttet af Hipo. I Betragtning af, at Barakkerne er afspærret, maa man gaa ud fra, at Fremgangsmaaden ved Sabotagen ikke har været den sædvanlige. Der kom hurtigt Forstærkning af Hipo-Folk fra Politigaarden og andre Kvarterer i Nærheden. De begyndte at skyde til alle Sider, dog vistnok uden at nogen er blevet ramt. Ved Lufttrykket knustes nogle Ruder i Omegnen.

Dansk SS-Mand dræbt. Vagterne ved Motor-Service "Addi" paa Aaboulevarden ringede i Nat til Frederiksberg Vagtværn for at meddele, at en Mand var blevet skudt paa Hjørnet af Aaboulevarden og Bülowsvej. Den Dræbte, som menes at være en dansk SS-Mand, blev kørt til Frederiksberg Hospital, hvorfra Liget senere overførtes til Nyelandsvejs Lazaret. I Forvejen havde der været en Del Skyderi i Kvarteret.

Sporvogns-Razzia. Ved 21-Tiden i Gaar gik 14 Tyskere op i en Linie 9-Sporvogn paa Nørrebros Runddel og visiterede Passagererne. Saa vidt vides blev ingen af dem anholdt.

Anholdelser af Søofficerer. Der er i sidste Uge foretaget Anholdelse af en Del Søofficerer, blandt disse er Orlogskaptajn B. V. Clausen, Søkadetterne H. S. Kærgaard, B. Hjorth Jensen, E. Koch Mikkelsen, samt en anden Søkadet, der blev saaret ved Anholdelsen.

Kaptajn Erik Holst begravet. Kaptajn Erik Holst, Serridslevvej 6, er blevet begravet fra Shellhuset. Myndighederne her nægtede at udlevere Liget til Familien.

Sogneraadsmedlem arresteret. Medlem af Gladsaxe Sogneraad, Assurandør I. C. Larsen, Buddingevej 225, er Natten til Fredag blevet anholdt af det tyske Politi. Desuden anholdtes en hjemmeboende, voksen Søn.

Razzia. 2 Gestapomænd søgte i Mandags at anholde en Portner i F. L. Smidths Ejendom i Vestergade. Portneren flygtede ind gennem Kontorerne under Beskydning. Hverken han eller nogen af Kontorpersonalet blev ramt. Det lykkedes Portneren at undslippe. Straks efter blev der foretaget en Afspærring af Hipo-Folk, og Virksomheden gennemsøgt. Der blev dog ikke anholdt nogen.

Sabotage i Heibers Autoværksted. Der er atter foretaget Sabotage mod Heibers Automobilværksted paa Lyngbyvej. Det skete Søndag Formiddag. Det lykkedes Sabotørerne at trænge ind paa Værkstedets Om-


698

raade til Trods for en kraftig Afspærring. Hvor stor Skade der er opstaaet ved Sabotagen, vides ikke.

Jernbanesabotage. Fra Jylland er i Morges indløbet Meldinger om en Række nye Sabotagehandlinger, som hovedsagelig er udført i den forløbne Nat. Der er registreret 2 Sprængninger i et Remisesporskifte, Aarhus Ø., 8 Sprængninger paa Strækningen Silkeborg-Funder, 3 mellem Bredebro-Døstrup, 12 Onsild-Faarup, 1 Sprængning under et Tog mellem Farris og Sommersted. En Post- og Pakvogn afsporedes med alle Hjul, men ingen kom til Skade. Hjælpetog ankom ved 4-Tiden i Morges. Endelig meldes om flere Sprængninger paa Strækningen Vraa-Hæstrup og Trafikstandsning paa Grund af formodet Sabotage paa Strækningerne Døstrup-Skærbæk, Bredebro-Visby, Horsens-Tvingstrup, Hørup-Mølvang og paa Aarhus H. Fra det sjællandske Distrikt foreligger Meddelelse om en 4-Timers Togstandsning ved Næstved og Vordingborg paa Grund af Telefonbomber.

Løsladelser. Journalist Willy Andersen, Ritzaus Bureau, der blev arresteret kort før Jul og senere overført til Frøslev, er atter løsladt. - Fra Randers meddeles, at Sognepræst Hans Peter Christensen, Spentrup, er blevet løsladt, og fra Haderslev, at Boghandler Algreen-Petersen er løsladt fra Frøslev-Lejren.

Beskudt efter Tilraab fra Patrulje. Fhv. Kontorbud Laurits Lauritsen, Suensonsgade 23, blev Mandag Formiddag saaret ved Skud i Maven, da han ikke standsede paa Tilraab fra en tysk Patrulje i Ejendommen, Toldbodvej 19.

Bombeeksplosioner i Morges. Kl. 8 og 8,30 lød Bombeeksplosioner, men det er endnu ikke lykkedes at lokalisere disse. Hverken Brandvæsenet eller Vagtværnet er blevet underrettet.

Provinsen.

Rønne: Efter at Russerne er naaet frem til Østersøkysten ved Kolberg og Köslin, kan man fra Bornholm høre Kanontorden fra Slagmarkerne i Nordpommern. Der hørtes saaledes Søndag Middag ret kraftige Detonationer, det samme gentog sig Søndag Eftermiddag og Mandag Morgen.

Haderslev: Sct. Severinskolen er blevet beslaglagt af Tyskerne og skal anvendes som Officersskole. Herefter er Teknisk Skole og selve Seminariet (derimod ikke Seminariets Øvelsesskole) de eneste Skolebygninger, der ikke er beslaglagt.

Tyskerne har paa Hoptrup Højskole taget nogle Klasseværelser og Gymnastiksalen til Underofficersskole. Højskolens Undervisning kan dog fortsættes.


699

Fredericia: Ifølge officiel Indberetning befandt sig i forrige Uge ca. 2.000 Saarede i Byen, og den tyske Hauptmann Sumfleth oplyste samtidig, at der var ca. 300 Flygtninge i Byen, og at der kan ventes godt et Par Tusinde. De skal anbringes paa Latinskolen, Kasernen, Svendehjemmet, Møllers Hotel og paa "National". Paa Møllers Hotel er opsat Skilt med "Kinderlazarett". Der er udlaant Skoleborde til Brug ved Undervisning af 75 tyske Flygtningebørn, som skal gaa i Skole paa Kasernen.

Badehotellet "Hannerup" skal anvendes til Indkvartering af ca. 100 Mand fra Schalburg-Korpset, som er gaaet over til Hilfs-Polizei (Hipo).

- Lørdag Nat og Morgen foretog det tyske Politi 10-15 Anholdelser af unge Mennesker. Der skal være fundet Vaaben i nogle Drivhuse. Foranlediget heraf er der paany oprettet Spærringer ved Voldene, hvor Folk bliver visiteret.

Ribe: Tyskerne har i det sidste Par Maaneder afkrævet Beboerne langs hele Vestkysten deres Jagtgeværer. Dette er sket under Henvisning til, at Vestkysten er Invasionsomraade. Jægerne i Ribe har faaet Besked om, at de personlig maa indfinde sig i Esbjerg for at aflevere Geværerne.

Skive: De tyske Myndigheder har fra og med i Gaar indført Kørselsforbud i Tiden Kl. 19-6 for alle Motorkøretøjer med Undtagelse af de, der benyttes af Værnemagten, Læger og Jordemødre og Falck. Der vil blive skudt paa alle Køretøjer, som ikke standser efter Tilraab. Kørselen med Mælk synes ikke at være undtaget fra Færdselsforbudet.

- Fabrikant M. Petersen, Salling Margarinefabrik, er blevet arresteret.

Ringkøbing: For nogen Tid siden fik Sogneraadsformand Ingvard Kristensen i Assing Besøg af 5 Gestapomænd, som vilde arrestere hans to Sønner, der sigtedes for Udbredelse af illegale Skrifter og for Modtagelse og Opbevaring af Vaaben, nedkastet af engelske Flyvere. Ved Undersøgelsen fandtes dog hverken Tryksager eller Vaaben. Af Sønnerne var kun den ene til Stede, nemlig stud. jur. Johannes Hedegaard Kristensen. Han blev arresteret. Under Razziaen forlangte Gestapo, at Sogneraadsformanden skulde udlevere Skattelister og Folkeregister, men dette nægtede han at efterkomme.

Skjern: Det indberettes, at der for en halv Snes Dage siden menes nedkastet Faldskærme med Sprængstoffer i Nærheden af Troldhede, og samme Dags Eftermiddag blev Jernbaneportør Einar Jensen, Grønnegade, Skjern, anholdt paa Gaden i Skjern af det tyske Feldgendarmeri. Det hævdes, at han bar paa en Kuffert indeholdende Sprængstoffer. Det menes, at han efter en Afhøring er ført til Aarhus eller Herning.

Odense: Lørdag Aften blev 3 Lastbiler forskellige Steder i Byen ødelagt ved Bombeeksplosioner.


700

Haslev: Der forhandles i disse Dage om Overtagelse af en Del af Byens 11 Skoler. Den største af disse, Haandværkerhøjskolen, er allerede lukket og Eleverne sendt hjem.

Kalundborg: Marstalskonnerten "Erna"s Forlis ved Røsnæs synes at have haft andre Aarsager, end man oprindelig troede. Da Strandfogeden i Søndags sejlede ud til Vraget, blev det opdaget, at Skibet ikke, som hidtil antaget, er stødt paa Revet. "Erna" er sunket paa dybt Vand, saa man mener nu, at Skonnerten er ramt af en Eksplosionsulykke.

Nykøbing F.: Dansk Møbelarbejdes store Fabrik i Lommelev paa Nordfalster er Natten til Mandag blevet lagt i Aske ved en voldsom Brand, paasat af seks revolverbevæbnede Mænd, der trængte ind i Fabrikken og udlagde en Del Brandbomber. Fabrikkens Sabotagevagt blev ved 22,30-Tiden holdt op af Revolvermændene, som kom kørende i Bil, og derefter blev han tvunget til at vække Fabrikant F. R. Møller og Hustru, som fik Ordre til at forlade deres Lejlighed i Løbet af 10 Minutter, medtagende deres Værdigenstande. Derefter udlagdes Bomberne, og ved Eksplosionen ødelagdes saavel Møbelfabrikken som Fabrikant Møllers Lejlighed og et stort Lager af Færdigvarer og Raamaterialer samt de værdifulde Maskiner. Brandskaden anslaas til en halv Million Kr. Fabrikken beskæftigede 30-35 Mand.

 

Onsdag den 7. Marts 1945.

Fem nye Henrettelser. Ud over de 10 Henrettelser, som fandt Sted den 27. Februar, er der i Forgaars yderligere henrettet 5 unge Mennesker fra Vestre Fængsel. De Paarørende vil blive underrettet i Dag.

52 Politimænd til Frøslev. I Formiddags overførtes Resten af de paa Politigaarden internerede Politimænd til Frøslevlejren. Der afsendtes 52 Mand, medens 4, nemlig Kriminalassistent Holsby og Overbetjent Rasmussen fra Opdagelsespolitiet samt Politiassistenterne Mose og Ewald Hansen blev løsladt.

Arrestationer. Oberstløjtnant, Kammerherre Torben Hage er Natten til Lørdag bleve anholdt i sit Hjem paa Oremandsgaard ved Præstø. Desuden er anholdt Kaptajnerne Tage Hansen, Mollerup og Tyge Johansen (Geodætisk Institut). Kaptajn Tyge Johansen blev arresteret under et Besøg hos sin Fader, Oberstløjtnant N. P. Johansen. - Fra Hobro meddeles, at Apoteker Ewald er blevet anholdt af det tyske Politi.

Sabotage. I Gaar Kl. 12,15 hørtes 3 voldsomme Eksplosioner i Sydhavnen, saa kraftige, at adskillige af Husene derude rystede. Et Øjeblik efter opstod et livligt Skyderi med Maskinpistoler i Kvarterets Gader,


701

som straks tømtes for Mennesker. Ogsaa Sporvognene maatte standse, og Passagererne søge Dækning. Virksomheden, som var blevet ødelagt, var A/S "Danadko", Skandiagade 15, en Underafdeling af det tyske Automobilfirma "Adler". Virksomheden, som var bevogtet af tyske Soldater, blev totalt ødelagt, alt Inventar slyngedes op gennem Taget, og Jernbetonmurene slog Revner. Allerede Natten før havde der været Skyderi, saaledes at der aabenbart allerede da er forsøgt Sabotage. Det er tredie Gang, Virksomheden rammes af Sabotage, men første, Gang efter at der er kommet tyske Militærvagter.

Formiddagen igennem havde der været afholdt Skydeøvelser, og man antager, at nogle Luftværnsgranater, der umiddelbart efter Sabotagen blev affyret i Nærheden, var Led i denne Øvelse, og intet havde at gøre med Ildkampen. Et Par Forsagere faldt paa en af Carlsbergs Lagerbygninger.

Eksplosion i Godsvogn paa Amagerbanen. Ved 19-Tiden i Aftes skete en kraftig Eksplosion i en Godsvogn med Værnemagtsmateriel. Vognen stod paa Amagerbanens Terræn ved Uplandsgade. Ved Eksplosionen blev i hvert Fald 3 tyske Soldater saaret og i danske Ambulancer ført til Lazarettet paa Nyelandsvej. Der opstod noget Skyderi i Forbindelse med Eksplosionen.

Fjernet 7 Skibsankre. Mandag Aften trængte nogle bevæbnede Mænd ind i en Fabrik i Ejendommen, Borups Allé 106, hvor der fremstilles Skibsankre. De fjernede 7 Ankre.

Luftalarmen. Anledningen til Luftalarmen i Aftes menes at være Indflyvning af 40-50 Maskiner, som formentlig har været paa Mineudlægning. Maskinerne er observeret over Anholt, Nord for Gilleleje, Øresund, Køge Bugt og Gedser.

Byvagterne holdt op i "Mayfair". Ved 21-Tiden i Gaar blev Vagtværnet kaldt til Restaurant "Mayfair", Østergade 15, hvor en bevæbnet Mand temmelig haandfast havde givet sin Misfornøjelse til Kende over, at man ikke vilde fortsætte Serveringen. Da Byvagterne kom til Stede, dukkede yderligere 3-4 Mænd op med Revolvere. De kommanderede Byvagterne udenfor, stillede dem op med Ryggen mod Muren, og der blev saa - efter at Revolvermændene havde præsenteret sig som tilhørende Sikkerhedspolitiet - holdt en Tale til dem, hvori de opfordredes til ikke at blande sig i lignende Affærer. Iøvrigt var det Meningen, at Parterne skulde samarbejde for at haandhæve Ordenen. Derefter forsvandt Gæsterne i en Taxa. Det er oplyst, at en af de Paagældende hed Jørgen Lorenzen og boede Jernbanegade 4, 1. Sal o. G.


702

Rekvireret en Falck-Vogn. I Nat blev der bestilt en Arbejdsvogn hos Falck til at køre til Raadhuset i Holte. Ved Ankomsten hertil blev Chaufføren "holdt op", og nogle bevæbnede Mænd rekvirerede Vognen.

Eksplosionerne Tirsdag Morgen. I Gaar Morges hørtes to Eksplosioner Kl. 8 og Kl. 8,30. Det er senere konstateret, at de stammede fra Sprængning af Trærødder inde ved Garderkasernen.

Jernbanesabotagen. Flere af de sabotageramte Jernbanestrækninger er endnu ikke frigivet til Reparation. Dette gælder Aalborg-Skalborg, Brønderslev-Tylstrup og Brønderslev-Vraa.

I Gaar Eftermiddags har der været omfattende Sabotage paa Linierne rundt om Randers, saaledes meldes om 8 Sprængninger i hvert af Sporene mellem Randers og Stevnstrup, Sprængninger mellem Strømmen og Volk Mølle, mellem Randers og Bjerregrav, mellem Stevnstrup og Langaa samt 10 Sprængninger mellem Aalborg og Skalborg. - I Aftes skete en Eksplosion i Hasselager Stationsbygning, som blev stærkt beskadiget, dog uden at nogen Mennesker kom til Skade. - Ved 1-Tiden i Nat er der forekommet Sprængninger paa Slagelse Station, hvorved Trafikken paa højre Spor Slagelse-Frederikslund er spærret. Der foregaar kun Enkeltsporkørsel Slagelse-Sorø. - Togkontorets Morgenmeldinger omtaler nye Sprængninger paa Strækningerne Skærbæk-Brøns og Tinglev-Bolderslev, desuden er Trafikken indstillet mellem Langaa og Ulstrup. Der ligger ueksploderede Bomber paa Strækningen. Paa Grund af formodet Sabotage er eller har Trafikken været indstillet paa følgende Strækninger: Viborg-Ravnstrup, Viborg-Løgstrup, Herning-Sunds, Hjortkær-Bolderslev, Tønder H.-Bredebro, Padborg-Faarhus og Varde-Guldager. Der er fortsat Enkeltsporkørsel paa Strækningerne Slagelse-Sorø, Lunderskov-Vejen og Vejen-Brørup.

Tyske Beslaglæggelser. Der foretages fortsat adskillige store Beslaglæggelser for tysk Regning. I Næstved er de to Kaserner paany beslaglagt, desuden er en af Byens nye Grundskoler taget i Brug som Officersskole, og endelig er Missionshotellet rekvireret. I Præstø har man beslaglagt en Gymnastiksal og nogle Klasseværelser, desuden er Nysø beslaglagt. I Sønderborg har tyske Militærorganisationer rekvireret Det danske Forsamlingshus, Sønderborghus, Centralhotellet, Rutebilstationens Garageanlæg og Værksteder, Ringriderhallen, Ridehuset, Kamgarnsspinderiets store nye Kontorbygning, der endnu ikke er helt færdig. Endvidere skal Haandværkerskolen rømmes, naar Eksamen om et Par Dage er overstaaet. Paa Sønderborghus skal der bo 200 polske Arbejdere, og det er meddelt, at det drejer sig om Haandværkere, der skal opføre et større Automobilværksted i Byen. Som yderligere Eksempler paa Beslaglæggelser kan nævnes, at Statsseminariet i Tønder er beslaglagt til Fane-


703

junkerskole og Tønderhus til Lazaret. Gymnasiet i Fredericia er beslaglagt til Brug for Saarede med Ansigtslæsioner. Endvidere er den store Hadsundvejens Skole i Randers blevet beslaglagt.

Provinsen:

Randers: Mandag Aften er en tysk Officer blevet dræbt ved noget Skyderi omkring Mariagervej.

Skanderborg: Natten til Søndag er to Tyskere efter Forlydende blevet dræbt under en Ildkamp paa Banelinien. De blev kørt bort i Ambulancer. Paa Banelinien anholdtes Førstelærer Hess Larsen, Hylke.

Esbjerg: Fire Revolvermænd holdt Mandag Aften Personalet paa Folkeregistrets Kontor op, de stoppede Folkeregisterkortene i Papirsække og anbragte dem i Gaarden, hvor de overhældtes med Petroleum, hvorefter en Fosforbombe blev antændt. Kortene blev fuldstændig ødelagt.

 

Torsdag den 8. Marts 1945.

Henrettelserne. Lørdag den 3. Marts har en tysk Krigsret afsagt Dødsdom over 5 Danskere:

Kontorassistent Ib Fischer, født den 23. Marts 1921 i København, boende Jacob Erlandsensgade 11, København.

Malermester Hagbart Friis Jensen, født den 9. November 1911 i Vejby, boende C. F. Richsvej 112, København.

Arbejdsmand Erik John Andersen, født den 27. April 1926 i København, boende Bjørneklovej 6, København.

Mekaniker Helge Ove Jensen, født den 14. Februar 1922 i København, boende Grækenlandsvej 4, København.

Søkadet Erik Koch Michelsen, født den 21. Marts 1923, paa Frederiksberg, boende Statholdervej 10, København.

Samme Dag blev Dødsdommene fuldbyrdet for de 4 førstnævntes Vedkommende, medens Søkadet Michelsen blev skudt under Flugtforsøg. Efter Domsafsigelsen førtes han i Bil tilbage til Fængslet, men forsøgte saa ved Vesterbros Torv at flygte. Den dræbte Søkadet menes at være identisk med den Fange, som den paagældende Dag rev sig løs fra en Bil og flygtede ned gennem Teaterpassagen, hvor han dræbtes af Skud. Under Skydningen blev 4 forbipasserende saaret, deriblandt ogsaa en tysk Soldat, som fik et Skud i venstre Laar.

Sabotage mod Godsvogne med Hurtigbaade. I Gaar ved 22-Tiden trængte en Snes Sabotører frem til 4 Jernbanevogne, som stod paa Godsbanegaarden, læsset med Hurtigbaade til Flensborg. Der anbragtes en Bombe i en af Vognene, som blev ødelagt sammen med Indholdet, medens de 3 øvrige Vogne ikke beskadigedes. Et Øjeblik efter kom en tysk Ud-


704

rykningspatrulje, og der opstod Ildkamp, hvorunder en tysk Soldat blev dræbt og to andre tyske Soldater saaret. Desudn blev en dansk Civilperson dræbt. En tysk Soldat, som var kommet bort fra Patruljen, blev afvæbnet af Sabotørerne.

2 Mænd fundet dræbt ved Indkørselen til Bernstorff Slot. I Morges Kl. 6,35 er der paa Jægersborg Allé ved Indkørslen til Bernstorff Slot fundet 2 Mænd dræbt af en Serie Skud. Alle Papirer og hvad der iøvrigt kunde identificere dem, var fjernet. Den ene Mand var ca. 50 Aar, den anden 30-40 Aar. Det er tilsyneladende Kontorfolk. Man kunde konstatere, at de var dræbt ganske kort før, de blev fundet. Ligene blev bragt til Amtssygehuset.

Død af Paratyfus. En københavnsk Arbejdsmand, Johan Andersen, der for ca. 14 Dage siden kom til Frøslev efter et Ophold i en tysk Koncentrationslejr, er død af Paratyfus paa Sygehuset i Aabenraa.

Driftsleder Køllns Søn arresteret. Forleden Aften under Luftalarmen foretog nogle uniformerede tyske og dansktalende Politifolk Razzia hos Driftsbestyrer Kølln. Da der ikke blev lukket op, sprængte de Døren. Razziaen gjaldt Driftsbestyrer Køllns Søn, Student Christian Kølln, som blev anholdt sammen med en Kammerat. Paa et Spørgsmaal fra Forældrene om, hvorfor Sønnen skulde anholdes, blev der blot svaret: "Fordi han tilhører en Morderbande."

Episode paa Kommunehospitalet. En Aften for kort Tid siden indbragtes paa Kommunehospitalet en Patient med Skudsaar. Medens Patienten var under Behandling paa Operationsgangen, trængte nogle uniformerede Mænd ind og forlangte ham udleveret, hvilket ogsaa skete. Den paagældende Patient blev herefter overført til det tyske Lazaret paa Nyelandsvej. Under Opholdet i Operationsgangen noterede en af de uniformerede Mænd nogle Lægekandidaters Navne, som var opført paa en Tavle i Gangen. I den Anledning er der fra Lægeside gennem Myndighederne rettet Protest til rette Vedkommende.

Højerestaaende Hipomand dræbt. En fremtrædende Hipomand, der er Oberleutnant, blev i Gaar ved Middagstid dræbt, da han kom spadserende ved Indgangen til Gentofte Amtssygehus. Han ramtes bagfra af et Skud gennem Nakken og døde paa Stedet. Liget blev bragt ind paa Amtssygehuset, men Familien og Hipo, som var kommet til Stede, beordrede det ført til Nyelandsvejs Lazaret, hvorfra det senere blev bragt til Kapellet ved Frederiksberg Kirke.

Reddet sig ved et Tov gennem Køkkenvinduet. I Aftes kørte en Bil med Lægekorps op foran Frederiksborgvej 132. 4 Mænd sprang ud og


705

trængte ind i en Lejlighed paa 1. Sal. Det lykkedes dog Beboeren at undslippe ved at kaste et Tov ud gennem Køkkenvinduet og klatre ned i Gaarden. De fire Mænd fjernede sig med en Del Kufferter og lign.

Razzia. I Nat foretog det tyske Sikkerhedspoliti Razzia hos Kaptajn H. Cortsen, Ehlersvej 22. En Rude i Entrédøren blev slaaet ind, og derved lykkedes det at komme ind i Lejligheden. Politifolkene søgte Kaptajn Cortsen, men da Fruen oplyste, at hendes Mand ikke var hjemme, forsvandt de.

Invalid Haandværker saaret. I Aftes blev en invalid Skræddersvend Kaarup Bech fra Vanførehjemmet paa Toldbodvej saaret af et Strejfskud i højre Ben. Skudet menes at stamme fra en Salve, som affyredes af Vagten ved Hotel "Phønix". Naar Vagten foran Hotellet gav Ild, menes dette foranlediget af nogle samtidige Uroligheder nede omkring Det kgl. Teater.

Jernbanesabotagen. I de sidste Dage er Jernbanesabotagen ogsaa udstrakt til det sjællandske Net. I Gaar Eftermiddags skete nye Eksplosioner paa Linien Slagelse-Næstved, og ved Midnatstid skete 3 meget kraftige Eksplosioner paa Slagelse Stationsterræn, hvilket medførte, at al Trafik; gennem Slagelse blev indstillet. Eksplosionerne efterfulgtes i Nat af en omfattende Razzia med Tyskere og Hipo-Folk. I Morges kunde Trafikken gennem Slagelse Station dog gennemføres paa Enkeltspor. I Jylland forekom i Gaar Sprængning i et Sporskifte paa Fasterholt Station, flere Sprængninger mellem Svenstrup og Ellidshøj. Desuden blev en tysk Maskine gjort utjenstdygtig i en Remise paa Aalborg Station. Morgenmeldingen fra Jylland gaar ud paa, at Nattens Sprængninger navnlig har koncentreret sig om Esbjerg og Varde. Der meldes herfra om hen ved en Snes Sprængninger. Endvidere nævnes Sprængninger paa Strækningerne Vojens-Haderslev, Hjørring-Hæstrup og om formodet Sabotage paa Strækningen Hørning-Stilling.

Provinsen.

Sønderborg: Et Tog med 300 tyrkiske Civile kom i Gaar til Padborg og fortsatte nordpaa med Sverige som Bestemmelsessted. Et andet Persontog med det tyrkiske Gesandtskab fra Berlin ventedes over Grænsen senere paa Dagen. I Gaar passerede desuden et Særtog med ca. 150 haardt saarede Englændere, som i Sverige skal udveksles med et tilsvarende Antal Tyskere fra de allierede Lande.

- Det tyske Politi har anholdt formanden for D. S. U. Hans Becker og fhv. Folketingsmand I. P. Nielsens Søn, Vejassistent Nielsen, Vojens.


706

- Onsdag Morgen kom til Sønderborg Station et Særtog fra Tyskland. Det medførte ca. 800 Mænd af en Række Nationaliteter, Polakker, Ungarere og Italienere. En stor Del af dem var Krigsfanger, der nu er udskrevet til Arbejdstjeneste, og Toget rummede ogsaa et lille Hundrede Kvinder. Ved Ankomsten fik ingen Lov til at forlade Toget, hvor der blev overnattet. Endnu Onsdag Middag holdt Toget, der var paa 63 Waggoner, paa Stationen. Det menes dog, at Arbejdssoldaterne skal deltage i Opførelsen af nogle store Barakker til tyske Flygtninge paa Ringriderpladsen i Sønderborg.

Esbjerg: Arrestforvarer Sørensen er i Tirsdags blevet anholdt af det tyske Sikkerhedspoliti.

Aabenraa: Afd. Skibsreder Jepsens store Villa er blevet indrettet til Fødeklinik for tyske Kvinder.

- Af Schackenborg ved Møgeltønder har Tyskerne taget hele den nederste Del til Lazaret.

Fredericia: Da den ca. 30-aarige Mads Holtehus, som menes at stamme fra Vejle, i Gaar ved Middagstid gik ind gennem Porten til den tidligere Arbejdsanstalt i Dronningensgade, blev han passet op af et Par civilklædte Mænd, som affyrede nogle Skud mod ham. Holtehus døde paa Stedet.

Aarhus: Det tyske Sikkerhedspoliti har i de sidste Dage foretaget en Del Anholdelser i Studenterkredse, bl. a. har man anholdt Formanden for Aarhus Studenterraad Poul Buch.

- En Bilvirksomhed "Triangel" paa Kystvejen blev i Gaar ødelagt ved Sabotage. Glasskaden paa de omliggende Ejendomme var kun ringe, da Beboerne i Forvejen blev opfordret til at lukke Vinduerne op.

Aalborg: Lagerforvalter Ole Abildgaard Petersen er død i Tyskland, 33 Aar gammel. Han efterlader sig Hustru og et Barn.

- Atter Natten til Onsdag var der voldsom Skydning i Gaderne. Prinsensgade blev bestrøget med Maskinpistolsalver. Folk søgte øjehlikkelig Dækning i Portene eller kastede sig ned paa Gaden. Saa vidt vides blev ingen saaret.

Randers: I Tirsdags foretog det tyske Politi Husundersøgelse i Privatlejligheden hos Journalist Haurum ved Randers Socialdemokrat og beslaglagde en Del Papirer og Billeder. Haurum, der er Formand for Randers Journalistklub, er for Tiden bortrejst.

Hjørring: Tirsdag Aften skete en Eksplosion paa Mejeriet "Triticum" i Sindal, tilhørende Mejeriejer J. C. Steen. En Bombe var anbragt i Kedelrummet, og Kedelanlægget blev saa stærkt beskadiget, at Mejeriets Drift maa indstilles indtil videre. Der kom ingen Mennesker til Skade.


707

Fredag den 9. Marts 1945.

Svensk Røde Kors-Konvoj vil forsøge at samle danske og norske Fanger i Tyskland.

For en Gangs Skyld kan der berettes om en glædelig Begivenhed. I Morges afgik en svensk Røde Kors-Konvoj fra København til Tyskland, hvor man vil forsøge at samle de danske og de norske Fanger i een Lejr, som saa skal sættes under svensk Røde Kors Opsyn. Konvojen, der bestod af et halvt Hundrede hvidmalede Vogne - danske Rutebiler og Lastvogne - udstyret med Røde Kors Mærket og det svenske Flag, kørte tidlig i Morges ud ad Roskilde Landevej.

Paa Vejen ud af Byen blev den lange Karavane hilst med Glæde og Begejstring. Borgmester H. P. Sørensen, der selv har en Søn som Fange i Tyskland, var blandt dem, der svingede Hatten for de svenske Røde Kors-Folk. - Grev Bernadotte fløj i Lørdags som Repræsentant for Røde Kors til Berlin med det Formaal at forhandle videre med de tyske Myndigheder, saa man maa gaa ud fra, at der foreligger et Grundlag for Planens Realisation. Den sidste samlede Opgørelse over Antallet af danske og norske Fanger i tyske Lejre viste et dansk Fangetal paa godt 4.500 og ca. 9.000 norske.

Drabene. De to Mænd, som i Gaar Morges blev fundet skudt ved Indkørslen til Bernstorff Slot, er nu identificeret som Vekselerer Johan Petersen og Søn Tage Louw Petersen. De blev afhentet i deres Hjem, Kanslergade 4, af Folk, som opgav at komme fra det tyske Politi. Ved 3-Tiden Natten til i Gaar hørtes Skydning i Jægersborg Allé, som formodentlig maa sættes i Forbindelse med Drabene. - Johan Petersens Titel er som angivet Vekselerer, men han har i hvert Fald ikke drevet Vekselererforretning de senere Aar og er ikke kendt paa Børsen.

- Ud for Nr. 11 i Elbagade blev en Mand i Gaar Eftermiddags fundet skudt gennem Hovedet. Han var i Besiddelse af 2 Legitimationskort, som begge lød paa Navnet Bohn, Englandsvej 32. Paa det ene var Beskæftigelsen angivet som Politibetjent, paa det andet som tysk Vagtmester.

Dreng saaret. Den 10-aarige Bjarne Bech, Maltagade 16, blev i Gaar paa en Legeplads ramt af et Skud.

Razziaer og Ransagninger. I Morges opdagede et kvindeligt Avisbud, at Døren til Lejligheden, Brannersvej 17, St. tv., var sprængt, Lejligheden gennemrodet og ingen Mennesker til Stede. Gennem den øverste Del af Døren var der skudt 8 Skud. Lejligheden tilhører Fuldmægtig Per Kolbing-Nielsen.

- I Aftes blev Gentofte Vagtværn ringet op af Direktør C. Overgaard, Søbakken 9, som meddelte, at der gik nogle mystiske Personer omkring i Haverne. En Undersøgelse viste, at det var tysk Politi, som foretog en


708

Gennemsøgning i Haverne. Der foreligger intet om Razzia i Ejendommene i Kvarteret.

- Nogle uniformerede Hipo-Folk indfandt sig i Gaar Eftermiddags i Hovedbanegaardens Ankomsthal, hvor de efter Anvisning fra civile Ledsagere foretog Anholdelser.

- Frederiksberg Vagtværn blev i Nat alarmeret til Bülowsvej 38, hvorfra Fabrikant H. F. Pedersen meddelte, at nogle Mennesker var ved at trænge ind i Lejligheden. Det viste sig at være det tyske Politi, som foretog en Ransagning. Ingen blev anholdt og intet fjernet.

- En halv Snes Hipo-Mænd trængte i Gaar ind i en Barberforretning, Hillerødgade 85. De medførte en ung Fange, som efter Ordre maatte udpege en af Barbersvendene. Den Paagældende, hvis Efternavn er Bendtsen, blev taget med.

- I Gaar Eftermiddags foretog Tyskerne Razzia i et Trykkeri, Frederiksborggade 1. Forud for Razziaen blev alle Ejendommens Opgange i For-, Mellem- og Baghus besat af Hipo-Folk, som ogsaa dannede Kæde ned ad Frederiksborggade og Kultorvet. Efter en halv Times Forløb trak det tyske Politi sig tilbage fra Ejendommen, bærende forskellige større Pakker. Man ved ikke, om der er foretaget Anholdelser.

- Ved 16-Tiden i Gaar kørte en af de grønne Udrykningsvogne, hvori der befandt sig 3 Arrestanter, op foran Nr. Farimagsgade 11, hvor Hipo-Folk foretog en Razzia. Yderligere 3 Personer blev arresteret. Om Formiddagen havde Hipo arresteret 3 Mand i et Papirlager i Ejendommens Kælder.

Dræbt i Hellerup. I Aftes hørte nogle Beboere paa Kathrinevej i Hellerup en Bil bremse haardt op, og samtidig affyredes en Maskinpistolsalve. Kort efter fandt man paa Vejen Liget af en ca. 35-aarig Mand, dræbt af Skud. Han var uden Legitimationspapirer.

Jernbanesabotagen. Under den i Gaar omtalte Razzia paa Sorø Station den foregaaende Nat arresteredes Portør C. V. Nielsen. Senere paa Natten skete der Indbrud i Remisen, hvorfra nogle Kasser Olie blev fjernet. - Trafikken ved Slagelse blev Kl. 16 i Gaar genoptaget paa begge Spor. - Paa Københavns Godsbanegaards Rangerbjerg var Arbejdet indstillet i Gaar fra Kl. 14,14 til 15,30 paa Grund af Skyderi paa Terrænet.

Togkontorets Morgenmeldinger omtaler ogsaa Sabotager begaaet paa Fyn, hvor der ellers i nogen Tid har været Stilhed, hvad Attentater paa Jernbanenettet angaar. Der meldes om Sprængninger paa Strækningerne Nyborg-Hjulby, Ullerslev-Langeskov, Holmstrup-Tommerup og paa Holmstrup Station. I Jylland er der forekommet flere Sprængninger paa Grindsted Station, paa Troldhede Station samt mellem Gaarde og Ølgod. Der er Enkeltsporkørsel paa Strækningerne Aalborg-Svendstrup, Stevn-


709

strup-Langaa, Lunderskov-Brørup, Tjæreborg-Esbjerg og Ullerslev-Langeskov.

Sabotage i Sydhavnen. Nogle Sabotører sprængte i Gaar Eftermiddags en Transformator i Luften i Sydhavnen i Nærheden af den sabotageramte Virksomhed "Danadko".

Laant Lastbil. En Lastbil tilhørende Vinfirmaet Helmbæk, Vesterbrogade, blev i Gaar Formiddags fjernet, da Chaufføren var inde at aflevere Varer i Frydendals Kro paa Vesterbrogade. Bilen blev senere fundet igen, og alle Varerne forefandtes.

Provinsen.

Rønne: Den konservative Avis paa Bornholm - "Bornholms Avis" - blev i Gaar forbudt at udkomme indtil videre. Bladet bragte den 17. Februar følgende 2-spaltede Mellemrubrik: "Kom igen. Soldat fra England, kom igen til Mandalay".

Aabenraa: Man anslaar, at der befinder sig 10-11.000 Flygtninge i Nordslesvig. I Gaar kom endnu et Tog med tyske Flygtninge til Byen.

Ribe: I forrige Uge er der foretaget en Del Anholdelser i Byen. Blandt de anholdte er Læge Niels Marius Swith, Nederdammen.

Esbjerg: Onsdag Aften, medens der endnu var Alarmtilstand, blev Portvagten ved LB-Kommandocentralen holdt op af en maskeret Mand. Kort efter dukkede endnu en Mand op, bevæbnet med Maskinpistol. De gav Kommandocentralens Vagt Ordre til at blæse Luftalarm, og først foretage Afvarsling en halv Time senere. Faa Minutter senere indtraf de i Gaar omtalte Sprængninger paa Banegaardsterrænet. Der taltes 16 Eksplosioner, hvorved Sporskifterne blev ødelagt. I Gaar var ifølge Pressemeddelelse al Trafik nordpaa aflyst, Morgentogene østfra standsede 1 Kilometer ude paa Linien, medens det lykkedes at sende Tog af Sted om Morgenen mod Øst. Sprængningerne har bl. a. medført, at Forbindelsen mellem Stationen og Lokomotivremiserne er afbrudt.

Fredericia: Fredericia Gymnasium er nu blevet helt beslaglagt til tysk Lazaret, i Forvejen disponeredes der over Gymnastiksalen. Dette er noget i Retning af en Katastrofe for Byens Skolevæsen, idet der i Gymnasiet har været anbragt Børn fra Byens andre Skoler, hvoraf der nu kun er to Privatskoler tilbage. Odd-Fellow Logen og Frimurerlogen samt en stor Villa "Bakkely", hvor Spejderne havde Lokaler, er optaget af Flygtningene.

Aarhus: Prosektor Erik Viggo Krogh, Præstehaven i Hasle, er blevet anholdt af Gestapo. Der er Natten til i Gaar blevet foretaget Arrestationer i Seminaristkredse i Aarhus, og Torsdag Formiddag. foranstaltede


710

Gestapo Razzia i Aarhus Folkebibliotek, hvor Aarhus Seminarium nu har Lokaler, efter at Seminariet er beslaglagt.

