sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > Physisk Medizinske Betragtninger over Kiøbenhavn 1
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Henrich Callisen
Titel: Physisk Medizinske Betragtninger over Kiøbenhavn 1
Udgivet: Kbh., 1807
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2007
Del: 1. del - titelark
Note:

 

Physisk Medizinske

Betragtninger

over

Kiöbenhavn

Stadens Beboere

tilegnede

af

Dr. Henrich Callisen

Etatsraad og Generaldirekteur

ved det chirurgiske Academie m.v.

Förste Deel.

Kiöbenhavn 1807.

Trykt paa Frederik Brummers Forlag

hos Direkteur J. H. Schultz.


[III]

Fortale.

I Stats-Samfundet og i de menneskelige Forbindelser er Mennesket udsat for Indvirkningen af utallige skadende Aarsager, som kunne svække dets Kræfter, nedbryde dets Sundhed eller forkorte dets Liv. Mange af disse Aarsager ere af den Beskaffenhed, at de ved vise Medicinal-Love og offentlige Foranstaltninger kunne, om ikke hæves, saa dog betydeligen formindskes; andre derimod staae i en saa nøiagtig Sammenhæng med Menneskets huuslige Liv og private Stilling, at de efter Samfundets Øiemed nødvendig maae betragtes som henlagte under hvert enkelt Individs frie Villie.

Begge disse Klasser af skadende Aarsager har jeg valgt til den engentligt Gjenstand for mine Undersøgelser i det Skrift, som


IV

jeg her giver med den Ære at fremlægge for Publicum. Jeg har anseet det for nyttigt: under en samlet Synspunkt at opstille de Anordninger, som i vore lykkelige Fædreneland sigte til at beskytte mine Medborgeres Liv og Helbred; og tillige at giøre de forskiellige Folkeklasser i Hovedstaden opmærksommme paa: hvor de enten af Mangel paa fornøden Oplysning, eller af Letsindighed og Skiødesløshed, skade deres Sundhed og sætte deres Liv i Vove.

Min Stilling, som offentlig Lærer og som praktisk Læge, har under mit mangeaarige Ophold i Kiøbenhavn, givet mig den bedste Leilighed til at giøre mig bekiendt med Danmarks og især med Hovedstadens physisk-medicinske Tilstand. Alligevel har jeg ved at nedskrive disse Betragtninger flere Gange følet, at min egen Kundskab og Erfaring ikke var tilstrækkelig til at oplyse de mange hidhørende og ofte saa høist indviklede Gienstande. Jeg har derfor ingen Umage sparet i at udbede mig mine Vennes


V

Veiledning og Underretning, og i at raadføre mig med de faae Skrifter, vi besidde, over de danske Staters physisk-medicinske Beskaffenhed.

Det hele Værk vil udgiøre to Dele. Den første indeholder, foruden Indledningen, Betragtninger over Kiøbenhavns almindelige Beliggenhed - over dens Gader, Bygninger, Omegne m. v. - over dens Folkemængde - Klima - Reenlighed - Luftens Fordærvelse - Vandet - Fødemidler - Beskiæftigelser - Moder - Sæder - Sædvaner og Forlystelser.

Den anden Deel skal, hvis mit Helbred tillader det, snart følge, og indeholde Betragtninger over de offentlige Foranstaltninger til at beskytte Liv og Sundhed - over Børnenes physiske Opdragelse - de Fattiges physiske Pleie - den offentlige Sygepleie - Medicinal-Væsenet - herskende Sygedomme - og Dødeligheden.

Maatte mine Medborgere ved disse Be-


VI

tragtninger ledes til nøiere Kundskab om de mange Sundhedens og Livets Fiender, som daglig omgive os! Maatte jeg tillige have lettet Arbeidet for den, der engang vil berige Fædrenelandets Litteratur med en fuldstændig physisk-medicinsk Topographie! og matte jeg især have opmuntret vore duelige Provinsial-Læger til at forfatte saadanne Skrifter, over Danmarks og Norges forskiellige Stifter, Amter og Steder! Min Hensigt var da fuldkommen opnaaet. - Beskrivelser af dette Slags vilde tiene til at underrette saavel Øvrigheden som Beboerne om de vigtigste Mangler, der endnu maatte herske paa hvert enkelt Sted i Staten, og veilede til at anvende de Midler, som efter prøvede videnskabelige Grundsætninger kunde betrygge Sundhed og Liv.

