sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske Besættelse
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Søren Hansen (red.)
Titel: Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske Besættelse
Udgivet: Kbh., Bianco Luno, 1946
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Kapitel 4, 4. del
Note:

 

[748]

Torsdag den 22. Marts 1945.

Ca. 110 Danske dræbt ved Bombeeksplosionerne. Antallet af danske Dødsofre ved Bombeeksplosionerne i Gaar opgøres i Dag til Morgen til ca. 110. Til Hospitalerne er der ialt indbragt 420 Personer, heraf kunde 170 sendes hjem efter Behandlingen, medens 140 maatte indlægges, de resterende 110 var enten døde, da de blev fundet, eller er siden afgaaet


749

ved Døden. Det menes, at omkring Halvdelen af Dødsofrene er Børn fra den franske Skole i Frederiksberg Allé. De Dræbte og Saarede fra Shellhuset er bragt til Lazarettet paa Nyelandsvej.

I Morges var der i den franske Skoles Ruiner fremdraget et halvt Hundrede dræbte Børn, og der er endnu nogle tilbage under de sammenstyrtede Mure. Det eneste, man med Sikkerhed ved, er, at de ikke længere er i Live. Brandchef Bang, som har opholdt sig paa Ulykkesstedet hele Natten, anslog som nævnt Antallet af Døde til et halvt Hundrede. Derimod kunde Brandchefen ikke med nogen Sikkerhed oplyse, hvor mange Børn der er tilbage under Ruinerne, men muligvis er der 5-10. Rydningsarbejdet er nu forbundet med en ret stor Fare for de deltagende, idet de afkølede Mure styrter sammen. Og da man er sikker paa, at de tilbageblevne er dræbte, begrænser man nu Risikoen noget ved Rydningsarbejdet. To frederiksbergske Brandmænd, Reservebrandmester Dalby og Brandmand Svend Hansen, har mistet Livet under Sluknings- og Rydningsarbejdet. - Under Rydningsarbejdet udspilledes hjerteskærende Scener, efterhaanden som man naaede frem til Børnene, ligegyldig om de fandtes døde eller levende. En københavnsk Brandmand fortæller, at han et Sted brød gennem til 5 Mennesker, en lille Pige havde det ene Ben i Klemme, og ved Siden af hende laa en Munk med knust Hoved. Den lille Pige var bange for den dræbte Mand og gav Udtryk for sin Angst. En lille Dreng var mere upaavirket af Katastrofen og spurgte Brandmanden, om han ikke maatte faa en Flødekaramel. - "Jo, jeg skal skaffe dig Flødekarameller, hvad hedder du iøvrigt, min lille Ven?" "Ib Rasmussen," lød det kvikke Svar. Den lille Dreng var uskadt. Saaledes kunde der berettes talrige Episoder, hvoraf de fleste desværre naturligt vilde være dybt tragiske.

Fra Brandchef Poul Vinding foreligger en sammentrængt Rapport om Hovedbegivenhederne i Luftangrebet. - Forinden der blev givet Flyvervarsling Kl. 11,16, rettede et Antal Bombemaskiner deres Angreb mod Shellhuset. Hele Bygningen brændte eller styrtede sammen, saaledes at kun Ydermurene staar tilbage. Ingeniørhuset og Arbejdsmændenes Bygning blev antændt og ligeledes totalt ødelagt. En Bombe ramte Teknologisk Institut, hvoraf en Fløj styrtede sammen. To Stykker 250 lbs. Forsagere blev fundet ved Jarmers Plads. Over Ejendommen Sdr. Boulevard 106 har en Maskine udløst 2 Sprængbomber. Opgangen i den 5-Etagers store Beboelsesejendom styrtede sammen, og der opstod Brand i Ruinerne. Maskinen slog herefter et Slag ind over Frederiksberg, hvor den atter lettede sig for en Sprængbombe, som faldt i Villaen Amicisvej 10. Villaen og Nabobygningen Nr. 12 styrtede sammen. Maskinen knækkede umiddelbart herefter over og styrtede ned i Garageanlæget, Frederiksberg Allé 7, mellem Frederiksberg Allé og Maglekildevej. Begge Sider af Maglekildevej, ialt 13 Opgange i 5-Etagers Beboelsesejendomme,


750

brændte. Det var ved Nedstyrtningen her, at Katastrofen tillige ramte den franske Skole nær Hjørnet af Frederiksberg Allé og Amicisvej. Samtidig styrtede Villaen, Amicisvej 9, sammen og gik i Brand. Paa Henrik Ibsensvej faldt en Sprængbombe i Gaden. Opgangene Nr. 17-19 og 20-22 styrtede sammen. Der opstod Brand i Ruinerne til Nr. 20-22. En Flyvemaskine faldt ned i Fælledparken. Herfra er senere indbragt de forkullede Lig af 2 Mand af Besætningen.

I Tilslutning til Brandchefens foreløbige Rapport og Morgenbladenes Meddelelser kan yderligere oplyses, at de højerestaaende danske Politifolk, som holdes fanget, befandt sig i Boghandlernes Hus og kom saaledes intet til. Om de danske Fangers Skæbne i Shellhuset kan i Øjeblikket intet oplyses med nogenlunde Sikkerhed, da Saarede og Døde herfra som nævnt er ført bort under tysk Kontrol. - Departementschef Høyrup fra Arbejdsministeriet var til Konference i Shellhuset, da Angrebet fandt Sted. Han blev fra 1. Sal kastet ned i Kælderen, hvorfra han igen kunde komme ud i det fri uden at der var sket ham andet, end den ene Haand var let saaret.

Det er konstateret, at Maskinen, som styrtede ned ved den franske Skole, havde faaet en Del af Halen slaaet af mod den store Lysmast paa Godsbaneterrænet. Man har set den paagældende Maskine dreje i en stor Bue ind over Frederiksberg samtidig med, at en Røgsøjle slog ud af Halepartiet. Muligvis er Herredømmet over Bombelasten allerede mistet ved Kollisionen. Det ser ogsaa ud, som om Piloten har styret mod Frederiksberg Have i den Hensigt at nødlande her. Det var kun ca. 125 m herfra, at Maskinen styrtede ned.

Ved Bombeeksplosionen Sdr. Boulevard 106 udbrød ogsaa Brand i Kommunens Ejendom, Stenderupgade 6. Iøvrigt melder Kommunen om Skader paa de kommunale Ejendomme Stenderupgade 6-10, Enghavevej 67-69 samt Enghave Passage 1-3 og 2-6. Ogsaa Luftværnsgranaterne anrettede Skader adskillige Steder i Byen. En 25 kg Luftværnsgranat trængte saaledes ind i Bispebjergs Hospitals Afd. F, dog uden at eksplodere, og uden at noget Menneske kom til Skade. Granaten blev saa hurtigt som muligt fjernet. Fjernvarmesystemet i Hans Nansens Gaard og en Del af Bygningens Elektricitetsanlæg blev sat ud af Funktion som Følge af Sprængningerne i det nærliggende Shellhus. I Sdr. Boulevard - ud for den bomberamte Ejendom Nr. 106 - blev der fundet en Blindgænger, og som Følge heraf evakueredes Beboerne i Kvarteret.

Endnu en Timestid efter at Flyverne havde forladt Angrebsomraadet hørtes adskillige Eksplosioner i Shellhuset. Hvorvidt disse Eksplosioner stammede fra tidsindstille de Bomber eller fra Ammunitionsoplag i den brændende Bygning, vides ikke.

I Allé-Teatret over for den franske Skole samlede man ved Hjælp af Højttalerbiler Forældrene til de skolesøgende Børn, og her blev der


751

ført Lister over befriede, saarede og dræbte. I Platan-Biografen indrettedes Kvarter for Husvilde fra de bomberamte Ejendomme i Maglekildevej-Komplekset og de øvrige ødelagte Huse. Ligeledes blev Rahbek-Skolen taget ind til Betjeningen af bomberamte og paa anden Maade nødstedte. Vagtværnet samlede en stor Del af Værdigenstande, Klæder, og hvad man ellers kunde redde bort fra de brændende Bygninger. Man vil senere drage Omsorg for, at de reddede Effekter udleveres til Ejermændene.

Fra de tyske Myndigheder blev der allerede i Nat fremsat Ønsker om at se Lister over danske Saarede og Døde, hvilket i hvert Fald paa dette Tidspunkt ikke lod sig gøre.

Ca. 15.000 Saarede og Flygtninge til Frihavnen. Til Københavns Frihavn kom den 19. Marts Damperen "General San Martin" med 3.000 saarede Soldater og et mindre Antal Flygtninge, Damperen "Robert Bornhofen" med 170 Saarede og Fartøjet "R. O. 22" med 1.000-2.000 Flygtninge. Desuden kom i Gaar, den 21. Marts, Damperen "Potsdam" med 5.000 Saarede og 5.000 Flygtninge. De nævnte Fartøjer har saaledes bragt ca. 15.000 Saarede og Flygtninge, til København.

Skyderi i Raadhus~Kvarteret. I Formiddags ved 10.30-Tiden begyndte det tyske Politi og Hipo-Folk at skyde omkring i Gaderne i den indre By. Det er endnu, et Par Timer senere, ikke muligt at danne sig noget klart Billede af Situationen. Det menes, at nogle tyske Politi- eller Militærpersoner er kommet i Skudveksling med Civile, hvilket har affødt Razziaer i Udrykningsvogne og Beskydning ned gennem Gaderne, bl. a. Sct. Pederstræde, Jarmers Plads, Nørrevold, Vester Farimagsagde [i. e. Vester Farimagsgade] og Borgergade-Adelgade. Der er indtil dette Øjeblik kun ganske faa Ofre for Episoderne. Brandvæsenets Ambulancer har bragt 3 haardtsaarede til Hospitalerne, og der er iøvrigt flere Ambulancer ude, men det er svært for dem at komme frem paa Grund af Skyderiet.

Jernbanesabotagen. Togkontoret meddeler til Morgen, at der er sket Sprængninger mellem Naarup og Blangsbjerg [i. e. Glamsbjerg] og mellem Ulstrup og Langaa. Desuden skete sent i Aftes en Række Sprængninger i Sporskifter paa Esbjerg Havn. I Københavns Nærtrafik har der været visse Forstyrrelser paa Grund af Luftangrebet i Gaar, men Trafikken var atter normal i Morges, dog er Virkningerne af Sabotagen ved Damhus endnu ikke ophævet.

Samling af de danske Fanger i Tyskland. Det meddeles i Aabenraa, at de svenske Røde Kors-Folk, der i sidste Uge rejste til Tyskland, er i fuld Gang med at hente de danske Fanger rundt om i de forskellige Lejre til Samlingslejren i Neuengamme ved Hamborg.


752

Fredag den 23. Marts 1945.

Antallet af danske Dødsofre vokset til 133. Hospitals-Overledelsen opgjorde i Morges Antallet af konstaterede Dødsofre ved Bombeeksplosionerne til 133, heraf er 92 Børn. Antallet af Saarede og Døde fordeler sig paa Ulykkesstederne saaledes: Henrik Ibsensvej: 1 saaret Barn og 6 saarede Voksne, hvoraf, den ene nu er død. Jeanne d'Arc-Skolen: 50 saarede Børn, 86 dræbte Børn, 52 saarede Voksne og 21 døde. Maglekildevej: 5 saarede Børn, ingen dræbte, og 27 saarede Voksne, ligeledes ingen dræbte. Sdr. Boulevard 106: 1 Barn saaret, 3 dræbte, 8 Voksne saaret og 2 dræbte. Blandt de Dræbte fra Sdr. Boulevard menes sikkert at være Kapelmester Carl Rydahls Frue og lille Pige. Amicisvej: 1 saaret Barn, ingen dræbte, 5 saarede Voksne og ligeledes ingen dræbte. Shellhuset med omliggende Bygninger: 49 saarede Voksne og 1 dræbt Blandt de Saarede herfra var enkelte Tyskere, som siden er blevet hentet fra de danske Hospitaler. Forskellige Opsamlingssteder: 9 saarede Børn, 3 døde, 90 saarede Voksne og 16 døde. Disse Tal dækker Indbragte til Hospitalerne i Storkøbenhavn.

I Løbet af Dagen i Gaar og Natten blev der yderligere fundet 9 dræbte Børn under Ruinerne i Jeanne d'Arc-Skolen samt Ligene af 3 Voksne, hvoraf 2 var Nonner. De fundne er medtaget i ovennævnte Opgørelse. Der opstod Formodning om, at man havde hørt Lyden af en Barnesternme under Ruinerne, og hen paa Eftermiddagen mentes der atter at være hørt Lyde fra det samme Sted. Der blev sat forceret Kraft paa Rydningen, ialt deltog ca. 200 Mennesker, men ingen af de Børn man fandt var i Live. Brandchef Bang oplyser til Morgen, at en sagkyndig Undersøgelse har vist, at Lydene i Virkeligheden var Ekkolyde fra Kloaksystemet det paagældende Sted. De Børn, man fandt, havde været døde i lang Tid. Paa det Sted, eller rettere i Nærheden af Stedet, hvor Ekkolydene opstod, fandtes 2 smaa Børn, som ogsaa havde været døde længe. Endnu før man kunde bjerge Ligene, styrtede nogle Mure sammen. Luftværnschefen i Storkøbenhavn, Brandchef Povl Vinding, oplyser i sin Morgenrapport til Statens civile Luftværn, at der siden Onsdag Kl. 22,30 ingen levende er fundet i Jeanne d'Arc-Skolens Ruiner, og Formodninger om, at der efter denne Tid skulde have været nogen i Live, har ikke vist sig rigtig. Man mangler endnu at gennemsøge ca. 200 Kvadratmeter, men kun under en Fjerdedel heraf kan der tænkes at være Mennesker begravet. Antallet af savnede kendes ikke, og formodentlig vil det vare endnu et Par Døgn, før Rydningsarbejdet er færdigt. Brandchefen oplyser videre i sin Rapport, at der i Løbet af Natten blev fundet 2 døde i Ejendommen, Sdr. Boulevard 106. Der var en ca. 8 Mdr.s Dreng og en ca. 30-aarig Kvinde. Der menes at være yderligere 6 savnede i Ruinerne. Rydningsarbejdet her varer antagelig endnu et par Døgn.


753

Tysk Henvendelse til Kommunehospitalet. Allerede Onsdag Aften skete der Henvendelse til Kommunehospitalet om Udlevering eller Gennemsyn af Listerne over dræbte og saarede. Der er ikke ført saadanne Lister, hvorfor de heller ikke kan meddeles til Offentligheden. I det paagældende Tilfælde vistes der særlig Interesse for en enkelt Patient. Repræsentanterne for de tyske Myndigheder blev efter et kategorisk Krav henvist til Afdelingen, hvor den paagældende var indlagt, men han var allerede udskrevet Ogsaa paa Frederiksberg har der, som nævnt i Gaar, været spurgt efter Lister over saarede og dræbte.

Flere dræbte og saarede ved Skyderiet i Gaar. Som ganske kort nævnt i Gaar foregik der i de sidste Formiddagstimer et kraftigt Skyderi i Byens Centrum. Aarsagen menes at være, at 2 Biler med Hipo-Folk overraskede et Hold Sabotører i Vendersgade, netop som de var i Gang med en Vaabentransport. Sabotørerne søgte under Kampen ind i Ørstedsparken. Vagterne ved Købmandsskolen hørte Skydningen og deltog derefter selv i denne, idet de beskød Parken og Nørrevold, hvilket synes at have været Signalet til, at ogsaa Vagterne ved Garderkasernen tog Del i Skyderiet ved at bestryge Nørrevold baade med Haandvaaben og større Vaaben. Begivenhederne forplantede sig ogsaa i den modsatte Retning til Vagtposterne ved Vesterport. Forfølgelsen af Sabotørerne strakte sig derefter over større Dele af Byen, og der meldes om Skyderi bl. a. fra Danas Plads, Grønttorvet, Nørrebrogade, Kronprinsessegade og Kvarteret omkring Kongens Nytorv, Amagertorv og Nytorv helt ud til Colbjørnsensgade. En Overgang spærrede tyske Soldater Strækningen fra Folketeatrets Ejendom over til Ørstedsparken og opstillede Maskinkanoner.

En Sabotør mentes at have søgt Tilflugt i Revisions- og Forvaltningsinstitutet, hvorfor Hipofolkene foretog en Razzia og tvang Personalet ud paa Gaden, idet de samtidig meddelte, at hvis der blev skudt fra Ejendommen, vilde denne blive sprængt i Luften. Ogsaa fra Østifternes Kreditforening blev Personalet tvunget ud, og det mandlige Personale maatte tage Opstilling uden for Porten.

Der menes at være anholdt adskillige unge Mennesker ved de tyske Gaderazziaer, i hvert Fald har man set en Lastbil køre bort med mange, hovedsagelig unge Mennesker, hvoraf en Del muligvis har været tilfældige Trafikanter, som af en eller anden Grund er holdt tilbage.

I Forbindelse med Skyderiet og Razziaerne er der konstateret dræbt 6 Personer, og desuden er et stort Antal saarede bragt til Kommunehospitalet Kommunehospitalet opgiver 17 Indlæggelser. De dræbte er: H. Petersen, Fælledvej 16; han blev overfaldet i Studiestræde, slaaet i Hovedet og døde senere paa Kommunehospitalet J. Bloch Jensen, Fælledvej 16 C, som er blevet skudt i Hovedet, og som ligeledes senere døde


754

paa Kommunehospitalet. En ukendt Dame, der fulgtes med to Smaabørn, døde af et Chok. Direktør Heiberg eller muligvis Heiber, hvis Bopæl er ukendt, er ligeledes blevet skudt i Hovedet og siden død. I Frederiksborggade ud for Nr. 11 blev en ukendt Mand dræbt af Skud og ført til Nyelandsvejs Lazaret. Endelig blev Frk. Erna Berg, der arbejdede i Studenterforeningen, bragt til Nyelandsvej, men var død ved Ankomsten hertil. Blandt de saarede kan nævnes: Rosenstand, Studsgaardsgade 5 (skudt i Ryggen), Arbejdsmand Schmidt, Lollandsvej 39 (skudt i Ryggen og højre Ben), Assistent Heider, Sct. Paulsgade 13 (skudt i Underlivet), Torstensen, Turesensgade 25 (skudt i højre Laar), Hr. V. Meyer, Blaagaardsgade 5 (ligeledes skudt i højre Laar), Frk. A. Konradsen, Mars Allé 88 i Søborg (ramt i Hælen), og Hr. E. Christiansen, Degnemose Allé 87 (skudt i venstre Arm).

En Bombe i Sct. Jørgens Sø? Der menes at være faldet en Bombe i Set. Jørgens Sø ved Gl. Kongevej. Da man i Gaar fik Formodning herom, blev Beboerne advaret fra Højttalerbiler og Svineryggen afspærret, ligesom Sporvejstrafikken dirigeredes om ad Vesterbrogade. - De Forsagere, der faldt paa Sdr. Boulevard, ved Stenderupgade og paa Nyvej, blev i Gaar Eftermiddags demonteret og hentet af den tyske Sprængkommando.

Nye Beslaglæggelser af Skoler. Tyskerne har i Gaar beslaglagt følgende Skoler til Brug for Indkvartering af Flygtninge: Strandvejsskolen, Den Classenske Legatskole i Vester Voldgade, De forenede Kirkeskoler, Hindegade, og Nansensgades Skole. Endvidere er Amagerbro-Skolen beslaglagt til Lazaret, og Klostervængets Skole paatænkes indrettet til Lazaret.

Til Indkvartering af danske Familier fra bomberamte Huse har Socialtjenesten rekvireret Enghavevejs Skole, Enghaveplads Skole og Oehlenschlægersgades Skole. De 3 sidstnævnte Skoler vil blive frigivet, saa snart man har skaffet Lejligheder til de bomberamte.

Hotel "Phønix" beslaglagt. Hotel "Phønix, som den tyske Marine hidtil har gjort Anvendelse af i udstrakt Grad, er blevet beslaglagt.

Yderligere 7.500 Saarede og Flygtninge. Til Frihavnen kom i Gaar 2 tyske Dampere med saarede Soldater og Flygtninge. Det var "Monte Rose", som medbragte 3.000 Saarede og 2.000 Flygtninge, samt "Westpreussen" med 2.500 Flygtninge.

Landbrugskandidat dræbt. Landbrugskandidat Peder Nielsen, Knudstrup pr. Kjellerup, blev i Nat fundet dræbt i en Kælder i Hornbækgade 5. Han havde faaet flere Skud gennem Hovedet. Liget blev ført til Retsmedicinsk Institut.


755

Bombeeksplosion. I Nat ved 2,30-Tiden skete en Eksplosion i Kælderen, Nansensgade 43, hvor Selandia Frugtimport v/ L. Damsgaard har Lager. Forretningen blev raseret, og der knustes en Del Ruder i Kvarteret, men ellers skete der ikke større Skade paa Bygningen.

Saaret af en Haandgranat. I Morges Kl. 7,15 blev Brandvæsenets Ambulance kaldt til Kongens Nytorv for at bringe Frk. K. Nielsen, Dagmarsgade 8, 4. Sal, paa Hospitalet. Frk. Nielsen, der stod paa en Linie 7, var blevet saaret af en Haandgranat, der faldt ud af en forbipasserende tysk Vogn. Hun blev saaret i venstre Ben.

Radioreparatør saaret. En Radioreparatør A. Sjøgren, Aabenraa 4, blev i Aftes beskudt, da han var paa Vej hjem fra Aabenraa Nr. 12. Han blev ramt i Mave og Bryst og indlagt paa Hospital.

Sabotage. I Aftes blev Joe Valters Værktøjsfabrik, Strandlodsvej 61, sprængt i Luften.

Arrestation og Razzia. Dir. Ewald Ørnø, A/S Dansk Ilt- og Brintfabrik, blev Natten til i Gaar arresteret af det tyske Politi paa sin Bopæl, Vemmetofte Allé 34.

- Samme Nat søgte det tyske Politi Professor, Dr. theol. Flemming Hvidberg paa dennes Bopæl, Tonysvej 22, men Professoren var ikke hjemme. Professor Hvidberg er konservativ Folketingsmand og kirkelig Medarbejder ved Nationaltidende.

Provinsen.

Den forleden gengivne Meddelelse om Evakueringsproblemerne - en Meddelelse til Udenrigsministeriets Pressebureau - har foranlediget Statens civile Luftværn til at fremkomme med følgende Udtalelse:

Det i Meddelelsen omtalte Møde i Aalborg med Direktør Ruge er et Led i en lang Række Møder, som Dir. Ruge paa Statens civile Luftværns Vegne har afholdt i Provinsbyer i Jylland og paa Fyn. Meddelelsen maa derfor ikke forstaas saaledes, at der skulde foreligge særlige Forhold, der begrunder Antagelser om aktuelle Krav om Evakuering af Aalborg. Der er ikke for Aalborg planlagt andre Foranstaltninger med Henblik paa eventuel Evakuering end for enhver anden dansk By.

Der foreligger heller ikke Oplysninger, Som gør det muligt at forudsige et særligt tidspunkt for Iværksættelsen af en eventuel Evakuering af Aalborg eller andre Egne.

Endelig fremhæves, at Evakuering forberedes i lige Grad for alle Egne af Landet, og at Hovedvej 10 i Jylland ikke - som det er blevet hævdet i Meddelelsen - danner Grænse for nogen Foranstaltning. Dog foreligger der her særlige Forhold for Sønderjylland.


756

Aalborg: Natten til i Gaar har der fundet en Række Bombeattentater Sted i forskellige Kvarterer i Aalborg, hvorved der bl. a. i Ejendommene Bispensgade 15-17 er anrettet betydelige Skader paa Bygninger og Varelagre. Den kraftigste Eksplosion fandt Sted her Kl. 2,21. Saa vidt det har kunnet konstateres, er en Bombe blevet anbragt i Tandlæge Georg Jacobsens Konsultationsværelse paa 1. Sal i Bispensgade 17. Lokalet er helt bortsprængt, saa man kan se tværs igennem Huset. Buntmager Louis Jørgensens store Raavarelager, der laa paa 1. Sal i samme Ejendom, er styrtet ned i Stuen; der var Persianer- og Bæverskind for 70-80.000 Kr., som Buntmageren mener er ødelagt. Endvidere er Buntmagerens Værksted i Stueetagen totalt bortsprængt. Hos Damefrisør Hans Nielsen, som bor i Nr. 17 paa 1. Sal, er en Vindueskarm kastet ind over en Seng, uden at nogen kom til Skade, og i Varehuset Mosenborg er der sket mindre Skader, ligesom der opstod en mindre Brand. Ruder knustes i Nr. 15 og i Aalborg Stifts Hospital.

Paa Hjørnet af Nyhavnsgade og Schwartzgade hos Skibshandler A. Chr. Bertelsen eksploderede en Bombe i Opgangen, der skete Skade paa en Række Kontorer. En Dame i en Lejlighed ovenover paadrog sig et Chok. Senere eksploderede der en Bombe hos Slagtermester Hans Wiencken; her skete bortset fra Rudeknusning kun mindre Skade. Det samme gjaldt hos Bagermester H. Sørensen, Bageriet Dana, Nørregade 16, hvor der Kl. 3,00 eksploderede en Bombe. Bageren havde paa sit Vindue malet et Dannebrogsflag og Teksten "Dette fremfor alt".

Holstebro: Natten til Torsdag skete her en Snes Bombeeksplosioner. I Fordforhandler M. Olesens Autoværksted ødelagdes ca. 15 Biler, Smedemester H. Jacobsens mekaniske Værksted blev lagt i Ruiner, og desuden blevet Par Biler sprængt. Der opstod betydelig Glasskade.

Aabenraa: Den danske Røde Kors-Transport naaede Natten til Torsdag hjem fra Tyskland med 65 Politifolk, som man havde hentet i Mühlberg ved Dresden og seks andre Lejre. Politifolkene blev ført til Frøslevlejren.

Esbjerg: Foruden Borgmester Høyer-Nielsen og Kommunaldirektør Hans Nielsen er arresteret Læge Almsøe, Overassistent Skov Nielsen, Borgmesterkontoret, Fuldmægtig Krogstrup, Borgmesterkontoret, Hotelejer Sand Jespersen, Missionshotellet, Fuldmægtig, cand. jur. Frandsen, Sagførerfirmaet Permin & Krebs, Jørgen Jørgensen (Søn af Manufakturhandler J.), Fru Hyllested (gift med Politibetjent Hyllested, som ikke var hjemme), Overlæge Dr. med. Guldager, Esbjerg Kommunes Sygehus, 1. Reservelæge Børge Nielsen, Bispebjerg, en Fiskeeksportør, en Chauffør, Politibetjent Skaftegaard, Fru Skaftegaard, Fotograf Glass, Englandsgade, Pressefotograf Eriksen, København, boende Centralhotellet, Kriminalbetjent Juul Mortensen, en Ingeniør i Vandbygningsvæsenet og en Sko-


757

mager i Nørregade. Overassistent Skov Nielsen blev løsladt fra Kolding i Tirsdags, men var endnu Torsdag ikke vendt hjem, hvorfor man frygter for, at der skal være tilstødt ham noget.

- Der er i Esbjerg Havn sket adskillige Sprængninger, saaledes i 7 Sporskifter i den gamle Havn og i 2 dobbelte Sporskifter i den nye Havn. Desuden skal Sporene til J. Lauritzens Kuloplag være afbrudt.

Kolding: Et Tog, som netop var afgaaet fra Kolding Station, udsattes i Gaar Morges for Sprængning. 3 Godsvogne afsporedes. Der skete Skade paa nogle Huse paa Fynsvej, dog hovedsagelig Glasskade.

Lørdag den 24. Marts 1945.

Antallet af Dødsofre ved Bombeeksplosionerne er yderligere steget til 138. Der savnes endnu nogle Mennesker, men det er muligt, nogle af dem er at søge blandt de uidentificerede omkring paa Hospitalerne.

De danske Myndigheder har endnu ikke modtaget Underretning om, hvor mange Danske der er omkommet eller saaret ved den totale Ødelæggelse af Shellhuset, men fra Tyskerne skal der være givet Løfte om en Liste over dræbte blandt de ca. 22 Fanger, som i længere Tid har siddet i Huset. Fra tysk Side er der allerede stillet Krav om en Bygning til Erstatning for Shellhuset, men dette Krav er afvist med den Begrundelse, at Vesterport; som Tyskerne i Forvejen disponerer over, ikke er fuldt optaget.

Ledende Politimænd løsladt. Departementschef Eivind Larsen, Statsadvokat Troels Hoff, Vicepolitichef Arthur Dahl, Politiinspektør I. Stamm, Politiinspektør v. Magius og Kriminalassistent Ove Knudsen er i Gaar blevet løsladt.

Beslaglæggelser. Den tyske Værnemagt har beslaglagt Skolen paa Nyelandsvej og i Københavns Kommune Højdevangens Skole samt Metropolitanskolen og Sct. Jørgens Gymnasium.

Socialtjenesten har inddraget Rahbekskolen i Rahbeks Allé til Evakuering af bomberamte Familier.

Dræbt paa Gaden. Fru Redaktør Nils Schiørring blev Onsdag Eftermiddag dræbt paa Gaden. Hun havde kort Tid i Forvejen talt med sin Mand (Magister Schiørring, Nationaltidende) og fortalt, at hun vilde gaa hen og besøge en Veninde paa Thorvaldsensvej. Da hun ikke vendte tilbage senere paa Dagen, foretog Redaktør Schiørring en Eftersøgning og fandt saa om Aftenen sin Frue blandt de dræbte paa Frederiksberg Hospital. Fru Schiørring er formentlig kommet ind i et Skyderi, som, nogen Tid efter at hun havde talt med sin Mand, fandt Sted paa Hjørnet


758

af Thorvaldsensvej og Bülowsvej, hvor en Hipobil væltede og kom i Brand. Hipofolkene, som aabenbart har været i Kamp, tilkaldte Forstærkning, og der opstod kraftigt Skyderi i Kvarteret. Flere Ambulancer blev tilkaldt, og det menes, at Fru Schiørring har været blandt dem, der blev kørt bort fra Kvarteret.

Flygtninge og Saarede. Indtil i Dag er der pr. Skib ankommet 47.100 tyske Flygtninge og 38.200 saarede Soldater til Københavns Havn.

Razziaer. I Gaar Eftermiddags foretog Hipofolk Razzia i Nordisk Studenterkollegium paa Strandboulevarden. Alle Alumnerne blev kommanderet ned i Gaarden, hvor de i 3 1/2 Time maatte staa med Hænderne paa Ryggen og Hovedet vendt mod Muren, medens Kollegiet blev gennemsøgt. De Alumner, man eftersøgte, var imidlertid ikke hjemme, og der blev ingen Anholdelser foretaget.

- Senere paa Eftermiddagen blev der foretaget en Hipo-Razzia i Ejendommen Sct. Annæ Plads 3, hvortil Centralanstalten for Revision lige er flyttet, efter at dens Lokaler i Dronningens Tværgade er blevet beslaglagt. Der menes at være foretaget nogle Anholdelser.

Ransagning. Hos Kaptajn E. Garde paa Strandboulevarden 40 blev der i Gaar foretaget en Ransagning. Kaptajn Garde var ikke hjemme, men der blev alligevel ringet til Vagtværnet, som ved Ankomsten konstaterede, at Aktionen var af politisk Art. De paagældende var bevæbnede, hvorfor Vagtværnet trak sig tilbage, hvilket senere er blevet bebrejdet det af Hipo, som afkrævede Oplysninger om, hvad Byvagterne havde set. Kaptajn Garde, som har været tilknyttet Falck, havde efter hvad der meddeles Forbindelse med frivillige Korps.

Fru Raadmand L. Jessen og Husassistent savnes. Overretssagfører, fhv. Raadmand L. Jessens Frue og Husassistent er blandt de savnede efter Bombardementet i Onsdags. Overretssagfører Jessen, der boede Maglekildevej 17, gik hjemmefra Kl. 10 om Formiddagen. Hans Frue, som ikke følte sig rigtig rask, laa til Sengs, og desuden var Husassistenten i Lejligheden. Da Overretssagfører Jessen kom hjem, stod Huset i lys Lue. Intet blev reddet fra Lejligheden, og Overretssagfører Jessen har kun det Tøj, han staar og gaar i. I Dag til Formiddag er Overretssagføreren taget ind paa Retsmedicinsk Institut for at undersøge, om hans Frue skulde være blandt de dræbte, som er indbragt hertil.

Byvagter beskudt. I Gaar ved 22,30-Tiden blev Frederiksberg Vagtværn kaldt til Malthe Bruuns Vej, hvor nogle unge Mennesker lavede Optøjer. Da Vagtværnsfolkene kom derud, mødte de en Mand, hvem de afkrævede Legitimationskort. Som Svar herpaa spændte han Ben for den nærmeste Byvagt, Kaj Jensen, og da denne laa paa Jorden, affyrede


759

han Skud mod ham og ramte ham i Bryst, Arme og Bækkenparti. Ogsaa en anden Byvagt, Heitmann, blev saaret af Skud, dog kun i Foden. Manden forsvandt herefter, idet han med Mellemrum affyrede Skud. De to saarede Byvagter er bragt til Frederiksberg Hospital.

Drab. I Gaar Eftermiddags blev den 25-aarige Robert Lackmann, Søn af Konditor Heinrich Lackmann, Kildegaardsvej 15, dræbt ved Skud ud for Faderens Forretning paa Kildegaardsvej. De dræbende Skud blev affyret af et Par Cyklister.

Jernbanesabotagen. Togkontoret oplyser i Dag til Morgen, at der i Aftes skete Sprængning i Sporet under et tysk Lazarettog paa Vej til Odense. Sprængningen fandt Sted paa Strækningen Viborg-Rindsholm, og ved Eksplosionen afsporedes syv 4-akslede Personvogne. Der kom imidlertid ingen til Skade, og Hjælpetog er afsendt. Sent i Aftes skete en Eksplosion paa et dansk Godstogs Lokomotiv Syd for Brabrand Station. Lokomotivfører K. K. Jensen fik et Chok og blev noget forskaaret af Glassplinter. Maskinen blev stærkt beskadiget og maatte rangeres ud. Desuden meldes om Sprængninger paa Strækningerne Odense-Holmstrup, Tolne-Sindal, Tommerup-Skalbjerg, Nørre Søby-Allested og paa Vejle H.-Station. Desuden er der af tyske Vagtposter fjernet en halv Snes ueksploderede Bomber mellem Bolderslev og Tinglev.

Brand paa Møbelfabrik. I Nat opstod der Brand i Søborg Møbelfabrik, Gladsaxevej 400. Brandaarsagen er ukendt, Skaden anslaas til hen ved 1/4 Mill. Kr.

Provinsen.

Aalborg: Natten til i Gaar blev Ejendommen Nørre Trandersvej 33 i Vejgaard, tilhørende Læge T. Warberg, sprængt i Luften. Villaen stod tom, og ingen Mennesker kom til Skade. Dr. Warberg blev anholdt for ca. 3 Uger siden og er lige blevet ført til Frøslev. Det var i hans Hus, at Politibetjent Platou, som forleden blev henrettet, blev anholdt, og Lægen blev arresteret ved samme Lejlighed.

Aarhus: Forleden blev der fundet en Mand dræbt af Skud paa en Sti mellem Dalgas Boulevard og Westergaardsgade. Den paagældende er nu identificeret som Snedkermester Emanuel Aage Møller, der var Tolk.

- For nogle Dage siden anholdt Gestapo Viceskoleinspektør Frandsen [!] Nielsen, der er Broder til Redaktør Frede Nielsen, "Sønderjyden", Sønderborg.

Grenaa: I den sidste Tid er der sket en Del Sabotage paa en større Arbejdsplads Syd for Grenaa. Ejere af Hestekøretøjer og Lastbiler, der anvendes paa Arbejdspladsen, har faaet deres Stalde og Garager brændt


760

af, er blevet tvunget til at kaste deres Tegnebøger ind i Baalene og er blevet pryglet. Paa selve Arbejdspladsen sker der jævnligt Sabotage mod Køretøjer, Cementblandemaskiner o. lign. Et Par af Entreprenørerne har opgivet Arbejdet. I Kvarteret ved Grenaa Havn har der været foretaget en Del Razziaer. Tre Anholt-Fiskekuttere er blevet beslaglagt og deres Besætninger ført til Afhøring. Desuden er der blevet anholdt en Maskinarbejder ved Navn L. Bjørn samt et Par Kvinder. Rederiet Anholts "Vera" blev forleden stoppet mellem Anholt og Grenaa og undersøgt, men man fandt intet.

Esbjerg: Frede Chr. Sørensen, Nørregade 37, Esbjerg, blev i Gaar Middag paa Hjørnet af Jyllandsgade og Finlandsgade beskudt af en Forbipasserende. Han ramtes af flere Skud og var død paa Stedet. Han menes at have haft tyske Forbindelser.

- Kommunaldirektør Hans Nielsen, Overassistent Skov Nielsen, Fuldmægtig Krogstrup, Fru Politibetjent Skaftegaard, Fru Politibetjent Hyllested og Lærerinde, Frk. Bonde er blevet løsladt.

Hillerød: Det indberettes, at Løjtnant G. Fræmohs, Leder af Luftværnskontoret i Hillerød, Natten til Torsdag er blevet anholdt paa sin Bopæl af tysk Politi og ført til København. Ved samme Lejlighed blev den til Luftværnschefens Raadighed stillede Automobil beslaglagt. Desuden medtog det tyske Politi et Radioapparat.

København:

"Sct. Annæ Palæ" beslaglagt i Formiddags til Erstatning for Shellhuset. Hos Overborgmester Viggo Christensen afleverede de kompetente tyske Myndigheder i Formiddags Dekret om Beslaglæggelse af den store Nybygning i Saneringskvarteret, "Sct. Annæ Palæ", Dronningens Tværgade 21 og Borgergade 16-18. Desuden beslaglagdes Dr. Tværgade [Dronningens Tværgade] 19, der tilhører Københavns Kommune. "Sct. Annæ Palæ" er, næst efter "Vesterport", Byens største Kontorbygning, og rummer bl. a. Fiskeridirektoratet og Stadsarkitektens Direktorat. Det blev meddelt Overborgmesteren mundtligt, at Bygningen skulde overtages allerede i Morgen, men muligvis kan der dog forhandles om dette SpørgsmaaI. Beslaglæggelsen finder Sted som Erstatning for Shellhuset, og Bygningen er saaledes udset til at være Hovedkontor for Gestapo og andre tyske Myndigheder.

 

Mandag den 26. Marts 1945.

Beslaglæggelsen af "Sct. Annæ Palæ". Beboerne i den beslaglagte Kontorbygning "Sct. Annæ Palæ" skal være ude i Dag og maa kun medtage deres Arkivmateriale, medens alt Indbo, Møbler, Kontortilbehør


761

og lign., skal blive staaende. Fra nogle af Kontorerne forsøgte man at medbringe Skrivemaskiner, men de maatte flyttes tilbage igen. Blandt de største offentlige og private Institutioner i "Sct. Annæ Palæ" var Fiskeridirektoratet, Stadsarkitektens Direktorat, et Post- og Telegrafkontor, Mønstringskontoret, "Dansk Aluminiums Industri A/S", "Dansk Staalbeholderfabrik", A/S "Levers Sæbefabrikker", Højesteretssagfører Geo K. Schiørrings Kontorer, Københavns Kommunes raadgivende Ingeniørkontor, Psykoteknisk Institut, A/S "Siemens Elektricitet" (Røntgenafdelingen), A/S "Electrical Fono Films Co.", Speditionsfirmaet Meinertz & Larsen, Landsretssagfører Einar Christgau, Skibsmæglerfirmaet Schiøtt & Hochbrandt og Grosserer A. H. Thaysens Lager og Kontorer.

Stadsarkitekten rykker foreløbig ind i Værkstedshuset ved Siden af, hvor Direktoratet har nogle Lokaler.

Skydning i Byen hele Natten. Fra KL. 22 i Gaar til 6,15 i Morges er der foregaaet et kraftigt Skyderi forskellige Steder i Byen. Efter de Observationer, der er gjort, maa man gaa ud fra, at ingen Danske har været Deltagere i Skyderiet, ligesom heller ingen danske Ambulancer er blevet benyttet ud over et enkelt Tilfælde, hvor Brandvæsenets Ambulance paa Raadhuspladsen hentede en tilfældig Gadepassant, Repræsentant Hansen, St. Kongensgade 184, der var kommet ind i Skudvekslingen og var blevet ramt. Ved samme Lejlighed blev en tysk Soldat - ramt i Underlivet - taget med og bragt til Lazarettet paa Nyelandsvej. Der opgives følgende Positioner for Skyderiet: Kl. 22,00 Skydning paa Aaboulevarden, Kl. 23,15 paa Sct. Annæ Plads og ude paa Christianshavn, Kl. 23,40 kraftig Skydning paa Nørrebros Runddel, Kl. 23,45 paa Aaboulevarden, Kl. 23,58 Kanonskud ved Sct. Annæ Plads, Kl. 24-0,30 kraftigt Skyderi paa Nørrebro, Kl. 0,40 Skydning med Kanoner langs Nørrevold og paa Grønttorvet, Kl. 0,51 Skydning i Nørre Allé, Kl. 1,00 i Blaagaardsgade, Kl. 1,05 paa Nørrebrogade, Kl 1,10 kraftig Skydning ved Knippelsbro, Kl. 1,25 Skydning med Maskingeværer paa Blegdamsvej, Kl. 1,35 Skydning paa Aaboulevarden, Kl. 1,45 i Frihavnen, Kl. 1,50 paa Raadhuspladsen, Kl. 2,00 paa Husarkasernen, Kl. 2,20 ved Kapelvej, Kl. 3,00 ved Tagensvej-Jagtvej, Kl. 3,25 kraftig Skydning med Maskingeværer i Kvarteret St. Kongensgade-Borgergade, iøvrigt efterfulgt af kraftige Detonationer, Kl. 4,05 Skydning i Kattesundet, Kl. 4,45 i Borgergade-Adelgade Kvarteret, Kl. 6,00 i Dr. Tværgade, og sidst Kl. 6,15 ude i Frihavnen.

Antallet af Dødsofre vokset til 156. Der er stadig fremdraget dræbte under Ruinerne efter Eksplosionerne den 21. Marts. Antallet af danske Dødsofre er nu vokset til 156, heraf 101 Børn. Endnu til Morgen var der ikke noget nyt om den savnede Fru Overretssagfører L. Jessen.


762

Translatør dræbt. Aut. Translatør Olaf Rottbøll, Lunderskovsvej 35, blev i Gaar dræbt, da han stod og huggede Brænde i sin Garage. To Mænd affyrede Skud mod ham og saarede ham dødeligt i Hovedet. Translatør Rottbøll døde senere paa Amtssygehuset.

Stjaalet 32.000 Kr. fra Børneinspektoratet. I Aftes mellem Kl. 20,00 og 21,30 er der begaaet Indbrud i Børneinspektoratet, Ryesgade 28, hvor tilsyneladende stedkendte Folk har stjaalet 32.000 Kr. og Restbeholdningen af Rationeringskort til Børneinstitutionerne. Alt var gennemrodet, og Indholdet i Skufferne smidt ud paa Gulvet hulter til bulter.

Razziaer. I den forløbne Week-end har det tyske Politi foretaget enkelte Razziaer, saaledes i Villaen Svanemøllevej 128, der efter Vejviseren tilhører Fru Mary Jørgensen. Det tilkaldte Vagtværn, som paa Stedet afvistes, saa en Mand belagt med Haandjern. - Under en Razzia hos Grosserer V. Rievers, Almavej 10, er Sønnen blevet anholdt. - Lørdag Formiddag omringede det tyske Politi Privatbankens Stefan Afdeling, Nørrebrogade 180. Bestyrer R. Jacobsen blev anholdt. - Desuden anholdtes Natten til Lørdag en Elev paa Galster & Hollbølls Kursus Bendt Budde Lund, Dosseringen 46.

Episode paa Østergade. Maskinist Robert Jensen, Prinsessegade 63 A, blev i Aftes skudt gennem Munden og ramt i Armen, da han sammen med sin Hustru, der er norskfødt, spadserede i Østergade. Der er om Episoden oplyst, at en tysk Soldat tiltalte Fruen, og at hun besvarede Tilnærmelsen med at give Soldaten et Slag i Ansigtet. Den videre Udvikling af dette Intermezzo blev, at Maskinist Jensen saaredes haardt af Skud.

Fundet død. Ud for Gladsaxe Kirke fandt man Søndag Morgen den 20-aarige Viggo Rasmussen, Viksøvej 4 B, liggende død af Skud i Hovedet. Den dræbte blev bragt til Retsmedicinsk Institut.

Præst myrdet i Esbjerg. Natten til Søndag trængte nogle bevæbnede Mænd ind i Præsteboligen ved Zionskirken i Esbjerg og myrdede Pastor P. Bentzen, medens han laa i sin Seng.

Yderligere 7.000 Tyskere til Frihavnen. I Lørdags ankom den tyske Damper "Der Deutsche" til Frihavnen med ca. 4.000 saarede Soldater og Damperen "Ubenda" med ca. 3.000 Flygtninge.

Indtil i Formiddags Kl. 11 var der ikke beslaglagt flere Skoler i København. Den sidste Beslaglæggelse, som fandt Sted i Lørdags, omfattede Højdevangens Skole. Denne Skole skal være klar til Aflevering i Morgen.

Jernbanesabotagen. I Gaar forekom Sprængninger under et Transporttog mellem Ryomgaard og Skjern. Maskinen væltede ned ved Siden af Sporet, og Tenderen afsporedes. De 9 forreste Vogne blev fuldstændig


763

knust. Lokomotivfyrbøder Poulsen, Aarhus, samt 9 andre Personer blev lettere saaret. I Gaar Eftermiddags forekom ligeledes Sprængninger i Sporet under et tysk Transporttog mellem Aarhus Ø. og Lystrup. 11 Vogne afsporedes, og heraf væltede 8 ned ad Skraaningen. Ogsaa her saaredes 9 Personer, deriblandt ingen Medlemmer af Togpersonalet. Iøvrigt melder Togkontoret om Sprængninger paa Strækningerne Holmstrup-Tommerup, Viborg-Løgstrup, Viborg-Ravnstrup, Ryomgaard-Koed, Funder-Endesvang, Kølkær-Søby Brunkulsleje, Thisted-Sjørring, Brabrand-Mundelstrup, Oddesund-Uglev, Uglev-Hvidbjerg, Ryomgaard-Thorsager, Lyngs-Hvidbjerg og Avning-Pindstrup (her blev Bomberne fundet ueksploderet). Desuden rapporteres Sprængning i Sporskifterne paa Viborg Station, Sprængninger paa Grusgravsporene ved Hedensted Station og Sprængninger i de 5 Sporskifter paa Brabrand Station.

Provinsen.

Der foreligger Meddelelse om, at Politibetjent Arne Hansen, Esbjerg, er død i Tyskland den 5. Marts, 28 Aar gammel. Arne Hansen stammede fra Toftlund. - Desuden er Murerformand Sofus Berting Madsen, Østre Havnegade 2, Aalborg, død i Neuengamme den 17. December, og den 23. Februar er den 18-aarige Eivind Valdemar Jacobsen, Søn af Maskinpasser Jacobsen, Skyttemarksvej 70 i Frederikshavn, ligeledes død i Tyskland.

Aarhus: Lørdag Eftermiddag blev en Hipomand dræbt af en forbipasserende Cyklist ud for Zoologisk Have.

Aalborg: Fra Luftværnskommandoen er bortført 100 Staalhjelme

Vejen: Askov Højskole med Undtagelse af Biblioteket, Kornmuneskolerne, Teknisk Skole, Hansens Hotel, Vejen Gæstgivergaard, Missionshuset, og den liberale Højskole er blevet beslaglagt af Tyskerne.

Odense: Liget af en ung ukendt Mand blev Lørdag Morgen fundet i en Grøft ved Statsbanernes Dæmning. Han var dræbt af flere Skud og havde ingen Papirer paa sig.

Assens: Nogle bevæbnede, maskerede Mænd trængte Lørdag Aften ind paa Haarby Fjerkræslagteri, hvor de sprængte Kedlerne.

Hillerød: Et Godstog fra Tyskland til Frederiksværk blev Lørdag Eftermiddag udsat for et Attentatforsøg. Ved en Eksplosion ødelagdes en Personvogn midt i Toget, men ingen Mennesker kom til Skade. Derimod sprængtes nogle Meter af Skinnerne. Efter Eksplosionen opstod et livligt Skyderi paa Stedet, og en Bil med 3-4 Mand forsvandt.

Rønne: De tyske Myndigheder har beslaglagt Østre Skole, Alderdomshjemmet i Blykoppe, Vandrehjemmet, Hotel Phønix og Dansk Andels Gødningsforretning paa Havnen.


764

Nykøbing F.: En af "Forenede Dampskibsselskab"s Dampere, S/S "Halfdan", som i nogen Tid har ligget i Havnen, blev i Gaar Eftermiddags beslaglagt af Tyskerne, og de fire ombordværende Medlemmer af Besætningen fik Ordre til at gaa i Land. "Halfdan" er paa ca. 2000 t.

København: I Tilslutning til Meddelelsen om Indbrudet i Københavns Kommunes Inspektorat for Børneinstitutioner, Ryesgade 28, kan yderligere oplyses, at Pengene laa i Pengeskabet, hvis Dør synes at være aabnet med Nøgler. Det stjaalne Beløb opgives iøvrigt nu til 30.000 Kr.

 

Tirsdag den 27. Marts 1945.