Odense: I Gaar kom 4 Mand ind i Kafé "Jahn", Nørrebro 27, og spurgte efter Peter - Tjener Peter Larsen, som arbejder i Kaféen -, og da Tjeneren et Øjeblik efter kom hen til Mændene og sagde, han var den efterspurgte, blev han skudt ned. Han blev ramt af mange Skud, og man regner ikke med, at han kan overleve det.

- I Gaar fandt der en Ildkamp Sted i Lahnsgade-Godthaabskvarteret. Under Kampen blev en Murersvend, Carl Hansen, Tønder, dræbt i Gaarden til Lahnsgade 17. Samtidig er en Tysker ved Navn Rauser blevet saaret eller dræbt. Begge førtes til tysk Lazaret. Under Kampen blev der benyttet baade Rekylgeværer og Haandgranater. Det menes, at det har drejet sig om Angreb mod nogle formentlig tyskorienterede Personer, der holdt til i en Bungalow, Lahnsgade 17.

- I Onsdags blev der foretaget Razziaer i Fyens Disconto Kasse, Handelsbanken og Varehuset IG. Ingen af de eftersøgte Personer blev fundet. Derimod er der blevet foretaget nogle andre Arrestationer, saaledes er Torsdag to Personer, hvis Navn ikke er kendt, blevet arresteret underen Razzia paa det nye Missionshotel.

- Den tyske Værnemagt beslaglagde i Gaar Fyns Forum. Hvorvidt Bygningen skal anvendes til Lazaret eller Flygtningelejr, vides endnu ikke, men sandsynligvis drejer det sig om det første.

Faaborg: Ifølge Meddelelse fra Pressekilde er en Jernbanevogn med Værnemagtsgods i Gaar stukket i Brand paa Banegaardsterrænet og Indholdet ødelagt. En tysk Militærpatrulje rykkede ud, da Branden var opdaget, og der forekom et livligt Skyderi, men saa vidt vides blev ingen saaret.

Hillerød: Kutteren "Fylla" af Hundested er i Onsdags forlist under Fiskeri i Sejlrenden, men Besætningen, tre Brødre fra Hundested, er bjerget i god Behold. De tre Fiskere var ved at bjerge Voddet, da en Mine eksploderede i dette, kort efter sank Baaden.

- Nogle bevæbnede Mænd tømte Natten til Onsdag Købmand Kaj Liebst's Benzintank i Slotsgade. En Vagtværnspatrulje, som kom forbi i det samme, blev "holdt op".

 

Lørdag den 10. Marts 1945.

Den svenske Røde Kors Afdeling, der er undervejs til Tyskland for at søge de danske og norske Fanger samlet i en Fælleslejr, ledes af Professor Rudberg og 9 Officerer. I Dag ventes yderligere afsendt 2 Transporter, saaledes at hele Afdelingen bliver paa 84 Vogne og et Mandskab paa 258 Røde Kors-Medlemmer.


711

Udveksling af Saarede og Internerede. Onsdag Aften ankom et Ekstratog med 295 civile Tyskere fra Tyskland til Helsingør, hvor de blev indkvarteret paa "Marienlyst". I Fredags kom ligeledes til Helsingør et Tog med 350 syge og saarede Englændere samt 40 Portugisere, og i Dag ventes yderligere et Diplomattog til Helsingør. Røde Kors har sat et stort Arbejde i Gang med Indkvartering og Bespisning af de mange Mennesker. De tre Transporter ventes i Dag overført til Sverige.

Jernbanesabotagen. Fra Togkontoret berettes om nye Sprængninger paa Jernbanenettet i det sidste Døgn. Paa følgende Strækninger er der sket Sprængninger: Middelfart-Fredericia, Vamdrup-Lunderskov, Middelfart-Kauslunde, Kauslunde-Nørre Aaby, Nørre Aaby Station, Nørre Aaby-Ejby, Gjelsted-Aarup, Aarup Station, Tommerup-Holmstrup, Odense-Marslev, Langeskov-Ullerslev, Langeskov Station, Røjle-Middelfart, Allested-Nørre Søby, Aarslev Station, og i Jylland Brande-Fasterholt, Grindsted Station, Troldhede Station, Ydby Station og Hurup-Bedsted. Desuden har Toggangen været indstillet paa følgende Strækninger paa Grund af formodet Sabotage: Brande-Lundfod, Tinglev-Bolderslev, Hvidbjerg-Uglev, Hvidbjerg-Lyngs, Bedsted-Hørdum, og Odense-Holmstrup.

Arresteret. Landsretssagfører V. E. Brammer, der var Medarbejder hos Højesteretssagfører Steglich-Petersen, er Natten til Onsdag blevet anholdt af det tyske Politi.

Dræbt. I Aftes blev en Mand skudt i Hallandsgade. Han døde paa Stedet, og Gerningsmanden forsvandt. Den Dræbte opgives at være Maskinmester Christensen, Grækenlandsvej 80. I Vejviseren findes imidlertid ikke noget Nr. 80 paa Grækenlandsvej. Den Afdøde havde en Tromlepistol uden Patroner paa sig.

Episode paa Lemchesvej. Fredag Eftermiddag blev der ringet paa hos Installatør J. Dahl-Jensen, Lemchesvej 5. Hr. Dahl-Jensen, der ventede en Chauffør, lukkede selv op og saa, at en ung Mand stod udenfor meden Revolver. Installatøren, der havde tysk Vaabentilladelse, havde sin Revolver paa sig og skød efter Manden, dog vistnok uden at han blev ramt. Manden forsvandt.

De 2 Mord i Jægersborg Allé. Johan Petersen, Kanslergade 4, og Sønnen Tage Louw Petersen, der Torsdag Morgen blev fundet myrdet i Jægersborg Allé ved Bernstorff Slot, var tidligere Indehavere af Restaurant "Vingaarden" i Vingaardsstræde, hvor der nogle Gange har været Razzia.

Episode i "Hyttefadet". Vagtværnet blev i Aftes kaldt til Restaurant "Hyttefadet", Nyhavn 25, hvor en Gæst, F. Ibsen, Wesselsgade 10, 3. Sal, var blevet saaret af Skud i Armen. Paa Kg. Nytorv [i. e. Kongens Nytorv] blev Byvagterne gjort opmærksom paa, at Revolvermændene stod ovre ved Pølsevognen. By-


712

vagterne gik derover, men blev truet med Skydning, hvis de ikke trak sig tilbage. Paa Opfordring legitimerede Revolvermændene sig og viste et rødt Ausweis. Vagtværnet underrettede herefter den tyske Overfaldskommando og opgav et Signalement af den ene Revolvermand, der var rødhaaret og paa forskellig Vis let kendelig. De tyske Politifolk mente at kende Manden og lovede at tage sig af ham næste Morgen. Grunden til, at Hr. Ibsen blev beskudt, opgives at være den, at han lukkede Døren efter de to Revolvermænd, hvilket han formodentlig har gjort paa en fornærmende Maade, for de aabnede atter Døren og skød paa ham.

Arresteret. Plejer ved Bispebjerg Hospitals psykiatriske Afdeling Svend Ove Bjørn Nielsen er blevet anholdt af det tyske Politi i sit Hjem, Hovmestervej 33. Aarsagen til Anholdelsen kendes ikke.

Sabotage paa Godsbanegaarden. Fredag Formiddag blev Brandvæsenet kaldt til Godsbanegaarden, hvor der var udbrudt Brand i 3 Jernbanevogne, fyldt med Barakdele. Paa en af Vognene stod der "Grenaa". Indholdet blev helt ødelagt.

Provinsen.

Aarhus: Natten til Fredag eksploderede en Bombe paa Trappegangen til Ejendommen, Heibergsgade 2, hvor der findes et Hotel garni, og hvor Slagtermester Stenberg har Forretning. Denne Forretning blev iøvrigt stærkt molesteret ved en Bombeeksplosion for nogen Tid siden. Ved Eksplosionen Natten til i Gaar blev store Dele af det indre af Ejendommen ødelagt.

- Natten til i Gaar nedbrændte Malling Sivvarefabrik, der kun havde eksisteret et Aarstid. Under Slukningsarbejdet kom Redningsinspektør Petersen fra Falcks Redningskorps og en lokal Brandmand, Smedemester Gissel, alvorligt til Skade.

Grenaa: Tyskerne har beslaglagt Byens største Hotel, Hotel Dagmar, desuden Hotel Skandinavien, Hotel Ankerstjernen, Sommerrestauranten Havlund, Menighedshjemmet, Svagbørnskolonien, Vandrehjemmet, to Gymnastiksale og en Del Klasseværelser.

Aalborg: Torsdag Aften eksploderede en Bombe i Pølsemageriet hos Slagtermester P. Hansen, Hadsundvej 14, Vejgaard. Der var anbragt 4 Bomber i Lokalet, som blev stærkt ramponeret. Der foreligger ikke Oplysning om, hvorvidt alle Bomber eksploderede, eller om nogle siden er afmonteret.

- I Gaar Eftermiddags eksploderede en Bombe i Fundamentet til Konsul A. Abels store Kulkran i Aalborg Havn. En Del store Staalstivere blev revet over og det elektriske Kabel sprængt, saa Kranen er ubrugelig indtil videre.


713

Holstebro: Da Postbilen Torsdag Aften havde været ved Hovedbanegaarden i Holstebro, hvor den havde faaet Postsager fra de sidste Aftentog og vilde dreje ud paa Stationsvej, blev Chaufføren holdt op af to revolverbevæbnede Mænd, der satte sig i Besiddelse af Bilen og kørte bort med den. I Gaar Morges blev Bilen fundet i Vestre Plantage ved Ringkøbingvej. Der menes at være borttaget Postforsendelser indeholdende 12-13.000 Kr. i Kontanter samt en Del Checks.

Viborg: Torsdag Aften eksploderede en Bombe paa Trappen ud for Urmager og Guldsmed Conrad C. Nielsens Forretning i Store Sct. Hansgade 3. Ved Eksplosionen blev Forretningen, der efter Mandens Død for nogen Tid siden drives af Fru Nielsen, fuldkommen ødelagt.

Kolding: Fru Johanne Christensen, Fjordvang 28, har faaet Meddelelse om, at hendes 44-aarige Søn Alfred Christensen er død i Neuengamme.

Næstved: Torsdag Aften blev Købmand P. Christoffersen, tidligere Indehaver af Dansk-Svensk Import, Algade 59, skudt ned efter et Skænderi med nogle Mænd. Han ramtes af 5 Skud og var død paa Stedet.

Haslev: Tre Højskoler og Gymnasiet i Haslev er blevet beslaglagt, idet det menes, at Bygningerne skal benyttes til Saarede. De tre Højskoler havde ca. 600 voksne Elever.

- Gestapo har i forrige Uge anholdt Læge Gøtzsche og Løjtnant, Gaardejer O. B. Fløytrup, Stenlundgaard i Simendrup.

Rønne: I Torsdags ankom 40 tyske Flygtninge til Neksø. Den følgende Nat kom der ca. 60 Flygtninge til Rønne. Det menes dog ikke, de paagældende Flygtninge skal blive paa Bornholm.

 

Mandag den 12. Marts 1945.

10.000 Flygtninge til København. - Flere Skolebygninger beslaglagt. Lørdag og Søndag kom et stort Antal Saarede og Flygtninge til København, formentlig ca. 10.000. Ogsaa de foregaaende Dage er der ankommet Skibe med Flygtninge til Frihavnen. Til Indkvarteringen beslaglagde de tyske Myndigheder i Gaar Eftermiddags Kommuneskolerne i Holsteinsgade, Ø. Farimagsgade [i. e. Øster Farimagsgade] samt Statsskolen Østre Borgerdyds Gymnasium og den private Ingrid Jespersens Skole i Ndr. Frihavnsgade [i. e. Nordre Frihavnsgade]. Desuden er World Cinema (Cirkusbygningen) og Idrætshuset blevet beslaglagt.

Beslaglæggelsen af yderligere 2 Kommuneskoler paa Østerbro, hvor i Forvejen 3 af Kvarterets 9 Skoler var rekvireret, betyder et meget alvorligt Indgreb i Skolevæsenets Arbejde. Det bliver utvivlsomt nødvendigt under en eller anden Form at gennemføre store Indskrænkninger i Undervisningen. Der overvejes i saa Henseende flere Muligheder, bl. a. Undervisning hver anden Dag eller hveranden Uge, indskrænket Timetal, men samtidig Opretholdelse af den daglige Undervisning.


714

Tyskerne, har udelukkende disponeret over Klasseværelser, medens det er lykkedes at holde Faglokalerne, Kontorer og Tjenesteboliger intakte. Det vides endnu ikke, om de paagældende Skoler skal benyttes som permanent Kvarter for Flygtninge og Saarede, eller om Skolerne vil blive frigivet, naar eventuelt andet Indkvarteringssted er sikret.

Der meddeles, at en dansk Karantænelæge har været om Bord i Skibet eller Skibene og foretaget nogen Undersøgelse. Iøvrigt opgives fra en Læge, som i Sønderjylland har foretaget Tusinder af Undersøgelser, at han ved disse Undersøgelser af tyske Flygtninge ikke havde konstateret epidemiske Sygdomme. - Det ser ud til, at de tyske Flygtninge i København straks søger at akklimatisere sig. De prægede allerede i Gaar Eftermiddags Gadebilledet.

Kamp mellem Sabotører og Hipo-Folk paa Nørrebro. I Gaar Morges ved 6,30-Tiden kørte et halvt Hundrede Mænd i Biler op til Motorfabrikken "Dan", Bragesgade 10. Nogle af Mændene trængte ind paa Fabrikken, der er bevogtet af Hipo, og anbragte en Del Sprængbomber. Et Kvarters Tid senere eksploderede Bomberne og anrettede stor Skade paa Fabrikken. Andre Mænd var samtidig løbet op i en Ejendom paa den anden Side af Gaden, hvor de fra Gangvinduerne aabnede en voldsom Maskingeværild mod Fabrikken. Fjernelse af Bomberne var derved blevet umuliggjort. Hipo-Folkene optog Ildkampen med Sabotørerne, og Skudvekslingen varede i flere Timer. Brandvæsenets Ambulancer kørte en dræbt Hipo-Mand, 3 haardtsaarede Hipo-Mænd og en saaret, ukendt Dansker til Nyelandsvejens Lazaret, hvortil ligeledes er bragt en saaret og en dræbt tysk Soldat. Desuden kørte de tyske Ambulancer med saarede og dræbte. Skydningen gik ogsaa ud over adskillige Beboere eller forbipasserende. Haardtsaaret indbragte Ambulancerne saaledes til Hospitalerne Willy Holm, Bregnerødgade 17, Fru Petersen, Hillerødgade 16, samt 3 ukendte Mænd. Man regner med, at Antallet af Saarede og Døde ligger mellem 15 og 20.

Anholdelser. Direktør Karmark fra "ASA" er blevet arresteret paa sit Kontor. Desuden er der foretaget Afhøringer af Personalet og gennemført en Razzia i Hr. Karmarks Hjem, hvorfra det tyske Politi medtog 2 Kufferter.

- Danselærer Freddie Petersen, "Ølandshus", Amagerbrogade, er i sidste Uge blevet anholdt i sit Hjem.

- Fra Kolding meddeles, at Kriminaldommer Emil G. Strøbeck, som tidligere har været Politiadvokat i København, er arresteret.

Hipo-Besøg i Magistratens 4. Afdeling. Lørdag Formiddag indfandt sig 4 uniformerede og bevæbnede, dansktalende Hipo-Folk i Byplanafdelingens Omegnskontorer paa Vartov og forlangte fremvist Legitimations


715

kort af det mandlige Personale. Derefter blev de paa Forlangende henvist til Byplanafdelingens almindelige Tegnestue, hvor de ønskede at tale med Personalechefen, som igen henviste til Afdelingsingeniøren paa Raadhuset. Afdelingsingeniøren var imidlertid til Møde andetsteds, men selvom Hipo-Folkene saaledes ikke kunde komme til at tale med ham, opsatte de dog ikke deres Ærinde, men forlangte udleveret en PersonalefortegneIse for Byplanafdelingen. De fik imidlertid Besked om, at en saadan Fortegnelse ikke fandtes i Afdelingen. løvrigt henviste man Hipo-Folkene til Stadsingeniøren. Inden de forlod Kontoret, forlangte de at se Kontorpersonalets Legitimationskort. Hipo-Folkene gik saa ind i Stadsingeniørens Forværelse, hvor de fik at vide, at Stadsingeniøren var til Møde, men iøvrigt kunde de tale med Borgmesteren. Hidtil havde Vandringen i Vartov og paa Raadhuset taget 5 Kvarter, og Hipo-Mændene lagde ikke Skjul paa, at de efterhaanden havde tabt Taalmodigheden. 3 af dem gik herefter lige ind paa Borgmester Sundbos Kontor, hvor der var Møde, og forlangte udleveret en Fortegnelse over alle løst ansatte Tegnere i Stadsingeniørens Byplanafdeling. Borgmesteren gav dem den Besked, at de kunde henvende sig i Udenrigsministeriet, og fortsatte Mødet. Hipo-Folkene afkrævede herefter en Fuldmægtig paa Kontoret den ønskede Fortegnelse, men med samme Resultat som hos Borgmesteren, nemlig at saadanne Krav maatte stilles gennem Udenrigsministeriet. Anføreren for Hipo-Gruppen ringede nu til Politigaarden og førte en længere Samtale, hvoraf fremgik, at han ønskede at faa fat i en Person i Byplanafdelingens Tegnestue, og da han ikke paa nuværende Tidspunkt vilde opgive Vedkommendes Navn, krævede han en Personalefortegnelse for selv at se, om Personen var ansat i Afdelingens Tegnestue. Til de tilstedeværende Kontorfolk sagde han efter Telefonsamtalen, at han var meget misfornøjet med at blive vist fra Kontor til Kontor, og at dette var endnu værre end Sabotage. Hipo-Holdet forlod Kontoret med en Bemærkning fra Anføreren om, at nu vilde Shellhuset blive "sat i Sving".

Ildkamp i Sydhavnen. Lørdag Eftermiddag opstod Ildkamp i Sydhavnen. Det menes, at Sabotører har forsøgt at trænge ind i et Maskinværksted, Frederiksholms Havnevej 14. Under Skudvekslingen blev bl. a. nogle forbipasserende saaret, saaledes Kusk Hostrup, Dybbølsgade 61.

Fundet dræbt. I Gaar Morges er en ukendt Mand fundet dræbt af Skud i Baghovedet, ud for Ny Østergade 23. Den Dræbte var uden Papirer eller andet Materiale til at fastslaa hans Identitet.

Episode paa Lykkebovej. I Fredags henvendte 2 dansktalende Hipofolk sig til Inspektør J. P. Jonsen ved Rækkehuskomplekset paa Lykkebovej og forlangte, at Fru Jonsen skulde fjerne nogle Nazi-Kors, som var malet paa Yderdøren hos Murerarbejdsmand Abrahamson, Kærskifte-


716

vej 119 (tidl. SS-Soldat), og hos Kranfører Godtfred Jensen, Kærskiftevej 167. De paagældende Nazi-Kors skulde være fjernet inden et nærmere fastsat Tidspunkt.

Hipo-Folkene fremsatte deres Ordrer med Pistoler i Skudstilling og tilføjede, at Inspektøren og Gaardmanden samt et passende Antal Beboere i Gentagelsestilfælde vilde blive arresteret og holdt fængslet, indtil Gerningsmændene var fundet. Inspektøren og Gaardmanden sørgede for, at Malingen blev fjernet. Hermed var Affæren imidlertid ikke ude af Verden, for om Aftenen trængte nogle Hipo-Folk ind i Kompleksets Fritidshjem og afhørte de tilstedeværende unge Mennesker. Der blev truet med, at man i Tilfælde af Gentagelse vilde indfange den mandlige Ungdom i Komplekset og sende dem alle til Tyskland.

