Generalforsamling

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 finder sted i Vartovs Store Sal, Farvergade 27, tirsdag den 14. februar 2017, kl. 19.30 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent 
2. Beretning 
3. Regnskab for det senest afsluttede kalenderår
4. Indkomne forslag
5. Valg af: 
    a. Formand. 
    b. Fire bestyrelsesmedlemmer. 
    c. To bestyrelsessuppleanter. 
    d. To revisorer. 
    e. En revisorsuppleant
6. Fastsættelse af budget for det indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt

Forslag, der tilsigter en generalforsamlingsbeslutning, må være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Vi kontaktes på www.kobenhavnshistorie.dk eller ved skriftlig henvendelse til formanden:
Bjørn Westerbeek Dahl, Willemoesgade 61, 4.th, 2100 København Ø, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..


Referat af ordinær generalforsamling 14. februar 2017 kl. 19.30 i Vartov

Ad 1 - Valg af dirigent

Revisor i Selskabet, Bo Green, valgtes til dirigent og konstaterede, at indkaldelsen var udsendt på korrekt vis, i tide etc.

Ad 2 - Beretning

Formandens beretning (se den tidligere udsendte) affødte nok flere tanker end spørgsmål fra salen.

Medlemstallet ligger stabilt på ca. 600, omend der er udskiftning af ca. 50 personer hvert år.

Et medlem gjorde i forbindelse med oplysningen om bestyrelsens diskussion af at få artikler om Københavns industrialisering opmærksom på, at der på Folkeuniversitetets hjemmeside under ’Arkitektur’ måske findes personer, som kan kontaktes med henblik på at forfatte noget til årbogen.

Ad 3 - Regnskab

Regnskab og budget for 2016 var ligesom dagsordenen blevet uddelt til alle. Gennemgangen stod de to revisorer for, hvorefter formanden gennemgik og kommenterede det ligeledes omdelte budgettet for 2017.

Regnskabet godkendtes under bifald.

Ad 4 – Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

Ad 5 – Valg

Til bestyrelsen genvalgtes BWD, ALW, LJB og PTC for to år. Jan Möllerström ønskede ikke genvalg og TH valgtes som bestyrelsesmedlem for to år, mens Birgitte Bøggild Johannsen og BZ valgtes til suppleanter for et år.

De to revisorer Bo Green og Hans-Jørn Langebeck genvalgtes, og som revisorsuppleant valgtes Jan Möllerström.

Ad 6 -  Fastsættelse af budget

Fra salen var der allerede faldet en bemærkning om, at årbogen er utrolig god i forhold til udgifterne. Det fremgik af gennemgangen af budgettet, at det fortsat efterstræbes at holde udgifter til f.eks. illustrationer nede.

En ny lidt større udgift på 15.000 kr. skal bruges til omlægning af hjemmesiden, der har mange år på bagen, så den bliver mere moderne, ikke mindst i forhold til betjening – bestyrelsesmedlemmer skal i fremtiden kunne holde den ved lige.

I 2015 blev der annonceret to gange i ’Stræderne’, og det gentages i 2017.

Der ønskes ikke opbygning af en formue, så kontingentet bliver uændret.

Det foreliggende budget blev vedtaget.

Ad 7 – Eventuelt

BWD takkede Jan Möllerström for godt arbejde, og fordi han vil overvåge overgangen til den nye hjemmeside og støtte den person, som skal stå for det.

Ref. ALW

Generalforsamling 2006

Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i Selskabet for Københavns Historie. Den foregår i Bymuseet, onsdag den 1. marts 2006, kl. 17 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af:
  1. Formand
  2. 4 bestyrelsesmedlemmer
  3. 2 bestyrelsessuppleanter
  4. 2 revisorer
  5. 1 revisorsuppleant
 6. Fastsættelse af kontingent for 2007
 7. Eventuelt

Bestyrelsen, 8. januar 2006

Efter Generalforsamlingen vil Selskabets formand holde foredrag om maden ved "Det Store Bilager" i 1634.