2 Overlæger i Vejle myrdet. Overmedikus, Dr. med. Johannes Buchholtz og Overkirurg Paul Fjeldborg, begge ved Vejle Amts og Bys Sygehus, er i Gaar Morges blevet skudt ned og dræbt i deres respektive Hjem. Mellem Kl. 5,00 og 5,30 trængte to bevæbnede Mænd ind i Overlæge Buchholtz' Villa paa Jellingvej 4. De forlangte Soveværelsedøren aabnet, og da Overlægen gjorde dette, ramtes han af en Serie Skud i Underlivet og var dræbt paa Stedet. Omtrent samtidig trængte to bevæbnede Mænd ind hos Overlæge Fjeldborg, der bor i en Villa paa Sygehusets Grund. Under Trusel om, at Villaen vilde blive sprængt i Luften, forlangte de Soveværelsedøren aabnet. Mændene anmodede Overlægen og hans Hustru om at tage noget Tøj paa, hvorefter Overlægen blev ført ud i Gangen, hvor han blev skudt ned. Han ramtes af flere Skud i Hoved og Krop, og var død paa Stedet. Derefter gik Revolvermændene ind i Soveværelset og affyrede en Række Skud mod Loft og Vægge, hvorefter de forsvandt. Begge Overlægerne blev 59 Aar.

Straks i Gaar Morges gav Borgmesteren Ordre til, at der skulde flages paa halv Stang fra alle Kommunens Bygninger, og ganske spontant fulgte private saavel som Statens Bygninger efter. Siden Middag har alt Arbejde i Byen hvilet og vil først blive genoptaget i Dag Kl. 12. Forretninger og Kontorer lukkede, og det samme gjaldt offentlige Virksomheder. Skolerne sluttede Undervisningen, og Byens Blade udkom ikke. Ogsaa Rigstelefonen lukkede.

16 Dampere beslaglagt. Søndag Morgen beslaglagde de tyske Myndigheder 16 danske Dampere, som formentlig skal bruges til Transporter. Blandt de beslaglagte Dampere er "Cimbria", "Seine", "Trondhjem", "Kentucky" og "Halfdan" samt "Alexandra", alle tilhørende Det Forenede Dampskibsselskab. Endvidere C. K. Hansens "Silkeborg", "Runø", tilhørende I. C. Th. Jensen, "Thor", tilhørende "De fire K'er" og Damperen "Alice", som tilhører Rederiet "Torm".

Dramatisk Sabotage. I Gaar ved godt 20-Tiden svingede en Lastbil op foran "Always Radio"s Bygning, den tidligere katholske Skole, Boyes-


765

gade 8. Paa Lastbilen stod en 37 mm Kanon, som blev afdækket og bragt i Skudstilling foran Porten. Porten sprængtes, hvorefter Sabotørerne under Ildkamp med Sabotagevagter anbragte Sprængladninger inde i Virksomheden. Ved Eksplosionerne styrtede det meste af Huset sammen, og Bygningen omspændtes lidt senere af Flammer. Der dræbtes en uniformeret Sabotagevagt, 2 blev saaret, og man mener, der ligger endnu en Sabotagevagt under Ruinerne. Der opstod tillige stor Glasskade paa de omliggende Bygninger, Ruderne sprængtes helt ud til Vesterbrogade, og desuden blev Dørene i de nærmeste Ejendomme pustet ud af det voldsomme Lufttryk. Byvagter fra København og Frederiksberg foretog hele Natten Afspærringer ved de mest medtagne Ejendomme for at passe paa Beboernes Ejendele. Til Trods for denne Bevogtning er der sket en Del Tyverier af Sølvtøj, kontante Penge og Dækketøj.

Oplysninger om den senere Tids Dræbte. Der er fremskaffet nogle supplerende Oplysninger om Drabene i den senere Tid. En ukendt Mand, som blev fundet paa Hjørnet af Roskildevej og Sdr. Fasanvej [i. e. Søndre Fasanvej], er identificeret som Kontorassistent Kjeld Laurits Jensen, St. Strandstræde [i. e. Store Strandstræde] 14, f. 15. Maj 1922. En Kvinde, som blev fundet skudt paa Frederikssundsvej ud for Nr. 14, er identificeret som Husassistent Erna Metha Johansen, Ndr. Fasanvej [i. e. Nordre Fasanvej] 277, f. 31. Oktober 1926. En ukendt Mand, som blev fundet i Tycho Brahes Allé, er identificeret som Skotøjsarbejder Niels Rasmussen (kld. Stæhr), Reberbanegade 11, f. 11. Januar 1899. Den dræbte i Villaen Linde Allé 34 var Indehaveren, Fabrikant David Johannes Ovesen Nielsen, f. 20. December 1904. Den ukendte Mand, som blev fundet skudt ud for Højdevej 10, er identificeret som Elektriker Johannes Bitsch-Christensen, Højdevej 53, f. 19. Juni 1915. Den dræbte paa Hjørnet af Collinsgade og Østersøgade [i. e. Øster Søgade], der i sin Tid blev opgivet som Natvægter Andersen, viser sig at være Sporvejsfunktionær Erik Edmund Andreasen, f. 12. September 1921 og boende Istedgade 14. Den ukendte Mand, som blev fundet dræbt i Haveforeningen "Lersøen", er identificeret som Elektriker Ernst Harry Christiansen, Ragnagade 26, f. 16. Maj 1910. Den ene af de to Mænd, som blev fundet dræbt paa Roskildevej, er identificeret som Kontorassistent Arne Peder Lauritz Høj, Classensgade 19 A, f. 24. November 1920. En Mand ved Navn Petersen, som blev skudt paa Aaboulevarden, har vist sig at være Dekoratør Louis Holck Petersen, H. C. Ørstedsvej 41 A, f. 29. Juni 1923. Den ukendte Mand, der blev fundet dræbt i Ejendommen Ny Østergade 23, er identificeret som Repræsentant Leif Hans Kjærulff. Han fandtes skudt paa Trappegangen med Hænderne sammenbundet paa Brystet.

Bortført og dræbt. Søndag Morgen blev Malersvend Børge Einer Jensen bortført i Bil fra sin Lejlighed paa Jansvej. Malersvenden blev ført


766

ud til Taarnby, hvor han blev skudt paa en Mark. Han ramtes af en Serie Skud og var dræbt paa Stedet.

3 tyske Soldater beskudt. I Gaar Eftermiddags blev 3 tyske Soldater, der var kommet ind fra Provinsen, og som sad paa en Bænk paa Toftegaards Plads, beskudt. To af dem ramtes i Maven, og den tredie i Hovedet. De blev alle i dødelig Tilstand bragt til Lazarettet paa Nyelandsvejs Lazaret.

Folketingsmand Poul Sørensen i Live. Man har frygtet for, at den konservative Folketingsmand Poul Sørensen, der sad som Fange i den øverste Etage paa Shellhuset, da Bombardementet fandt Sted, skulde være omkommet. I Gaar konstateredes det imidlertid, at Poul Sørensen befinder sig i Vestre Fængsel. Folketingsmanden er blevet saaret under Bygningens Sammenstyrtning, bl. a. har han faaet knækket 2 Ribben, som generer Lungen, og desuden har han paadraget sig andre Læsioner. Man ved ikke noget om, hvorvidt Poul Sørensen er under forsvarlig Lægebehandling.

2 Gentofte-Skoler beslaglagt. De tyske Myndigheder beslaglagde i Gaar Tranegaardsskolen og Øregaards Gymnasium i Gentofte. Begge Skoler skal være ryddet til i Morgen.

Bombeeksplosion i Dækningsgrav. I Aftes eksploderede en Bombe i en af Dækningsgravene ved Langebro. Der skete iøvrigt ikke nogen nævneværdig Skade.

Rettelse. Som forleden omtalt er der foretaget Razzia paa Sct. Annæ Plads 3 i Centralanstalten for Revision. Der blev imidlertid ikke som nævnt foretaget nogen Anholdelser. Man søgte efter en Mand, der ikke havde Tilknytning til Centralanstalten, og fandt ham ikke.

Skydeøvelser i Sundet. Med Mellemrum hørtes i Gaar Eftermiddags og i Aftes nogle dumpe Eksplosioner. Man antager, de beroede paa Skydeøvelser i Sundet.

Flygtningeskibe til Frihavnen. I Lørdags kom 2 Flygtningeskibe til Frihavnen, og i Søndags 5, hvoraf Damperen "Mars" medbragte 3.600 Flygtninge og 80 saarede Soldater, Damperen "Renate" ca. 50 Flygtninge og 950 saarede, Lazaretskibet "Pretoria" 5.600 saarede, en Færge uden Navn ca. 850 saarede. For den sidste Damper - "Walther Rau"s - Vedkommende ved man ikke, hvor mange Passagerer den medbragte.

Dronningens Tværgade 19 frigivet. Foruden Sct. Annæ Palæ beslaglagde Tyskerne som nævnt tillige Kommunens Ejendom Dr. Tværgade 19, der er en af de overtagne Saneringsejendomme. Den paagældende Ejen-


767

dom er imidlertid atter blevet frigivet, og Beboerne har faaet Besked om, at de kan blive boende.

Provinsen.

Hjørring: I Nat er "Vendsyssel Tidende" blevet ødelagt ved 2 Bombeeksplosioner, og efter hvad der ganske kort meddeles til Morgen, er yderligere "Frederikshavns Avis" blevet ødelagt, men de nærmere Oplysninger herom mangler endnu. Ved Bombeeksplosionerne blev Trykkeriet og Sætteriet gjort ubrugeligt, ligesom Redaktions- og Ekspeditionslokalerne, Redaktørens og Redaktionssekretærens Privatlejligheder molesteredes stærkt. Der var ingen hjemme, saa man undgik derved Skade paa Menneskeliv. I Sidebygningen fik et ældre Ægtepar derimod en Brandmur ned over sig. Det var Skomager Petersen og Hustru. Ogsaa paa nærliggende Forretningsbygninger opstod der Skader. Bladets Papirlager blev i det store og hele ødelagt ved Branden, som opstod efter Eksplosionerne. Paa "Frederikshavns Avis" er Trykkeribygningen, efter hvad der nu oplyses, blevet jævnet med Jorden, hvorimod Forbygningerne med Kontorerne ikke har taget nogen større Skade. I dette Tilfælde blev ingen Mennesker saaret.

Jernbanesabotagen. Om Jernbanesabotagen er der ikke stort andet at oplyse, end at der er sket 32 Sprængninger paa Linien Brabrand-Mundelstrup, mellem Silkeborg og Resenbro desuden en halv Snes Sprængninger. Det er alt, hvad der foreligger fra det sidste Døgn.

Aalborg: Søndag Aften opstod der efter en Eksplosion Ild paa Thistedvej 60 i Lindholm i Entreprenør Fridtjof Jensens Kontorbygning. Da Redningsmandskabet ankom, var hele Bygningen omspændt af Flammer, og alt Inventar, Papirer m. v. brændte. Derimod led Entreprenørens Villa, som ligger ved Siden af, ingen Skade.

Aarhus: Lærer Mikkelsen i Hammel er i Gaar blevet skudt ned af tyske Soldater, der erklærede, at han forsøgte at forøve Sabotage mod en nedstyrtet Flyvemaskine.

Randers: Randers Kommune har faaet Meddelelse om, at Teknisk Skole og Arbejdernes Forsamlingsbygning "Jylland" fra i Dag skal være til Raadighed for tyske Saarede. "Jylland" rummer foruden Fagforeningernes Forsamlingslokaler og Festsale desuden Forlystelsesetablissementet Maxim med meget store Restaurationslokaler. Der ventes ca. 1.500 saarede til Randers. De svært saarede skal ligge i Teknisk Skole, mens de lettere saarede skal bo paa "Jylland". Af tyske Flygtninge er foreløbig ankommet ca. 600 til Randers. De bor i Hobrovejens Skole og i Hadsundvejens Skole. Randers Statsskole har, efter at Skolen er taget i Brug af det tyske Militær, maattet forlægge Undervisningen til forskel-


768

lige mindre Lokaler i Byen, blandt andet hos flere private Firmaer. Kommuneskolerne gaar efter Paaske over til en stærkt indskrænket Undervisning, idet de mindre Børn faar 2 Timers Undervisning hveranden Dag, de større tre Timer daglig, og Mellem- og Realskolen fem Timer daglig. Der foretages ingen Indskrivning af nye Skolebørn. Al Undervisning skal foregaa i Nørrestrædes Skole, der er den eneste af Kommunens Skoler, som ikke er beslaglagt.

Frederikshavn: I den senere Tid har der været iværksat en haardhændet Kurs over for Borgere i Frederikshavn, som ikke har mørklagt paa en tilfredsstillende Maade. Mange Steder er Ruderne blevet knust, og Fredag Aften skete det paa den Maade, at der et Par Steder, saaledes paa Ørnevejens Skole, blev kastet Haandgranater ind gennem Vinduerne, hvorved der anrettedes betydelige Ødelæggelser. .

Kolding: Efter hvad der nu oplyses, var den tyske Soldat, der forleden Nat blev dræbt ved Skud paa Jernbanelinien ved Nørre Bjært, ikke en Vagtpost, men en tysk Officer. Han blev i Mørket anraabt af en Vagtpost, og da han ikke svarede paa Tilraab, skød Soldaten.

Horsens: Værnemagten har beslaglagt Kurhotellet i Juelsminde og Juelsminde Færgegaard, ligesom man har beslaglagt en lang Række Sommerhuse langs Sandbjerg Vig og Bjørnsknude ud til Lillebælt mellem Horsens og Vejle Fjord.

Odense: Den tyske Værnemagt har Mandag beslaglagt Sct. Hans Kommuneskole, og Tirsdag vil man sandsynligvis overtage Katedralskolen, som hidtil ogsaa har givet Plads til Eleverne fra Sct. Knuds Gymnasium. Der er herefter ingen Skole til Raadighed for Gymnasieundervisningen, og kun tre private Skoler og to Kommuneskoler er i Stand til at fortsætte Undervisningen. Med Beslaglæggelsen af Sct. Hansskolen har man ogsaa taget det civile Luftværns sidste Sanitetsstation i Odense. Ogsaa Andelsskolen i Middelfart er paany blevet beslaglagt.

- Der har atter været omfattende Razziaer i Odense og Omegn, væsentligst for at finde danske Politimænd. I Landsbyen Fraugde er anholdt 5 yngre Politibetjente fra Odense, som havde Arbejde paa Gaardene.

Ribe: Det tyske Politi har anholdt Amtsfuldmægtig Schmit, Søn af afd. Politimester Schmit.

Fredericia: Ved 2-Tiden Natten til Søndag hørtes en Række Eksplosioner, der viste sig at stamme fra Bomber, der var anbragt ved Pejlefyrene ved Lillebælt.

Hillerød: Under Skydningen Lørdag Aften i Viadukten ved Hammersholtvejen dræbtes Elektroinstallatør J. Fleischer Michaelsen og Fru Ella


769

Louise Sørensen, Hammersholt. Tyske Vagtposter var Lørdag Eftermiddag og Aften spredt over Hillerød, og de to Personer blev dræbt, da Tyskerne skød efter en Vogn paa Vej mod København, som de antog var den samme, som blev set ved Freerslev Hegn, da det tidligere omtalte Attentat mod et Ammunitionstog fandt Sted.

- De tyske Myndigheder har Mandag meddelt Hillerød Kommuneskole, at Skolen med faa Timers Varsel kan ventes beslaglagt til Lazaret.

Roskilde: Ved en Razzia Natten til Lørdag, foretaget af tysk Politi fra København, blev der foretaget seks Anholdelser. De anholdte er: Blikkenslager Knud Jensen, Barbermester Carsten Schultz, Brødrene Barbermester Carl Weinrich og Tegneren Victor Weinrich samt to Reservepolitibetjente. Nogle Personer, som blev eftersøgt, var ikke hjemme.

Rønne: Fire Fiskerbaade, der Natten til Lørdag var paa Laksefiskeri Nord for Bornholm, blev ved 2-Tiden angrebet af to Flyvemaskiner. Der blev affyret Skud og fældet nogle Bomber, uden at Skibene dog blev ramt. En af Baadene, tilhørende Kaj Jørgensen, Sandvig, blev nødt til at slippe sine Laksegarn og søge ind til Gudhjem.

København: De sidste Flygtningeskibe. Damperen "Walther Rau", der ankom i Søndags, medbragte ca. 5.000 Saarede og Flygtninge. Antallet af Passagerer er i dette Tilfælde ikke specificeret. Det kan yderligere oplyses, at Damperen "Hector" i Gaar kom med ca. 1.800 saarede Soldater og nogle enkelte Flygtninge. Desuden anløb "Eberhart Essberger" Frihavnen med ca. 1.000 Flygtninge og mange ikke-saarede Soldater.

Dødsofrene ved Bombeeksplosionerne. Hospitalsoverledelsen meddeler i Dag, at der i Døgnet fra den 26.-27. Marts Kl. 7 Morgen yderligere er fremdraget en omkommen ved Eksplosionen i Sdr. Boulevard [i. e. Sønder Boulevard] 106 (Politiassistent Knud Peter Harald Knudsen), og fra Maglekildevej 17 en uidentificeret voksen Person. Den nøjagtige Opgørelse viser, at der er indbragt 446, heraf 144 dræbte, og af disse er 93 Børn. Et Lig, som den 25. Marts blev fremdraget Henrik Ibsensvej 19, er identificeret som Enkefru Marie Larsen. Paa Retsmedicinsk Institut ligger i Øjeblikket 6 uidentificerede.

 

Onsdag den 28. Marts 1945.

Maskinhuset paa Langebro sprængt. I Gaar ved 18-Tiden kørte en frederiksbergsk Vagtværnsbil med Højttaleranlæg ind over Langebro. Gennem Højttaleranlæget opfordredes Folk til at bringe sig i Sikkerhed, da der vilde ske en Eksplosion paa Broen. Ogsaa Sporvognene blev standset i Forvejen, og Passagererne opfordredes til at søge Dækning. De tyske Vagtposter forstod ikke, hvad der foregik, hvilket naturligt forklares med deres manglende Kendskab til Sproget. Et Øjeblik efter


770

kørte et Godstog hen over Langebro, og da den sidste Vogn var ud for Broens Maskinhus, eksploderede den med en usædvanlig kraftig Virkning. Maskinhuset med Oplukningsmekanismen blev ødelagt, og der opstod Brand i Huset og paa Fortovene. Maskinassistent Schumacher menes at være omkommet ved Eksplosionen, da han befandt sig i Maskinhusets øverste Etage og ikke kunde komme ud. I Morges sendte Brandvæsenet en Vogn ned for at eftersøge ham i Ruinerne, men Mandskabet blev afvist. Maskinmester Kullmann sprang ud fra Maskinhuset, da Advarslen lød, men faldt saa uheldigt, at han alvorligt læderede venstre Ben. Af det øvrige Mandskab blev Brobetjent Ludvigsen, Bremensgade 54, kvæstet i Hovedet, og Brovagt Jensen, Gunløgsgade 17, beskadigede den højre Fod, da han sprang ned. Desuden blev Brobetjent Kjeldsen, Ungarnsgade 3, kvæstet i Hovedet. Ved Eksplosionen dræbtes i hvert Fald 1 tysk Soldat, muligvis 2, og en tredie blev haardt saaret. I Forbindelse med Sabotagen opstod kraftigt Skyderi i Kvarteret omkring Broen, og Eksplosionen blev desuden Signalet til, at Vagterne ved Knippelsbro begyndte at skyde. Ogsaa ude ved Dybbølsbro aabnedes Ild. Her blev Jørgen Karlsen, Dannebrogsgade 50, saaret af et Skud i Halsen. Særlig voldsomt var Skyderiet dog inde paa Gammelholm, hvortil den forplantede sig fra Knippelsbro. I Hummergade 1 hentede Ambulancen Maler Andersen, Strandgade 70. Han havde faaet i Skud i Ryggen; desuden saaredes Ekspedient Olsen, Dronningensgade 14, og Forvalter Olsen, Moldaugade 10. Endvidere blev Chauffør Sigvald Poulsen, boende i Aalborg, ramt af et Skud i Halsen. Han var død ved Indlæggelsen paa Kommunehospitalet. En ukendt Dame, ca. 50 Aar, blev ligeledes indbragt som død. Ialt bragtes 13 saarede Danske foruden de to Døde til Hospitalerne. 5 af de saarede var ramt af Skud. Blandt de haardest medtagne er en Servitrice, Frk. Christoffersen, som ved Knippelsbro ramtes af 2 Skud i Brystet og 2 i højre Arm.

Der er ikke noget i Vejen for, at Broen ret hurtigt kan sættes i Stand, saa at den igen kan tage Trafikken, men den kan ikke lukkes op, og Sagkyndige mener, at selvom man havde Materiale klar til at udbedre Skaden, vilde der i bedste Fald gaa en Maaneds Tid med Istandsættelsen. Da man imidlertid ikke har Materialerne, og der vel ikke er synderlig Udsigt til at skaffe dem, maa man indstille sig paa, at Broen ikke vil kunne aabnes for Skibsfarten i Maaneder. Ude i Sydhavnen ligger nogle store Skibe oplagt, blandt disse Ø.K.-Baade og nogle Skibe, som iøvrigl skulde have været i Fart i disse Dage. Spærringen betyder, at Kulpladserne ikke kan faa Tilførsler af Brændsel paa sædvanlig Vis, og paa samme Maade afskæres Ørstedsværket, men i den senere Tid er der kun gaaet nogle Skibe med Brunkul ind til Sydhavnen. Indtil Broen atter kan aabnes, maa man formentlig omlade i Pramme, som kan gaa under Broen.


771

Beslaglæggelse af Skoler i Gaar. Tyskerne beslaglagde i Gaar yderligere følgende Skoler, tilhørende Københavns Kommune:

Rysensteensgades Skole,

Brønshøj Skole,

Bellahøj Skole,

Bispebjerg Skole,

Frederikssundsvejens Skole,

Grundtvigskolen,

Hillerødgades Skole,

Katrinedals Skole,

Sundbyøster Skole,

Aalholm Skole,

Skolen ved Sundet.

Desuden er Hovedparten af Københavns Maskinistskole blevet rekvireret til Lazaretbrug. - Paa Frederiksberg beslaglagdes i Gaar Søndermarksskolen, men indtil Kl. 11 Formiddag var der ikke foretaget yderligere Beslaglæggelser i Frederiksberg Kommune. - I Gentofte Kommune beslaglagdes i Gaar Hellerup Skole.

Folketingsmand Poul Sørensen paa Hospital. Partisekretær, Folketingsmand Poul Sørensen er blevet overført fra Vestre Fængsel til et københavnsk Hospital. Selvom Poul Sørensen er haardt saaret, er der ingen Fare for hans Liv.

Saarede anholdt af Hipo. I Gaar Eftermiddags stak en Mand Hovedet inden for i Gentofte Vagtværns Station og sagde, at der var noget galt ude ved Jægersborg Kirke. Vagtværnet sendte straks et Udrykningshold derud for at rekognoscere. Ud for Ejendommen Søndersøvej 6 fandtes en Hat, og Blodspor førte til Kælderen. I denne fandt man en ung Mand, ramt af et Skud i Lungen. En Ambulance blev tilkaldt, men da man var i Færd med at bringe ham ind i Vognen, dukkede Hipofolk op og overtog den Saarede. De afsøgte Kvarteret og fandt yderligere 3 Mand, hvoraf den ene var død, den anden saaret og den sidste uskadt.

Sabotage. Ved 21-Tiden i Gaar indfandt nogle Personer sig paa E. M. Jensens Tømmerplads, Musvaagevej 24, medbringende Tjære og andre brændbare Vædsker. De antændte Vædskerne, og ved Branden opstod der betydelig Skade. Lageret var kort Tid i Forvejen blevet beslaglagt af de tyske Myndigheder.

- I Aftes blev Værkstedshallen til Autoværkstedet, Sturlasgade 14, ødelagt ved Bombeeksplosioner. Ved Eksplosionen ødelagdes tillige 6-7 Biler.

Drabet paa Eiler Pontoppidan. Som meddelt i Dagspressen skete der i Gaar Formiddags Attentat mod den fhv. Landsretssagfører Eiler


772

Pontoppidan. Ud over Meddelelsen i Dagspressen kan oplyses, at Hr. Pontoppidan bl. a. har været Bisidder i tyske Krigsretssager mod danske Statsborgere. Han var nu ansat i det tyske Gesandtskab.

Arresteret. Fuldmægtig Erling Pedersen i Overborgmesterens Sekretariat er forsvundet efter en Razzia i hans Hjem Mandag Aften. Man mener, han er blevet arresteret i Forbindelse med Razziaen.

Jernbanesabotagen. Togkontoret meddeler i Dag til Morgen, at 2 Løbevogne til Kørekraner er blevet ødelagt paa Centralværkstedet i Aarhus, hvor der iøvrigt i Aftes indtraf 3 Eksplosioner i Tenderværkstedet. Der meldes om Sprængninger paa følgende Strækninger: Odense-Marslev, Odense-Holmstrup, Glamsbjerg-Flumløse [i. e. Flemløse], Trudstrup-Kolind, hvor Sprængningerne skete under et Transporttog med det Resultat, at Maskinen væltede, 10 Vogne afsporedes og en enkelt blev knust, dog uden at nogen Mennesker kom til Skade, Marslev-Langeskov, Langaa-Stenstrup, Vejen-Brørup, Esbjerg-Tjæreborg (paa de to sidstnævnte Strækninger indstilledes Trafikken dog kun paa Grund af formodet Sabotage), og Holbæk-Regstrup. Desuden skete Kl. 22 i Gaar Sprængning under et Tog ved Darupbroen ca. 400 m. Vest for Indkørselssignalet til Roskilde. Sporet blev ødelagt, og 10 Vogne afsporet. Heller ikke her kom nogen til Skade.

Endnu 11 savnede. Siden i Gaar Morges er der ikke fundet nogen dræbte under Ruinerne efter Bombeeksplosionerne og Brandene den 21. Marts. Af de tidligere fremdragne er en Mand identificeret som Chauffør Hans Karlo Axel Jensen. Han er fundet ved den franske Skole. Han var født den 5. September 1911. Det samlede Antal saarede og døde er uændret, 304 saarede og 142 døde. Der savnes 10 Voksne og 1 Barn, alle fra Maglekildevej, og endnu henligger 5 uidentificerede paa Retsmedicinsk Institut.

Provinsen.

Aarhus: Indehaveren af Aarhus Drivremmefabrik, den ca. 40-aarige Fabrikant C. A. Meinecke, der var Medlem af DNSAP, er blevet dræbt ved et Attentat.

Aalborg: I Nat er der eksploderet Bomber i Restaurant "Skydepavillonen". Skaden er meget omfattende, bl. a. menes alt Servicet fra "Kilden", der for kort Tid siden var blevet bragt ud paa "Skydepavillonen", at være blevet ødelagt. Samtidig har der været anbragt en Bombe ved Foden af Aalborgtaarnet, men den Skade, der anrettedes, da Eksplosionen indtraf, var kun ringe.

Ringkøbing: Det indberettes, at den tyske Værnemagt i Nees, efter at Skalstrup Skole var anvist til tyske Flygtninge, har taget Soldaterne


773

ud fra deres Kvarterer i otte private Ejendomme og anbragt dem paa Skolen. Man har derefter anbragt 25 Flygtninge i private Kvarterer. Forplejningen af Flygtningene foregaar fra Værnemagtens Køkken i Skalstrup Forsamlingshus. I Stauning har der ogsaa i nogle Dage været privat Indkvartering, men det er nu meddelt, at den vil ophøre. I Lem ankom for nogle Dage siden 10 tyske Flygtninge til Gaardejer Chr. Byskov, hvor de mod Gaardejerens Protest tog nogle Værelser, der for et Par Maaneder siden havde været benyttet til Indkvartering af tyske Soldater, i Besiddelse.

Esbjerg: Pølsemageriet paa Andelssvineslagteriet er blevet beskadiget ved Sabotage. Skaden er dog ikke større, end at Produktionen kan fortsættes.

Kolding: Fra den tyske Arrest er i de sidste Dage overført 40 Fanger til Frøslevlejren.

Odense: En af Zoneredningskorpsets Ambulancer fra København er blevet beskudt af tyske Vagtposter, der havde signaliseret med rødt Lys. Paa Vognen opfattede man Lyset som Katteøjet paa en Cykel og standsede ikke. Ogsaa Falcks Ambulance fra Middelfart har været ude for et tilsvarende Tilfælde. Ved denne Lejlighed saaredes dog ingen. Paa Zonens Ambulance blev derimod Løjtnant Simonsen ramt af 5 Kugler i det ene Ben.

Hillerød: Grundtvigs Højskole, Hotellerne "København" og "Sjælland" er beslaglagt.

 

Tirsdag den 3. April 1945.

9 danske Statsborgere henrettet. Onsdag den 28. Marts og Skærtorsdag den 29. Marts er 9 danske Statsborgere blevet dømt til Døden ved tysk Krigsret og derefter henrettet, uden at der er givet dem Lejlighed til at indsende Benaadningsansøgning. De henrettede er:

Malerelev Bent Christensen, f. 6. Februar 1927 i Nyborg, sidste Bopæl Fjordsvej 19, Nyborg.

Elektriker Bent Stentoft, f. 17. Maj 1925 i Nyborg, sidste Bopæl Frisengaardsvej 73, Nyborg.

Bud Henning Børge Hansen, f. 29. Januar 1925 i Hundstrup paa Fyn, sidste Bopæl Schiffersgade 12, Nyborg.

Forvalter Grev Lennard Ahlefeld-Laurvig-Lehn, f. 4. Maj 1915 i Egense, hjemmehørende i Kirkeby ved Svendborg.

Stationsleder ved Falcks Redningskorps Eigil Brun de Neergaard, f. 7. Juli 1913 i Smidstrup, sidste Bopæl Absalonsgade 23, Slagelse.

Ekspedient Ole Baj Andersen, f. 13. November 1921 i Slagelse, sidste Bopæl Fruergade 2, Slagelse.


774

Reservepolitibetjent Aage Emil Davgaard, f. 11. Maj 1911 i Jordrup, sidste Bopæl Valdemarsgade 12, Slagelse.

Forsikringsagent Asger Lindberg Mørup, f. 31. August 1912 i Hjørring, sidste Bopæl Sunesvej 3, Sorø.

Gaardejer Erik Briand Clausen, f. 24. Januar 1901 i Japan, sidste Bopæl "Vernersminde" ved Hvalsø.

Lægebehandlingen af tyske Flygtninge. Spørgsmaalet om Indlæggelse af tyske Flygtninge paa danske Sygehuse har været drøftet mellem Sundhedsstyrelsen og Lægernes Organisationer. Paa Grundlag af disse Forhandlinger har Indenrigsministeriet udsendt følgende Bekendtgørelse gennem Amtmændene til Sygehusbestyrelserne:

Eventuelle Patienter blandt de tyske Flygtninge bør afvises fra de danske Sygehuse, medmindre særlige Forhold, navnlig Sygdommens Karakter, maatte gøre det nødvendigt, at de paagældende behandles paa dansk Sygehus. De tyske Myndigheder har erklæret, at Patienter blandt Flygtninge som absolut Hovedregel vil blive henvist til Indlæggelse paa de tyske Lazaretter, og at der saaledes kun ganske undtagelsesvis vil blive Spørgsmaal om Indlæggelse paa dansk Sygehus.

Til Vejledning for Sygehusbestyrelserne med Hensyn til, i hvilke Tilfælde det maa anses for nødvendigt at modtage Patienter blandt Flygtninge, skal fremhæves, at Patienter, der lider af Tyfus, Paratyfus, Dysenteri og Plettyfus, bør modtages paa Sygehusene for at sikre Sygdommens Bekæmpelse eller i hvert Fald muliggøre, at Udbredelse af Smitte hindres. Patienter lidende af Difteri og Scarlatina bør derimod kun undtagelsesvis modtages, idet de paagældende som Regel uden Fare for Udbredelse af Smitte vil kunne isoleres paa Opholdsstedet i OverensstemmeIse med Epidemilovens Regler.

I Tilfælde, hvor øjeblikkelig Lægehjælp er paakrævet for at afværge overhængende Livsfare, bør Patienten modtages til i hvert Fald foreløbig Behandling.

Videre udtaler Ministeriet, at det, saafremt Henvisningen ikke sker fra en dansk Læge, vil anse det for rigtigt, at der som Betingelse for Indlæggelse kræves afgivet en skriftlig Erklæring fra vedkommende henvisende tyske Læge om det paagældende Sygdomstilfældes Art (Diagnosen) og i Tilfælde, hvor øjeblikkelig Lægehjælp er paakrævet, tillige om, at saavel Behandling af Patienten paa Stedet som Transport til nærmeste tyske Lazaret vil medføre overhængende Livsfare for Patienten.

Saarremt saadan Erklæring efter Sygehuslægens Skøn maatte vise sig i væsentlig Grad urigtig, bør der snarest fremsættes Besværing i denne Anledning over for de tyske Myndigheder, eventuelt gennem Sundhedsstyrelsen eller for Jyllands Vedkommende gennem Stiftamtmand Herschends Kontor i Silkeborg.


775

58 Kommuneskoler beslaglagt i København. Af Københavns Kommuneskoler er nu ialt 58 beslaglagt af de tyske Myndigheder. Tilbage er nu stort set kun Skolerne paa Vesterbro, som paa Grund af deres Beliggenhed ikke vil blive taget i Brug af Tyskerne, samt Havremarkens Skole, Sct. Hansgades Skole, Frankrigsgades Skole og Hjælpeskolerne. Skærtorsdag blev der beslaglagt 8 Skoler, i Lørdags rekvireredes Hellig Kors Skole, og 1. Paaskedag beslaglagde en Repræsentant for Værnemagten følgende 15 Skoler: Kapelvejens Skole, Hans Tavsensgades Skole, Jagtvejens Skole, Vanløse Skole, Skolen i Nørre Allé, Sjællandsgades Skole, Pr. Charlottegades Skole, Raadmandsgades Skole, Ryesgades Skole, Randersgades Skole (som tidligere har været beslaglagt, men atter frigivet), Skolen i Dronningensgade paa Christianshavn, Skolen i Vigerslev Allé, Bavnehøjs Skole, Lykkeboskolen og Øresundsvejens Skole.

Foruden Vesterbroskolerne og Hjælpeskolerne er de smaa Filialskoler endnu tilbage, men man maa formodentlig være indstillet paa, at ogsaa disse Skoler kan blive inddraget i nær Fremtid.

Paa Frederiksberg beslaglagdes Paaskemorgen uden Varsel Sønderjyllandsskolen, Skolen paa la Coursvej og Duevejens Skole.

Beslaglæggelsen af Hellig Kors Kirkes Skole gav Anledning til en Episode. Kvarterets Ungdom knuste 15 Ruder i Skolebygningen, da Beslaglæggelsen blev bekendt. Hipofolk anholdt i den Anledning den fuldkommen sagesløse Skolebetjent, som først blev sat paa fri Fod, efter at Skoledirektøren havde henvendt sig til den Repræsentant for Værnemagten, som havde foretaget Beslaglæggelsen. - De Skærtorsdag beslaglagte 8 Skoler er: Grøndalsvænge Skole, Kirkebjerg Allés Skole, Husum Skole, Emdrup Skole, Rughavevejens Skole, Rugbakkens Skole, Sundpark-Skolen, Østrigsgades Skole.

Idrætshuset beslaglagt. 1. Paaskedag om Aftenen beslaglagde Tyskerne Idrætshuset til Indkvartering af Flygtninge. Beslaglæggelsen foregik midt under en Fest, der blev afholdt i Idrætshuset, og det lykkedes kun med stort Besvær at faa Beslaglæggelsen udskudt, til Festen var forbi.

Over 65.000 Flygtninge og Saarede til Frihavnen siden den 27. Marts. I Tiden fra den 27. Marts til den 1. April er der ankommet over 65.000 saarede Soldater og Flygtninge til Københavns Frihavn.

Den 27. ankom:

Saarede Soldater: Flygtninge:
"Antonio Delfino" ... ca. 3.000 ca. 600
"Jupiter" ... " 2.000
"Wikinger" ... " 3.000
"Deutschland" ... " 6.500 " 6.500

776

Den 29. ankom:

Saarede Soldater: Flygtninge:
"Kanonier" ... ca. 4.900 faa
"Potsdam" ... " 3-4.000 ca. 5-6.000
"Herkules" ... " 500 " 1.500
"General Can Martin" ... " 4.000 faa

 

Den 30.-31. ankom:

Minestryger Nr. 12 ... " 1.300 " 1.000
Hjælpekrydser uden Navn ... " 300 " 1.000
"Robert Bornhofen" ... " 2.500 faa
"Uvena" ... " 2.000 faa
"H. 27" ... " 3.000 " 3.000

 

Den 1. April ankom:

"Regina" ... " 560 faa
"Askari" ... " 1.300 faa
4 Forpostbaade .. " 600
"Urundi" " 5-6.000
"Lappland" " 5.000

 

Begravelsesplads til 1.500 døde Tyskere. I Lørdags blev der til Københavns i Kommune rettet Anmodning om at stille Begravelsesplads til Raadighed for ca. 1.500 døde Tyskere. Formodentlig er en Del af disse døde under Transporten hertil. Det blev anført, at Sagen skulde ordnes hurtigt, da en Del af Ligene havde ligget i længere Tid. Der vil blive stillet en Begravelsesplads til Raadighed paa en af Kommunens Gaarde i Bagsværd. Iøvrigt er Sundby Krematorium, der har været lukket siden 1940, atter taget i Brug, dog udelukkende til at brænde tyske Lig. Krematoriets Kapacitet er kun ca. 35 Brændinger om Dagen. Krematoriet har i den senere Tid været fuldt optaget.

Krav om Bespisning af de tyske Flygtninge afvist. De tyske Myndigheder forlangte i Lørdags, at Folkekøkkenerne daglig skal afgive 5.000 Portioner Mad til Flygtninge. Der blev svaret Nej, da Folkekøkkenerne ikke kan præstere en saadan Bespisning samtidig med Varetagelse af daglige og ekstraordinære Opgaver for Byens Befolkning.

Sabotører i Hipo-Uniformer. Som kort omtalt i Dagspressen er der ogsaa forøvet Sabotage mod "Always" Hovedfabrik paa Christiansholms Havnevej, der bevogtedes af et halvt Hundrede tyske Soldater. Onsdag Morgen kørte 3 Biler op foran Fabrikken. Vognene var bemandet med 20-30 Mænd i Hipo-Uniformer, nogle tilmed dekoreret med Jernkorset. De meddelte Vagten, at den skyndsomst maatte trække sig tilbage, da der formentlig var udlagt Bomber i Fabrikken. Sabotørerne i Hipo-


777

Uniformerne gik herefter ind paa Fabrikken under Paaskud af, at de skulde se efter Bomberne. Lidt efter kom de tilbage og meddelte, at det blev nødvendigt at tilkalde en Sprængningskommando. Faa Minutter senere begyndte Eksplosionerne.

Højttalervognen fra Langebro. En Timestid før Eksplosionen paa Langebro indfandt nogle bevæbnede Mænd sig paa Frederiksberg Vagtværn og tiltvang sig udleveret en Vogn med Højttaleranlæg samt Byvagtsuniformer. Vognen blev senere paa Aftenen fundet paa en frederiksbergsk Villavej.

Dræbte. I Aftes blev Bryggeriarbejder Jonassen, Johan Kellersvej 46, 1. Sal, dræbt af Skud ud for Vesterbrogade Nr. 93. En tysk Marinesoldat havde henvendt sig til ham og spurgt om Vej, men formentlig ikke faaet noget tilfredsstillende Svar, hvorfor han trak sin Revolver og skød Manden. Ved samme Lejlighed blev Fru Jensen, Istedgade 94 C, der gik ovre paa den anden Side af Gaden, ramt af et Skud i højre Laar.

Paaskelørdag Aften ved 21-Tiden blev en Cyklist ud for Gammeltoftsgade 20 raabt an af to uniformerede tyske Soldater. Cyklisten, der aabenbart ikke hørte Tilraabet og derfor ikke reagerede, blev straks efter skudt ned. Den dræbte er senere paa Retsmedicinsk Institut identificeret som den 22-aarige Børge Mogensen fra Søborg.

Paaskelørdag om Aftenen fandt en Vagtpatrulje, da den passerede Skoven ved Viggo Rothesvej i Charlottenlund, Ligene af to dræbte Mandspersoner. De førtes i en Ambulance til Gentofte Amtssygehus, hvor de identificeredes som Kristian Erhard Voss og Carl Hansen, Vigerslevvej 14; der menes at have fundet en Ildkamp Sted, idet Beboerne i Kvarteret ca. 1 Time tidligere paa Aftenen havde hørt en Del Skud. Begge de dræbte var forsynede med tysk Ausweis.

I Morges blev der paa Frederiksvej 1 fundet en Mand dræbt af Skud gennem Hovedet. Den dræbtes Legitimationspapirer lød paa Navnet Vendelboe Jørgensen, hjemmehørende i Kolding.

En Mand blev 1. Paaskedag Kl. 11 fundet i Søndermarken ved Bjælkehuset, dræbt af Skud. I en tilkaldt Ambulance blev han transporteret til Frederiksberg Hospital. Den dræbte havde ingen Papirer paa sig.

"Ekstraforestilling" paa Folketeatret. Da Folketeatret i Aftes var ved at slutte Forestillingen (Tæppet var netop gaaet) bemægtigede ca. 40 Mænd med Halvmasker og nogle faa Kvinder sig Scenen. De var gaaet ind ad Porten paa Nørrevold, havde holdt Portneren op og banet sig Vej til Teatret. Fra Scenen meddelte de, at der vilde blive solgt en Bog til Fordel for faldne Frihedskæmperes Efterladte. Et medbragt Orkester spillede nationale Melodier, medens Bogen blev solgt blandt Publikum. Der var rivende Afsætning. Denne "Ekstraforestilling" sluttede med, at


778

Lederen holdt en kort national Tale og bad Publikum blive i Teatret 6-7 Minutter efter, at han sammen med sine Kammerater havde forladt Teatret.

Død i Tyskland. Fru Monica Wichfeld, f. Massy-Beresford, gift med Stamhusbesidder J. Wichfeld, Engestofte paa Lolland, er den 27. Februar død i et tysk Fængsel. Fru Wichfeld blev i Fjor arresteret af det tyske Politi sammen med sin Mand og Søn. Stamhusbesidder Wichfeld blev senere løsladt, medens Fruen og Sønnen stilledes for en tysk Krigsret. Fru Wichfeld blev dømt til Døden samtidig med, at hendes Søn frifandtes. Dødsdommen blev senere ændret til livsvarigt Fængsel, og Fru Wichfeld sendtes til et tysk Fængsel ved Hamborg. Monica Wichfeld blev 50 Aar.

Løjtnant G. Wedell-Wedellsborg død. Blandt de danske Fanger, der blev saaret under Angrebet paa Shellhuset, var Løjtnant i Garden, Carl Wedell-Wedellsborg, Søn af Baron G. Wedell-Wedellsborg, Williamsgaard, ved Daugaard. Løjtnanten er afgaaet ved Døden som Følge af sine Kvæstelser.

Identifikation. Den ukendte Kvinde, der blev dræbt ved Skud umiddelbart efter Sabotagen mod Langebro, var Fuldmægtig i Indenrigsministeriet, cand. polit. Signe Johanne Andersen, Overgaden oven Vandet 4.

Over 181.000 saarede Soldater og Flygtninge til Frihavnen. En Total opgørelse over Antallet af ankomne saarede Saldater og Flygtninge til Københavns Frihavn, viser, at der til og med den 1. April pr. Skib er ankommet 75.760 saarede ag ca. 106.050 Flygtninge. Der er saaledes pr. Skib ialt ankommet 181.810 Tyskere til Frihavnen. En Del af disse er dag sendt videre med Tog til Indkvartering i Provinsen.

Provinsen.

Langeland: Hotel Rudkøbing, Hotel Langeland og Hotel Skandinavien er beslaglagt til tyske Flygtninge. Endvidere er Lensgreve F. Ahlefeld-Laurvigs Stamgods, Slottet Tranekær og Langelands Højskole beslaglagt. Borgerskolens Gymnastiksal er beslaglagt. Under Forhandlingerne om denne Sal paaberaabte de danske Myndigheder sig, at Skolen skulde anvendes ved Folkebespisning og eventuelt tages i Brug til dette Formaal om et Par Maaneder. Fra tysk Side afvistes denne Betragtning.

Aarhus: Tirsdag Aften blev tre Mænd, der kom ud fra Hotel Skandinavien, beskudt af tre gaaende. Den ene, en Dansker, der er ansat i det tyske Politi og gaar under Navnet Johnny Bentzon, blev dræbt paa Stedet, medens de to andre, en ukendt Mand og en tysk Soldat, blev lettere saaret.


779

- Natten til Skærtorsdag blev Redaktør Børge Schmidt, "Aarhuus Stiftstidende", Søn af Bladets Chefredaktør og Udgiver Louis Schmidt, myrdet i sin Seng.

Aalborg: Tyske Flygtninge fordeles nu i de nordjydske Kommuner. Kroen i Asaa er blevet saa fyldt, at Værten har maattet leje sig ind et andet Sted. En Del Flygtninge indkvarteres frivilligt privat i Henhold til Opfordringer fra tysk Side, idet Folk har været bange for at faa deres Lejligheder beslaglagt.

Esbjerg: Raadhuset med Arrest er blevet beslaglagt. Dommerkontoret, der nylig var flyttet ind her, skal rømmes til 1. April.

Kolding: Fra den tyske Arrest er der i Begyndelsen af forrige Uge overført ca. 40 Fanger til Frøslevlejren.

Roskilde: Roskilde Realskole, Alle Helgen Skole og Arbejderhøjskolen, Roskilde Højskole er blevet beslaglagt. Herregaardspensionen Christianslyst ved Ledreborg Slot er ligeledes beslaglagt.

Jernbanesabotagen. I det sidste Døgn er der forekommet Sprængninger paa en halv Snes Banestrækninger i Jylland, bl. a. under et Par Vogne med Værnemagtsgods, og under et Transporttog, hvorfra 2 Vogne afsporedes.

 

Onsdag den 4. April 1945.

I Mandags blev 67 danske Poitifolk, alle over 50 Aar, frigivet fra Frøslevlejren. De paagældende rejste i Gaar hjem pr. Tog fra Padborg.

Lægebehandlingen af tyske Flygtninge. Efter et Møde mellem Den almindelige danske Lægeforenings Hovedbestyrelses københavnske Medlemmer og de Kredsforeningers Formænd, det har været muligt at faa samlet, er der udsendt følgende Skrivelse til samtlige danske Læger:

I Fortsættelse af tidligere Meddelelse angaaende Behandlingen af tyske Civilflygtninge skal Lægeforeningen meddele, at der den 25. Marts har været afholdt et Møde. Om Mødets Forhandlinger vil der blive udsendt nærmere Redegørelse. Mødet har vedtaget følgende Retningslinier:

De tyske Flygtninge er kommet ind i Landet mod Myndighedernes Protest, og danske Læger er i Følge Folkerettens Bestemmelser ikke forpligtet til at behandle dem. Den aftalte midlertidige Ordning vedrørende Nødhjælp udløb den 25. Marts.

Med Hensyn til Fremtiden skal meddeles:

I Betragtning af de her i Landet herskende Forhold mener Lægeforeningen ikke at kunne medvirke ved Organisation af nogen Form for


780

Lægehjælp til tyske Civilflygtninge. Efter hvad der er oplyst, tænkes Flygtninge anbragt i mindre Kolonier (20-100 Personer) rundt om i Landet og vil i videst mulig Udstrækning blive hjulpet af tyske Læger. Under Hensyn til at der ikke paahviler Lægerne en folkeretlig Pligt til at behandle Civilflygtninge, vil Lægeforeningen anse det for rigtigst, at Medlemmerne kun yder Lægehjælp til Civilflygtninge, naar de af Forholdene i det enkelte Tilfælde ser sig nødsaget dertil. For saadan Lægehjælp er det forbudt at modtage Honorar. Det vil blive nærmere undersøgt, hvorledes Lægernes direkte Udgifter kan blive refunderet. Spørgsmaalet om Behandling paa Hospitaler og Sygehuse etc. afgøres af de kompetente Myndigheder og er Lægeforeningen uvedkommende.

Sekretær i det tyske Handelskammer dræbt. Sekretær i det tyske Handelskammer, Max Clausen, blev i Gaar Eftermiddags fundet dræbt ved Skud i sin Lejlighed, Jensløvs Tværvej 11. Han laa i sit Soveværelse, fuldt paaklædt og iført Overfrakke.

Løsladelser. Tegneren Fru Gerda Ploug-Sarp og hendes Mand er blevet løsladt fra Frøslevlejren.

Hipomand skudt. I Gaar Aftes kom to unge Mænd ind paa Vagtværnets Station i Brønshøj, slæbende en tredie imellem sig. Paa Vagtværnsstationen anmodede de to om at laane en Vogn til at transportere den tredie Mand videre i. I det samme kom en Kvinde ind paa Stationen, meget altereret raabende: "Han er ikke Stikker, men kun Hipomand". Vagtværnet nægtede at afgive nogen Vogn. Den efterhaanden noget brogede Situation udviklede sig til et Haandgemæng, hvorunder Hipomanden trak en Revolver og begyndte at fyre løs. Byvagt Bojstrup, Eskildsgade, blev under Skydningen lettere saaret i højre Arm. De to unge Mænd besvarede Fangens Reaktion med at skyde ham ned paa Stedet. Den dræbte, hvis Navn er Flemming Larsen, Tingskrivervej 5, menes at være Medlem af SS. Den dræbte blev bragt til Nyelandsvejs Lazaret.

Dræbt paa Sundby Hospital. I Gaar Eftermiddags blev en Patient paa Sundby Hospital, den 53-aarige Enkefru Oda Ellen Johannsen Borregaard, Parmagade 32, dræbt ved Skud af nogle Personer, som kom paa Besøg hos hende, og som forsvandt straks efter Drabet.

Skyderi i den indre By. Ved 22-Tiden i Gaar opstod Skyderi ved Højbro og omkring Christiansborg. Skyderiet bredte sig senere til den indre By, St. Kongensgade [i. e. Store Kongensgade] og de tilstødende Gader. Ingen danske Ambulancer har været tilkaldt, og man er faktisk uden Kendskab til, hvad der egentlig er foregaaet. - Ogsaa ude i Ordrup hørtes i Nat en Del Skyderi, men det menes at stamme fra Tyskernes Bevogtning af en Lejlighed paa Ordrupvej 107, som opgives at tilhøre en Repræsentant ved Navn Valløe.


781

Der blev hele Natten med Mellemrum skudt kraftigt i Kvarteret, men heller ikke herfra foreligger Oplysninger om, hvad der laa til Grund for Skyderiet.

Halmbrand ved Skoler. Lastbiler med Halm til Vibevængets og Randersgades Skoler blev i Mandags antændt af en forbikørende Cyklist. I Løbet af faa Minutter brændte Halmvognene. I Aftes brændte ligeledes en Bunke Halm foran Duevejens Skole. Muligvis drejer det sig i dette Tilfælde om Uforsigtighed fra de Indkvarterede.

9.000 Flygtninge og Saarede til Frihavnen i Gaar. Til Københavns Frihavn ankom i Gaar 3 tyske Skibe med tilsammen 9.000 Saarede og Flygtninge.

Saarede
Soldater:
Flygtninge:
"Mars" ... - 1.900
"Pretoria" ... 2.000 3.000
"Westpreussen" ... - 2.100

 

Totaltallet af Saarede og Flygtninge er hermed naaet op paa 191.350. I Gaar overførtes 500 saarede Soldater fra København til Roskilde, og ca. 1.000 Flygtningebørn sendtes med Tog til Sakskøbing og Maribo. Iøvrigt kan oplyses, at Niels Ebbesensvejens Skole paa Frederiksberg i Gaar blev beslaglagt til Lazaretbrug.

Provinsen.

Aarhus: I Mandags blev Besætningen paa Motorskonnerten "Gotfred Hansen," tilhørende "KKKK" Rederi A/S, København, "holdt op", og der anbragtes Bomber om Bord. Besætningen fik 10 Minutter til at forlade Fartøjet i. "Gotfred Hansen", der var lastet med 600 Tons Fisk fra Norge, sank ved Eksplosionen.

Aalborg: Asaa Savværk blev i Aftes ødelagt ved Bombeeksplosioner. Der opstod ikke Brand.

Sønderborg: Mandag Aften lød en ualmindelig kraftig Eksplosion fra Havneomraadet, hvor Tyskerne har en Del Skibe liggende. Braget efterfulgtes af en Række Maskingeværsalver og livlig Skydning, og samtidig oplystes det meste af Byen, som var det højlys Dag, idet Tyskerne sendte Lysraketter tilvejrs. Den rasende Skydning varede til Kl. 4 i Gaar Morges, og der blev foretaget en omfattende Afspærring, ligesom en Del Trafikanter paa Alssund-Broen blev visiteret og taget med til Forhør paa Hotel "Alhambra". I Løbet af Formiddagen foretog det tyske Politi flere Anholdelser i Byen. Blandt de anholdte er Manufakturhandler Chr. Schmidt, Perlegade. Hvad der har fundet Sted om Natten vides ikke med Bestemthed, men et Stykke af Kajen, hvor de tyske Skibe laa, er


782

revet op ved en Eksplosion, og der er næppe Tvivl om, at det er Sabotører, der har været i Virksomhed. Det menes, at de fra den modsatte Side af Alssund har sendt Drivminer ned mod Skibene. Det forlød i Gaar, at et Par danske Sabotører er blevet dræbt, og i hvert Fald har mindst to tyske Soldater mistet Livet. Flere Steder paa Havneomraadet var der endnu i Gaar Eftermiddags tydelige Blodspor efter Nattens Begivenheder. Det tyske Politi har Tirsdag yderligere anholdt Proprietær Ravn, Vertemine paa Als.

Hillerød: Byens fungerende Luftværnschef, Løjtnant Fræmohs, der forleden blev arresteret, er atter sat paa fri Fod og har genoptaget sin Virksomhed.

Frederikssund: Natten til i Gaar er en engelsk 4-Motors Maskine styrtet ned paa lavt Vand i Engbækskrogen i Roskilde Fjord. En Mand af Besætningen blev dræbt, mens tre Mand blev indlagt som saarede paa Frederikssund Sygehus.

Frederiksværk: En 34-aarig ugift Kranfører paa det danske Staalvalseværk kørte Paaskelørdag med en Lastvogn mod et Vejtræ og dræbtes. Man fandt Vognen i Flammer. Begivenheden har foranlediget en større Gestapo-Undersøgelse i Frederiksværk.

Jernbanesabotage. I Morges skete Sprængning under et Tog til Tirstrup Arbejdsplads. Nogle af Vognene afsporedes, og ca. 15 Arbejdere kom til Skade, enkelte alvorligt.

 

Torsdag den 5. April 1945.

Overlæge, Professor Svend Hansen truet paa Livet. Som meddelt i Gaar blev Fru Oda Johannsen Borregaard den foregaaende Dag dræbt af pistolbevæbnede Mænd paa Sundby Hospitals kirurgiske Afdeling. Dette Drab fik i Gaar Eftermiddags et uhyggeligt Efterspil. - Fem bevæbnede Hipomænd, hvoraf den ene var Fru Borregaards Søn, indfandt sig paa Hospitalet, Hr. Borregaard civilklædt, de øvrige i sorte Uniformer. En af Mændene blev staaende ved Bilen, hvori de var ankommet, en anden i Hospitalets Port, medens de øvrige anført af Hr. Borregaard gik til Ekspeditionskontoret, hvor de i meget drastiske Vendinger forlangte oplyst, hvem der havde fortalt, hvor Fru Borregaard laa. De truede med at tage fem af Administrationspersonalet og Reservelægen med ud i Haven og skyde dem. Denne Trusel understregede Hr. Borregaard ved at affyre to Skud, hvoraf det ene ramte en stor Protokol, som en Kontorassistent netop arbejdede med. Protokollen blev flænget op, men Kuglen trængte ikke igennem, saa Assistenten undgik at blive ramt. Den Omstændighed, at han havde Protokollen foran sig, reddede hans


783

Liv. Fra Ekspeditionskontoret gik de tre Mand op paa Afdelingen, hvor Overlæge, Professor, Dr. med. Svend Hansen fik stukket en Pistol i Ryggen. Borregaard sagde samtidig til Overlægen, at en skulde undgælde for Mordet, og det maatte være ham. Hipofolkene forlod dog Afdelingen uden at gøre Alvor af deres Trusel, men bemærkede, at de vilde komme igen og hævne sig.

Baade Administrationspersonalet og Lægerne i den kirurgiske Afdeling følte sig saa stærkt truet, at de i Gaar holdt sig væk fra Hospitalet. Der er rettet Henvendelse til det tyske Politi om at skride ind over for Hr. Borregaard og hans Kammerater.

Løsladelser. Lægekandidat Jon Gudmundsson Effersø og Reservelæge Børge Nielsen, der begge var arresteret af det tyske Politi, blev frigivet i Tirsdags.

Dræbte og Saarede paa Frederiksberg. Ved 16,30-Tiden i Gaar kørte to Lastbiler ind paa "Scaniadam"s Virksomhed paa Lyøvej, hvor Arbejderne blev holdt op. Sabotørerne fjernede en kostbar Specialmaskine, hvilket aabenbart er en ny Fremgangsmaade i Stedet for at ødelægge Maskinerne. Endnu før Sabotørerne var kommet bort, ankom Hipo, og der opstod Ildkamp. Skyderiet fortsatte til Jernbaneviadukten ud for Ndr. Fasanvej [i. e. Nordre Fasanvej] og ud til Frederiksberg Hospital, hvor to Hipomænd blev alvorligt saaret. De blev indlagt paa Nyelandsvejs Lazaret. Hipomændene fyrede løs overalt, hvor de kom frem i deres Udrykningsvogn. 2 Mænd blev dræbt: Arbejdsmand Jens Jensen, Rentemestervej 20, 3., der var 71 Aar gammel, paa Fasanvej, og den 30-aarige Gerhard Kühl, Turøvej 22,4., ligeledes paa Fasanvej. Ud for Rolighedsvej Nr. 4 blev den 41-aarige Repræsentant Leo Aage Martinsen, Falkonérallé [i. e. Falkoner Allé] 23,4., saaret ved Skud i Laarets Pulsaare, og paa Sprogøvej ud for Nr. 4 saaredes den 20-aarige Elektromekaniker Kurt Jørgensen, men dog ikke alvorligere, end at han kunde udskrives efter at være forbundet. Desuden blev fra Rolighedsvej 6 indbragt Frk. Agnes Rasmussen, Dr. Abildgaards Allé 7, 3. Frk. Rasmussen var alvorligt saaret ved Skud i Ryggen.

Sabotørerne paa Lyøvej var ca. 30 i Antal, forklædt i CL-Uniformer. Det lykkedes dem at slippe bort med Maskinen.

Fundet dræbte. Paa Hareskovvej ved Utterslev Mose blev i Gaar fundet Liget af en Mand, der var dræbt ved Skud. Han bragtes til Retsmedicinsk Institut og er endnu ikke identificeret.

I Frederiksholms Kanal blev i Gaar fundet Liget af en Mand, som havde været død i nogle Dage. Desuden er der blevet fundet et Lig ved Langebro. Den førstnævnte var skudt gennem Hovedet og er øjensynlig derefter kastet ud i Kanalen.

En Patrulje fra Gentofte Vagtværn, som i Nat kørte paa Strandvejen,


784

hørte pludselig Skud og derefter en Vogn starte inde i Skoven. De gik efter Lyden og fandt paa Bregnegaardsvej over for Forstbotanisk Have en yngre Mand dræbt med flere Skud gennem Baghovedet. Alle Papirer var fjernet.

Ved 4-Tiden blev Gentofte Vagtværn ringet op af en Mand, der fortalte, at der laa en ung Mand dræbt i Charlottenlund Skov paa Gangstien mellem Gyldenlundsvej og Ordrup Jagtvej. Denne dræbte var ligeledes uden Papirer.

Flygtningeskibene. Til Frihavnen kom i Tirsdags yderligere "Kanonier" med 5.000 Flygtninge og i Gaar "Der Deutsche" med 1.000 Saarede og 4.000 Flygtninge.

Sabotagen mod Toget til Tirstrup Arbejdsplads. Som kort meddelt i Gaar har der fundet Sabotage Sted mod et Arbejdstog paa Randers-Ryomgaard-Banen. Toget, der medførte Arbejdere til den store Arbejdsplads ved Tirstrup, afsporedes, fordi en Skinne var skruet løs. Mange af Arbejderne har underhaanden modtaget Advarsler i Forvejen. 45 Arbejdere blev saaret, og to blev dræbt. Ambulancer udsendtes fra Randers, hvorfra ogsaa et Ambulancetog blev udsendt. Redningsfolkene og Jernbanens Mandskab maatte befri flere Arbejdere, der sad fastklemt i den ødelagte Vogn. De fleste af de tilskadekomne var kun lettere kvæstet og kunde forbindes af Ambulancetogets Læger, men 17 Arbejdere maatte føres til Hospital, flere af dem meget alvorligt kvæstet. De to dræbte er en 60-aarig Jord- og Betonarbejder Rasmus P. Rasmussen, Romalt, og Arbejdsmand N. P. Nielsen, Nørrebrogade, Randers.

Voldsom Eksplosion paa Hærens Vaabenfabrik i Formiddags.
I Formiddags ved 9,45 Tiden kom to Mænd ind paa Afd. D i Hærens Vaabenfabrik, Amager Boulevard 8-10. De medbragte en stor Kasse, som efter deres Meddelelser skulde indeholde Kuglelejer, og forsvandt straks. Et Øjeblik efter eksploderede Kassen med usædvanlig voldsom Kraft, hvorved en Del af Bygningen styrtede sammen. Den første Melding til Brandvæsenet, som rykkede ud med flere Ambulancer, lød paa, at formentlig ca. 30 Mennesker var kommet til Skade. Halvanden Time senere kunde Brandvæsenet give en foreløbig Beretning, hvorefter 5 ukendte Arbejdere i haardt kvæstet og stærkt forbrændt Tilstand var indbragt til Hospitalerne. Desuden var en Værkmester fundet død, en tysk Formand ved Navn Rather svært forbrændt, og af navngivne, ligeledes med svære Kvæstelser og Forbrændinger, var fundet Arbejdsmand V. Hansen, Dybbølsgade 28, og Arbejdsmand A. Larsen, Hareskovvej 29. Lettere saarede var Arbejdsmand Poul Sørensen, Hollænderdybet 8 A, Berthel Hansson, Jagtvejen 51, og H. M. Rasmussen, Bondehavevej 12, Hvidovre. De saarede med Forbrændinger blev kørt til Rudolph Bergs Hospital,


785

andre alvorligere saarede til Sundby Hospital, og lettere saarede til Kommunehospitalet.

Der menes med Bestemthed at ligge flere døde under Ruinerne, baade danske og tyske. De tekniske Funktionærer paa Vaabenfabrikken er Tyskere, medens Arbejderne er Danske. - Skulde der foreligge mere eksakte Oplysninger inden Afslutningen af nærværende Beretning, vil disse blive bragt til sidst.

Arrestationer. Paa Partiet Venstres Sekretariat har Gestapo Tirsdag arresteret Kassereren, Viceskoleinspektør Thousig og Kontorist Fru Arnesen; paa Venstres Ungdoms Sekretariat er arresteret Sekretær Anders Skovmand, Kontorassistent Frk. Olsen, stud. jur. Reiermann Jacobsen og stud. polit. Henri Christensen. Endvidere er Redaktør Tage Mortensen blevet arresteret i sit Hjem. Tirsdag Aften eftersøgte Gestapo Redaktør Harald Petersen i hans Hjem, Præstegaardsallé [i. e. Præstegaards Allé] 17 i Brønshøj. Han var ikke hjemme, og hans Hustru kunde kun oplyse, at han var gaaet hjemmefra et Par Timer tidligere.

Vagtværnet uskadeliggjorde Pengeafpresseren. Københavns Vagtværn har anholdt to yngre Mænd for Pengeafpresning over for Overlæge R. Munthe Fog, Frederiksborggade 54. Onsdag før Paaske fik han Paabud om at lægge 2.500 Kr., i et Brev i en Kiosk paa Raadhuspladsen, saafremt han vilde undgaa den Skæbne, som var overgaaet adskillige Læger. Brevet blev afhentet af to Smaadrenge, og da Røverne havde soldet dette Beløb op, forsøgte de paany. Da Lægen ikke straks kunde udrede Summen, blev Beløbet forhøjet til 3.000 Kr. En Vagtpost ved Kiosken paagreb Onsdag en Mand, der tilstod for 10 Kr. at optræde som Bud for en Person, der befandt sig paa Kafé Centrum i Richshuset. Denne blev anholdt tilligemed hans Fætter, der var medskyldig. Begge har tilstaaet baade disse Pengeafpresninger samt tre tidligere mislykkede Forsøg. De er indsat i Vestre Fængsel.

Jernbanesabotagen. Togkontorets Morgenmelding beretter, at der er sket Sprængninger i Aftes mellem Odense og Marslev og en Eksplosion i det tyske Lokomotiv foran et Transporttog mellem Aarhus og Hesselager. Den tyske Lokomotivfører blev saaret, og den danske Lods, Lokomotivfører Birger Christensen lettere saaret. Paa Højby Station (Fyn) skete i Morges Sprængninger i et Sporskifte, paa Strækningen Hurup-Bedsted en halv Snes Sprængninger, paa Strækningen Uglev-Hvidbjerg 9 Sprængninger, og desuden har Trafikken været indstillet paa Strækningerne Skive-Højbjerg og Rødekro-Sommersted paa Grund af formodet Sabotage.

Luftalarmen i Aftes. Aarsagen til Luftalarmen i Aftes var Overflyvninger af allierede Maskiner, som navnlig koncentrerede sig om det


786

sydligste og mellemste Kattegat. Man antager, de har været paa Mineudlægning.

Provinsen.

"Nordschleswigsche Zeitung", det tyske Mindretals Organ, ophører fra og med Onsdag at være Organ for de tyske Soldater i Danmark. Paa Grund af Papirmangel maa Oplaget nu skæres ned fra godt 40.000 til knap 10.000, idet dog Bladet har faaet Lov til at beholde det betydelige Antal Abonnenter, det har Syd for Grænsen. Det menes iøvrigt, at Bladet atter vil vende tilbage til at udkomme som Eftermiddagsblad.

Næstved: Tirsdag Aften ved 22-Tiden opstod der samtidig Ild i to Gaarde i Jenstrup By, tilhørende Gaardejer Eiler Hansen og Gaardejer Fr. Hansen. Ilden opstod i begge Gaarde paa flere Steder, og der var ikke meget at stille op for Brandvæsenet. Paa Dørene var ophængt Plakater med Ordlyden: "Saadan gaar det Stikkere. D. F. D." Det oplyses, at de paagældende Gaardejere for kort Tid siden har nægtet at sælge Halm til Tyskerne.

Store-Heddinge: Vognmand Børge Nielsen og en Medhjælper, hvis Navn er ukendt, er blevet arresteret af det tyske Politi. Forleden Nat under allieret Overflyvning blev de to Mænd overrumplet i Gjorslevskovene, hvor de efter Oplysninger fra tysk Side var i Færd med at læsse Vaaben og Ammunition paa deres Lastvogn. Det lykkedes dem at undslippe, men Dagen efter blev de anholdt i Store-Heddinge. En stor Styrke tysk Politi har derefter gennemsøgt Skovene; i Forbindelse med Sagen er anholdt 6-7 Personer. Heraf kendes, foruden ovennævnte, Tandlæge Harry Larsen. Endvidere er en Skovfoged under Gjorslev blev anholdt, hans Navn kendes endnu ikke. En Fru Poulsen, Store-Heddinge, gift med Ekspedient Poulsen, blev taget, da hendes Mand, som eftersøges, ikke blev truffet hjemme; hun er dog senere løsladt, da hun er syg.

Mindst 12 dræbte ved Eksplosionen paa Geværfabrikken.
Kl. 12 oplyser Vicebrandchef Borup, at der ved Eksplosionen paa Hærens Geværfabrik i hvert Fald er dræbt 12 af Arbejderne, og desuden henstaar paa en Baare Menneskerester af to eller tre dræbte. - Kassen med Spængstoffet ankom til Fabrikken i en Lastvogn og afleveredes nede i Stueetagen med Besked om, at det var Kuglelejer. Kassen blev saa baaret ind i Vareelevatoren og sendt op paa 1. Sal, hvor den eksploderede. Af den toetages store Jernbetonbygning er Halvdelen af 1. Sal, ca. 600 m2, søndersprængt. - Arbejderne i Afdeling D har Frokostpause Kl. 10-10,30, medens Arbejderne i en tilstødende Afdeling har Frokostpause Kl. 9,30-10. Der er formentlig opstaaet en Forveksling hos Sabotørerne, der sandsynligvis troede, at Frokostpausen i Afd. D var mellem Kl. 9,30-10, paa det Tidspunkt, da Eksplosionen skete.


787

25.000 Flygtninge paa Reden. To tyske Skibe, "Deutschland" og "Cap Arkona", der er saa store, at de ikke kan gaa ind i Havnen, har kastet Anker i Drogden. Der menes at være ca. 25.000 Flygtninge og Saarede om Bord, som i mindre Fartøjer skal føres ind til København. Damperen "Der Deutsche" har herfra som nævnt Side 784 indbragt 5.000 Saarede og Flygtninge. "Deutschland" er paa 22.000 Tons og "Kap Arkona" paa 27.000 Tons.

 

Fredag den 6. April 1945.

Ved 23,30-Tiden i Gaar rettedes et større Sabotageangreb paa Vestbanen mellem Vigerslev og Glostrup. Der skete flere Sprængninger i begge Spor, hvilket havde til Følge, at den vigtige Trafik paa denne Bane maatte indstilles. Endnu i Dag til Formiddag er der ingen Jernbaneforbindelse paa Vestbanen, hvilket bl. a. er gaaet ud over Tilførslerne af Mælk. Paa Togkontoret meddeler man dog, at det antagelig i Løbet af Dagen vil lykkes at faa Forbindelsen retableret.

Sporvognspassagerer sat af for at give Plads til 23 tyske Kvinder. Da en Linie 5-Vogn i Gaar Kl. 16,36 stærkt overfyldt ankom til Nørrebros Runddel, vilde et Hold paa 23 tyske Kvinder under Ledelse af en tysktalende Herre ind i Bivognen. Da der imidlertid ikke kunde være flere i Vognen, raabte Konduktøren ud af Indstigningsdøren: "Der er ikke mere Plads, pas paa, nu kører vi," hvorefter han ringede Optagetsignal. Den tysktalende Herre sprang imidlertid op paa Trinbrættet og banede sig Vej til Konduktøren, trak sin Revolver og holdt den op mod Konduktørens Hovede. Konduktøren ringede øjeblikkelig Faresignal, og da Sporvognen standsede, tvang den tysktalende Herre med Pistolen saa mange Passagerer til at forlade Vognen, at de tyske Kvinder kunde komme med. Det tyske Selskab kørte med til Brønshøj Torv.

Efter Turen var Konduktøren saa chokeret, at han maatte afløses. Han er endnu sygemeldt.

Løsladelser. De arresterede fra Partiet Venstres Sekretariat og Venstres Ungdom er atter løsladt efter korte Afhøringer med Undtagelse af stud. jur. Reiermann Jacobsen. Efter hvad der oplyses, maa man gaa ud fra, at der er sket en Fejltagelse ved Indgrebet over for Venstres Sekretariat. Paa Kontorerne sad iøvrigt endnu indtil i Gaar Eftermiddags Gestapo, som gav alle, der lukkede sig ind, Stuearrest. Saaledes maatte en Rengøringskone blive siddende i 14 Timer, før hun igen fik Lov til at gaa.

Identifikationer. Den dræbte, som for nogen Tid siden blev fundet i Nørreskoven ved Fiskehæk, er identificeret som Fabrikant Erik Frederik


788

Bagge, Marstalsgade 26, født d. 19. Maj 1919. Cyklisten, som ligeledes for nogen Tid siden blev skudt af en tysk Patrulje paa Teglholmsvej, var Pølsemager Heine Richard Lytsen, Stradellasvej 20, født d. 3. Maj 1912.

Eksplosionen paa Hærens Arsenal. Hospitalsoverledelsen oplyser i Dag til Morgen, at Eksplosionen paa Hærens Vaabenfabrik (Arsenalet) har krævet 10 Dødsofre. Muligvis ligger der endnu enkelte dræbte under Ruinerne. Af de døde er identificerede Maskinlærling Kaj Ebbeskov Sørensen, Engvej 34, Maskinarbejder Henry Nielsen, Ulvefodsvej 1, Vagtmand Herbert Roeder, Maskinarbejder Svend Bøge Hansen, Englandsvej 49, Lagerforvalter Niels Erik Stockholm, Bergthorasgade 53, og Maskinarbejder Svend Mogens Arum, Willemoesgade 6. De 4 øvrige er endnu ikke identificerede. Paa Hospitalerne er 10 Saarede behandlet ambulant, medens 10 andre er indlagt.

Røvet 20.000 Kr. fra Sporvejene.
Der er i Gaar røvet 20.000 Kr. fra Københavns Sporveje. Røveriet fandt Sted i Porten til Sporvejenes Administrationsbygning i Gothersgade, hvor 4-5 bevæbnede Mænd holdt Transporten op. Pengene skulde være brugt til Betaling af Sæsonarbejdernes Lønninger.

Attentatforsøg. Da Direktør Wilhelm Johnsen, "Always" Radio, Tirsdag Morgen var paa Vej fra sit Hjem, Vejlesøvej 96 i Holte, til Stationen, forsøgte nogle bevæbnede Mænd at skyde ham ned, hvilket imidlertid mislykkedes. Direktøren var eskorteret af to bevæbnede Vagter, en foran og en bagved. Vagterne aabnede straks Ild og dræbte herunder en af de unge Mennesker. Den dræbte bragtes til Retsmedicinsk Institut. Han havde ingen Papirer paa sig, og Liget er endnu ikke identificeret. En af Vagterne fik et Strejfskud i Armen.

Provinsen.

Politibetjent Ernst Peder Madsen, Odense, er død i Tyskland. Han efterlader sig Hustru og 3 smaa Børn. Desuden er Politibetjent A. P. E. Sørensen, Aarhus, død i Tyskland. Han efterlader sig Hustru og en ung Datter.

Horsens: Kort før Paaske forsøgtes et Attentat mod Entreprenør Jacobsen, Gedved, der er Sysselleder og kendt som Leverandør til den tyske Værnemagt. To Mænd indfandt sig om Aftenen og bad om at maatte tale med Entreprenøren, der saa kom ned ad Trappen fra første Sal med den ene Haand i Jakkelommen. Mændene trak Revolvere frem, men Jacobsen kom dem i Forkøbet og fyrede 3-4 Skud gennem sin Jakkelomme. Den ene Mand saaredes i Halsen og Brystet, hvorefter den anden hurtigt hjalp ham bort. Den Saarede bragtes til Horsens Kommunehospital, hvorfra han umiddelbart efter blev afhentet af 6 maskinpistol-


789

bevæbnede Mænd. Kun faa Minutter senere kom det tyske Feldgendarmeri til Stede og forlangte den Saarede udleveret, men Lægerne kunde kun meddele, at han allerede var fjernet. Tyskerne opsatte Vagtposter paa Hospitalet de to følgende Dage.

Begivenheden gav Anledning til store tyske Razziaer. En Nat foretoges en tre Timer lang Razzia i Ejendommen "Odinsgaarden" paa Sønderbrogade. Paa et Værelse fandtes en Del Sprængstof. Samme Nat blev der foretaget en større Undersøgelse i Ejendomskomplekset "Beringsgaarden", hvorfra Tyskerne havde hørt Skud. Den Mand, der havde affyret Skudet, slap imidlertid bort, og der blev ikke foretaget nogen Arrestationer.

Aarhus. Torsdag Eftermiddag blev den 45-aarige Grosserer Frode Nørbeck, Nedre Hornbæk ved Randers, beskudt af en Cyklist paa Banegaardspladsen i Aarhus. Han ramtes af en Kugle i Hovedet og døde paa Stedet. Cyklisten kørte videre, og ud for Restaurant "Guldhornet" forsøgte en tysk Officer at standse ham, men Cyklisten saarede ham med et Skud i Benet, hvorefter han forsvandt. Den dræbte Grosserer er en tidligere Løjtnant, der menes at have haft Forbindelse med det tyske Politi.

Vordingborg: Oringe Sindssygehospital er Gaar blevet rekvireret af Tyskerne. Der er givet en Frist paa 10 Dage til Rømningen. Inden for dette Tidsrum skal de ca. 800 Patienter evakueres, Mændene til Sakskøbing og Stege, og Kvinderne til Sct. Hans Hospital. De Patienter, der kan udskrives, sendes hjem.

Jernbanesabotagen. I den senere Tid er der sket en Stigning i Antallet af Jernbanesabotager. Fra Jylland foreligger for de to sidste Døgn Meldinger om en Række Sprængninger, men i de fleste Tilfælde er Skaden dog igen blevet afhjulpet.

Statsbanernes eneste Kørekran Øst for Storebælt blev Natten til i Gaar ødelagt ved Sabotage. Kørekranen var, forspændt et Lokomotiv, paa Vej til Næstved, da Lokomotivet mellem Rislev og Herlufmagle blev stoppet af et Par Mænd, der svingede med en rød Lanterne midt i Sporene. Da Lokomotivet var stoppet, sprang flere bevæbnede Mænd frem, tvang Personalet til Side og anbragte Bomber i Kranen, der blev ødelagt. Det vil tage ret lang Tid at reparere den.

Paa Gedserlinien over Falster sprængtes Natten til Torsdag og Torsdag Formiddag fire Broer, som fører Jernbanen over Vandløb mellem Nykøbing F. og Marrebæk Station. Den største af Broerne, der er bygget over Marrebæk Kanal fra Bøtø Nor, blev fuldstændig ødelagt. Trafikken paa Linien er foreløbig indstillet. og Passagerer befordres med Rutebil.


790

Tysklands-Svenskere rejser hjem. I Gaar passerede en Svensk Røde Kors Konvoj Aabenraa paa Vej mod Nord med 130 Tysklands-Svenskere.

 

Lørdag den 7. April 1945.

Henrettelser og Tugthusdomme. Den 3. og 4. April er følgende danske Statsborgere blevet dømt til Døden ved tysk Krigsret og derefter henrettet:

Fuldmægtig, Grev Ludvig Alfred Otto Rewentlow, født 16. Februar 1916 i København, hjemmehørende i København.

Fuldmægtig Jørgen Frederik Winther, født 24. Juni 1917 i København, sidste Bopæl København.

Sømand Kim Malthe-Bruun, født 8. Juli 1923 i Saskatchewan, Canada, sidste Bopæl København.

Student Peter Fyhn, født 13. Juni 1920 i København, sidste Bopæl København.

Samtidig er der ved tysk Krigsret idømt følgende danske Statsborgere Tugthusstraf:

Værkfører Poul Martin Poulsen, født 25. April 1913 i Toreby, sidste Bopæl København, 15 Aars Tugthus.

Overlæge Edvard Collin, født 8. Oktober 1886 i København, sidste Bopæl Lyngby, 10 Aars Tugthus.

Ingeniør Hans E. Lehrmann, født 10. September 1893 i Jordløse, sidste Bopæl København, 8 Aars Tugthus.

Direktør Kurt Eberlin Christensen, født 5. Juli 1911 i København, sidste Bopæl København, 8 Aars Tugthus.

Yderligere 600 Politifolk tilbage fra Tyskland. En Konvoj paa 60 Biler med ca. 600 danske Politifolk ankom i Gaar til Padborg fra Neuengamme. Politifolkene bliver indtil videre anbragt i Frøslevlejren. Blandt de hjemvendte er Politiinspektør Mellerup, der er syg af Lungebetændelse, og som derfor er indlagt paa Sygehuset i Aabenraa. Der er iøvrigt kun faa syge blandt de internerede Politifolk.

I Løbet af indeværende Uge er der ialt kommet 1.050 danske Politifolk tilbage fra Neuengamme.

Dræbte og Saarede ved Episode paa Gl. Køgevej. Ved 15-Tiden i Gaar blev to af Hipos Udrykningsvogne beskudt, da de kom kørende ad Gl. Køgevej ved Ellebjergvej-Folehaven. Vognene blev beskudt fra en Dækstilling ved Siden af Vejen, og fem Hipomænd blev haardt saaret; desuden dræbtes en eller to. Københavns Brandvæsen blev af Hipo beordret til at sende Ambulancer, og for at være sikker paa, at Vognene kom saa hurtigt som overhovedet muligt, ledsagedes Ordren med en meget


791

drastisk Trusel. Foruden Hipofolkene, som var saarede eller dræbt, maatte den 75-aarige Fru Ludisa D. Otto, Brostykkevej 18, Hvidovre, og en anden forbipasserende, Poul Stougaard, Broagervej 8, 3. Sal, køres paa Hospitalet. Fru Otto er senere død af sine Saar. Under Skudvekslingen dræbtes ogsaa en af Hipos Modstandere, desuden anholdtes en ung Mand, som iøvrigt straks fik en meget haard Behandling.

Skyderi og "hold up" i den indre By. Nogle unge Mennesker med røde tyske Ausweis foranstaltede i Aftes hold up og Skyderi i Banegaards-Kvarteret. Det lykkedes Vagtværnet at anholde tre af Deltagerne, deraf afleveredes to til de tyske Myndigheder, medens den tredie indsattes i Vestre Fængsel. De unge Menneskers Aktion indlededes ved Frihedsstøtten, hvor de holdt en Mand op og førte ham hen til Ejendommen Vestre Boulevard 40, hvor han plyndredes for sine Penge og andre Værdigenstande. Det kontante Beløb var kun ca. 65 Kr. Røverne arrangerede samtidig Skyderi i Gaden og trak herefter tilbage til deres Udgangssted, Kvarteret omkring Frihedsstøtten, hvor de stillede Folk op ad Muren med Hænderne i Vejret. Vagtværnet, som havde haft Aktionen under Observation, fik fat paa en tysk Patrulje, som saa bad nogle af "hold-up"-Mændene legitimere sig. Da dette var sket, blev der ikke foretaget videre, men Mændene med de røde Ausweis fortrak dog til Banegaarden, hvor det lykkedes Vagtværnet trods Skyderi at anholde tre, nemlig Poul Erik Feddersen, Ungarnsgade 35, 2., "Arbejdsmand" Harry Viggo Nielsen, Adelgade 98, 1. Sal th., og Vagtmand Leif Andersen. Af disse var Harry Viggo Nielsen uden Ausweis og blev derfor indsat i Vestre Fængsel, medens de to andre afleveredes til de tyske Myndigheder.

Der forekom iøvrigt kraftigt Skyderi i Aftes i St. Kongensgade-Kvarteret [i. e. Store Kongensgade], og senere paa Amager, men der tilkaldtes ingen danske Ambulancer.

Sabotage paa Nordhavn Station. Ved 22-Tiden i Gaar trængte 4 bevæbnede Mænd ind paa Nordhavn Station. Personalet blev holdt op, og der anbragtes Bomber paa Sporet. Kort efter skete Eksplosionerne. Det var i et Fjernspor. Kort efter kom det tyske Politi til Stede, og der var livlig Skydning i Kvarteret. Togkontoret oplyser i Dag til Morgen, at der kun blev ødelagt en Svelle, og at Trafikken kan foregaa uhindret.

Jernbanesabotagen. Togkontoret oplyser til Morgen, at der er sket Sprængninger paa følgende Strækninger: Brørup-Vejen, Silkeborg-Funder, Varde-Guldager, Kolding-Ejstrup og paa Tønder Station.

Røveri af Rationeringskort. I Gaar Formiddags kom nogle bevæbnede Mænd ind i Kontoret for Efterudlevering af Rationeringskort paa Hans Nansens Gaard. De beordrede Personalet til at stille sig op med Ansigtet mod Muren og røvede saa 423 Sukker- og Smørkort, 565 Brød-


792

kort, 113 Kaffeerstatningskort og 470 Brevkort til Udsendelse. Man føler sig temmelig overbevist om, at det var Sortbørs-Folk, som foretog Røveriet. Da Røverne kom ud paa Gaden, blev de forfulgt af nogle unge Mennesker, der affyrede Revolverskud efter dem. Røverne aabnede Ild mod Forfølgerne, og der opstod en livlig Skudveksling, som ogsaa hidkaldte Hipofolk. Ud for Nansensgade 21 blev en ukendt Mand saaret. Brandvæsenets Ambulance blev af Hipofolkene beordret til at køre den Saarede til Nyelandsvejs Lazaret.

Løsladelse. Den sidste af de arresterede fra Razziaen paa Venstres og Venstres Ungdoms Sekretariat, stud. jur. Reiermann Jacobsen, blev i Gaar løsladt.

Identifikation. Den forleden omtalte Person, som blev fundet dræbt i Utterslev Mose, er identificeret som den 25-aarige Fængselsbetjent Finn Brandrup, der stammede fra Vejle.

Trafikken paa Vestbanen genoptaget. I Gaar Eftermiddags lykkedes det Statsbanerne at faa Trafikken paa Vestbanen retableret.

Provinsen.

Sønderborg: Torsdag Morgen kom der hertil to Transporter med tyske Flygtninge. Om Aftenen beslaglagde Tyskerne praktisk talt alle offentlige Bygninger i Byen, forsaavidt dette ikke var sket i Forvejen. Skolevæsenet er nu helt afskaaret fra at virke.

Esbjerg: Politimester Hebo, der siden September har været arresteret i Frøslevlejren, er atter løsladt.

Aarhus: Det tyske Politi har fra et af Byens Hospitaler afhentet en haardt saaret Mand, der formentlig er identisk med Reservepolitibetjent Victor Rasmussen fra Horsens.

Aabenraa: En Snes civile Fanger er i Gaar løsladt fra Frøslevlejren, og desuden er den konstituerede Politimester i Byen, Politifuldmægtig A. H. Ring, løsladt fra den tyske Arrest i Kolding.

Odense: Den Person, der for nogle Dage siden blev fundet dræbt ud for Sdr. Boulevard [i. e. Sønder Boulevard] 154, er identificeret som Johnsrud fra Nyborg. Han menes at have haft tyske Forbindelser.

Birkerød: Statsskolen er blevet beslaglagt af Tyskerne.

 

Mandag den 9. April 1945.

Natten til i Gaar passerede nogle svenske Røde Kors Biler Krusaa med ca. 120 danske kvindelige Fanger fra Neuengamme. Fangerne føres videre til Sverige, hvor de skal interneres.


793

Afværget Attentatforsøg mod S-Tog. I Gaar Morges opdagede Personalet paa Frederiksberg Station 8 Pakker, der hang ned fra Taget i hver sin Ende af et S-Tog paa 4 Vogne. Der tilkaldtes en Sprængkommando, som fjernede Pakkerne og senere oplyste, at disse indeholdt et plastisk Stof med stor Sprængkraft.

Direktør Ørum, Sydsjællands Elektricitetsværk, myrdet. Morgenbladene bragte i Gaar Meddelelse om, at Direktør Ørum, Sydsjællands Elektricitetsværk, pludselig var afgaael ved Døden den foregaaende Nat. Formodningen om, at Udtrykket "pludselig død om Natten" dækker over et Mord, viser sig at være rigtig. Natten til Lørdag ankom en Bil med flere bevæbnede Mænd til Elektricitetsværkets Hovedkontor i Haslev. Mændene skaffede sig Adgang til Dir. Ørums Privatlejlighed paa 3. Sal ved at sprænge Døren. Efter at have gennemrodet Lejligheden tog de Dir. Ørum med i Bilen og kørte bort i Retning mod Faxe Ladeplads. Lørdag Morgen fandt en LB'er paa Stationsvej i Faxe to Mænd, der begge var blevet dræbt ved flere Revolverskud gennem Hovedet. Ligene bragtes til Faxe Sygehus, hvor de senere identificeredes som Direktør Ørum og en 25-aarig Landvæsenselev Ole Pagh Petersen.

Samme Nat blev Overingeniør H. Lauritzen paa samme Maade hentet i sit Hjem paa Allégade i Haslev. Man har siden ikke hørt fra Overingeniøren.

Al Orlov inddraget til i Morgen Middag. Al Orlov for tyske Soldater her i Landet er inddraget til i Morgen Middag. Ogsaa den 9. April i Fjor var al tysk Orlov suspenderet, saa denne Foranstaltning betyder formodentlig blot, at det tyske Militær holdes i Beredskab med Henblik paa eventuelle Uroligheder. I Fjor skete der som bekendt intet.

Bombeeksplosioner paa Telegrafstationen i Aarhus. Tidligt i Gaar Morges eksploderede nogle Bomber paa Telegrafstationen i Aarhus, hvorved der udbrød Brand i Kablerne. Forbindelseskablet til Aarhus Central blev saaledes alvorligt beskadiget, hvilket medførte, at der i Gaar var op til en Times Ventetid for at faa Forbindelse med Rigstelefonen, som kun raader over to mindre Kabler til København og til Nordjylland. Alle Rigstelefonforbindelser til Sydjylland, Vestjylland og Fyn er afbrudt, og Fjernskriverbetjeningen haardt ramt. Der kan endnu kun ekspederes livsvigtige Samtaler. Man regner dog med at faa Skaderne udbedret i Løbet af nogle faa Dage, Den foregaaende Nat modtog Aarhus Byvagt en skriftlig Besked om at advare Persona1et paa Telegrafstationen, da der var udlagt Bomber. Ved Eksplosionerne kom heller ingen af Personalet noget til, derimod dræbtes den 35-aarige Rengøringskone Christine Alvilda Nikoline Christensen, Keglebanen 3, Vennelyst, da hun netop kom ind i Stationsgaarden i det Øjeblik, Bomberne sprang.


794

Dræbte og Saarede. Ud over de Tilfælde af Drab og Attentater, der har været gengivet i Dagspressen, kan yderligere berettes om følgende fra den sidste Weekend:

Søndag Aften blev Obersturmbannführer, Adjudant i Schalburgkorpset, Maskinarbejder Herluf Albert Sigurd Askeløf, Munkebjergvej 63, St., dræbt paa sin Bopæl. Liget blev ført til Retsmedicinsk Institut.

- I Degnemosen i Brønshøj er der fundet en ukendt Kvinde dræbt ved Skud. Den dræbte er ligeledes ført til Retsmedicinsk Institut, hvortil Søndag Aften ogsaa indbragtes Marinevægter Alfred Holm, Hvidovreej 128, Opg. 6. Han var død af Skudsaar.

- Søndag Morgen fandt nogle forbipasserende ud for Grønnemose Allé 137 i Søborg en Mand, som var dræbt ved flere Skud i Hovedet. Der fandtes ingen Papirer paa den Afdøde, som kunde identificere ham.

- Søndag Morgen blev en tysk Befalingsmand fra Jægersborg Kaserne skudt ned og dræbt, da han vilde gøre Indkøb i et Ismejeri paa Jægersborg Allé.

- Sent Lørdag Eftermiddag opstod Skyderi paa Raadhuspladsen i Anledning af, at en tysk Oberleutnant ved Navn Hirt var blevet saaret af Skud i Maven, hvilket dog muligvis skyldes Uforsigtighed med eget Skydevaaben. Arbejdsmand V. Jørgensen, Ullerupgade 2, 2., som tilfældig opholdt sig paa Raadhuspladsen, blev under Skyderiet saaret ud for Trafikmestervagten og bragt til Kommunehospitalet. - Under et Skyderi i Vestergade Søndag ved 20-Tiden blev Støberiarbejder V. Hansen saaret i venstre Ben og højre Laar. Han var paa Vej til sit Hjem, Kattesundet 18, 3. Sal. Det var Hipofolk, som skød i Gaden. - Paa Vigerslevvej ud for Nr. 252 blev Søndag Aften fundet en ukendt Mand paa 28-30 Aar. Han var dræbt ved Skud. - Lørdag Aften blev Lærling Svend Kragh paa Vesterbrogade ud for Frihedsstøtten skudt i højre Laar, da han ikke standsede efter Anmodning fra en tysk Patrulje. Lærlingens Bopæl er Horsensgade 18.

De sidst henrettede. I Fortsættelse af Meddelelsen om Henrettelserne den 3. og 4. April kan oplyses, at Fuldmægtig, Greve Ludvig Alfred Otto Reventlow var Søn af Enkegrevinde Agga Reventlow, Klampenborg, og Nevø af Grev Reventlow i London. Fuldmægtig Jørgen Frederik Winther var Søn af Højesteretssagfører Frederik Winther, og ligesom Grev Reventlow ansat i Statsadvokaturen.

Aktionen mod Venstres Sekretariat. Dr. Best har meddelt Udenrigsministeriet, at Aarsagen til de foretagne Arrestationer i Venstres og Venstres Ungdoms Sekretariater og den paafølgende Ransagning af Kontorene er, at der paa Kontorerne har arbejdet Personer, der var mistænkt for illegal Virksomhed. Ved Ransagningen, hedder det derefter, er der fundet Eksemplarer af nogle fortrolige, personlige Udsendelser.


795

Men efter at disse Meddelelsers Karakter er blevet fastslaaet, er de trufne politimæssige Forholdsregler blevet ophævet.

Razzia hos kommunal Ejendomsinspektør. Ejendomsinspektør Alb. Larsen, der er ansat ved de tre Ejendomskomplekser, Kommunen har liggende langs Bavnehøj Allé, maatte Natten til Lørdag flygte i Nattøjet op over Loftet og ned i en anden Opgang for at bringe sig i Sikkerhed. I Opgangen ved Siden af Alb. Larsen boede en Hipomand, som havde fortalt, at hvis han blev skudt, vilde Ejendommens Inspektør ogsaa blive dræbt. For nogle Dagen siden blev Hipomanden beskudt. Inspektør Larsen flyttede dog ikke hjemmefra af den Grund, men da det Natten til Lørdag ringede paa hos ham, opdagede han - antagelig gennem Dørkikkerten i Entréen - at der var uniformerede Personer udenfor, ialt 8, bevæbnede med Pistoler. Entrédøren blev sprængt, og Lejligheden gennemsøgt. Familien fik Besked om, at Inspektør Larsen skulde melde sig paa Politigaarden den følgende Dag Kl. 11. Skete dette ikke, maatte Familien tage Konsekvenserne. Familien er nu ogsaa "gaaet under Jorden".

I Lørdags kom en ung Mand op i Direktoratet for Kommunens Beboelsesejendomme paa Raadhuset, en Mand, man iøvrigt ikke kendte noget til, og meddelte, hvor Nøglerne til Boks og Pengekasse kunde findes. Der blev sendt to Assistenter ud til Ejendommen for at søge nærmere Oplysninger og faa fat paa Nøglerne; de løb imidlertid lige i Armene paa Hipofolk. For at være sikker paa, at de to Assistenter virkelig var ansat paa Raadhuset, tog nogle Hipomænd med ind for at konstatere Rigtigheden heraf. Under Besøget paa Raadhuset optraadte Hipofolkene paa den sædvanlige Maade, men foretog sig iøvrigt intet, da de fik konstateret, at Assistenterne var ansat paa Raadhuset og udsendt herfra.

Jernbanesabotagen. Søndag Aften skete der Sprængning under et tysk Orlovstog med 5 Vogne. De 3 forreste Vogne afsporedes, og de to bageste væltede. Ifølge Togkontorets Meddelelse skete der iøvrigt ikke andet, end at en Person blev lettere saaret. Toget befandt sig paa Strækningen Holstebro-Naur [i. e. Navr]. I Aftes forekom ligeledes Sprængning under et tomt Lazarettog mellem Kauslunde [i. e. Kavslunde] og Nørre Aaby. 4 Vogne afsporedes, uden at nogen Mennesker kom til Skade. Fra Søndagen og Natten til i Gaar meldes desuden om Sprængninger paa følgende Strækninger: Brørup-Vejen, Brørup-Holsted, Funder-Christianshede, Esbjerg-Guldager, Silkeborg-Funder, Grindsted-Krogager, Lysbro-Ø. Bording, Middelfart-Kauslunde, Varde-Sig og Skærbæk-Brøns.

Mønstringsbestyrer Kastrup Olsen løsladt. Den konservative Folketingsmand, Mønstringsbestyrer Kastrup Olsen, er blevet løsladt fra Frøslev. Samtidig er løsladt Assistent Sonniks paa Forhyringskontoret.


796

3 Skoler paa Frederiksberg beslaglagt. Paa Frederiksberg har Tyskerne yderligere beslaglagt Lindevangsskolen, Skolen paa Fuglevangsvej og Skolen paa Lollandsvej. Der er nu ialt beslaglagt 8 frederiksbergske Kommuneskoler.

Flygtningeskibe til Frihavnen. Til Københavns Frihavn er den 4. og 5. April yderligere ankommet følgende tyske Skibe med Saarede og Flygtninge:

Den 4. April ankom:

Saarede Soldater: Flygtninge:
Minebaad Nr. 12 ... ? ca. 60
"Warteland" ... ca. 1.000 " 1.000
"Wancone" ... " 1.100 " 1.100
"Orion" ... " 400 (?) " 200 (?)

 

Den 5. April ankom:

"Renate" ... " 800 " 200
"R. O. No. 1" ... " 3.000 " 1.400

 

Provinsen:

Dræbte. En 22-aarig Arbejdsmand, Viktor Madsen, blev Lørdag Aften skudt i Søndergade i Aarhus. Sammen med en Kammerat var han i Færd med at foretage et "hold up", men blev overrasket af Byvagten. Lidt senere kom tyske feldgendarmer til Stede, og da Viktor Madsen gjorde Tegn til at trække en Revolver op af Lommen, blev han skudt ned paa Stedet. Han var beskæftiget paa en tysk Arbejdsplads ved Ry. - Fredag Eftermiddag blev den 18-aarige Erik Buch-Nielsen paa Vestervej i Skanderborg beskudt af to Cyklister. Han ramtes af 3 Skud og døde paa Stedet. - Lørdag Aften blev den 25-aarige Slagter Preben Hansen, Klosterengen 67 i Roskilde, dræbt ved Skud, da han søgte at unddrage sig en tysk Vagtposts Visitation.

Lørdag Aften fandt man Købmand K. Knudsen, Dalumvej 21 i Odense, i sin Kælder, dræbt ved mange Skud. Han havde været død i nogen Tid, da han blev fundet. Formentlig er han blevet dræbt den foregaaende Aften.

Birkerød: Birkerød Kro er blevet beslaglagt af Tyskerne.

Randers: Tindbæk Savværk er blevet ødelagt ved Sabotage.