Det er ikke konstateret, hvem der har malet Nazi-Korsene paa Dørene hos de to nævnte Familier, og man ved iøvrigt heller ikke, om det er nogen fra Komplekset, der har gjort det.

Jernbanesabotagen. Der er i den forløbne Week-end forekommet ualmindelig mange Tilfælde af Sprængninger paa Jernbanelinier, og det ser ud, som om Sabotagen er under Intensivering. Togkontoret melder om Sprængninger paa følgende Strækninger Lørdag og Søndag: Bramminge-Tjæreborg (11 Sprængninger i begge Spor), Marslev Station, Marslev-Odense, Holmstrup-Tommerup, Ejby-Nørre Aaby, Nørre Søby, Aalborg-Skalborg, Hinnerup Station, Mundelstrup-Hinnerup, Mundelstrup Station, Vinderup Station, Mariager-Videbæk, Vejle Station, Ribe-Gredstedbro, Aarhus Ø.-Lystrup, Rørbæk-Nørager, Krogager-Grindsted, Skringstrup-Møldrup, Aalborg-Skalborg, Aarhus Ø.-Lystrup, Guldager Station, Aarhus H., Kauslunde Station, Kauslunde-Middelfart, Viborg-Rindsholm, Viborg-Bækkelund, Herning Station, Sunds Station, Herning-Nørre Kollund, Viborg-Lyngstrup, Viborg-Ravnstrup.

Provinsen.

Indkvarteringerne. Ortskommandanten i Skanderborg indfandt sig for nogen Tid siden paa det stedlige Borgmesterkontor for at forhandle om Indkvartering af tyske Flygtninge. Kommandanten forstod ikke, at Byen afviste frivillig Indkvartering, da han fra sine Overordnede havde modtaget særlige Direktiver for saadan Indkvartering med Hensyn til Betaling og Rationeringskort. Fra Byens Side henviste man til at tage en Skole yderligere i Brug til dette Formaal, men dette syntes ikke at have nogen Interesse. Da Kommandanten spurgte, om Byen vilde medvirke til en frivillig Indkvartering, besvaredes dette med, at man kun vilde gøre det efter Ordre fra den danske Regering. Kommandanten ønskede endvidere Byens Medvirken til Fremskaffelse af Beklædning, uden at der fremkom Bekendtgørelse herom i Bladene. Hertil svaredes, at dette


717

ikke lod sig gøre, men at Tyskerne kunde henvende sig til Røde Kors. Ligeledes afvistes en Anmodning om Brændsel under Henvisning til, at Kommunen lige havde maattet lukke Skoler paa Grund af Brændselsmangel.

Fra Fredericia indberettes, at der i Tirsdags ankom et tysk Lazaretskib (formentlig fra Norge) med 500 Saarede, der blev anbragt paa Byens Lazaretter. Torsdag den 1. Marts beslaglagdes Frimurerlogen og Lørdag den 3. Marts Odd-Fellow Logen. Sidstnævnte Dato meddelte en Repræsentant fra den tyske Værnemagt, at man ligeledes vilde beslaglægge Villa Bakkely samt eventuelt Missionshotellet. Onsdag den 7. ds. maatte man rømme Gymnasiet, der skulde anvendes til Saarede. Der angaves paa daværende Tidspunkt at befinde sig ca. 1000 Flygtninge i Fredericia.

Fredag Aften stillede de tyske Myndigheder i Sæby Krav om, at Nordjydsk Udrykningskolonne skulde rømme Kasernen i Sæby inden Lørdag Morgen Kl. 9. Da det trods Forhandlinger ikke lykkedes at faa Tyskerne til at frafalde deres Krav, blev Kasernen herefter rømmet.

I Haderslev er samtlige, hidtil ikke beslaglagte Skoler rekvireret til Flygtninge og Saarede, dog ikke Teknisk Skole.

Aabenraa: En Ejendom i Brunde ved Røde Kro er Lørdag paa Foranledning af det tyske Sikkerhedspoliti blevet sprængt i Luften. Paa Ejendommen, der tilhører Gaardejer Hans Lilholt, skal der ifølge Oplysninger fra tysk Side være blevet fundet Vaaben og Ammunition. Gaardejeren og hans Søn var ikke til Stede, da det tyske Politi ankom.

Aarhus: Kunstmaler Thorvald Hansen er den 16. Februar død i Tyskland, 56 Aar gammel.

- Arbejdsmand Schmidt blev Lørdag Aften ramt af flere Skud, da han stod i en Port i Ejendommen Brunsgade 46. I Forvejen var der Skyderi i Kvarteret.

Aalborg: Assurandør Holger Emil Clausen, Hobro, har i nogen Tid været forsvundet. I Lørdags modtoges der Meddelelse om, at han den 7. Februar var blevet anholdt af Gestapo, som den 21. samme Maaned havde skudt ham, da han forsøgte at flygte fra det tyske Fængsel i Aalborg.

Silkeborg: Lørdag Aften blev en 45-aarig Reservetjener ved Navn Skrydstrup saaret af to Cyklister, som skød paa ham. Den Saarede blev kørt til det tyske Lazaret. Han opgives at være tysk Statsborger og have Forbindelse inden for det tyske Politi.

Odense: Da tre forbipasserende Mænd skød ind gennem Vinduet i Parkhotellets Restaurant efter en Mand, der er ansat i det tyske Politi,


718

ramte de i Stedet Fru Politiassistent Højring Carlsen, Hjallelse, i Underlivet. Hun indlagdes paa Amtssygehuset.

Holbæk: Søndag Eftermiddag opstod der som Følge af Bombeeksplosioner Brand i D.D.P.A.s store Tankanlæg ved Holbæk Havn. Hele Anlæget var i Løbet af et Øjeblik omspændt af Flammer, og ethvert Slukningsforsøg umuligt. Ingen tilskadekomne.

Bornholm: De stedlige Dagblade har indeholdt følgende officielle tyske Meddelelse: I Løbet af den sidste Tid er tyske Stærkstrømsledninger gentagne Gange blevet beskadiget ved Sabotage. I Gentagelsestilfælde vil danske Ledninger blive beslaglagt som Erstatning for de beskadigede Ledninger.

 

Tirsdag den 13. Marts 1945.

Attentat mod Socialministeren afværget. Der er i Nat gjort Forsøg paa at bringe en Plan om Attentat mod Socialminister Lauritz Hansen til Udførelse, men Forsøget mislykkedes, og Ministeren blev sammen med sin Frue bragt i Sikkerhed af Vagtværnet. Kl. 1,15 blev den lokale Vagtværnsstation alarmeret fra Lauritz Hansens Villa, Storkebakken 11. Nogle Mænd forsøgte at komme ind under Paaskud af, at de var Byvagter. Da Vagtværnets Udrykningshold kom til Stede, havde Mændene trukket sig tilbage, og man besluttede sig derfor til at gennemsøge Terrænet. Vagtværnets Udrykningsvogn blev under en Runde paa Villavejene i Kvarteret beskudt, og desuden opdagede man paa Hjørnet af Nebbegaardsbakken og Storkebakken en lille graa Bil holdende med slukkede Lanterner. Ud af Vognens Vindue saa man flere Maskinpistoler. Vagtværnets Vogn kørte derefter tilbage til Lauritz Hansens Villa. Samtidig med, at Vagtværnsbilen kørte omkring i Kvarteret, foretog to Byvagter Rekognoscering i de omliggende Haver. Pludselig opdagede de to Mænd nærme sig og hørte den ene sige: "Jeg saa bestemt to Vagtværnsmænd løbe dernede i Haven". I næste Øjeblik blev der affyret en Salve ned mod Byvagterne. Kuglerne slog ned lige foran dem, men uden at de blev saaret.

Vagtværnsfolkene i Udrykningsvognen tilkaldte fra en Naboejendom Forstærkning fra Hovedstationen og en anden lokal Station i Nærheden. Byvagterne kom i Forbindelse med Socialministeren, som sammen med sin Hustru blev bragt i Sikkerhed. I Mellemtiden var den lille graa Bil forsvundet.

Yderligere 3 Skoler beslaglagt. I Gaar Eftermiddags beslaglagde de tyske Myndigheder yderligere tre københavnske Skoler til Indkvartering af Flygtninge. Det er Randersgades Skole, Vibenshus Skolen [i. e. Vibenshus Skole] og den


719

private Sankt Joseph Søstrenes Skole, Østerbrogade 7 D. Af de 3 kommunale Østerbro Skoler er nu kun een fri, nemlig Strandvejs Skolen [i. e. Strandvejsskolen].

Eleverne paa Øster Farimagsgades Skole er blevet henvist til Ryesgades Skole, hvor de undervises i Tiden Kl. 13 til 16 eller 17, medens Ryesgades Skolens egne Elever kun undervises i Formiddagstimerne. Eleverne paa Holsteinsgades Skole er henvist til den gamle Filialskole, Rosenvangs Skolen, hvor der indtil videre bliver 3-Holds Undervisning. For de to sidst beslaglagte Skolers Vedkommende maatte man i Gaar give op og lade Børnene faa Ferie indtil videre. Afgangsklasserne paa Ingrid Jespersens Skole fik allerede i Gaar Husly paa Danmarks tekniske Højskole.

Beslaglæggelsen af World Cinema blev atter ophævet i Gaar, og Idrætshuset har ikke været beslaglagt. Meddelelsen herom i Gaar var ikke rigtig. Derimod er Badminton-Hallen, som allerede for længe siden blev rekvireret, inddraget til Flygtningekvarter.

Der er iøvrigt i Gaar kommet 2 Skibe til Frihavnen henholdsvis med 9.000 og 6.000 Flygtninge. Selv opgiver Tyskerne, at Flygtningenes Ophold her blot skal vare nogle Dage, idet der kun er Tale om Flytning fra Østtyskland til andre Dele i Riget.

Blandt Flygtningene er der konstateret nogle ganske enkelte Tilfælde af epidemiske Sygdomme - Scarlatina og Difteri -. De paagældende er blevet indlagt paa Blegdamshospitalet. - Forsyningen af de store Flygtningemængder med Levnedsmidler og lign. begynder ogsaa at føles paa Hovedstadens almindelige Forsyningssituation. I Lørdags fik Trifolium Ordre til at levere 6.000 Liter Sødmælk til Flygtninge i Havnen. Man vægrede sig ved at efterkomme Ordren, men fik saa Besked fra Udenrigsministeriet og Landbrugsministeriet om, at Mælken skulde leveres, hvilket da skete. I Gaar maatte der afgives 7.000 Liter, foruden at Gestapohovedkvarteret i Alsgades Skole, Lufthavnen og andre Samlingssteder for Tyskere skulde forsynes. Disse Leveringer vil medføre Konsekvenser for Befolkningen, ogsaa fordi der herved beslaglægges Transportspande, som meget daarligt kan undværes.

Fra Aabenraa foreligger i Dag Meddelelse om, at der skal være et Flygtningetog paa 35.000 Mennesker mellem Berlin og Hamborg paa Vej mod Danmark. De er til Fods og naar kun en halv Snes Kilometer frem om Dagen.

Store Benzin- og Oliebeholdninger ødelagt. I det sidste Døgn er der sket mægtige Ødelæggelser paa Benzin- og Oliebeholdninger her i Landet. Ved 21,30-Tiden i Aftes eksploderede 9 Bomber i D.D.P.A.s Tankanlæg ved Vestre Kaj i Næstved. Den brændende Benzin og Olie flød som en Ildstrøm ned gennem Kajgaden og anrettede enorme Skader paa nogle store Brændselsoplag, Pakhuse og andre Bygninger i det paagældende


720

Havnekvarter. Ilden standsede ved Papirfabrikkernes Portnerbolig, som ogsaa blev ødelagt, medens Fabrikkerne ikke tog nogen Skade. Der menes at være brændt ca. 600.000 Liter Olie, og Skaden paa Bygninger og Lagre løber op i Millionbeløb.

Tidlig i Morges skete ogsaa kraftige Eksplosioner i Benzin- og Oliebeholdningerne i Nykøbing F. - Ved Brand er desuden ødelagt ca. 1. Mill. Liter Olie og Benzin i D.D.P.A.s Anlæg i Holbæk. - Fra Provinsen foreligger yderligere Meddelelse om tilsvarende Ødelæggelser i Odense Mandag Formiddag.

I Nat ved 3,30-Tiden indtraf Eksplosioner i D.D.P.A.s Tankanlæg i Tuborg Havn, hvor en Benzintank og en Oliebeholder blev ødelagt. Benzintanken indeholdt 100.000 Liter tilhørende Københavns Brandvæsen, og Oliebeholderen 200 Tons Lokomotivolie, som tilhørte Statsbanerne. Begge Beholderne gik op i Luer.

Jernbanesabotagen. Togkontoret meddeler til Morgen, at der er sket store Skader ved en Eksplosion i Kommandoposten paa Skanderborg Station. Centralapparatet blev ødelagt, og der skete desuden Skade paa selve Stationsbygningen. Paa Lerbjerg Station skete ved Midnatstid 7 Sprængninger, paa Troldhede Station Sprængning i et Sporskifte, og paa Strækningen Bøstrup-Laurbjerg 3 Sprængninger. Paa Sjælland var Trafikken Valby-Glostrup indstillet et Par Timer fra Kl. 23 i Aftes paa Grund af formodet Sabotage.

Luftalarmen. I Gaar Morges var der store Indflyvninger over den sydlige Del af Landet. Der meldes om ialt 5 nedstyrtede Maskiner, saaledes fra Vojens, Søllested ved Nakskov, Haderslev, Magleby paa Østsjælland og i Fehmernbælt. I alt Fald de 3 af disse var allierede Maskiner.

Skudt i Cigarforretning. En Mand ved Navn Bang Edemann, Strandvej 98, 4. Sal, blev i Formiddags skudt i en Cigarforretning, Strandvej [i. e. Strandvejen] 167. Han døde paa Stedet.

 

Onsdag den 14. Marts 1945.

Motortog bombesprængt. Da Motortoget Aarhus-Riisskov i Aftes Kl. 22,15 Var paa Vej mod Riisskov, eksploderede en Sprængladning under Toget. De to forreste Vogne blev fuldstændig ødelagt, og af de 30 Passagerer - hovedsagelig unge Mennesker - som var med Toget, maatte de 25 bringes paa Hospitalet. Den 55-aarige Fru Snedker Vendelbo-Laursen, Billesvej 2, Riisskov, blev dræbt, hendes Mand alvorlig saaret og Ægteparrets 8-aarige Datter lettere saaret. 15 af de Saarede maatte indlægges paa Hospitalerne, medens de øvrige 10 kunde tage hjem efter at være forbundet.


721

Motortoget Aarhus-Riisskov betjener udelukkende den lokale Trafik mellem Aarhus og dens Forstad og har saaledes kun en tilsvarende lokal Betydning som S-Togene i den københavnske Nærtrafik.

Eksplosionsskade paa Aarhus Raadhus. Lidt over Kl. 3 i Nat hørtes en usædvanlig voldsom Eksplosion i Aarhus. Eksplosionen stammede fra en højeksplosiv Sprængladning, som var udløst ved den lave Raadhusfløj mod Parken. Ved Eksplosionen blev Kommunens Hovedkontor, Skattevæsenets Indbetalingslokaler og Varmeanlæget i Kælderen søndersprængt. Der anrettedes desuden store Ødelæggelser i Raadhusets Midtergang og i Taarnets nederste Etage. Desuden blev nogle tykke Betonpiller revet over, og flere Tusinde Ruder i den store Raadhusbygning knustes. Eksplosionen var saa voldsom, at Husene i Nærheden rystede, og Sprængstykker af Beton og Sten spredtes ud over Kvarteret. Man mener ikke, Raadhuset kan benyttes den første Tid, bl. a. fordi Varmesystemet som nævnt er totalt ødelagt.

Skaden anslaas til godt 1/2 Mill. Kroner. Det er iøvrigt anden Gang, det nye Raadhus har været udsat for Bombeeksplosion, men Skaderne i Nat er langt større end de, der anrettedes første Gang.

Sundhedstilstanden blandt Flygtningene. Ifølge Indberetning fra Karantænelægen er der i Dagene fra den 25. Februar til den 12. Marts ankommet følgende Antal saarede Soldater og Civilpersoner til Frihavnen:

Saarede
Soldater
Civil-
personer
25. Febr.: "Warteland" ...
Ingen smitsomme Sygdomme ombord.
ca. 2.000 ca. 300
9. Marts: "Pretoria" ...
Ingen smitsom Sygdom.
" 3.600 " 200
10. Marts: "Kanonier" ...
1 Mæslingetilfælde.
5 Spædbørn døde af Tarmsygdom.
" 1.000
(saarede)
" 3.000
10. Marts: "Hector" ...
1 Mæslingetilfælde
1 Scarlatinatilfælde.
600
10. Marts: "Antonio Delfino" ...
Ingen smitsom Sygdom.
ca. 2.600 80-100
11. Marts: "Mars" ...
1 Mæslingetilfælde
Mange Mave-Tarmtilfælde blandt Børnene.
4 Spædbørn døde.
ca. 3.000

722

Saarede
Soldater
Civil-
personer
11. Marts: "Potsdam" ...
2 Difteritilfælde
2 Scarlatinatilfælde
2 Plettyfustilfælde (ældre Tilfælde)
5 Spædbørn døde.
ca. 3.600 ca. 4.000
12. Marts: "Feodosia" ...
1 Difteritilfælde
2 Dødsfald (ældre, svagelige Personer)
" 1.000 " 1.000

 

Efter de Oplysninger, Karantænelægen har kunnet fremskaffe, skulde de Saarede med Undtagelse af de Haardtsaarede i de nævnte Transporter føres over Land tilbage til Tyskland, dog var det Meningen, at Patienter med smitsomme Sygdomme skulde overføres til Afdelingen paa Frederiksberg. Om Civilpersonerne var Oplysningerne mere svævende. Under Karantænelægens Inspektion paa de forskellige Skibe erklærede nogle Læger paa Skibene, at de "ingen Lus havde set", en enkelt Læge trak paa Skuldrene, medens "Pretoria"s Lægechef oplyste, at alle Passagerer paa hans Skib var afluset. Karantænelægen skønner, at der i Øjeblikket næppe er Grund til at nære Frygt for større Smittefare, selvom de hidtil ankomne Flygtninge skulde blive i Landet. En praktiserende Læge blandt Flygtningene har meddelt, at der ikke i de sidste Aar har været Plettyfus i Kønigsberg, Danzig og omliggende Egne, hvorfra et stort Antal af Flygtningene stammer. Karantænelægen fandt det dog mere betryggende, hvis Forholdene kunde være undersøgt nærmere, og man havde haft Lejlighed til at se, hvorledes de Syge var isoleret samt sikret sig, at de blev bragt til Smittehospital.

Ud over denne Beretning fra Karantænelægen kan yderligere fra autoritativ Lægeside oplyses, at man allerede for 3 Uger siden henvendte sig til de tyske Myndigheder for at faa dem til at benytte den danske Kontrolstation i Havnen, men uden at opnaa noget Tilsagn i saa Henseende. Der rettes dog i disse Dage nye Henvendelser til Tyskerne om Opnaaelse af denne Kontrolforanstaltning.

Fra Frihavnen har Statsbanerne transporteret 2.000 af de saarede Soldater til Aarhus, 600 til Aalborg og 600 til Haslev. Det var vist Meningen, at ogsaa en Del af de civile Flygtninge skulde sendes andetsteds hen, men Transportvanskelighederne har hidtil været for store.

Civilingeniør Hugo Holst død. Civilingeniør Hugo Holst, Søn af Kaptajn Erik Holst, som den 1. Marts blev skudt ved sin Bopæl, Serridslevvej 6, er død i tysk Fængsel. Han menes at være blevet saaret ved Anholdelsen, som ligeledes skete den 1. Marts.


723

Jernbanesabotagen. I Gaar Eftermiddags skete 5 Sprængninger paa Strækningen Hinnerup-Mundelstrup, en Del Sprængninger mellem Randers og Spentrup, desuden indtraf ved 18-Tiden flere Sprængninger paa Frederikssundsbanen mellem Vanløse og Herlev. Trafikken kunde dog genoptages i Løbet af Natten. I Dag til Morgen meddeler Togkontoret, at der i Aftes skete Sprængning i en aaben Vogn med Skinner, paa Brande Station antændtes i Nat en Hjælpevogn, og desuden rapporteres Sprængninger paa Strækningen Hovslund-Over Jerstal og paa Strækningerne Vildbjerg-Aulum og Aulum-Tvis (ved Holstebro).

Fabrikssabotage. I Gaar Morges trængte nogle Sabotører ind paa Fabrikken "Generator", Borups Allé 102, hvor man ødelagde en Del Materiale til Eksport. Det var herfra, der for kort Tid siden blev fjernet 7 Ankre.

- I Aftes fandt der Bombesprængninger Sted i A/S "Gasaccumulator", Uplandsgade 52. Der menes at være sket en Del Skade, men der opstod ikke Brand.

- I Aftes blev en Turistbil, der benyttes af Værnemagten, bombesprængt paa Tagensvej ved Lygten. Der eksploderede en 3-4 Bomber i den tomme Vogn.

Ildkamp i Vanløse. Natten til i Gaar forekom Skyderi ved Valby Station, og senere fandt en Ildkamp Sted i Linde Allé i Vanløse. Ingen danske Ambulancer har været tilkaldt.

Arrestation. Gaardejer Frederik Mouvielle, der er Søn af kgl. Hof-Viktualiehandler Mouvielle, er blevet anholdt af det tyske Politi paa sin Gaard "Østergaard" ved Gyrstinge.

Provinsen.

Aalborg: Fra tysk Side har man i Gaar stillet Krav om, at Byens Folkekøkken i de kommende 14 Dage leverer 500 Portioner varm Mad til tyske Flygtninge. Det ventes dog, at et større tysk Feltkøkken senere kan overtage Bespisningen.

Aarhus: Lørdag Aften blev Fru Overretssagfører Glæsel ramt af en Kugle i den ene Fod, da hun kom spadserende sammen med sin Mand paa Marselisborg Boulevard.

Kolding: Der er i de sidste Dage foretaget en Række Anholdelser i Stationsbyen Troldhede. Baggrunden for Anholdelserne er en Episode under de store Overflyvninger forleden Nat. Togpersonalet paa et af Troldhedebanens Tog, der holdt paa Troldhede Station, bemærkede en Faldskærm, der kom dalende ned. Tilsyneladende hang der en Mand i Faldskærmen, men det viste sig at være en Kasse. I det samme kom


724

tyske Soldater til og holdt de to Mand op, mens de aabnede Kassen. Den indeholdt Skydevaaben og Ammunition.

- Paa Askov Højskole er Festsalen beslaglagt af Tyskerne, men Skolen fortsætter iøvrigt.

Haderslev: Rødding Højskole er blevet beslaglagt fra Mandag den 19. ds., og Eleverne hjemsendes i denne Uge, ligesom Lærerne fraflytter deres Boliger. Højskolen skal antagelig benyttes til Flygtninge. Hoptrup Højskole har Mandag faaet Meddelelse om, at deri kan ventes beslaglagt. Indtil for nogle Dage siden havde en Del af Lokalerne været belagt med Soldater, men Skolen var nu atter fri. Det ventes, at ogsaa de øvrige Højskoler og Landbrugsskoler i Sønderjylland belægges med Flygtninge.

Kolding: En ung Mand fra Vamdrup mødte Natten til Mandag i Landsbyen Bastrup et Par Mænd, der hver kom slæbende med en Sæk. Da han rettede sin Lommelygte imod dem, kastede de Sækkene fra sig og flygtede. Sækkene viste sig at indeholde Sprængstoffer, og Vagtværnet blev underrettet.

Odense: Størstedelen af Dalum Landbrugsskole er blevet beslaglagt, saaledes at kun Forstanderboligen og nogle enkelte Klasseværelser kan benyttes. Eleverne er indkvarteret i private Hjem i Omegnen.

- Tjener Peter Larsen, Nørrebro 25, der i Torsdags blev saaret ved Skud i Jahns Restaurant, er død paa Sygehuset.

Rudkøbing: Den 25-aarige Journalist, Viggo Wedel-Brandt, Søn af Læge Wedel-Brandt, er død i en tysk Interneringslejr.

Korsør: Motorskonnerten "Dorte" (el. "Dorothea") af Korsør er Tirsdag Morgen forlist i Kattegat efter en Mineeksplosion, 15 Kvartmil ud for Hals Barre Fyr. Kaptajn Martin Husfeldt Sørensen, Svendborg, og hans Hustru samt en Mand af Besætningen omkom.

Vordingborg: Mandag Formiddag kørte en Lastbil med Tønder op foran Vognmand Christian Jensens Tank. De brød Benzintankens Laas op og pumpede i Løbet af et Par Timer Tanken læns for ca. 1.600 Liter. Mændene gav sig saa god Tid til Arbejdet, at de endog holdt en lille Spisepause og fortærede deres medbragte Mad.

Slangerup: Reservepolitibetjent Henning Christensen, Slangerup, er død i tysk Koncentrationslejr. Han efterlader Hustru og et lille Barn.

Lynge: Paa Mordnatten i Lynge blev der kort efter Ildens Opkomst bemærket en Bil med to Mænd, der kørte mod København. Man mener, at det er Morderne, og som en af Gerningsmændene er Børge Helmuth Høegh Andersen, København, der tidligere har været Tjenestekarl hos


725

den myrdede Landmands Broder paa Nabogaarden, sigtet. Andersen er for Tiden paa Kursus paa den nazistiske Førerskole i Holte.

Køge: Hovedbygningen paa "Gl. Køgegaard" og Teknisk Skole er blevet beslaglagt.

Nakskov: Motortjalk "Emmanuel" (150 t) af Ærøskøbing er Mandag Kl. 9,35 forlist ud for Femø. Jungmanden Rud. Rasmussen og Skipperens Hustru blev reddet, mens Skipperen Alf Nielsen og hans Svoger, Erik Nielsen, omkom.

Helsingør: Den 19-aarige Kontorassistent Frank Bertelsen, Søn af Forretningsfører Bertelsen, Stengade 37, blev Søndag Aften standset ud for Rosenkildevej 7 af et Par Mænd, der afkrævede ham hans Legitimationskort. Da han havde fremvist dette, affyredes der fire Skud imod ham, hvoraf det ene strejfede ham i Nakken, et andet ramte ham i Knæet. Han førtes til Hospitalet, men er uden for Fare.

Rønne: Søndag Aften indkom til Rønne 6 tyske Fiskekuttere med Flygtninge.

 

Torsdag den 15. Marts 1945.

7 danske Borgere henrettet. Der foreligger fra tysk Side Meddelelse om, at 7 danske Statsborgere i Lørdags er blevet henrettet efter forudgaaende Krigsretsdom. De paagældende er:

Læge Johan Jørgen Teilmann, Over Jerstal, f. 12. Maj 1909 i Vejen.

Politifuldmægtig Paul Larsen, Aalborg, f. 28. August 1912 i Sølyst.

Møbelpolstrer Erik Pedersen, Vejle, f. 5. Juli 1918 i Hellerup.

Politibetjent Henrik Wessel Platou, Aarhus, f. 31. Marts 1918 i København.

Stud. polyt. Jens Thue Jensen, Bramminge, f. 25. Juni 1922 i Hejnsvig.

Kommis Hans Silas Nielsen, Tjæreby, f. 19. September 1918 i Skjern.

Stud. jur. Helge Brock Iversen, Bramminge, f. 20. Juni 1924 i Bramminge.

3 Skibe med Saarede til København. Tirsdag den 13. Marts kom 3 tyske Skibe: "Renate", "Regina" og "Marburg" til Frihavnen med Flygtninge og Saarede fra tyske Havne. Paa "Renate" var 730 saarede Soldater, 136 Flygtninge, paa "Marburg" henholdsvis 276 og 60. Skibslægen paa "Regina" mente sig ikke bemyndiget til at give Karantænelægen Oplysninger om Passagerantallet, men henviste til Marinemyndighederne. Ifølge Karantænelægens Oplysninger var der ingen Tilfælde af smitsomme Sygdomme blandt Passagererne om Bord.


726

Skaden paa Aarhus Raadhus et Par Millioner. Det viser sig, at Skaden paa Aarhus nye Raadhus ikke beløber sig til 1/2 Mill., men et Par Mill. Kr. Ødelagt er Kommunens Hovedkasse, Skattevæsenets Indbetalingskontor, den sydlige Ende af Raadhusets Midtergang, Aarhus Turistbureaus Lokaler og som nævnt i Gaar Varmeanlægget samt Raadhustaarnets nederste Etage.

Alle offentlige og talrige private Bygninger i Byen flagede i Gaar paa halv Stang i Anledning af de sidste Katastrofer.

Socialdemokratens Bygning i Randers ødelagt. Ved 5-Tiden i Morges blev Socialdemokratens Bygning i Randers ødelagt ved Bombeeksplosion. Ogsaa paa Randers Dagblad, der ligger ved Siden af, skete der store Ødelæggelser. Ved Eksplosionen dræbtes fhv. Smed N. P. Konradsen, desuden savnes Toldbetjent Henry Sindrup. Til Hospitalet er indbragt 5 Saarede. I Ejendommen Østergade 10, hvor Socialdemokraten havde tilhuse, var der ogsaa Privatbeboelse.

Stjaalet Røde Kors Pakker. Københavns Vagtværn har anholdt 5 Personer, der alle er ansat hos Vognmand Geertsen, Østerbros Godsbanestation. De har indrømmet at have stjaalet Røde Kors Pakker til de internerede Politifolk. Der ventes iøvrigt flere Anholdelser i Sagen.

Arresterede. Cand. polit. Flemming Müller er blevet anholdt af det tyske Politi, desuden er den 7. og 8. Marts anholdt Ingeniør Bardram og Bogholder Lisdorf, "Titan".

Dræbte og Saarede. I Gaar ved Middagstid blev en Mand skudt i Dronningegaarden 25, 3. Sal. De nærmere Omstændigheder kendes ikke. Om Eftermiddagen blev Brandvæsenets Ambulance kaldt til Husarkasernen, hvor to tyske Soldater var blevet saaret ved Skud. De blev indlagt paa det tyske Lazaret. Og i Aftes ved 19-Tiden blev Blikkenslager V. Hansen, Absalonsgade 14, dræbt af Skud paa Hjørnet af Vesterbrogade og V. Farimagsgade. Han blev efter at have været paa Nyelandsvejs Lazaret kørt til Retsmedicinsk Institut.

General Motors Bygninger paany beslaglagt. General Motors Bygninger, som i sin Tid husede den nu nedlagte Virksomhed "Nordwerk", er atter taget i Brug af den tyske Værnemagt. Denne Gang til Indkvartering.

Jernbanesabotagen. Der er i det sidste Døgn kun forekommet faa Tilfælde af Jernbanesabotage. I Gaar Eftermiddags skete en Sprængning mellem Skelund og Visborg, flere Sprængninger paa Strækningen Silkeborg-Funder og Silkeborg-Svejbæk. I Dag til Morgen berettes kun om 3 Sabotager i Nat, nemlig en Sprængning mellem Ribe og Gredstedbro,


727

2 Sprængninger i Sporskifter paa Troldhede Station og 3 Sprængninger mellem Faarhus og Bejstrup. De sidste Sprængninger fandt Sted under et tomt Lazarettog paa Vej fra Padborg til København. 4 Personvogne blev afsporet, men ingen Mennesker kom til Skade. Der er til Stedet sendt Hjælpetog fra Flensborg.

Flygtninge i Ryparkens Badmintonhal. Der er i Ryparkens Badmintonhal anbragt 3-400 Flygtninge. Hidtil har Hallen været benyttet til Indkvartering af Soldater.

Overbelægning paa de københavnske Hospitaler. Der er for Tiden stor Overbelægning paa de københavnske Hospitaler, og det kraftige Pres fra tyske Flygtninge gør ikke Situationen bedre. Man har maattet anbringe Senge paa Gangene, og der er i Dag en Venteliste paa ca. 1.600 Patienter. Paa Blegdamshospitalet, hvor der er 479 Pladser, har man for Tiden 450 Patienter. I Betragtning af, at man altid maa have enkelte Stuer lukket paa Grund af opstaaet Infektion, er der faktisk i Øjeblikket Overbelægning ogsaa paa dette Hospital. Hospitalet kan herefter kun modtage smitsomme Patienter i et meget begrænset Omfang og har over for Magistraten givet Udtryk for Ønsket om, at Indlæggelserne absolut begrænses til Tyfus, Paratyfus og Dysenteri, medens Patienter med Scarlatina, Difteri og Morbilli afvises, for saa vidt angaar de tyske Flygtninge.

Provinsen.

Odder: Venstrebladet "Odder Dagblad" er blevet forbudt indtil videre. Bladet havde bragt et Billede af General Lindemann uden Overskrift, men med en Tekst, hvori det ganske kort nævntes, at Generalen var kendt fra Tilbagetrækningen fra Leningrad-Fronten.

Aalborg: Et Privatmejeri, "Agersted Mejeri", er Tirsdag Aften blevet ødelagt ved Sabotage. Mejeriejeren og hans Paarørende blev i Forvejen advaret. Der er 110 Leverandører til Mejeriet, som nu maa levere deres Mælk til andre Mejerier i Omegnen.

Løgstør: Den tidligere Redaktør af "Vesthimmerlands Socialdemokrat" C. Grønning og dennes Svigersøn, Kommunelærer Vagn Bro Christensen, og 3 andre Borgere i Byen er blevet arresteret af det tyske Politi.

Kolding: Den 28-aarige Grænsegendarm Otto Chr. Bergmann, Højer, er, ifølge Meddelelse til Familien paa Koldingegnen, død i Tyskland den 4. Februar.

- Den kanadiske Flyver, der Søndag Eftermiddag efter en Luftkamp styrtede ned med sin Jagermaskine ved Starup Nørremark, blev Tirsdag Eftermiddag begravet paa Starup Kirkegaard. Baaren var dækket af


728

det amerikanske Flag. Sognepræst Damborg Andersen holdt Ligtalen, og Sogneraadets Medlemmer bar Kisten til Graven.

Odense: Til Brug for Saarede og Flygtninge er der ud over Fyns Forum beslaglagt følgende Bygninger: Vestre Skole, Jernbanegades Skole, Korsløkke Skole, Aaløkke Skole, Sct. Knuds Gymnasium, Giersings Realskole, Det gamle Gymnasium, Fodfolkskasernen på Sdr. Boulevard, Kasernen i Albanigade, Pavillonen i Fruens Bøge, Odd-Fellow Logen og Villaen Hunderupvej 22.

- I Gaar Eftermiddags blev den 26-aarige Svend Aage Petersen, Gersdorffsgade 8, paa Vestergade passet op af 2 Mænd, der affyrede en Serie Pistolskud mod ham. Svend Aage Petersen, der menes at have haft tyske Forbindelser, døde paa Stedet.

- I Aftes forekom en Del Skyderi i Gaderne. Foran Banegaardsposthuset blev den 54-aarige Overportør Andreassen, Mosegaardsvej 41, saaret i Underlivet, og paa Platanvej ramtes Radiotekniker Carlo Hvid, Astrupsvej 21, af 2 Skud i højre Ben.

Nyborg: I Aftes blev der ringet paa hos Fabrikant C. V. Madsen, Cementvarefabrikken "Elva". Der var ingen, da man lukkede op, men det viste sig, at hele Fabrikken ved Siden af stod i Flammer, formentlig antændt af en Brandbombe.

Neksø: Generalkonsul Schrader og Hustru samt Konsulatssekretær Henning Stoffregen, nogle andre Danske samt en schweizisk og en tysk Dame er ankommet til Neksø fra Danzig med Kutteren Reinhold. Det havde ikke været muligt at faa Forbindelse med alle de i Danzig værende 14 Danskere.

Frederikshavn: Samtlige Hotelsale i Byen er blevet beslaglagt til Brug for tyske Flygtninge.

Fredensborg: Ved 14-Tiden i Gaar trængte en halv Snes Mænd ind paa Jernhanehotellet. Værten lukkede sig inde i et Værelse, men Døren blev sprængt med en Haandgranat. Mændene eftersøgte den nazistiske Præst, Pastor Strøbech fra Utterslev Kirke og Balletdanser Leif Ørnherg, men fandt ingen af dem.

- Tirsdag Aften tømte et Par bevæbnede Mænd Køhmand Liebst's Benzintank for ca. 2.000 Liter, som tappedes over paa Dunke. En Vagtværnspatrulje, som kom til, blev holdt op. I Forvejen havde Mændene skaaret Telefonledningerne over. Benzinen tilhørte Brandvæsenet.

 

Fredag den 16. Marts 1945.

Langebro og Knippelsbro besat. Den tyske Værnemagt etablerede i Nat Militærbevogtning ved Langehro og Knippelshro, desuden blev al


729

Trafik paa Broernes Fortove henvist til Kørebanerne. Den danske Skibsfart gennem Broerne er sat under Kontrol, saaledes at intet Skib maa gaa igennem uden særlig Tilladelse fra tyske Myndigheder. Man mener, at disse Forsigtighedsforanstaltninger staar i Forbindelse med forestaaende tyske Gennemsejlinger.

Kendte Danske ført til Tyskland. I Tirsdags er følgende kendte danske Statsborgere ført fra Frøslev til Tyskland:

Kst. Politimester i Fredericia Christian E. Ellegaard, f. 15. Maj 1909,

Premierløjtnant Karl Engholm, f. 12. August 1913,

Civilingeniør, Folketingsmand Ove Høegh Guldberg Hoff, f. 16. November 1905,

Oberstløjtnant Johnstad-Møller, Roskilde, f. 6. August 1895,

Politikommissær Aage Jæger, Randers,

Stabslæge Gregers Løbger, København, f. 31. Marts 1888,

Lærer Marcussen (det unge Grænseværn) og

Politiinspektør Mellerup, f. 7. November 1882.

Villa under Opførelse sprængt. Snedkermester H. Andersen, der for Tiden har en Villa under Opførelse paå Englandsvej 274, fik Onsdag Aften sin Ejendom sprængt i Luften. Ved 20-Tiden kom 4 revolverbevæbnede Mænd til Nybygningen, holdt de omkringboende i Skak og lagde 3 Bomber ind i Ejendommen, og efter et Øjebliks Forløb lød nogle voldsomme Eksplosioner, hvorpaa Villaen sank i Grus. Den var i Værdi sat til 45.000 Kr. For nogen Tid siden sprængtes ogsaa Andersens Forretningsvirksomhed.

Arresterede. Fuldmægtig i Arbejdsministeriet Jan Aage Casse, Overpolitibetjent Hans Kragh, Hellerup, og stud. jur. Preben Ove Rasmussen, Østerbrogade 104 (ansat i Landbygningernes Brandforsikring), er blevet arresteret af det tyske Politi, og desuden er en Fuldmægtig hos Landsretssagfører Hjermind blevet arresteret.

Sabotage paa A/S for kemisk Industri. I Gaar Morges ankom en Snes bevæbnede Mænd til A/S for kemisk Industri, Amagerstrandvej 318-338 i Kastrup. De skaffede sig Adgang til Benzolfabrikken, hvorfra de fjernede ca. 1.400 Liter Benzin, som blev anbragt paa 2 af Fabrikkens Lastvogne. Derefter blev der udlagt flere Sprængbomber paa Fabriksomraadet. Ved Eksplosionerne blev en stor Del af Fabrikken lagt i Ruiner. Sabotørerne kørte bort med Benzinen.

Tilbage fra Tyskland. Borgmester H. P. Sørensens Søn, Søren Sørensen, der for kort Tid siden blev ført til Tyskland, er nu kommet tilbage og sidder i Vestre Fængsel.


730

Yderligere 4 Skoler beslaglagt. Som meddelt i Dagspressen har Tyskerne i Gaar beslaglagt Sortedam Gymnasium, Klostervængets Skole, Stevnsgades Skole og Skolen i Rosenvænget. Børnene i de tre sidstnævnte Skoler har straks faaet Paaskeferie, medens man vil søge at opretholde Undervisningen af Eleverne i Sortedam Gymnasium. Da de første Skoler blev beslaglagt til Flygtningeformaal, stillede man fra tysk Side i Udsigt, at Beslaglæggelserne kun vilde strække sig over kortere Tid. Af de københavnske Kommuneskoler har Tyskerne nu ialt beslaglagt 14 til Kasernebrug og Indkvartering af Flygtninge og Saarede.

Husundersøgelser. Natten til i Gaar foretog uniformerede og civile Tyskere Undersøgelse paa Landsretssagfører, Folketingsformand Poul Hjerminds Bopæl. Landsretssagføreren var imidlertid ikke hjemme.

- I Nat har der været Husundersøgelse hos Restauratør Gunnar Hansen, Aurevej 3 i Hellerup. Der var kun en ung Dame til Stede i Hjemmet, og Undersøgelsen varede et Par Timer.

- I Gaar Eftermiddags omringede Tyskerne en Villa paa Dyssegaardsvej 79, hvor de anholdt Ejeren, Slagtermester Hansen. Der blev baaret en Del Vaaben og Pakker ud i en Bil.

Drabet i Dronningegaarden: Den unge Mand, der blev dræbt i Dronningegaarden 25, var Ole Bihesen, Søn af Grosserer Poul Bihesen.

Løsladelse. Redaktør Jens Nyberg er blevet løsladt efter at have siddet arresteret i ca. 4 Uger.

Tysk Flygtningetog afsporet. Togkontoret meddeler fra Hjørring, at der i Nat er sket en Sprængning under et Flygtningetog mellem Hjørring og Sønderskov. Toget, der var paa Vej fra København til Frederikshavn, bestod af en tysk Maskine og 11 Mandskabsvogne. Maskinen blev afsporet med Tenderen, 5 Vogne væltede og 3 kørte op i hinanden. 4 Rejsende blev dræbt og 4 haardt saaret. De saarede bragtes til Hjørring. Ambulancetog fra Aalborg og Hjælpetog fra Frederikshavn er udsendt; Linien vil næppe blive farbar i Dag.

Fra Fredericia meddeler Togkontoret, at et Rangertræk, bestaaende af 10 Kulvogne, i Aftes paakørte en tysk Ambulance paa Traktorvejen. Den tyske Chauffør blev dræbt, og 7 saarede samt en Ledsager blev kvæstet, men dog ikke livsfarligt. Bilen blev knust og forreste Vogn i Rangertrækket afsporet.

Jernbanesabotagen. Ved Grindsted Station blev en Bro i Gaar Morges beskadiget, idet Længdedragerne blev sprængt bort. Der foreligger Indberetninger om Sprængninger paa Kerteminde-Banen, under et tysk Orlovstog mellem Skjern og Dejbjerg - ingen kom til Skade, og Toget kunde fortsætte -, paa Vejle-Vandel-Banen, paa de sydfynske Jern-


731

baner mellem Aarslev og Højby, og endelig indtraf i Aftes 4 Sprængninger mellem Vanløse og Husum. Trafikken kunde først genoptages i Morges.

Død i Koncentrationslejr. Den 24-aarige Underkvartermester i Marinen, som anholdtes den 20. Maj i Fjor, er død i tysk Koncentrationslejr.

Fregatten "Jylland" beslaglagt. Fregatten "Jylland" er i Gaar blevet beslaglagt, formentlig til Brug for Flygtninge.

Haardt saaret. Paa Brønshøjvej blev en Mand i Gaar beskudt fra 2 Biler. Han ramtes i Underlivet og Hovedet. Papirerne lød paa Navnet Villy Glud.

Provinsen.

Aarhus: Bombeattentatet mod Riisskov-Toget har kostet endnu et Menneskeliv, idet den 22-aarige Kontorassistent Kirsten Jensen, Rolighedsvej 21, Riisskov, er død af sine Saar paa Hospitalet.

Randers: Arbejderne paa "Skandia" nedlagde i Gaar Arbejdet for at mindes den dræbte Smed Konradsen, der omkom ved Eksplosionen paa "Socialdemokraten". Det har vist sig, at de to Dagblades Rotationspresser ikke har taget nogen større Skade, og kan sættes i Stand i Løbet af nogle faa Dage.

- De tyske Myndigheder har Torsdag beslaglagt saavel Randers Statsskole som Randers kommunale Mellem- og Realskole paa Hobrovej. Det menes, at den ene Skole skal benyttes til Flygtninge ligesom Hadsundvejens Skole, mens den anden skal benyttes til en Udvidelse af den tyske Officersskole i Randers.

Aalborg: Restaurant "Kilden" var Natten til i Gaar atter udsat for et mindre Bombeattentat. Der skete to Eksplosioner, hvorved Køkkenafdelingen blev noget beskadiget. Den anden Eksplosion fandt Sted ved Musiktribunen.

- Samme Nat indtraf 3 kraftige Eksplosioner i Farve- og Lakfabrikken "Hygæa" i Skalborg. Der var store Lagre af Linolie, Lakker og andre brændbare Materialer paa Fabrikken, saa det store Kompleks blev hurtig omspændt af Flammer. Virksomheden ejes af Fabrikant Elsøe-Christensen.

Randers: Paa Baneterrænet Øst for Strømmen Station, hvor Østbanen føres under Grenaavejen, menes der i Torsdags at være paagrebet 5-6 Sabotører og muligvis skudt en eller to. Den paagældende Banestrækning har i den senere Tid været udsat for en Del Sabotagehandlinger.


732

Kolding: I de sidste Døgn menes en Snes unge Mennesker at være arresteret. Blandt disse opgives: Lagerforvalter Hugo Daugbjerg, Isenkramekspedient Børge Larsen, Manufakturist Børge Damgaard Madsen, Værkfører Børge Søderberg og Kontorist, Frk. Dagny Majland. Flere blev eftersøgt, men var ikke hjemme.

- I Byens Blade meddelte Skoleinspektøren i Gaar, at Skolekommissionen har besluttet indtil videre at udsætte Undervisningen af de Førsteklasser, der skulde være begyndt til 1. April. Derved opnaar man, at de ældre Elever trods Manglen paa Skolelokaler kan blive undervist hver Dag.

Silkeborg: Den 40-aarige Maler J. M. Larsen, Drewsensvej 52, som tidligere har været udsat for Attentat, blev i Gaar skudt paa Vej til sit Hjem. Han døde paa Stedet. Maler Larsen arbejdede for Værnemagten og menes at have haft Forbindelse med det tyske Politi.

Haderslev: Der er i de sidste Dage foretaget flere Razziaer i Byen. Herunder er bl. a. anholdt Købmand J. Matthiesen, Storegade, og Sadelmager Svend Gabel.

Tønder: I Søndags ankom et Tog med ca. 2,000 Flygtninge, antagelig fra Stettin. De havde været undervejs i to Døgn. Ca. 400 af Flygtningene blev anbragt i Alexandrine Skolen i Tønder, hvorefter Toget fortsatte til Bredebro. Her blev der anbragt ca. 150 af Flygtningene i Forsamlingshusets Sal, Hotellets Sal og i den danske Skoles Gymnastiksal. Ca. 400 Flygtninge blev ført til Løgumkloster, hvor de blev anbragt i Centralhotellet, Hotel Stadt Hamburg, Missionshuset og i den danske og tyske Skole, samt til Nr. Løgum, hvor de blev anbragt i Forsamlingshuset i Løgumgaard og i Nr. Løgum Skole. Hvor Resten af Flygtningene førtes hen, foreligger der ikke Oplysninger om.

Holbæk: I en Mose i Brofælde [i. e. Brorfelde] 10 km Syd for Holbæk er fundet et Lig af en Mand med svære Saar i Hovedet. Man antager, at det drejer sig om en Mand, som for ca. 14 Dage siden blev slaaet ned af Revolvermænd i et Privathjem i Holbæk og derefter ført bort.

Hillerød: Førstelærer Julius Bach, Lynge Skole, er blevet arresteret af Gestapo, som i Forvejen gennemsøgte Lejligheden. Ogsaa Lærer Bachs hjemmeboende Datter blev arresteret.

Kalundborg: Paa Grund af de vanskelige Undervisningsforhold har man besluttet ikke at afholde Eksaminer i de forskellige Klasser med Undtagelse af Mellemskole- og Realeksamen.

København: Frk. Zahles Skole paa Nørrevold er i Aftes blevet beslaglagt. Man vil søge at fortsætte Undervisningen af Eleverne i de ældste Klasser i Øvelsesskolen.


733

Lørdag den 17. Marts 1945.

Den sydlige Fløj af Privatbankens Bygning ud mod Knippelsbro er blevet beslaglagt af den tyske Værnemagt fra i Dag Kl. 17. Der skal indkvarteres 80 Mand til at bevogte Broen.

Yderligere 3 Skibe med Flygtninge til Frihavnen. I Torsdags kom 3 tyske Skibe til Frihavnen med saarede Soldater og Flygtninge. S/S. "Hercules" havde ca. 3.000 Flygtninge ombord. Blandt Passagererne er konstateret en Del Tilfælde af Mave-Tarmsygdomme. S/S "Urundi" medbragte 1.500 Saarede og 1.500 Flygtninge. Blandt Soldaterne var ingen med smitsomme Sygdomme, men for Flygtningenes Vedkommende foreligger ikke Oplysninger. Endelig medbragte Lazaretskibet "Oberhausen" ca. 300 Saarede. Ingen smitsomme Sygdomme er konstateret blandt Soldaterne.

Lægebehandlingen af de tyske Flygtninge. Formanden for den alm. danske Lægeforening, Overlæge Mogens Fenger, og Dr. Blegvad har paa Foranledning af en indtrængende Henstilling fra tysk Side om, at danske Læger skulde paatage sig at behandle Flygtninge fra Tyskland, ført Forhandling med Dr. jur. Stahlmann. Paa Grundlag af denne Forhandling har Formanden drøftet Sagen med de københavnske Hovedbestyrelsesmedlemmer, og man har herefter ment at maatte gaa med til, at danske Læger yder en foreløbig Hjælp i 10-14 Dage i absolut paakrævede Tilfælde - epidemiske Sygdomme, Fødsler, akute [i. e. akutte] Tilfælde, som kræver kirurgisk Behandling -, men det er en absolut Forudsætning, at en saadan Hjælp indstilles, saafremt visse Betingelser ikke bliver opfyldt inden for 14 Dage. De paagældende Betingelser er, at de danske Fanger i Koncentrationslejrene faar en væsentlig bedre Behandling, at de - eventuelt med svensk Hjælp - samles i en særlig Lejr med svensk Lægetilsyn. For Politiets og Grænsegendarmernes Vedkommende forlanger man disse ført tilbage til Frøslev eller løsladt.

I Fortsættelse af denne Beslutning inden for Lægeforeningens Ledelse er hele Spørgsmaalet drøftet og endelig behandlet i et Møde i Udenrigsministeriet, hvor ogsaa Sundhedsstyrelsen, Røde Kors og Lægeforeningen var repræsenteret. Man enedes her om at tiltræde Lægeforeningens Forslag, saaledes at Lægerne forpligtede sig til at yde Hjælp til epidemiske Sygdomme, Fødsler og højakute [i. e. højakutte] Sygdomstilfælde, som ikke taaler Transport til tysk Lazaret. Det understreges udtrykkeligt, at denne Aftale udløber Søndag den 25. Marts, og er der ikke til den Tid truffet en Ordning paa Linie med Lægeforeningens Krav, maa al Lægehjælp til tyske Flygtninge herefter ydes af tyske Læger.

Nervøsitet i Islands Brygge-Kvarteret. Beboerne i nogle af de store Ejendomskomplekser paa Islands Brygge er begyndt at nære Frygt for


734

forestaaende Beslaglæggelser af Lejligheder. Denne Frygt begrundes ifølge flere Iagttagelser med, at Tyskerne har foretaget Optællinger af Lejligheder og orienteret sig om Typerne. Desuden har de tyske Udsendinge gjort Optegnelser om forskellige tekniske Forhold vedrørende private Ejendomme i Kvarteret.

Kullastning ved Statsbanernes Plads. Der foregaar Kullastning ved Statsbanernes Plads i Sydhavnen, Det menes, at Kullene, som lastes paa tysk Skib, er inden for det oprindelig beslaglagte Kvantum. Ganske vist opgav man i sin Tid at tage Kullene fra Statsbanelageret og beslaglagde i Stedet for lettere tilgængelige Pladser andre Steder i Havnen, bl. a. i Kalkbrænderihavnen og ved Refshaleøen (Bunkerkuldepotet). Uvist af hvilken Aarsag er man altsaa alligevel faldet tilbage paa Statsbanekullene i Sydhavnen.

Beslaglæggelser af Skoler. Der er yderligere beslaglagt følgende Skoler: Vestre Borgerdydskole (Statsskole), M. Kruses Skole paa Frederiksberg Allé (privat), Rysensteen Gymnasium, Nørrevold Skole, Sundbyvester Skole, Ole Suhrsgades Skole, Sølvgades Skole og Krebs' Skole, Stockholmsgade (privat). Skolevæsenet søger foreløbig indtil Paaske etableret hver anden Dags Undervisning af Eleverne fra de besatte Skoler, hvilket sker ved Henvisning til andre Skoler, hvor der saa ogsaa maa gennemføres en tilsvarende Begrænsning i Undervisningen. Det vil blive nødvendigt at udstrække Eftermiddagsundervisningen.

Randersgades Skole er atter frigivet.

Arrestationer. Lærer ved Gentofte Skolevæsen, Holger Paaskesen, der er Medlem af Danmarks Lærerforenings Hovedstyrelse, er for nogen Tid siden blevet anholdt af det tyske Politi.

- Ligeledes er Adjunkt J. A. Bundgaard blevet anholdt af det tyske Politi.

Episoder. I Gaar Eftermiddags blev Frederiksberg Brandvæsens Ambulancer kaldt til Falkonerallé 86, hvor en tysk Oberleutnant var blevet skudt ned og dræbt, medens en tysk Leutnant var blevet saaret. De førtes til Lazarettet paa Nyelandsvej. En Dansker var under Skydningen blevet ramt i Halsen, mens han stod og ventede paa en Sporvogn. Han indlagdes paa Frederiksberg Hospital. Nærmere Enkeltheder er ukendte.

- I Gaar Eftermiddags blev en ung Mand ved Allégade-Krydset ramt af et Skud i Nakken. Han blev ført til Militærhospitalet. Navnet opgives, at være Erik Høst.

- I Gaar ved 13-Tiden opstod Skyderi paa Hjørnet af Nørrebrogade og Blaagaardsgade. Fru Kirketerp, Sjællandsgade 4, fik et Skudsaar, som dog var ganske ufarligt, og Fruen kunde efter at være forbundet køres


735

tilbage til sit Hjem. En ukendt Dame blev indlagt paa Rigshospitalet, saaret i Arme og Ben.

- I Gaar Formiddags forekom der ret kraftigt Skyderi paa Roskildevej. Man mener, at et nyt Sabotageangreb paa "Carltorp" Fabrik har været under Udvikling, men er blevet afvist.

Jernbanesabotagen. I Gaar ved 22-Tiden skete der atter Sprængninger i Sporet mellem Vanløse og Herlev. Trafikken kunde dog genoptages i Morges ved 7-Tiden. - I Aftes blev Personalet paa Kommandoposten ved Næstved Station holdt op af bevæbnede Mænd, der kørte en Rangermaskine og to Rangervogne et Stykke ud ad Sporet mod Rislev, hvorefter de satte Ild paa Vognene. Begge Spor var endnu til Morgen ufarbare. Iøvrigt er der indgaaet Meddelelse om Sprængninger paa følgende Strækninger: Højslev-Skive, Vejstrup-Tinglev, Struer-Hanbjerg og ved Fruens Bøge.

Provinsen.

Svendborg: Det konservative Blad "Svendborg Amtstidende"s Trykkeri er i Nat blevet ødelagt ved Bombeeksplosion. Bygningen, der er mere end 100 Aar gammel og fredet i Klasse B, blev ved Eksplosionen saa medtaget, at den antagelig maa nedrives. Den søndre Del af Bygningen er en Ruinhob. Trykkeriets Maskiner er næsten alle ødelagt, derimod er Sætteriet kun beskadiget af Støv og Kalk. Paa 1. Sal i Bygningen er der en Lejlighed, og Indboet i denne er meget beskadiget. Derimod kom ingen Mennesker til Skade, da Lejlighedens Indehaver har sovet ude i Byen siden Svendborg Avis for et Par Maaneder, siden blev ødelagt. Der skete samtidig en Del Skade paa Bygningerne i Nabolaget, bl. a. er en Del blyindfattede Ruder sprængt i Nikolaj Kirke, og Kirkens Taarn er beskadiget.

Middelfart: Folkeferies Ferieby her er blevet beslaglagt.

Fredericia: Fredericias nye Teater blev Natten til Fredag sprængt i Luften. Bygningskomplekset, der foruden selve Teatret rummer en Biograf, Restaurationslokaler, og en Række Beboelseslejligheder samt Butiker, blev for Størstedelen lagt i Ruiner. Revolverbevæbnede Mænd tiltvang sig Adgang til Teaterrestauranten, hvorefter de kørte en Bil med Sprængstoffer ind i Gaarden. Seks Bomber blev anbragt i Bygningen. Ved Eksplosionen udbrød der Brand tre Steder. Skønt Beboerne ikke var blevet alarmeret, fik kun enkelte nogle overfladiske Skrammer. Skaden andrager Millionbeløb.

Vejle: I Gaar Morges trængte 4 bevæbnede Mænd ind i A/S Wittrups UIdvare- og Tæppefabrik, hvor de anbragte tre Bomber i den Del af Fabriken, der rummer Væveri, Valkeri, Vaskeri og Kludesortering. Ved


736

Eksplosionen, blev den store Jernbetonbygning helt ødelagt, og der opstod Brand. Ved Eksplosionen blev et af Elektricitetsværkets store Kabler revet over, saa bl. a. Vejle Amts og Bys Sygehus kom til at staa uden Strøm. Skaden anslaas til over en Million Kroner.

Aalborg: Sent Torsdag Aften er Muslingekogeriet i Aalborg blevet ødelagt ved fire Bombeeksplosioner. Der var anbragt syv Bomber i Virksomheden, men de tre eksploderede ikke. Alle Kedler blev ødelagt, og det kan ikke siges, naar Virksomheden kan genoptage Arbejdet. Alle nordjydske Muslingekogerier er nu sat ud af Funktion. Muslingerne eksporteredes til Fremstilling af kunstige Æg.

- Gennem Røde Kors er der kommet Meddelelse om, at Stenhugger Harald Hein, Aalborg, er død den 5. Februar, 46 Aar gammel. Han efterlader sig Hustru og en Søn.

Kolding: I disse Dage er blandt andre Dommerfuldmægtig Frk. Krøyer, Krimaldommerkontoret, og Civilingeniør Max Mortensen, Fællesforeningens Fabriker i Kolding, blevet anholdt.

Mandag den 19. Marts 1945.

7 nye Henrettelser. Ifølge Meddelelse fra de tyske Myndigheder er følgende 7 danske Statsborgere den 13. Marts blevet dømt til Døden ved tysk Krigsret og henrettet:

Forstelev Leif Dines Pedersen, f. 3. December 1921 i Brønshøj, boende i Silkeborg.

Seminarieelev Aage Søndergaard, f. 9. Oktober 1922 i Randers, boende i Silkeborg.

Forstelev Paul Mackeprang-Nielsen, f. 31. December 1922 i Esbjerg, boende i Silkeborg.

Mekaniker Bent Jensen, f. 25. Marts 1920 i Silkeborg, boende i Silkeborg.

Bilmekaniker Poul Petersen-Holm, f. 25. Marts 1920 i Frørup, boende i København.

Maskinlærling Preben Lütke-Madsen, f. 11. Maj 1926 i Aarhus, boende i Aarhus.

Lagerarbejder Svend Ejner Nielsen, f. 12. Juni 1924 i Nykøbing, boende i Thorsø.

Flere Flygtningeskibe til København. I Fredags (den 16. Marts) indgik der atter tyske Fartøjer til Frihavnen med saarede Soldater og Flygtninge. Damperen "Pretoria" medbragte ca. 3.700 Saarede og ca. 700 Civilpersoner, "Preussen" indkom med ca. 1.200 Flygtninge, desuden gik 3 Torpedojagere ind i Havnen, hver formentlig med ca. 200-250 Flygt-


737

ninge om Bord. Karantænelægen afvistes fra Torpedojagerne under Henvisning til de særlige Bestemmelser, der gælder vedrørende Orlogsskibe.

Spørgsmaalet om Lægebehandlingen af de tyske Flygtninge. I Fortsættelse af tidligere Forhandlinger holdtes i Fredags et Møde mellem Den almindelige danske Lægeforenings Formand, Overlæge Fenger, den tyske Rigsbefuldmægtigede, Dr. Best og Oberregierungsrat, Dr. Stahlmann, angaaende dansk Lægehjælp til visse Grupper af de tyske Flygtninge.

Overlæge Fenger gjorde under Forhandlingerne opmærksom paa, at der blandt danske Læger er Forbitrelse over de anvendte Forhørsmetoder og fremhævede iøvrigt, at det kun med Vanskelighed var lykkedes at bevæge de danske Læger til at yde den omhandlede Lægehjælp indtil den 25. Marts. Man maatte gøre sig klart, at hvis det ikke inden den Tid lykkedes at finde Forstaaelse for Lægernes Ønsker, vilde enhver Lægeydelse til tyske Flygtninge høre op. Dr. Best's Synspunkter gik ud paa, at Behandlingen af Fanger, som er fængslede i Henhold til tysk Lovgivning, er et Spørgsmaal, som hører under tysk Højhedsret, og der lader sig ikke handle paa dette Omraade. Dr. Stahlmann fremhævede, at meget af det, Lægeforeningen ønskede, er uafhængigt heraf blevet udført eller bliver udført, idet samtlige danske Fanger samles i en særlig Afdeling i Neuengamme under svensk Bistand og med Lægetilsyn af Dr. Thune Andersen, som frivilligt har ladet sig internere i Lejren. Grænsegendarmerne vilde, saa vidt Dr. Stahlmann vidste, alle blive løsladt. Det samme gjaldt adskillige af Betjentene, og Resten befinder sig ikke længere i Koncentrationslejre, men i Krigsfangelejre under international Røde Kors' Kontrol, og om Frigivelse af disse eller en Del af dem føres der stadig Forhandlinger. Dr. Stahlmann gav Udtryk for sin Taknemmelighed over, at Lægerne ved deres Holdning ikke havde lagt disse Forhandlinger Hindringer i Vejen.

Naar den 25. Marts oprinder, maa de danske Læger, ogsaa ifølge Dr. Stahlmanns Opfattelse, betragtes som frit stillede. Hr. Stahlmann hævdede, at den værste Tid for de tyske Flygtninge netop er de første 10-14 Dage. Efter den 25. Marts var det iøvrigt slet ikke sikkert, at Tyskerne behøvede Hjælp fra dansk Side. Man kunde saaledes opfatte Spørgsmaalet som en Aftale mellem tyske Myndigheder og danske Læger om, at der skulde ydes Hjælp til de nærmere fastsatte Sygdomsgrupper indtil den 25. Marts, men derefter intet mere.

Overlæge Fenger præciserede, at danske Læger ikke var retslig forpligtede til at behandle tyske Flygtninge, da disse er underlagt den tyske Værnemagt. Naar Lægerne alligevel gør det, er det af Barmhjertighed. Til Gengæld amnoder man om, at der fra tysk Side ogsaa vises Barm-


738

hjertighed paa en saadan Maade, at det muligvis kunde ændre den fuldstændig afvisende Holdning, som alle danske Læger ellers maatte indtage i dette Spørgsmaal. Videre understregede Den alm. danske Lægeforenings Formand, at naar Aftalen var udløbet den 25. Marts, kunde det ikke nytte at genoptage Forhandlingerne, saafremt der ikke fra tysk Side var vist imødekommenhed over for Lægeforeningens Krav, og skulde der komme en ny Strøm af Flygtninge, vilde det være omsonst at forsøge nye Forhandlinger paa det gamle Grundlag.

Dr. Stahlmann ventilerede Spørgsmaalet, om det kunde tænkes, man vilde oprette danske Hjælpelazaretter med danske Læger og Sygeplejersker. Denne Forespørgsel besvarede Overlæge Fenger med, at det var absolut udelukket, at Lægerne vilde medvirke til Oprettelse af noget dansk Lazaret for tyske Flygtninge. Og over Sygeplejerskerne har Lægeforeningen ingen Myndighed.

Det staar herefter fast, at Aftalen mellem Den alm. danske Lægeforening og de tyske Myndigheder gaar ud paa, at der indtil den 25. Marts ydes visse nærmere angivne Grupper af syge tyske Flygtninge Lægehjælp fra dansk Side, men at denne Hjælp ophører efter den nævnte Dato, med mindre der i Mellemtiden er truffet en ny Aftale.

Anbringelse af 50 nyfødte tyske Børn. Til Magistratens 2. Afdeling er der rettet Anmodning om Pleje af 50 nyfødte tyske Børn. Disse Forhandlinger resulterede i, at man fra Magistratsafdelingen gjorde Hjælpen betinget af, at Politinspektør Mellerup og de øvrige 7, som forleden flyttedes fra Frøslev til tysk Lejr, fordi de i Frøslevlejren havde ført politiske Samtaler, sendes tilbage til Frøslev. Imidlertid skal det være lykkedes Tyskerne selv at anbringe Børnene under tilfredsstillende Forhold, saaledes at hele Spørgsmaalet falder bort.

Eksplosion i Gedser-Færgen "Danmark". Søndag Morgen blev 3 Sporskifter ved Indkørslen til Gedser Station sprængt med Bomber, og samtidig blev der udlagt flere Bomber paa den danske Dampfærge "Danmark", der ligger i Færgelejet. Der var netop fyret op under Kedlerne, efter at Færgen har ligget stille i et Par Uger, og den skulde i Gaar atter være gaaet i Fart. Der eksploderede kun en enkelt Bombe, men Virkningen var til Gengæld stor. Vandet fossede ind i Maskinrummet og i 3-Klasses Passagersalon. Færgens Agterende sank og gik i Bund. Zonens Redningskorps forsøgte forgæves i Løbet af Dagen at pumpe Vandet ud. Nu er en af Switzers Baade kaldt til Assistance.

Jernbanesabotagen. Natten til Søndag skete Sprængning under et Tog mellem Farris og Sommersted, 3-4 Vogne afsporedes, men ingen Mennesker kom til Skade. Om Natten skete der iøvrigt Sprængninger paa Strækningerne Bolderslev-Tinglev, Varde-Sig, paa Kolding Station og i


739

Drejeskiven paa Godspladsen i Aarhus. Videre rapporteres Sprængninger paa Strækningerne Varde-Hyllerslev, Pjedsted-Børkop, Andst-Vejen og Tønder-Visby.

Dræbte. Under en Ildkamp i Linde Allé dræbtes i Lørdags en ca. 35-aarig Mand, som menes at være Viktualiehandler Walther Larse, Linde Allé 36.

- Søndag Eftermiddag blev en ca. 30-aarig Mand fundet dræbt af 5-6 Skud gennem Hoved og Bryst. Den Dræbte, som ingen Papirer havde paa sig, blev fundet i Nørreskoven ved Fiskebæk. Han førtes til Retsmedicinsk Institut.

- Lørdag Eftermiddag blev i Bøndernes Hegn fundet en Mand, som ligeledes var dræbt af Skud. Tilsyneladende havde han været død 2-3 Dage. Papirerne lød paa Navnet Jørgen Renkemann.

- Den unge Mand, som for nogle Dage siden blev fundet dræbt paa Kathrinevej i Hellerup, er nu identificeret som stud. pharm. Finn Boje Knudsen, Søn af Apoteker Knudsen i Balling.

16.000 Tæpper til Aflusning. Sundhedskommissionens Kontors Kontrolstation har faaet ca. 16.000 Uldtæpper og 16.000 Pakker med personlige Ejendele fra tyske Flygtninge til Behandling med "Cimol"-Pulver. Denne Aflusningsproces finder Sted i et Lokale i Frihavnen.

Yderligere 2 Dødsdomme. Foruden de i Indledningen nævnte 7 Dødsdomme med paafølgende Henrettelser er der afsagt yderligere 2 Dødsdomme, men Eksekveringen er i disse Tilfælde udsat, og der bliver givet de to Paagældende Lejlighed til at indsende Benaadningsansøgning.

Provinsen.

Aalborg: Den gamle Synagoge i Graabrødrestræde, som nu benyttes af Aalborg Kommune til Arkiv, er i Nat sprængt i Luften. Saa vidt vides er ingen kommet til Skade.

- Natten til Lørdag trængte nogle bevæbnede Mænd ind i Entreprenør Carlsens Kontor i Bouet ved Nørre Sundby. De skar Telefonledningerne over og overhældte Kontoret med en brændbar Vædske og stak saa Ild paa. Brandskaden blev dog ikke særlig stor, idet det lykkedes at faa Ilden slukket ret hurtigt.

- Fredag Aften blev Entreprenør Frederik Fuchs Maskinhal ødelagt ved 16 kraftige Eksplosioner. Samtidig ødelagdes Varelageret samt den nyopførte Kontorbygning.

- Lørdag Eftermiddag bombesprængtes en Lastbil tilhørende Vognmand Petersen, Ellidshøj, i Aalborg. Der menes at være bombesprængt endnu flere Biler. - Om Aftenen eksploderede en Bombe ved Gavlen af Byraadsmedlem, Landsretssagfører P. Svanholms Villa paa Duebrødre-


740

vej. Ved Eksplosionen blev der slaaet et stort Hul i Muren ind til Landsretssagførerens Arbejdsværelse, der blev stærkt ramponeret.

- Lørdag Eftermiddag blev der kastet en Bombe ind i en Personbil, tilhørende Vognmand Kaj Petersen, Sønderbro 34. Vognen blev ødelagt, og 2 Drenge, som legede i Nærheden, saaredes og maatte bringes paa Kommunehospitalet.

- Lørdag Eftermiddag indtraf en Bombeeksplosion i en Nybygning paa Aalborg Skibsværft. Skaden var kun ringe.

Aarhus: Direktør Skovhus, Aarhus ny Tømmerlager, samt Virksomhedcns Forvalter og Prokurist er anholdt. Endvidere er Dr. med. Mogens Astrup arresteret.

Varde: Politifuldmægtig Gerner Mikkelsen er den 20. Februar død i Tyskland. Som Dødsaarsag angives Tuberkulose. Politifuldmægtigen blev kun 29 Aar.

Fredericia: Lørdag Formiddag blev den 50-aarige Repræsentant Gudmund Hansen, Egeskovvej 100, skudt ned af 2 ukendte Mænd. Han døde paa Stedet.

Kolding: Torsdag Eftermiddag blev Reservepolitibetjent Victor Andersen, Kolding, under en Ildkamp ramt af et Skud i Maven. Skudet affyredes af det tyske Politi. Victor Andersen er under Bevogtning ført til Lazarettet i Haderslev. Ved samme Lejlighed arresteredes Reservepolitibetjent Gunnar Sørensen.

Odense: Natten til Lørdag eksploderede 3 Bomber, der var anbragt op ad Muren paa Brockmanns Hotel, Albani Torv. Ved Eksplosionerne blev der slaaet mindre Huller i Murværket, og alle Hotellets Ruder blev knust. I Restauranten skete der en Del Skade paa Inventaret, ligesom nogle Musikinstrumenter og Noder, der fandtes paa en Tribune, blev ødelagt. Ingen Mennesker kom til Skade. Bomberne menes at være blevet anbragt af nogle Mænd, der kom kørende i en Bil.

Svendborg: Da tysk Politi Natten til Søndag vilde trænge ind i Ejendommen, Skattergade 11, kom det til en Ildkamp. Herunder blev den 70-aarige Fru Maren Sofie Nielsen, der var gaaet ud i sin Have for at se, hvad der var paa Færde, dræbt af en vildfarende Kugle, og samme Skæbne overgik den 25-aarige Snedker Sofus Mogensen og den 50-aarige Maskinarbejder Mikkelsen, begge Svendborg Skibsværft. Under Skydningen blev Mathias Poulsen Nørregaard, Egensevej 28, ramt af Skud i Leveren. Han menes ikke at kunne leve. Af Husets Beboere blev den 70-aarige Arbejdsmand Mathiasen dræbt ved Skud, medens han laa i sin Seng. Hans Søn, den 50-aarige Murersvend Mathiasen, blev taget med i en Bil. Man fandt senere hans Lig paa Landevejen ved Lunde. Han var dræbt ved Skud. Endnu en Person skal være blevet dræbt, men nærmere


741

vides ikke. Ejendommen, Skattergade 11, blev umiddelbart efter Razziaen afspærret. Lejerne har faaet Tilladelse til at fjerne deres Ejendele, Ejerne derimod ikke. Det oplyses fra tysk Side, at der er fundet Vaaben i Ejendommen.

Esbjerg: I Lørdags er Borgmester Høyer-Nielsen, Kommunaldirektør Hans Nielsen, Overlæge Guldager, Hotelejer Sand-Jespersen (Missionshotellet), samt yderligere 16 Borgere i Byen blevet arresteret af det tyske Politi.

- Lørdag Eftermiddag udkæmpedes en Ildkamp paa Hjørnet af Stormgade og Kongensgade i Esbjerg. Herunder blev en Mand ved Navn Børge Puggaard Thomsen, Kronprinsensgade 124, dræbt. Han blev i Falcks Ambulance ført til Kommunens Sygehus. 2 andre skal være blevet dræbt under Skydningen.

København: Til Padborg er ankommet 3 Transporter med 75 danske Politimænd, som har været interneret i Tyskland, 70 Grænsegendarmer og 22 saakaldte asociale Personer. Af Politibetjentene blev 4 ført hertil i Ambulancer. Grænsegendarmerne ventes frigivet, men foreløbig anbringes de sammen med Politifolkene i Frøslevlejren. De saakaldte asociale Personer sendtes til København, hvor de ventes frigivet.

Ejendom i Bagsværd sprængt i Luften. Paa Foranledning af det tyske Politi er Ejendommen Slotsparken 29 i Bagsværd Lørdag Eftermiddag blevet sprængt i Luften. Ejeren, Afdelingschef Hans Woldsgaard-Iversen og Hustru, blev forinden anholdt.

 

Tirsdag den 20. Marts 1945.

Forestaaende Evakuering af Aalborg? Den særlige Kommitterede for Statens civile Luftværn i Jylland, Dir. Ruge, Aarhus Oliefabrik, har forberedt Lederne af Socialtjenesten i Aalborg paa, at det sandsynligvis bliver nødvendigt at evakuere Byen senest i den sidste Halvdel af April. Som Følge heraf vil det være nødvendigt, at Befolkningen faar forelagt hele Evakueringsplanen i den nærmeste Fremtid, saa man har alle Enkeltheder klarlagt. Befolkningen i Stor-Aalborg vil i næste Uge faa Instruktioner om Evakueringen. Et Vidnesbyrd om, hvor nær Faren er, kan man læse af den Kendsgerning, at Myndighederne i Sønderjylland allerede for en Uges Tid siden gav Meddelelse om, at alle gamle og svagelige, som havde Mulighed for det, burde flytte bort fra Byerne. Man regner iøvrigt med, at Evakueringen maa ske til Fods. For Aalborgs Vedkommende drejer det stg om ca. 55.000 Mennesker. Kun 5.000 Mennesker bliver tilbage for at varetage de livsvigtige Opgaver. De forsynes med saakaldte Forbliverkort. Ingen af Byens Bladvirksomheder vil blive opretholdt. Kun Stiftsbogtrykkeriet holder Mandskab til at trykke Plaka-


742

ter og Opraab. Iøvrigt vil selve Evakueringen kun omfatte de Byer, der ligger øst for Hovedvej 10. De øvrige vil ikke kunne evakueres, da man ikke kan finde passende Kvarterer, og man henviser Indbyggerne i disse Byer til at søge Beskyttelse i Jordhuler. Evakueringen vil iøvrigt ikke ske paa Foranledning af de danske Myndigheder, men efter de militære Myndigheders Ordre.

Forlydender om Evakuering af Østkysten. Det forlyder, at der ogsaa er aktuelle Planer om Evakuering af østjyske Byer. Befolkningen skulde her trækkes tilbage til Hovedvej Nr. 10, som det vistnok er Meningen at gøre til Evakueringslinie for Østkysten.

Ligesom Aalborg-Evakueringen i givet Fald vil komme til at ske paa Foranledning af de tyske Myndigheder, bliver det samme Tilfældet for Østkystens Vedkommende.

Saarede og Dræbte. I Lørdags blev en ukendt Mand skudt ned paa Gaden ud for Elektricitetsværket i Øster Allé. Han blev ramt i Hoved, Arme og Ben, men dog ikke dræbt. Medens han laa paa Gaden, blev han afhørt af Politisoldater i en Snes Minutter, og derefter i Ambulance ført til Lazarettet paa Nyelandsvej.

- Da en Cyklist Lørdag Aften passerede Teglholmsgade, blev han ud for Radiofabrikken i Nr. 35 raabt an af det tyske Vagtmandskab. Han reagerede imidlertid ikke ved Tilraabet og blev saa skudt. Den Dræbte kørtes til Nyelandsvejs Lazaret.

- I Gaar ved Middagstid trængte nogle Mænd ind til Fru Holstein Mogensen, Frederiksdalsvej 100, og affyrede en Del Skud mod hende. Hun var døende, da Ambulancen kom.

- Den Dræbte, som forleden blev fundet i Bøndernes Hegn, er identificeret som stud. jur. Jørgen Holger Rickmann, der var Auditør i Schalburgkorpset og boede i Johnstruplejren [i. e. Jonstruplejren].

Hagemanns Kollegium beslaglagt. Hagemanns Kollegium, Kristianiagade 10, er blevet beslaglagt af Tyskerne til Indkvartering af syge Flygtninge.