Vor vise Regiering har lagt tydelig for Dagen, at den erkiender: hvor meget en Samling af nøiagtige Medicinal-Politie-Love kan bidrage til det almene Vel og til Statens Flor. Den har alt for nogle Aar


VII

siden befalet en Commission af lovkyndige og lægekyndige Mænd at træde sammen, for at giøre et hensigtsmæssigt Udkast til en saadan Samling. Jeg har selv den Ære at være indlemmet i denne Commission. Men de danske Staters saa forskiellige Beliggenhed og Klima, Beboernes forskiellige Beliggenhed og Klima, Beboerens forskiellige Næringsveie og Nærings-midler, Sæder og Sædvaner m.v., saa og Commissions-Medlemmernes Stilling i vigtige og byrdefulde Embeder, der kun levner dem liden Tid til dette Arbeide, ville neppe tillade: at et Emne af et saa vidtløftigt Omfang kan udarbeides i Hast. Jeg tør da i Følge min Alder ikke haabe: at Forsynet vil forunde mig Livet, indtil Regieringen har opnaaet sin menneskekiærlige Hensigt med at nedsætte denne Commission. Nærværende Skrift maae derfor afgive et ringe Bidrag fra min Haand til dens saa vigtige, som almeennyttige Forhandlinger.

Jeg har indskrænket mine Betragtninger til Hovedstaden allene. Mange af de


VIII

Sundheds-Regler, jeg har indstrøet, ere af den Natur, at de ikke kunne befales eller indskiærpes ved Straffelove. Nogle af mine Medborgere ville derfor først benytte eller følge disse Regler, naar sand Oplysning og Sædelighed bliver meer almindelig udbredt i Samfundet. At mit Skrift, som det første Forsøg i sit Slags, Fædrenelandet angaaende, har sine betydelige Mangler og Ufuldkommenheder: tør jeg ikke nægte; men det samme Publicum, der nu i et halvt Aarhundrede har skienket mig sin Yndest, Tillid og Agtelse, vil ogsaa modtage dette - rimeligen mit sidste - litteraire Arbeide med en skaansom Overbærelse. Paa nogle Steder vil Læseren maaskee finde mine Betragtninger for alvorlige. Ogsaa dette beder jeg at undskylde. Oldinge, der staaer nær ved Enden af sin Bane, seer sædvanligt Verden fra en anden Synspunkt end den yngre kraftfulde Mand.


IX

Indhold.

Indledning

Første Afdeling.

Kiøbenhavns Beliggenhed, Størrelse, Gader, Bygninger m.v.

Stadens almindelige Beliggenhed - Poli-Høide og Længde - Størrelse - Tilvæxt - Brede, Længde og Omkreds - Havnen og Kanaler - Grunden, hvorpaa den er bygget - Fæstningsværker - Gaderne - Ødelæggelse ved Ildebranden - store Pladse - Broelægning - Rendestene - Husene: deres Høide; Bygnings-Maade; Værelser; Opvarmning; Forstuer og Trapper - Bygnings-Materialer - Stadens


X

Volde og Porte - Forstæderne - pragtfulde Landeveie - Stadens Oplysning ved Laterner - dens Omegn.

Andens Afdeling.

Kiøbenhavns Folke-Mængde.

Virkelige og tilsyneladende Aarsager til Folkemængdens Til- og Aftagelse - Kiøbenhavns tiltagende Folkemængde - Tabeller derover fra 1796 til 1806.

Tredie Afdeling.

Kiøbenhavns Klima.

Det geographiske Klima - det physiske Klima - tilfældige Omstændigheder, som giøre Forandring deri - Kiøbenhavns Temperatur - Aars-Tidernes Forskiellighed; den korteste og den længste Dag - Varmemaaleren - stærkeste Varme og Kulde i Kiøbenhavn - Tabel derover i 30 Aar - Luftens Middel-Temperatur paa nogle Steder fra Ækvator til Polen - Barometeret - Tabel over Barometrets største og mindste Høide i Kiøbenhavn i 30 Aar - Fug-


XI

tighed - det sædvanlige Tal af Regn-Dage i hvert Aar, og i hver Maaned - taagede Dage - Qvantitet af Vand, som aarlig nedfalder i Kiøbenhavn, sammenlignet med andre Steder de herskende Vinde i hver Maaned - Orkaner - Æqvinoktial-Storme - Vindenes Indflydelse paa Helbreden - lange Vintere - sildige Foraare - korte Sommere - behagelige Efteraare - tør Taage - Riimfrost og Iislag - Torden-Veir - Nordlys og andre Natur-Phænomener - Hoved-Charakter af Kiøbenhavns Klima - Tabellarisk Beviis paa det kiøbenhavnske Klimats Ubestandighed og Fugtighed - Klimaters kraftige Indflydelse paa Menneskenes Charakter og Sundhed - Kiøbenhavns Klima ikke behageligt, dog ei heller usundt - Uskadelighed af Havets Uddunstninger - klimatiske Forandringer virke paa Menneskenes physiske og moralske Tilstand - Kiøbenhavn betragtet fra denne Synspunkt - Nytten af, at sammenholde meteorologiske Bemærkninger med de herskende Sygdomme og deres Charakter - Vanskelighed heraf at uddrage faste og oplysende Resultater - disse udfordre en Forening af mange oplyste


XII

Mænd, og af samtlige Læger - Forslag til en saadan Forening.

Fierde Afdeling

Om Reenlighed og Luftens tilfældige Fordærvelse uafhængig af Klimatet.

Talrige Kilder til Luftens Fordærvelse i store Steder - Sygdomme og Dødelighed største i dem - Reenlighed, et Hovedmiddel til at vedligeholde Luftens gode Beskaffenhed - personlig Reenlighed en af Menneskenes første og ædelste Pligter - reent Linned og Klæder - Badning, et af de virksomste Reenligheds-Midler. - I Hovedstaden findes nu kun enkelte Bade; kolde Søe-Bade et af de fortrinligste Midler til at rense og styrke Legemet; de ere ikke almindelige hos os. - Legemets Gnidning anvendes for sieldent - Legemets Reenlighed, en høist vigtig Omstændighed ved de Fattiges Pleie, saa og hos Børn - Omsorg for Tænderne og hidhørende Forholds-Regler. - Huuslig Reenlighed og huuslig Orden, en temmelig almindelig Dyd blandt de Formuende i Kiøbenhavn; Værelsernes Reenlighed; Sengenes Reenlighed; huus-


XIII

lig Reenlighed blandt de Fattige kan derimod ikke roses - Misbrug af Sand - Dyrernes Uddunstninger; Hestenes forøgede Antal; Køerne og deres Behandling. Hundenes Mængde; Sviin - Priveternes Indretning - offentlig Reenlighed - Gadernes Reenlighed og Renovation; Gadernes Feigning; Rendestenenes Rensning - Støv paa Gaderne; Gadernes Beskænkning med Vand - Afløbs-Renderne fra Husene til Rendestenene - Afløb til Slam-Kisterne - Lise over samtlige Slam-Kister i Kiøbenhavn med deres Bredde, Længde og Dybde; deres Indretning - Bortførelse af Snee og Iis om Vinteren - Priveternes Renselse - Natte-Renovationen; nyttigt Forslag til en bedre Indretning og lettere Rensning af Priveterne - menneskelige Udtømninger paa Gaderne - Kiøbenhavns Kanaler og Havne - Liste over dem; deres bestemte Dybde, Brede og Flade-Indhold; deres bekostelige Opmudring - Stats-Gravene og Kastels-Gravene - døde Kreaturers Bortførelse - Næringsveie og Haandteringer, som ere skadelige for Sundheden - Omsorg for Reenlighed blandt Fattige og naar smit-


XIV

somme Sygdomme herske - Begravelses-Steder - deres Skadelighed i store Steder - Foranstaltninger i Kiøbenhavn i den Henseende - Forsøg til en alphabetisk Extract af de gieldende Forordninger, Plakater og Reskripter om huuslig og offentlig Reenlighed.

Femte Afdeling.

Om Kiøbenhavns Vande.

Vandets Nødvendighed til Sundhed og Liv - Tegn paa sund og godt Vand - Romernes mageløse Omsorg for godt og sundt Vand - Vigtighed af en tilstrækkelig Mængde godt og sundt Vand for Kiøbenhavn - ferske Søer i Stadens Omkreds - Bespisnings-Søer til Pompe-Vand; Sorte-Dams, Peblinge- og St. Jørgens-Søer; deres brede, Dybde og Omkreds; velgiørende Anordninger til deres Vedligeholdelse - deres nærværende Forfald - Pompevandets Hoved-Render af Træ, som lede Vandet til Staden - Bespiisnings-Søen for Kiøbenhavns Spring-Vand - Emdrup-Søe; dens nærværende Tilstand - Hoved-Render, som leder Spring-Van-


XV

det til Staden - Forraads-Søer - Langvads Dam-Sø - dens forrige Længde, Brede og Dybde - dens nuværende Tilstand - Utterslev Søe - Gientofte Søe - Leer Søen - Huul Søen - Tibberups Søe - Aarsager til disse Søers Forfald - mindre vandholdende Steder, som kunne have Afløb til Søerne - aabne Aflednings-Grøvter fra Forraads-Søerne til Bespiisnings-Søerne - deres maadelige Tilstand - Søerens jevnlig tiltagende Formindskelse i Omkreds og Dybde - tiltagende Udfyldning med Mudder - Vandets Formindskelse i Mængde og Godhed - Aarsagerne dertil - følelige Virkninger deraf i den varmere Aars-Tid og under vedholdende Frost - Midler til at sikkre Stadens Beboere for Vand-Mangel og til at forbedre Vandet - Interessentskabers Skadelighed for Vand-Væsenet - Statens og Stadens fuldkomne Eiendoms-Ret til Søerne, deres Omkreds og Produkter - nøiagtig Bestemmelse af Søernes Grændser og Omkreds - Søernes Fred og forhindret Adgang af alle Uvedkommende - Indslutning med høie Volde og dybe Grøvter - Søernes og Kanalernes nødvendige Rensning ved


XVI

beqvæmme Midler. Orden og Sparsomhed ved Vandets Anvendelse - forøget Vand-Beholdning i Bespiisnings-Søer, især i St. Jørgens-Søe - Vand-Grøvternes, Hoved-Rendernes, Indløbs-Kisternes og Træ-Rørernes bedre Indretning - Stadens Kilder og Brønde - Brønd-Vandets Beskaffenhed og forskiellige Godhed - Liste paa Gadernes Kilder og Brønde - chemisk Undersøgelse af Kiøbenhavns Spring-Vand; af Pumpe-Vandet; af Slots-Gaardens Kilde-Vand, og af Vandet paa Gammel-Torv, de 4 Søstre kaldet - nogle summariske Bemærkninger derover - Vandet i Almindelighed er i de sidste 50 Aar bleven betydelig slettere.

Siette Afdeling.

Fødemidler i Kiøbenhavn.

Natur-Producternes Overflødighed i Danmark - Kiød-Arter - Indførsel til adskillige Provisions-Sorter af Dyr-Riget igiennem Kiøbenhavns Porte i 8 Aar - Saltvands- og Ferskvands-Fiske - Plante-Rigets Produkter - Liste paa indført Grønt og Frugtsorter i Kiøbenhavn i 8 Aar - Brød Liste over de