Folkemængden beskudt efter Mindehøjtideligheden. De to Minutters Stilhed KL. 12 forløb paa en stilfærdig og værdig Maade, men umiddelbart efter, at Højtideligheden var afsluttet, blev der skudt paa den store Folkemængde paa Raadhuspladsen og i St. Kongensgade-Kvarteret. Hipomænd var blandt Deltagerne i Beskydningen. Det er ikke muligt paa


797

nuværende Tidspunkt at skaffe nærmere Oplysninger om Antallet af Saarede og eventuelle dræbte.

Begivenhederne startede med, at en af Politiets tidligere Udrykningsvogne, K. 10416, kom kørende fra Vestre Boulevard og svingede langsomt ind foran Utrechts Ejendom, da de to Minutter var gaaet. Ud fra Vognen sprang nogle Mænd, som begyndte at skyde med Maskinpistoler. Dette blev øjensynlig Signalet til Skydning ogsaa fra andre Steder, thi i det samme aabnedes Ild fra Hjørnerne paa Pladsen. Ogsaa uniformerede Soldater fra Dagmarhus rykkede ud paa Pladsen og deltog i Skydningen. Vognen foran Utrechts Ejendom blev holdende en halv Snes Minutter, hvorefter Mandskabet igen gik ind i Vognen og kørte bort.

Der er i Øjeblikket rekvireret flere Ambulancer hos Brandvæsenet til at føre Saarede bort fra Raadhuspladsen, desuden er der rekvireret Ambulancer til St. Kongensgade-Kvarteret. Endnu Kl. 12,25 vedvarer Urolighederne.

 

Tirsdag den 10. April 1945.

Modstandsbevægelsen bortført 16 Bjergnings- og Bugserbaade. Natten til i Gaar har Modstandsbevægelsen tvunget Hovedparten af Bugser- og Bjergningsbaadene i Københavns Havn til at stikke til Søs. Man mener, Fartøjerne er dirigeret til Sverige. Det er de 16 kraftigste Baade, som paa denne Maade er overrumplet og tvunget bort. Tyskerne har i Dag beslaglagt, hvad der er tilbage i Havnen af Slæbemateriel, 3-4 mindre Baade samt Det Forenede Dampskibsselskabs "Sejrø", "Anholt", "Askø", "Øst" og "Læsø". Det er dog ikke særlig kraftige Baade, og man mener ikke, de vil være i Stand til blot tilnærmelsesvis at yde den Bugserassistance, som er nødvendig for at føre de store Skibe, som i den senere Tid er anløbet København, ud og ind af Havnen.

Tyskerne har forbudt Sejladsen paa Københavns Havn. De tyske Myndigheder har ved et Dekret i Dag forbudt al Trafik paa Københavns Havn. Undtaget herfra er kun tyske Skibe. Saaledes som Ordren lyder, maa ingen Fartøjer forlade Havnen, hverken Smaaskibe, der sejler med Stykgods til Provinshavnene, eller større Skibe. Hvorvidt Forbudet ogsaa gælder Sejlads ind i Havnen, staar ikke helt klart, men i saa Fald maa anløbende Skibe som anført ikke gaa ud igen. Man har ingen Klarhed over, om denne Foranstaltning kun skal vare nogle faa Dage eller tænkes udstrakt til et længere Tidsrum. Det eneste, der staar fast, er Forbudets øjeblikkelige Virkning.

De 16 Skibe, som for kort Tid siden blev beslaglagt, er atter blevet frigivet, og de tyske Besætninger var allerede indskibet, men blev i Gaar standset, og Skibet dirigeret tilbage til Reden. Formentlig vil man bruge de tyske Søfolk til Bemanding af de resterende Slæbebaade.


798

Forsøg paa at hæve Langebro. For kort Tid siden blev Afdelingsingeniør Rode, Københavns Havnevæsen, en Nat hentet i sit Hjem af Tyskere og kørt ind til Havnevæsenets Kontor, hvor man tvang ham til at udlevere Tegninger og Beskrivelser af Langebro. Afdelingsingeniøren blev derefter kørt tilbage til sit Hjem. Siden har man ikke mærket nogen Reaktion, før Tyskerne i Lørdags forbød Havnevæsenets Folk at arbejde med Istandsættelse af Broens Kørebane, et Arbejde, som iøvrigt omtrent var færdigt. Det menes, at Tyskerne vil gøre et Forsøg paa at faa Broklappen trukket op, men om dette lader sig gøre, er vistnok højst usikkert. Inde i Sydhavnen bag den Laas, som Langebro i Øjeblikket er, ligger dansk Skibstonnage til en Værdi af ca. 200 Mill. Kroner.

De sidste Flygtningeskibe. I Lørdags ankom en Torpedojager med et mindre Antal Flygtninge til Frihavnen, og i Søndags kom "Stettin" med ca. 400 Saarede, ca. 170 Jernbanefunktionærer og et Par Hundrede Flygtninge. Desuden anløb "Antonio Delfino" i Søndags Frihavnen med 2.000 Saarede og ca. 700 Flygtninge. Indtil i Formiddags foreligger ikke Meddelelser om, at der skulde være kommet flere Flygtninge til Frihavnen.

Pastor Tage Schack myrdet. En af Præstestandens kendte og særprægede Skikkelser, Pastor Tage Schack fra Simon Peters Kirken, er i Nat blevet myrdet. Tidlig i Morges blev han fundet paa Amager Strandvej ved Italiensvej. Pastor Schack, der var stærkt nationalt indstillet, talte i Gaar ved den paa Sundby Hospital dræbte Fru Borregaards Begravelse. Pastor Schack sad i Aftes i sit Arbejdsværelse og skrev paa en Bog, som snart var færdig, da det ringede paa Døren. Fru Schack hørte sin Mand gaa ud og lukke op, men bemærkede iøvrigt intet. Først da hun ved 3-Tiden i Nat opdagede, at hendes Mand endnu ikke var gaaet til Ro, gik hun ind i Arbejdsværelset for at bede ham gaa i Seng, Lyset brændte endnu, og Pastor Schack var borte. I Morges lidt før Kl. 6 blev Pastor Tage Schack fundet myrdet ved Skud ude paa Amager Strandvej.

Episoden efter Mindehøjtideligheden i Gaar. Som meddelt i Gaar blev der skudt paa Raadhuspladsen umiddelbart efter Mindehøjtideligheden ved de to Minutters Stilhed. Under Skydningen gik en Kugle gennem et af Vinduerne i Raadhusets Festsal og slog en Flis af Gelænderet paa Balkonen, 2 Projektiler gik gennem Vinduerne til Læsesalen, og en fjerde Kugle gik ind i Skoledirektørens Forværelse og borede sig fast i Panelet. Tilsyneladende er Kuglerne i Biblioteket og Festsalen ikke gaaet ind paa skraa, men det vil blive underkastet et sagkyndigt Eftersyn. Da Skydningen begyndte, flygtede en Del Mennesker ind gennem Raadhusets Porte. En af dem, der søgte at komme i Sikkerhed gennem Porten mod Vestervoldgade, blev ramt af et Strejfskud i Tindingen, da han var kom-


799

met inden for Porten. Den paagældende, Bud Erik Andersen, Will. Booths Vej 36, blev kørt til Kommunehospitalet. Iøvrigt blev kun faa saarede ved Skyderiet, som alligevel ikke fik saa slemme Virkninger, som det oprindelig tegnede til. En Dame, Fru Steiness, Rumæniensgade 16, blev saaret af Glassplinter fra en Rude, der gennemboredes af et Projektil, og Cigarhandler Kirkegaard, Hermodsgade 37, saaredes i højre Arm. De nævnte blev kørt paa Hospitalet. Det menes dog, at endnu nogle Mennesker er blevet saaret, uden at de har fundet det nødvendigt at lade sig bringe paa Hospitalet.

Fejltagelse i Hestemøllestræde. I Aftes mødte Maskinarbejder Helge Hansen, Krusemyntegade 5, 2. Sal, i Hestemøllestræde to Mænd, som han antog for at være Sabotører. Helge Hansen, der foruden at være Maskinarbejder er Medlem af det tyske Sikkerhedspoliti, holdt de to Mænd op uden at vide, at det var civile Hipomænd, men i det samme kom en tredie civil Hipomand til. Han kendte de to Kammerater og var ikke i Tvivl om, at det maatte være en Sabotør, som holdt dem op. Han trak derfor sin Revolver og vilde skyde Hansen, men Revolveren klikkede med det Resultat, at ogsaa han som tredie Mand blev holdt op. Nu dukkede imidlertid en fjerde Hipomand op. Han hørte tilsyneladende med i Selskabet, og vurderede Situationen paa samme Maade som sin Kammerat, hvorfor han trak Revolveren og affyrede den mod Hansen, der døde paa Stedet.

Dræbte. Den i Dagspressen omtalte Frk. Ruth Petersen, Westend 20, som i Gaar Formiddags blev skudt i sit Hjem, havde tyske Forbindelser.

- I Nat er der paa Hjørnet af Tagensvej og Blegdamsvej fundet en ukendt Mand, dræbt ved flere Skud.

Døde i Tyskland. Den 21-aarige Niels Laub, Søn af afdøde Havnedirektør W. Laub, er død i Neuengamme. Her er ifølge Meddelelse til Familien desuden død to Odenseborgere, Victor Brun Sørensen, Paaskestræde 8, og Valdemar Løkke Thygesen, Dronningensgade 22. De afdøde var henholdsvis 41 og 23 Aar gamle.

Dræbt paa Roskildevej. Under Skydningen paa Roskildevej ved Zoologisk Have blev en ukendt Mand i Gaar Eftermiddags dræbt. Hans Lig førtes til Lazarettet paa Nyelandsvej.

Jernbanesabotagen. Der foreligger atter i Dag Meldinger om en Række Sprængninger paa Banestrækninger i Jylland. Natten til Søndag afsporedes et Godstog til Padborg mellem Hovslund og Over Jerstal. 10 Vogne, deraf 2 Personvogne, afsporedes. Den nord- og sydgaaende Forbindelse var afbrudt i 24 Timer. I Gaar Eftermiddags blev der Nord for Hellerup Station forøvet Sabotage mod et Skinnedepot i Trekanten


800

mellem Sporene mod Bernstorffsvej og Klampenborg. To Sporskifter blev ødelagt, samtidig med, at den anrettede Skade paa S-Tog Linien. Driften blev, som meddelt i Morgenbladene indstillet nogle Timer.

To Chauffører for Værnemagten fundet dræbt. Paa en Mark ved Toftekærgaard paa Ballerup-Egnen fandtes Lørdag Eftermiddag to Mænd dræbt af Skud. Paa Retsmedicinsk Institut er den ene af de dræbte ved Hjælp af et Førerbevis blevet identificeret som Chauffør Carl Vilhelm Madsen, født 1898, og boende Tunnelvej 6, Glostrup. Paa det andet Lig fandtes ingen Papirer, men efter nye Oplysninger menes han ogsaa at have været Chauffør, og skal ligesom Carl Vilhelm Madsen have kørt for Værnemagten. For fem Dage siden startede de fra Ringsted med en Lastbil, fyldt med Uniformer. Baade Lastbilen og Uniformerne er forsvundet.

De sidste Politibetjente hjem til Frøslev-Lejren. Søndag Morgen afgik fra Aabenraa 45 danske Røde Kors Biler under Ledelse af Læge Lorentzen i Bov og Læge Roesdahl, Tandslet paa Als, til Neuengamme for at hente de sidste danske politibetjente hjem til Frøslev-Lejren.

Den i Gaar omtalte Konvoj gennem Danmark med Kvinder fra Tyskland omfattede dels danske, men hovedsagelig norske Kvinder, som skal interneres i Sverige.

Mordene ved Faxe [i. e. Fakse]. Den unge Mand, som Lørdag Morgen blev fundet dræbt paa Landevejen ved Faxe ved Siden af Direktør Ørum, Sydsjællands Elektricitetsforsyning, var ikke, som først opgivet, Landvæsenselev Pagh Petersen, men den 25-aarige Rudolf Martinsen, Søn af Smedemester Martinsen, Dalby ved Haslev.

Sabotage i Aalborg. Natten til Søndag eksploderede flere Bomber, vist nok en halv Snes, i et mekanisk Værkstedskompleks i Bygningen "Taarnborg" ved Thistedvej i Lindholm (Aalborg). Kontorbygningen blev reddet, men der skete stor Skade paa Værkstedet. - Søndag Eftermiddag opstod der efter to Eksplosioner en heftig Brand i Herman Schäfers Maskinværksted, som fremstiller Specialdele til Tipvognslokomotiver. Nogle Specialmaskiner og et større Parti Raaolie blev ødelagt ved Eksplosionerne og Branden.

- I Søndags forekom ligeledes Sabotage i Elektrofirmaet Thomas Petersens Værksted i Jomfru Annegade [i. e. Jomfru Ane Gade], hvor en Elektromotor og en Omformer, tilhørende den tyske Værnemagt blev ødelagt med Forhamre.

 

Onsdag den 11. April 1945.

Udsejlingsforbudet opretholdes. Det tyske Forbud mod Sejlads ud af Københavns Havn opretholdes endnu, og man er stadig uden Orientering


801

om, hvorvidt det drejer sig om en Overgangsforanstaltning eller et Forbud paa længere Sigt. Som nævnt i Gaar rammer Forbudet alle Kategorier af danske Fartøjer, medens de tyske Skibe og Fartøjer, chartret af Tyskerne, frit kan sejle paa Havnen. Alle Rutebaade, ogsaa Bornholmerbaadene og Paketterne, ligger ved Kajen med deres Stykgodslast. Indgaaende Skibe skal losse i Frihavnen eller Nord for Knippelsbro og maa saa blive liggende. Sejlads inden for Havnens Omraade er dog tilladt, men kun Belysningsvæsenets og Burmeister & Wains Pramme maa gaa under Broerne. - Saaledes som Forbudet praktiseres, er der i Realiteten ingen nævneværdige Muligheder for at faa Forsyninger til Hovedstaden søværts, da den disponible Tonnage af Smaaskibe er meget begrænset i Provinshavnene. Tilmed kan man vel næppe vente, at de faa Skibe, der er til Raadighed, vil tage en Oplægning paa ubestemt Tid i Københavns Havn for at føre en enkelt Last frem. En Videreførelse af den nuværende Tilstand vil kunne skabe de alvorligste Vanskeligheder for Hovedstadens Forsyninger samtidig med, at den ogsaa faar betydelige Virkninger for Provinsen, navnlig da Statsbanerne kun kan transportere en stærkt begrænset Varemængde.

Vestkystens Redningsskibe beslaglagt. Natten til i Gaar gik tysk Militær om Bord i Fiskeridirektoratets Redningsskibe "F. V. Mortensen", i Lemvig Havn og "Vestkysten" i Tyborøn Havn. Begge Skibe, der hver har en Værdi af 2 Mill. Kroner, blev beslaglagt. Hermed er hele Vestkystens Fiskerbefolkning uden Redningsskibe, og man maa meget alvorligt frygte, at alt Nordsøfiskeri maa indstilles. "Vestkysten" er et helt nyt Redningsskib, som først blev taget i Brug for 14 Dage siden. - Fiskeriforeningerne er i Dag blevet orienteret om Beslaglæggelserne, som iøvrigt menes at være en Følge af Bortførelsen af Bugser- og Bjergningsbaadene.

Det bortførte Bjergnings- og Bugsermateriel. Den Konvoj af Bjergnings- og Bugserbaade, som af Modstandsbevægelsen blev tvunget til at stikke til Søs, og som siden er gaaet ind til svenske Havne, bestod af følgende Fartøjer, tilhørende Det Forenede Bugserselskab: "Gorm", "Ymer", "Tyr", "Pluto", "Mars", "Vulkan", og tilhørende Svitzers Bjergningsentreprise: "Activ", "Alert", "Garm", "Freja", "Sigyn", "Ægir", "Svava" og "Urd" samt Lægterne "Odin", "Thor" og "Sif". Bjergningsdamperen "Alert" var stationeret i Helsingør. Det dansk-franske Dampskibsselskabs "Røsnæs", som var gaaet paa Grund ved Hveen, blev ligeledes af Modstandsbevægelsen tvunget til at følge Bjergningsfartøjerne til svensk Havn.

Flere Flygtningeskibe til Havnen. Til Trods for, at Modstandsbevægelsen har berøvet Københavns Havn Hovedparten af dens Bugsermateriel,


802

er det lykkedes Tyskerne at føre de ankomne Flygtningeskibe ind i Frihavnen. En hollandsk Slæbebaad, som var i Nærheden, er taget i Brug og menes sammen med de tilbageværende beslaglagte Slæbebaade at kunne klare Bugseringen af smaa Skibe i fint Vejr. Siden i Søndags er ankommet "General San Martin" med 1.400 Flygtninge, "Møwe" med 1.200 Flygtninge, "Hestia" med 600 Saarede og 700 Flygtninge, samt "Hercules" med 1.500 Saarede og 600 Flygtninge. Der er herefter, ifølge den skønsmæssige Opgørelse, det hidtil har været muligt at føre, søværts ankommet ialt ca. 91.800 Saarede og 139.900 Flygtninge, eller ialt ca. 231.700 Tyskere til København.

Udgangsforbudet i Esbjerg. Som meddelt i Morgenbladene er der indført Udgangsforbud i Esbjerg. Aarsagen hertil er, at de tyske Vagtposter foran Højskolehjemmet, hvor der er Stadskommandantur, om Morgenen blev afvæbnet og Bygningen totalt ødelagt af Sprængbomber. Ogsaa Bygningen overfor, hvor Organisation Todt har Kontor, blev beskadiget. Der menes at være dræbt 5-6 Personer i Højskolehjemmet, desuden blev adskillige saaret eller udsat for Skoldning og Gasforgiftning, idet Fjernvarmeanlægget og Gasrør blev sprængt. Tyskerne spærrede hurtigt af og lod Tanks køre gennem Gaderne. Paa Torvet er opstillet en seksløbet Kanon. Tyskerne beslaglagde straks om Formiddagen Byens største Hotel, Paladshotellet, til Brug for Wehrmachtskommandanturen.

Dræbt i S-Toget. I et S-Tog mellem Lyngby og Jægersborg blev en Mand i Formiddags skudt ned af 3 Personer, der herefter trak i Nødbremsen og forsvandt i en Bil, som kørte op paa Vejen i Nærheden af Toget. Da S-Toget kom ind til Jægersborg Station, rekvireredes en Ambulance, men inden denne naaede ind til Amtssygehuset, var den Saarede død. Han er identificeret som Cyklehandler Frode Jensen, Virum Torv 1 i Lyngby. Cyklehandler Jensen har tidligere været ude for Attentatforsøg.

Sabotage. Ved 16-Tiden i Gaar eksploderede Bomber i to Godsvogne paa Godsbanegaarden. Vognene var læsset med Maskindele til Tyskland. Desuden opstod i Gaar Brand i en Vogn paa Godsbanegaarden, ligeledes læsset med Værnemagtsgods. Indholdet i alle tre Vogne blev ødelagt.

- Ved 12-Tiden i Gaar eksploderede en Bombe i Maskinfabrikken, Emdrupvej 72. Huset blev stærkt beskadiget, men der udbrød ikke Brand.

Ransagning. Det tyske Politi foretog i Nat Ransagning i Bogholder G. Lisdorfs Lejlighed, Klarasvej 13 St., Charlottenlund. Der blev intet fjernet. Bogholder Lisdorf sidder for Tiden i den tyske Arrest i Vestre Fængsel.

Jernbanesabotage. I Aftes skete der Sprængninger i begge Spor paa Hovedbanen ved Glostrup, men allerede ved Midnatstid havde man det ene Spor klart. Endnu i Morges var der dog kun Mulighed for Trafik


803

ad dette ene Spor. Der er iøvrigt i Nattens Løb sket Sprængninger paa Strækningerne Thisted-Schjørring, Løsning-Eriknaur [i. e. Eriknauer], Hatting-Eriknaur [i. e. Eriknauer] og Vejen-Brørup.

Værnemagtsudgifterne. De danske Tilgodehavender i Tyskland udviste pr. 31. Marts 7 Milliarder 639 Millioner Kroner. Af dette Beløb er ca. 4,6 Milliarder udbetalt over Værnemagtskontoen. Der er over denne Konto i de forløbne fem Aar anvendt 1950 Mill. Kr. til Soldaterlønninger m. v., 1900 Mill. til Entreprenør- og Befæstningsarbejder, 250 Mill. til Banetransport, Elektricitet og Gas, 150 Mill som Erstatning for Overtagelse af fast Ejendom, 150 Mill. til Køb af forskellige Varer, Barakker m. v. og 250 Mill. Kroner til forskellige andre Udgifter, herunder Leje af Hoteller, Bespisninger m. v.

6 Skoler i Gentofte beslaglagt. I Lørdags beslaglagde Tyskerne i Gentofte Dyssegaardsskolen, Tjørnegaardsskolen og Ordrup Skole. I Forvejen var beslaglagt Øregaards Gymnasium, Tranegaardsskolen og Hellerup Skole. Gentofte har nu kun 5 Skoler tilbage, men Skolegangen bliver opretholdt med Fordeling paa Formiddags- og Eftermiddagsundervisning.

Provinsen:

Tidligt i Gaar Morges ankom til Padborg i svenske Røde Kors Biler 150 danske og norske Civilpersoner, der har været interneret i Tyskland, Hovedparten af dem var norske Studenter. Det drejer sig om en Sygetransport, som skal til Sverige. De blev alle anbragt paa Baarer i Karantænestationen, hvor danske Læger ydede dem en tiltrængt Hjælp. En foreløbig Undersøgelse har givet til Resultat, at de alle lider af Tyfus. I Formiddagens Løb indtraf et Dødsfald.

Hobro: Kommunalmyndighederne har fra den tyske Værnemagt faaet Meddelelse om, at Hobro i Tilfælde af Invasion eller Krigshandlinger i Jylland vil blive erklæret for aaben By. Man regner med, at Hobro skal gøres til et Lazaretcentrum.

Aarhus: Flyttemand Johannes Chr. P. Ravnholt-Nielsen og Møbelpolstrer Erik Verner Petersen, der begge for Tiden er Byvagter, blev under en Patrulje i Aftes overfaldet af to Mænd, som skød paa dem. Ravnholt-Nielsen blev dræbt paa Stedet og Møbelpolstrer Petersen haardt saaret.

Kolding: Den 38-aarige Cigarhandler Christen Buch er den 24. Februar død i Neuengamme.

Odense: Værnemagten har beslaglagt Havnens og Kanalens Isbryder "Sct. Knud" samt to Slæbedampere, tilhørende Entreprenørfirmaet Saabye & Lerche.


804

Korsør: De lokale tyske Myndigheder har beslaglagt Korsør Glasværks Beholdning af Kul, ca. 3.000 Tons. Dersom Beslaglæggelsen bliver effektiv, eller der ikke skaffes nye Brændselsforsyninger til Virksomheden, vil Produktionen være stærkt truet.

Vordingborg: Det tyske Politi har Natten til i Gaar foretaget et stort Antal Arrestationer. Der blev Natten igennem blæst Flyvervarsling, Afvarsling og Alarmtilstand. Blandt de arresterede er: Biografdirektør Petersen, Købmand Holger Petersen, Landsretssagfører Fritz Petersen. Apoteker Friis, Politifuldmægtig Møller Hansen, Fabrikant Johannes Nielsen, Officiant Nielsen, Læge Christensen og endvidere alle de forhenværende Politibetjente, man kunde faa fat paa. Ialt ca. 50 Personer er ført til Vestre Fængsel. Under Arrestationerne blev cand. pharm. Krog Svendsen saaret, men blev taget med til København.

Mordet paa Pastor Schack. En Time før Fru Borregaards Begravelse henvendte nogle Hipofolk sig til Pastor Schack og afleverede et Manuskript til en Tale, som man forlangte, han skulde holde ved Begravelsen. Pastor Schack benyttede ikke Manuskriptet.

 

Torsdag den 12. April 1945.

Lempelser i Udsejlingsforbudet. Endnu i Dag til Morgen opretholdes Udsejlingsforbudet. Der blev dog i Gaar Eftermiddags indført enkelte Lempelser, saaledes fik Fyrinspektoratets Skib "Løvenørn" Lov til at gaa ud, og Rutebaaden til Bornholm ("Østersøen") samt 1866-Selskabets Motorskonnert "Ella" og Paketten "Neptun" afgik til Bornholm med tysk Militær om Bord. Det tyske Vagtmandskab skal sikre Skibene mod at blive bordet af Modstandsbevægelsen og i det hele taget sikre, at de naar frem til Bestemmelsesstedet.

Man haaber, at disse Undtagelser bliver Indledningen til en Ordning, hvorefter Sejladsen paa Københavns Havn kan komme i Gang igen.

Kanonøvelser i Køge Bugt? Tidlig i Morges hørtes nogle voldsomme Eksplosioner, som menes at stamme fra Kanonøvelser i Køge Bugt. I Nat har der været livlig Skydning paa Nørrebro, navnlig i Kvarteret fra Fælledvej til Nørrebros Runddel. Der var flere Hipovogne i Aktion, og hen paa Morgenstunden kulminerede Ildkampen.

Havnevæsenets Slæbebaade frigivet. I Gaar Eftermiddags blev Havnevæsenets beslaglagte Slæbebaade "Asa" og "Grane" atter frigivet. Det Forenede Dampskibsselskabs Slæbemateriel er derimod stadig beslaglagt.

Sabotage mod Aalborgbaaden "København". I Gaar Eftermiddags skaffede 5 unge Mænd sig Adgang til DFDS' Aalborgbaad "København",


805

der laa ved Islands Plads. De holdt Vagtmandskabet op og anbragte smaa Bomber i For- og Agterskibet. Efter Eksplosionen krængede Skibet over, men blev delvis hængende i Fortøjningerne. Der blev straks truffet Foranstaltninger til Beskyttelse af Grønlandsskibene, som laa i Fare for at blive ramt af Masterne. "København" krængede efterhaanden helt over, og ligger med den ene Side under Vandet. Baaden blev allerede for et Par Aar siden taget ud af Ruten og har sidst været benyttet som Eskortefartøj paa Gedser-Warnemünde Ruten. Sabotagen maa formodentlig forklares med den Mulighed, at der igen skulde gøres Brug af "København" paa tilsvarende Maade.

60 tyske Telefonmaster sprængt i Morges. Fra Sluseværket over Valby Fælled til Flaskekroen. Det er nu konstateret, at de kraftige Eksplosioner, man hørte i Morges, ikke stammede fra Kanonøvelser i Køge Bugt, men fra et stort anlagt Sabotageangreb paa den tyske Telefonledning paa Strækningen ude fra Slusen over Valby Fælled til et Punkt Syd for Flaskekroen. Telefonledningen fører fra Amager i Kabel under Havnen ude ved Slusen videre ud til Køgevejen, hvor den tilsluttes det almindelige Telefonnet. Der var anbragt Sprængladninger paa hver enkelt Telefonmast, ca. 60 Master, og de eksploderede alle med et Par Undtagelser. Der menes ogsaa at have været anbragt tilmed meget kraftige Sprængladninger ved selve Kabeltilslutningen.

Flere Flygtningeskibe til København. Ud over de i Gaar nævnte Flygtningeskibe ankom ogsaa i Tirsdags Damperen "Ubena" med 1.800 Saarede og 3.500 Flygtninge. I Gaar kom yderligere 4 Skibe med Flygtninge. Det var "Orestes" med 3.400 Flygtninge, "Orion" med 4.800 Flygtninge og "Karin K. Bornhofen" med 2,300 Flygtninge. Den à jour førte Opgørelse over Antallet af Saarede og Flygtninge ankommet til Københavns Havn viser pr. 11. April, at der er indkommet 93.600 Saarede. 153.180 Flygtninge, ialt 246.780 Personer. En Del af disse er sendt videre til Provinsen, og desuden er et Kontingent rejst videre med Jernbane til Tyskland. Dette er saaledes Tilfældet med de ca. 170 Jernbanemænd, som forleden kom hertil. De skulde til Hamborg og kom fra Østprøjsen.

Død i Tyskland. Fru Dagny Nedergaard-Pedersen, Kronprinsensvej 45, har modtaget Meddelelse om, at hendes Mand, Kontorchef, cand. jur. Poul Nedergaard-Pedersen i Begyndelsen af Marts Maaned er død i Tyskland. Fru Nedergaard-Pedersen mistede en lille Datter under Bombeulykken i den franske Skole.

Undtagelsestilstanden i Esbjerg. Undtagelsestilstanden eller Spærretiden i Esbjerg er blevet bekendtgjort ved Opklæbning af Plakater med følgende Indhold:


806

"Paa Grund af Sprængningen af Værnemagtskammandanturen i Esbjerg Natten til 10. April 1945 befales herved:

1) Befolkningen inden for Esbjerg Standartdistrikt skal i Tiden Kl. 20 (Kl. 8 Aften) til Kl. 6 Morgen opholde sig inden Døre.

2) Ophold paa Gader og offentlige Pladser medfører øjeblikkelig Beskydning fra Patruljerne uden forudgaaende Varsel.

3) Udtagen fra dette Forbud er: de Personer, der nødvendigvis udfører Lægehjælp over for Befolkningen (Læger, Jordemødre o. s. v.) og er fosynet med Ausweis, udstedt af Standort-Älteste (Kommandanturen) - og som efter Mørkets Frembrud skal være farsynet med en tændt Lommelygte.

4) Ivrigt er al anden Benyttelse af Lommelygter herved forbudt Civilbefolkningen.

5) At benytte lysende Lommelygter under Luftalarm er ogsaa forbudt Læger, Jordemødre o. s. v.

6) Under Luftalarm er Opsøgning af de offentlige Luftbeskyttelsesrum ad korteste Vej indtil Afblæsningen - og umiddelbar Tilbagevenden til Privatboligen - tilladt.

7) Overtrædelse af denne Befaling straffes med Døden."

Jernbanesabotagen. Togkontoret oplyser til Morgen, at der har været Sprængninger under et Lazarettog ved Holmstrup paa Fyn og under et andet Lazarettog paa Vej til Nyborg. I det sidste Tilfælde skete Sprængningerne mellem Farris og Sommersted. Ingen Mennesker kom til Skade, men et af Lokomotiverne blev gjort utjenstdygtigt. Der er iøvrigt forekommet Sprængninger i Nat mellem Aarhus og Brabrand, mellem Tofterup og Agerbæk, og desuden har Trafikken paa Strækningen Vejen-Andst været indstillet paa Grund af formodet Sabotage. - I Morges opstod Brand i to Godsvogne med Halm dels paa Hellerup Station, dels paa Godsbanegaarden. Det er muligt, at Ilden skyldes [i. e. skyldtes] Gnister fra Lokomotivet, da Vognene paa Grund af Presenning-Mangel kører uden Presenninger. - I Gaar Formiddags blev Godsbanegaardens faste elektriske Kran gjort ubrugelig indtil videre ved en Eksplosion. - Ved Skyderi ved Virum Station saaredes en ungarsk Saldat dødeligt. Han var Banevagt.

Hjemførelsen af de danske Fanger. Til Frøslevlejren ankom Natten til i Gaar ialt 473 danske Politifolk fra tyske Lejre. Af de ca. 150 danske og norske syge, der Natten til Tirsdag ankom til Grænsen, er en Dansker og en Nordmand afgaaet ved Døden. 49 af de paagældende er Onsdag overført til Sverige, mens 104 Onsdag Aften i Ambulancetog ankom til Nyborg.

"Hold up". Paa Aaboulevarden blev to tyske Soldater i Aftes frataget deres Tjenesterevolvere.


807

Aktuel Artikel i "Fædrelandet". Under Overskriften "Præsterne, Farisæerne og Hyklerne" bragte "Fædrelandet" i Gaar paa Forsiden en Artikel, signeret "Hubertus". Vendt mod den danske Præstestand skrev Bladet bl. a.: "Vi er ja selv herhjemme Vidne til, hvorledes Guds jordiske Repræsentanter vægrer sig ved at begrave National-Socialister, mens de formelig kappes om at kaste Jord paa en Mand, som de har Mistanke om, hørte til National-Socialismens Fjender." Videre staar der i Artiklen: "De beder for de Mænd, som har forskrevet deres Sjæle til den politiske Underverden og Snigmordets Satan - men aldrig har vi hørt dem have eet eneste Ord tilovers for de Tusinder af danske Frivillige, der idealistisk meldte sig til Kampen for Kristendommen imod den Gudløshed, som trængte frem imod Vesterlandene østfra. Her sang Præsterne stiltiende med i Landsforræder-Koret ...." Senere opstiller Bladet det Spørgsmaal, hvorledes Præsterne selv praktiserer Kristendommen. "Fædrelandet"s Svar lyder: "Nogle mener, at det sker bedst ved Sabotage, andre ved at ønske Bolschevikerne Vaabenlykke. Hyklere og Farisæere er de..."

Provinsen.

Odense: Tre Medlemmer af det tyske Sikkerhedspoliti i Odense var Natten til Onsdag i Assens for at foretage nogle Arrestationer. De eftersøgte var imidlertid ikke til Stede. Paa Tilbagevejen kørte Bilen mod et Vejtræ og blev saa ødelagt, at en Falckvogn maatte rekvireres far at slæbe Vognen til Odense. En Politimand tog Plads ved Siden af Falck-Chaufføren, mens de to andre blev i deres egen Vogn. Et Stykke nærmere Odense blev der pludselig aabnet Ild imod dem. Det viste sig, at Sabotører havde taget Stilling i de af Tyskerne langs Vejen gravede Maskingeværreder og derfra aabnede en heftig Ild mod Vognene. De tre Politifalk blev dræbt, mens Falckmanden kun blev lettere saaret. Mens Skyderiet stod paa, passerede en Lastbil Stedet. Dens Chauffør, Carl Oscar Andersen, Haarby, blev ramt af en vildfaren Kugle og dræbt. Sabotørerne forsvandt.

Holbæk: Blandt de ca. 1.000 Flygtninge i Byen er opstaaet en alvorlig Mæslinge-Epidemi. Den tyske Læge har i den Anledning stillet Krav om Sygehusplads, hvilket Krav er blevet afvist. Tyskerne har derefter indrettet et Sygehus i en af Centralskolens Bygninger.

Slagelse: Der er i Dag til Morgen og i Formiddagstimerne foretaget en Razzia, hvorunder ca. 25 Mennesker menes at være taget med.

Aabenraa: I Gaar ankom hertil et Tog med 1.100 Flygtninge, hovedsagelig fra Elbing og Danzig.

Esbjerg: I Aftes blev en Mand, som gik paa Gaden, beskudt af en tysk Patrulje og dødeligt saaret.


808

Fredag den 13. April 1945.

Sejladsen paa Havnen frigivet i Morges. De tyske Myndigheder frigav i Morges Sejladsen paa Københavns Havn. Havnen kan herefter trafikeres paa de sædvanlige Sejltilladelser. Ogsaa i Gaar blev der lempet lidt paa Forbudet, idet D.F.D.S.' Rutebaade "Odense" og "Fredericia" fik Lov til at afgaa med livsvigtige Varer henholdsvis til Odense og Aalborg.

Det Forenede Dampskibsselskabs Slæbemateriel blev i Gaar frigivet, dog med den Klausul, at de to største Slæbebaade skal være til Disposition for tyske Skibe, indtil der kommer andet Bjergningsmateriel til Havnen.

Efter at have faaet installeret en kraftig Dieselmotor i Langebros Maskinhus lykkedes det i Gaar de tyske Teknikere at faa Broen til at gaa op. Siden er der gaaet en kullastet Damper og et andet Fartøj ud fra Sydhavnen, og til i Dag er der adviseret en indgaaende Damper, som skal have Bunkers ved Statsbanernes Kullager. Med den installerede Dieselmotor vil Broen kunne betjenes paa nogenlunde normal Maade, saa den behøver ikke at staa aaben hele Tiden.

Professor Hal Koch kvæstet. Ifølge en intern Meddelelse til "Dansk Ungdoms Samvirke" er Professor Hal Koch blevet kvæstet, og der venter ham et længere Sygeleje. Natten til Onsdag blev der ringet paa i Studenterkollegiet, og Professoren spurgte oppefra, om det var Tyskerne, hvortil der blev svaret: "Nej. Luk op, ellers skyder vi." Professor Hal Koch sprang saa fra 2. Sal ned paa en Altan, og derfra ned paa Jorden. Under Flugten kvæstedes Hal Koch, men dog ikke saa alvorligt, som man oprindeligt antog. Der er Brud paa Rygsøjlen, og som nævnt venter der Professoren et længere Sygeleje. Det er siden oplyst, at de natlige Gæster (Sikkerhedspolitiet) ikke var ude efter Hal Koch, men ønskede Forbindelse med en anden Mand paa Kollegiet.

Razzia paa Bernstorffshus. Det tyske Politi foretog i Gaar med dansktalende Mandskab en Razzia i Bernstorffshus. Socialdirektoratets Personale, ialt ca. 600 Mennesker, blev beordret ned i Gaarden og maatte blive staaende her en Times Tid indtil Kl. ca. 16,15. I Mellemtiden afkrævedes hver enkelt Person Legitimationsbevis. Razziaen gjaldt en enkelt Mand, om hvem det fremmede Politi blot kunde opgive, at han skulde sidde ved en bestemt Lokaltelefon, hvis Nummer man havde. Grundlaget for Razziaen synes saaledes at være Kendskab til Samtaler ført over den paagældende Telefon. Den eftersøgte Mand var ikke til Stede, og der blev ingen Anholdelser foretaget. De fremmede Politifolk ransagede under Razziaen forskellige Skabe, men heller ikke disse Undersøgelser bragte noget frem af Interesse.


809

Flygtningeskib i Havnen. Til Frihavnen ankom i Gaar Damperen "Speerbrecher" med 2.500 Flygtninge. Antallet af Flygtninge og Saarede til København er hermed oppe paa 249.280 Personer. Damperen "Hercules", som kom hertil den 10. April, medførte ogsaa ca. 400 Politisoldater.

Aktion mod Hipofolk. I Morges kom til det [i. e. det til] Ildkamp ved Ejendommen, Ingemannsvej 9, hvor der var kastet en Haandgranat ind i Stuelejligheden. Episoden, der havde sit Udspring i en Aktion mod Hipofolk, resulterede i, at en Wachtmeister ved Navn Ejgil Bernhard Mosgart, som havde taget Navneforandring fra Christiansen, blev dræbt, og en anden Hipomand dødeligt saaret. Hr. Mosgarts Ausweis lød paa Adressen Oehlenschlægersgade 46 A.

- Ved 8-Tiden i Morges blev et Ægtepar skudt ved Vigerslevvej. Manden, der var forsynet med tysk Ausweis, havde tillige tre forskellige Legitimationskort, lydende paa Navnene Ingeniør Schmidt, Overbetjent Schou og Kontorchef Schouboe. Ægteparret boede Dæmningen 27. De var begge dræbt paa Stedet.

Fundet dræbt i Istedgade. I Nat hentede Brandvæsenets Ambulance en ukendt Mand paa ca. 28 Aar, som i Istedgade ved Gasværksvej var blevet dræbt ved Skud gennem Nakken. Den Dræbte havde ingen Papirer paa sig og kunde ikke identificeres.

Dræbt paa Sct. Annæ Plads. I Gaar Eftermiddags skød en ukendt Mand en Kvinde i Porten til Sct. Annæ Plads 10, hvortil de var ankommet sammen. Den dræbte Kvinde, der blev skudt gennem Hovedet, er siden identificeret som Fru E. Krogh, Hauchsvej 20, 2. Sal.

Razzia paa Johannes-Skolen. I Gaar Formiddags omringede et Hold Hipofolk Johannes-Skolen paa Vodroffsvej. De anholdt Rektorens Søn, Viggo Holst-Christensen, Pedel William Nielsen og Elev Leif Nielsen. Den sidstnævnte er senere blevet løsladt.

Anholdt for falsk Anmeldelse. Den 41-aarige Ellen Oda Hansen, Viborggade 36, er blevet anholdt af Vagtværnet efter Anmeldelse af en ung Mand i samme Ejendom, som hun over for det tyske Sikkerhedspoliti havde angivet som Sabotør, hvilket havde haft til Følge, at han var blevet arresteret og ført til Vestre Fængsel. Kort Tid efter var han imidlertid blevet løsladt, idet Sigtelsen var ubegrundet. Umiddelbart efter sin Løsladelse henvendte han sig til Vagtværnet og sigtede Ellen Hansen for falsk Anmeldelse.

Sabotage og Afvæbning af Vagt. I Gaar Eftermiddags kom en Snes Mand fra Modstandsbevægelsen til Københavns Automobilcentral, Gl. Kongevej 13 A. De tyske Vagter blev frataget deres Vaaben, hvorefter


810

de flygtede. Sabotørerne udlagde Bomber i Bygningen og anbragte desuden Smaabomber i Motorerne paa flere tyske Biler. Ved Eksplosionerne blev den ca. 300 m2 store Bygning ganske ødelagt, og 30-40 danske Biler paa 1. Sal gik med i Løbet. Forinden Sabotørerne gik i Gang med deres Arbejde, blev de tilstedeværende advaret.

Døde i Tyskland. Løjtnant Alfred Rasmussen Friis, København, er død i Neuengamme, 29 Aar gammel. I Tyskland er endvidere død Politibetjent Søren Christian Seerup, Sæby, Lærer Peter Riber, Ribe, og Arbejdsmand Poul Randrup Thomsen, Energivej, Randers. Arbejdsmand Thomsen blev saaret for en Maanedstid siden paa Jernbanelinien Randers-Ryomgaard, da han sammen med nogle andre overraskedes af en Afdeling tyske Soldater.

Den dansk-norske Sygetransport. Ved Ankomsten til Grænsen maatte ca. 30 Patienter i den dansk-norske Sygetransport fra tyske Fangelejre indlægges i Karantænebarakkerne i Padborg. De er endnu for syge til at kunne fortsætte Transporten. Paa Gennemrejse til Internering i Sverige ankom i Gaar ca. 100 Syge til København. Foruden dette Ambulancetog ventes endnu to Tog med alvorligt syge Danske, som ligeledes skal overføres til Sverige.

Jernbanesabotagen. Fra i Nat rapporteres Sprængninger paa følgende Strækninger: Aarhus-Brabrand (7 Sprængninger), Varde-Guldager (12 Sprængninger) og Varde-Sig (16 Sprængninger). Paa Nyborg Station forekom Sprængninger paa Drejeskiven, hvorved et Lokomotiv afsporedes. Desuden forekom Sprængninger i en tysk Godsvogn paa Silkeborg Station. Vognens Indhold - Maskiner - blev ødelagt.

I Gaar Formiddags blev der kastet Bomber mod Skinnelageret Nord for Hellerup Station, hvor der tidligere har været Sabotage. Der opstod som Følge af Sabotagen et Par Timers Standsning i den lokale Trafik paa S-Banen. - To Godsvogne med Halm blev i Gaar stukket i Brand henholdsvis paa Hellerup Station og Godsbanen. Desuden ødelagdes to Vogne med Barakdele til Værnemagten.

Provinsen.

Kolding: Dommerfuldmægtig Frk. Inga Krøyer, der for nogen Tid siden blev arresteret, er atter frigivet og har i Gaar paany overtaget sit Embede.

Grenaa: Mandag Aften kom nogle Mænd ind i Hotel "Skandinavien"s Restaurant og rettede pludselig Skydevaaben mod en Forsikringsagent J. Lassen, Harald Jensens Plads 17, Aarhus. Lassen, der sad og spiste sammen med en anden Mand, fik flere Skud i Brystet og sank død om. Han havde forgæves søgt at faa sin egen Maskinpistol frem, og i hans


811

Overfrakke fandt man en Revolver og en Haandgranat. Han havde baade tyske og danske Papirer paa sig. Revolvermændene forsvandt i en Bil medførende den Mand, som havde siddet ved Lassens Bord.

Horsens: Tyskerne har tillige beslaglagt den kommunale Mellem- og Realskole, der skal indrettes til Lazaret. Man har nu besluttet bl. a. at tage nogle store Kornlofter ind til Undervisningsbrug.

Viborg: I Nat eksploderede 4 Bomber i et af Andelsslagteriets Udsalg. Der skete ogsaa nogen Skade paa det nærliggende Preislers Hotel.

Svendborg: De to Isbrydere "Tyr" og "Thor" er blevet beslaglagt af Tyskerne. Isbryderne kan dog næppe sejle, da Sabotørerne har fjernet vigtige Maskindele.

- I de sidste Nætter er der foretaget en halv Snes Arrestationer i Byen.

Bogense: Sommerrestauranten "Arken" i Bogense Strandanlæg er Onsdag Aften nedbrændt til Grunden, formentlig som Følge af Sabotage.

Færgemandskab løsladt. For kort Tid siden blev en dansk Færge opbragt af Tyskerne under et Forsøg paa at gaa ind til Sverige. Mandskabet, der tæller 19 Mand, er nu blevet løsladt med Undtagelse af Styrmanden.

 

Lørdag den 14. April 1945.

4 Henrettelser efter Krigsretsdom. Den tyske Rigsbefuldmægtidede [i. e. Rigsbefuldmægtigede] meddelte i Gaar Udenrigsministeriet, at 5 danske Statsborgere den 11. April ved tysk Krigsret er dømt til Døden for Franctireurvirksomhed. Dommen over 4 af disse er siden fuldbyrdet, medens Dommen for den femtes Vedkommende er ændret til Frihedsstraf. De henrettede er:

Student Poul Erik Krogshøj Hansen, født 16. Oktober 1924 i Helsingør,

Student Knud Petersen, født 8. Oktober 1925 i Padborg,

Skibsbygger Jørgen Erik Larsen, født 22. December 1923 i København, og

Tjener Otto Henning Skov Larsen, født 22. August 1925 i Odense.

Den femte af de dømsdømte er Skibsbygger Henning Wieland, født den 26. December 1922 i Aalborg, hvis Dom som nævnt er ændret til Frihedsstraf.

Stor Sabotagebrand i Hvidovre. En Kæmpebrand lyste i Aftes op over den vestlige Del af København og kunde ses i adskillige Miles Afstand fra Hovedstaden. Det var Sabotagebrand i et blandet Fabrikskompleks paa Landlystvej i Hvidovre, hvor bl. a. Snedkermester Halkjærs Maskinsnedkeri var beliggende. Desuden indeholdt Bygningen en Trævare-


812

fabrik og et Tømmerlager. I Virksomheden fremstilledes nogle saakaldte Klaphuse og Senge. Personalet i Bygningen blev "holdt op", og Sabotørerne anbragte nogle Brandbomber i Montagehallen og hældte Benzin ud i andre Afdelinger, som derefter blev sat i Brand. Først hen paa Natten lykkedes det at faa Ilden slukket, men da laa hele Virksomheden i Ruiner. En Del af den nedbrændte Virksomhed var flyttet til Landlystvej ude fra Aalekistevej efter at have været Genstand for Sabotage. - Samtidig med Branden paa Landlystvej nedbrændte et nærliggende Tømmerlager paa Femagervej, ligeledes efter Antændelse af Sabotører.

Under Branden blev der skudt kraftigt af de tyske Vagtposter paa Banelinien, men saa vidt vides er der ingen blevet saaret eller dræbt.

Dræbte. I Aftes blev en tysk Soldat fundet dræbt paa Østergade ved Ny Østergade. Brandvæsenets Ambulance, som fik Ordre til at køre den dræbte til Nyelandsvej, fik samtidig Besked om at transportere endnu en dræbt Mand. Den paagældende, Forsikringsagent A. Holst, Møntergade 4, St., var gennemhullet af Kugler, og man mener, det er en tysk Patrulje, som har skudt ham. Ambulancen blev i hvert Fald rekvireret af tysk patruljerende Politi.

- En Mand ved Navn Willy Christensen, Thyrasgade 1, 3. Sal, blev i Gaar dræbt ved Attentat. Den dræbte menes at have haft tyske Forbindelser.

Olielager paa Wilders Plads antændt. For nogle Dage siden fik Vagtværnet Underretning om, at et Olieoplag paa Wilders Plads var et Sortbørs-Lager. Der blev saa stillet Vagt for at vente paa, at nogen skulde komme for at hente Olien. I Aftes kom 4-5 Mand, bevæbnede med Maskinpistoler, og tvang Vagtværnet til at trække sig tilbage, hvorefter de satte Ild paa Lageret. Det lykkedes imidlertid Brandvæsenet at faa Ilden slukket, før den havde anrettet større Skade paa Lagerbygningerne. Man har Formodning om, at det er Sortbørs-Folk, som stak Ild paa Olien og ikke Medlemmer af Modstandsbevægelsen.

Tyverier fra Rydningstjenesten. LB-Personalet ved Rydningstjenestens Station ved Sundparken blev sent i Gaar Eftermiddags "holdt op" af revolverbevæbnede Personer, der krævede udleveret forskellige Uniformsgenstande. Man røvede bl. a. en Del Staalhjelme og flere Uniformer, og Udbyttet blev transporteret ud i en Lillebil. Afdelingsingeniør Mønsted oplyser, at der jævnlig sker saadanne Tyverier fra Rydningstjenesten; saaledes blev der forleden fra Pladsen ved Haraldsgade stjaalet 1.600 l Benzin, og det menes, at hele dette Parti er gaaet til den sorte Børs.

Jernbanesabotagen. Togkontorets Oplysning i Gaar om, at en Drejeskive paa Nyborg Station havde været udsat for Sprængning kan suppleres medfølgende yderligere Oplysninger fra anden Side: Sent Torsdag


813

Aften trængte nogle bevæbnede Sabotører ind paa Statsbanernes Terræn ved Lokomotivremisen. De tvang her det tjenstgørende Lokomotivpersonale til at køre en R-Maskine ud paa Drejeskiven, og anbragt 2 Bomber paa denne. Kort efter lød 2 kraftige Eksplosioner, der bevirkede, at Lokomotivet styrtede ned i Graven under Drejeskiven. Endvidere ødelagdes Drejeskivens elektriske Mekanisme. Sabotagen har bevirket, at 14 af Maskindepotets Lokomotiver er spærret inde i Remisen. - I Morges meddelte Togkontoret, at Maskinen atter er hævet, og at Drejeskiven formentlig kan repareres i Løbet af Dagen.