Skibe med Saarede og Flygtninge. I Dagene den 17. og 18. Marts er følgende tyske Skibe gaaet ind til Frihavnen med saarede Soldater og civile Flygtninge: S/S "Kanonier" med 2.800 saarede Soldater og 400 Civilpersoner, S/S "Heinz Horn" med ca. 800 Civilpersoner, S/S "Eberhard Edsbergger" med ca. 2.000 saarede Soldater og 1.500 Civilpersoner, S/S "Hector" med ca. 3.000 Civilpersoner, S/S "Mars" med ca. 2.500 Civilpersoner, og S/S "Antonio Delfino" med ca. 2.700 Soldater og nogle faa Flygtninge.

Det er iøvrigt bemærkelsesværdigt, at "Kanonier", "Hector", "Mars" og "Antonio Delfino" en Ugestid i Forvejen løb ind til Frihavnen med


743

Saarede og Flygtninge. Skibene gaar aabenbart i nogenlunde fast Rutefart med Flygtninge.

Løsladelser. Kammerherre Torben Hage, "Oremandsgaard", der har siddet arresteret i nogle Uger, er løsladt fra Vestre Fængsel. - Fra Frøslev er løsladt Kriminalassistent Russholt, Nordre Birk, Overbetjent Moltke, Kbhvn.s Ordenspoliti, Kriminalbetjent Bilboe, Fremmedafdelingen i København, og Ordensbetjent Rasmussen, Odense.

Trykkeri beslaglagt. I Gaar Formiddags beslaglagde Tyskerne et Trykkeri hos "Ortopædisk Forlag" paa Gl. Kongevej. Alle Maskiner blev ført bort.

Jernbanesabotagen. Der har i de senere Døgn været nogen Stilhed i Jernbanesabotagen, i hvert Fald efter Antallet af Sprængninger at dømme. I Morges meldes om Sprængninger mellem Hedensted og Daugaard, mellem Pederstrup og Ringe samt mellem Tønder og Visby. Ødelæggelsen mellem Nykøbing F. og Gedser er saa omfattende, at man ikke mener, Trafikken Syd for Nykøbing kan genoptages i denne Uge. Trafikken søges opretholdt med Rutebiler.

Episode ved Sorgenfri. I Gaar Aftes hørtes en Del Skyderi paa Kongevejen. Man mener, at nogle Sabotører er blevet forfulgt af tysk Politi, idet der først var livlig Skydning ved Holte og derefter ved Sorgenfri. En Tid var Vejen spærret ved Slottet. Det menes dog, at Sabotørerne er undveget, og der er ikke Meldinger om Saarede eller Dræbte.

Laant Biler i et Garageanlæg. Københavns Vagtværn blev ved 1-Tiden i Nat kaldt til Valby Langgade 41, hvor man havde set nogle mistænkelige Personer ved et Garageanlæg. Vagtværnet blev holdt op af de tilstedeværende 25-30 bevæbnede Mænd, som var i Færd med at starte nogle Vogne fra Garagen. De forlangte udleveret Startnøglen til Vagtværnets Vogn, saaledes at denne ikke kunde køre efter dem. Nøglen er iøvrigt senere blevet tilbageleveret.

Provinsen.

Ribe: Natten til i Gaar kom ca. 200 tyske Flygtninge hertil. De fik anvist Bolig paa Ribe Statsseminarium.

Kolding: I Søndags kom med Tog yderligere ca. 900 tyske Flygtninge fra Østomraaderne til Kolding. En Del indkvarteredes i Byen, men de fleste transporteredes videre med Biler til Oplandet. To Dage i Forvejen kørte et Lazarettog ind til Kolding med 275 Haardtsaarede fra Østfronten. De blev Natten til Lørdag ført til det nyindrettede Lazaret i Ristoft Skole.

- Døtreskolen og 2 af Almenskolens Fløje er taget i Brug til Flygtninge. Desuden er der anbragt Flygtninge i Restaurant "Alhambra",


744

Industriforeningen og i en af Værkstedshallerne i Brdr. Volkerts Tekstilfabrikker. Desuden er der flere Steder i Oplandet oprettet Flygtningelejre.

Fredericia: Fredag Eftermiddag sprængte det tyske Politi Handelsgartner Chr. Petersens store Gartneri paa Calvigsvej [i. e. Calvinsvej] i Luften. Der blev anbragt 10 Bomber i Drivhusene. Indehaveren blev for kort Tid siden arresteret, efter at der var fundet Vaaben paa hans Grund. En Timestid senere i Fredags sprængte det tyske Politi et Beboelseshus, Treldevej 30, tilhørende Fabriksarbejder Andersen, der ligeledes sidder arresteret, sigtet for ulovlig Vaaberibesiddelse. Fru Andersen fik Lov til at fjerne, hvad hun kunde bære ud af Huset.

Silkeborg: Søndag Aften kom et Tog med 250 Flygtninge her til Byen. De indkvarteredes i Arbejdernes Bygning "Sønderport".

Haderslev: Fru Overlæge Harry Hansen, hvis Mand nu er i Tyskland, er blevet løsladt efter at have siddet arresteret nogle Maaneder.

Aalborg: Efter et Bombeattentat mod et tysk Militærtog Syd for Aalborg, hvorved nogle Soldater blev dræbt, blev nogle danske Civilpersoner, som opholdt sig i et Kolonihaveanlæg, tvunget til at følge med af det tyske Sikkerhedspoliti. En Del af dem blev frigivet, mens andre blev anbragt i den forreste Vogn i et tysk Tog og maatte gøre Rejsen med til Silkeborg. Først 2-3 Dage efter kom de tilbage.

Odense: Den 47-aarige Emil Valdemar Jacobsen, Dronningensgade 11, den 41-aarige Marius Magnus Matthiasen, Nyvangsvej 52, og den 53-aarige Viggo Harald Møller, Tolderlundsvej 63, er død i Tyskland,

- I Gaarden til Ejendommen Nr. 66 i Vestergade fandt Gaardmanden Lørdag Morgen en mindre Bombe. En nærmere Undersøgelse viste, at der laa ca. 25 kg Sprængstof i en Lyskasse. Det drejede sig om en plastisk Sprængmasse, der i Pakker paa ca. et halvt Kilo var fordelt i tre Sække. Paa en eller anden Maade har Sprængmekanismen svigtet. Eksplosionen af en saa stor Sprængmasse vilde antagelig have lagt alle fire Hjørner i Krydset Vestergade-Kongensgade-Mageløs i Ruiner og ødelagt det omliggende Kvarter. Til Sammenligning kan anføres, at der ved tidligere store Sprængninger i Byen menes anvendt kun 3-4 Halvkilopakker ved hver Ejendom.

Slagelse: Lørdag Aften indfandt det tyske Politi sig i et ubeboet Hus i Ollerup Nord for Slagelse, efter Sigende for at søge efter et Vaabenlager. Chaufføren fra en Slagelsebil blev tvunget til at transportere 40 Tyskere til Ollerup. Her havde der forinden fundet en Ildkamp Sted mellem Sabotører og Tyskere. To Tyskere blev dræbt og en tredie fik Hagen skudt af, mens en fjerde tilkaldte Hjælp. Sabotørerne flygtede og tiltvang sig Cykler og Tøj paa en nærliggende Gaard, hvorefter de forsvandt. Det ubeboede Hus blev senere sprængt og brændt.


745

Holbæk: Natten til den 16. Marts foretog det tyske Politi en Razzia, hvorved adskillige Personer blev hentet til Afhøring. Saa vidt vides er følgende holdt tilbage: Formanden for Ligningskommissionen, Overofficiant P. K. Jensen, Købmand Zacho, Slagtermester Knud Kristensen og Tandlæge Fru Sønderbo. Blandt dem, der var til Afhøring, men som er kommet tilbage, nævnes Læge Winther og Landstingsmand Axel Christensen. Fotograf Meldgaard, der tidligere har været arresteret, og som fik at vide, at han ogsaa skulde afhentes, forsvandt.

 

Onsdag den 21. Marts 1945.

Atter 7 henrettet. Lørdag den 17. Marts blev følgende danske Statsborgere af den tyske Krigsret dømt til Døden og siden henrettet:

Radiotekniker Jørn Andersen, f. 9. August 1909 i Italien.

Urmager Georg Wilhelm Staugaard, f. 26. Oktober 1912 i Hammel

Sømand Hans Brahe-Salling, f. 17. April 1917 i Gentofte.

Politibetjent Svend Georg Jensen, f. 19. December 1909 paa Frederiksberg

Vulkanisør Kaj Leo Christensen, f. 7. November 1917 i Vraaby.

Lærling Einar Ole Masolff, f. 26. April 1925 i København.

Kontorist Kaj Olsen, Herlev, f. 11. Maj 1911 i Slagslunde.

De 6 førstnævnte er hjemmehørende i København, medens den 7. som nævnt var bosiddende i Herlev. De Paarørende er underrettet gennem Udenrigsministeriet.

"Lille Amalienborg" som Lazaret. Direktør Harald Simonsens tidligere Villa paa Østerbrogade, "Lille Amalienborg", der sidst har været beboet af General von Hanneken, skal nu indrettes til Lazaret. Møblerne, som tildels er indkøbt for Københavns Kommunes Regning, overføres til Christiansborg.

Villa sprængt i Luften. Natten til i Gaar blev Murer P. Holms Villa, Sognevej 45, sprængt i Luften paa Foranledning af det tyske Politi. Der opstod Brand, men Brandvæsenet fik ikke Lov til at foretage Slukningsarbejde. Huset beboedes af en Arbejdsmand og en Forretningsfører.

Evakueringsproblemerne. En nærmere Orientering om den eventuelt forestaaende Evakuering af Stor-Aalborg viser, at der endnu ikke er fremsat Evakueringskrav fra tysk Side. Grundlaget for den i Gaar gengivne Indberetning til Udenrigsministeriet maa derfor i nogen Grad tages som Udtryk for den Bedømmelse, Direktør Ruge, Aarhus Oliefabrik, anlægger paa Grundlag af den senere Tids Udvikling. Dir. Ruge er Kommitteret for Statens civile Luftværn i Jylland.

Henrettet paa Stedet. Uniformerede, dansktalende Medlemmer af det tyske Politi forfulgte i Gaar en ung Mand. Flygtningen løb ind i Kælde-


746

ren under Villaen, Løvsangervej 4, hvor han blev fanget. Den unge Mand blev ført med ud paa Vejen og dræbt af flere Skud gennem Hovedet. Den Dræbte blev saa stoppet ned i Bagagerummet i Politifolkenes Bil. Forinden Vognen kørte bort, blev der kastet en Haandgranat ind i Villaens Lejlighed, hvis Indehavere, en fhv. Købmand og Hustru, fik et Chok.

Razzia paa Maltegaardsvej. Ved 21-Tiden i Gaar blev Gentofte Vagtværn kaldt ud til Maltegaardsvej 17 i Anledning af nogle Skyderier paa Vejen. Fra en lille Vogn var der blevet skudt ind gennem Vinduet paa Maltegaardsvej 15, dog uden at nogen Mennesker blev saaret. Da Vagtværnet kom til Stede, var Hipo i Færd med at foretage Razzia i Badmintonhallen, Maltegaardsvej 18, og det menes, at 3-4 Mennesker er blevet taget med herfra.

Sabotage mod det københavnske Jernbanenet. I Aftes og i Nat er der forøvet en omfattende Sabotage paa Jernbanenettet i Københavns Nærhed. Sprængningerne begyndte Kl. 21,30 paa Flintholm Station ved Damhus. Sporskiftemotor- og Forbindelsesstænger ødelagdes, og desuden sprængtes nogle Skinner. Al Trafik mellem Vigerslev og Frederiksberg og Lersøen blev indstillet. I Morges kunde Trafikken til Frederiksberg gennemføres med Forsigtighed, medens det stadig ikke var muligt at etablere Forbindelse mellem Godsbanegaarden og Lersøen. Senere paa Natten skete nye Sprængninger i et Sporskifte ved Damhus paa det Sted, hvor Godsforbindelsesbanen fra Godsbaneterrænet deler sig til Frederiksberg og Lersøen. Endvidere meldes om Sprængninger paa Stækningen Herlev-Vanløse samt mellem Aalholmsvej og Jyllingevej.

Fra det øvrige Land foreligger i Dag til Morgen ingen Meldinger om Jernbanesabotage udover, at der har fundet nogle Sprængninger Sted mellem Marslev og Odense.

8 Bombeeksplosioner i Kolding. Natten til Tirsdag blev Kolding hærget af 8 Bombeeksplosioner. Den første og mest omfattende indtraf i Helligkorsgade ved Indgangen til Herremagasinet "Rio" og til Biografen. Det indre af Bygningerne blev hærget og en Del Flygtninge, der var anbragt paa første Sal, maatte bjerges ad Brandvæsenets Stiger. Flere var forskaaret af Glassplinter. Næsten alle Bygninger i Helligkorsgade blev ramponeret og Ruderne sprængt, ligesom Ruderne knustes i Østergade og Klostergade.

Kl. 23,15 sprængtes Politikens Telegrafhal i Bibliotekets Bygning i Jernbanegade. Telegramhallen blev pulveriseret, men heller ikke her opstod Brand, derimod var der omfattende Skade paa de omliggende Ejendommes og Forretningers Vinduer.

Lidt efter Midnat skete fire Eksplosioner i Nordre Ringvej-Kvarteret; bortset fra Rudeknusninger var disse af mindre skadevoldende Virkning,


747

og man mener, at de blot skulde bortlede Opmærksomheden fra Byens Centrum. Kl. 1 eksploderede nemlig en Bombe hos Firmaet I. P. Jensen paa Sønderbro. Her havde der for faa Dage siden været en Eksplosion, og man var i Kvarteret nogenlunde færdig med at udbedre Skaderne og indsætte nye Ruder. Nu knustes paany en Mængde Ruder ved Sønderbro, og der udbrød Brand hos I. P. Jensen.

Kl. 1,15 lød en Maskingeværsalve paa Kirketorvet, og Vagten foran Vagtlokalet blev holdt op af Revolvermænd, som anbragte en Bombe ved Indgangen til Vagtlokalet. Man fik alarmeret Mændene i Vagtlokalet, ligesom Beboerne i de omliggende Ejendomme blev evakueret. Bomben sprang Kl. 1,30, den var lige saa kraftig som Aftenens første Bombe; Vagtlokalet raseredes, og der skete meget omfattende Rudeknusninger. Vinduerne sprængtes i Forretningerne paa Kirketorvet, i hele Raadhuset, paa Svietorv og ande [i. e. andre] Steder. De store blyindfattede Ruder i Sct. Nikolai Kirke, der vender mod Raadhuset, blev trykket ind, og der blev revet en Del Tagsten af Kirken. Eksplosionerne bevirkede, at Gadebelysningen i en stor Del af den nordlige Bydel gik ud.

Attentatmændene kørte i en lille Opel med Z-Nummerplader.

Fælleslejr for danske Fanger i Neuengamme. Afdelingschef Hvass, Udenrigsministeriet, er nu vendt hjem fra Berlin efter at have forhandlet om en Bedring af de internerede danske Statsborgeres Forhold. Forhandlingerne, som ogsaa Svensk Røde Kors Leder, Grev Folke Bernadotte, har deltaget i, er endt med det Resultat, at alle Danske i tyske Koncentrationslejre og Fængsler nu kan ventes overflyttet til en Fælleslejr i Neuengamme. I Lejren vil der være Repræsentanter for Svensk Røde Kors. Flytningen, der vil omfatte ca. 4.000 Danske, omfatter ogsaa Jøderne i Theresienstadt og som sagt de internerede i Fængslerne. Det drejer sig om 3-400. Med Hensyn til Kommunisterne er Hovedparten nu i russisk Varetægt. Kommunisterne - ialt 110-15 - var oprindelig samlet i Lejren i Stutthof. Herfra blev de flyttet til Lauenberg, der nogle Dage senere blev indtaget af de sovjet-russiske Tropper. Efter de sidste Hjemførsler fra Buchenwalde opholder der sig nu ingen Betjente i denne Lejr, og hvad angaar de øvrige, der har været interneret i Mühlberg, er der givet Tilsagn om, at alle over 50 Aar efter Overflytningen til Neuengamme kan ventes hjemsendt til Frøslev, naar deres Forhold er undersøgt. Muligvis vil de endda saa senere kunne løslades. Der er iøvrigt en Mulighed for, at Halvdelen af de resterende Politibetjente under 50 Aar ogsaa vil kunne hjemføres til Frøslev, der i øjeblikket udvides til den dobbelte Kapacitet.

50.000 tyske Flygtninge i Danmark. Antallet af ankomne tyske Flygtninge anslaas, med et rundt Tal til omkring 50.000. Fra tysk Side er det antydet, at der ialt kan ventes 150.000. Om der i dette Tal er indbefattet


748

baade Flygtninge og saarede tyske Soldater, er der ikke antydet noget om. Forplejningen skal fortsat overtages af Værnemagten, der har meddelt, at der til private Indkøb daglig vil blive udbetalt hver Flygtninge-Families Overhoved 1 Kr., til andre voksne 50 Øre og til Børn 25 øre. Officielt er Flygtningene saaledes ikke udstyret med større Pengemidler, men efter Indberetninger fra jydske Byer ser det ud til, at flere af dem er i Besiddelse af private Midler og ogsaa f. Eks. engelsk og amerikansk Valuta. Disse Flygtninge har forsøgt at gøre Indkøb i de danske Butikker og har i mange Tilfælde optraadt truende, naar de ikke har kunnet faa, hvad de forlangte. For de Handlende kan det imidlertid ikke være noget Problem, hvorledes de skal optræde i saadanne Situationer. Vareknapheden er paa alle Omraader saa stor, at de Handlende først og fremmest har Pligt til at forsyne deres sædvanlige Kunder, og det gælder ogsaa for Ikke-Købekortvarer som f. Eks. Ure og Manufakturvarer. I Konflikt-Situationer vil der iøvrigt kunne henvises til den danske Centraladministration, altsaa for Jyllands Vedkommende til Stiftamtmand Herschend. Det er sket i nogle Tilfælde. Som Eksempel kan nævnes en Henvisning fra Borgmesteren i Silkeborg, der af Værnemagten blev anmodet om Tilladelse til Indkøb af Barnesenge udover 200 Kr.-Grænsen og om Udfærdigelse af Rekvisitioner til Indkøb af Børnetøj til Brug for de tyske Flygtninge.

Provinsen.

Aabenraa: Mandag Aften eksploderede en Bombe i en Jernbanetankvogn i Benzinhavnen. Vognen indeholdt 15 Tons Benzin, som skulde sendes til Aarhus. Ilden bredte sig til D.D.P.A.s Kontorbygninger, hvor der anrettedes betydelig Skade.

Kolding: Værnemagten har beslaglagt Kolding Børnehjem og i Stedet frigivet Villa "Fjordbakken", hvortil Børnehjemmet nu er flyttet.

Sæby: Byen har faaet Besked om, at der hertil ankommer 2,000 Flygtninge. Antallet svarer til Halvdelen af Byens Indbyggertal.

Aalborg: En Lastbil uden Fører blev Mandag Aften sat i Gang mod Havnekajen med Sprængstof. Sprængladningen eksploderede imidlertid for tidligt. Vognen var rettet mod nogle Skibe ved Kajen.


Forrige Indhold Næste

Tilbage til toppen


Navigation:

Indholdsoversigt

Titelark

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4, 1. del

Kapitel 4, 2. del

Kapitel 4, 3. del

Kapitel 4, 4. del

Efterskrift

Registre


© Selskabet for Københavns Historie 4. november 2015
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |
© Selskabet for Københavns Historie 2005 - 2006