Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 finder sted i Vartovs Store Sal, Farvergade 27, tirsdag den 14. februar 2017, kl. 19.30 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent 
2. Beretning 
3. Regnskab for det senest afsluttede kalenderår
4. Indkomne forslag
5. Valg af: 
    a. Formand. 
    b. Fire bestyrelsesmedlemmer. 
    c. To bestyrelsessuppleanter. 
    d. To revisorer. 
    e. En revisorsuppleant
6. Fastsættelse af budget for det indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt

Forslag, der tilsigter en generalforsamlingsbeslutning, må være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Vi kontaktes på www.kobenhavnshistorie.dk eller ved skriftlig henvendelse til formanden:
Bjørn Westerbeek Dahl, Willemoesgade 61, 4.th, 2100 København Ø, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..


Referat af ordinær generalforsamling 14. februar 2017 kl. 19.30 i Vartov

Ad 1 - Valg af dirigent

Revisor i Selskabet, Bo Green, valgtes til dirigent og konstaterede, at indkaldelsen var udsendt på korrekt vis, i tide etc.

Ad 2 - Beretning

Formandens beretning (se den tidligere udsendte) affødte nok flere tanker end spørgsmål fra salen.

Medlemstallet ligger stabilt på ca. 600, omend der er udskiftning af ca. 50 personer hvert år.

Et medlem gjorde i forbindelse med oplysningen om bestyrelsens diskussion af at få artikler om Københavns industrialisering opmærksom på, at der på Folkeuniversitetets hjemmeside under ’Arkitektur’ måske findes personer, som kan kontaktes med henblik på at forfatte noget til årbogen.

Ad 3 - Regnskab

Regnskab og budget for 2016 var ligesom dagsordenen blevet uddelt til alle. Gennemgangen stod de to revisorer for, hvorefter formanden gennemgik og kommenterede det ligeledes omdelte budgettet for 2017.

Regnskabet godkendtes under bifald.

Ad 4 – Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

Ad 5 – Valg

Til bestyrelsen genvalgtes BWD, ALW, LJB og PTC for to år. Jan Möllerström ønskede ikke genvalg og TH valgtes som bestyrelsesmedlem for to år, mens Birgitte Bøggild Johannsen og BZ valgtes til suppleanter for et år.

De to revisorer Bo Green og Hans-Jørn Langebeck genvalgtes, og som revisorsuppleant valgtes Jan Möllerström.

Ad 6 -  Fastsættelse af budget

Fra salen var der allerede faldet en bemærkning om, at årbogen er utrolig god i forhold til udgifterne. Det fremgik af gennemgangen af budgettet, at det fortsat efterstræbes at holde udgifter til f.eks. illustrationer nede.

En ny lidt større udgift på 15.000 kr. skal bruges til omlægning af hjemmesiden, der har mange år på bagen, så den bliver mere moderne, ikke mindst i forhold til betjening – bestyrelsesmedlemmer skal i fremtiden kunne holde den ved lige.

I 2015 blev der annonceret to gange i ’Stræderne’, og det gentages i 2017.

Der ønskes ikke opbygning af en formue, så kontingentet bliver uændret.

Det foreliggende budget blev vedtaget.

Ad 7 – Eventuelt

BWD takkede Jan Möllerström for godt arbejde, og fordi han vil overvåge overgangen til den nye hjemmeside og støtte den person, som skal stå for det.

Ref. ALW