Der berettes om indtrufne Sprængninger følgende Steder: Ejstrup Station (6 Sprængninger), Skals Station (3 Sprængninger), Løgstrup-Kølsen (Møllebroen beskadiget), Ørredsund-Uglev (2 Sprængninger), Silkeborg-Resenbro (9 Sprængninger), Farring Station, hvor 4 Vogne afsporedes i et Godstog, og Tønder-Visby, hvor ligeledes 4 Vogne afsporedes i et Lazarettog.

Flygtningetransporten til København. De store tyske Skibe, som laa i Havnen eller paa Reden, da Modstandsbevægelsens Folk fjernede de store Slæbebaade, ligger der stadig væk. Manglen paa tilstrækkeligt Bugsermateriel har henvist Skibene til at blive liggende uvirksomme. I Stedet for betjener Tyskerne sig af smaa Skibe i Flygtningetransporten til Københavns Havn. I Gaar kom hertil den lille Damper "Robert Bornhofen" med 3.000 Flygtninge, hvorved Tallet paa Flygtninge og Saarede til København rundede en kvart Million. De nøjagtige Totaltal er 93.600 Saarede og 158.680 Flygtninge, ialt 252.280 Personer.

Redningsskibet "Vesterhavet" frigivet. Tyskerne har igen frigivet Redningsskibet "Vesterhavet", der var det nyeste af de to beslaglagte Redningsskibe.

Løsladelse. Cand. polit. Flemming Müller, Ligningsdirektoratet, der blev fængslet den 9. Marts, er i Torsdags blevet løsladt.

Løsladelsen af københavnske Politibetjente. Fra Frøslev blev i Torsdags løsladt 100 københavnske Politibetjente, og i Gaar skete der ligeledes Løsladelse af Politifolk.

Provinsen.

I Gaar Morges ankom en Konvoj med ca. 250 syge danske internerede under Ledelse af Dr. Lorentzen til Padborg Karantænestation. Af disse blev ca. 60 anbragt paa Lazarettet. De øvrige vil snarest blive videreført til Sverige.

Kolding: En tysk Vagtpost ved den kommunale Forskoles Bygning blev i Gaar Morges dræbt af flere Skud. Ved Seest, vest for Kolding, er en tysk Vagtpost ligeledes blevet dræbt. Dette skete i Kamp med Sabotører.


814

Fredericia: Fredericia Dampvaskeri har maattet indstille sin Vask for den stedlige tyske Garnison, da Virksomhedens Arbejdere er blevet truet paa Livet.

Randers: Maskinen i Havnens Bugserbaad og Isbryder "Bjørn", som for nogle Dage siden blev beslaglagt af Tyskerne, er ødelagt ved en Bombeeksplosion.

Svendborg: Under en Ransagning forleden paa Vilhelm Rosendal Jensens Handelsgartneri, hvor en tidligere arresteret Fabriksarbejder var til Paavisning, blev der i Haven gravet en tung Kasse frem. 5 Mænd havde Besvær med at læsse Kassen paa en Bil. Gartneren blev arresteret under Razziaen, og desuden blev en Medhjælper taget med. Under Aktionen kom en Broder til Gartner Rosendal Jensen paa Cykel, men da han saa, hvad der foregik, søgte han at flygte. Han blev beskudt og dræbtes paa Stedet.

Middelfart: Ledefyret ved Strandvejen i Middelfart, som markerer Sejlløbet i Lillebælt, er Natten til i Gaar blevet ødelagt ved en Bombeeksplosion.

Roskilde: Følgende Skoler er blevet beslaglagt i de sidste Dage: Haraldsborg Husholdningsskole i Roskilde, Himmelev Skole, Hedehusene Skole, Taastrup Borgerskole, Kommuneskolen i Glostrup, Ishøj Centralskole (delvis) og Sengeløse Centralskole (delvis). Endvidere er Hovedbygningen til Godset Catrinebjerg ved Sengeløse, Ishøj Forsamlingshus og de 2 Hotelsale i Hedehusene blevet beslaglagt.

Ringsted: Den 19-aarige Bent Rønhof, Søn af Skovfoged C. C. Rønhof, Bromme, er Natten til Torsdag blevet dræbt ved Skud, da han ikke standsede paa Tilraab fra en tysk Vagtpost.

Kalundborg: En 34-aarig Mand, Stephen Philip, blev sent Torsdag Aften fundet dræbt af Skud i Opgangen til sit Logis, Torvet 1. Den Dræbte stammede fra Fejø og kom til Kalundborg for ca. 3 Uger siden. Motivet til Drabet er ukendt.

Rønne: De to bornholmske Rutedampere "Østersøen" og "Carl" har - saaledes opgives det - paa Grund af tekniske Uheld i Falsterbokanalen maattet lægge Sejlruten om. Den nye og noget længere Rute skal fremtidig ogsaa benyttes af de forskellige Paketbaade, som gaar i Fart mellem København og Bornholm.

 

Mandag den 16. April 1945.

Tyskerne beslaglagt 11.000 Tons Gaskul. Tyskerne har i Dag til Morgen beslaglagt 11.000 Tons Gaskul, tilhørende Frederiksberg Kommune. Kullene ligger paa Det Danske Kulkompagnis Plads i Sydhavnen, hvor


815

der nu er etableret Militærbevogtning. Borgmester H. P. Sørensen oplyser, at de 11.000 Tons Gaskul svarer til en Maaneds Forbrug paa samtlige Storkøbenhavns Gasværker. De tre Hovedstadskommuners Værker har som bekendt foretaget en forholdsmæssig Fordeling af de resterende Kulbeholdninger, saa Beslaglæggelsen kommer ikke ensidigt til at paavirke Frederiksberg Kommunes Gasværk.

420 danske Jøder paa Vej fra Tyskland. 420 af de internerede danske Jøder er paa Vej hertil fra Theresienstadt. De skal rejse videre til Sverige, hvor de efter Planen skal interneres. Udenrigsministeriet og Socialministeriet sendte i Morges hver en Repræsentant af Sted til den dansk-tyske Grænse for at møde Røde Kors Karavanen med de internerede.

Natten til Søndag ankom til den danske Grænse 14 Røde Kors Ambulancer og en Rutebil med ca. 500 danske og norske Statsborgere.

Broder til den truede Ejendomsinspektør myrdet. Morgenbladene bringer i Dag Meddelelse om, at et Par Mænd Natten til Søndag ringede paa hos Ekspeditionssekretær Ejnar Larsen (Københavns Skattedirektorat), Finsensvej 46 A. Da Ekspeditionssekretæren lukkede op, blev der affyret en Række Skud mod ham, og han dræbtes paa Stedet.

Ud over disse Kendsgerninger kan yderligere oplyses, at den myrdede Ekspeditionssekretær er Broder til Ejendomsinspektør Albert Larsen, Bavnehøj Allé. Som tidligere meddelt er Ejendomsinspektør Albert Larsen gaaet under Jorden, fordi han var truet paa Livet i Tilfælde af, at en Hipomand i Ejendommen skulde blive dræbt eller saaret. Siden skete der det, at Hipomanden blev saaret ~ ikke som oprindelig antaget dræbt -. En sen Aften kort efter blev der ringet paa hos Alb. Larsen, som efter at have konstateret, at der stod uniformerede Folk udenfor, flygtede op ad Køkkentrappen, over Loftet og ned i en anden Opgang, kun iført Nattøj. Entredøren blev sprængt, og Lejligheden nøje gennemsøgt. Samtidig fik Familien Besked om, at Alb. Larsen skulde møde paa Politigaarden den næste Dag inden Kl. 11, og skete dette ikke, maatte Familien tage Konsekvenserne. Efter denne Besked forlod Familien tidlig næste Morgen Lejligheden og har ikke været der siden.

20.000 Saarede og Flygtninge paa 2 Dage. Lørdag og Søndag løb 8 tyske Fartøjer ind i Frihavnen med i alt 20.000 Saarede og Flygtninge, hvorefter Totaltallet er naaet op paa 272.280 Flygtninge og Saarede.

Skibene, som ankom i Lørdags, var:

Saarede
Soldater:
Flygtninge:
"Lappland" ... 800 2.800
"Santander" ... - 2.200
"Homberg" .. - 950

816

Søndag ankom:

Saarede
Soldater:

Flygtninge:
"Mars" ... - 2.100
"Nürnberg" ... - 4.000
"Urundi" ... 700 2.800
"Adele Traber" ... 800 1.200
"Marburg" ... 1.000 650

 

Flytningen af Gaskullene allerede begyndt. Det meddeles nu, at Lastningen af Gaskul i Sydhavnen allerede er begyndt i Gaar, og at to smaa Skibe, de danske Dampere "Merkur" og "Inger (el. Jelva) Lau" i Formiddags er afgaaet til Aarhus med ca. 4.000 Tons. I Aarhus Havn skal Kullene omlades paa Jernbanevogne, som foreløbig er destineret til Viborg. - Ifølge Meddelelse, som netop er tilgaaet Magistraten, er der i Dag yderligere beslaglagt 18.000 Tons Kul af Statens Beredskabslager i Sydhavnen. - Fra Statsbanelageret i Sydhavnen menes at være ført ca. 35.000 Tons bort pr. Skib. Det oprindelige Beslaglæggelsesdekret fra Dr. Best lød som bekendt paa 30.000 Tons.

Beslaglæggelse. I Aalborg Havn er beslaglagt samtlige 10 Slæbe- og Bugserbaade, fordi de respektive Ejere ikke fortsat vilde sejle med tysk Vagt om Bord.

En halv Snes Dræbte i denne Week-end. Til de københavnske Hospitaler og Retsmedicinsk Institut er der i denne Week-end indbragt en halv Snes dræbte Mennesker. Lørdag Aften blev den 35-aarige G. Weise fra Sct. Annægaarden dræbt paa en Linie 5-Sporvogn ud for Amagerbrogade 7. Natten til Søndag blev som nævnt Ekspeditionssekretær Ejnar Larsen myrdet. Sent Søndag Aften rekvireredes Ambulancer til Kildebakkegaards Allé i Søborg, hvor fire Mænd var dræbt i et Skyderi, den ene var Vagtmester i Hipokorpset Hugo Hartmann, Østerbrogade 81. De tre øvrige, hvis Navne man ikke kender, menes at have været Sabotører. - Søndag Morgen fandtes Ligene af tre Mænd i Hareskoven i Nærheden af Fiskebæk, de to var i Alderen 20-24 Aar, medens den tredie menes at have været et halvt Hundrede Aar. Den ene saa ud til at have ligget i Skoven nogle Dage, medens de to andre sandsynligvis var kastet ud af en Bil i Nattens Løb. Der var ingen Papirer paa nogen af de Dræbte. - Paa Basnæsvej 13 i Brønshøj blev en Malerlærling, John Kyhle, dræbt ved Skud. Og Søndag Aften blev en tysk Marinesoldat beskudt af tre Mænd ved Husumvej-Korsager Allé. Han ramtes i Hoved og Bryst og blev døende indbragt til Lazarettet paa Nyelandsvej. - Under et Skyderi i Lørdags ud for Westend paa Vesterbrogade blev en tysk Officer dræbt, da han løb bort fra sin Dækstilling bag en Bil, hvorfra han havde skudt efter nogle Civile. Han blev ramt i Hovedet og døde paa Stedet.


817

Døde i Tyskland. Premierløjtnant ved Ingeniør-Regimentet, Alfred Rasmus Friis, Vejle, er den 4. Marts død i Tyskland, Desuden indberettes, at Postassistent Richardt Christensen, Tønder, ligeledes er død i Tyskland, 28 Aar gammel. Desuden er den 38-aarige Maskinmester A. M. Hansen fra "Grindsted-Værket", Grindsted, død i Tyskland.

Skyderi i Gyldenløvesgade-Aaboulevarden. I Aftes ved 23-Tiden opstod der Skyderi i Gyldenløvesgade, hvor en tysk Patrulje skød ned gennem Gaden, formentlig i Anledning af, at der var opklæbet Plakater med tysk Tekst, hvori Soldaterne opfordredes til at vende tilbage til deres Hjemland, fordi Krigen var tabt. Ved Midnatstid var der Skyderi paa Aaboulevarden. I dette Tilfælde var det Hipofolk, som var i Aktion. Der foreligger ikke Oplysninger om, at nogen skulde være blevet saaret eller dræbt under Skyderiet.

Attentatforsøg. Sent Lørdag Aften forsøgte et Par Mænd at skyde Ejeren af Aaboulevardens Akvarieforretning, W. Nielsen, Aaboulevarden 39. Nielsen forsvarede sig imidlertid ved at skyde efter Attentatmændene, der trak sig tilbage. I Gaar forsvandt Nielsen, der er Nationalsocialist, og det menes ikke, at han vil vende tilbage. En Afdeling Hipo-Soldater var ham behjælpelig med Afrejsen.

Anholdelse. Magister Jørgen Budtz-Jørgensen, der er Medarbejder ved Nationaltidende, blev i Lørdags anholdt i sit Hjem af det tyske Politi.

Saaret paa Nørrebrogade. Sent Søndag Aften blev Brandvæsenets Ambulance kaldt til Nørrebrogade 58, hvor en af Beboerne, Toldbetjentaspirant Skov-Jensen, havde faaet 2 Skud gennem Kroppen. Nærmere Oplysninger foreligger ikke. Han blev bragt paa Hospitalet.

Jernbanesabotagen. Natten til Søndag skete der mellem Farris og Sommersted Sprængninger under et Transporttog. 4 Personer blev dræbt, 8 haardt saaret og 6 lettere saaret. Tog- og Lokomotivpersonalet er uskadt. Mellem Døstrup og Skærbæk skete der Sprængninger under et tomt Lazarettog. Tenderen blev afsporet og 3 Vogne væltede. Ingen tilskadekomne. Iøvrigt har der været Sprængninger paa følgende Strækninger: Lunderskov-Eistrup underet Tog (10 Vogne afsporedes, men ingen kom til Skade). - Tvingstrup-Hovedgaard. - Paa Bredebro Station er det sydlige Indgangssporskifte ramt af en Flyvebombe. - Paa Tinglev Station er der faldet en Bombe i Sporet ved Hovedbygningens sydøstlige Hjørne, og de der beliggende Kontorer er stærkt beskadigede. - Videre berettes fra Natten til Søndag om Sprængninger paa Strækningerne Bolderslev-Hjortkær, Ølgod-Gaarde, Marslev~Langeskov og Lysbro-Øster Bording. Lørdag Aften indtraf paa den sidstnævnte Strækning Sprængninger under et Transporttog, hvorved 1 Person blev dræbt


818

og 8 Personer saaret. Paa Aarhus Rangerbanegaard indtraf i Gaar Sprængninger i tre Sporskifter og i et Lager af Skinnekrydsninger, om Aftenen Sprængninger under et Tog mellem Aarhus og Brabrand. Lokomotivpersonalet blev lettere saaret og en Postvogn afsporet. Desuden har der været Sprængninger paa Strækningerne Ølgod-Skodsbøl, Grindsted-Filskov, Filskov-Blaahøj, Farris-Sommersted, Over Jerstal-Havslund og paa Laurbjerg Station. Fra 1. Distrikt meddeles, at der Natten til Søndag skete Sprængninger i et Sporskifte paa Korsør Station. Toggangen mellem Korsør og Slagelse var indstillet til Søndag Formiddag, men først paa Eftermiddagen skete der nye Sprængninger i Sporskiftet, saa Trafikken atter maatte indstilles. Kl. 16,25 kunde Trafikken dog genoptages.

Provinsen.

Aarhus: Natten til Søndag blev de af Ejendommene i Guldsmedegadekomplekset, der var tilbage efter Bombeattentatet Natten til 23. Februar, ødelagt ved en Eksplosion. Ved 0,30-Tiden eksploderede en meget kraftig Bombe, der var anbragt i Døren til Restaurant "Bocken" paa Hjørnet af Guldsmedegade og Klostertorv. Restauranten blev helt ødelagt, og Kompleksets Ejendomme, Klostertorvet 2-4 og Guldsmedegade 1, led betydelig Skade. Ved Lufttrykket foraarsagedes store Ødelæggelser paa Ejendomme paa Klostertorv, Lilletorv og i Vestergade. Der udbrød ikke Brand, og ingen Mennesker kom til Skade.

- Ved 2-Tiden Natten til Lørdag eksploderede 3 Bomber i en Lastbil tilhørende Vognmand Kaj Nielsen, Ndr. Strandvej 95. Vognmanden har tidligere faaet 2 Biler ødelagt ved Bombeeksplosioner.

- Sent Fredag Aften eksploderede nogle Bomber i et stort Pakhus, tilhørende Korn- og Foderstofkompagniet. Pakhuset var rekvireret af den tyske Værnemagt og fyldt med Uniformer og andre Udrustningsgenstande. Hele Pakhuset og Indholdet brændte.

Holstebro: De tyske Myndigheder har til Flygtninge beslaglagt Logebygningen, N.I.O.G.T., og Lystanlægets Pavillon. Forleden fik Værterne paa Byens tre største Hoteller, Hotel Schaumburg, Knudsens Hotel og Hotel Postgaarden, af den tyske Værnemagt Ordre til at lave Mad til Flygtningene i Holstebro. Alle Værterne afslog Kravet, hvorefter de den følgende Dag fik Besked om, at Maden skulde være færdig Kl. 12. I modsat Fald vilde Hotellerne, der er delvis beslaglagt, blive helt overtaget af Tyskerne. Værterne efterkom ikke Ordren, og endnu er der ikke sket noget.

Grenaa: Sent Tirsdag Aften eksploderede paa Kirketorvet en tysk Tankvogn med flere Tusinde Liter Brændstof. En halv Snes Forbipasserende blev taget med til Kommandanturen, men løsladt efter nogle


819

Timers Forløb. En ung Mand blev skudt gennem Benet, da han ikke standsede hurtigt nok.

Haderslev: Arbejdere, der er beskæftiget i Østerskoven ved Haderslev, har modtaget hver et Brev, hvori der laa en Revolverkugle og en Skrivelse, som lød: "Denne Kugle kommer med et Brev, men den næste kommer gennem Luften, hvis De ikke holder op med at arbejde for Tyskerne. Der er Arbejde nok i Tørvemoserne. Gruppe V 59." Ogsaa paa andre Arbejdspladser har Arbejderne faaet lignende Advarsler, og mange af dem er søgt andre Steder hen.

Vejle: Det indberettes, at Hipo i den forløbne Uge har været meget virksomt i Vejle. Under Luftalarmer har de jaget Folk i Beskyttelsesrum og i flere Tilfælde slaaet paa dem, der ikke har pareret Ordre hurtigt nok. Iøvrigt har Korpsets Folk foretaget Razziaer i Byens Gader saa at sige dagligt og i Udrykningsvogn medtaget adskillige Personer. Paa Forespørgsel til Værnemagten, om Hipo havde behørig Myndighed til det, Korpset foretog sig, blev der svaret, at Korpset nu var gaaet ind under Værnemagten og derfor var udstyret med den fornødne Myndighed i den omspurgte Retning.

Ribe: Ribe Katedralskole er Lørdag Eftermiddag blevet beslaglagt. Ribe er herefter uden Skoler. Ribe Statsseminarium har faaet Henvendelse fra Undervisningsministeriet om bl. a. af Hensyn til den akute Lærerindemangel at søge Eksamen gennemført. Man har opnaaet Menighedsraadets Tilladelse til at afholde skriftlig Eksamen i Sct. Kathrinæ Kirke [i. e. Sct. Catharinæ Kirke], og man haaber, at Stiftsøvrighedens Tilladelse ligeledes kan opnaas.

Nykøbing S.: I Fredags blev en Personbil tilhørende Entreprenør, Grosserer Heidelberg, Espergærde, fjernet fra et Værksted i Asnæs, væltet og overhældt med Benzin. Den blev dernæst sat i Brand og brændte helt op. Natten til Lørdag blev en 6 Tons Lastvogn tilhørende Entreprenørfirmaet Kastrup Nielsen, København, ved Vig antændt og brændte delvis op.

Næstved: Natten til Søndag blev den 35-aarige Karen Jensen, Farimagsvej 19, dræbt af tre Skud, hvoraf det ene var gaaet gennem Hovedet. Den Dræbte blev fundet paa Kildemarksvej.

Hillerød: Lørdag Aften fandt man et Lig i en Mose ved Børstingerød i Nærheden af Lillerød. Ligets Arme og Ben var sammenbundet med Reb, og der var anbragt Sten inden for Overfrakken for at tynge det ned i Mosen. Liget syntes at have ligget i Mosen i alt Fald i flere Maaneder. Den Døde, der var velklædt, førtes til Centralsygehuset, hvor der i Eftermiddag vil blive foretaget Obduktion.


820

Tirsdag den 17. April 1945.

Gaskullene igen frigivet. Efter at Udenrigsministeriet indtrængende har anmodet de tyske Myndigheder om at ophæve Beslaglæggelsen af Frederiksberg Kommunes 11.000 Tons Gaskul, er Kullene atter frigivet. De 18.000 Tons af Statens Beredskabslager er derimod stadig beslaglagt. - Hvorvidt de to smaa Dampere "Merkur" og "Inger (el. Jelva) Lau", som i Gaar Formiddags gik ud fra Sydhavnen, havde taget Last af Gaskul fra Det Danske Kulkompagnis Plads, er usikkert. Det er muligt, at Ladningerne er indtaget ved den nærliggende Statsbaneplads. Hvis dette er Tilfældet, er de 11.000 Tons intakt.

De tyske Flygtninge i København. Der er i de tre Hovedstadskommuner beslaglagt godt 100 Bygninger til Indkvartering af tyske Flygtninge, deraf 58 københavnske Skoler. Borgmester Bindslev oplyser, at der i disse Skoler befinder sig ca. 26.000 Flygtninge. I det hele skønner man, at der i Øjeblikket opholder sig 50-60.000 Flygtninge i Storkøbenhavn. Naar Tallet ikke er større til Trods for, at der er ankommet over 272.000 Flygtninge og Saarede til København, skyldes dette - som det ogsaa er sagt fra tysk Side - at København er Opsamlingsplads. Efterhaanden som Forholdene muliggør det, bliver Flygtningene fordelt til det øvrige Land, hvilket altsaa ogsaa er sket i meget stor Udstrækning.

Det er blevet overdraget til "Sundhedskommissionens Kontor til Bekæmpelse af Skadedyr" at afluse Flygtningene i saa stor Udstrækning som overhovedet muligt. Kontorets Folk drager omkring fra Skole til Skole og afluser Tyskerne. De er gennemgaaende meget lusede, befængt baade med Kroplus og Hovedlus. Hygiejnen staar det meget slet til med og Sundhedstilstanden er heller ikke særlig god.

Beslaglæggelse. Teknisk Selskabs Skole i Ahlefeldtsgade er blevet beslaglagt.

Dræbte. Paa Vigerslevvej ved Hansstedvej, hvor det nazistiske Ægtepar Schmidt forleden blev dræbt, blev der Natten til Søndag fundet 3 Mænd dræbt ved Skydning. Alle Identifikationspapirer var fjernet. Paa samme Maade er tidlig i Morges fundet en ca. 30-aarig Mand dræbt paa Hjørnet af Jægersborg Allé og Gyldenlundsvej. Han var skudt gennem Nakken, og Kuglen var gaaet ud gennem Panden. Ligeledes er der i Morges i Hareskoven fundet en Mand, som var dræbt ved Skud gennem Hovedet. Heller ikke i dette Tilfælde var der nogen Mulighed for Identifikation.

Oplysninger om den senere Tids Dræbte. Om de i Tiden fra den 23. Marts til den 9. April til Retsmedicinsk Institut indbragte Dræbte kan gives følgende yderligere Oplysninger: Assistent Poul Heidner, som blev saaret under Urolighederne i den indre By den 22. Marts, døde 3 Dage senere, og Frugtkommissionær Thorvald Thorstensen, som samme


821

Dag blev skudt ved Nørreport, døde den 28. Marts. Direktør Peter Willy Ludvig Verner Heiber, som skulde være blevet skudt i Hovedet i V. Farimagsgade [i. e. Vester Farimagsgade], blev ramt af et Projektil samtidig med Luftangrebet paa Shellhuset og døde efter en Operation den følgende Dag. Han boede Smakkegaardsvej 13. Manden, som Skærtorsdag blev beskudt i Rigshospitalets Forgaard og døde den 29. Marts, er identificeret som Marinevægter Hans Chr. Andersen, Skenkelsø, Frederiksborg Amt, født den 18. Juli 1908. To Personer, som blev fundet dræbt i Charlottenlund Skov, var Chauffør Chr. Erhardt Woss, Jægersborggade 40, medens den anden var Repræsentant Axel Juhl, Hillerødgade 21 A, og ikke som angivet Carl Hansen, Vigerslevvej 14. To Mænd, som blev skudt paa Bregnegaardsvej, er identificeret som Kemigraf Jørgen Eiler Storch Lemme, Ægirsgade 13, og Kemigraf Finn Lorenzen, Spøttrupvej 4. Den ukendte Kvinde, som blev fundet dræbt ved Skud i Degnemosen i Brønshøj, var Kontorassistent Inga Vilia Stobbe, Ermelundsvej 7. Hun var født den 24. November 1928. Det var nogle ukendte Mænd, som afhentede hende i Hjemmet. I Utterslev Mose er fundet Købmand Knud Valdemar Hansen, Rungsted Plads 1, født den 13. December 1897. Han var blevet afhentet af bevæbnede Mænd i Bil. Disse gennemrodede først hans Skuffer og Gemmer og medtog 2-3.000 Kr. samt et Par Sparekassebøger, hvorefter de kørte Købmanden ud i Mosen, hvor han kort efter blev fundet dræbt. Til Retsmedicinsk Institut er yderligere indbragt Ekspedient Johannes Holmgaard Andersen, Krausevej 21, født den 10. August 1885, død den 3. April. Skrædder Aksel Herman Jensen, Studiestræde 31, født den 28. Januar 1921. Han blev skudt paa Raadhuspladsen og derfra bragt til Lazarettet paa Nyelandsvej, og senere overført til et dansk Hospital, hvor han afgik ved Døden den 2. April. Niels Chr. Simonsen, Ane Cathrinesvej [i. e. Ane Katrines Vej] 8, født 15. Juli 1885. Han blev fundet liggende død i sit Soveværelse i en stor Blodpøl den 4. April. Arbejdsmand Alfred Jensen, Holtegade 36, født den 27. November 1913. Han blev skudt paa Gaden, formentlig paa Nørrebro, den 5. April. Chauffør Carl Vilhelm Madsen, Vagtmester hos Værnemagten og boende Tunnelvej 6, Glostrup, født den 3. August 1898, og Truppenführer Bjarne Bjelkested, Lille Maglegaard, Roskilde, født den 20. December 1911. De blev begge fundet skudt paa Toftekærsgaards Mark ved Hove.

Skyderi paa Nørrebro. Ved 21-Tiden i Gaar var der kraftigt Skyderi omkring Skolen paa Lergravsvej, og ved Midnatstid forekom livligt Skyderi flere Steder paa Nørrebro. Vagtværnets Patruljer maatte i samme Anledning inddrages og kunde først gaa paa Gaderne i Kvarteret ved 4-Tiden. - Kl. 2,40 i Nat eksploderede en Bombe i Ismejeriet, Kastelsvej 8, og en Del Ruder i Kvarteret knustes. - Ogsaa ved Aalholm Skolen og paa Banelinien ved Hvidovre Station er der i Nat forekommet en Del Skyderi.


822

4 tyske Soldater saaret ved Eksplosion. Togkontoret meddeler, at der i Morges Kl. 4,30 skete 2 Sprængninger i et Godstog ud for Glostrup Station. Sprængningerne fandt Sted i to Godsvogne, og 4 tyske Soldater saaredes, to tilmed temmelig haardt. Toggangen paa det ene Spor maatte indstilles til ved 8-Tiden i Morges.

Tysk Soldat dræbt. Paa Kastruplundvej blev en tysk Soldat Søndag Eftermiddag fundet dræbt af et Skud genem Hjertet.

Razzia paa Højbro Plads. Et Hold Hipofolk foretog i Gaar Eftermiddags Razzia i Ejendommen Højbro Plads 21, hvor, saa vidt vides, et Par unge Kontorister hos Generalkonsul Hartmann blev arresteret.

Jernbanesabotagen. Ifølge Oplysninger fra Togkontoret i Morges er der i Nattens Løb forekommet Sprængninger paa følgende Strækninger: Andst-Vejen, Krogager-Tofterup, Herning-Studsgaard, paa Mundelstrup og Aarup Stationer. Desuden er der i Gaar forekommet talrige Sprængninger paa jydske Banestrækninger.

Provinsen.

Søndag ankom til Padborg en ny Transport med ca. 250 danske og norske Fanger. 12 af dem blev indlagt paa Sygehuset i Aabenraa, lidende af alvorlige, smitsomme Sygdomme. De øvrige blev anbragt i et Lazarettog, men som Følge af Sabotage paa Jernbanelinien nordpaa maatte man opgive at føre Toget igennem. Der blev rekvireret Biler fra hele Sydjylland, som førte de syge til Kolding, hvorfra Videretransporten til København fandt Sted med Tog. Mandag Formiddag er Transporten fra København overført til Sverige.

Esbjerg: Fiskeriet fra Esbjerg vil antagelig gaa helt i Staa. Der bliver kun Tale om lidt Kystfiskeri, idet der ikke er Transportmuligheder for de større søgaaende Fartøjers Fangster. I Slutningen af forrige Uge kostede isede Rødspætter fra 3 til 10 Øre pr. 1/2 kg.

- Bankdirektør Rudolf Hansen, Landmandsbanken, Esbjerg, er efter hvad det i Dag oplyses, død i Neuengamme. Hansen havde arbejdet med Oprydningsarbejde i Hamborg og blev Torsdag Eftermiddag ført til Neuengamme, hvorfra det var Meningen, han skulde føres hjem. En Sygeplejerske har imidlertid til to Chauffører fra Esbjerg oplyst, at Hansen døde i Neuengamme Torsdag Aften.

- "Paladshotellet" i Esbjerg, der forleden blev beslaglagt, blev senere frigivet, atter beslaglagt og atter frigivet.

Svendborg: Værnemagten har rekvireret J. Lauritzens Søfartsskole. Desuden har Værnemagten givet Besked om, at ogsaa Feriehjemmet "Stella Maris" samt Vestre Skole skal afgives. Det er dog lykkedes at


823

bevare Vestre Skole, hvortil en CBU-Kolonne er overført fra "Stella Maris". Man venter 800 Medlemmer af Hitler-Jugend til Søfartsskolen og "Stella Maris".

Slagelse: Som kort omtalt tidligere foretog Gestapo den 12. April omfattende Husundersøgelser og Arrestationer i Slagelse. Følgende Oplysninger om Arrestationerne kan nu gives: Arresteret blev Barbersvend Olsen, Kalundborgvej, Urmager Lykke-Friis, Smedegade, Typogaf Poul Jacobsen, Sorø Amtstidende, Typograf Børge Christensen, Socialdemokraten, Bagermester Hermansen, Sct. Peders Plads, Kommis Carl Petersen, Kommis Ejnar Petersen, Kastanievej 3, Møllermester Hansen, Lindevej (senere frigivet), politibetjent Gunnar Bagge og Politibetjent Vald. Larsen, begge boende hos Malermester Bagge, Skellet 5, der ligeledes blev arresteret. Grosserer Jens Hillers, St. Mikkelsgade 1, Tjener Alfred Hansen, Oehlenschlægersgade, Erik Frandsen, Søn af Vicevært Frandsen, Bredegade, Slagter Pape, Kommis Fodegaard hos Isenkræmmer Ulrich, Kontorist Ejler Lang, DFB, Løvegade, Urmagersvend Henning Jensen, Frederiksgade.

I de fleste Tilfælde blev der i Forbindelse med Arrestationerne foretaget Husundersøgelser, og der var tillige Husundersøgelser i en lang Række Tilfælde, hvor Beboerne ikke blev truffet hjemme, ofte blev her Dørene sprængt.

En ung Mand, der var blevet arresteret, forsøgte at undslippe, men blev beskudt og dræbt. Hans Navn opgives som Sømand Finn Haagen Rasmussen, boende St. Mikkelsgade 16.

Ogsaa i Omegnen af Slagelse er foretaget Arrestationer, saaledes i Ruds Vedby, hvor følgende blev arresteret: Gartner Johs. Larsen, Medhjælper Rasmussen, Vedbygaard, og Vognmand Carl Hansen, Maskinarbejder Willy Madsen samt Mekaniker Thomsen, Ruds Vedby.

I Sorø opgives foreløbig som arresteret: Telefonmontør Gunnar Hjorth og Chauffør Poul Petersen.

Senere Meddelelser fra Slagelse giver Detailler om yderligere Husundersøgelser og Vaabeneftersøgninger, samt enkelte Arrestationer udover de ovenfor nævnte. Det tilføjes, at Identifikationen af den ovenfor nævnte dræbte Person er usikker.

 

Onsdag den 18. April 1945.

De danske Jøder fra Tyskland passeret København. Røde Kors Konvojen med 423 danske Jøder, som har været interneret i Theresienstadt, passerede i Formiddags København paa Gennemrejse til Sverige, hvor de vil blive interneret. Rejsen hertil har været meget dramatisk og er gennemført med en beundringsværdig Dygtighed af Lederne og navnlig Chaufførerne. Strækningen fra Prag til Lybeck er tilbagelagt paa 30


825

Timer og er paa adskillige Strækninger gaaet gennem Randen af Frontzonen. Karavanen naaede i Aftes frem til Odense, hvor der overnattedes, men allerede i de tidlige Morgentimer blev Rejsen fortsat med Tog og i Biler. Ved 9-Tiden naaede Toget frem til København, og en Timestid senere kom Bilerne. I Frihavnen laa en Færge parat til at føre alle de hjemvendte Jøder videre til Sverige, blandt disse Det mosaiske Samfunds Overhoved, Overrabbiner, Dr. Friediger, den gamle Kommandørinde Schultz og Translatrice Rigmor Adler. Under Opholdet i Theresienstadt er 52 af de internerede danske Jøder afgaaet ved Døden.

Angrebet paa Gestapo-Hovedkvarteret i Odense. Om Luftangrebet paa Gestapo-Hovedkvarteret i Odense kan som Supplement til Dagbladenes Meddelelser oplyses, at der ialt konstateredes 12 Bombekratere. Et Par af Bomberne faldt uden for Skolens Areal og bevirkede, at 8 Villaer blev totalt ødelagt, uden at der dog her opstod Brand. Der er yderligere Skader paa ca. 90 Villaer i Omegnen. Der var Tirsdag ved 20-Tiden til Odense Sygehus indbragt 5 Dræbte og 16 haardt saarede, letsaarede og chokerede. De Døde er endnu ikke identificerede, det drejer sig om en 12-aarig Pige, 3 Kvinder og en Mand.

Løsladelser. Direktør Karmark, der blev arresteret for nogen Tid siden, er atter løsladt. - Fra Silkeborg meddeles, at Byraadsmedlem, Grosserer Richardt Lynge og Bogtrykker Fr. Stecher ligeledes er blevet løsladt

Sabotage i Frihavnen. Ved Middagstid i Gaar rykkede et større Antal Sabotører ind i Skur 1 i Frihavnen, hvor Tyskerne har Fryserum. Vagtposterne blev i Forvejen overmandet, og der anbragtes 2 Bomber i Skuret. Ved Eksplosionerne væltede en Gavl, og der opstod Ild, men Brandvæsenet blev ikke tilkaldt. Man har endnu ingen Underretning om Skadens Omfang.

- Ved 22-Tiden i Gaar nedbrændte Firmaet Halkjærs Maskinsnedkerværksted paa Femagervej i Hvidovre. Værkstedet var forleden udsat for Sabotage, men blev ved denne Lejlighed ikke helt ødelagt, hvilket imidlertid skete i Aftes.

Beskudt paa Tagensvej. Et Ægtepar, Hr. og Fru Henriksen, Ryesgade 85 - noget Fornavn er ikke opgivet - blev i Aftes beskudt ud for Tagensvej Nr. 29. De var under falske Opgivender inviteret til Selskab paa Tagensvej og blev formentlig beskudt af dem, der havde inviteret dem. Manden dræbtes paa Stedet, medens Konen fik et Skudsaar i højre Skulder.

Under tysk Bevogtning. P. V. Jacobsen og Søn's Trælasthandel i Vermlandsgade er blevet besat af Tyskere, der holder Vagt overalt paa Pladsen.


825

Jernbanesabotagen. I Nat er der sket Sprængninger under et tysk Orlovstog mellem Hjortkær og Bolderslev. 7 tyske Personvogne blev afsporet, og deraf væltede 4. Det danske Personale kom intet til, medens 3 tyske Soldater blev haardt og 10 lettere saaret. Der er sendt Hjælpetog fra Flensborg til Stedet. Iøvrigt meldes om Sprængninger i Nat paa følgende Strækninger: Holstebro-Naur, Brande-Fasterholt, Brande-Lundfod, Vejle-Munkebjerg, Herning-Nr. Kollund [i. e. Nørre Kollund] og paa Nørre Sundby [i. e. Nørresundby] Station samt ved Fiskebæk Station Syd for Nykøbing F. I Morges Kl. ca. 7,30 brændte en Godsvogn med Halm paa Østerbro Station.

Døde i Tyskland. Kornhandler Carl Nielsen, Tinglev, Ekstraarbejder A. Koch, Dragonvej 5, Tønder, og den unge Maler Ib Hansen, Aarhus, er død i Tyskland. Den sidstnævntes Fader, Maler Thorvald Hansen, døde for et Par Maaneder siden i Tyskland, og en Broder til Ib Hansen, opholder sig i Fængsel i Tyskland.

Provinsen.

Fra Aabenraa meddeles, at Grænsevagten er blevet skærpet betydeligt ved Hjælp af tysk Militær, fordi man fra tysk Side ikke ønsker uorganiserede Flygtninge til Danmark.

Aalborg: Aalborg oplevede Mandag Aften og Natten til Tirsdag nogle urolige Timer med megen Skydning i Gaderne. Kl. 16,30 Mandag opdagede det tyske Sikkerhedspoliti, at en Fladvogn, tilhørende en Brændehandler i Byen, som holdt for rødt Lys i Vesterbro-Prinsensgade-Krydset, var læsset med Vaaben og Ammunition. Der blev aabnet Ild mod Vognen med det Resultat, at Hesten blev ramt og løb løbsk. Den ene af Passagererne, Bogtrykker Holten Andersen, blev slynget af Vognen og beskudt. Det lykkedes ham at komme ind i en nærliggende Butik og slippe ned i Grønnegade, hvor han løb ind i en Lejlighed. Her blev han kort efter anholdt. Han var ramt af flere Skud, bl. a. i Hovedet, og døde Tirsdag Morgen paa Feltlazarettet. Den anden, Depotbestyrer Mortensen, Nytorv, fortsatte med det løbske Køretøj ned ad Prinsensgade, men blev stoppet paa Banegaardspladsen og anholdt.

Kort efter begyndte en Serie Razziaer i Byen. Det blev konstateret, at Vaabentransporterne var gaaet fra Nytorv til Springborgs Trævarelager paa Vesterbro. De paagældende Gader blev afspærret, og der opstod i de følgende Aftentimer en Række Ildkampe rundt i Byen. Herunder blev pens. Opsynsmand Anton Chr. Petersen, Vesterbro 27, ramt af et Skud fra en forbikørende Bil; han var gaaet hen til Vinduet for at kigge ud. Han døde to Timer senere paa Kommunehospitalet. Et Par Ejendomme derfra var den 33-aarige Husassistent Karen Andersen, Vesterbro 15, ogsaa gaaet til Vinduet. Hun blev ramt af et Skud og indlagt paa Kommunehospitalet, hendes Kvæstelser er dog ufarlige. Omtrent samtidig


826

kørte en Bil bemandet med Sabotører gennem Gaden. De kørte langsomt forbi Springborgs Trævarelager, hvor der holdt tre Gestapobiler, samt var posteret en Del tysk Mandskab. De aabnede Ild mod Bilerne og Vagtposterne og kørte derefter hurtigt videre. Saa vidt vides blev 3-4 Vagtposter dræbt. Bilen fortsatte ud ad Vesterbro forfulgt af Gestapo og drejede ned ad Ny Kærvej, hvor en Forring eksploderede. Sabotørerne tog derefter Flugten til alle Sider, efterladende Bil og Vaaben.

Afspærringen af Vesterbro blev opretholdt til Tirsdag Morgen, da man havde fundet et større Vaabenlager i Springborgs Trævarefabrik. Derefter blev Fabrikkens Direktør, Busch, anholdt. Ligeledes blev Indehaveren af den Forretning, hvorigennem Bogtrykker Holten Andersen var flygtet, anholdt. Der skal være foretaget flere Anholdelser rundt i Byen, men Navnene kendes endnu ikke.

Silkeborg: For nogle Dage siden blev den 23-aarige Kommuneassistent, Poul Møller Rasmussen, Silkeborg, fundet skudt i København. Han blev Tirsdag begravet i Silkeborg, i hvilken Anledning de fleste Forretninger havde lukket om Eftermiddagen, og Fabrikerne laa stille. Overalt i Byen flagedes der paa halv Stang. Rasmussen efterlader sig en 20-aarig Hustru og to smaa Børn.

Thisted: Læge Leubroch, Hurup, blev Natten til Fredag ført bort af Tyskerne. I Forvejen havde han talt Russisk med en af de russiske Soldater paa Egnen.

Aarhus: I et lille Krat ved Østre Skovvej fandtes i Gaar Eftermiddags Liget af en ung Mand, der var skudt. Han havde den ene Fod i Gips og var iført en Skjorte fra Aarhus Kommunehospital. Den dræbte er den 33-aarige Elektrosvejser Jens Chr. Christiansen, Korsgade 23-25. Han var for godt en Maaneds Tid siden i Mejlgade blevet saaret ved et Vaadeskud i den ene Fod og havde ligget paa Kommunehospitalet, hvorfra han Tirsdag ved 14-Tiden blev afhentet af nogle Revolvermænd, som kørte ham bort i Bil.

Randers: Førstelærer Ricard Jensen, Albøge, er blevet arresteret efter en meget grundig Undersøgelse i hans Hjem. Husundersøgelsen gav intet Resultat, men Arrestationen er opretholdt.

- Samtidig arresteredes Lærer Vilh. Christensen, V. Alling [i. e. Vester Alling], han førtes til Aarhus. - Endvidere er Læge Andersen, Allingaabro, arresteret.

Skagen: En større Brand hjemsøgte Natten til Tirsdag Skagen, idet der opstod Ild i tre store Træbarakker, tilhørende Entreprenørfimaet Brandt & Ravntoft. Barakkerne var Bolig og Kantine for Arbejdere fra en tysk Arbejdsplads.

Kolding: Natten til i Gaar blev de danske Arbejdere, der er indkvarteret i Vonsild Forsamlingshus, Vært og Familie vækket af Revolver-


827

mænd, der gav dem to Minutter til at forlade Bygningen. Kort efter fulgte 7 Eksplosioner, hvorved der anrettedes betydelig Skade, det er tvivlsomt, om Bygningen kan repareres. Samtidig blev et Marketenderi, der var indrettet i en Barak ved Siden af Forsamlingshuset, totalt ødelagt og styrtede sammen.

St. Hedinge [i. e. Store Heddinge]: I April er følgende blevet arresteret: Chauffør Børge Nielsen, Chauffør Jens Olsen, Tandlæge Harry Larsen, Garvermester Poul Jørgensen, Mekaniker Gunnar Christensen, Kommis Erland Oliver Knudsen, Læge K. Brostrøm (senere frigivet), Garveriarbejder Frede Døssing (senere frigivet), alle bosiddende i Store Hedinge [i. e. Store Heddinge]. Sognepræst H. Bredsdorff, Magleby, Gaardejer A. Andersen og Gaardejer H. Hansen, Klippinge, Landmand Frode Jensen, Møllebjerggaard, Højerup, Landmand Hans Nielsen, Renge, samt Gaardejer C. N. Lorentzen, Broveshøj, Lille Hedinge [i. e. Lille Heddinge].

København. I Formiddags mellem Kl. 10 og 10,30 trængte et Hold Sabotører ind paa "Titan", advarede Arbejderne og slæbte saa nogle Maskiner udenfor paa Fabrikspladsen og sprængte dem i Luften med 4 Bomber. De paagældende Maskiner var netop blevet færdige fra Fabrikken og skulde være afleveret i Dag.

 

Torsdag den 19. April 1945.

Røde Kors Konvojen med de 423 danske Jøder, der har været interneret i Theresienstadt, er vel ankommet til Sverige. Alle deporterede danske Jøder, som endnu er i Live, befinder sig nu uden for Tysklands Grænser. Det samme er Tilfældet med alle deporterede Politifolk. Af Politifolkene er 66 døde under Opholdet i Tyskland, og blandt Jøderne har der som nævnt i Gaar været 52 Dødsfald.

Samtidig med, at Jøderne i Tirsdags passerede den danske Grænse mod Syd, kom en Konvoj med 68 danske og 64 norske internerede over Grænsen. Ved Middagstid kørte den sidstnævnte Konvoj gennem Haderslev. Flagene var da hejst overalt i Byen, og flere Tusinde Mennesker havde taget Opstilling i Gaderne. Der blev vinket og overrakt Blomster Kager og Bolcher. Da Menneskemængden var ved helt at spærre Hovedgaden gennem Byen og Bilerne blev fuldstændig omringede, saa de maatte standse, foretog den tyske Politiofficer en Regulering, idet det blev henstillet til Folk at rømme Kørebanen, mens der blev givet Tilladelse til, at de, der havde Blomster at overrække, maatte gaa hen til Bilerne. Det kom iøvrigt ikke til Episoder.

Nye Vanskeligheder med Sejladsen. Tyskerne udstedte i Gaar Ordre om, at intet dansk Skib over 50 Tons maa forlade Københavns Havn,


828

uden at der er tysk Militærvagt om Bord. Denne Bestemmelse medførte straks, at Sejladsen blev indstillet, da Sømændene ikke saa sig i Stand til at udføre deres Arbejde under de ændrede Forhold. Det Forenede Dampskibsselskab maatte indstille Rutefarten, og alle andre Skibe over den nævnte Størrelse kunde heller ikke komme af Sted. Endnu Kl. 10 i Dag er der ingen Ændring i Situationen.

Skudt under Flugtforsøg. Grosserer Carl Mortensen, Chr. Winthers Vej 38, Lyngby, blev Natten til Lørdag arresteret af Gestapo. Hans Hustru har nu faaet Meddelelse om, at han er blevet skudt under et Flugtforsøg

Flygtningeskibe krigsforlist. I den Hærberetning, Værnemagten offentliggjorde i Gaar, meddeltes, at det store Flygtningeskib "Pretoria" havde været ude for Angreb af russiske Flyvere. Det menes, at "Pretoria", som fik 3 Fuldtræffere ind, har haft 3-4.000 Mennesker om Bord. Skibet ligger halvfyldt med Vand, og der er i hvert Fald ikke i Øjeblikket Mulighed for Bjergning. Et andet, endnu ikke bekræftet, Forlydende gaar ud paa, at det store Flygtningeskib "Potsdam" skulde, være krigsforlist mellem Bornholm og Drogden. I Gaar Morges kom nogle Overlevende fra et Krigsforlis til Københavns Havn i en lille tysk Baad.

Det oplyses nu fra tyske Kilder, at "Potsdam" ligeledes har været udsat for Flyverangreb, og at hele Overbygningen er revet bort. Det skal dog være lykkedes at faa Havaristen slæbt bort og sat paa Grund.

De sidste Flygtningeskibe. I Tirsdags kom Damperen "Nürnberg" - ikke at forveksle med Krydseren "Nürnberg" - hertil med 4.000 Flygtninge, og i Gaar kom "Møwe" med 200 Saarede og 700 Flygtninge, "Kronenfelts" med 200 Saarede og 2.300 Flygtninge, samt "Merkator" med 150 Saarede og 2.150 Flygtninge. Totalantallet af Saarede og Flygtninge, ankommet til Københavns Havn, er hermed naaet op paa ca. 281.880 Personer.

Sabotagen. Om Sabotagen paa "Titan" kan yderligere oplyses, at det var 3 meget svære Motorer, som netop skulde afleveres til Tyskerne, der blev sprængt i Luften. Tyskerne hentede senere paa Dagen 2 Motorer, der var under Arbejde. Ogsaa Fabrikkens Transformatorstation blev som meddelt i Dagspressen sprængt. Der var 20-25 Personer om Sabotagen.

Ved 22,30-Tiden i Gaar skete Eksplosioner i en Transformator ved Sydhavnsgade 24. Sabotagen berørte en stor Del af Sydhavnskvarterets Fabrikker, som straks blev mørklagt efter Eksplosionen.