XVII

forskiellige Meelsorter - indført som Meel; som Brød; malet her i Byen og til Stivelse og Pudder, som ere forbrugte i Staden i 8 Aar - Gryn - Melk og Fløde - Smør - Ost - Æg. - Liste over de forskjellige Natur-Produkter, som i Kiøbenhavn mere og mindre hyppig anvendes til Næring - Drikkevare - Vand - Øl - Bryggeriernes Skiæbne i Kiøbenhavn - Øllets ulige Beskaffenhed - Vigtighed af at Bryggerierne drives efter videnskabelige Grundsætninger - Øllets Forbrug staaer i omvendt Forhold til Brændeviins Forbrug - Brændeviin - dens tiltagende Forbrug i Staden - Nytten af dens maadelige Brug - dens Misbrugs physiske, moralske og oekonomiske fordærvelige Følger - Liste over de ved Maleværkets Consumtions-Contoir angivne Korn-Varer til Brændeviin, Øl og Edike - forbedrede Indretninger ved vore Brændeviins-Brænderier - tiltagende Indførsel af fremmed Brændeviin - Viin - dens mangefoldige Sorter - dens umaadelige Nydelse har aftaget - Forfængelighed at drikke mange Slags Vine har derimod tiltaget - Vinens skadelige Forfalskning


XVIII

er sielden - Kaffe - dens tiltagende Forbrug - Liste paa de i København til Forbrug fortoldede Kaffebønner i 10 Aar - Thee - Theevands Nytte i huuslige Cirkler - dets Skadelighed - Tarvelighed i Nydelsen af Fødemidler hos en Deel af Stadens Beboere - Ødselhed og Overdaadighed hos andre - store Giæstebuder - mindre Venne-Selskaber - Skadelighed for Liv og Helbred af den nyere raffinerede Koge-Konst - Konditorie- og Restaurations-Butiker - deres tiltagende Mængde hos os - de mindre formuendes og fattiges Fødemidler; Heste-Kiød - Rumfordsk Suppe - Been Suppe - Kar, hvori Føde- og Drikke-Varer blive tilberedede og giemte; Kobber- og Messing-Karrernes Skadelighed; afværges ikke aldeles ved Fortinning - Jern Kiøkken-Tøis Fortrin - Kar af Tin - Steentøi - Jydepotter - Leerpotter og deres Glasering - Tobak: Snustobak - Røgtobak - Skraa - Liste over de gieldende Anordninger om gode og sunde Fødemidler.


XIX

Syvende Afdeling.

Kiøbenhavnernes Legems-Bygning, Charakter, Klædedragt, Moder, Sæder og Forlystelser.

Vanskelighed i at fastsætte Beboernes Charakteristik i store Steder - enkelte Træk af Kiøbenhavnernes Charakter - Legemets Dannelse - Sminke - Krøblinger - den herskende Charakter - Urbanitet - Fædrelandet-Kiærlighed - Aands-Kultur - Næringsveie - General-Tabelle over Laugenes Interessenter, Mestere samt Svende og Drenge - andre Beskieftigelser - Liste over de forskielleige Stænder i Kiøbenhavn med Hensyn til Folke-Mængden - Liste over dem, der tiene til borgerlig Forsvar, og til at haandhæve borgerlig Orden og Sikkerhed - Ægteskaber - physiske og moralske Fordele af disse Foreninger - Letsindighed ved at indgaae dem - lykkelige og ulykkelige Ægteskaber - Ægteskabs-Skilsmisser - Udsvævelser i Natur-Driften - Forsørgelse - Pebersvende - de, som ikke kunne eller bør indlade sig i ægteskabelige Forbindelser - General-Liste over de Kopulerede i Kiøbenhavn i 30 Aar -


XX

Speciel-Liste over de Kopulerede i de enkelte Sogne og Kirker i 10 Aar - Religion og Religiøsitet i Kiøbenhavn - tiltagende Ligegyldighed i denne Henseende - Liste over Kommunikanternes Tal i Stadens Kirke-Sogne - Forbrydelser - Kiøbenhavnernes Klædedragt i de forskiellige Stænder og Aldere, med Hensyn til Liv og Sundhed - Modernes jevnlige Forandringer - Stadens Forlystelser i medicinsk-physisk Hensyn - Skuespil - Musik og Concerter, Dands og Baller - Spille-Syge; Kort-Spil - Klubber - Spadsering - Kilde-Reiser og landlige Forlystelser.


Forrige Indhold Næste

Tilbage til toppen


Navigation:

Indholdsoversigt

1. del

2. del


Søg:

Loading

© Selskabet for Københavns Historie 14. september 2007
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |