sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > København. Kulturhistorisk opslagsbog med turforslag
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Jens Fleischer©
Titel: København. Kulturhistoriek opslagsbog med turforslag
Udgivet: Kbh., 1985
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Afsnit A - Asiatisk Plads
Note:

 

Asiatisk Plads

Asiatisk Plads ligger på Christianshavn mellem Strandgade og havnen. Pladsens navn er efter handelsforetagenet Det kgl. octroierede dansk Asiatiske Compagni (sædvanligt kaldet Asiatisk Compagni), som lå sammesteds 1732-1843. Det stiftedes 12. april 1732 og modsat så mange andre af 1700-tallets handelskompagnier blev Asiatisk Compagni en blomstrende virksomhed. Med ansvaret for driften af de danske kolonier i Indien: Trankebar, Frederiksnagore og Nicobarerne, fik selskabet store opgaver. Ligeledes fik det, på linie med andre europæiske foretagender, handelsstation - factorier - i Canton i Kina.

I flere af historikeren Hans Grams breve fra 1740rne findes der notitser om, hvorledes det gik med selskabets aktiviteter. 5. september 1744 skrev Hans Gram således til gehejmeråd C. A. Plessen, at det ikke var tilrådeligt at sælge aktier i kompagniet, førend skibet fra Trankebar er kommet hjem. Den 25. september 1745 står der følgende bemærkning i et brev fra Gram til Plessen: "den Hollandske Gouverneur paa Batavia Baron Imhoff har været saa unyttigen nidkiær og hastig i at sende alle de opbragte franske China-fahrere hiem til Holland, fulde med deres Theeladninger, hvilket tillige med Hollændernes egne hiembragte 2 à 3 Millioner Pund Thee, ey hafver kundet andet end slaa Vore Vahrer dybt herunder i Prisen".

Et udtryk for økonomisk formåen var Salys rytterstatue af Frederik 5. (se s. 28), som kompagniet betalte alle udgifterne til, men det kostbare projekt kom også til at svie til aktionærerne. 1772 omdannedes Asiatisk Compagni til Nyt asiatisk Compagni, og samtidig blev den ostindiske handel frigivet, dog beholdt selskabet retten til al handel på Kina. 1777 overtog staten Nyt asiatisk Compagnis ejendomme i Indien.

Svenskeren J. E. Angelin nævner 1805, at dets fond er på 2.400.000 rigsdaler fordelt på 4.800 aktier. Blandt varerne, kompagniet hjemfører, er te, sago, kina-rod og rabarber fra Kina, mens man fra Indien henter salpeter, peber, sago, indigo, katun og bomuldstøjer. På grund af den stigende konkurrence fra englænderne og andre forhold måtte kompagniet lukke 1843.

Strandgade 25 er kompagniets gamle hus, et palæ i senbarok stil opført 1738 efter tegninger af arkitekt Philip de Lange. Karakteristisk for stilen er den kraftigt profilerede hovedgesims, lisenerne, mansardtaget og den store segmentfronton på hovedfacaden, hvor et relief er anbragt. Motivet er Neptun og Hermes, der skal tjene som "Kompagniets skytspatroner". Relieffet skyldes formentlig billedhuggeren J. C. Petzold. Stuklofter fra den første tid er endnu bevaret i det indre. Bygningen er fredet.

Som en pendent til palæet, idet man ønskede at opretholde symmetrien, opførtes 1781 et pakhus nordøst derfor og med lignende dimensioner og facadeskema. Sidstnævnte dog kun til gaden, for mod pladsen præsenterer det sig som et pakhus. Porten mellem de to bygninger blev udvidet 1958, mens sandstensdekorationerne næsten helt udskiftedes. Bygningen er fredet.


Forrige Indhold Næste

Tilbage til toppen


Navigation:

Indholdsoversigt

Titelark

A . B . C . D . E . F . G . H
I . J . K . L . M . N . O . P
Q . R . S . T . U . V W . X
Y . Z . Æ . Ø . Å


© Selskabet for Københavns Historie 25. august 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |