sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > Physisk Medizinske Betragtninger over Kiøbenhavn 1
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Henrich Callisen
Titel: Physisk Medizinske Betragtninger over Kiøbenhavn 1
Udgivet: Kbh., 1807
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2007
Del: 1. del - kapitel 2
Note:

 

74

Anden Afdeling.

Kiøbenhavns almindelige Folkemængde.

Værer frugtbare, formeerer Eder og fylder Jorden. Dette er Skaberens Forskrift, i Overeensstemmelse med Naturens physiske og moralske evige og uforanderlige Love over hele Jordkloden. Hvor der findes Cultur, hvor Menneskenes Siæle-Evner og legemlige Kræfter uddannes, hvor Jorden frembringer Produkter, og der gives Nærings-Veie til at erhverve Livets Nødvendigheder, hvor Kundskaber blomstre og Fornøielser nydes, der formeeres Folketallet; under modsatte Betingelser formindskes Indbyggernes Tal, saa at folkerige Stæder og Stater derved kunne synke tilbage og forvandles til Ørke-


75

ner. Under Polernes tiltagende Kulde og Iisbierge standser Kultur, Nærings-Veiene formindskes, og Landene blive øde for Mennesker. De danske Stater have heraf en bedrøvelig Erfaring ved at see Grønlands og Islands Folkemængde saa betydelig formindsket. Under Liniens Hede visner Dyr- og Planteriget, fattes i Almindlighed Produkter og Kultur, og findes en ringe Folkemængde. I Aarhundrede har dette ogsaa været Tilfældet med de danske vestindiske Øer, og lagt uovervindelige Hindringer i Veien for Slavehandelens Afskaffelse. Opmærksomhed paa alt, hvad der under varmere Himmelegne kan fremme Populationen, gjorde det dog mueligt for den danske Stats Lovgivning først at opstille et Mønster, hvis menneskekierlige Formaal alt nu erkiendes og følges af flere Regentere. Hvor under Tyrannens og Despotens haarde Aag den nedtrykte frygtsomme Slave skielver; hvor under Hierarchiets Jern-Septer alle fortrinlige Menneske-Kræfter og Evner underkues, og selv Tænkefrieheden neppe tillades, kan ingen sand Kultur finde Sted, ingen Folkemængde med Be-


76

standighed tiltage, undtagen maaskee iblandt de Barbarer, som ikke vide: at der kunne findes blidere Steder, hvor Menneskeværd og Menneskelykke paaskiønnes. Historien frembyder mange talende Beviser for denne Sandhed. Fordærvelige Landeplager, Krige, Pest og andre dræbende Sygdomme virke derimod kun tilsyneladende og paa kort Tid paa Folkemængden. Ogsaa dette viser tilfulde denne Levealders Historie. Naar Kultur og Næringsveie vedblive, om disse ogsaa tildeels skulde grunde sig paa udmærket Veldædighed, saa erstattes den større Afgang hastigere, end man kunde troe det var mueligt. Dette vil skee saa meget hastigere og sikkrere, naar en oplyst og blid Regiering, milde Love og Retfærd, anstændig Borgerfriehed, nøiagtig Orden i de offentlige Sagers Gang, og ikke aldeles fordærvede Sæder værne om Borgersikkerhed, om Velstand og huuslig Lykke; ogsaa Fremmede ville da fra mindre tillokkende Egne erstatte den tabte Folkemasse. Vel kan ikke nægtes: at tiltagende Folkemængde giver en høi Grad af Formodning om tillige tiltagende Lykke blandt Beboerne, dog


77

kunde disse tænkes, og findes ogsaa virkelig, paa adskillige Steder adskildte; mange og tillige lykkelige Mennesker giøre endog en liden Stat stærk, kraftfuld og blomstrende.

Det er behageligt at kunne slutte fra Danmarks stigende Folkemængde til dets tiltagemde Kultur og Lykke.

Ogsaa Tallet af Kiøbenhavns Beboere har, saa langt Kundskab derom rækker, bestandig tiltaget. Efterretninger herom vare dog i forrige Tider mindre paalidelige end de ere for nærværende Tid, da nøiagtige Folketællinger, i Følge Reskript af 17 Marti 1784, aarligen skulle foretages, meest i Henseende til Stadens Forsørgelse med det nødvendige Korn og andre Fødevare. Vi vide dog: at Kiøbenhavns Folkemængde beløb sig i Aaret 1769 til 70495; hvorledes den i de seenere Tider har tiltaget, viser følgende Tabelle, hvoraf Tallet af Mandfolk og Fruentimmer, under og over 15 Aar, iblandt Christne og Jøder, og endelig hele Folketallet, Garnisonen og Søe-Etaten iberegnet, i de sidste 11 Aar kan erfares.


78 / 79

C h r i s t n e. J ø d e r.
Aaret Mand- folk Fruen- timmer Under 15 Aar Over 15 Aar Mand- folk Fruen- timmer i Alt General Summa Forøgelse
1796 41218 40982 21048 61152 703 701 1404 83604
1797 41470 41691 21061 62100 753 757 1510 84671 + 1076
1798 41419 41644 20254 62809 699 792 1491 84554 - 117
1799 42142 41476 21239 62379 764 832 1596 85214 + 660
1800 42569 43144 22603 63110 842 836 1678 87391 + 2177
1801 45107 44803 23756 66154 893 878 1771 91681 + 4290
1802 45606 45475 24069 67012 869 936 1805 92886 + 1205
1803 46887 46789 24914 68762 910 947 1857 95533 + 2647
1804 48041 47258 25250 70049 953 967 1920 97219 + 1686
1805 47787 47458 24924 70321 969 1016 1985 97230 + 11
1806 47602 47767 25241 70128 1004 1065 2069 97438 + 206

80

Af denne Tabelle, som grunder sig paa Magistratens Tælling, sees: at Stadens Folkemængde er i de sidste ti Aar: fra 1796 til 1806, forøget med 13843 Mennesker, ligesom den fra Aaret 1769, da den første Folketælling skeete, indtil 1796, er steget 26735.

Efter en anden, af det kongelige Rentekammer foranstaltet, Folketælling i 1802, hvorved tillige toges Hensyn paa Næringsveiene, beløb Mandfolkenes Tal sig til 51642, Fruentimmernes 49333, tilsammen 100975 Mennesker. I øvrigt er det klart: at Krig blandt fremmede Nationer, at tiltagende eller aftagende Handel og deraf flydende Næringsveie, at en mere eller mindre talrig Udskrivning af Søefolk til Flaadens Tieneste, at en forøget eller formindsket Garnison, et større eller mindre Tal af Fremmede, som opholde sig i Staden, og flere deslige tilfældige Omstændigheder, kunne, for enkelte Aar og til visse Tider, foranledige en ikke ubetydelig Forskiel i Hovedstadens Folkemængde, som nok i et Middeltal kan anslaaes i det mindste til 100,000 Mennesker.


Forrige Indhold Næste

Tilbage til toppen


Navigation:

Indholdsoversigt

1. del

2. del


Søg:

Loading

© Selskabet for Københavns Historie 14. september 2007
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |
© Selskabet for Københavns Historie 2005 - 2008