Paa samme Tidspunkt blev der forøvet Sabotage mod Maskinsnedkeriet i Danmarksgade 3. Ved Eksplosionerne opstod Brand i Virksomheden. Selve Brandskaden blev dog ikke særlig stor, hvorimod der skete en Del Ødelæggelser ved Sprængningerne. - Autoværkstedet "Diana", Jagtvej 155, blev ligeledes i Aftes udsat for Sabotage. Syv Biler, deriblandt


829

nogle Turistvogne, blev overhældt med brændbar Vædske og antændt. - Tidligt i Morges hørtes over hele Byen to kraftige Drøn fra Eksplosioner, som det endnu ikke er lykkedes at faa lokaliseret. Hverken Brandvæsenet eller Vagtværnet har været tilkaldt, og det har heller ikke været muligt fra andre danske Institutioner eller Myndigheder at skaffe Underretning om Arten af disse Eksplosioner.

Dræbt efter Mishandling. Gennem Dagbladene udsendtes forleden Meddelelse om, at en ukendt Mand var fundet dræbt paa Gyldenlundsvej. Til det Signalement, man offentliggjorde i Bladene, kan føjes, at den Dræbte var mishandlet paa det frygteligste. Saaledes var samtlige Negle rykket af Fingrene.

Dræbte. Vagtværnet blev i Aftes kaldt til Tjørnegade 4 B, 4. Sal th., hvor en Mand ved Navn Chr. Vilhelm Correnius Jacobsen, født 25. Februar 1923, var blevet dræbt ved Skud i Tindingen. Jacobsen, der tilhørte Frikorps "Viking" og for Tiden var hjemme paa Orlov, fejrede netop sin Forlovelse, da 2 Mænd kom op og spurgte efter Slagter Olsen. De kom indenfor og affyrede saa Skud mod Jacobsen, der dræbtes paa Stedet.

- I Gaar Eftermiddags indfandt sig nogle Mænd i en Lejlighed, Taarbækdalsvej 6. De søgte efter en Mand, der hed Nilsson. Dennes Moder lukkede Mændene ind. Efter at have søgt ham overalt i Lejligheden, fandt man ham under Sengen. Der blev affyret en Maskinpistolsalve ind under Sengen. Han blev dræbt. Moderen overværede den uhyggelige Scene. Liget kørtes til Feltlazarettet.

- Ved 11-Tiden i Gaar Formiddags blev en tysk Oberst skudt ned paa Amager. Han var i Selskab med en civilklædt tysk Læge, da fire Revolvermænd paa Wibrandtsvej ud for Nr. 31 skød ham ned med flere Skud. Han faldt død om paa Stedet. Liget transporteredes til Lazarettet paa Nyelandsvej.

Ildkamp i Kvæsthusgade. Nogle Hipomænd fandt i Gaar et Vaabenlager i Kvæsthusgade 5. Der opstod en langvarig Ildkamp, som kostede en Hipomand Livet, og en anden saaredes haardt. Ogsaa blandt Modstanderne var der Tab.

Jernbanesabotagen. I de sidste Døgn synes Jernbanesabotagen at have taget et kraftigt Opsving, navnlig i Jylland. Paa Nørrebro Station fandt der ved Middagstid i Gaar nogle Eksplosioner Sted, hvorved Stationens 20 Tons Læssekran blev ødelagt. Ligeledes ødelagdes en tysk Godsvogn delvis med Indholdet af Uniformer og Fodtøj. - Ved 23-Tiden i Aftes skete Eksplosioner i Kulkranen paa Banegaarden i Næstved. Forinden var der givet telefonisk Besked om at holde Lokomotiver og Personale borte fra Kranen. Fra Jylland indrapporteredes i Aftes nye Sprængnin-


830

ger mellem Brande og Fasterholt, mellem Skanderborg og Alken og paa Kollund Station, hvor der skete Sprængninger under et tysk Transporttog. Der afsporedes 7 Godsvogne, men ingen Mennesker kom til Skade. Endelig meddeles fra Pressekilde, at en Godsvogn med Benzintromler kom i Brand mellem Nors og Vandet.

I Aftes og i Nat er der sket Sabotage paa følgende Strækninger: Herning-Gødstrup, Silkeborg-Funder (10 Sprængninger), Silkeborg-Resenbro (8 Sprængninger), Grindsted-Filskov, Horsens-Hatting (5 Sprængninger i begge Spor), Struer-Hjerm, Over Jerstal-Hovslund, Skjern-Borris, og desuden paa Grejsdal Station, Ølgod Station og Tim Station.

I Københavns Nærtrafik indstilledes Toggangen en kort Periode ved 8-Tiden i Morges mellem Hellerup og Østerbro paa Grund af Telefonbomber. Fra Hillerød Station meldes om Bombeeksplosioner Kl. 8,15. Der sprang først Bomber i tre Godsvogne, hvorved en Række Ruder knustes uden for Baneterrænet. Alle Passagerer blev beordret ud paa Gaden, medens en Bombe blev demonteret. Trafikken er blevet genoptaget i Formiddags.

Protester fra Rederi-Organisationerne. Dansk Dampskibs-Rederiforening og Dansk Sejlskibs~Rederiforening for mindre Skibe har protesteret mod det tyske Krav om Vagtmandskab paa alle udgaaende Skibe. Man henviser bl. a. til, at der ikke er Plads til Vagtmandskab om Bord. I Udenrigsministeriet afholdes i Dag Møde mellem Organisationerne og de tyske Myndigheder angaaende dette Spørgsmaal.

Provinsen.

Odense: Efter Bombardementet af Husmandsskolen Tirsdag Eftermiddag blev der skudt livligt i og omkring det Terræn, som Tyskerne havde afspærret. Nogle Modstandsfolk havde forskanset sig i nogle Haver nær ved Skolen, og Kampen varede flere Timer. Det vides ikke, om der er dræbte paa nogen af Siderne. Først Onsdag Morgen, da man havde uskadeliggjort det Sprængstof, der oplagredes paa Skolen, fik de evakuerede Beboere i Omegnen Lov til at vende hjem.

Straks efter Ødelæggelsen af Hovedkvarteret beslaglagde Værnemagten det nye Missionshotel i Odense. Beboerne og de Rejsende fik en Time til at rykke ud af Hotellet, som er det næststørste i Odense.

Paa Grund af Afspærringerne er det ukendt, hvor mange danske, der er omkommet i Husmandsskolen. Det vides dog positivt om en Del af de danske Fanger, at de er kommet fra det med Livet, idet de overførtes til Arrester i Domhuset i Albanigade. Foran Domhuset havde samlet sig en stor Menneskemænde, som de tyske Vagtposter drev bort med Varselsskud. Ingen blev saaret. Onsdag Morgen afgik en Transport paa 20 Fanger til Frøslev.


831

Aabenraa: Paa Krusaagaards Mark lige ved Toldkontrollen er man paa Socialministeriets Foranledning gaaet i Gang med Opførelsen af en Karantænestation til danske Arbejdere, som vender hjem fra Tyskland.

- Der skal indrettes tysk Lazaret i Graasten Slot. Da Beslaglæggelsen ogsaa omfatter den Fløj, i hvilken Kronprinsparret har deres Sommerbolig, er Hofchef, Kammerherre West ankommet til Slottet for at overvaage, at Kronprinsparrets Ejendele bringes i Sikkerhed.

Sønderborg: Formanden for Tinglev Haandværkerforening og Byens tekniske Skole, Købmand Carl Th. Nielsen, er død i Tyskland, 36 Aar gammel. Desuden er Fotograf Leo Falk Simonsen, Tinglev, død i Tyskland, 28 Aar gammel. Han efterlader sig Hustru og et lille Barn.

Kolding: Grosserer Georg Born og hans Søn af samme Navn, Handelsmedhjælper Kaj Meyer og Typograf Svend Aage Pagh, Jysk Tidende, er blevet arresteret.

Aalborg: I Gaar eksploderede 2 Bomber i Maskinhallen paa Aalborg Værft. Værftsarbejderne nedlagde Arbejdet, og senere vedtog Kontorpersonalet og Teknikerne ligeledes at nedlægge Arbejdet.

Aarhus: Da nogle Kontorfolk, deraf 2 Damer, Tirsdag Morgen var paa Vej til Arbejdspladsen ved Tirstrup, blev Rutebilen ved Balskov holdt op af 15-16 Mænd. De blev beordret ud af Bilen, og inde i Skoven fik de Besked paa at smide Bukserne, Damerne dog kun Nederdelene. Alle Beklædningsgenstande samt Penge og andre Værdigenstande, som de paagældende havde paa sig, blev samlet sammen i en stor Dynge og brændt. Desuden blev der sat Ild til Bilen, som brændte op. De bukseløse blev senere hentet af en Lastbil.

Hillerød: Liget af Manden, der som forleden omtalt er blevet fundet i et Vandhul i Børstingerød, er identificeret som Redaktør Sven Bjørnestad, Teglgaardsvej 44, Charlottenlund. Bjørnestad, der var Redaktør af forskellige Maanedsblade, bl. a. "Nationalt Værn", har været forsvundet siden den 18. September.

Beslaglæggelser. Den nye Bygning til Katedralskolen i Nykøbing F. er beslaglagt til Lazaretbrug. Desuden er Statsskolen i Lyngby og Lindegaardsskolen beslaglagt til Flygtninge.

 

Fredag den 20. April 1945.

En Snes Bombeattentater, Mord og Mordforsøg. I Timerne omkring Midnat lød en Række Eksplosioner rundt omkring i Byen. En Snes Forretninger og Restauranter udsattes for Sprængninger, og samtidig blev der gjort Forsøg paa at myrde nogle kendte Københavnere i deres Hjem.


832

Overingeniør Rob. Christensen, Burmeister & Wain, blev Offer for et saadant Mordattentat. Forsøg paa at myrde Operasanger Marius Jacobsen og Højesteretssagfører Bunch-Jensen mislykkedes derimod. Overingeniør Rob. Christensen blev skudt i sin Lejlighed, Hellerupvej 8, ved 1-Tiden, medens han laa i sin Seng. Hos Operasanger Marius Jacobsen brød Revolvermændene ind gennem et Verandavindue og skød paa ham, ligeledes i Sengen. Marius Jacobsen blev ramt i Skulderen, men ikke saaret alvorligt. En Timestid senere søgte nogle Revolvermænd at trænge ind i Skuespiller Ebbe Rodes Lejlighed, Frederiksberg Allé 40. Der var imidlertid ingen hjemme i Lejligheden, og da Vagtværnet, som var tilkaldt af Beboerne, kom til Stede, havde Mændene fjernet sig. Ved Midnats tid blev der ringet paa hos Højesteretssagfører Bunch-Jensen, Blidahpark 29,2. Da Højesteretssagføreren ikke lukkede op, blev der skudt gennem Døren. Ikke mindre end 8 Skud placeredes omkring Yalelaasen, som derved blev sprængt, men Sikkerhedskæden holdt. Højesteretssagføreren raabte inde fra Lejligheden, at han var blevet ramt, og et Øjeblik senere trak Mændene sig tilbage. Højesteretssagføreren var imidlertid uskadt, men maatte sammen med sin Søster køres til Sygehuset, da de begge havde faaet et Chok. - Ved 1-Tiden blev Urmager Brinchmeyer, Ellegaardsvej 80, skudt i sit Hjem. Den Dræbte blev bragt til Amtssygehuset. - Endvidere blev ved 1,30-Tiden Assurandør Melfeldt, Sct. Kjelds Plads 2, dræbt i sit Hjem. Han fik 6 Skud gennem Hovedet. - I Ny Adelgade 12 blev en Mand ved Navn Andersen dræbt af Skud i Nakken, og i Frankrigshuse 3,3., blev en anden Mand, hvis Efternavn opgives som Rasmussen, dræbt af Skud. Fru Rasmussen blev samtidig saaret i højre Ben. Tidligere Opdagelsesbetjent Erik Petersen, Puggaardsgade 5, blev i Aftes skudt i Hovedet og dræbt paa Hjørnet af Vester Voldgade og Ny Vestergade. Den Dræbte var en fremtrædende Leder inden for Hipokorpset, en af dets Chefer. Og i Morges lidt før Kl 7 blev fhv. Politibetjent Rudolf Petersen, der nu gør Tjeneste hos Myndighederne i Politigaarden, ramt af Skud i Hovedet paa Virum Torv. Han levede endnu ved Indlæggelsen paa Amtssygehuset.

Stærkest ramt af Bombeattentaterne er "Landsbyen" i "Lorry". Denne Afdeling skal være fuldkommen raseret efter en kraftig Bombeeksplosion. Ogsaa "Hollænderbyen" paa Amager er beskadiget ved Bombeeksplosion. Andre Steder er der kastet Haandgranater og mindre, eksplosive Smaabomber ind i Restauranter og Butikker, saaledes i "Sevilla" i Blaagaardsgade, Typografernes Ejendom, Ewaldsgade 3, hvor Trappeanlæget styrtede sammen, Cykleforretningen paa Hjørnet af Grækenlandsvej og Højdevej, Restauranten "Det rene Glas", Nørrebrogade 66, Slagterforretningen, Tagensvej 100, Restauranten, Løngangsstræde 19, Café "Luna", Vibenshus Runddel, en Forretning i Ejendommen, Frederikssundsvej 82, en Forretning Tagensvej 93, en Læderforretning i Rant-


833

zausgade, en Café i Havnegade m. fl. I Ejendommen, Danshøjvej 5 blev der kastet en Haandgranat ind i Viceværtens Lejlighed i Stuen. Et Par Dage i Forvejen havde Hipofolk været ude for at anholde Viceværten, som imidlertid ikke var hjemme.

I Nærheden af nogle af de bomberamte Steder er set en lille graa Bil og to Vogne med Hipofolk.

Sabotage paa "Atlas". Ved 22-Tiden i Gaar er der forøvet Sabotage mod Maskinfabrikken "Atlas". Der skete flere Bombeeksplosioner, og Skaden menes at være ret stor.

Stadig ingen Sejlads fra Havnen. Forhandlinger i Gaar i Udenrigsministeriet med Reder-Organisationerne og de tyske Myndigheder angaaende Kravet om tysk Vagt paa udgaaende Skibe blev ikke afsluttet, men fortsættes i Dag. Endnu til formiddag var der ingen Ændring i Situationen, men man haaber, det lykkes at opnaa en Ordning, saaledes at Sejladsen kan komme i Gang igen.

Identifikation. Den unge Mand, som Mandag Morgen blev fundet mishandlet og dræbt paa Gyldenlundsvej i Charlottenlund, er identificeret som Maskinarbejder Karl Helge Petersen, Colbjørnsensgade 25. Han var 22 Aar. Mandag Morgen blev der ligeledes fundet en Mand dræbt ved Stationen Skovbrynet i Hareskoven. Han er identificeret som den 33-aarige Willy Laurits Petersen, Vesterbrogade 119 A.

Dræbt paa Kongensvej. I Aftes kaldte Hipo en Ambulance til Kongensvej 9, hvor en ukendt, ca. 30-aarig Mand var dræbt ved Skud. Den Dræbte, der var iført Morgensko, laa lige inden for Havelaagen.

Saarede. Nogle Revolvermænd trængte i Nat ind i Tandlæge Højmark-Christensens Lejlighed, Svanemøllevej 63, hvor de saarede Tandlægens 20-aarige Søn, Sten Christensen. Han blev ramt af en Kugle i Kæben.

- Organist Mogens Enna blev i Aftes saaret af et Skud i Benet paa Vesterbrogade ud for Nr. 69. Nogle Kvinder havde været i Slagsmaal, da han passerede Stedet, hvor et Skud pludselig blev affyret.

Ogsaa Bombeattentat mod Skræddernes Arbejdsløshedskasse. Blandt de i Nat bombebeskadigede Virksomheder og Institutioner er ogsaa Skræddernes Arbejdsløshedskasse i Vendersgade. Nogle af Kontorerne er stærkt molesteret, og der skal være fundet ueksploderet Sprængstof.

Dommer, Politimester og Borgmester til Frøslev. I Onsdags er Kriminaldommer Strøbech, Politimester Brix, Politifuldmægtig Erik Bøving, Borgmester Høyer-Nielsen, Esbjerg, Læge Otto Westergaard samt Sognefoged Tage Høyer Midtgaard overført fra Arresten i Kolding til Frøslevlejren.


834

Eksplosion i Havnen. Et Skibsvrag, som i længere Tid har ligget ved Kajen i Havnegade, blev i Morges af Sabotøren lempet et lille Stykke ud af sit Leje over mod Havneløbet, samtidig med, at der fandt en Eksplosion Sted i Skroget. Det menes dog ikke, Vraget vil blive nogen nævneværdig Gene for Sejladsen.

Grand Hotel som Gestapo-Hovedkvarter i Odense. Grand Hotel i Odense er i Gaar Morges blevet beslaglagt og skal, efter hvad der nu oplyses, benyttes som Gestapohovedkvarter i Stedet for Det ny Missionshotel, der blev beslaglagt umiddelbart efter det allierede Luftangreb paa Husmandsskolen. Missionshotellet er dog ikke blevet frigivet, men skal formentlig anvendes til andet Formaal. Grand Hotel er allerede samme Eftermiddag blevet forsynet med Pigtraadsspærringer.

Dommer Moritz død9 i Tyskland. Dommer Moritz, Assens, er død i Theresienstadt, ganske kort forinden de internerede danske Jøder blev sendt af Sted til Sverige. Desuden er Kommunebogholder Henry Nielsen, Helsinge, død i Tyskland.

Jernbanesabotagen. I Nat er der sket Sprængninger paa, følgende Jernbanestrækninger: Herning-Studsgaard, Brabrand-Mundelstrup (28 Sprængninger), Sønderborg-Tvis, Brande-Thyregod, Brande-Blaahøj, Holstebro-Jerne, Holstebro-Struer og Brande-Fasterholt, samt paa Randers, Tvis og Fasterholt Stationer. Paa Randers Station blev 3 Blokposter sprængt, hvorved 2 Særtog, som holdt paa Banegaarden, indespærredes. Fra Dagen i Gaar meldes om Sprængninger paa følgende Strækninger og Stationer: Skanderborg-Alken, Ringsted-Filskov (19 Sprængninger), Ølgod Station, Over Jerstal-Hovslund, Varde-Guldager, Drejbjerg-Skjern, Varde-Sig, Ejstrupholm-Hampen, Farum [?, uidentificeret lokalitet, muligvis Foersom]-Ølgod, Aarslev-Pederstrup, Bjallesø [i. e. Hjallelse]-Højby, Skjern-Borris, Pjedsted-Børkop, Skanderborg-Alken og Bredbjerg-Langesø. Desuden meddeles fra Pressekilde, at der i Gaar Morges blev fundet to Bomber fastgjort paa et Par Godsvogne i det ordinære Godstog fra Helsingør. Der tilkaldtes en Sprængkommando, og Bomberne blev bragt til Eksplosion paa Baneterrænet. Der skete ingen Skade. - Natten til i Gaar har Sabotører sprængt 2 Sporskifter i den nordlige og sydlige Ende af Fiskebæk Station paa Sydfalster. Jernbanetrafikken paa Sydfalster er herefter helt lammet, idet der for en halv Snes Dage siden sprængtes 2 Brooverføringer, saaledes at Trafikken fra Nykøbing F. til Væggerløse paa Gedserbanen blokeredes og dermed den gennemgaaende Trafik Nykøbing F.-Gedser.

Provinsen.

Randers: Med øjeblikkelig Virkning er der i Gaar udstedt Forbud mod al Sejlads i Randers Havn og Fjord. Trafik paa Gudenaa er dog stadig tilladt.


835

Aalborg: Arbejdet paa Skibsværftet er genoptaget.

Aarhus: I Gaar Morges eksploderede en Bombe i Maskinfabrikken Derby paa Silovej i Aarhus Sydhavn. Bomber var anbragt i et Skib paa 4-500 Tons, der lige var blevet færdigrepareret og søsat Dagen i Forvejen. Det blev totalt ødelagt.

Svendborg: I Gaar Eftermiddags blev tre Mænd, hvis Navne endnu ikke kendes, skudt paa Gaden. Af disse dræbtes den ene paa Stedet.

Odense: En ung Mand blev Onsdag Aften skudt ned ud for Forsamlingshuset i Holev. Han dræbtes paa Stedet. Navnet kendes ikke.

Køge: En arbejdsklædt Mand er fundet dræbt af Skud gennem Hovedet, nedgravet i en Grantykning.

Arbejdet paa B. & W. standset i Dag. Da Meddelelsen om Overingeniør Rob. Christensens Død i Formiddags naaede Burmeister & Wain, blev Arbejdet standset i alle Afdelinger og paa Kontoret. I Morgen holdes der lukket paa Grund af Arbejdsfordelingen, men paa Mandag ventes Arbejdet genoptaget.

Omstillingsborde til Sct. Annæ Palæ ødelagt. Da en stor Lastvogn i Formiddags kørte ud fra Telefonhuset med færdigmonterede Omstillingsborde til Gestapos nye Hovedkvarter, "Sct. Annæ Palæ", blev Vognen holdt op i Sct. Pedersstræde, og Omstillingsbordene ødelagt med Hamre.

 

Lørdag den 21. April 1945.

Byretspræsident Thorkild Myrdahl dræbt i sit Hjem. I Nat trængte to bevæbnede Mænd ind i Byretspræsident Thorkild Myrdahls Lejlighed, Frederiksborggade 26, og skød Byretspræsidenten i Soveværelset. Thorkild Myrdahl blev ramt i Maven og døde i Ambulancen paa Vej til Hospitalet.

Stadig ingen Sejlads fra Havnen. Der er endnu i Dag ingen Ændring i den Situation, der er opstaaet ved det tyske Krav om Vagtmandskab i danske Skibe, som gaar ud fra Københavns Havn. Forhandlingerne synes at være gaaet i Haardknude, og Skibene sejler stadig ikke.

Som nævnt i Gaar blev et Skibsvrag, som laa ved Kajen i Havnegade, lempet et lille Stykke ud i Sejlløbet. Om Eftermiddagen gik et mindre Fartøj ud fra Wilders Plads med Kurs mod Vraget. Ved Sammenstødet skete en Eksplosion, og Fartøjet gik paa Grund. Selvom det kun er en Del af Havneløbet, der er spærret, menes det dog at være blokeret for store Skibe. Tyskerne forbød iøvrigt i Gaar al Sejlads af danske Fartøjer forbi Stedet.


836

De sidste danske internerede i Tyskland undervejs. I Gaar blev Koncentrationslejren i Neuengamme tømt for danske og norske internerede, hvoraf en Del var bragt hertil fra de øvrige Koncentrationslejre. Den første Karavane, bestaaende af 1.800 Danskere og Nordmænd, passerede hen under Aften den dansk-tyske Grænse. De resterende 2.450, der var paa Vej i Busser, naaede ved Aftenstid til Friedrichsruhe.

Bombeattentater i Nat. Bombeattentaterne blev fortsat i Nat, men dog ikke tilnærmelsesvis i saa stort Omfang som den foregaaende Nat. Ved 1,30-Tiden eksploderede en Bombe i "Jørgens Bar" i Baggesensgade. Et Par Timer senere blev en Haandgranat kastet ind i en Forretning i Teglgaardsstræde 11, Kl. 4,35 skete en større Eksplosion i Café "Resi", Hillerødgade 16. Desuden blev der kastet en Haandgranat, som dog ikke eksploderede, ind i en Kiosk paa Vibenshus Runddel.

Fundet dræbt i Degnemosen. I Morges er en ukendt Mand fundet dræbt ved Skud i Degnemosen. Han havde nogle tyske Frimærker og Præmie for Pistolskydning paa sig.

Dræbt i Farimagsgade. I Aftes blev en Ambulance kaldt til V. Farimagsgade [i. e. Vester Farimagsgade] 21, hvor en Mand var blevet skudt, formentlig dræbt. Da Ambulancen ankom, var der kommet tysk Politi til Stede, som sendte Vognen bort igen.

Dræbt i Langebrogade. En yngre Mand blev i Gaar ved 12-Tiden dræbt ved Skud gennem Hovedet i Ejendommen, Langebrogade 6. Der fandtes ingen Papirer paa den Dræbte.

- Ved 15-Tiden i Gaar blev en Bornholm-Skipper ved Navn Johs. Holm, Svaneke, fundet død i Dragør Havn.

- I Aftes blev en tysk Soldat fundet dræbt af Skud paa Brønshøj Torv.

Skoleelev dræbt. Da 3 Elever fra Birkerød Statsskole paa Hjemvejen fra en Biograftur til Holte cyklede gennem Bidstrup Hegn, blev de, umiddelbart efter at have krydset Jernbanelinien, raabt an af en tysk Vagtpost. I det samme faldt en Række Skud, af hvilke et ramte den 16-aarige Pernille Riise, Datter af afdøde Læge Riise, København, i Hovedet. Hun døde paa Stedet.

Episode paa C. V. E. Knuthsvej. I Nat indfandt det tyske Politi sig hos Fru Elly Petri, C. V. E. Knuthsvej 9 i Hellerup, og anmodede om at komme til at tale med en Logerende, men da Navnet ikke passede paa den Logerende i Lejligheden, mente Fru Petri, der maatte foreligge en Misforstaaelse. Det tyske Politi lukkede imidlertid Fruen og hendes Børn inde i et Værelse og satte sig til at vente paa den unge Mands


837

Hjemkomst. Ved 1-Tiden hørte Fruen Nøglen blive stukket i Entrédøren, og I det samme blev der skudt indefra gennem Døren. Det tyske Politi tilkaldte en Ambulance, og man ved, at den haardtsaarede blev kørt ti1 Vestre Fængsel og senere derfra til Politigaarden. Samtidig med, at dette Drama udspilledes, blev en Taxavogn holdt op i Nærheden, og tre unge Mennesker tvang Chaufføren til at køre til Knuthsvej. I Nærheden af Nr. 9 affyredes en Salve mod Vognen. Chaufføren og de tre unge Mennesker flygtede og slap, saa vidt vides, alle uskadt bort. Da Chaufføren senere vilde hente sin Vogn, havde det tyske Politi fjernet den. - Paa Trappen uden for Fru Petris Lejlighed blev der fundet en stor Blodpøl, som utvivlsomt stammede fra den unge Logerende, der havde opgivet sit Navn som Hansen og iøvrigt tilsyneladende passede sit normale Arbejde. Han gik hjemmefra paa samme Tid om Morgenen og kom næsten altid hjem ved samme Tid om Aftenen. Aktionen menes at staa i Forbindelse med Anholdelse af en anden ung Mand om Morgenen.

Yderligere 7.200 Flygtninge og Saarede. I Torsdags kom 3 Skibe til Frihavnen med 4.300 Saarede og 2.900 Flygtninge. Totaltallet opgives paa denne Dag til 289.080.

Spredte Episoder. En Hipomand ved Navn Sørensen blev i Gaar Eftermiddags skudt i Ryggen ud for Godthaabsvej 207.

- To berusede Mænd gik i Aftes uden for "Stadil" og "Palladium" og fyrede Pistoler af op i Luften. Vagtværnet blev tilkaldt og anholdt de to Mænd i Foyeren til Palladium. Den ene havde tysk Ausweis, og den anden Waffenschein. Kort efter Anholdelsen indfandt sig en tysk Patrulje paa Vartov og forlangte udleveret den ene af de to Mænd, medens man ingen Interesse havde i den anden.

- I Aftes ved 22,20-Tiden lød to kraftige Eksplosioner fra Garageanlæget, Jagtvejen 23 B. Der anrettedes en Del Skade.

- I Gaar Eftermiddags brændte et tysk Halmlæs ud for Vesterbrogade 86. Branden gav Anledning til Trafikstandsning i et Kvarterstid.

- I Gaar Eftermiddags eksploderede to Bomber i et Trykkeri, Gl. Kongevej 11. Trykkeriet blev raseret.

Død i Tyskland. Kaptajn i Livgarden, Kammerjunker Tage Fox-Maule, er død i Tyskland.

Beslaglæggelser. Tyskerne har beslaglagt Asminderød Kro og Jernbanehotellet i Fredensborg, og desuden er Søpavillonen ved Esrom Sø, tilhørende Hotel "Prinsen" i Fredensborg, ligeledes blevet beslaglagt til Flygtninge. For kort Tid siden blev Fredensborg Kommuneskole beslaglagt til Brug for Saarede, men i Stedet for ankom i Lørdags et Kompagni Soldater til Skolen. Ingen af disse Soldater var saarede.


838

- I Hvidovre er Kettevejens Skole blevet beslaglagt, og i Fredags blev Sportshallen paa Hartmannsvej inddraget til Flygtninge.

Jernbanesabotagen. I Morges skete Sprængning under et tysk Godstog i Nærheden af Hvidovre Station. Der opstod herved Standsning i Trafiken paa Vestbanen. Sent i Aftes forekom ogsaa Sprængninger paa Strækningen Herlev-Ballerup, hvorved en Maskine og 10 Godsvogne blev afsporet, og paa Hyllinge Station gik der Ild i 4 Halmvogne. Omtrent samtidig blev i Aftes dræbt en ungarsk Vagtpost paa Sorgenfri Station. Jernbanesabotagen i Jylland har i det sidste Døgn været mere intensiv end tidligere. Togkontoret melder om Sprængninger paa følgende Strækninger og Stationer: Herning-Studsgaard (Sprængninger i en afsporet Maskine), Dejbjerg Station, Skanderborg-Alken (6 Sprængninger), Brabrand-Mundelstrup, Sønderport-Tvis (22 Sprængninger), Tvis Station, Brande-Thyregod (10 Sprængninger), Brande-Blaahøj, Fasterholt Station (Sprængninger i begge Sporskifter), Holstebro-Jern (6 Sprængninger), Holstebro-Bur (22 Sprængninger), Brande-Fasterholt, Over Jerstal-Hovslund, Aarhus H.-Brabrand (4 Sprængninger), Vemb Station, Grindsted Station (3 Sporskifter), Højslev Station og Højslev-Stoholm (3 Sporskifter), Ringkøbing-Velling, Brande-Lundfod, Riisskov-Lystrup (Sprængninger under et tysk Orlovstog, hvis Maskine faldt i Grøften), Tvis-Aulum (84 Sprængninger), Langesø-Bredbjerg, Holdrup-Skaarup, Katterød-Faaborg, Fjellerup Station, Hostrup-Steensgaard og Nyborg-Bynkel.

Provinsen.

Aalborg: I Fredags beslaglagde de tyske Myndigheder et halvt Hundrede Lastbiler og Taxavogne. Paa Bryggeriet Urban blev alle Ølvogne beslaglagt, og Aalborg Mælkekompagni raader nu kun over 3 Mælkevogne. Ogsaa i de øvrige nordjyske Byer har der fundet Beslaglæggelse af Biler Sted. I Hobro er saaledes et Par Lægebiler, en Rutebil og en halv Snes Lastbiler blevet beslaglagt. Formaalet med disse Beslaglæggelser kendes ikke, men maa muligvis sættes i Forbindelse med Indstillingen af den regelmæssige Toggang.

- Det tyske Sikkerhedspoliti anholdt Natten til Tirsdag en Søn af Civilingeniør Sturup, Hasserisvej.

Odder: "Odder Dagblad" er atter begyndt at udkomme efter at have været forbudt i 6 Uger.

Aabenraa: Padborg blev Torsdag Aften overfløjet af allierede Maskiner, som bestrøg Jernbanestationen og Sporene med Maskinkanoner. Der blev aabnet Ild mod Maskinerne fra et Særtog. Under Skydningen blev 3 CBU-Vagter lettere saaret, ligeledes blev Lokomotivfører Nielsen,


839

Korsør, Sabotagevagt Peter Petersen, Padborg, samt en hjemvendt Tysklandsarbejder saaret. Stationsbygningernes Omgivelser blev en Del beskadiget af Kuglerne, der ogsaa ramte andre Ejendomme i Byen.

Rødding: Forstander Rosendahl, Rødding Højskole, er blevet anholdt af Gestapo og ført til Kolding. I Over Jerstal er Entreprenør Chr. Petersen og i Gram en ung Mekaniker ved Navn Christensen blevet anholdt.

Odense: Bladhandler E. Nielsen blev i Gaar ved Middagstid skudt ned og dræbt i sin Kiosk paa Hjørnet af Kongensgade og Vestre Stationsvej. De to Gerningsmænd forsvandt paa Cykler. Bladhandlerens Kiosk blev for nylig ødelagt ved en Bombeeksplosion, og han havde nu anskaffet sig en ny.

Køge: Den unge Mand, som i Torsdags blev fundet dræbt i Ganne Skov ved Karise, er identificeret som den 17-aarige Jes Petersen, Søn af Læge O. Petersen, Faxe Ladeplads.

 

Mandag den 23. April 1945.

Alle danske internerede ude af Tyskland. Alle danske Statsborgere, som har været interneret i Tyskland, menes nu at være naaet over Grænsen. De sidste er ankommet i denne Week-end, en Del er blevet interneret i Frøslev, andre i en Lejr i Midtjylland, medens en Del er dirigeret videre til Sverige. I Aftes kom et Tog til København med ca. 300 politiske Fanger, og et andet Tog med ca. 1.000 Politifolk, alle danske Statsborgere. De blev i Nat bragt om Bord i en Færge i Frihavnen, og det meddeles i Dag til Morgen, at Transporten er ankommet til Sverige i god Behold.

Episoderne omkring Garderkasernen. Til Morgenbladenes Meddelelser om, at der i Gaar Formiddags er blevet dræbt 7 Danske og saaret en halv Snes i Nørrevold-Kvarteret, kan yderligere føjes, at de første Meldinger lød paa, at tyske Soldater var i Kamp med danske Civile ved Garderkasernen. Et Kvarter senere meddeltes, at tyske Styrker var indviklet i Kamp med ungarske og østrigske Soldater. Siden havde Episoden udelukkende Karakter af indre Skærmydsler. Al Sporvejstrafik gennem den indre By blev indstillet, medens det heftige Skyderi foregik. Tabene paa tysk Side menes at være forholdsmæssig store. I den svenske Radioudsendelse i Dag til Morgen meddeles, at den østrigske Forening i Stockholm har opfordret de østrigske Soldater i Danmark til at slutte sig til Modstandsbevægelsen.

Lodserne i København, Dragør og Helsingør stukket til Sverige. De tre københavnske Lodsbaade, som endnu var frie, er i Gaar sejlet til Sverige med Dragørlodserne og de københavnske Lodser om Bord. Ogsaa Lod-


840

serne fra Helsingør er gaaet over Sundet. Lodsmandskabets Forsvinden er ensbetydende med nye Vanskeligheder for den tyske Sejlads paa de respektive Havne. De tyske Fartøjer, der er gaaet ind til København, har hidtil taget Lods om Bord allerede ud for Dragør, men maa altsaa nu klare sig paa egen Risiko.

Stadig ingen dansk Sejlads paa Havnen. Under de dansk-tyske Forhandlinger om Mulighederne for Genoptagelse af den indenlandske Trafik paa Københavns Havn har Mulighederne af en tysk Bevogtningstjeneste i Sundet og Konvojering været drøftet som Erstatning for tysk Vagttjeneste om Bord paa udgaaende Skibe. Man venter nu paa Svar fra de tyske Myndigheder, men endnu er det ikke tilkendegivet, hvorvidt en saadan Løsning vil blive accepteret. Trafikken kommer næppe i Gang, før Spørgsmaalet er afklaret, og bliver Svaret negativt, tegner Situationen sig meget mørk. Københavns Belysningsvæsen har liggende Tonnage til 14.000 Tons Brunkul i jyske Havne. Skibene kan imidlertid ikke komme af Sted. Nogen øjeblikkelig Fare for Elektricitetsforsyningen betyder den standsede Brunkulstilførsel dog ikke, oplyser Borgmester H. P. Sørensen.

Minering af Frihavnen under Forberedelse. For nogle Dage siden har Tyskerne støbt Huller til Sprængladninger i Kajerne ved 10-Meter Bassinet og ved Kroneløbs-Bassinet i Frihavnen og forbereder nu Minering af Redhavnen. Endnu er der vist ikke anbragt Sprængladninger nogen af Stederne, men Forberedelserne er saa langt fremme, at dette hurtigt kan ske. Sagkyndige mener, at Sprængninger inden for det Omfang, der her er tilrettelagt, næppe vil frembyde Livsfare for Beboerne i de tilstødende Kvarterer uden for Havneomraadet. Ogsaa i Provinsen skal der visse Steder være truffet tilsvarende Forberedelser. Dette gælder saaledes Korsør Havn.

Antallet af Flygtninge og Saarede rundet 300.000. Totalantallet af Flygtninge og Saarede, som søværts er ankommet til København, ligger nu paa 306.780. Den 20. April ankom "Wollweber" med 200 Saarede, den 21. April "Niedenfelss" med 3.500 Saarede og 1.300 Flygtninge, "Cometa" med 2.000 Saarede og 3.000 Flygtninge, "Minde" med 2.000 Saarede og 3.500 Flygtninge. Af Totalantallet er ca. 195.000 Personer Flygtninge.

Landsretssagfører Schjørring Thyssens Søn bortført. Som omtalt i Morgenbladene er Landsretssagfører P. Schjørring Thyssen og Hustru Natten til Søndag blevet myrdet i deres Hjem, Helenevej 1 B. Samtidig hermed er Ægteparrets 19-aarige Søn, Erik Schjørring Thyssen blevet bortført. Man har fundet den unge Mands Pyjamas i Sengen, og hans Tøj var borte. Det er ogsaa paa anden Maade konstateret, at han har


841

været i Lejligheden om Natten, saa det maa betragtes som givet, at han er bortført efter Mordet paa Forældrene.

Landsretssagfører Schjørring Thyssen, der var et kendt Medlem af Garderforeningen, sad en kort Overgang i Efteraaret arresteret. Det var hos Landsretssagfører Schjørring Thyssen, Christmas Møller virkede som Sagførerfuldmægtig efter sin Fratræden som Handelsminister.

Mislykket Forsøg paa at myrde Overretssagfører Peter Paulsen. Ved 2-Tiden Natten til Søndag blev der ringet paa hos Overretssagfører Peter Paulsen, Dyrehavevej 6. Overretssagføreren gik ud, men lukkede ikke op. I næste Øjeblik affyredes en Salve paa 8-10 Skud gennem Døren i Højde med Underlivet, men Overretssagføreren havde stillet sig saaledes, at han ikke blev ramt af Kuglerne, og da han skreg, troede Gerningsmændene formentlig, at han var blevet ramt. De forsvandt i en lille benzindrevet Bil, som havde staaet nedenfor med slukkede Lanterner. Overretssagføreren fik et Chok og maatte indlægges paa et Hospital.

Tyske Krav om Udlevering af 10.000 Heste. For længere Tid siden blev der over for danske Myndigheder fremsat Krav om Levering af 7.000 fuldvoksne Heste til den tyske Værnemagt. Kravet er siden forhøjet til 10.000, og med den Tilføjelse, at Leveringen skal ske omgaaende. Under Forhandlingerne om Leverancerne har man fra dansk Side overvejet en Prisforhøjelse for at skaffe Heste frem paa Markedet, men denne Tanke er blevet opgivet, og i Mellemtiden er den tyske Værnemagt selv begyndt at foretage Opkøb. Der er foreløbig indkøbt et Par Hundrede Heste paa Randers- og Lemvig-Egnen. Den kontante Pris pr. Hest har ligget mellem 2.500 og 5.000 Kr. Det er over den Pris, der maa betales ved de officielle Opkøb, og der er altsaa ved Salget sket en Overtrædelse af de gældende Prisbestemmelser. Dette er meddelt Hestehandlerne og Landmændene, og man maa herefter gaa ud fra, at Værnemagtens egne Opkøb vil gaa i Staa. Det vil igen have til Følge, hævdes det i Landbrugskredse, at man maa tage den Mulighed i Betragtning, at den tyske Intendantur vil skride til Beslaglæggelse af det manglende Antal Heste paa Fyn og i Jylland, der betragtes som militært Operationsomraade.

Nedgang i Landbrugs-Eksporten. Udførslen af Landbrugsprodukter er i de sidste Uger gaaet betydelig ned. Det vil fremgaa af følgende Tal, der omfatter Perioden fra 1. Januar til 1. April i Aar. Der er af Smør eksporteret 4.038 Tons mod 11.576 i tilsvarende Periode i Fjor, og heraf til Tyskland 3.571 (7.461), til Norge 264 og til Sverige 202, af Ost 31 Tons mod 91, af Æg 293.000 Snese mod 134 000, af Kaniner 39 Tons mod 303, af Bacon og Flæsk 21.564 Tons mod 39.989, og heraf til Tyskland 17.070, til Norge 4.486 og til Sverige 8 Tons, af levende Svin 9.595 mod 41.513


842

Stykker, af Svinefedt 271 Tons mod 261, af slagtet og levende Hornkvæg 38.783 Stkr. mod 42.012, af Slagteriaffald 1.816 Tons mod 2.723, af Heste 5.990 Stkr. mod 6.913, og af Kartofler 2.599 Tons mod 18.679 Tons. Hele det eksporterede Kvantum af Kartofler er gaaet til Norge. Tager man Tallene fra den sidste Uge, der foreligger en Oversigt over, nemlig fra 9. til 15. April, er Forskellen endnu mere iøjnefaldende. Der har f. Eks. overhovedet ikke været Eksport af Ost og Æg, og hvad angaar slagtet Hornkvæg har der kun været udført 33 Stkr. til Tyskland og 707 til Sverige. Hvad angaar Leveringerne til Hjemmemarkedet er der ikke sket større Ændringer. Produktionsapparatet er intakt, men det har selvfølgelig kunnet mærkes, at ikke alene Værnemagtens Behov, men ogsaa de omkring 300.000 Flygtninges Forbrug har skullet dækkes. Kravene har dog ikke, naar undtages Æg og Kartofler, oversteget de Kvanta, der ved Aftalerne sidste Efteraar blev kalkuleret med til Eksport. Forsyningsvanskelighederne paa Sjælland i Øjeblikket skyldes derfor udelukkende Transportsituationen.

Jernbanesabotagen. I Gaar forekom Sprængninger paa Jernbanestrækningerne Holsted-Brørup, Silkeborg-Svejbæk (19 Sprængninger). Desuden blev Signalhuset paa Hørning Station totalt ødelagt, og Broen over Grindsted Aa sprængt i Luften. I Nat er der sket Sprængninger paa Strækningerne Ry-Alken, Middelfart-Fredericia, Langeskov-Marslev og Grejsdal-Højgaard.

Provinsen.

Aarhus: Den 25-aarige Bruno Andersen, Hørning ved Aarhus, blev Fredag Aften skudt ned af to Fodgængere i Herluf Trollesgade. Han blev dødeligt saaret, men det lykkedes ham at trække Revolveren og affyre Skud mod de to Fodgængere, hvoraf den ene ramtes i Brystet og den anden i Underlivet. Senere paa Natten blev Falck kaldt til Trøjborg i Anledning af en Fødsel. Det var imidlertid de to Mænd, som skulde føres til Kommunehospitalet. Kort efter at de var kommet ind paa Skadestuen, blev Bygningen omringet af Gestapo, og de to Mænd anholdt og ført bort.

- Den 18-aarige Kontorassistent Leif Faigh, Silkeborgvej 311, Aabyhøj, blev Lørdag Eftermiddag fundet dræbt ved Skud.

Randers: Entreprenørfirmaet C. Carlsen, der har haft en Del store Arbejder for Værnemagten, meddelte i Lørdags i de lokale Blade, at Firmaet havde ophævet sine Arbejdspladser, og derfor indkaldt alle Regningskrav.

Svendborg: Tobaksfabrikant Otto Halberg og dennes Nevø, Prokurist Harald Halberg, blev Natten til Lørdag myrdet i deres Senge.


843

Hillerød: Nogle Læs Tromler med Vaaben og Ammunition nedkastet i Gribskoven er Lørdag Eftermiddag fundet og bragt til det tyske Politis Hovedkvarter i Hillerød.

 

Tirsdag den 24. April 1945.

9 danske Statsborgere henrettet. Det er meddelt Udenrigsministeriet, at følgende danske Statsborgere den 18. April er dømt til Døden ved tysk Krigsret for Franctireur-Virksomhed:

Handelslærling Ivar Peder Lassen, f. 11. Juli 1923 i Bække, boende Hans de Hoffmannsvej 28, Fredericia.

Jernbanefunktionær Hans Eeg, f. 28. Maj 1925 i Aarhus, boende Dortheavej 11, Fredericia.

Jernbanearbejder Helge Carlo Harry Hermann, f. 5. Maj 1921 i Fredericia, boende Danmarksgade 11, Fredericia.

Gartneriejer Hans Christian Just Petersen, f. 27. Juli 1886 i Fredericia, boende Vesterbrogade 52, Fredericia.

Jernbanearbejder Emil Martin Andersen, f. 13. Januar 1918 i Fredericia, boende Treldevej 30, Fredericia.

Eluf Preben Månsson, f. 4. August 1919 i Kolding, boende Taulov.

Karl Gustav Kolding, f. 21. Januar 1917 i Roslev, boende Taulov.

Henry Jacobsen, f. 25. August 1918 i København, boende Taulov.

Jernbaneassistent Ole Christensen, f. 9. Marts 1923 i Allerslev, boende Nymarksvej 20, Fredericia.

Dommene er fuldbyrdet. Der er ved Udenrigsministeriets Foranstaltning givet de Efterladte Underretning.

Det er endvidere meddelt Udenrigsministeriet, at Jernbanearbejder Ib Schermer-Schaltz, født 6. Februar 1926 i Fredericia, boende Odinsvej 8, Fredericia, ligeledes er dømt til Døden, men at Dommen efter indsendt Benaadningsansøgning er ændret til livsvarigt Tugthus.

Inspektionsskibene bortført. Inspektionsskibene "Argus" og "Løvenørn", der var blevet sendt ud for at udføre noget Arbejde paa internationalt Farvand Nord for Middelgrundsfortet, er blevet taget af Modstandsfolk og indbragt til svensk Havn. Modstandsfolkene kom sejlende i Motorbaade, bordede Skibene, holdt Mandskabet op og spærrede dem inde i Kahytterne, hvorefter de satte Kursen mod Sverige.

Luftalarmerne i Aftes. Luftalarmerne i Aftes faldt i to Perioder. I Tiden 17,54-19,35 var der Flyvervarsel i de fleste Egne af Landet med Undtagelse af Nordjylland. Det skyldtes dels en kraftig Indflyvning af flere Hundrede Maskiner langs den dansk-tyske Grænse, dels talrige mindre Grupper, der fløj spredt over Jylland, Storebælt og Midtsjælland; en af disse syntes i lav Højde at have Kurs mod København, men bøjede


844

af og returnerede over Stevns. Det synes at have drejet sig om Rekognosceringer. Der meldes om følgende Skader: 1) Der blev Kl. 18,55 skudt mod Bredebro Station. Kun materiel Skade. 2) Under Luftkamp over Gram saaredes to Personer, en tysk Soldat og en Dansker, Karl Fog, Tisset. 3) Under Luftkamp over Brændstrup ved Gram antændtes en Gaard; Stald og Lade nedbrændte. 4) Øst for Ribe blevet Par OT-Biler angrebet; en dansk Statsborger, Rasmussen, fra Røde Kro blev saaret.

Anden Periode varede fra Kl. 21,45 til efter KL. 2 Nat. Der var paany Flyvervarsel i de fleste Byer undtagen i Nordjylland. Mindre Grupper af Flyvere kredsede over de fleste Egne af Landet og synes maaske mest at have været koncentreret over Kattegat og Øresund. Der er flere Steder meldt om Detonationer over Havet, men iøvrigt var der Kl. 2,15 ikke indløbet Meldinger om Skader.

Skibe paa indtil 100 Tons maa sejle ud af Havnen. De tyske Myndigheder gav i Gaar Tilladelse til, at danske Fartøjer paa indtil 100 Tons nu maa sejle ud af Havnen uden særligt Vagtmandskab om Bord. Hidtil har kun Fartøjer paa indtil 50 Tons maattet besejle Havnen. Med den nu givne Lempelse kan de smaa Paketbaade atter indgaa i deres Ruter, ligesom enkelte Smaafartøjer med Brunkul ogsaa kan besejle Havnen. Iøvrigt er der ingen Ændring i Situationen, og Dampskibe kan saaledes stadig ikke forlade Havnen. Fra tysk Side har man endnu intet hørt i Sagen.

Der kom atter i Gaar nogle mindre Skibe hertil med Flygtninge. De maatte gaa ind i Havnen ved egen Hjælp, da der ikke er en eneste Lods tilbage i Byen. Foruden Lodserne her i Byen, Helsingør og Dragør er Lodserne tillige forsvundet fra en Række andre Byer. De havde modtaget Trusler paa Livet, idet det var meddelt dem, at de vilde blive skudt, saafremt de passede deres Tjeneste. Under disse Omstændighederne har Lodserne fundet det mest hensigismæssigt at bringe sig i Sikkerhed i Sverige. Lodskaptajn M. Olsen ved Københavns Lodsvæsen, der er den eneste tilbageblevne, blev i Gaar Eftermiddags anholdt af det tyske Politi. Lodskaptajn Olsen skulde den 1. Maj forlade Tjenesten paa Grund af Alder, og hans Efterfølger - Lodskaptajn Peter Bom - blev udnævnt forleden. Den nye Lodskaptajn er i Sverige. Det menes ikke, at Lodskaptajn Olsen har været ude for Trusel fra Modstandsbevægelsen, da han jo alligevel skulde fratræde om nogle Dage.

Beslaglæggelser. K.F.U.M.s store Bygning i Rosenborggade er blevet beslaglagt. Desuden er Sct. Hans Hospitals Afdeling paa Kattingeværk, hvor 66 Sindssygepatienter opholder sig, beslaglagt fra i Aften, men det er dog muligt, man opnaar en Udsættelse. Afgørelsen i saa Henseende vil blive truffet engang i Eftermiddag.


845

Protest mod Terrormordene. Udenrigsministeriet har tilstillet de tyske Myndigheder en Protest i Anledning af den senere Tids Terrormord paa danske Statsborgere. Protesten er tilstillet den Befuldmægtigede, Dr. Werner Best.

Episoden paa Garderkasernen. Udgangspunktet for Episoden paa den tidligere Garderkaserne Søndag Morgen menes at være et Intermezzo, som opstod ved Afsendelse af et Hold ungarske Soldater, der skulde til Østfronten. De ungarske Soldater skal have sat sig til Modværge og være flygtet ind i Kongens Have og ned ad Nørrevold. En Del af dem blev skudt, andre indfanget, medens nogle undslap.

Hipomand slaaet ned og skudt. I Gaar Eftermiddags ankom tre Mand fra det tyske Sikkerhedspoliti i Bil med en Arrestant til Glarmester Walther Jensens Lejlighed, Fredensvej 48 i Charlottenlund. De spurgte efter Glarmesterens Datter, som imidlertid ikke var hjemme paa det Tidspunkt, hvorfor de to af Politimændene kørte bort, medens den tredie satte sig til at vente sammen med Arrestanten. Pludselig fik Arrestanten fat paa en Mursten og slog med denne Politimanden i Hovedet. Der opstod Kamp mellem de to Mænd, og under Slagsmaalet fik Arrestanten fat i Politimandens Revolver og skød ham. Herefter forsvandt Arrestanten, og ingen har siden set noget til ham. Den haardt saarede Politimand blev bragt til Lazarettet paa Nyelandsvej, og samtidig ankom det tyske Politi og foretog Afspærringer og Undersøgelser.

Bilsabotage. Ved Gammel Strand ud for Naboløs blev en tysk Lastbil Kl. 11 i Gaar Formiddags sprængt i Luften. En tysk Soldat fik alvorlige Kvæstelser og bragtes til Nyelandsvej. Tre forbipasserende blev lettere saaret.

Kl. 13,15 blev en tysk Kranvogn uden for den tyskbesatte Købmandsskole paa Nørrevold sprængt. Bomben var ret kraftig, og Førerhuset blev knust. En ung Mand, der gik forbi, blev saaret, og i en Sporvogn knustes Ruderne, uden at dog Passagererne kom noget til.

Brandbil beskudt. Frederiksberg Brandvæsens Officersvogn blev Mandag Aften under den sidste Luftalarm beskudt af det tyske Sikkerhedspoliti. Vognen var sendt ud til Gentofte for at hente en Luftværnsleder. Ved Hellerup blev den standset efter Beskydning, hvorunder en Kugle strejfede Chuafførens Skulderstrop. Vognen er iøvrigt blevet gennemhullet af flere Kugler.

Arresteret. Sekretær Mogens Grau, Justitsministeriets 1. Kontor, er blevet arresteret af Gestapo.

To Mænd skudt i Rundetaarn. Lørdag Eftermiddag blev to Mænd skudt ned i Rundetaarn, hvor de tilsyneladende havde søgt at skjule sig.


846

Kort efter at de var løbet op i Taarnet, kom tre Mænd ind og holdt Portneren op, hvorefter de fandt Mændene, som blev skudt og bragt ud i en ventende Bil, der kørte bort. Ingen danske Myndigheder har været impliceret.

Dræbte. Lørdag Morgen blev Arbejdsmand Victor Nielsen, Svendelodden 3, skudt ned paa Møntmestervej. En Bil kørte op paa Siden af ham, og to Mænd affyrede Revolverskud mod ham. Arbejdsmanden døde paa Stedet. - I Fredags blev en ca. 25-aarig ukendt Mand indbragt til Retsmedicinsk Institut. Han var dræbt under et Skyderi i Nærheden af Pilegaarden i Brøndby.

Identifikation. Den unge Mand, som i Fredags blev fundet dræbt i Langebrogade ud for Nr. 6-8, er identificeret som den 35-aarige Hans Winther, Gentofte.

- En af de Mænd, som for nogle Dage siden blev fundet dræbt i Søndermarken, er genkendt som den 24-aarige Verner Petersen, Søn af Slagtermester Petersen, Nebbelunde ved Nykøbing F.

Jernbanesabotagen. Togkontorets Morgenmelding gaar ud paa, at der siden i Gaar Eftermiddags er forekommet 12 Sprængninger paa Smingebjerg [i. e. sandsynligvis Sminge] Station samt Sprængninger paa Strækningerne Lystrup-Grenaavej, Fasterholt-Kølkær, Ørbæk-Ellested, Brabrand Station og ved Svejbæk.

Hjemmeværn opløst. Det hjemmetyske Heimwehr i Sønderborg er i Søndags blevet opløst, og Medlemmerne har faaet Ordre til at aflevere deres Uniformer og Vaaben.

Gestapomænd dræbte og saarede. Ved den Aktion, som nogle Modstandsfolk forrige Mandag rettede mod Gestapo i Aalborg, medens Razziaen fandt Sted i Springborgs Fabrik, dræbtes to Gestapomænd, den ene en Dansker ved Navn Clemmensen, medens en halv Snes blev saaret. Alle Modstandsfolkene slap bort, men den følgende Nat blev der foretaget en halv Snes Arrestationer.

 

Onsdag den 25. April 1945.

24 Timers Strejke i Anledning af Henrettelserne. I Fredericia udbrød Kl. 12 i Gaar Strejke i Anledning af de sidste Henrettelser. Ikke mindre end 6 af de henrettede var hjemmehørende i Byen. Alt Arbejde blev nedlagt, Telegraf, Telefon og Jernbanetrafik blev afbrudt. Tog fra Nyborg blev i Gaar Eftermiddags og i Nat kun ført igennem til Middelfart, dog lodsedes tyske Tog gennem Fredericia af tysk Personale. De kommunale Værker fungerede uhindret af Strejken, der menes at ville fortsætte til Kl. 12 i Dag. Overalt i Byen flagedes paa halv Stang i Anledning af Henrettelserne.


847

Ca. 400 Danske døde i de tyske Interneringslejre. Som tidligere meddelt er praktisk talt alle danske internerede i Tyskland ført hjem eller til Sverige. Muligvis er der dog blevet nogle tilbage i tyske Tugthuse, som man ikke har kunnet faa Forbindelse med. Under Interneringen er ca. 400 Danske døde, hvilket svarer til en halv Snes Procent af det samlede Antal danske internerede.

Svensk Røde Kors har paataget, sig at bringe ca. 15.000 polske, belgiske, hollandske, franske og jugoslaviske Kvinder til Sverige fra Koncentrationslejren Ravensbrück i Mecklenburg. De første 700 af disse ventes i Dag til Krusaa.

6-7 Mord i det sidste Døgn. Der er i det sidste Døgn foretaget 6-7 Mord i Hovedstadsomraadet. I Aftes blev Bryggeriarbejder Lars Evald Hansen, Nøddebogade 5, fundet i et Buskads ved Østre Allé, dræbt ved Skud gennem Hovedet. - I Aftes blev en ca. 25-aarig Mand, Carl Willy Erhard Jensen, Elverdamsbakken pr. Tølløse, Søn af Arbejdsmand Emil Jensen, St. Værløse, dræbt ved Fortunen. En Mand, som tilfældig opholdt sig i Nærheden, saa en lille benzindreven Bil standse op, 4 Personer steg ud og gik nogle Skridt ind i Skoven. Lidt efter hørtes to Salver, hvorefter 3 Mænd vendte tilbage til Bilen og kørte bort. - Den ca. 38-aarige Maler Louis Armand Duprè blev dræbt i sit Hjem, Jydeholmen 27, Kl. ca. 19. - Lidt senere bragtes en yngre Mand ved Navn Egon Hansen til Retsmedicinsk Institut. Han var blevet dræbt i Stueetagen, Nansensgade 19. - I Morges blev Brandvæsenets Ambulance kaldt til Dronningensgade 46, hvor Fru Anna Kirkegaard Pedersen var blevet dødeligt saaret af Skud i Hovedet. Hun levede endnu ved Indlæggelsen. Ved samme Lejlighed var Fru Elvira Christensen, Sofiegade 4, 1., blevet dræbt ved Skud. Af Papirerne fremgik, at de to Damer var ansat i Deutsches Eck med en daglig Arbejdstid paa 3 Timer og 100 Kr. i Ugeløn. - Paa Hjørnet af Chr. Bergs Allé og Hartmanns Allé blev en yngre Mand ved Navn Fagerberg, boende Nørrebrogade 200, i Morges fundet dræbt ved Skud i Hoved og Bryst.

Saaret ved Anholdelse. En af Beboerne i Collinsgade 4 blev i Aftes anholdt af nogle uniformerede Folk fra Politigaarden. Ved Anholdelsen blev han skudt bagi, men ikke desto mindre taget med til Afhøring paa Politigaarden, hvorfra han senere fik Lov at gaa. Ved Hovedbrandstationen sank han sammen, blev saa kørt til Kommunehospitalet og kom under Behandling.

Sabotage paa Maskinsnedkeri. P. Hansens Maskinsnedkeri og Tømmerplads, Islevbrovej 4, er ved Midnatstid blevet ødelagt ved Sabotage. Der blev anbragt Bomber i Virksomheden, og ved Eksplosionen opstod


848

en voldsom Brand, som først blev slukket i Morges. Alt Tømmeret brændte. Det er fjerde Gang, der er Sabotage mod Snedkeriet.

Flygtningeskibe til Havnen. I Mandags ankom følgende 4 Fartøjer til Frihavnen med saarede Soldater og Flygtninge: Damperen "Orion" med ca. 1.500 Flygtninge, et Artilleriskoleskib med ca. 2.500 Saarede og ca. 200 Flygtninge, Damperen "Ubena" med ca. 4.000 Saarede og en Del Flygtninge, og Damperen "Lappland" med ca. 7.000 Flygtninge.

Razziaer. I Gaar Eftermiddags kørte en Del Hipovogne op for Handelsbanken, Holmens Kanal, hvorefter der blev foretaget en omfattende Gaderazzia. Omtrent samtidig foregik Hiporazzia i Kronprinsessegade, hvor Strækningen fra Nr. 40 til Sølvgade blev afspærret.

Jernbanesabotagen. I Løbet af Dagen i Gaar skete der Sprængninger paa Naarup Station, Flemløse Station og Rønbjerg Station. Det sidstnævnte Sted forekom 11 Sprængninger. Videre er der forekommet Sprængninger paa Strækningerne Lerbjerg-Hadsten, Hjorthøj-Løkken og i 1. Distrikt mellem Husum og Herlev, hvor Trafikken i Aftes maatte indstilles. Desuden skete i Aftes Sprængninger i Sydenden af Nykøbing F. Station. Reparationen her kunde dog afsluttes i Dag til Morgen. Endelig skete Kl. 23 Sprængninger i begge Spor mellem Harrestrup og Damhus (d. v. s. mellem Valby Langgade og Peter Bangsvej). Hele Nattens Godstrafik maatte omlægges. I Nattens Løb er der tilgaaet Togkontoret Meldinger om Sprængninger under et Arbejdstog med Transport til Vojens. Der afsporedes 6 Vogne, men ingen Mennesker kom til Skade. Endelig har der været forskellige Sprængninger paa den vestjyske Længdebane.

Beslaglæggelse. Jernbanepavillonen og Palmehaven ved Charlottenlund Station er blevet beslaglagt af Tyskerne.

Kattingeværk rømmet. De danske Myndigheder fik ikke noget Svar paa Anmodningen om at udskyde Beslaglæggelsen af Sct. Hans' Afdeling paa Kattingeværk. Sct. Hans Hospital satte derfor fuld Pres paa Evakueringen af Afdelingen i Eftermiddagstimerne, og i Aftes var Værket rømmet. Det skal vistnok bruges til Indkvartering af Soldater.

Provinsen.

Arrestationer. Overlæge S. A. Hansen, Sct. Josephs Hospital i Esbjerg, og Direktør. Christian Alstrup, ligeledes Esbjerg, blev Tirsdag Morgen arresteret af det tyske Politi. I Aalborg er den kst. Rektor paa Katedralskolen, Lektor Stegmann - en Broder til Forstander Stegmann, som blev skudt i Vinter - ligeledes blevet arresteret, netop som Katedralskolen var midt i Eksamensterminen. I Hobro er Overlæge Schousbo, Amtssygehuset, blevet anholdt, i Løgstør Reservelæge John Gundersen,


849

og paa Ringkøbingegnen Træskomand Frederik Daa Jensen, Gaardejer Holger Bach og Husmand Christen B. Knudsen fra Thorsted. Det menes, de er sigtet for Deltagelse i Vaabentransport. Endelig meddeles fra Haderslev, at Statshusmand Andreas Lunding, Jels, og dennes Svoger, Politibetjent Hans Nielsen, Haderslev, Landmand Hans Poulsen, Jels Skov, Skrædder Dinesen, Jels, og Lærer S. Ravn, Vojens, er arresteret. Desuden meddeles fra Asserbo, at den 26-aarige Arkitektstuderende Gert Schennerup Andersen, Ordrupvej 169, Charlottenlund, er blevet arresteret.

Ringkøbing: Den tyske Pladskommandant i Ringkøbing, Oberleutnant Mitthoff, har den 20. April personlig over for Amtmanden udtalt, at han var ansvarlig for, at Transporterne paa Banerne foregik uhindret og stillede i Udsigt, at hvis Jernbanesabotagen ikke ophører, vil han være tvunget til at anvende Tvangsforholdsregler for at forhindre Gentagelser. Hvori saadanne Modforholdsregler vilde komme til at bestaa, vilde han dog ikke udtale sig om, da det var afhængig af Forholdenes Natur.

- Det indberettes, at det tyske Militær i og ved Byerne i Ringkøbing Amt har beslaglagt en lang Række Biler, saavel Hyrebiler, Rutebiler og Lastbiler som opklodsede Privatbiler den 20. April. Der synes at foreligge formelle Beslaglæggelsesdekreter i de fleste Tilfælde, dog oplyses fra Herning, at tysk Militær i Lørdags ved Indkørselsvejene til Byen har standset alle Lastbiler og uden Beslaglæggelsesdekret har tvunget Chaufførerne til omgaaende med tyske Soldater at køre til Grænsen, hvorfra de har faaet tyske Flygtninge med tilbage. Lastbiler med Læs er blevet tvunget til at aflæsse dette paa Stedet.

Vejle: Modstandsfolk opsøgte for nogle Dage siden Hesteopkøberen, Godsejer Chr. Skou, Øster Grundet, og tvang ham til at udlevere 600 Liter Benzin, som han havde faaet tildelt.

Aarhus: Restaurant "Varna", som netop var frigivet, er paany beslaglagt og bebos nu af tyske Soldater.

Frederikshavn: I Torsdags trængte ca. 25 Modstandsfolk ind paa Toldboden i Frederikshavn, hvorfra de fjernede alle de Radiosendere, der havde været deponeret der, siden der kom Forbud mod, at de medførtes om Bord i Fiskerflaaden. Senderne blev læsset paa en Lastbil, som kørtes ud af Byen. Paa Gærum Bakke blev Bilen imidlertid overrasket af en tysk Militærpatrulje, som tvang Bilen til at standse, og Folkene blev arresteret. En af dem, Isenkræmmer Mac Hoffmann, Frederikshavn, lykkedes det at flygte ind til Gærum By. Der iværksattes en omfattende Eftersøgning, og herunder blev Hoffmann fundet, mens han forsøgte at flygte ud gennem et Vindue. Han blev beskudt og dræbtes paa Stedet.

Hillerød: Natten til Søndag nedkastede 4 allierede Flyvemaskiner Vaaben i Nøddebo Skovdistrikt. De Folk, der var ude for at hente Vaabnene,


850

blev imidlertid overrasket af Patruljer, som beslaglagde alt det nedkastede Materiale og lod det køre ind til Gestapos Hovedkvarter i Hillerød. Der opstod Kamp mellem Værnemagten og Modstandsfolkene, hvoraf 7 blev paagrebet, og desuden tog Værnemagten 4 Lastbiler paa Stedet.

- Natten til Tirsdag fjernede bevæbnede Mænd ca. 8.000 Liter Benzin fra "Rhenania"s Tankanlæg paa Langeskovvej samt 1.200 Liter fra D.D.P.A.s Tank paa Hjørnet af Langesvej og Nordre Banevej.

Vordingborg: Det tyske Politi har Tirsdag paa Vordingborg Brandstation afhentet et Katastrofelager paa 440 Liter Benzin. Paa Vordingborg Sygehus har de hentet 40 Liter Benzin.

Nakskov: Det civile Luftværns Kommandocentral blev Tirsdag Formiddag besat af tysk Politi.

 

Torsdag den 26. April 1945.

I Aftes afrejste ca. 600 danske internerede fra Frøslev til Sverige. Det menes, at denne Flytning er Indledningen til Rømningen af Frøslevlejren.

De danske Myndigheder har rekvireret et stort Antal Rutebiler til at afhente franske, belgiske, hollandske og polske Kvinder og Børn fra Koncentrationslejren Ravensbrück. En Del af Kvinderne fra denne Koncentrationslejr er allerede paa Gennemrejse til Sverige og ventes at passere København i Dag.

Anholdelser. Det tyske Politi har anholdt Politiadvokat Haslund; endvidere menes Politiadvokaterne Pentz og Dorn Jensen at være blevet anholdt.

Dødeligheden blandt de tyske Flygtninge. Som tidligere meddelt anslaar man Antallet af tyske Flygtninge i København til godt et halvt Hundrede Tusinde Personer, og desuden menes der at være ca. 10.000 saarede Soldater i Byen. Dødeligheden er meget stor. Ifølge Indberetning fra Stadslægen forekom i Ugen fra 1. April-7. April 405 Dødsfald, heraf ca. 100 blandt Flygtninge og 305 blandt de saarede. I Ugen fra den 8. April-14. April var der 890 Dødsfald, heraf 450 blandt Flygtningene og 440 blandt Soldaterne, i Ugen fra den 15. April-21. April forekom 1.002 Dødsfald, deraf 400 blandt Flygtninge og 602 blandt Soldaterne. I den følgende Uge ligger Antallet af Dødsfald endnu højere end i den sidstnævnte Uge. Opgørelsen omfatter kun Dødsfald, hvorom der foreligger Attest, men det reelle Antal er endnu større. For Flygtningenes Vedkommende er den mest almindelige Dødsaarsag Svækkelse, medens den for Soldaterne opgives at være Saarforgiftninger. Begravelserne eller


851

Brændingerne afvikles meget langsomt, hvilket skaber visse sanitære Vanskeligheder.

Krav om 10.000 kg Ost pr. Uge. De tyske Myndigheder har over for Trifolium Mælkeforsyning stillet Krav om at faa leveret 10.000 kg Ost pr. Uge. Det er imidlertid tvivlsomt, om Trifolium overhovedet er i Stand til at opfylde et saadant Krav.

Saaret under Sortbørs-Razzia. I Kvarteret omkring Istedgade-Saxogade kom det i Gaar ved 14,30-Tiden til nogle dramatiske Episoder, da nogle Vagtværnsfolk vilde foretage en Sort-Børs Undersøgelse. En ung Mand sprang pludselig ud paa Gaden og affyrede en Revolver mod to Byvagter. Han flygtede derefter ned ad Istedgade i Retning mod Sdr. Boulevard, hvor Byvagterne, som i Mellemtiden havde faaet Forstærkning, fik overmandet ham. Under sin Flugt gennem Saxogade og Istedgade havde han skudt vildt omkring sig og saaret 3 tilfældige forbipasserende, Matros Børge Jensen, Saxogade 62, Kontrollør i Rydningstjenesten Johs. Neergaard, Saxogade 101, og Fru Fagian, Jægersborggade 9. Folk i Kvarteret, som under Skydningen var flygtet ind i Opgange og Porte, truede nu Manden med Lynchning. Imidlertid kom en tysk Politipatrulje til Stede. Det viste sig, at den unge Mand var i Besiddelse af tysk Ausweis. Det tyske Politi tog ham med.

Ildkamp. I Gaar Eftermiddags forsøgte nogle Sabotører at bemægtige sig nogle Biler fra Garageanlæget, Strandvejen 72. De blev imidlertid overrasket af Hipofolk, og der udviklede sig en voldsom Skydning, som varede til Kl. 18,50. Sabotørerne forskansede sig bag en Benzintank og bestrøg derfra Gaden med deres Maskinpistoler. En Hipomand blev alvorligt saaret. Endvidere menes en Sabotør at være blevet saaret. Saalænge Ildkampen stod paa, var Strandvejen afspærret og Sporvognskørslen i begge Retninger indstillet.

- Paa Bagsværd Hovedgade kom det om Formiddagen til et voldsomt Skyderi, da nogle Sabotører trængte ind i Værkstedet til Benzintankstationen i Nr. 89, idet tysk Politi og Hipofolk samtidig hurtigt kom til Stede. En Lærling og en Mekaniker fra Værkstedet blev saaret. En 40-aarig Vognmand, Carl Hansen, fra Buddinge Hovedgade 321 blev ramt af 6 Skud i det ene Ben og blev af det tyske Politi beordret ført til Lazarettet paa Nyelandsvej.

- Ved Middagstid opstod der heftig Skydning paa Birkedommervej ved Degnegaarden. Man havde kort forinden iagttaget 4 maskinpistolbevæbnede unge Mænd paa Stedet. Et Øjeblik senere kom en tysk Udrykning til, og Skydningen begyndte. Ingen danske Ambulancer tilkaldtes.

Vagtværnet beskudt. Ved 1,45-Tiden Natten til i Dag blev en af Københavns Byvagts Udrykningsvogne beskudt paa Jagtvejen. En af Vog-


852

nens Ringe blev gennemhullet, og Byvagterne maatte flygte efterladende Vognen paa Gaden. En Times Tid senere ringede det tyske Politi til Vagtværnet og meddelte, at Vognen kunde hentes. Grunden til, at der var blevet skudt, var, at Vognen ikke var standset, da den blev anraabt.

I Nat blev desuden to Byvagter beskudt fra Trappegangen i Rosenørnsallé [i. e. Rosenørns Allé] 58. Byvagterne trak sig tilbage og rekvirerede Forstærkning. Da man senere kom tilbage til Stedet, viste det sig, at der havde været Indbrud i en Guldsmedeforretning i Ejendommen.

Langebro frigivet til Reparation. Havnevæsenet har faaet Meddelelse om, at Langebro vil blive frigivet til Reparation. Tyskerne betinger sig, at Aabning af Broen for tyske Skibe som hidtil skal foretages af dem selv, og at der ikke kommer noget dansk Mandskab paa Broen. Man vil nu gaa i Gang med at reparere Kørebanen og foretage en grundig Undersøgelse for derigennem at konstatere, om der er sket andre Skader paa Brokonstruktionen end de allerede kendte. Man haaber, at Broen inden længe vil blive frigivet, i hvert Fald for Fodgængere.

De sidste Flygtningeskibe. I Tirsdags kom de tyske Dampere "Hercules" med 2.800 Flygtninge, "Urundi" med 1.000 Saarede og 4.000 Flygtninge og "Mathias Stines" med 1.500 Saarede og 4.500 Flygtninge til Frihavnen. I Gaar ankom Damperen "Weserberg" med 800 Saarede og 3.000 Flygtninge. Totalantallet af ankomne Saarede og Flygtninge opgives til 337.480.

Blandt Flygtningene udtages en Del af de egnede til Folkestormstjeneste. Udvælgelsen finder Sted i Frihavnen, og de paagældende sendes saa til Tyskland pr. Jernbane eller Skib, men dette sker i Almindelighed først efter at de har opholdt sig nogen Tid her i Byen.

Beslaglæggelse. Tyskerne har beslaglagt Weinolds Selskabslokaler paa Nørrevold. Desuden foreligger nu officiel Underretning om, at K.F.U.M.s Bygning i Rosenborggade er blevet beslaglagt.

Fundet dræbt. I Gaar Formiddags blev en ukendt Mand fundet dræbt ved Skud i Maven ud for Guldbergsgade 8.

Jernbanesabotagen. Tirsdag Aften er to af de tre Jernbanebroer, som findes over Underføringerne til Nykøbing F. Sukkerfabrik Syd for Stationen, blevet ødelagt ved Bombeeksplosioner. Der var anbragt 4 Bomber under hver af Broerne. Et Par Godsvogne blev stærkt ramponerede ved Eksplosionerne, og desuden har Sprængstykker slaaet Huller i 2 af Sukkerfabrikkens Siloer med Fodermelasse, hvorved denne flød ud. Efter at de 2 Broer, der for nogen Tid siden var blevet sprængt mellem Nykøbing F. og Marrebæk, netop var blevet repareret, var det Hensigten, at Togene Torsdag skulde genoptage Kørslen med Udveksling af Passagerer


853

og Gods ved den sprængte Bro over Marrebæk Kanal. Dette udelukkes i alt Fald for de første Dage ved de nu indtrufne Brosprængninger. løvrigt er der i Nattens Løb indtruffet 4 Bombeeksplosioner paa Jernbanelinien Marrebæk-Fiskebæk, hvorved 14 Skinner er ødelagt. Forbindelsen mellem Nykøbing F. og Gedser vil herefter blive opretholdt med Toggang fra Gedser til Fiskebæk og med Rutebilkørsel mellem Fiskebæk og Nykøbing F.

I Nat er der sket Sprængninger paa Strækningerne Herning-Studsgaard, Ebberup-Flemløse, Langesø-Olbjerg (1 Maskine væltede, og 6 Vogne afsporedes).

Provinsen.

Esbjerg: Indløbet til Fiskerihavnen i Esbjerg er Onsdag blevet spærret af de tyske Myndigheder, der har forbudt Skibene at forlade Havnen. Enkelte Fiskefartøjer, der allerede var stukket til Søs, blev kaldt tilbage.

Randers: Medens de tyske Beslaglæggelser af Befordringsmidler efter Togindskrænkningen i Randers hidtil kun har omfattet Biler, er nu ogsaa Cykler blevet beslaglagt. Mange Cyklister i Randers By og Opland er blevet standset af tyske Soldater og har maattet aflevere deres Cykler.

Fredericia: Onsdag Kl. 12 genoptoges Arbejdet overalt i Fredericia efter 24 Timers Strejke. Under Strejken, der ogsaa omfattede Oplands-Sognene, havde der hersket fuldkommen Ro i Byen, hvis Gader Tirsdag Aften henlaa næsten mennesketomme.

Nakskov: Civilingeniør Børge Bangsvis, Havnegade 89, der er ansat paa Nakskov Skibsværft, er blevet anholdt Natten til Tirsdag.

Aabenraa: Der er i de sidste Dage foretaget en lang Række Arrestationer i Sønderjylland. Blandt de anholdte er Læge, Dr. Lorentzen, Padborg, som har deltaget i Røde Kors Ekspeditioner sydpaa. Han blev afhentet af tidligere Kriminalbetjent Pelving. Endvidere anholdtes Formanden for Fælleslandboforeningen, Gaardejer Hans Schmidt, Kollund, Kommunesekretær Jacobsen, Kliplev, Trafikassistent P. A. Christensen, Padborg, Købmand Wind jun., Bov, Fabrikant Solborg, Aabenraa, Pastor Petersen, Hostrup, og en Søn af Overbetjent Rathinge, Graasten. Tirsdag anholdtes i Christiansfeldt [i. e. Christiansfeld] Apoteker Lind, Degn Bancke, Tyrstrup, Gaardbestyrer Thuesen, Tyrstrup, Sognepræst Hansen, Aller, og en ung Mand ved Navn Bølling. I Vojens er Kulhandler Nielsen blevet arresteret.

Rønne: Natten til Tirsdag blev der forøvet et Sprængstofattentat mod et tysk Luftværnsanlæg i Olsker. Som Modforholdsregel beslaglagde den tyske Værnemagt den følgende Dag ved 17-Tiden flere Hundrede Cykler. Beslaglæggelserne fandt Sted over hele Bornholm. Der blev i hvert Til-


854

fælde udleveret de paagældende en Beslaglæggelsesseddel. Disse Sedler modtages nu af Vagtværnet med Henblik paa Fastsættelse af Erstatning.

Arrestationer. Kredslæge Hrolv, Randers, og Driftsingeniør Voss, Aalborg Gasværk, er blevet anholdt af det tyske Politi, medens Overlæge Hansen, Esbjerg, og Kommandørkaptajn Voss er blevet løsladt.

 

Lørdag den 28. April 1945.

Sent Torsdag Aften sprang Universitetslektor Troels Fink's Villa, Gentoftevej 19, Aarhus, i Luften. Som ved et Mirakel kom hverken Ægteparret Troels Fink eller deres 3 Børn noget til. Det yngste Barn, som er 3 Aar, blev fundet under sammenstyrtede Mure. Man kunde høre Barnet klynke, og det lykkedes hurtigt at befri det. Barnet var kommet til at ligge saaledes, at det undgik at blive knust ved Sammenstyrtningen. Kort før Eksplosionen saa Naboerne en lille Bil køre bort fra Gentoftevej. Nabovillaen, som ejes af Landinspektør Svend Nielsen, blev stærkt medtaget ved Eksplosionen. Taget blev revet af, og der opstod store Huller i Murene.

Om Eftermiddagen var den 43-aarige Urmager H. A. Frandsen, Vestergade 15, blevet dræbt ved Skud, da han paa sin Cykel svingede om Hjørnet af Christiansgade og Aaboulevarden. Skudene blev affyret af ukendte Personer.

Anholdelser. Det tyske Politi har anholdt Provst Jeppe Jepsen, Frøholm, og ført ham til den tyske Arrest i Aalborg. Desuden er anholdt Politifuldmægtig Salomonsen, København, Kriminalbetjentene Døssing og Kreuzer, samt Fodboldspilleren Per Brandtmar (B. 93).

Beslaglæggelser. Tyskerne har beslaglagt Folkets Hus, Jagtvej 69, Nordisk Kollegium, Strandboulevarden 30-32, Bellahøjens Restaurant samt Dyrskuepladsen paa Bellahøj. Desuden er i Gentofte beslaglagt Landevejskroen (Gl. Bellevue).

1.000 Internerede til Sverige i Dag. Til Frihavnen er i Dag ankommet 600 internerede Nordmænd og ca. 400 civile Danske, som midlertidigt har haft Ophold i Møgelkær-Lejren ved Horsens. I Transporten menes Kommunisten Aksel Larsen at være genkendt. Formodningen om, at dette kan være rigtigt, underbygges af, at man ved, Aksel Larsen er kommet her til Landet fra Tyskland.

4.000 Saarede og Flygtninge til København. I Torsdags ankom Damperen "Deith Ritmers" til Frihavnen med 600 Saarede og 1.900 Flygtninge. Desuden anløb Damperen "Stalech" Havnen med 1.500 Flygtninge. Totalantallet er nu 341.480.


855

Voldtægt. Torsdag Aften, formentlig ved 23-Tiden, blev en Læge og dennes Frue, der kom paa Cykel i Classensgade, standset af en tysk Soldat og anmodet om at vise Legitimationskort. Lægen viste sit Kort, hvorefter Soldaten trak sin Revolver og beordrede ham til at fortsætte. Soldaten tvang saa Fruen til at følge med sig. Lægen alarmerede øjeblikkelig Vagtværnet. Omraadet blev gennemsøgt, men uden at man fandt Fruen. Et Kvarters Tid efter Midnat var Fruen kommet hjem, og samtidig var den tyske Overfaldskommando kommet til Stede for at optage Rapport i Hjemmet. Fruen forklarede til Vagtværnets Rapport, at Soldaten havde prøvet at faa hende ned i en Bunkers paa Hjørnet af Kastelsvej og Classensgade. Da dette mislykkedes, prøvede han at faa hende ind i Opgangen, Kastelsvej 1, hvilket ogsaa mislykkedes, fordi Døren var laaset. Soldaten slog saa Fruen i Ansigtet, flaaede Tøjet af hende og forøvede Voldtægt. Bagefter kørte han bort paa Fruens Cykel. En Repræsentant, som tilfældig kom forbi, fulgte Fruen hjem. Fra Hjemmet blev Lægefruen kørt til Kommunehospitalet og straks indlagt.

Ved 1-Tiden Natten til Fredag kom to Mænd ind paa Vagtværnets Station i Møllegade. Den ene, som var Typograf, forklarede, at han sammen med sin Hustru og den mandlige Ledsager var kommet gaaende ned gennem Sjællandsgade, da en tysk Politisoldat paa Damecykel stod af og med Pistolen i Haanden krævede forevist Legitimationskort. Mændene blev saa tvunget væk, medens Soldaten slæbte af med Fruen. Fruens Mand vilde følge efter, men - formentlig af Frygt for at han skulde blive skudt - raabte Fruen, at hun nok skulde klare Situationen, han skulde gaa hjem. Vagtværnet satte sig straks i Forbindelse med det tyske Feldgendarmeri, der kom til Stede med en Udrykning. Efter at være sat ind i Situationen tog Feldgendarmerne med paa Eftersøgning i Vagtværnets Udrykningsvogn. Kort efter ringede den bortførte Frue, at hun nu var i den Lejlighed, hvor hun og hendes Mand havde været paa Besøg om Aftenen. Det konstateredes, at Fruen var blevet voldtaget paa Nørrebrogade. Hun blev saa ført til Kommunehospitalet, hvor hun imidlertid ifølge Vagtværnets Rapport blev afvist. Der blev af den vagthavende Læge - stadig ifølge Vagtværnets Rapport - sagt, "at hun kunde lade være at gaa ude om Natten". Efter at være afvist bad Fruen Vagtværnet om Raad og kom endelig under Behandling af en privat Læge.

I Mellemtiden var Tyskeren paa Damecyklen blevet eftersøgt paa Østerbro og Nørrebros Gader, og en af Vagtværnets Cyklepatruljer kom paa Sporet efter ham i Slotsgade, hvor han havde antastet endnu en Kvinde. Denne Oplysning gik videre til Overfaldskommandoen, og det lykkedes at faa Manden, der viste sig at være lettere beruset, anholdt. Han blev senere genkendt af Typografen, dennes Frue og Ledsageren samt af en Vagtværnsmand, som han havde holdt op og spurgt om Vej til Artillerikasernen. De tyske Feldgendarmer rev Skulderstropperne af


856

Politisoldaten, slog ham med Geværkolberne og sagde iøvrigt en passant til Vagtværnet, at han vilde blive skudt. Den anholdte Politisoldat tilstod iøvrigt selv Forbrydelserne over for Feldgendarmerne.

Skyderi flere Steder i Byen. De to sidste Nætter er der forekommet Skyderi flere Steder i Byen, dog uden at man hidtil har kunnet faa konstateret Aarsagerne. Torsdag Eftermiddag forekom meget livligt Skyderi paa Nørrevold, hvilket skulde staa i Forbindelse med, at nogle ungarske Soldater var brudt ud af en Kælder, hvor de havde været indespærret siden i Søndags. Flere af de flygtende Soldater blev saaret, ligesom ogsaa enkelte Danske blev ramt under Skyderiet. - Torsdag Aften var der Karrérazzia paa Aaboulevarden, og i Gaar Eftermiddags afspærrede Hipo Ejendommen, Toldbodgade 13, efter Sigende, fordi der var fundet Vaaben der. Senere paa Dagen var der Skyderi mellem Hipofolk og ukendte Personer paa Vester Fælledvej.

Sortbørs-Mænd med Ausweis. Vagtværnet forsøgte i Gaar at anholde 3 Sortbørs-Mænd i Trommesalen. De viste imidlertid tysk Ausweis og trak deres Revolvere. Og for at være paa den helt sikre Side tilkaldte en af dem Hipo. Vagtværnet trak sig herefter tilbage.

Øvelsesskydning paa Holmen. Natten til i Gaar hørtes en voldsom Kanonade over det meste af København. Det menes, at der var Øvelsesskydning med Kanoner paa Holmen.

Fundet dræbt. Torsdag Eftermiddag blev en ukendt Mand fundet dræbt med Skud gennem Hoved, Arme og Ben ud for Dortheasvej 1. Han blev bragt til Retsmedicinsk Institut.

- Ligeledes Torsdag Eftermiddag blev en ukendt Mand ramt af Skud i Hoved og Bryst ud for Bispebjergvej 25. Han blev bragt til Kommunehospitalet.

Saaret ved en Benzintank. Ved en Benzintank paa Bagsværd Hovedgade kom det forleden til en Episode, hvorunder Formand Carl Hansen, Buddinge Hovedgade 231, blev saaret i Benet. Under Skudvekslingen blev endnu et Par Personer ramt.

Fosforbombe i Biografteater. Under Forestillingen i Bispebjerg Bio Fredag Eftermiddag, hvor den tyske Film "Wienerblod" spilledes, blev der kastet en Fosforbombe ind i Tilskuersalen. En Dame ved Navn Fru Olsen og 2 Smaapiger, Hanne Jensen og Hanne Engstrøm, blev forbrændt og maatte føres til Hospitalet.

Jernbanesabotagen. I Gaar skete der 13 Sprængninger paa Jernbanelinien Sønderport-Tvis, 14 Sprængninger Holstebro-Bur, 7 Sprængninger Holstebro-Hjerm, endvidere Sprængninger mellem Lystrup-Hjortshøj,


857

Silkeborg-Reesenbro [i. e. Resenbro], Laven-Svejbæk, Herning-Nr. Kollund, Skjern-Borris-Troldhede, Naur [i. e. Navr]-Bur samt mellem Brande og Thyregod. Den foregaaende Nat skete Sprængninger paa følgende Strækninger: Ebberup-Flemløse, Stilling-Hørning, Vejle N.-Grejsdalen, Sønderport-Tvis, Lem-Velling, Vejle N.-Skibet, Ringe-Lammehave og Fruens Bøge-Hjallese, hvor et Godstog med 8 Vogne afsporedes. Endelig meldes der om Sprængninger i Nat mellem Næstved og Lou [i. e. Lov].

Løsladelser. Politimester Hartmann, Haderslev, og Kontorchef i Rederiet J. Lauritzen, Erik Jacob Pedersen, er blevet løsladt fra Frøslev. Desuden er Sekretær Grau i Justitsministeriet løsladt efter at have siddet arresteret i nogle Dage. Og fra Aabenraa meddeles, at Læge Lorentzen, Bov, ligeledes er løsladt.

Provinsen.

Randers: Dronningborg Motorfabrik, der ejes af Fabrikant Chr. Eriksen, er blevet fuldstændig ødelagt ved Sabotage.

Viborg: En Række af Byens Pølsemagerier og Røgerier er blevet ødelagt ved Bombeeksplosioner Natten til Torsdag.

Vejle: Politibetjent M. Christiansen, Børkop, og hans Halvbroder Rasmus Kuberg blev Onsdag Aften skudt ned og dræbt i Nærheden af Politibetjentens Hjem i Børkop.

Aalborg: En Del danske Arbejdere, der er beskæftigede paa en større Arbejdsplads ved Nørre Tranders, blev for nogle Dage siden holdt op og tvunget til at afføre sig Benklæderne, som saa blev brændt paa et BaaI. For kort Tid siden var Kontorpersonalet ved Tirstrup Arbejdsplads ude for en tilsvarende Oplevelse.

Fredericia: Fodbold- og Cricketspilleren Chr. Morrild blev i Nat saaret under en Razzia, Hipo foranstaltede i Byens Gader efter tre Mænd i lyse Cotton-Coats.

Aabenraa: Grev Folke Bernadotte, der har aflagt Besøg i den nye Møgelkærlejr ved Horsens, opholdt sig Natten mellem Fredag og Lørdag hos Amtmand Retfslund Thomsen, Aabenraa.

Næstved: Onsdag Aften fandt man i en af Stuerne i Direktør Karmarks Jagthytte i Horsemoseskoven i en Stol en død Mand. Han var blevet dræbt ved flere Skud og havde tilsyneladende været død i nogen Tid. Det eneste Papir, der fandtes paa den Dræbte, var en Kvittering, lydende paa Navnet Slagtersvend Ernst Christiansen, Ringstedgade 15, Næstved. Christiansen har arbejdet paa Avnø Flyveplads som Slagter for Tyskerne. Liget er dog endnu ikke med Sikkerhed identificeret.


858

Nykøbing F.: Den 37-aarige Ekspedient Svend Aage Rasmussen, der var ansat hos Manufakturhandler Middelboe Outzen, og den 19-aarige Svend Faber, Søn af Bankkasserer F. Faber, Nationalbanken, er blevet dræbt ved Skud under en Razzia, som stod i Forbindelse med Sabotage paa, Automobilhandler Bernhard Petersens Værksted.

Helsingør: Slæbebaaden "Ekspres" er blevet sænket i Havnen.

Faxe: Tidl. Sabotagevagt i København, Arbejdsmand J. Andersen, Faxe Ladeplads [i. e. Fakse Ladeplads], er fundet dræbt.

 

Mandag den 30. April 1945.

Tyskerne beslaglagt Lastbiler i Morges. Tyskerne har i Morgen- og Formiddagstimerne beslaglagt Lastbiler paa en Række store og mellemstore københavnske Virksomheder, bl. a. paa Bryggerierne, Beauvais, De forenede Maltfabriker, F. Bülow & Co. paa Toldbodvej og i nogle store Garageanlæg. Ogsaa paa Gaderne rekvireres Lastbiler. Dette har saaledes været Tilfældet ved Knippelsbro, Svanemøllebroen og paa Raadhuspladsen. Da disse Beslaglæggelser blev bekendt, holdt adskillige af de store Firmaer deres Biler hjemme og kørte slet ikke ud med Varer. Aktionen medførte ogsaa, at Mælkebilerne i Morgentimerne ikke turde køre over Knippelsbro. En Del Varebiler fra Provinsbyerne udeblev ogsaa, da der meldes om Beslaglæggelser i andre sjællandske Byer og ved Trafikknudepunkter. Der vides endnu ikke noget om, til hvilket Formaal Lastbilerne er blevet beslaglagt, men man formoder, de skal sendes til Grænsen.

Nye Transporter til Sverige. I Lørdags kom 3 Transporter af Internerede til Københavns Frihavn. Der var ca. 1.800 franske og polske Kvinder, ca. 600 danske og ca. 600 norske Internerede. Af de Danske blev 31 løsladt, medens alle de øvrige Medlemmer af Transporten førtes til Sverige. I Gaar kom yderligere en Transport paa 650 internerede Danske fra Frøslevlejren. Der blev løsladt 44, medens de øvrige førtes til Malmø.

Grev Bernadotte atter rejst sydpaa. Grev Folke Bernadotte forlod i Aftes Brøndlund Slot, hvor han havde været Gæst hos Amtmand Refslund Thomsen, og rejste sydpaa.

Pastor Glahn løsladt. I Torsdags ankom Pastor Glahn hertil fra Frøslev sammen med 440 danske Internerede. Ved Ankomsten blev Pastor Glahn løsladt. De øvrige gik om Bord i Færgen til Malmø.

Yderligere 5.600 Flygtninge og Saarede til Frihavnen. I Lørdags kom Damperen "Masuren" til Frihavnen med 400 Saarede og 3.200 Flygtninge, desuden kom i Gaar Damperen "Kronenfels" med 2.000 Flygtninge.


859

Antallet af Flygtninge pr. 29. April opgives til 227.930, og Antallet af Saarede til 119.150. Totalantallet er saaledes 347.080.

8 Dræbte. I Søndags blev Gartner Nis Philipsen, Rødovrevej 411, Kjeld Sivertsen, Islevhusvej 21, og en tredie Mand ved Navn Larsen, Islevhusvej 27, fundet dræbt ved Skud paa en Græsplæne ved Islevhusvej 14. - Om Formiddagen blev en ukendt Mand dræbt ved Skud paa Vejen, der fører fra Hvidovrevej ned mod Præstemosen. Paa et Kort til S-Banen, som blev fundet paa den Dræbte, stod der skrevet med Blyant: Poul Olsen, Mosevej. - Søndag Eftermiddag blev en Kvinde, Fru Carlsson og en ukendt Mand dræbt paa Trappen i en Ejendom Kroghsgade 1, hvor Fruen boede. De Dræbte førtes til Lazarettet paa Nyelandsvej. - Lørdag Formiddag fandt man en ca. 30-aarig Mand liggende død i Aldershvileparken i Bagsværd. Han var ramt af flere Skud i Hovedet. Der fandtes ingen Papirer paa den Dræbte. - I Nat er Farvermester Johan Jensen, Sofievej 6, Lyngby, blevet dræbt i sin Lejlighed. En ukendt Mand trængte ind og ramte ham med Skud i Hoved, Hals og Bryst. Johan Jensen, der var tysk Statsborger, var født den 14. December 1899.

Dræbt under Razzia. I Rosenvængets Sideallé 5 blev der i Nat foretaget en Razzia, hvorunder en formentlig engelsk Faldskærmsjæger blev skudt og dræbt, idet han søgte at undslippe gennem et Vindue. Forinden saarede han en Hipomand, der blev ramt i venstre Knæ. Hipomanden blev bragt til Militærhospitalet, medens den Dræbte transporteredes ind til en Garage ved Politigaarden, hvor Hipo opbevarer Døde.

Ingen Fabrikssabotager. Der er i den senere Tid ikke forekommet Fabrikssabotager, hvilket muligvis skyldes, at Modstandsbevægelsen har indstillet denne Del af sin Virksomhed.

Saaret. I Laksegade ud for Landmandsbanken blev Montør Hans Walther Petersen, Tipperup Allé 36, Torsdag Eftermiddag ramt af et Skud. Han saaredes i Maven og blev indlagt paa Hospitalet.

- Lagerchef Gunnar Stefansen blev i Aftes af nogle tyske Soldater slaaet med Revolverskæfter. Han blev bragt til Kommunehospitalet, men kunde atter udskrives.

Filmsforevisning i Rialto. Under den sidste Forestilling trængte nogle bevæbnede Mænd i Aftes ind i Rialto-Teatret og foreviste en Film, hvori bl. a. forekom Billeder fra Indtagelsen af Paris. Efter Forestillingen kom Hipo- og Gestapomænd til Stede, men Publikum var da ude, og der var kun enkelte af Teatrets Personale tilbage.

Skyderi ved Slangerupbanen. Ved 22-Tiden i Gaar forekom en Del Skyderi ved Slangerupbanen, men ingen Ambulancer blev tilkaldt.


860

Jernbanesabotagen. Der er i denne Week-end forekommet usædvanlig mange Tilfælde af Jernbanesabotage. I Aftes opgav Togkontoret Sprængninger følgende Steder: Nørre Sundby [i. e. Nørresundby] Station, Varde V., Nørre Søby-Fangel, Otterup-Lunde, Skamby-Jullerup [i. e. Ullerup], Vejle N.-Skibet, Nørre Sundby [i. e. Nørresundby]-Vodskov, Silkeborg-Virklund, Borris-Troldhede, Skjern-Borris, Sønderport -Tvis, Silkeborg-Funder, Sejstrup-Gredstedbro, Horsens-Tvingstrup, Svendstrup-Ellidshøj, Stoholm Station, Troldhede Station, Lunderskov-Ejstrup, Vildbjerg-Aulum, Aulum-Tvis, Aarhus Ø.-Lystrup, Varde-Sig, Holstebro-Bur, Ulstrup-Bjerringbro (paa den sidstnævnte Strækning skete der Sprængning under et tysk Flygtningetog paa Vej til Skive. Blandt Flygtningene var ialt 4 Døde, 36 haardt saarede og 20 lettere saarede. 21 Vogne afsporedes. Det danske Personale var uskadt. Fra Pressekilde meddeles, at der ikke skete nogen Eksplosion ved Togets Afsporing, men at Afsporingen formentlig skyldes, at Skinnelegemet var blevet ødelagt ved Attentat i Nattens Løb), Herning-Sunds, Herning-Nr. Kollund, Silkeborg-Funder, Troldhede-Kibæk, Ulfgaard-Vemb, Holstebro-Jern [i. e. Hjerm], Tim-Ulfborg, Herning-Stilling, Varde Vest, Sct. Clements-Galum, og i Morges opgav Togkontoret yderligere følgende sabotageramte Strækninger: Troldhede-Kibæk, Brande-Fasterholt, Søbylund-Fasterholt, Svendstrup-Ellidshøj, og paa Banelinien Nord for Haslev samt paa Silkeborg og Tinglev Stationer.

Fra Pressekilde meddeles desuden, at et personførende Godstog Torsdag Aften udsattes for Sprængning ved Sejrskovvej i Fruens Bøge paa Strækningen mellem Odense og Svendborg, 1 personvogn, 1 Pakvogn og 5 Godsvogne væltede. En Passager fik et Nervechok, medens de øvrige Passagerer og Togpersonalet slap uskadt. Ved Eksplosionen skete der Skade paa Telefonledningerne til Sydfyn og Lolland-Falster.

Identifikation. Manden, der Torsdag Eftermiddag blev dræbt ved Skud ud for Dortheavej 1, er identificeret som den 43-aarige Arbejdsmand Henry Olsen, Tomsgaardsvej 78.

Provinsen.

Randers: Værnemagten har atter Torsdag og Fredag i stor Stil rekvireret Cykler i Randers. Torsdag Morgen mødte man op paa Fabrikken "Scandia" og beslaglagde samtlige Arbejderes Cykler, og Formiddagen igennem bemægtigede man sig Cykler paa Gaderne, i Gaarde og Cykleskure. Lørdag Aften lykkedes det enkelte Personer ved Henvendelse til den tyske Kommandantur at faa deres Cykler tilbageleveret, men kort efter ankom en Lastbil og hentede alle Cyklerne. Mange Steder har der ogsaa fundet Rekvisitioner Sted af Heste, dels i Oplandet, hvor Hestene er blevet taget i Staldene, dels paa Gaderne i Randers, hvor Hestekøretøjer blev standset og Hestene fraspændt.


861

Esbjerg: Udsejlingsforbudet fra Esbjerg Fiskerihavn er atter blevet hævet.

Sønderborg: Et Tog med godt 1.000 udenlandske Arbejdere ankom Torsdag Aften fra Padborg. Toget blev ført videre til Vojens, hvor Arbejderne skal beskæftiges.

Brønderslev: Det tyske Politi har anholdt Provst Krøgholt, Brønderslev, og Læge Fibiger Hansen, Sindal.

Haderslev: Torsdag Aften anholdtes Bankassistent Hans Iversen, Toftlund, P. Madsen, Roost, og Hans Petersen. To af dem flygtede igen, hvilket skete ved, at den ene under Forhøret i Toftlund pludselig slukkede Lyset, hvorefter de forsvandt ud ad Døren.

Sæby: Arbejdsmand Jens Christoffersens 18-aarige Søn, Bjarne, er død paa Blegdamshospitalet i København, hvor han blev indlagt efter at være ført her til Landet fra Neuengamme.

Svendborg: Det er nu konstateret, at den unge Mand, som den 19. April dræbtes af en Haandgranat paa Gerritsgade under en Ildkamp med Hipofolk og en Militærpatrulje, er en Navigationselev Erik Dahl Nielsen, hjemmehørende ved Aarhus. Den Dræbte tilhørte Modstandsbevægelsen. Ved samme Lejlighed blev to Hipomænd dræbt. Den ene var Vagtmester Poul Clausen fra Hipostationen i Svendborg.

Faxe: Fredag Aften hørtes nogle Skud i Nærheden af Skovfogedboligen, Folehaven ved Faxe Ladeplads. Lidt senere fandtes Liget af en 30-aarig Arbejdsmand, Johannes Andersson, hjemmehørende i Hylleholt Kommunes Hus paa Favreby [i. e. Favrby] Mark. Johannes Andersson havde i den senere Tid haft Beskæftigelse i København som Sabotagevagt.

Nykøbing F.: Marienlyst Østersøbads Badehotel og Strandhotel samt Sommerpensionatet Nørrevang er blevet beslaglagt og huser nu 500 Flygtninge. 500 andre Flygtninge er blevet anbragt i Horbelev Forsamlingshus, Børneferiekolonien Donnemose og de københavnske Læreres Børneferiekoloni i Abelvig og flere andre Steder.

Rønne: Paa Bornholm kunde man atter Fredag Aften høre kraftig Kanontorden fra Søen. Kanonaden, der begyndte ved 21,30-Tiden, var saa stærk, at Huse rystedes og mange Ruder i Ejendomme paa Sydbornholm gik itu. Samtidig blev Øen overfløjet af mange Maskiner.

 

Tirsdag den 1. Maj 1945.

Diplomatisk Aktivitet i København. København var i Gaar Midtpunkt for nogle indledende storpolitiske Forhandlinger, hvis videre Udvikling øjensynlig tager Sigte paa at bringe den europæiske Krig til Afslutning.


862

Forhandlingerne blev ført i dybeste Hemmelighed over det svenske Gesandtskab paa Sct. Annæ Plads, hvortil der i Dagens Løb ankom højtstaaende tyske Officerer. Den storpolitiske Karakter af Forhandlingerne kamoufleredes i nogen Grad af paralleltløbende Røde Kors-Forhandlinger, som førtes af den fælles Hovedperson, nemlig Grev Folke Bernadotte. Der opstod i Løbet af Eftermiddagen talrige Rygter om Forhandlingerne paa Sct. Annæ Plads og paa Hotel d'Angleterre. Det har da ogsaa været ganske umuligt at faa de mange Enkeltheder verificerede. Saa meget staar imidlertid fast, at Karakteren af Gaarsdagens diplomatiske Aktivitet kan føres op i Plan med Begivenheder, vi alle er forberedt paa snart vil indtræde. Grev Bernadotte har under sit sidste Ophold i Sønderjylland ført Samtaler med Himmler, og han kom i Gaar hertil i en Flyvemaskine, General Lindemann havde stillet til Disposition, vist nok Generalens private Maskine. Senere paa Dagen kom to fremtrædende Repræsentanter for det svenske Udenrigsministerium til Kastrup Lufthavn i Ekstramaskine. Ved deres Ankomst var der stort Opbud af Militær i Lufthavnen. Det vides, at Grev Bernadotte har forhandlet med Dr. Werner Best, sandsynligvis ogsaa med tyske Militærpersoner. Spørgsmaalet om Tilbagetrækning af det tyske Militær i Danmark og Norge menes at have været et vigtigt Led i Forhandlingerne. Der nævnes allerede forskellige Former, hvorunder en saadan Tilbagetrækning skal kunne finde Sted, fælles for dem alle er, at den maa foregaa uden Ødelæggelser, alt under Forudsætning af, at Tyskerne selv behersker Situationen. Det er imidlertid logisk, at hele Tilbagetrækningsspørgsmaalet maa opfattes og behandles som et Led i en Helhedsplan for hele Krigsafslutningen. Dette skal netop have været Tilfældet under de aktuelle Forhandlinger, hvor det svenske Udenrigsministerium maa opfattes som Formidler til anden Side.

Tilbagetrækning af Garnisoner. Den tyske Kommandant i Slagelse har meddelt Borgmesteren, at Garnisonen uopholdelig vil forlade Byen, tilbage bliver kun Lazarettet, Flygtninge og Læger. - En tilsvarende Besked er afgivet til Borgmesteren i Næstved.

Berlin-Legationer til København. Den spanske Gesandt i Berlin ankom i Gaar med Personale til København og tog Ophold paa Grand Hotel. Ogsaa den japanske Legation i Berlin er kommet hertil og er taget ind paa Paladshotellet.

To Transporter overført til Malmø. Med Tog ankom i Morges ca. 1.400 polske, franske og andre udenlandske Kvinder til København fra tyske Koncentrationslejre. De var praktisk talt alle angrebet af Dysenteri. Toget gik ud til Frihavnsstationen, og Fangerne overføres i Dag til Malmø. I Morges ankom desuden ca. 650 Fanger i Røde Kors Biler. De


863

var samlet op paa Vejene i Nærheden af Koncentrationslejre, som var blevet lukket op. I Løbet af Dagen ventes hertil yderligere ca. 2.000 Kvinder, der kommer med Tog. Toget er imidlertid blevet forsinket undervejs paa Grund af Jernbanesabotage over Fyn.

Vagtmester dræbt. I Gaar blev en Vagtmester i det tyske Sikkerhedspoliti, Leo Sørensen, dræbt paa Vestre Boulevard ud for Hovedbrandstationen. Sammen med ham kom en Mand ved Navn Petersen, der er ansat ved det tyske Feltlazaret paa Nyelandsvej. Han blev ramt i Brystet og Laaret. Vagtmester Leo Sørensen havde iøvrigt ogsaa et Legitimationskort paa sig, som lød paa Kontorist P. Hansen, Nørrebrogade 200.

Razzia paa Hovedbrandstationen. Kort efter den ovenfor omtalte Episode paa V. Boulevard [i. e. Vestre Boulevard] kom et Hold Hipofolk ind paa Hovedbrandstationen. Holdlederen gik ind for at tale med den vagthavende Brandinspektør og forklarede ham, at Hipo havde set en Bil køre op foran Brandstationen, en Mand stige ud og løbe ind med en Pakke. Kort efter kom han tilbage, og Vognen startede med fuld Fart. Hipo havde beskudt den, men kunde ikke optage Forfølgelsen, da de var til Fods. Man vilde nu have at vide, hvad der var i Pakken. Brandinspektøren kendte intet til Sagen og fik iøvrigt Hipoføreren til at indse det urimelige i at foretage sig noget som helst. I Mellemtiden havde hans Næstkommanderende samlet en halv Snes civile LB'er sammen - de holdt Øvelse paa Stationen - og var i March paa Vej mod Politigaarden. Da Hipoføreren indhentede Truppen, blev Aktionen afblæst, og de unge Mennesker kunde gaa tilbage og fortsætte deres Arbejde.

Dræbte. En ung Mand ved Navn Jørslev, Borgergade 67 A, blev i Gaar skudt ned og dræbt af tre civilklædte unge Mennesker. Drabet fandt Sted paa Sct. Thomas Plads. - Under en Ildkamp i Aftes blev en ukendt Mand, som menes at have tilhørt Modstandsbevægelsen, dræbt i Griffenfeldtsgade. - I Aftes hentede Ambulancen en Mand, der var blevet dræbt ved Bjeverskov Allé paa Hvidovrevej. Samtidig blev en anden Mand saaret ved Skud i Maven. Tilstedeværende Hipofolk beordrede den Dræbte ført til Politigaarden og den Saarede til Nyelandsvejs Lazaret.

Saaret ved Stormbroen. I Aftes blev en ung Kvinde, Frk. Gunver Christensen, Palermovej 27, saaret af Skud i Benene, da hun steg ud af en Sporvogn ved Stormbroen. Frk. Christensen var i Selskab med sin Kæreste, der er Hipomand. Skudene affyredes af civilklædte Cyklister.

Jernbanesabotagen. Togkontoret melder i Dag til Morgen om Sprængninger paa følgende Strækninger og Stationer: Esbjerg-Tjæreborg, Struer-Skjern, Herning-Nr. Kollund [i. e. Nørre Kollund], Silkeborg-Funder, Sønderport-Tvis, Tvis-Aulum, Aulum-Hvidbjerg, Troldhede Station, Troldhede-Kibæk, Holste-


864

bro-Bur, Herning-Sunds, Ulfsborg-Vemb, Tim-Ulfsborg, Søby-Fasterholt, Svendstrup-Ellidshøj, Middelfart gamle Station, Nyborg Station, Aarslev Station, Faaborg-Millinge, Næsby-Sydhus, Odense~Holmstrup, Marslev-Langeskov, og endelig berettes om et Attentat mod Viadukten til den vestlige Indkørsel til Lunderskov Station.

Provinsen.

I de fleste sjællandske Byer foretog Tyskerne i Gaar, ligesom i København, Beslaglæggelser af Lastbiler. Det er ikke blot sket hos Enkeltfirmaer, men ogsaa ude paa Landevejene.

Fra Randersegnen meddeles nu, at Tyskerne ogsaa er begyndt at beslaglægge Korn. Dette er saaledes sket fra Statslageret hos en Mølleejer, og desuden er der i udstrakt Grad beslaglagt Generatorbrænde.

Arresterede. Lærer P. Jeppesen, Løgumkloster, Førstelærer H. L. Henriksen, Bredebro, Arkitekt Bruël og dennes Medhjælper, Tegner Hedelund, Haslev, og Provst Jeppe Jeppesen, Frøholm, er blevet arresteret af Tyskerne.

Køge: Natten til Søndag ved 1-Tiden blev der ringet paa Døren til Direktøren for Køge Andelssvineslagteri, Gades Privatlejlighed. Da Direktør Gade nægtede at lukke op, blev Døren sprængt af revolverbevæbnede Mænd, der beordrede Direktøren til at følge med ned i Slagteriet, medens et Par blev tilbage i Lejligheden for at holde Vagt. Revolvermændene fjernede derefter Størsteparten af Slagteriets Konservesbeholdninger, et Par Hundrede Kilo Fedt, ca. 100 Kilo Spegepølse og 100 Kilo røget Flæsk foruden noget let saltet og fersk Kød. Varerne blev læsset paa en Lastbil, som holdt udenfor. Gade fik derefter Ordre til at aabne Slagteriets Boks. Da han ikke var i Besiddelse af Boksnøglen, førte man ham til Slagteriets Kasserer, som boede i Nærheden, og han fik her Boksnøglen udleveret. Mændene tog derefter hele Beholdningen af kontante Penge, ialt 3.677 Kroner, og forsvandt med Bilen.

Nykøbing F.: Lørdag Nat er op mod et halvt Hundrede Personer i Bandholm blevet anholdt. En Del blev løsladt igen, men de 10 blev i Gaar sendt i Bil til København. Blandt de anholdte er Købmand Reimer Schmidt, Lods Asger Larsen Basse, en Søn af Konsul Houmann og Læge A. Schiermacher og vistnok ogsaa Politiassistent Bjørkholm og Hustru. Fra Maribo blev der endvidere anholdt en ung Mand, der var ansat i Firmaet Quade & Faber, og som laa syg.

Hjørring: Ved 2-Tiden Natten til Søndag rystedes Hjørring af 2 voldsomme Bombeeksplosioner, den første i Konditoriet "Villy", tilhørene Konditor Villy Christiansen, den anden i Hjørring Diskontobank. Hele Konditoriet blev blæst ud, og i Restaurationslokalet paa 1. Sal blev In-


865

ventaret knust til Pindebrænde. Den største Skade skete dog hos Isenkræmmer og Kunsthandler Kaas, hvis Forretning ligger op til Konditoriet. Saa godt som hele hans Beholdning af Porcellæn og Kunstgenstande blev knust. Ved Diskontobanken skete der alvorlig Skade paa selve Bygningen og paa Inventaret, men alle Bankens Bøger og Papirer var bragt i Sikkerhed i Boksanlæget. Paa 1. Sal sov Bankdirektør Sperling Andersen og Familie. De blev ved Eksplosionen kastet ud af Sengene, men slap ellers uskadt.

Kolding: Lørdag Aften ved 23-Tiden blev den tidligere Danmarksmester i Letsværvægtsboksning, den 26-aarige Arbejdsmand Donald Knudsen, skudt ned i Jernbanegade i Kolding. Han havde bebrejdet 3 civilklædte Mænd, at de sparkede til en Hund. Efter et kort Ordskifte var der blevet affyret en Række Skud, der ramte ham i Maven. Han førtes til Sygehuset, hvor hans Tilstand betegnes som værende efter Omstændighederne god.

Aarhus: Søndag Eftermiddag kom to Mænd ind paa Hotel Royals Bar og affyrede Revolverskud mod 2 af Gæsterne, den 36-aarige Dr. Oluf Peters, Mejlgade i Aarhus, og en ældre Mand ved Navn Eriksen, hvorefter de forsvandt. Dr. Peters blev skudt gennem begge Lunger. Eriksen blev ramt i Tindingen. De blev af Falck ført til Kommunehospitalet. Dr. Peters er identisk med Snedkersvend Oluf Petersen, København, og er en af de ledende inden for den danske Afdeling af det tyske Sikkerhedspoliti.

Hillerød: Den tyske Garnison i Byen vil i Lighed med, hvad Tilfældet er for Næstved og Slagelse, blive trukket bort til et Samlingssted inde i Landet.

 

Onsdag den 2. Maj 1945.

Hipomændene skifter Uniform. Det er fra tysk Side meddelt, at Hipokorpset er blevet optaget i det tyske Sikkerhedspoliti, og at Mandskabet fremtidig bærer tyske Politiuniformer.

Situationen i Provinsbyerne. Den senere Tids Spænding har i enkelte Provinsbyer ført til, at man er begyndt at tage Forskud paa de ændrede Tilstande, som maa indtræde i umiddelbar Fortsættelse af Krigens Ophør. I Horsens rykkede danske Betjente saaledes i Gaar ud paa Gaderne og genoptog deres Arbejde som i gamle Dage, men det viste sig senere, de var kommet lidt for tidligt og maatte trække sig tilbage. Borgernes kortvarige Gensyn med de uniformerede danske Betjente fandt Sted, efter at der ved Middagstid var opklæbet Plakater af følgende Indhold: "Efter Aftale med den tyske Kommandant trækkes de tyske Tropper tilbage fra Gaderne. Danske Myndigheder, Politi og Vagtværn har for-


866

pligtet sig til at opretholde Ro og Orden, Befolkningen opfordres derfor til saa vidt muligt at opholde sig hjemme, vise Ro og Disciplin og rette sig efter Politiets og Vagtværnets Anvisninger". Plakaten var underskrevet af Byens Borgmester og havde følgende Tilføjelse: "Foranstaaende Udtalelser anbefales og tiltrædes af Danmarks Frihedsraads Lokalkomité for Horsens". Som Politimester konstitueredes en lokal Tankejer, fhv. Kaptajn i Fremmedlegionen Niels Hjelmfeldt i Stedet for Politimester Krause, der er bortrejst. Der blev stor Bevægelse i Byen, alle Flag, deriblandt ogsaa nogle amerikanske og engelske, blev hejst, og Politistationen fyldtes efterhaanden med Blomster. Fremmedlegionær Hjelmfeldt holdt Parole paa Politistationen, og i Løbet af Eftermiddagen kom ca. 80 uniformerede Politimænd paa Gaderne. Der forekom ingen Episoder, men om Aftenen opstod der pludselig Tvivl om, hvorvidt Plakaterne virkelig var foranlediget opsat efter Aftale med den stedlige tyske Kommandant. Plakaterne blev overklæbet, og Politiet sendt hjem.

I Holstebro er der efter Aftale med den tyske Kommandant indrømmet visse Lettelser, og Udgangstilladelsen for de almindelige tyske Soldater er inddraget. Rygter om, at de tyske Soldater i Struer og Holstebro skulde have overgivet deres Vaaben til Vagtværnet, er ubegrundede.

I Fredericia kom det i Gaar Formiddags til Flagdemonstrationer, som kulminerede foran den danske Garnisons Kommandogaard. Unge Mennesker trængte ind og rejste Kommandogaardens Flagstang, som har været nedlagt siden Hærens Opløsning. Der samledes et stort Opløb, som helt spærrede Gaden. Da Flagstangen først var rejst, viste det sig, at man ikke havde sørget for noget Flag, og da tilmed et Par Hipomænd viste sig, spredtes Mængden langsomt. Senere paa Eftermiddagen udsendtes Løbesedler over hele Byen med følgende Indhold: "Opraab fra Frihedsraadet. Vi opfordrer indtrængende Fredericias Borgere til i den nuværende vanskelige Situation at opretholde Ro og Disciplin, undgaa Sammenstimlen paa Gaden og afholde sig fra Demonstrationer af enhver Art. Frihedsbevægelsen følger nøje Udviklingen og vil give Befolkningen alle fornødne Instruktioner. Frihedsraadets Lokalkomite i Fredericia, 1. Maj 1945."

Fra Aabenraa og andre sønderjydske Byer forelaa i Aftes Meddelelse om, at alt var roligt og normalt. Der er, iøvrigt heller ikke fra andre Byer i Provinsen indløbet Meddelelser om Episoder i Dagens Løb. - I Næstved, Præstø og Vordingborg er der ført visse Forhandlinger mellem de lokale danske og tyske Myndigheder om den øjeblikkelige Situation.

Forberedende Mineringsarbejde indstillet. Som tidligere meddelt begyndte Tyskerne for nogen Tid siden at grave Huller til Sprængladninger i Frihavnen. Dette Arbejde har siden været fortsat, men blev i Gaar indstillet.


867

Ny Strøm af tyske Flygtninge. I de sidste Par Døgn er der til lolland-falsterske Havne ankommet en Mængde Fartøjer med tyske Flygtninge. Til Gedser ankom saaledes Natten til i Gaar med Færger og alle mulige Slags Fartøjer ca. 3.000 Flygtninge, og i Gaar yderligere et Par Tusinde. Da Jernbanelinien Gedser-Nykøbing ikke er farbar, ledtes Flygtningeskarerne ad Landevejen til Nykøbing, hvorfra Tog førte dem videre til Sjælland. Gedser By var i Gaar næsten udgaaet for Spisevarer. Ogsaa til Stubbekøbing kom i Gaar Flygtningeskibe. Om Morgenen anløb fire mellemstore Skibe Havnen, det ene med Saarede, og de øvrige med Flygtninge. Senere paa Dagen kom yderligere 11 Fartøjer med Flygtninge.

Til Københavns Frihavn kom i Mandags et Artilleriskoleskib uden Navn, to Undervandsbaade samt Damperne "Ganter", "Ubena", "Fr. Vischoff" og "Speerbrecher". Totalantallet af Flygtninge og Saarede er herefter pr. 1. Maj 361.580, hvoraf ca. 240.000 er Flygtninge.

Bevogtningen af Knippelsbro. I Gaar blev de tyske Politisoldater, der bevogtede Knippelsbro, afløst af Værnemagtssoldater. En Del af Patruljerne paa de københavnske Gader var i Nat ligeledes Værnemagtssoldater.

Episode paa Østerbro. Fire unge Mennesker blev i Aftes standset af en tysk Patrulje paa Hjørnet af Løgstørgade og Nøjsomhedsvej. De blev visiteret, og herunder søgte en af dem at kaste en Pistol fra sig. Tyskerne kunde ikke faa oplyst, hvem af dem, der havde Pistolen, og beordrede dem da til at løbe. Der blev skudt efter de fire Mænd, og en af dem, Arbejdsmand Kaj Jensen, Skanderborggade 1, blev dræbt, mens en anden, Knud Petersen, Nyborggade 40, fik Skud i begge Laar.

Kort efter blev en Bil beskudt paa omtrent samme Sted. Den blev ramt af 8 Skud, og et af dem ramte Chaufføren, Christensen, Th. Laubsgade [i. e. Thomas Laubs Gade] 10, i venstre Ben. Endelig blev kort efter Midnat Fru Alis Friis, Korsagergade 38, ramt af Skud i Ryggen, da hun sad i en Taxabil, der blev beskudt paa Hjørnet af Aarhusgade og Strandboulevarden.

Dræbte. I Morges blev en ca. 20-aarig Mand ud for Hellerupvej 52 fundet skudt gennem Hovedet. Der var ingen Papirer paa den Dræbte, men i Hatten stod Bogstaverne O. H. - Sent i Aftes blev en ukendt Mand fundet dræbt ved Skud ud for Johannevej 9. Der var ingen Papirer eller andet Identitetsmateriale paa den Dræbte. - Endelig er Maler Ivan Nielsen, Skensvedsvej 44, fundet dræbt paa Hjørnet af Møntmestervej og Sokkelundsvej. Han var skudt gennem Hovedet.

I Kiplings Allé i Hellerup fandt man i Nat en ukendt Mand haardt saaret ved flere Skud. Han blev bragt til Nyelandsvejs Lazaret.

Beskudt. I Gaar Eftermiddags blev en Mand ved Navn Hallas beskudt ud for Ved Sønderport 17 paa Amager. Han førtes til Nyelandsvejs Lazaret.


868

Jernbanesabotagen. I det sidste Døgn er der kun forekommet ganske faa Tilfælde af Jernbanesabotage. Der meldes kun om Sprængninger paa Strækningen Struer-Hjerm og uden for Korsør Station, hvor der skete Sprængninger i begge Spor. I Dag til Morgen oplyser Togkontoret, at man haaber, det ene Spor kan være klar ved 11-Tiden i Dag.

Beskudt gennem Døren. Skrædder Hagbart Christensen, der er Medlem af Skrædderforbundets Bestyrelse, blev i Gaar beskudt af nogle civile Hipofolk. Han var netop kommet hjem og havde lige lukket Entrédøren, da der blev skudt gennem Døren af Revolvermændene, som var fulgt efter ham op ad Trappen. Skrædder Christensen blev dog kun saaret i Benet og kunde flygte ad Køkkentrappen og finde Vej ind i Nabokarréen, hvor han blev bragt i Sikkerhed for senere at komme under Lægebehandling. Revolvermændene sprængte Døren og foretog en Husundersøgelse, som aabenbart ikke gav det ventede Resultat. De lod sig forlyde med, at der forelaa en Misforstaaelse.

Provinsen.

Vordingborg: Den 10. April blev der her i Byen arresteret en Række Borgere, hvoraf følgende igen er frigivet for nogle Dage siden: Byraadsmedlem, Købmand Holger Pedersen, Byraadsmedlem, Arkitekt Hans Carl Friis-Jensen, Fabrikant Johannes Edvard Nielsen, Læge Svend Aage Kristian Kristensen, Apoteker Jørgen Friis, cand. pharm. Erik Krogh Svendsen, Biografdirektør Thorvald Orland Pedersen, Officiant Ove Johan Nielsen, Kaptajn Kaj Ravn Oxfeldt og Styrmand A. T. Hansen.

Næstved: I Mandags blev to unge Mennesker raabt an af tyske Vagtposter. I Stedet for at blive staaende gav de sig til at løbe, hvorefter der blev skudt paa dem. Den ene, Bud Erik Olesen, ramtes i Hjertet og døde paa Stedet, medens den anden, Træarbejder Carlo Andersen, fik et Skud i Laaret. Carlo Andersen havde arbejdet paa Krydsfinerfabrikken, hvor man i Gaar standsede Arbejdet paa Grund af Hændelsen.

Haderslev: Gestapo har i Dagene den 21.-24. April anholdt følgende paa Haderslevegnen: Seminarieelev Mogens Flensmark, Maskinlærling Hans Peter Abkjær Toft og Reservebetjent Roar Munch-Jensen, alle af Haderslev. Landmand Jens Christian Holm og Sognefoged, Forpagter Iver Eskildsen Wind, begge af Langetved, Apoteker Hans Amatus T. C. Lind, Christiansfeld, Sognepræst Anton Hansen, Aller, Bogholder Hans Jørgen Bølling, Aller, Førstelærer Viggo Charles Bancke, Tyrstrup, Gaardejer Gert Thuesen, Tyrstrup, Lærer Sigurd Ravn, Vojens, og Kulhandler Holger Nielsen, Vojens. Grunden til Anholdelserne kendes ikke.

Randers: Kredslæge Hrolv er blevet løsladt.


869

Aarhus: Husassistent Meyer Olsen, Mejlgade 44, blev i Gaar skudt og dræbt af ukendte Personer, og i Aftes blev en Oberfeldwebel skudt paa Balkas Alle. Ogsaa han dræbtes.

 

Torsdag den 3. Maj 1945.

Situationen i Provinsen. Fra en Række Købstæder paa Sjælland, Fyn og i Jylland foreligger Meddelelse om, at ingen af de respektive Kommunalforvaltninger har været i Forbindelse med de tyske Myndigheder om Situationen. Alt er som sædvanligt. - I Gaar opsøgte 5 Officerer fra den tyske Værnemagt i Horsens Borgmester Juliussen og udbad sig en Forhandling angaaende Luftværnsbeskyttelsen, idet de fremførte, at de gerne saa et Samarbejde, saaledes Fællesledelse i Tilfælde af Skader ved Luftangreb. Borgmesteren henholdt sig til sine Ordrer, hvorefter et saadant Samarbejde ikke kunde etableres, dog vilde han mene, der kunde samarbejdes paa eventuelle Katastrofesteder, men under hver sin Ledelse.

Om Udviklingen i Horsens Tirsdag oplyses, at en Gestapopatrulje hen under Aften kom til Byen og overfor Borgmesteren bestemt fastslog, at de ikke ønskede at se dansk Politi paa Gaderne. De spurgte, hvem der havde forfattet det udsendte Opraab. Meget bestemt slog Borgmesteren fast, at han selv havde affattet selve Opraabet, men den Tilføjelse, som Frihedsraadets Lokalkomité havde givet det, var sket uden Borgmesterens Vidende. Gestapo tog herefter til Horsens Folkeblad, der havde trykt Plakaterne, men traf hverken Redaktør N. Chr. Christensen eller Redaktionssekretær Martin Ravn paa Bladet.

For at undgaa Demonstrationer indførtes der Tirsdag Aften paa Vagtværnets Foranledning Udgangsforbud fra Kl. 22 til Kl. 5, Forbudet gjaldt kun denne ene Nat. Udgangsforbudet var mere ment som en Henstilling til Borgerne end som et Forbud, og Natten forløb uden Episoder. Straks efter Gestapos Ankomst Tirsdag var en Politiparulje paa fire Mand blevet anholdt, men fhv. Kaptajn Hjelmfeldt, som havde ledet Politiets Genindsættelse, greb ind, og det lykkedes ham meget hurtigt at faa de fire Politibetjente fri igen. Gestapo søgte senere flere Gange Borgmesteren uden at finde ham hjemme. I Gaar gik Livet atter sin rolige Gang i Horsens.

I Holstebro forhandles der mellem den stedlige Kommandant og Vagtværnels Leder; herunder blev det bestemt, at de tyske Soldater Mandag Aften skulde holdes i deres Kvarter for at undgaa Uroligheder.

I Køge er der ikke rettet Henvendelse til Borgmesteren. Samtlige tyske Marinefolk var i Gaar Morges Kl. 8 samlet til Parade, hvor de aflagde Ed til Storadmiral Dönitz.

Efter de Oplysninger, som er meddelt Pressen paa Borgmesterkon-


870

toret i Slagelse, er den tyske øverste Myndighed i Byen i Øjeblikket en Læge ved Navn Dr. Kervin, som ved et Møde med Borgmesteren Tirsdag Eftermiddag meddelte, at Tropperne hurtigst muligt vilde blive ført bort, og fra Onsdag Morgen vilde de tyske Soldater, der skulde blive tilbage, være udstyret med Røde Kors-Armbind. Borgmesteren anmodede om, at man vilde afmontere det Minefelt, der var lagt omkring Kasernen, og dette er derefter bragt i Orden. Tirsdag Eftermiddag begyndte de tyske Flygtninge derefter en Omlægning, idet en Del af de paa Teknisk Skole indkvarterede 1.100 Flygtninge overførtes til Kasernen. Der ventes nu et større Antal Saarede, og der er ankommet 6 tyske Læger.

Fra Sønderborg meddeles, at Formanden for det tyske Mindretal, Dyrlæge Møller, er traadt tilbage.

Rosenfeldt Slot besat. Ved Godset Rosenfeldt ved Vordingborg kom det Tirsdag Aften til Ildkamp mellem Værnemagtsofficerer og Modstandsfolk. Da nogle Tyskere kom kørende i Automobil i Alléen ved Slottet, blev de standset af Revolvermænd, som tvang Passagererne, 3 højtstaaende Officerer og to Underofficerer, til at staa ud, hvorefter Mændene vilde køre bort med Bilen. Idet de kørte bort, skød en af Officererne, som havde søgt Dækning bag et Træ, efter Bilen. Modstandsfolkene aabnede derefter Ild mod Tyskerne, og efter en kortvarig Kamp blev de tre Officerer dræbt og de to Underofficerer saaret. Modstandsfolkene forsvandt derefter i Bilen.

Tidligt Onsdag Morgen besatte de tyske Tropper fra Næstved derefter Rosenfeldt Slot. Fra Pressekilde oplyses, at de gik frem med stor Hensynsløshed, idet de uden Forhandling smed de Møbler, som de ikke havde Brug for, ud gennem Vinduerne, værst gik det ud over Inventaret i Forpagterboligen. Slottet ejes af Minister Oxholm, Udenrigsministeriet.

Ugerevyen i Biograferne forsvinder. UFA-Film meddelte i Tirsdags Biograferne, at de ikke mere som hidtil behøvede at spille to tyske Films pr. Maaned, og ligeledes meddelte man, at det ikke længere krævedes, at der fremvistes tyske Ugerevyer. Ugerevyen forsvandt allerede Tirsdag Aften fra de fleste københavnske Biografer, og man regner med, at mange tyske Film i Dag vil være taget af Programmet.

Skandinavisk Telegrambureau standset. Godt en Snes Modstandsfolk indfandt sig i Gaar Eftermiddags paa Skandinavisk Telegrambureaus Kontor (S. T. B.) og meddelte, at Bureauet nu skulde standses. Det havde arbejdet, længe nok. For at understrege Alvoren i dette Paabud medtog Modstandsfolkene Bureauets Fjernskrivere og øvrige tekniske Materiel, som blev ført bort paa 3 Lastbiler. Senere paa Dagen meddelte Bureauets Leder, at det har indstillet sin Virksomhed.


871

Folkeferiebyen ved Marielyst beslaglagt. Folkeferies Ferieby ved Marielyst Østersøbad er Tirsdag blevet beslaglagt af Værnemagten, dog ikke til Brug for Flygtninge. Afsendelsen af de 4.000 Flygtninge, som skulde videretransporteres med Jernbane fra Nykøbing F., er endnu ikke kommet i Gang. Den tyske Færge, er blevet liggende i Gedser. Der ventes yderligere Landsætninger af betydelige Flygtningeskarer.

Villa bombesprængt. Kl. 0,15 i Nat skete en voldsom Bombeeksplosion i Ejendommen, Tonysvej 43, Charlottenlund, som efter Vejviseren tilhører Grosserer Hans Jensen. Bygningen styrtede sammen, men det lykkedes at redde de 4 tilstedeværende Beboere, uden at de blev alvorligt saaret.

Mange dræbte og saarede. Paa de københavnske Gader er der i det sidste Døgn foregaaet adskillige Drab, og en Del Mennesker er blevet saaret. Blandt de saarede er Folketingsmand Jens Søndergaard, der paa Vej hjem i Aftes blev ramt af et Skud i Laaret. - Kl. 21 blev en ukendt Mand dræbt ved Skud i Griffenfeldtsgade ud for Nr. 9, og i en Lejlighed i Colbjørnsensgade 6 blev en Mand ved Navn Ragnar Tegneby dræbt. Han havde tysk Ausweis. - Paa Emdrupvænget blev den 16-aarige Bent Mikkelsen i Aftes dræbt, formentlig af et Varselskud fra en tysk Patrulje. Prokurist Engelbert Petersen fra Engelbert Petersens Bagerier kom sent i Aftes op i et Skyderi, da han i Taxa var paa Vej til sit Hjem, St. Kongensgade 71. Et vildfarende Projektil ramte i Østerbrogade Prokuristen, der saaredes og senere afgik ved Døden paa Kommunehospitalet. En Bil foran Taxaen var blevet beskudt. - Ud for Ejendommen, Sct. Annægade 47 fandtes i Aftes Liget af en Mand, hvis Papirer viste Navnet Hugo Tausvig. Han havde tysk Ausweis og var dræbt ved Skud gennem Hovedet. Det formodes, at Liget er kastet ud fra et Automobil.

Paa Nørrebros Runddel blev en tysk Søløjtnant og en Marinesoldat livsfarligt saaret, og under et Skyderi i Borgergade blev Fru Sørensen, Fredericiagade 63, ramt i Underlivet. I Gaar blev der ligeledes forøvet Attentat mod Overbetjent Schmidt, Lyshøjgaardsvej 22. Han blev saaret ved Skud gennem Entrédøren. - Under kraftigt Skyderi paa Vesterbrogade saaredes i Aftes Autoforhandler Løser, Vesterbrogade 25 A, i Ryg, Hofte og Laar. Desuden saaredes Arbejdsmand Chr. Hansen, Aarhus, Bud Ove Durup, og som nævnt i Indledningen Folketingsmand Jens Søndergaard, Hotel Westend. Desuden fik en Dame et Chok. - I Ryesgade ud for Nr. 84 blev to ukendte Mænd i Aftes saaret og bragt paa Hospitalet. Ude ved Lyngbyvej ved Linie 6's Endestation blev en ukendt Mand saaret ved Skud af en Tysker og bragt ind paa den nærliggende Kaserne. - I Nat indfandt 3 bevæbnede Mænd sig hos Læge Tyge Nielsen, Taarbæk Strandvej 65. De affyrede en Række Skud mod Lægen, som bl. a. saaredes i Kæben, men dog ikke livsfarligt.


872

Fra de foregaaende Dage foreligger Meddelelse om, at Chauffør Poul Henry Nielsen, Gormsgade 9, Tirsdag Aften blev fundet ved Posemandens Hus i Dyrehaven, alvorligt tilredt af Slag i Hovedet. Han havde tysk Ausweis og ønskede at blive ført til Nyelandsvej, men maatte indlægges paa det nærmeste Hospital. - Tirsdag Aften blev Kunsthandler P. M. Rasmussen, Strandboulevarden 60, saaret ved et Skud i Colbjørnsensgade. Han fik en Kugle gennem Munden. - Som tidligere meddelt blev et Ægtepar Mandag Eftermiddag saaret ved Skud i Dr. Tværgade. Manden, der blev opgivet som Kontorchef Olaf Valdemar Michael Hanøl, er siden død paa Hospitalet, medens Hustruen kunde udskrives efter Behandlingen.

Jernbanesabotagen. Tirsdag Aften forekom en Række Sprængninger paa Banelinien ved Silkeborg, saaledes 20 Sprængninger paa Strækningen Silkeborg-Svejbæk og 16 paa Strækningen Silkeborg-Funder. Natten til Onsdag forekom Sprængninger under et Tog med 1.000 Flygtninge i Nærheden af Langesø. Toget var paa Vej til Brænderup. Ingen kom til Skade. Fra den forløbne Nat rapporteres Sprængninger paa Aarhus Rangerbanegaard. Al Kørsel til og fra Rangerbanegaarden er foreløbig umuliggjort. Desuden er der sket Sprængninger paa Strækningerne Pjedsted-Fredericia, (en tysk Vagtpost dræbt), Fasterholt-Kølkjær, Bramminge-Vejrup, Troldhede-Kibæk, Varde-Sig, Tinglev-Bajstrup og Tinglev-Bolderslev samt paa Jellinge og Bording Stationer.

"Telefonbomber" mod Sporvejene. Der blev i Morges telefoneret til Linie 2's Endestation i Brønshøj, at der indtil videre ikke skulde afsendes Vogne derfra, da der var Skydning ved Godthaabsvej. Det blev senere konstateret, at man havde været ude for en "Telefonbombe".

Provinsen.

Randers: Fra Randers har tysk Militær etableret en livlig Transport med Jernbane sydpaa. Dag og Nat afgaar Tog med Varer af forskellig Art, bl. a. Heste, Kreaturer, Gulerødder og Roer, som er opkøbt paa Egnen. Varerne køres i Bøndernes Vogne direkte op ad Ramper paa Jernbanevogne og sendes af Sted uden Omladning.

Aarhus: I Gaar blev en dansk Kvinde skudt af en Soldat paa en Kaffebar. Soldaten blev straks anholdt, og det meddeles fra tysk Side, at han allerede er blevet skudt.

 

Fredag den 4. Maj 1945.

Allierede Tropper paa March mod den dansk-tyske Grænse. De mange Forlydender om, at engelske Tropper allerede i Gaar Eftermiddags skulde have overskredet den dansk-tyske Grænse, viser sig at være


873

forhastede. I en Telefonsamtale med Flensborg Kl. 9 i Morges har man faaet oplyst, at Grænsen ikke var naaet, og at en Rekognoscering helt ned til Rendsborg havde vist, at der ikke var allierede Soldater inden for Omraadet hertil. Man formoder, at de allierede Panserspidser i øjeblikket ligger nede omkring Kieler-Kanalen, sandsynligvis er Kanalen dog overskredet. I Gaar Kl. 16,30 passeredes Neumünster, Tropperne stødte da frem mod Ditmarsken.

Flygtningene strømmer ind over Grænsen, men Vejene sydpaa er vanskelige at trafikere paa Grund af de store Mængder Bilvrag, der er ladt tilbage efter Flyverangreb. Endnu i dette Øjeblik vides der intet om, hvorvidt de tyske Tropper i Danmark vil yde Modstand, men visse Meddelelser kunde tyde paa, at der ikke bliver kæmpet mod engelske og amerikanske Tropper. Formentlig vil Afklaringen komme i Løbet af Dagen.

Der var i Gaar livlig Flyvervirksomhed over den sydlige Del af Landet. Om Aftenen blev en tysk Konvoj angrebet i Storebælt, et stort Tankskib blev ramt og maatte sættes paa Grund ved Kjelds Nor [i. e. Keldsnor]. En norsk Damper "Ramfors" blev sænket ud for Korsør, men Besætningen reddedes, dog var der to dræbte og adskillige saarede. I Spodsbjerg blev der bragt saarede i Land fra en sænket Minestryger. I Nakskov Fjord, hvor der laa en Del tyske Skibe, blev Ø. K.s Baade "Falstria" og "Java" ramt. Som omtalt i Dagspressen udbrød Brand i begge Skibe. Ved 21-Tiden var Ilden paa "Falstria" under Kontrol, medens Ilden paa "Java" først kom under Kontrol senere. En Flyvemaskine styrtede brændende ned paa Slotø, hvor den antændte Udlængerne paa Øens eneste Gaard. Maskinen var blevet skudt ned under Luftkamp over Omraadet. - Af Besætningen paa Ø. K.-Baadene blev 3 saaret, og desuden saaredes 2 Børn paa Slotø.

Indbyrdes Ildkamp mellem Tyskerne. I Løbet af Natten er der forekommet Ildkampe forskellige Steder i Byen. Ifølge indgaaede Meldinger er Kampene foregaaet mellem Tyskerne indbyrdes. Saaledes oplyses, at der Kl. 21 var Ildkamp ved Vibenshus Runddel, Kl. 22,47 meldtes kraftig Skydning i Sydhavnen og ved Folehaven, Kl. 23 i Kvarteret Enghave Plads-Sdr. Boulevard [i. e. Søndre Boulevard], og efter Midnat forekom kraftig Skydning paa Husarkasernen. Der benyttedes Haandgranater, Maskinpistoler og 37 mm-Kanoner.

Fra Aarhus meddeltes det ved Middagstid, at der var opstaaet et voldsomt Skyderi blandt tyske og østrigske Soldater ved Banegaarden og det omliggende Terræn. Skyderiet menes opstaaet ved en Misforstaaelse, idet nogle Soldater troede, at der blev kastet en Haandgranat mod dem fra Brunsbroen. De affyrede Skud, som blev besvaret af Soldater paa Broen, som tilfældigt kom marcherende. Vagterne ved Kom-


874

mandanturens Bygning blandede sig ogsaa i Kampen, og et livligt Skyderi opstod, som varede et Par Timer. Tre Danskere blev dræbt, Arbejdsmand Jens Jensen, Rosenkranzgade [i. e. Rosenkrantzgade] 20, Taxachauffør V. Mortensen, Annagade 21, og LB-pligtig Knud Duus-Sørensen, Bülowsgade. Endvidere saaredes en halv Snes Mennesker, hvortil kommer Tabene blandt Soldaterne, som ikke kendes.

De sidste Politifolk til Sverige. Med Røde Kors Biler ankom i Dag de sidste internerede danske Politifolk til København, hvorfra de overføres til Sverige.

363.580 Flygtninge og Saarede. I de sidste Dage er der kommet en Del Smaabaade, enkelte Landgangsbaade og Dampere til Frihavnen med tyske Flygtninge og Saarede. I Gaar blev Antallet af hidtil ankomne Flygtninge opgivet til 241.430 og de Saaredes Antal til 122.150, ialt 363.580

Dræbte og Saarede. I Gaar Morges blev en ca. 25-aarig, ukendt Mand fundet dræbt ved Skud i Frihavnen ud for Nordisk Kaffekompagni, og i Nat fandt man en ukendt Mand paa ca. 22 Aar, ligeledes dræbt ved Skud gennem Hovedet. Det var ud for Østerbrogade 110, han blev fundet. - I Gaar Formiddags blev en tysk Soldat skudt ned paa en Sporvogn ved Nørrebro Station. Han ramtes af mange Skud og blev dødelig saaret bragt til Nyelandsvej. Det menes at være en Hipomand i tysk Uniform. En Dame, der kom gaaende i Borgmestervangen, blev under Skyderiet ramt af et Skud i Benet. Ved 17-Tiden i Gaar blev en Mand ved Navn Carl Meincke Lindemann saaret ved Skud i sin Lejlighed, Taarbæk Strandvej 66. Han blev ramt i Siden. Og i Aftes blevet et Bud ved Navn Dommerdahl, boende Vendersgade 21, haardt saaret i Nyhavn paa Hjørnet af Holbergsgade.

Razzia paa Vagtværnsstation. Onsdag Eftermiddag foretog Hipo- og Gestapo en Razzia paa Hvidovre Vagtværns Station. Mandskabet flygtede med Undtagelse af en enkelt Mand, som blev anholdt.

Jernbanesabotagen. Der skete i Gaar nye Sprængninger paa Jernbanestrækningerne Ringkøbing-Velling, Vemb-Bur, Aarhus-Hasselager, Grindsted-Filskov, hvor ikke mindre end 44 Skinner skal udveksles, Horsens-Tvingstrup, Skanderborg-Stilling, Bramminge-Grindsted, Ry-Alken, samt paa Hee og Brabrand Stationer. Desuden forekom i Aftes Sprængninger under et tysk Lazarettog mellem Langaa og Ulstrup, en Vogn afsporedes, men ingen Mennesker kom til Skade. I Nat er der ifølge Togkontorets Morgenmelding forekommet et stort Antal Sabotagetilfælde, saaledes paa følgende Strækninger: Farre-Give, Aarhus Ø.-Lystrup, Marslev-Odense, Give-Tyregod, Kølkjær-Nr. Kollund [i. e. Nørre Kollund], Ølgod-Gaarde, Gaarde-Ti-


875

strup, Jelling-Højrup, og paa Langaa Station, hvor et tysk Lokomotiv blev ødelagt. Endvidere har Trafiken været indstillet paa flere jyske Strækninger paa Grund af formodet Sabotage.

Provinsen.

Nykøbing F.: Gestapo foretog i Onsdags en større Razzia i Nysted, hvorunder ca. 75 Personer er blevet ført ud til den tidligere danske Militærlejr, Stubberupgaard, til Afhøring, deriblandt alle Befalingsmændene fra CBU-Kolonnen og adskillige af Byens kendte Borgere, deriblandt Redaktør Leo Dane, Sparekassebestyrer Fogdal Petersen, Sagfører Bøgelund Thomsen og Fotograf Rasmussen. I Gaar løslodes et Par Undergruppeførere fra CBU-Kolonnen og enkelte andre, mens de resterende 50-60 Personer vil blive ført bort. Endnu i Gaar holdt Gestapo Vagt ved nogle Ejendomme, hvor man ikke traf Folk hjemme.

- I Løbet af Onsdagen kom atter et større Antal Fartøjer til Gedser med Flygtninge. De fleste Flygtninge blev transporteret videre fra Gedser. To, meget store Flygtningeskibe passerede og menes at ville sætte Passagererne af i Masnedø.

Stubbekøbing: Til Havnen, hvor der i Forvejen var ankommet ca. 40 Fartøjer, kom Onsdag Aften yderligere 12 med ca. 1.800 Flygtninge om Bord.

Rønne: Dampskibsselskabet af 1866's Ruteskib. "Østersøen" og Østbornholmskes "Carl" er tidligt i Gaar Morges af Modstandsfolk ført til Malmø. S/S "Østersøen" afgik Onsdag Kl. 21,00 fra København til Rønne, men i Sundet blev Besætningen holdt op af Revolvermænd, der havde sneget sig om Bord, og tvunget til at sætte Kurs mod Malmø. S/S "Carl" forlod Onsdag Kl. 11 Hasle og blev i Sundet bordet af Modstandsfolk, og ligeledes tvunget ind til Malmø. Ledsageskibet, Fiskeriinspektionsdamperen "Vestkysten" gik Onsdag Aften ind til Ystad og er ikke senere vendt tilbage.

Hillerød: Den 30-aarige Sagførerfuldmægtig, cand. jur. Helge Mogensen, Søn af Smedemester I. M. Mogensen, Hillerød, er Natten til Onsdag dræbt i København under Skyderi under Landgang, da han kom med et Fartøj fra Sverige. Der blev Onsdag Formiddag foretaget Razzia i hans Hjem i Hillerød, og Gestapo arresterede hans Tvillingbroder, Malermester Knud Mogensen.

- En ca. 20-aarig ukendt Mand kom Tirsdag kørende i Lægebil paa Kongevejen ved Humlebæk. Vognen blev standset af en Vejspærring, og Manden forsøgte da at flygte over Markerne. Han blev beskudt af Gestapo og dræbt paa Stedet. Han er paa Kommunens Regning blevet begravet paa Asminderup Kirkegaard.


876

Svendborg: Forstkandidat Greve Axel Ahlefeldt Laurvig-Lehn, Broder til den for nylig henrettede Greve Lennart Ahlefeldt, er Onsdag Aften blevet anholdt paa Hvidkilde.

- Stadsingeniør Nygaard har faaet Meddelelse om, at hans 23-aarige Søn, stud. polyt. Jørgen Nygaard, er blevet skudt paa en Kafé i København.

Aabenraa: En vanskelig Situation opstod Onsdag Eftermiddag i Padborg, da der uventet intraf [i. e. indtraf] en Transport paa ca. 4.000 kvindelige Fanger. De havde været flere Uger undervejs og i flere Dage ikke faaet et ordentligt Maaltid Mad. Man havde nogle urolige Timer, inden de danske Hjælpeorganisationer fik ordnet Bespisningen.

Randers: Da Taxachauffør Hugo A. Poulsen, Nørrestræde 36, i Gaar Formiddags sad og spillede Kort paa Kirkegades Afholdshotel, traadte pludselig to Mænd ind ad Døren, gik hen til Poulsen, trak hver en Revolver og skød ham paa kort Afstand gennem Hovedet. Han var død paa Stedet.

Aarhus: I Aftes blev Vognmand Helmuth Højstrøm, Lundbysgade, saaret dødeligt af Skud, som blev affyret af ukendte Personer uden for Hotel Regina. Han har i den senere Tid kørt for Værnemagten.

Aalborg: Arbejdsmand V. Larsens Hustru, Guugvej [i. e. Gugvej], blev i Gaar Aftes saaret af et Skud fra en tysk Vagtpost, da hun samlede Kvas i Nærheden af nogle Tankfælder Syd for Byen.


Forrige Indhold Næste

Tilbage til toppen


Navigation:

Indholdsoversigt

Titelark

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4, 1. del

Kapitel 4, 2. del

Kapitel 4, 3. del

Kapitel 4, 4. del

Efterskrift

Registre


© Selskabet for Københavns Historie 4. november 2015
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |
© Selskabet for Københavns Historie 2005 - 2006