Referat af ordinær generalforsamling 1. marts 2006 kl. 17.00

Generalforsamlingen afholdtes på Bymuseet. 47 deltagere.

1. Valg af dirigent:
På forslag af formanden (BS) valgtes Nils Kristian Zeeberg til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, og at dagsordenen fandtes i overensstemmelse med vedtægterne.

2. Beretning:
Formanden (BS) aflagde beretning, som godkendtes enstemmigt. Herefter meddelte Formanden sin afgang efter ni års virketid og oplyste, at en enig Bestyrelse havde udpeget Bjørn Westerbeek Dahl som efterfølger.

3. Regnskab:
Kassereren (BWD) aflagde regnskab. Af ekstraordinære indtægter anførtes en "arv" på kr. 4.779,00 fra foreningen Danmarksbilleder. Endvidere gjorde han opmærksom på den p.t. betydelige kassebeholdning på kr. 166.743,43 - et beløb, der dog ikke medregnede udgifterne til HMKbh for 2005. Overfloden beroede ikke mindst på den 2003 vedtagne kontingentforhøjelse efter medlemmernes forslag. Jf. også pkt. 6. Der var spørgsmål fra salen vedr. Selskabets medlemskab i Landsforeningerne af Lokalhistoriske Foreninger og Lokalhistoriske Arkiver. Regnskabet godkendtes enstemmigt.

4. Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet forslag.

5. Valg:
a. Formand: Bjørn Westerbeek Dahl valgtes med akklamation.
b. Fire bestyrelsesmedlemmer: Følgende genvalgtes: Birgitte Bøggild Johannsen, Henrik Gautier og Hanne Larsen. Lene Høst Madsen nyvalgtes i stedet for BWD.
c. To bestyrelsessuppleanter: Torben Ejlersen genvalgtes, og Jens Fleischer nyvalgtes efter forslag fra Bestyrelsen.
d. To revisorer: Følgende genvalgtes: Jens Simonsen og Erik Housted.
e. Revisorsuppleant: Alex Walldorff genvalgtes.

6. Fastsættelse af kontingent:
I lyset af Kassererens redegørelse (pkt. 3) foresloges budgettet nedsat fra kr. 175,00 til kr. 150,00 fra 2007. Forslaget, der var anbefalet af halvdelen af Bestyrelsen, tiltrådtes af forsamlingen uden afstemning. Dog spurgtes fra salen om dækning i det fremtidige budget af udgifter til HMKbh (for hvilken der også fremover skulle betales 12 % moms) samt om fornødne midler til uforudsete udgifter. Det var spørgsmål, som Kassereren kunne dog besvare med, at det udtrykkeligt var meddelt, at prisen på HMKbh ikke ville stige uforholdsmæssigt meget mere end den almindelige prisudvikling. Desuden var formålet at høvle den store formue ned til et passende niveau.

7. Eventuelt:
I forlængelse af Formandens meddelelse af sin afgang takkede den nye Formand for sin forgængers store indsats for Selskabet gennem ni år i posten, for hendes livfuldhed, frodighed og fantasi og for hendes store engagement, både som flittig og inspirerende foredragsholder - hvilket efterfølgende demonstreredes med foredraget om "Maden ved Det store Bilager 1634" - og som ildsjæl i de kulinariske kvalitetsserveringer (lutendrank m.v.) ved de årlige julearrangementer. Selskabets medlemmer udviste deres taknemmelighed med en donation (vandkande, stokrosefrø og rødvin).

Referat: BBJ, 3. marts 2006

Generalforsamling 2007

Generalforsamlingen foregår mandag den 5. marts 2007 i Vartovs Store Sal, Farvergade 27 H, kl. 19.30 med følgende dagsorden efter vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af:
  1. Formand
  2. 4 bestyrelsesmedlemmer
  3. 2 bestyrelsessuppleanter
  4. 2 revisorer
  5. 1 revisorsuppleant
 6. Fastsættelse af kontingent for 2008
 7. Eventuelt

Bestyrelsen, 9. januar 2007

Efter Generalforsamlingen vil Kirsten Norn holde foredrag om "Kjöbenhavns Offentlige Dampkjøkken 1855-1865. Lille Regnegade nr. 7".


Referat af generalforsamling i Selskabet for Københavsn Historie den 5. marts 2007 kl. 19.30

Godt 40 medlemmer havde indfundet sig til årets generalforsamling i Vartovs Store Sal, Farvergade 27 H, kl. 19.30.

1: Valg af dirigent
Efter formandens indstilling valgtes Nils Kristian Zeeberg til dirigent. Han konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at forsamlingen var beslutningsdygtig. Herefter overlod han talerstolen til formanden.

2: Beretning
Bjørn Westerbeek Dahl aflagde på bestyrelsens vegne beretning for det forløbne år 2006/2007, se vedhæftede kopi. Beretningen blev godkendt uden bemærkninger fra forsamlingen.

3: Regnskab
Jan Möllerström gennemgik som kasserer herpå regnskabet for det forløbne år, og forklarede, at underskudet på driftsbudgettet var forudset og planlagt, idet generalforsamlingen i 2006 havde godkendt en underbudgettering for at begrænse formuedannelsen. Regnskabet blev efter et par afklarende spørgsmål fra salen godkendt af forsamlingen.

4: Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling af forsamlingen.

5: Valg af

a. Formand
Bjørn Westerbeek blev genvalgt uden modkandidat.

b. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer
Anne-Lise Walsted, Jan Möllerström, Lene Høst-Madsen og Peter Thorning Christensen.

Disse blev genvalgt uden modkandidater.

Da Hanne Larsen, der ikke var på valg, havde meddelt, at hun ønskede at træde ud af bestyrelsen, valgtes Mette Nygaard i denne sted, ligeledes uden modkandidat. Hun er valgt for Hanne Larsens resterende perioden på et år.

c. Valg af to bestyrelsessuppleanter
Jens Fleischer genvalgtes hertil og Hanne Fabricius nyvalgtes til denne post.

d. Valg af to revisorer
Erik Housted og Jens Simonsen genvalgtes begge.

e. Valg af revisorsuppleant
Axel Waldorf genvalgtes med akklamatio.

6: Fastsættelse af kontingent for 2008
Kassereren foreslog uændret kontingent for 2008 på 150 kr., hvorved endnu en bid af formuen vil blive konverteret til driftsmidler, men han annoncerede samtidigt, at en mindre kontingentstigning for 2009 ville være nødvendig, idet Selskabet fra 2008 ville få en extraudgift til betaling af moms for Historiske Meddelelser om København.

7: Eventuelt
Der var intet under dette punkt.

Dirigent: Nils Kristian Zeeberg

Referent: Bjørn Westerbeek Dahl

GENERALFORSAMLING 2009

Hermed indkaldes til generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 19.30 i Vartovs store sal, Farvergade 27 H med følgende dagsorden efter vedtægterne:

 • 1. Valg af dirigent
 • 2. Beretning
 • 3. Regnskab
 • 4. Indkomne forslag
 • 5. Valg af:
  • 1. Formand, jf. § 4.
  • 2. Fire bestyrelsesmedlemmer, jf. § 4.
  • 3. To bestyrelsessuppleanter.
  • 4. To revisorer.
  • 5. En revisorsuppleant.
 • 6. Fastsættelse af kontingent
 • 7. Eventuelt

Forslag, der tilsigter en generalforsamlingsbeslutning, må være formanden i hænde senest syv dage før generalforsamlingen, jf. adressen nedenfor.

Bemærk, at bestyrelsen stiller forslag om ændringer af vedtægterne, se vedlagte bilag.


Referat af ordinær generalforsamling mandag den 16. marts 2009 kl. 19.30 – 20.30 i Vartov.

Ca. 90 medlemmer var mødt op.

Formanden Bjørn Westerbeek Dahl bød velkommen til selskabets 73. generalforsamling.

1. Valg af dirigent. Nils Kristian Zeeberg valgtes til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt, så forsamlingen var beslutningsdygtig, dog ikke i spørgsmål om vedtægtsændringer.

2. Beretning. Formanden Bjørn Westerbeek Dahl aflagde beretning. Se venligst vedlagte. Eneste kommentar fra forsamlingen var: ”Kun ros”.

3. Regnskab. Kassereren Jan Möllerström fremlagde regnskabet for 2008, assisteret af dirigenten og formanden. Se venligst vedlagte. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

4. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer, men bestyrelsen fremlagde forslag til ændring af vedtægterne. Se venligst vedlagte. Der blev straks gjort opmærksom på, at forslaget skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, da de tilstedeværende ikke udgjorde 2/3 af medlemmerne. Fra salen kom der en række praktiske og konstruktive forslag til rettelser og præciseringer af teksten. Bestyrelsen fik skabt forståelse for fremtidigt at arbejde med kalenderåret i regnskabet og det praktiske og demokratiske i at fremlægge et budget ved generalforsamlinger, så man har et redskab til at vedtage eller forkaste f.eks. forslag til kontingentforhøjelser. Forslaget til vedtægtsændringer blev vedtaget, så processen er nu sat igang. Næste skridt bliver indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med et af efterårets arrangementer.

5. Valg til bestyrelsen.
a. Formanden blev genvalgt.
b. Lene Høst Madsen, Peter Thorning Christensen, Jan Möllerström og Anne-Lise Walsted blev genvalgt. Henrik Gautier ønskede at udtræde. Hanne Fabricius blev indvalgt i bestyrelsen i Henrik Gautiers sted for 1 år.
c. Jens Fleischer blev genvalgt som suppleant. I Hanne Fabricius’ sted valgtes Barbara Zalewski.
d. Jens Simonsen og Erik Housted blev genvalgt til revisorer.
e. Alex Waldorff blev genvalgt til revisorsuppleant.

6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsens foreslag om en moderat forhøjelse af kontingentet fra 175 kr. til 185 kr. gældende for 2010 blev vedtaget. Det vil stadig være på den måske psykologisk rigtige side af 200 kr., som det ellers blev foreslået fra salen.

7. Eventuelt. I aftenens løb var selskabets arkivalier blevet nævnt, og Henrik Gautier forklarede på opfordring, at det drejede sig om forhandlingsprotokoller, regnskabsprotokoller, medlemslister og eksemplarer af det tidligere udgivne meddelelsesblad Københavns Kronik. Formanden opfordrede medlemmerne til selv at afhente årbogen, da det vil spare selskabet for store summer i porto. Der arbejdes målbevidst på at få årbogen ud i så god tid, at den vil kunne ligge til afhentelse ved flere af efterårets og vinterens arrangementer. Ligeledes er det et stort ønske fra bestyrelsens side, at rådhusets administration vil samarbejde, så en pludselig besluttet og langvarig lukning af rådhuset i forbindelse med jul og og nytår ikke kommer på tværs af medlemmernes afhentning. Endelig blev det slået fast, at selskabet ikke skal oparbejde nogen formue; når 2008-årbogen er betalt, er der ikke formue tilbage, jfr. spørgsmålet om kontingentforhøjelse.

Ref. Anne-Lise Walsted

GENERALFORSAMLING 2010

Hermed indkaldes til Selskabets ordinære Generalforsamling i 2010 i Anemoneteatret, Suhmsgade 4, torsdag den 25. marts 2010, kl. 19.30, med følgende dagsorden som foreskrevet i vedtægterne:

 • 1. Valg af dirigent
 • 2. Beretning
 • 3. Regnskab
 • 4. Indkomne forslag [Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 7 dage før Generalforsamlingen] Herunder:
 • 5. Valg af
  • a. Formand [Bjørn Westerbeek Dahl er ikke på valg i 2010]
  • b. Fire bestyrelsesmedlemmer [Birgitte Bøggild Johannsen, Hanne Fabricius, Mette Nygaard og Nils Kr. Zeeberg er på valg]
  • c. To bestyrelsessuppleanter [Barbara Zalewski og Jens Fleischer]
  • d. To revisorer [Erik Housted og Jens Simonsen]
  • e. Et revisorsuppleant [Alex Waldorff]
 • 6. Fastsættelse af kontingent [for 2011, hvis forslaget til de nye vedtægter forkastes, ellers bortfalder punktet]
 • 7. Eventuelt

København på fire ben Foredrag efter generalforsamlingen, ved folklorist, mag. art. Charlotte S. H. Jensen.
Byen befolkes ikke kun af os med to ben! København - og mange andre byer - har gennem
århundrederne været hjem for masser af hunde. Det er langt fra alle menneskets bedste venner
som vi kender i detaljer, men nogen af dem kan vi komme lidt tættere på. Foredraget ser på
hvad folk kaldte deres hunde for ca. 100 år siden, og tager et smut endnu længere tilbage
- og lidt ud i landet. Det kan røbes at en enkelt kat også optræder i foredraget!


Referat af den 75. generalforsamling i Selskabet for Københavns Historie.

Afholdt 25. marts 2010 i Anemoneteatret kl. 19.30. 40 medlemmer og syv medlemmer fra bestyrelsen deltog.

Ad pkt. 1 Valg af dirigent.
Nils Kristian Zeeberg valgtes til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel.

Ad pkt. 2 Beretning.
Formanden redegjorde for det forgangne års aktiviteter og planerne for det kommende år. Hele beretningen ses på www.kobenhavnshistorie.dk.

Ad pkt. 3 Regnskab.
Kassereren fremlagde regnskabet og påpegede, at det lille overskud på knapt 7.000 kr. ikke var nok til at betale de planlagte aktiviteter. Der skal derfor søges tilskud hertil. Posten ”Kontorhold og bestyrelsesmøder” er forholdsvis stor, fordi den også dækker forrige års udgifter.
Regnskabet vedlægges referatet. Det blev godkendt af forsamlingen.

Ad pkt. 4 Indkomne forslag.
Det eneste indkomne forslag var bestyrelsens om ændring af vedtægterne, hvilket også blev fremsat på generalforsamlingen i 2009. Forslaget blev vedtaget.

Ad pkt. 5 Valg til bestyrelse mm.
Fire bestyrelsesmedllemmer var på valg: Birgitte Bøggild Johannsen, Hanne Fabricius og Nils Kristian Zeeberg blev genvalgt. Den fjerde, Mette Nygaard, havde sagt fra på grund af ny stilling og stort arbejdspres. Den ene bestyrelsessuppleant, Barbara Zalewski, stillede op til den ledige post og blev valgt.
Som suppleanter genvalgtes den hidtidige, Jens Fleischer, og som ny valgtes Thomas Oldrup.
De to revisorer, Jens Simonsen og Erik Housted, genvalgtes begge, ligesom revisorsuppleant Alex Waldorff genvalgtes.
Som formanden havde nævnt i sin beretning er der indgået aftale med Alfred Nørregaard, som bliver regnskabschef og associeret medlem af bestyrelsen, hvorved den hidtidige kasserer Jan Möllerström udelukkende vil hellige sig Selskabets hjemmeside.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer, Bjørn Westerbeek Dahl, Peter Thorning Christensen og Anne-Lise Walsted, var ikke på valg i år.

Ad pkt. 6 Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog en forhøjelse på 15 kr., så kontingentet allerede fra indeværende år bliver 200 kr. (hvilket kan lade sig gøre på grund af den vedtagne vedtægtsændring). Forslaget blev vedtaget.

Ad pkt. 7 Eventuelt
Revisorsuppleanten påpegede, at udgiften til porto er forholdsvis beskeden, fordi formanden endnu engang personligt har uddelt årbogen, hvilket høstede stort bifald.

Ref. Anne-Lise Walsted
26.3.2010