sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > Københavns hvornår skete det
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Steffen Linvald©
Titel: Københavns hvornår skete det
Udgivet: Kbh., 1979
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: År 1961
Note:  

 

1961.

Parkometerordningen i København træder i kraft 16. januar.

Brand hærger 21. januar et af Den kgl. grønlandske Handels to store pakhuse på Christianshavn.

14. februar fejrer Højesteret 300 års jubilæum.

Dyssegårdskirken i Gentofte indvies 19. februar.

Det første danske studenterting åbnes 10. marts i festsalen på Københavns Universitet af undervisningsminister Jørgen Jørgensen.

Ca. 1000 arkitektstuderende og andre går 13. marts i demonstrationstog fra Charlottenborg til Slotsholmen for at protestere mod opførelsen af en ny administrationsbygning, som menes at ville ødelægge det arkitektoniske billede på Slotsholmen.

Emdrup Kirke indvies 19. marts.

På Rådhuspladsen afholdes 2. april et møde som afslutning på en "atommarch" fra Holbæk. I mødet deltog 20-25.000 mennesker. På et efterfølgende møde i Tivolis koncertsal glæder kirkeminister Bodil Koch sig over så mange, der har deltaget i protesten mod atomvåbnene.

Borgerrepræsentationen beslutter 6. april at gå til Boligministeriet med krav om ændringer i byplanloven, hvorefter der bliver hjemmel for kom- munalbestyrelserne til at træffe bestemmelse om bevarelse af bebyggelser på områder, hvor nedrivning eller ombygning truer, og forhindre skæm- mende bebyggelse i arkitektonisk værdifulde gamle bydele.

Vestersøhus hærges 28. april af en alvorlig brand.

Politiet griber 25. maj ind mod ungdomsoptøjer på Enghave Plads efter parkdans. Gentages den 26. og 28. maj. Urolighederne fortsætter.

Hovedstadskommunernes Samråd drøfter 26. maj udviklingen af Københavns trafik. En betænkning fra trafikudvalget lægger hovedvægten på udviklingen af den kollektive trafik.

Unge går 29. maj i fakkeltog til Rådhuspladsen som en appel om vedtagelse af 21 års valgretsalder. En folkeafstemning 30. maj bekræfter folketingets vedtagelse den 25. april. Valgretsalderen nedsættes fra 23 til 21 år.

Østre Borgerdyd Skole hærges 29. maj af en brand.

Dansk Blindesamfunds nye plejehjem, Solgavehjemmet, i Valby indvies 1. juni.

På det socialdemokratiske grundlovsmøde i Fælledparken 5. juni markeres partiets 90 års jubilæum.

Distriktbladenes Sammenslutning, der omfatter 17 storkøbenhavnske distriktsblade med et samlet oplag på 200.000, har 25 års jubilæum.

Undervisningsminister Jørgen Jørgensen nedlægger den første grundsten til ungdomsbyen i Rødovre 14. juni.

Emiliekilde ved Sølyst på Strandvejen genindvies 21. juni efter at være blevet istandsat.

Luckow-Nielsens statue af H. C. Andersen i Rådhushaven ved H. C. Andersens Boulevard afsløres 23. juni.

Mange steder ved kysterne er badeforholdene utilfredsstillende på grund af spildevandsforurening. En forbedring af badefoholdene vil koste store summer.

I København forekommer flere pyromanbrande.

Bogtrykkeriet J. H. Schultz fejrer 300 års jubilæum den l. juli.

Skandinaviens første friluftsbiograf, Villabyernes Drive-In-Bio i en grusgrav i Lynge åbnes 7. juli.

Pr. l. juli var der 636.643 indregistrerede TV-apparater i Danmark.

Jehovas Vidner afholder et internationalt stævne på Østerbro Stadion i juli. Der deltog 25.000, hvoraf 16.000 var udlændinge.

Regeringen beslutter 12. juli at modtage højesteretssagfører C. L. Davids testamentariske gave, Marienborg ved Frederiksdal.

Gartnere på Amager protesterer 8. august mod en udvidelse af Kastrup Lufthavn.

Byudviklingsudvalget for Københavnsegnen afgiver 17. august betænkning om bebyggelsen af Køge Bugt-området.

På Københavns rådhus åbner journalisterne 26. august en udstilling om den kommende Øresunds-by.

For 5. gang i år hærges Vestersøhus den 27. august af en brand, som synes påsat.

På 150 årsdagen for brygger I. C. Jacobsens fødsel den 2. september giver formanden for Carlsbergfondets direktion, professor Børge Jessen meddelelse om gaver til i alt 12 mill. kr., heraf 5 mill. kr. til et planeratium i København.

"Dagens Nyheder" udsender sit sidste nummer 3. september. Det er årgang 93, nr. 243.

Kampagnen mod atomvåben indleder 9. september en 24-timers sid- ned-demonstration på Rådhuspladsen. Der deltog ca. 600.

Dagbladet "Aktuelt"s tillæg "Hjemmets Søndag" udkommer sidste gang 24. september.

Københavns borgerrepræsentation vedtager 12. oktober enstemmigt byplanudvalgets udvidelsesplaner for universitetet gennem de næste 50 år. Udvidelserne omfatter kvarteret omkring domkirken.

Kirken i Store Magleby fejrer 15. oktober 350 års jubilæum.

Ca. 5000 mennesker deltager 24. oktober i et fakkeltog og et møde på Rådhuspladsen som protest mod den sovjetiske atomsprængning.

Finansudvalget tiltræder 25. oktober en bevilling på 3,1 mill. kr. til restaurering af Christian IX's Palæ på Amalienborg, hvor der bl. a. skal indrettes en lejlighed til tronfølgeren.

På en generalforsamling omdannes foreningen Dansk Pressemuseum og Arkiv til Dansk Pressehistorisk Selskab.

Der afholdes et protestmøde på Rådhuspladsen 30. oktober mod at Sovjetunionen har foretaget prøvesprængning af en atombombe. En deputation søger at aflevere en resolution i den sovjetiske ambassade. Den 31. afholder Studentersamfundet et protestmøde på Frue Plads.

Imperial Bio indvies l. november.

Hendriksholms Kirke i Rødovre indvies 18.november.

Boligminister Carl P. Jensen fremsætter i folketinget den 28. november forslag om ændring af byplan-lovgivningen, så det bliver muligt for kommunerne, at sikre den fortsatte beståen af værdifulde og særprægede gamle bydele og gade billeder.

I Gentofte rådhushal åbnes 29. november Danmarks tekniske Museums 50 års jubilæumsudstilling. Museet ønsker sig en selvstændig bygning.

Det mosaiske Trossamfunds pleje- og alderdomshjem W. J. Frænkels Stiftelse ved Utterslev Torv indvies 30. november.

På Christiansborg Slotsplads afholdes 6. december et protestmøde mod NATO-Enhedskommandoen.

9. december gennemføres en demonstrationsmarch gennem København mod atomvåben med møde på Rådhuspladsen.

Danmarks første daghospital på Stolpegårdsvej i Gentofte har rejsegilde 12. december.

Staten har lejet Hotel Cosmopolite ved Kongens Nytorv. Hotellet nedlægges l. april 1963 for bl. a. at give plads til Sundhedsstyrelsen.

Statsministeriet nedsætter 21. december et udvalg, der skal undersøge mulighederne for at flytte dele af statsadministrationen fra København.


Forrige Indhold Næste

Tilbage til toppen


Navigation:

Indholdsoversigt

Titelark

1000 - årene

1100 - årene

1200 - årene

1300 - årene

1400 - årene

1500 - årene

1600 - årene

1700 - årene

1800 - årene

1900 - årene© Selskabet for Københavns Historie 25. august 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |